Onze Kleintjes c c Haardkachels KAASHANDEL I POLDERMAN D D. de Jager Jr's ijzerhandel 8. G0PP00LSE Avondschool voor NiJverSieidsonderwijs Geboren VOLKERT JAN. Zoon van V. J. DE VRIES. T. BOK. I October 1940. Tijd. adres-Rijksweg B 276. Ruist Hora, Nieuwland. De Heer en Mevr. L. SANDERS VAN OOTEGHEM geven met gróote blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon. HANS. Meijel, 30 September 1940. Tijd. Weert, St. Jans-ziekenhuis. Eenige en algemeene kennisgeving. Getrouwd PIET VENTEVOGEL en RIE MALGO, die, mede namens wederzijdsche ouders, hartelijk dank zeggen voor de belangstelling vóór en bij hun huwelijk ondervonden. Middelburg, 2 October 1940. Heden overleed plotseling onze geliefde Vader, Be huwd-, Groot- en Overgroot vader PIETER WATTEL, in den ouderdom van bijna 83 jaar. Wissekerke: Wed. B. WATTEL— DOURLEIJN. Gapinge: D. BAKKER—WATTEL. W. BAKKER. J. J. PAAUWE— WATTEL. L. PAAUWE. Gapinge, 1 October 1940. Heden overleed, tot onze groote droefheid, onze ge liefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, ALBERDINA KEUR, Wed. van D. DE VRIES, in den ouderdom van 86 jaar. Uit alter naam, D. DE VRIES Dz. Middelburg, 1 October 1940. Korendijk 32. Algemeene kennisgeving. Wegens overhaast vertrek uit Vlissingen zeggen wij langs dezen weg alle vrienden en hekenden vaarwel. M. C. QUIST—QUIST en MARIUS. In huur verkrijgbar O Baby- weegschalen jndersteken Stoomketels Urinalen enz. enz. Speciaal adres voor Uw Verplegingsartikelen firma DiiimtskeÊ, St. Jacobsstraat 1. Telefoon 691. VLISSINGEN. StofeMDi©r@ nog leverbaar aan oude prijzen H.J.VAN DÈRMEEI? -XDNEN NIEUWSTR.<5&-70VUSSINGEN-1EU45 K.DELFT J2-HIDDELBUR6 TEL-208 ¥EEÜE Te huur GROOT GEMEUBI LEERD HUIS. Brieven letters V. S., bureau Provinciale Zeeuwsche Courant te Vlissingen. Langedeltt. Middelburg ffifisa Ziger losa Haarsima C. M. yaarsme TOONZAAL LANGE DELFT 17 TEL. 175 (TEL. NOODWINKEL 977) „WerpSaatsL Levensmiddelenbedrijt van v. GALENSTRAAT 12 naar I E LLA i F AR K 8 (v.h. Banketbakkerij Plouvier) Telef. blijft 503 Met ruime voorraadgoeae waar, Staan wij altijd voor Uklaar u mM wel adverteeren,, raniiar 0 BB U denkt misschien dat er van Uw bedryf niets bijzonders valt te vertellen Verschaft ons enkele gegevens en U zult zien, dat wij er in slagen U een serie aantrekkelijke teksten voor te leggen. Vraagt inlichtingen aan onze afdeeling advertenties. Provinciale Zeeuwsche Courant komt iederen dag bi] alle abonné's in geheel Zeeland. Oplaag thans 12.700 exempL Vrij voor elk onderzoek. Officieele publicatie van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart VERF EN VEKFGEOND- STOFFEN. De secretaris-generaal, waarne mend hoofd van het departement van Handel, Nijverheid en Scheep vaart, brengt ter kennis van be langhebbenden, dat voor ingeschre ven ondernemingen bij de sectie verf en verfgrondstoffen van het rijksbureau voor chemische produc ten de tot 2 October a.s. geldende dispensatie van het verbod tot het koopen, verkoopen en afleveren van verf en verfgrondstoffen, alsmede van het verbod tot het verwerken van verfgrondstoffen, tot 1 Novem ber 1940 is verlengd. Voor genoemde ondernemingen is het derhalve gedurende bovenbe doeld tijdvak zonder vergunning van den directeur der sectie toege staan te verkoopen, af te leveren of te verwerken, voorzoover het daar bij gaat om hoeveelheden van ten hoogste 70 van die, welke in de overeenkomstige periode van 1939 zijn gekocht, verkocht, afgeleverd of verwerkt. Wellicht ten overvloede wordt er nog op gewezen, dat de bovenge noemde verboden wel in hun geheel van kracht blijven voorzoover het betreft loodmenie en mengsels van droge verfstoffen, welke meer dan 50 loodmenie bevatten en verf, welke uit loodmenie en mengsels van droge verfstoffen, bevattende meer dan 50 loodmenie, is ver vaardigd. DISTRIBUTIE VAN TERPENTIJN EN LIJNOLIE VOOR SCHILDERS. De secretaris-generaal, waarne mend hoofd van het departement van Handel, Nijverheid en Scheep vaart, maakt, in aansluiting op het geen in de bladen van 4 