ie Üpin Tweede Blad PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Dinsdag 24 September 1940 Kroniek van den dag. POURPARLERS TE ROME. Von Ribbentrop, de Duitsche rijksmi nister van buitenlandsche zaken, heeft een bezoek gebracht aan Rome en er politieke besprekingen gehouden. De ge gevens, welke ons over den inhoud dier besprekingen hebben bereikt, zijn uiter- aard spaarzaam. Maar er blijkt genoeg zaam uit evenals uit den Duitschen en Italiaanschen commentaar er op dat belangrijke en vérstrekkende politieke pro blemen werden aangesneden. De positie ,van Afrika, gelijk men zich die te Berlijn en Rome in de toekomstige ontwikkeling denkt, zoowel als de Europeesche situatie, kwamen ter sprake. Op grond van de be schouwingen in de Duitsche bladen in het bijzonder mag men aannemen, dat het overleg der as-mogendheden thans plaats vindt in het kader van uitgebreide inter continentale denkbeelden. Blijkens de opvattingen, welke thans tot uiting komen, wordt de nieuwe orde in Europa in direct verband met die in Afrika gezien, en zoo dit niet al van tevo ren in die mate het geval mocht zijn ge weest, dan zullen de opvattingen zich in die richting wel geleidelijk hebben gecon solideerd door de gedachten-evolutie in zake een toekomstige Anglo-Amerikaan- sche samenwerking in die gedeelten van de wereld, waar de Europeesche invloedssfeer zich minder kan doen gelden. Waar hier bij ook en vooral economische en handels- vraagstukken een groote rol zullen kunnen spelen, wordt uiteraard het vraagstuk van Afrika's positie ook in toenemende mate politiek-economisch belicht, en wordt het zwarte werelddeel in de doelstellingen der samenwerkende as-mogendheden grooten- deels ingeruimd bij de Europeesche (aan vullende) levensruimte. Trouwens in de ,vele beschouwingen over de groote levens ruimten in de wereld had Afrika zijn defi nitieve plaats nog niet gekregen, en de ontwikkeling in het huidige stadium leidt ertoe, dat zich in dit opzicht concretere richtlijnen openbaren. Intusschen staan of vallen deze richt lijnen met Engeland's machtspositie rond om de Middellandsche Zee (en in het Nabije Oosten) en in aansluiting daaraan met de beheersching van het Suez-kanaal. De primaire opgaven zijn derhalve van zuiver militair-strategischen aard, waarin slechts enkele politieke elementen ge mengd zijn. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand, dat Turkije's positie in dit verband niet uit het oog kan worden verloren. Spanje's aandeel in de huidige ontwikke ling en die.van de naaste toekomst kèn .eventueel van militairen aard zijn, of schoon in dat opzicht nog geen enkele ze kerheid bestaat. Madrid oordeelt zekere aangelegenheden vanzelfsprekend zoo als Gibraltar en sommige gebieden van Noordwest-Afrika maar het dient nog te worden afgewacht of de gedragslijn van Spanje die uiteraard tijdens de bespre kingen te Bei-lijn reeds is uitgestippeld in het huidige stadium vooralsnog van actieven of afwachtenden aard zal zijn. De sleutelpositie ligt intusschen voor- hét oogenblik niet daar, maar in Egypte, waar zich een uiterst belangrijke militaire ontwikkeling voordoet, die voor dat ge deelte van het geheele complex der worsteling tusschen de as-mogendheden en Engeland beslissend moet worden geacht. Italië is daarbij over het bezwaar van een conflict met Egypte zelf heengestapt, al poogt het Cairo voortdurend te overtuigen van de bedoelingen van deze actie, die niU tegen Egypte, maar tegen Engeland is gericht. Het bekende Italiaansche weekblad „Relazioni Intemazionali" houdt zich in zijn laatste nummer dan ook om begrijpelijke redenen met deze aangelegenheid bezig. Het blad constateert, dat de in Egypte tegen Engeland begonnen actie het geheele pro bleem der Italiaansch-Egyptische betrek kingen aansnijdt. Er bestaat tusschen beide staten geen oorlogstoestand. Musso lini heeft de verplichting op zich genomen den v idestoestand met de naburen van Italië te behouden. Daaruit vloeit voort, dat het verbreken van dezen vredestoe stand alleen door den impuls van anderen Veevoederverbod voor aardappelen. Ten einde te voorkomen, dat voor men- schelijke consumptie geschikte aardappe len van den oogst 1940 voor voederdoel einden worden aangewend, is het wensche- lijk gebleken, nu reeds over te gaan tot een veevoederverbod voor deze aardappe len. Met ingang van Dinsdag 24 September is het verboden, aardappelen van den oogst 1940 aan het vee te vervoederen, met be stemming tot veevoeder af te leveren of te verwerken. Hieronder valt dus niet alleen het recht streeks vervoederen, maar eveneens het stoomen, ensileeren, e.d. van aardappelen. Deze verbodsbepalingen gelden niet voor aardappelen van den oogst 1939. Ontheffing van dit verbod kan worden verleend door de provinciale voedselcom- missarissen. Voor ontheffing komen alleen in aan merking, partijen, welke voor menschelijke consumptie ongeschikt zijn. RADIOREDE IR. VERWEY OVER ZOMERPOSTZEGELS. De waarnemend secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van sociale zaken, ir. R. A. Verwey, heeft gisteravond voor beide omroepzenders een toespraak gehouden ten gunste van de zomerpostzegels. Het aannemen van Duitsche betaalmiddelen. Van bevoegde zijde wordt er op gewezen, dat het ter betaling aanbieden en aanne men van rijksbankbiljetten, rentebankbil jetten en rijksmunten van meer dan 10 pfennig verboden is. In beginsel moeten alle betalingen voor goederen, dienstverrichtingen enz. in Ne- derlandsche guldens geschieden. Ook kun nen „Reicliskreditkassenscheine", Reichs- kreditkassenmünzen en rijksmunten van 1, 2, 5 en 10 pfennig worden aangenomen. Het aannemen van de bovengenoemde Duitsche binnenlandsche betaalmiddelen, dus rijksbankbiljetten, rentenbanlcbiljetten en rijksmunten, met een hoogere waarde dan 10 pfennig, moet in ieder geval gewei gerd worden. De ontvanger van dergelijke betaalmiddelen loopt gevaar hiervan geen verder profijt te kunnen trekken. VOOR HET OORLOGSWINTERHULPWERK. Uit Berlijn meldt het D.N.B.. De op Zondag 8 September gehouden openbare- geldinzameling voor het oorlogswinterhulp werk 1940/41 heeft bijna 22 V2 millioen rijksmark opgebracht hetgeen bijna 11 millioen meer is dan op den eersten col lectedag van het seizoen 1939/40. kan geschieden, in het onderhavige geval alleen door het initiatief van Egypte, zoo zegt de „Relazioni Intemazionali". Het. blad zet dan verder uiteen hoe Italië en Egypte steeds in vriendschap hebben samengewerkt, maar hoe Egypte zich door het bondgenootschap met Enge land verplicht heeft deze mogendheid zijn eigen militaire steunpunten ter beschik king te stellen voor doeleinden, die thans meer dan ooit tegen Italië zijn gericht. Het betoogt, dat Egypte zich dopr Italië's actie van dit juk kan bevrijden, maar waarschuwt Egypte tevens, dat wanneer het onder Engelschen druk of „uit aan eigen baat ontspruitende sympathieën" mocht besluiten de wapens op te nemen tegen Italië, dat in geen geval den Itali aanschen opmarsch ook slechts één meter zou tegenhouden. Italië zou dan volledige vrjjheid van handelen hebben om zijn allerheiligste belangen, te beschermen, zoo zegt het blad met nadruk. Aldus wordt beteekenisvol de vinger ge legd op een essentieel deel van het com plex van vraagstukken, dat te Rome onge twijfeld aan een nadere gemeenschap pelijke beschouwing is onderworpen. DE OORLOGSSCHADE IN BELGIE. Uit Brussel meldt Belgapress In een persconferentie ten bureeli van den com missaris-generaal voor den wederopbouw des lands, heeft de heer Custers, secretaris van den commissaris-generaal de wijze van credietverleening en van vaststelling der oorlogsschade besproken. Er is veel, heel veel te herstellen, aldus de heer Custers. De gegevens van 2506 gemeenten van de 2629 gemeenten die België thans telt zijn binnengekomen, zoodat het mogelijk is zich nu een beeld te vormen van het werk, dat verricht moet worden. Er zijn alleen reeds meer dan 1400 bruggen, watertorens en electrische cen trales door de terugtrekkende troepen ver nield, voorts werden 352 industriegebouwen volkomen verwoest, 839 zwaar en 1662 licht beschadigd. Bovendien zijn tienduizenden woon huizen min of meer zwaar gehavend. Aan gezien elke gemeente den graad van de be schadiging naar eigen goeddunken heeft bepaald, is het ook niet de bedoeling, van den commissaris-generaal om bepaalde grenzen te stellen aan de credietverleening voor wat de te verleenen som gelds betreft. Vrijlating van Fransche krijgsgevangenen. Het A.N.P. verneemt uit Berlijn, dat naar verluidt de Duitsche regeering zeer binnenkort zekere categoriën 'van Fran sche krijgsgevangenen zal vrijlaten en naar Frankrijk zal laten terugkeeren. