ÏBft map WAmA\ r Onze Bureaux zijn gevestigd MIDDELBURG Londensche Haai 29 Redactie Tel. 269. Administratie Tel. 139 VLISSINGEN Redactie en Adm.: Walstraat 58-60 Telefoon 10 (2 Hjnen) GOES Redactie en Adm.Turfkade 15 Telefoon 2863 - SOUBURG Kanaalstraat 45, Telefoon 35 O BRESKENS Dorpsstraat 35, Telefoon 21 OOSTBURG Breedestraat 45, Telefoon 102. V.J Vereenigingen met een niet uitsluitend commercieel doel. Op grond van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder- landsche gebied van 21 September 1940 betreffende het verkrijgen van een over zicht van vereenigingen van personen en stichtingen met niet-uitsluitend commer cieel doel, heeft de commissaris-generaal voor bijzondere gevallen een beschikking gegeven, volgens welke op het gebied van organisatie- en stichtingwezen de heer Müller-Lehning wordt benoemd tot com missaris voor de vereenigingen en stichtin gen met een niet uitsluitend commercieel doel. De thans getroffen maatregel heeft, naast het verkrijgen van een overzicht als bovengenoemd, in hoofdzaak ten doel,de verzekering der materieele rechten, die de leden tegenover hun organisaties door hun contributiebetaling hebben verworven. Het brengen van wijziging in den financi- eelen toestand van voorheen met betrek king tot deze lichamen, voor zoover dit de normale uitgaven te bovengaat, behoeven de goedkeuring van den "thans benoemden commissaris. Alle hierbedoelde organisaties, met of zonder rechtspersoonlijkheid, vereenigin gen, verbonden, stichtingen, formaties in den vorm van een vereeniging, die als een aaneensluiting van menschen te beschou wen zyn, zoo goed als alle inrichtingen en ondernemingen, die verband houden met dergelijke organisaties, staan tot nader order onder toezicht van den thans be noemden functionaris. Van 10 October a.s. af is het kantoor •van dezen commissaris gevestigd te 's-Gravenhage, Waalsdorpperweg 6874. Organisatie pensionhouders. Zooals bekend is het hotel-, restaurant- en cafébedrijf georganiseerd in een groot verband, „Horecaf". Daardoor is het mo gelijk, dat op zakelijke en deskundige wijze de belangen der georganiseerden be hartigd kunnen worden. De pensions ih Nederland daarentegen zijn niet georganiseerd in een centraal lichaam, wat te betreuren is, omdat het pensionwezen in ons land naast de hotel- lerie een belangrijke functie op het gebied van verkeer vervult. Wel bestaan er diverse bonden, doch deze kunnen er geen van allen aanspraak op maken landelijke vertegenwoordigers te zijn van het pensionbedrijf. Bovendien leidt onvoldoende organisatie tot versnip pering van krachten. Het is zeker daarom toe te juichen, dat er thans stemmen opgaan om te trachten •een goede organisatie in het leven te roe pen, waarbij de pensionhouders zich kun nen aansluiten. Zyn wy goed ingelicht, dan heeft de Koninklijke Neöerlandsche Middenstands bond op initiatief van den Directeur van het Rijksbureeu voor het Hotel-, Café-, Restaurant- en Pensionbedrijf, het een en ander ter hand genomen. De bedoeling zal dan zijn te komen tot een geheel nieuwen landelijken bond van beroeps-pensionhouders, die in eerste instantie zijn leiding ontvangen zal van de Koninklijke Nederlandsche Midden standsbond, die zeker te beschouwen is als een beproefd instituut op het gebied van vakorganisatie. Het plan is zeker daarom zoo van ge wicht, omdat niet alleen een einde zou komen aan de verdeeldheid op dit gebied, maar ook aan vaak voorkomende hulpe loosheid om de groote vraagstukken met succes aan te pakken. Wij denken bijv. aan de distributiemaat regelen. Het hotel-restaurantbedrijf profi teert varf het feit, dat met de belangen van dezen belangrijken tak van bedrijf zooveel mogelijk rekening gehouden wordt. Officiëele publicaties DISTRIBUTIE. VLEESCHRANTSOEN VOOR DEN NEDERLAND SCHEN OPBOUWDIENST. De Burgemeester van Vlissingen maakt bekend; dat ingevolge een circulaire van het Cen traal Distributiekantoor d.d, 25 September 1940, No. 119939/A5/doss. 3105, ten aan zien van den Nederlandschen Opbouw- dienst, voor de verstrekking van vleesch en vleeschwaren een overeenkomstige rege ling zal worden getroffen als voor de andere in distributie gebrachte levens middelen geschiedde. In afwachting van deze regeling is tot nader order den verplegingsofficieren de bevoegdheid toegekend om vleesch en vleeschwaren te vorderen, mits gebruik wordt gemaakt yan vorderingsbewijzen, vermeldende artikel, hoeveelheid, sterkte van het onderdeel, datum van afgifte, stempelafdruk en handteekening van den verplegingsofficier. De winkeliers en slagers zjjn verplicht, op deze vorderingsbewijzen de goederen te leveren! Vlissingen, 2 October 1940. De Burgemeester voornoemd, VAN WOELDEREN. Gemengd Nieuws EEN BUS VOL BRANDPLAATJES GEVONDEN. Te Klazinaveen (gem. Emmen) werd een dezer dagen door kinderen een blikken bus gevonden, die bij opening gevuld bleek te zijn met Engelsche brandplaatjes, die blijk baar door een vlieger waren uitgeworpen. De bus werd bij de marechaussee ingele verd en onschadelijk gemaakt. In de omge ving vond men ook eenige losse plaatjes. VARKENSVLEESCH IN EEN SIGARENWINKEL. Twee Amsterdamsche politieagenten hielden Zondag een man aan, die op zijn fiets een pak had, dat om een onnaspeur lijke reden de aandacht trok der politie mannen. Er bleek in te zitten een partij varkens- vleesch. De aangehoudene gaf op de desbe treffende vragen over de herkomst van het vleesch merkwaardige antwoorden, waaruit wel viel op te maken, dat hij loog. De agenten namen hem mee naar het bu- reau Raamgracht, waar hij tenslotte be zwoer, dat hij hét gekocht had ineen sigarenwinkel in West. Varkensvleesch in een sigarenwinkel? De politiemannen konden het nauwelijks gelooven, toch toen hun arrestant voet bij stuk hield, togen de speurders naar den sigax-enman, die inderdaad bevestigde, dat hij dezen klant het vleesch had verkocht zonder bon. Maar de winkelier had het vleesch Za- tei'dag ook al op een zonderlinge manier in zjjn zaak gekregen, vertelt de Ban. Er was 's middags een hem onbekende man in zijn winkel gekomen, die een slagers jasje droeg en gevraagd had naar een pakje shag. „Heb ik niet meer", had de sigarenwin kelier gezegd, „Zoomin als jij mij een partij varkensvleesch kunt leveren zonder bon, zoo min kan ik jou shag leveren", had hij er nog schertsend aan toegevoegd. Een emmer vol. Daarmede was de onbekende de zaak weer uitgegaan, om korten tijd later terug te keeren meteen emmer vol varkens vleesch. De onbekende had den emmer triomfantelijk op de toonbank gezet en ge zegd „Geen varkensvleesch leveren Wat zegt u me dan hiervan Of hij den onbekende als beloo'ning een pakje shag heeft gegeven is niet bekend. Maar de sigarenman gaf toe, dat hij den emmer vol varkensvleesch, zonder bon en tegen een belachelijk lagen prijs had ge kocht. Maar het was zooveel geweest, dat hij ei- Zondag een deel van had verkocht. Hij had toen uit noodzaak maar voor sla ger gespeeld. Hoe onschuldig de zaak ook leek, de politie vond de verhalen zoo fantastisch en borg zoowel den sigarenwinkelier als den anderen kooper voorloopig op in het politiebureau aan de Marnixstraat. DOODELIJK ONGEVAL TE DALFSEN. Terwijl de landbouwer Mulder met een met twee paarden bespannen- wagen ovel den Hessenweg te Dalfsen reed, schrok een der dieren van een passeerenden mo tor. Het werd schichtig en sloeg op hol. Mulder, die van den wagen gesprongen was om te trachten het paard weer in zijn macht te ekvijgen, kwam bij die poging te vallen en geraakte onder de wielen, die hem over het lichaam gingen. Hij bleef be wusteloos liggen, nadat hem de eerste hulp was verleend, is hij naar het Sophia- ziekenhuis te Zwolle overgebracht, waar hij later aan de gevolgen van het ongeluk is overleden. DISTRIBUTIEKAARTEN TE DIEREN GESTOLEN. In den nacht van 30 September op 1 October is in het- distributiekantoor, dat gevestigd was in het gebouw van de open bare lagere school te Dieren, ingebroken. De daders hebben zich via een raam toegang kunnen verschaffen tot de school en vervolgens tot de kast, die eenvoudig geforceerd is, waar de distributiekaarten opgeborgen waren. Er worden ongeveer duizend kaarten ver mist, waarvan plus minus vijfhonderd textielkaarten en plus minus vijfhonderd boter- en vleeschkaarten. De- politie heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld en be schikt over nauwkeurige gegevens betref fende de kaarten. KINDJE GESTIKT. Gisteravond omstreeks 6 uur is in den tuin van een perceel aan den Amsteldijk te Amsterdam een wel zeer tragisch onge val gebeurd. In den tuin stond een kinder wagen, waarin een jongetje van negen maanden lag. De moeder had het kindje in de zon gezet en om te zorgen, dat het niet uit den wagen kon vallen, niet een riem over het borstje vastgebonden. Het wichtje is waarschijnlijk gaan woelen, waardoor de riem over het keeltje is ge schoven en het jongetje is gestikt. VIJFTIENJARIG MEISJE AANGEREDEN EN GEDOOD. Door dronken automobilist uit Sint Maartensdijk. Gisteravond omstreeks negen uur is op den provincialen weg van Steenbergen naar Halsteren een doodelijk ongeluk gebeurd. Op dezen weg wandelde het vijftienjarige meisje E. Groffen met haar vriendin. Op een gegeven moment naderde uit ae rich ting Steenbergen een personenauto, waar van de bestuurder het tweetal klaarblijke lijk niet opmerkte. De vijftienjarige E. (G. werd gegrepen en een eind meegesleurd. Zjj was vrijwel op slag dood. De auto reed eenige meters verder in èen sloot. De be stuurder, een zekere P. C. H. uit S 4 n t Maartensdijk, bleek onder invloed van sterken drank te verkeeren. Hij werd door de politie in voorloopige bewaring genomen. DOODELIJK ONGEVAL IN DE STAATSMIJN EMMA. Maandagmiddag kwam de 53-jarige P. van Leijenhorst uit Amsterdam, bij zyn werkzaamheden in een pijler op de 410 M. verdieping in de staatsmijn Emma, in aan raking met de kolensnijmachine, waardoor zijn rechtei'onderbeen werd afgekneld en zy'n rechterbovenbeen ernstig werd gewond. Rechtszaken NAWEEËN VAN DE EVACUATIE VAN VLISSINGEN. Verdachten van diefstallen voor het Haagsche Gerechtshof. Het lijkt wel of de Politierechter aan den loopenden band werkt, zoo druk heeft hij het met behandeling van diefstallen in oorlogsnood gepleegd, zoo vertelde de ver dediger van één van degenen, die dan aan dezen loopenden band behandeld was. Het was een broodbezorger uit Vlissin gen, die het werk van den Politierechter te Middelburg had helpen vergrooten door den diefstal van een fiets. Dat was gebeurd ten tijde van de evacu atie-moeilijkheden, en er was een strenge straf van drie maanden gevangenisstraf De verdediger vond die straf te hoog en meende dat deze ook een gevolg was van de serie-berechtingen die moeten plaats vinden op dit oogenblik. Hij was blij dat het Haagsche Gerechts hof in rustiger sfeer dat doen kon, hoewel de rol toch verschillende hooger beroepen bevatte van gestraften door diefstallen in oorlogsnood. Naar zoowel de verdachte als daarna de verdediger nadrukkelijk betoogden was er een vergissing in het spel, en had v. d. H. gemeend een fiets van zijn huisgenooten mee te nemen, toen hij die van een anderen inwoner van Vlissingen in bezit nam. De Proc. Generaal vond dat niet waarschijn lijk, en vorderde de bevestiging van het De een nam van den ander. Voorts was er de 19-jarige T. A. K., die onder dezelfde omstandigheden te Vlissin gen een rijwiel zou hebben gestolen. Zijn excuus was, dat zijn eigen fiets was ont vreemd, en toen had hij zoolang een ander „gevonden" rijwiel gebruikt. „Maar die fiets had óók een eigenaar, die werd natuurlijk weer door U gedu peerd", stelde de president van het Hof vast. De Proc. Generaal zag geen termen om in de opgelegde maand gevangenisstraf wijziging te brengen. De verdediger betoogde dat verdachte wel een wanbof had, want de fiets die hij bereed was van een anderen inwoner van Vlissingen, dit terwijl de Franschen ook fietsen hadden achter gelaten, waarmee K. dus vermoedelijk geen moeilijkheden zou hebben gekregen. En overigens meende pl. dat er alle reden is een clemente straf toe te passen. Het strykyzer. Mej. J. T. uit Oost- en West-Souburg zou zich hebben verrijkt met een electrisch strijkijzer, dat tijdens de evacuatie te Vlis singen door twee personen uit een winkel was gestolen. De juffrouw ontkende de heling, want ze had het ijzer niet als ge schenk aangenomen, doch alleen maar be waard, totdat de rechtmatige eigenaar zou komen. Aan die verklaring kon de Proc. Generaal weinig geloof hechten, want dan zou de juffrouw het ijzer toch niet van de eene plaats naar de andere hebben mee gesleept. Daarom vorderde de Proc. Generaal, jhr. rar. van Asch van Wijck tegen deze ver dachte opnieuw een maand gevangenis straf. Het Hof zal in al deze zaken over 14 dagen vonnis wijzen. Vrouw uit minnennijd doodgestoken. Op den vroegen ochtend van den 27sten December van het vorige jaar werd te Amsterdam de Vijzelstraat, nabij het Carlton hotel, in rep en roer gebracht een afgewezen minnaar had een 25-jarige dienstbode in den winkel waar zij werk zaam was, met een dolkmes aangevallen en gedood. De dader, een 37-jarige expediteur, kon door de politie op de plaats van het mis drijf worden gearresteerd. De rechtbank .veroordeelde hem wegens moord tot een gevangenisstraf van vijftien jaar. De Officier van Justitie had tien jaar gerequireerd. Het is een tragische geschiedenis, waar van het meisje het slachtoffer is gewor den. Zij had in 1937 kennis met den man gemaakt. Weldra ontstond er een zeer vriendschappelijke verhouding, doch na eenigen tijd vond hij het beter de betrek kingen te verbreken. De man kreeg later berouw en deed alle moeite om haar over te halen bij hem terug te komen. Her haaldelijk bedreigde hij haar, doch zij vol hardde bij haar weigering. Op Zaterdag vóór Kerstmis kwam het meisje, dat in betrekking was by een gezin in de Vijzel straat, hoogst ontdaan thuis. Zij had den man ontmoet, die haar een dolkmes liet zien, dat hij Vrijdag op den Zeedijk had gekocht. „Als je niets van me wilt weten, ga je d'r aan" had hij gedreigd. Zij had hem beloofd 's avonds te komen, doch zij kwam niet. Op 27 December begaf hij zich vroeg naar het huis in de Vijzelstraat, waar hij het meisje opwachtte. Zij was bezig de vuilnisemmers buiten te zetten. Toen zij de tweede haalde, verzuimde zij de deur ach ter zich dicht te sluiten. Van dit oogenblik maakte de teleurgestelde minnaar gebruik om naar binnen te gaan. Het geopende dolkmes droeg hy open in den zak. Hy stak haar in den hals hevig bloedend rende het slachtoffer naar buiten. Op het trottoir zakte zy in elkaar. De dader liet zich gewillig grijpen. Gisteren stond hij terecht voor het Am sterdamsche gerechtshof. Verdachte handhaafde zyn lezing hij wilde de vrouw door bedreigingen over halen bij hem terug te komen. De procureur-generaal mr. A. A. L. F. van Dullemen sloot zich in zijii requisitoir aan by de qualificatie, die de rechtbank aan het gepleegde feit heeft gegeven. Ook naar zijn oordeel is hier een moord ge pleegd. Spreker vorderde bevestiging van het vonnis vyftien jaar gevangenisstraf we gens moord. Nadat de mynarts ter plaatse de eerste liulp had verleend, werd van E. naar het St. Jozefziekenhuis te Heerlen overge bracht, waar hij Dinsdagmiddag is overle den. Het slachtoffer was gehuwd en vader van een kind. Staatsloterij. Trekking van heden, 2 October. ƒ1000: 9830 10883 11222 12445 12662 20082 22103 23763. 400: 1969 5106 7060 14176 14651 21372 21871 23066 24447 24676. 200: 1717 4064 7255 13176 13810 21445 23084 23942. I 100 4627 9052 10244 18315 21416 23893 5e Klasse 2e Lijst. Trekking van Dinsdag 1 October. PRIJZEN VAN 70. 1198 1301 1734 1862 2074 2084 2258 2341 2349 2371 2443 2526 2533 2648 2744 3064 3172 3203 3364 3381 4028 4226 4253 4537 4647 4664 4754 4979 5653 5665 5667 5668 5973 5993 6004 6332 6460 6516 6526 6611 6726 6762 7090 7174 7641 *816 7898 7909 8014 8082 8092 8116 S125 8213 8229 8386 8433 8456 8723 8732 8S59 8983 9145 9258 9338 9339 9351 9394 9454 9475 9492 9502 9640 9750 10084 10200 10448 10469 10546 10818 10837 10878 11023 11033 11044 11061 11249 11297 11377 11416 11425 11589 11635 11680 11966 12044 12098 12120 12303 12329 12552 12556 12577 12685 12729 12742 12819 12829 12875 12927 13379 13396 13452 13457 13668 13760 13807 13948 14004 14064 14307 14391 14397 14401 14461 14593 14657 15058 15117 15219 15281 15346 15489 15539 15625 15704 16028 16123 16334 16420 16457 16650 16808 17073 17074 17077 17220 17227 17263 17609 17611 17631 17898 17940 18037 18077 18150 18188 18374 18378 18382 18476 18649 18747 18890 19074 19136 19157 19170 19218 19250 19520 19595 19606 19632 19712 19729 19983 20029 20051 20208 20235 20332 20778 20991 21068 21165 21171 21229 21270 21519 21693 21769 21807 21904 21911 219&3 22131 22289 22473 22497 22503 22542 22600 22732 22748 22780' 22785 22885 22903 22967 22983 23147 23297 24028 24340 24446 24449 24493 24497 24516 24612 24665 24773 24923 24924 24930 2743 8904 9387 9744 NIETEN. 1022 1044 1433 1449 1580 1584 1636 1661 9573 2326 2344 2448 2482 2608 2643 2733 2792 3007 3021 3249 3342 3398 3446 3707 3772 3871 3896 4132 4265 4512 4543 4766 4775 5009 5141 5334 5348 5487 5549 5687 5762 6012 6020 6194 6203 6532 6567 6781 681S 6973 6976 7173 7224 7365 7396 7613 7639 7777 7786 8004 8164 8382 8438 8563 8606 8799 9066 9397 9572 9762 10037 10054 10233 10266 10454 10465 10631 10653 10772 10779 10951 10976 11171 11182 11261 11279 11525 11529 11842 11859 12031 12042 12265 12304 12447 12488 12595 12608 12772 12789 12931 12962 13321 13358 13523 13644 13871 13SS8 14132 14137 14237 14257 14771 14842 14930 14958 15143 15304 15436 15558 15739 15759 15885 15927 16138 16143 16333 16370 16500 16542 16719 16761 16933 16941 17165 17233 17526 17533 17640 17679 17787 17791 17923 17933 18035 18066 18309 18387 18654 18657 18931 18991 19135 19235 19472 1950S 19720 19722 19910 19969 20074 20146 20386 20417 20569 20600 20870 20876 21052 21056 21285 21322 21619 21730 21883 21884 22121 22^39 22337 22453 22661 22675 22776 22788 22960 23002 23238 23260 234S7 23531 1061 1453 1593 1667 2004 2181 2384 2502 2661 2802 3042 3344 3481 3790 3946 4304 4668 4802 5215 5418 5562 5764 6029 6323 6570 6841 7081 7248 7420 7669 7800 8192 8455 1251 1326 1464 1491 1604 1611 1704 1715 2015 2019 2266 2291 2414 2426 2520 2529 2662 2680 2821 2827 3059 3082 3346 3353 3507 3522 3801 3805 3954 3970 4404 4416 4675 4833 5241 5424 4692 4850 5285 5431 1355 1374 1528 1561 1619 1633 1720 1752 2055 2057 2307 2319 2428 2436 2583 2597 2686 2714 2852 2885 3136 3213 3367 3396 3674 3703 3S45 3856 4105 4116 4475 4500 4714 4724 4918 4960 5565 5595 5779 5819 6095 6108 6370 6380 6612 6621 6881 f082 7262 7095 7273 5318 5440 5636 5913 6177 6442 6634 6909 7108 9109 9460 9581 9793 10147 10278 10493 10662 10801 10980 11203 11298 11536 11871 12084 12314 12497 12634 12813 12983 13370 13648 13922 14170 14462 148^9 14997 15324 15595 15798 1594S 16145 16397 16551 16772 16969 17265 17555 17701 17S05 17988 18071 18563 18715 19008 19325 19509 19772 19976 20161 20462 20633 20896 21071 21349 21795 21942 22194 22459 22688 22812 23031 23265 23545 f522 7551 76S2 7736 7821 7878 8292 8316 8479 8489 8615 8619 8950 8989 9132 9470 7285 7327 7563 7585 9186 9478 7761 7955 8360 8505 8753 9044 9211 9547 10175 10203 10294 10326 10499 10537 10676 1071S 10815 10886 11040 11051 11204 11210 11323 11353 11559 11728 11880 11944 12119 12162 12324 12335 12511 12517 1264S 12709 12857 12904 13013 13175 13405 13411 13697 13776 13955 14087 14174 14175 14493 14496 14853 14891 15020 15047 15350 15361 15612 15675 15815 15824 15983 16042 1619S 16205 16401 16446 16555 166S0 16820 16826 169S3 17024 17290 17356 17606 17616 17707 17711 17821 17852 17995 17997 18191 18198 18568 18572 18735 18800 19056 19069 19351 19363 19579 19641 19781 19S01 20027 20052 20209 20312 20475 20496 20653 20751 20902 20907 21159 21234 21514 21545 21801 21806 21987 22001 22212 22228 22495 22529 22727 22733 22831 22832 23063 23115 23378 23400 23600 23645 7749 7882 8335 8492 8715 9039 9191 9511 9654 9748 9971 10013 10209 10217 10327 10343 10559 10571 10747 10760 10903 109-15 11097 11126 11214 11250 11419 11468 11802 11822 11949 12010 12189 12192 12387 12435 12588 125S9 12748 12750 12916 12929 13310 13311 13483 13515 13786 13796 14111 14124 14212 14228 14672 14722 14914 14920 15062 15120 15370 15395 15681 15709 15871 15881 16073 16097 16227 16318 16454 16484 16684 16705 16876 16912 17051 170S5 17446 17459 17619 17630 17726 17761 17863 17911 17998 18003 18209 18298 18618 18624 18923 18928 19116 19134 19449 19467 19686 19706 19838 19S49 20060 20067 20335 20356 20546 20536 20794 20825 20909 21007 21267 21281 21549 21597 21814 21826 22030 22036 22237 22245 22616 22647 22752 22775 22887 22930 23154 23157 23460 23474 23650 23694 DAMMEN REDACTEUR3. A. VAN DÏXHOORN. Het volgende probleem van den heer Schuitema bieden we onzen lezers ter op lossing aan. Auteur: E. A. Schuitema, Middelburg. Stand in cijfers: Zwart 11 schijven op, 6, 8—10, 16, 19, 20, 29, 30, 35 en 36. Wit 10 schijven op 17, 22, 26, 28, 40, 43, 44 en 4749. Als steeds: Wit begint en wint. Oplossingen worden gaarne ingewacht vóór of op 16 Oct. a.s. bij de Redactie der Prov. Zeeuwsche Crt. onder motto Damru- briek. Vervolg Partij No. 80. (HamVan Dixhoorn.) In onze vorige rubriek bespraken wij het verloop tot en met 32 zetten. De partij werd als volgt voortgezet: 33. 40—34 15—20 34. 34—30 20—25 35. 3934 611. Thans komt ook de rechtervleugel in actie 36. 3429 Wit gaat tot vereenvoudiging over. 36. 23X34. Het beste. 37. 30X39 18— 23 38. 4540 11—17 39. 40—34 17—21 40. 26X17 12X21 41. 27—22 Dreigt 3329 en 38X18. De nu komende afruil is dus gedwongen. 41 2429 42. 33X24 19X30 43. 28X19 13X24 44. 3S—33! Houdt zwart's linkervleugel in bedwang, ofschoon zwart zich kan losmaken door 2429, welke zet echter nog even in petto wordt gehouden. 44812 45. 3328 12—17 46. 22x11 16X7 47. 42—38!! Een tactische zet, die wij reeds een week na de gehouden ontmoeting in onze rubriek bespraken. De nu ontstane stand plaatsen wij nogmaals op diagram. Zwart: Van Dixhoorn, Beverwijk. mjM-M i Wit: I n, Rotterdam. Vanuit den diagramstand volgde door braak door 472429, doch de Si- multaanspeler had het „geval" schijnbaar tevoren bekeken, want er volgde: 48. 34X23 30—34 49. 39X30 25X34 50. 32—27! 21X43 51. 48x30 35X24 en de partijen zijn weer op gelijken voet. Er volgde nog 52. 2318 2429, waarna schrijver dezes Remise aanbood, wat door den heer Ham werd aanvaard. Een uitstekende partij van den simultaan- speler. Oplossing probleem C. K. Kaan. Dit in onze rubriek van 11 Sept. j.l. aan geboden vraagstuk had den volgenden stand: Zwart 10 schijven pp 4, 8, 9, 12, 15, 16, 24, 25, 29 en 36. Wit 10 schijven op 21, 22, 27, 31—33, 38, 39, 44 en 45. De buitengewoon fraaie ontleding ver loopt als volgt: 22—18 12X23; 27—22! 16X1S of 36X18; 332SÜ Een fijne tem pozet. 16X27 of 36X27; 28X30 25X43 (meerslag)38X49 27X38; 4943 38 X40 en 45X14 met een kernachtig siot! Een schitterend stukje problematiek van den Walcherschen problemist! Goede oplossingen ontvingen wij van de heeren v. d. M. en G. P. beiden te Vlissingen; A. M. v. H. te Middelburg, A. C. en H. M. S., beiden te Goes en C. W. v. D. te Kort gene. Abonneert U op dit blad. 23756 23860 23865 23868 23920 23926 23943 23994 24030 24056 24059 24109 24113 24137 2413S 24144 24145 24274 24278 24279 24280 24286 24306 24317 24322 24327 24342 24343 24361 24369 24407 24408 24453 24536 24615 24654 24669 24692 24694 24702 24706 24713 24769 24785 24818 24830 24898 24900 24961 Bij de 5e klasse le lyst is gebleken, dat 4054 l 70 m.z. 4074 70, 7264 m.z. 7274,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 11