September jl. is gepubliceerd betreffende 'de distributie van terpentijn en lijn olie voor schilders, bekend, dat de hoeveelheid terpentijn en lijn olie, welke op de door de plaatse lijke distributiediensten, uit te rei ken bonnen kunnen worden betrok ken, voor de periode van 1 October tot 1 November 1940 als volgt zijn liter terpentijn per bon voor terpentijn en 4 liter lijnolie per bon voor lijn olie. Tegen afgifte van deze bonnen door de schildersbedrijven kunnen de leveranciers van terpentijn en lijnolie de hierboven vermelde hoe veelheden verstrekken. De leveran ciers verzamelen de ingekomen bonnen op bij de plaatselijke distri butiediensten verkrijgbaar gestelde opplakvellen, waarop zij hun voor raad kunnen aanvullen bij de fabri kanten c.q. importeurs. De fabrikanten c.q. importeurs zenden de opplakvellen voor terpen tijn op naar het rijksbureau voor chemische producten, Koningskade 15, 's-Gravenhage en voor lijnolie naar de afdeeling margarine, vet ten en oliën van de Nederlandsche Zuivelcentrale, Nassaulaan 6, 's-Gravenhage. WALSPRODUCTEN. De Secretaris-Generaal, waarne mend hoofd van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheep vaart maakt het volgende bekend. Met verdere intrekking der be staande gedeeltelijke dispensatie van de verboden, betreffende het koopen, verkoopen enz. van wals- producten, is het, tenzij een vergun ning is verkregen van het rijksbu reau voor ijzer en staal, van 1 Octo ber 1940 tot wederopzegging toe a. aan producenten van walserij- producten verboden walserijproduc ten te bewerken, te verwerken, dan wel walserijproducten te verkoopen of af te leveren aan handelaren, anders dan voor hun voorraad, of aan verbruikers b. aan verbruikers van walserij producten verboden walserijproduc ten van producenten te koopen en aan handelaren in walserijproducten verboden walserijproducten anders dan voor hun voorraad bij produ centen te koopen. De bestaande beperkende bepa lingen, ten aanzien van het verkoo pen en afleveren door handelaren van walserijproducten uit voorraad, blijven ongewijzigd van kracht. TE MIDDELBURG. 0e leerlingen van de 2e tot en met de Se klassen worden allen op Donderdagavond te 6.30 uur aan de school verwacht. J. H. KLARENBEEK, Directeur. Officieele Publicatie van hef Departement van Landbouw en Visscherij. VOORRADEN SLACHTGEVOGELTE. Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in Oorlogstijd maakt het volgende bekend Ten einde te1 allen tijde een over zicht te hebben van de in vrieshui zen opgeslagen of op andere wijze verduurzaamde voorraden gevogel te, is bepaald, dat ieder zijn voor raden moet opgeven aan de Neder landsche Centrale voor Eieren en Pluimvee te Beekbergen. Deze op gave moet geschieden uiterlijk 4 October e.k. naar den toestand van 1 October en behoeft alleen te wor den volstrekt door diegenen, die het gevogelte in voorraad hebben voor verkoop of om dit te gebruiken in het eigen bedrijf. Voorts dient, tel kens wanneer na heden gevogelte in vrieshuizen wordt opgeslagen of op andere wijze wordt verduur zaamd, binnen 3 dagen nadat zulks is geschied, kennis te worden gege ven aan genoemde centrale met vermelding van de hoeveelheid. Het afleveren van gevogelte als ook het aanwenden daarvan in het eigen bedrijf mag alleen geschieden na verkregen machtiging van deze centrale. Ten slotte is nog bepaald, dat het slachten van kippen, eenden, kal koenen en ganzen verboden is, ten zij men dieren slacht uit eigen be drijf voor eigen gebruik of indien men tot het slachten machtiging verkregen heeft van de genoemde centrale, s Bij de Firma S. VAN OS, Vlasmarkt 19, is het echte fijne LAMSVLEESCH te bekomen. Tel. 47 MIDDELBURG. De prijs der eieren van de Goesche veiling is deze week 7.25 per 100 franco huis. A. DINGEMANSE, St. Laurens. C. KOLE, Vlissingen. BELANGRIJKE INSPANVER- KOOPING ten verzoeke van den Heer C. OORNELISSE te Middel burg, Segeersweg 80, op Woens dag 6 November 1940. Nader te adverteeren. Notaris J. TERPSTRA. Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg zal alsnog in de te houden verkooping van 3 Oc tober 1940, te 14 uur, in het Notarishuis te Middelburg PUBLIEK VERKOOPEN: Het gedeeltelijk verwoest HUIS met ERF te Middelburg, aan de Brakstraat, gemerkt 4, groot 1. A. 4 c.A. Aanvaarding bij de betaling. Bezichtiging als normaal. Onze bekende. service werkt weer Als van ouds vervaardigen wij druk werkdat tot in de puntjes verzorgd is DRUKKERIJ G. W. DEM BOER LONDENSCHE KAAI 29 - MIDPELBURG TELEFOON ISO - BIJ GEEN GEHOOR 940 Noodwinkel SMterd, kade 31 - Ëiddelburg 'PrimaQou en £@id$eke teas vanaJ 42 cent pes" pond. Vecdes" alle soorten Kaas tegen lagen prijs. Ook ruim voorzien van Fijne Vieeschwaren. Beleefd aanbevelend. (Bijeenkomsten e.d. waarvoor voorberichten en/ot verslaggevers worden verzocht, alsmede familie berichten, worden In deze rubriek niet opgenomen.) Van 15 regels (6-punts letter) 50 ct. Iedere regel meer 10 ct. (maximum 8 regels). Betaling contant. Koop en Verkoopt) FILIAAL A. FONGERS. bericht de ontvangst van een zending FONGEKS heercn-, dames-, meisjes- en transport- rijwielen in luxe en zwarte uitvoering. Noodwinkel No. 42, Londensche kade, Telef. 213, Middelburg. Een goed onderhouden KINDEKWA GEN TE KOOP GEVRAAGD. Moet be slist keurig zijn. Brieven lett. Bur. V X Prov. Zeeuwsche Crt., Vlissingen. TE KOOP: een goed PHILIPS BA- DIO TOESTEL. J. FRANCKE, Nieuw- straat 61, Souburg. C ÏÏMiir m Werfrnm j Kamer met Keuken gevraagd, omtrek Middelburg. Brieven letters V P Bureau Prov. Zeeuwsche Crt te Vlissingen. To huur BENEDENWONING, Kas teelstraat SOA, Vlissingen. Te bevragen! aldaar (beneden). - GEMEUBILEERDE WONINGEN TE HUUR! Adres: S. CORNBLISSE, „Wa de Landen" B 119, Dishoek—Koudeker- Groot. huis to Biervliet te huur, be vattende 2 groote kamers, kleine al koof, keuken, schuur, boven 3 gr. k., 3 kleine, vliering, kippenren, flinke tuin; 4 dezer te aanvaarden, 't mooiste ge deelte van de gemeente. Brieven no. 435 Bureau van dit blad, M'burg. TE HUUR GEVRAAGD, liefst te Koudekerke, KAMER MET STOOKGE- LEGENHEID en bergplaats voor eonig huisraad. Adress Vliss. str. B 394, Kou dekerke. KAMERS TE HUUR AANGEBODEN. Gem. of ongem. met of zonder pen sion, desgewenaeht met gebruik van keu ken. Brieven no. 434, bureau Prov. Zeeuwsche Crt., Middelburg. TE HUUR FLINK HUIS, dicht bij Domburg. Prijs nader overeen te ko men. Eigenaar ook genegen te verkoopen tegen billijken prijs. Inl. te verkrijgen: Woningkantoor, Korte Delft 41, Tel. 849, Middelburg. - TE HUUR: modern BUV EiollblS, voor klein gezin,, bulten de stad, groot BOVENHUIS, oude stad. Te bevragen: Slijkstraat 15 beneden, Vlissingen. TE HUUR OF TE KOOP: goed ren- deerende VERLOFZAAK tc Vlissingen. Brieven Tetters V Z Bur. Prov. Z. Crt,, Vlissingen. Pensions Leerlingen H.B/S. Pension te Middel burg aangeboden met eventueel toe zicht op de studie bij leeraar. Brieven No. 423 Bureau v. d. blad, Middelburg. GEVBAAGD door netten Heer, ZIT- SLAAPKAMER met volledig pension to Middelburg. Aanbiedingen onder no. 436, bureau dezer courant, Middelburg. C gear. Werkman met 3 kinderen vraagt voor direct een HUISHOUDSTER. Café „Do Vriendschap", Krabbendijke. Diversen Nachtwacht. Het betere Lichtgevend speldje, bestand tegon regen, goedge keurd door autoriteiten, slechts 12VS cent. Adres: Lambrechtstraat 10, Mid delburg. Wederverkoopers korting. Wij hebben mooie idontiteits- en stara- kaartétuis voor U, slechts 15 cent. Voor komt -vuil worden. Adres: Lambrecht straat 10. Middelburg. Wederverkoo pers gevraagd. Goed en goedkoop i6 Holm's thee en koffie surrogaat, slechts 18 cent per flesch. Waar niet verkrijgbaar adres: G. DE KAAI, Lambrechtstraat, Middelburg. Wegens vertrek naar elders zeg ik al le'lidmaatschappen op en verzoek inzen ding van rekeningen naar: Emmnstrnnt 6, Rijswijk Z. H-, Mevr. QUIST, Kou- dek. weg 96. GELDBELEGGING: 1500 Gulden ter Icon gevraagd door zeer soiled persoon. Ruime overwaarde. Brieven onder let ters V-Y., .Bur, v. d. blad, Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 12