Adresveranderingen. Jr. Stevens uit Detroit „Het staatssocialisme breekt zich baan". Dr. Ley over ouderdomsverzor ging en sociale verzekering. De „AngTiff" publiceert een hoofdartikel van den Ryksorganisatieleider dr. Ley on der het opschrift „Het staatssocialisme breekt zich baan". Dr. Ley spreekt allereerst over de tot '.en tijd van Bismarck teruggaande grond gedachte der sociale verzekering en ouder domsverzorging, die volgens Hitiers uit spraak in „Mein Kampf" in de kinder schoenen moest blijven staan, „omdat wer kelijke geestelijke factoren voor dezen strijd ontbraken". Na nauwelijks een half jaar, aldus Ley, heb ik thans den Führer het eerste ontwerp voor de eerste periode in den grooten socialen arbeid van Duitsch- land ter beschikking gesteld. Door de op dracht, een veelomvattende ouderdomsver zorging voor het Duitsche volk voor te bereiden, heeft de Führer een vraagstuk aangesneden, dat tot dusverre in geen en kele kapitalistische volkshuishouding ook maar bij benadering geregeld is. Al die kapitalistische volkshuishoudingen hebben de ouderdomsverzorging beschouwd öf als eigen hulp der „armen menschen", öf als aalmoes van den staat aan de bezitloozen. Aan de komende nationaal-socialistische ouderdomsverzorging zal voor het eerst in de sociale geschiedenis de gedachte der volkskameraadsehap, van de wederkeerige verplichtingen van volksgenoot en volks gemeenschap ten grondslag liggen. Het nationaal-socialisme, aldus de schrij ver, verlangt van iederen. volksgenoot den meest noesten arbeid in dienst van het volk, by het dagelijksch werk zoowel als in den wapendienst. Daaruit leidt het ech ter ook af de verplichting der volksge meenschap, ieder, die slachtoffer wordt van de vervulling van zijn plicht of in den dienst, vergrijst, een waardig bestaan te verzekeren. Plicht tot arbeid beteekent recht op verzorging, wanneer de arbeids kracht taant. Die verzorging is de dank der volksgemeenschap voor het plichtsbe sef by den arbeid. De aanspraak op ver zorging is, in tegenstelling tot het tegen woordige, zeer ingewikkelde, verzekerings recht, slechts aan een enkele, overigens zeer belangrijke voorwaarde gebonden: verzorging geniet hij, die zijn plichten als burger van het Groot Duitsche Ryk heeft vervuld, onverschillig op welke plaats en in welke sociale positie hij zijn volk ge diend heeft. Buitengesloten worden slechts de ele menten, die zich buiten de gemeenschap geplaatst hebben door een, houding, die de gemeenschap benadeelt. Dr. Ley vervolgt in zijn artikel De ont wikkeling van liberalen staat tot volles- staat zal ook voor de verzorging gevolgen hebben. Dè middelen voor die verzorging zullen dan ook niet meer door de afzonder lijke verzekerden worden opgebrachtdat zal de taak van de gemeenschap in haar geheel zijn. De volksgemeenschap vraagt niet, zooals de verzekeringsmaatschappij „Hoeveel hebt u gestort?" Zy vraagt al leen, of men zijn plicht als Duitscher heeft vervuld. Als dat het geval is, zorgt de gemeenschap voor de middelen. De ver zorgde levensavond behoort tot de natuur lijke grondrechten van den Duitscher. Als hij niettemin op zijn ouden dag nog wil werken, zal de volksgemeenschap hem een gunstiger plaats geven. In de eerste piaats echter moet er voor gezorgd wor den, dat de oude van dagen, die nog wil werken, tot lichteren arbeid kan overgaan, zonder dat hij daardoor instoffelijk op zicht benadeeld wordt. Dezelfde beginselen gelden voor den in valide, onverschillig door welke oorzaken het arbeidsvermogen verminderd is. Dat tenslotte ook weduwen en weezen voldoen de verzorgd moeten worden, zij, aldus dr. Ley, hier slechts volledigheidshalve ver meld. Volgens deze eerste beginselen moet de verzorging van menschen op leeftijd en invaliden tot stand gebracht worden. Tal- looze bijzondere punten moeten nog ge re-, geld worden, doch één din£ is zeker het komende sociale recht zal geen geheime wetenschap zijn, zooals het tegenwoordige, dat is verbrokkeld in meer dan 170 wetten en verordeningen, welke tezamen meer dan 3000 artikelen tellen. Het zal volgens'dui delijke beginselen de verzoi'ging van alle werkenden in toereikende mate verzekeren. NUTTIGE WENKEN VOOR HET ONTBIJT. De beteekenis van het ontbijt voor het gezinsleven, voor het behoud van de gezondheid en voor de werkkracht. Zeer velen plegen het met het ontbijt minder nauw te nemen. Haastig wordt een slok thee en een onvoldoende hoeveelheid voedsel naar binnen gewerkt. Menigeen gunt zich zelf de rust niet om hiervoor even te gaan zitten onder het aankleeden nuttigt men den eersten maaltijd van deó, dag. Er is reden om met eenige klem tegen dit verkeerde gebruik te waarschuwen. Waarom niet een kwartier of een half uur eerder opgestaan en zich op zijn ge mak voor zijn dagtaak voorbereid? Het jachtige dagbegin brengt een element van onrust met zich mede, dat zijn nawerking nog geruimen tijd laat volgen. Reeds daarom is het van groote beteekenis, dat men er voor zorgt voldoenden tijd beschik baar te hebben voor een rustig ontbijt in den gezinskring, terloops mag in dit ver band nog wel worden gewezen op de waar de, die zulk en samenzijn van de gezins leden, bij het begin van den dag, ook voor de bevordering van een goed familieleven vertegenwoordigt. Uit een oogpunt van doelmatige voeding verdient een rustig ontbijt uiteraard warme aanbeveling. Er bestaat een nauwe samen hang tusschen onze spijsvertering en onze psychische gesteldheid. Wil men van zijn voedsel een zoo hoog mogelijk rendement hebben en zijn spijsverteringsorganen niet onnoodig belasten, dan verdient het aan beveling, dat men zich- voor iederen maal tijd den noodigen tijd gunt en dezen zoo mogelijk in een aangename en gezellige omgeving nuttigt. Bovendien is het van groote beteekenis, dat men zich 's ochtends behoorlijk voedt. Het ontbijt moet dus niet alleen rustig ge nuttigd worden, maar het moet ook vol doende voedingsstoffen bevatten. Brood en boter vormen de kembestanddeelen van het Nederlandsche ontbijt. Hiervoor komen in aanmerking een glas melk of wat kaas, ook wel een el, terwijl rauw fruit, een paar plakk'en komkommer, eventueel radijs of rammenas een zeer waardevolle "aanvul ling vormt. Men denke vooral niet, dat melk een kinderachtig voedsel is. Twee flinke glazen melk per dag kunnen den voedingstoestand en daarmede het alge-' meen welbevinden van volwassenen zeer gunstig beïnvloeden. Een ontbijt ziet er dan bijv. als volgt uit 200 k 250 g. melk met 15 k 20 gr. vlugkokende havermout tot pap gekookt, 5 k 10 g. suiker, prijs 4 k 5 cent. Twee sneedjes bruin brood met boter, tomaat, komkommer of radijs, prijs 4 k 5 cent. Zoodat men per hoofd hiervoor op een uitgave van 8 10 cent moet rekenen. Wil men ter afwisseling in plaats van pap eens een ander gerecht probeeren, dan kan men een smakelijke variatie verkrijgen door hangop met geraspten appel te nut tigen. Daartoe legge men reeds den avond tevoren een doek in een vergiet en giëte daarin k 1 liter karnemelk uit. 's Och tends vindt men dan op het doek de in gedikte „hangop", die wanneer men er een geraspten appel doormengt tot een vrij dikke zelfstandigheid wordt. De smaak van dit gerecht is bijzonder frisch en er behoeft nauwelijks suiker aan te worden toegevoegd. In Zwitserland is de „Müsli"een bijzon der gewaardeerd ontbijtgerecht. Om dit op tafel te kunnen brengen, zette men per persoon den vorigen avond een afgestreken eetlepel havervlokken of havermout te weeken in 3 eetlepels water. Den volgen den morgen mengt men de geweekte ha vermout met wat citroensap en met een eetlepel gesuikerde gecondenseex-de melk of honing. Nu wordt een groote appel, die van te voren goed gewasschen en droog gewreven is, met schil en al geraspt en direct in de pap geroerd. De echte lief hebbers strooien tenslotte een eetlepel ge malen noten over dit gerecht. Hoofdzaak bij deze voorbeelden is, dat men doordi-ongen wordt van de beteekenis die het ontbijt voor het gezinsleven en voor het behoud van gezondheid en werkkracht heeft. Inzonderheid zij, die door hun werk zaamheden in het middaguur op een vluch tige of in samenstelling beperkten maaltijd aangewezen zijn, zullen vei'standig doen door een degelijk ontbijt te nuttigen. Ge- OVERZICHT AMSTERDAMSCHE EFFECTENBEURS. VRIJ OPGEWEKTE MARKT. De vaste tendenz, die eergisteren op de effectenbeurs te Amsterdam viel op te merken, bleef gisteren onverminderd aan houden. Daarbij werd in verscheiden fond sen tamelijk druk zaken gedaan en daar door kreeg de markt een voorkomen van activiteit. Wederom werd de aandacht ge trokken door de 'Duitsche waarden, die ook thans weer zeer goed gedisponeerd waren. In de obligatiën uit de Young-lee- ning ging het levendig toe. Op de Nederlandsche beleggingsmaikt bestond eveneens een vaste tendenz, die in het bijzonder tot uiting kwam in het koers verloop van de oude schuld. De stukken uit de jongere emissies waren niet veei veranderd. Van de locale fondsen gaven Altu's ook thans weer ruime omzetten te zien. Voor Unilevers bestond' goede belang stelling en in dit fonds ging het ook vrij druk toe. De Philips aandeelen lieten zich weer van hun goeden kant kennen. Er ging nogal wat om, doch de handel was alles bijeen toch van kalmen aard. Een vaste tendenz bestond voorts op de suikerafdeeling en voornamelijk bleek dit uit de gedi-agingen van H.V.A.'s. Op de scheepvaartafdeeling werd nogal zaken gedaan in Scheepvaart-Unies en aanver wante soorten. Behoorlijke koerswinsten konden worden verkregen, Het zakenver keer in de rubber-fondsen was van kalmen aard. Diverse minder courante soorten werden hooger genoteerd. De tabaksafdee- ling was kalm en goed prijshoudend voor de Sumatx-a-aandeelen. In de petroleum- rubriek was het rustig gestéld. Olie's leg den desniettemin eeri vaste houding aan den dag. De Amerikaansche afdeeling was stil. De stemming'was ongeveer prijshou dend. Zeeuw. Hyp. Bank 3% 89 89 Bat. Petr. Mij. obl. sya 81% 83% A Ned. Gist- en Spiritusfabriek 389% 395 A K.M. De Schelde Nat. Bez. 54 57% A Houthandel Alberts 95 C Union Pac Rr. "8 Ned. Ie Ing. 1940 4 100 100 Ned. 2e lng. 1940 4 97% 96% Ned. met bel. fac. '40 4 100 100 Ned. k 1000 '38 (3%) 3 88y8 88%—90 Indië a 1000 1937 3 85% 86 A Koloniale Bank 145 148% A Ned. Ind. Handelsb. 104 104% C Ned. Handel Mij. 90 90 A Van Berkels Pat. 50 51% C Calvé Delft 80 82% A Lever Bros en Unil. 119% 123%—26% A Philips Gloeil. Gem. Bez. 180% 184—89% C Am. Car Foundry 23% 24%23% C Anaconda Copper 21% 21% C Bethlehem Steel 66% 67—66% C General Motor 41% 40% C Kennec. Copper 28% 28% C North. Am. Aviation 13% 13% C Rep. Steel 16% 16%—% C Un. States Steel 48%. 49—% C North Am. Cy. 16%, 15 A Kon. Petroleum Mij. 225 23136 C Contin. Oil Cy. 15% 15% C-Philips Petrol. 27% 27% C Shell Union 8% 8% C Tide Water Ass. Oil. 8% 8% A Ned. Scheepv. Unie 132% 136—134 A Handelsvex'. A'dam 361% 363370 A Ned. Ind. Suiker U. 207% 207% A Deli Batavia Mij. 133 134r-136 C Dell Mij. k f 1000 193% 193%—94% A Senembah Mij. 155% 157%59 C Pennsylv. Rr. 18 18% A South Railway 11% C Amsterdam Rubb. 195 197%201 A Deli Bat. Rubb. My. 143 145 A Hessa Rubber Mij. 95 98 A Serbadjadi Sum Rubb. 84 87% KABELBALLON NEERGESCHOTEN. Maandagmorgen is door Duitsche jacht- toestellen een afgedreven kabelballon, onderOosterhesselen (Drente) in brand geschoten, De ballon bevond zich op groote hoogte en heeft, voor zoover bekend, geen schade aangericht. dacht wordt hier o:a. aan kantoor- en aan winkelpersoneel. Is dit inzicht eenmaal aanwezig, dan zal het niet moeilijk vallen om ook aan dezen maaltijd de plaats in te i, die hem toekomt. Deensche plannen voor werkverschaffing. Het D.N.B. meldt uit Kopenhagen De Deensche premier Stauning heeft in een programontvouwing voor den Rijksdag verklaard, dat Denemarkens doel een po litiek zal zijn, die de Deensche natie aan eensluit rondom haar voornaamste natio nale opgaven. Denemarken heeft ook in de toekomst belang bij een welwillende sa menleving met andere naties en vooral met zyn buren. De aanvoer van gi'ondstoffen voor de Deensche productie, zoo vervolgde Stau ning, is ten gevolge van de huidige om standigheden aanzienlijk verminderd. De regeering heeft met Het oog op deze situatie verscheidene plannen nopens mo gelijkheden op h'et gebied van de werk verschaffing ondex'zocht, waarbij zij vooral beteekenis moest hechten aan die plannen, waarvoor niet al te veel buitenlandsche grondstoffen vereischt waren. Deze plan nen hadden het dubbele doel te dienen voor werkverschaffing en voor landwinning ten bate van den verbouw van gx'aan en vee voeder ter bevordering van de Deensche autarkie. Derhalve zullen bij den Rijksdag wets ontwerpen ingediend worden, die naar ont watering en vex-betei'ing van den bodem streven. Voorts is boschaanplant, vooral op de heide van Jutland, alsmede ontgin ning van uitgestrekte veengebieden ont worpen. Ook is de oprichting van ver schillende industrieele installaties op gx-oote schaal in overweging genomen, 'De Deensche staat heeft rich om te beginnen financieel geïnteresseerd bij de oprichting van een staalfabriek. Dan is nog gedacht aan een wet nopens voorschotten en lèeningen voor verbete ring van agrarische gebouwen en aan vex*- hooging der leeningen voor den bouw van landarbeiderswoningen. Op de begrooting zijn 40 millioen kronen voor openbare wer ken uitgetrokken. Tenslotte heeft het mi nisterie van openbare werken een reeks werkzaamheden ter voorbereiding van de verbinding tusschen Roedey en Fehmarn ontwox-pen en het ministerie van onderwijs den aanleg van sportvelden, zwembaden en schoolgebouwen. DUITSCHE OUDHEIDKUNDIGE IN ONS LAND. Een gezelschap Duitsche oudheidkundi gen maakt thans een reis door Nederland teneinde studie te maken van de oudste bewijzen van Duitsch-Nederlandsche stam verwantschap, inzonderheid uit prae-his- torischen tijd. Na een bezoek aan het rijksmuseum te Enschede en eenige uit prae-historisch oogpunt belangrijke plaatsen op de Veluwe, kwam het gezelschap Maandag te Emmen aan, waar men byzondex-e belangstelling had voor de hunnebedden eii het eenige in ons land aanwezige landgraf. Dit land graf, zoo verklaarde prof. von Stolzar van de Keulsehe universiteit levert het on- weex'sprelcelijke bewijs, dat 4000 jaren voor onze jaartelling dezelfde Germaansche stammen ons land en Noord-Duitschland bewoonden. Dat in Nedei'land de overheid reeds een' eeuw geleden deze monumenten onder1, bescherming heeft genomen, veel eerder dan dit in Duitschland gebeurde, prezen de Duitsche deskundigen zeer. Ge- nximen tijd vertoefden zij ook in de oud heidkamer „De Fondsrug" te Emmen. Dinsdag heeft men o.m. het px-ovinciaal museum te Assen bezichtigd, alsmede het biologisch-archaeologisch instituut dier hoogeschool. Voor zoover het noorden be treft, stond voor heden de provincie Fx-ies- land op het programma met als voor naamste doel het Friesche museum te Leeuwax'den. Over den afsluitdijk, als nieuw Nederlandsch cultuurwerk, begeeft men zich dan naar Holland. Kerknieuws Ds. A. van Kooten overleden. In 68-jarigen ouderdom is Maandag te Den Haag overleden ds. A. van Kooten, emeritus-predikant van de Nederduitsch Hervox-mde gemeente te Rotterdam, voor dien o.m. predikant, te Zevenbergen. De begrafenis zal Donderdag a.s. om 2.30 uur op de algemeene begi'aafplaats aldaar geschieden. In verband met den stroom van adresveranderingen, die dagelijks binnenkomt, verzoeken wij be leefd zoo vroeg mogelijk e.v. wijzigingen door te geven. Op gaven na elf uur ontvangen, kunnen in den regel eerst den volgenden dag in behandeling worden genomen. DE ADMINISTRATIE. De toestand der Belgische spoorwegen. Uit een speciaal bericht van de maat schappij der Belgische Spooxwegen blijkt, dat op het oogenblik 82.5 van het ge- heele Belgische spoorwegnet voor het ver keer kon worden vrijgegeven, hetgeen be teekent, dat van de totale lengte van het Belgische spoorwegnet, zijnde 5070 kilo meter waarmede België het dichtste spoorwegnet van geheel Europa bezit rond 4185 kilometer weer te gebruiken is. De geweldige hoeveelheid werk, die ver zet moest worden, blijkt wel uit de volgen de cijfers 137 kilometer spoorrails moest vervangen worden, verder 78.000 dwars- liggex-s en 310 seinhuizen. Van de 339 bx-ug- gen en 288 viaducten of tunnels, die z,waar beschadigd waren, waren er op 1 Septem ber x-eeds 202 viaducten of tunnels voorloo- pig hersteld. Tot op heden konden rond 600 vernielde of beschadigde stationsgebou wen en 167 pompinstallaties voor de loco motieven weer in gebruik worden geno men. De voorloopige kosten van het her- stelprogx-amma worden op 220 millioen francs geschat. Voor het definitieve herstel der spoorwegen en de bedrijfsinstallaties wordt echter nog een extra bedrag ver eischt van 100 millioen fx-ancs. Op het oogenblik rijden er dagelijks reeds 618 personentreinen en 523 goederentreinen op de herstelde baanvakken. Radioprogramma DONDERDAG 3 OCTOBER 194C. JAARSVELD. 414.4 m. A.V.R.O.-Üitz. 8.00 ber. A.N.P. gram. 10.00 Morgenwij ding. 10.15 Gx-am, 10.30 Voor de vrouw. 10.35 Ensemble ,Ionny Kroon (11.0011.20 Huishoudelijke wenken). 12.00 Bex*. Hiex-- na: A.V.R.O.-Amusementsork. en sdl-te (opn.). 12.45 Nieuws- en economische bér. A.N.P. 1.00 Orgelspel. 1.30 A.V.R.O.-Mu- sette-ensemble en soliste (opn.). 2.00 Voor de vrouw. 2.10 Omroepork. en soliste 3.103.25 Cyclus). 4.00 Gram. 4.20 Voor de jeugd. 4.45 Ensemble Pali. 5.15 Nieuws- en economische bex\ A.N.P. 5.30 Kleinorl:., so listen en een koor. 6.20 Gram. 6.30 V.P.R.O.: Cyclus. 6.45 Ber., gram. 7.00 Vx-agen van den dag (A.N.P.) 7.15 Concertgebouwork. en solisten. 8.15 ber. A.N.P. 8.25 Rep. 8.40 Or gelspel. 8.559.00 ber. A.N.P. en sluiting KOOTWIJK. 1875 m. V.A.R.A.-Uitz. 7.00 Ber. (Dultsch). 7.15 Ber. (Engelsch). 7,30 Gram. (Om 8.00 ber. A.N.P.). 10,30 Orgelspel. 11.15 Ber. (Engelsch)11.30 Gram. 12.00 Esmeralda en solist (12.30 12.45 Ber.-Duitsch. 12.451.00 Nieuws- en économische ber. A.N.P.). 1.30 Gram. 2.00 Ber. (Duitsch). 2.15 V.A.R.A-orkest. 3.15 Gram. 3.30 Ber. (Engelsch). 3.45 Voor de. Vrouw. 4.15 Gram. 4.20 Keukenpraatje. 4.50 Gram. 5.00 Ber. (Duitsch). 5.15 Nieuws- en economische ber. A.N.P. 5.30 Esmeralda. 6.15 Bex-. (Engelsch). 6.30 V.A. R.A.-ork. (7.007.15 Vragen van den dag- A.N.P.). 7.30 Ber. (Engelsch). 7.45 Repor tage. 8.00 Ber. (Duitsch). 8.15 Nieuwsber. A.N.P.) 8.25 Gram. 8.30 Ber. (Engelsen). 8.45 Gram. 8.559.00 Nieuwsber. A.N.P. en sluiting. DOOR R._ ARDEN. 5) Zyn uiterlijke verandering nam niet veel tijd in beslag. Hy legde in zijn haar een scheiding in het midden, het snorretje groeide. Met het gx-oeien van het snorretje groeide ook daadwex-kelijk de overeen komst met de foto uit de pas van Stevens. Deze had zich zelf dit sieraad laten weg nemen en liet zijn haar knippen in een vorm, die de kapper met zwy'gend hoofd schudden had uitgevoex-d de schedel byna kaal met slechts bovenop een handjevol haren, juist genoeg om er een scheiding in te leggen. Het was voor Peters gemakkelijk ge weest, de noodige visa voor de reis te krij gen, nadat hij de aanstelling van een zeke ren mijnheer Stevens uit Detroit had laten zien. Op het Amerikaansche consulaat wer den weliswaar inlichtingen ingewonnen, maar daar de informaties over mijnheer Stevens bevredigend uitvielen, bestond er geen reden meer om mijnheer Peters een vergunning voor het tijdelijke 'verblijf in Engelsch,Fransch en Belgisch Afrika te onthouden. Toen kwam de groote dag. Stevens en Peters stapten in den trein, om zich aan boox-d van de „Santa Barbara", een gx-oot Amerikaansch toux-istenschip, te begeven. De hemel straalde helder blauw, toen de „Santa Barbara" de haven werd uitge sleept. Peters, die nu mr. Stevens heette, stond op het promenadedek, dronk lang zaam zijn warme koffie, die de stewards in kleine wagentjes hadden rondgebracht, en kon ondanks dezen sterken, opwekkenden dronk een zwak gevoel in zijn maag niet kwijt raken. Tot nu toe had hij zich nog aan geen overtreding schuldig gemaakt, hij had de douape met zyn echte papieren ge passeerd, alles was in ox-de geweest, na tuurlijk. Maar nauwelijks aan dek daar be gon de zwendelax-ij al. Hij betrok de luxe hut en zijn secretaris moest zich twee ver diepingen lager met een minder mooie hut tevreden stellen. Volgens een bijzondere vergunning had de secretaris evenwel het recht, steeds boven te verschijnen. Peters had zich eerst tegen deze regeling verzet. „Millionnairs, mijnheer", zeide hij tot den secretaris, „reizen toch altijd met hun se cretarissen in dezelfde klas „Vaak wel, maar vaak ook niet", ant woordde de werkelijke Stevens. „Ik vind het zoo prettiger. Wanneer er werkelijk een of ande2-e snob, die me van daarginds kent, aan boord zou zijn, dan kan ik hem uit den weg blijven, terwijl ik naar de tweede klas verdwijn. Hebt u nog iets voor me, mijn heer Wen het asjeblieft aan om alleen maar Peters tegen me te zeggen, zonder meer. Heeft u ook iets voor de post „Neen, Peters, ik heb. op het oogenblik niets voor de post. Maar jij komt hier van dit land. Vertel me dan eens, hoe die plaatsjes heeten, waar we nu voorbij va ren." „Neemt u me niet kwalijk, mijnheer, ik ben hier niet uit de streek", antwoordde Stevens. „Het spijt me, dat ik het u niet kan zeggen." „Goed, Peters", zei Peters daarop. „Je kunt gaan en mijn koffers uitpakken." Stevens keek om zich heen om te zien, of er zich in de buurt geen toevallige luis teraars bevonden. „Pakt u uw koffers rustig alleen uit, mijnheer", zei hij, toen hij zich overtuigd had, dat niemand hem kon hooren. „-Ik ben alleen maar voor de post, maar niet om uw pyama klaar te leggen. Ik ben een heer, geen bediende, mijnheerStevens zette z\jn borst hoog op. „U kunt mij zoo nu en dan post, dat wil zeggen radiotelegrammen opgeven." „Goed", zei Peters. „Schrijf dan maar op Stevens haalde verbluft een blocnote uit zyn zak. „Ja mijnheer." „Mejuffx-ouw ElisabethWaarom schrijf je niets op De echte Stevens had zonder iets té zeg gen zijn blocnote in den zak gestoken. „Mijnheer, een mr. Stevens uit Detroit kent geen mejuffrouw Elisabeth. Hoogstens kan ik, de secretaris, de dame kennen. Ilc ken haar echter niet en düs schrijf ik niets." „Peters", zei Peters, „dat is een insubor dinatie. Ik wil het er nu voor dezen keer bij laten en van 't telegram verder afzien." Stevens keek Petex-s eén seconde lang scherp aan. „Wie is die Elisabeth en wat weet ze van deze geschiedenis „Peters", zei Peters, „dat is een vraag die jou als secretaris niet past. Niettemin en vooral omdat ik mijn ondergeschik ten goed behandel zal ilc. er uitleg van geven. Elisabeth is een meisje zonder voor- oordeelen, waarmee ik het vorige jaar meermalen ben uitgeweest. Toen maakte ze kennis met een beteren auto ik bedoel met een heer met een beteren auto en zegde onze overeenkomst op. Ze was een beetje materialistisch, het meisje. Het tele gram was dus maar een grapje „All right", zei de werkelijke Stevens. „Staat u me toe, mijnheer, dat ik me nu terugtrek „Ga rustig je gang", antwoordde Peters, De beide mannen gingen lachend uxt elkaar. Peters was nu in zyn schik. Hy vond de ruil der persoonlijkheden heel grappig. Ste vens, de onechte secx-etaris, was ook in zijn schik. Hy grijnsde echter tamelijk ixijdig, toén hij de trap afging. Het grijnzen van de echte Stevens zag de gewaaixde Stevens evenwel niet. Als hij het gezien^had, dan zou het hem te denken hebben gegeven. Daar hij echter niets zag, had hij ook niets te denken en hij verheugde zich over de lucht, de zon en het water. Hy' had een prachtig pak-aan en had nog meer van der gelijke pakken in zyn groote koffer. Hij was mr in het bezit van een garderobe, zoo als rijke menschen die slechts bezitten.. Het snorretje la Clark Gable stond hem goed, evenals het in midden gescheiden haar. Reeds als reiziger in ledex-waren kon hij er zich op beroemen, overal een goeden indruk te maken, maar nu, in de producten van een van de deftigste kleermakers, zag hij er werkelijk als moderne dollarprins uit en om de waarheid geen geweld aan te doen hy voelde zich ook dienovereenkomstig. Hij was voor deze rol geknipt. Hij was de rijke mr. Stevens uit Detroitdrommels, wie zou dat durven betwijfelen Zyn En gelsch was goed, helaas echter zonder dia lect, doch dat zou hij zich bij den verderen omgang met den echten Stevens spoedig kunnen eigen maken. Nu reeds beschikte Peters over een aantal woorden, die men slechts in de "Vereenigde Staten kent. Terwijl Peters daar zoo stond en plezier had in alles wat hij zag, kwam een dame bij hem staan, die hem aansprak. Het mag van algemeene bekendheid worden veron dersteld, dat luxe-reizen hoofdzakelijk voor de gezelligheid dienen en dat er dan ook 'n min of meer ongedwongen toon heerscht. De onderlinge omgang op Amerikaansche touristenschepen is gespeend van alle stijf heid, de menschen zijn onder elkaar, men is op elkaar aangewezen, heel wat anders dan op het land. Wanneer men tegen de reeling leunt, kan men rustig een dame, die men tevoren nooit gezien heeft, iets ver tellen. Omgekeerd is dat ook het geval, althans in Peter's geval was dat het geval. „Hallo!" zei de dame, wier perzikachtige wangen aan één kant iets waren gezwol len, omdat zij aan die zy'de een stukje kauwgummi in haar mond had. „Heerlijk weer vandaag. Als dat zoo blijft, zullen we een prachtige x'eis hebben". „Inderdaad", zei Peters, terwijl hij een snelle blik op de dame wierp. Tjonge, ze zag er aardig uit! Roodblond haar, don kere oogen, een kleine rechte neus, won- dermooie tanden, een slank figuur. Haar bruine armen, waarmee ze op de reeling leunde, moesten sterk zijn, dat zag men op het eerste gezicht. Haar verzorgde handen waren weliswaar niet breed, maar toch goed ontwikkeld daar moest ze behoorlijk iets mee kunnen aanpakken! Tennis of roeien, stelde Peters vast, met de oogen van een vakman. Goedgetx'aind, heel kameraadschappelijk, maar overigens een beetje koel. Niet gemakkelijk te van gen, een meisje, dat niet maar zoo iederen goed uitzienden goudvink om den hals valt, een meisje 'met scherpe oogen. Nu lachte ze. „U bekijkt me als een slavenhandelaar". Peters'werd bijna verlegen. „Neemt u me alstublieft niet kwalijk. Ilc ben vaak ongemanierd, zonder het te wil len. Mag ik me even voorstellen: Stevens." „Ilc heet Edna Bosch", zei de jonge da me, zonder zich te bewegen. „Is dit uw eerste zeex-eis, mijnheer Stevens!" „Mijn eerste zeereis, hoezoo?" „Omdat u alles zoo vol aandacht be kijkt," zei de dame glimlachend. „Dat ziet men meestal alleen bij menschen, die voor het eerst eén zeereis maken." „Bah!" Peters maakte een verachtelijk gebaar. „Ilc sta hier alleen maar, omdat ik niet weet, wat ik anders doen zal." „O!" zei ze. „U kunt toch nog wel an dere dingen doen. Tennissen bijvoorbeeld." „Ik'lean niet tennissen," beleende Peters. „Ilc heb nooit tijd gehad om het te leeren. Daarom heb ilc er ook nooit veel belang stelling voor gehad." „Schermen?" vroeg Edna. „Beneden is een heel mooie turnzaal, daar kunnen heele tournooien worden gehouden." „Schermen lean ilc wel een beetje, maar het mag nauwelijks naam hebben. Als ik tegenover iemand kom te staan, die het werkelijk kan, ben ik hopeloos verloren." [(Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 10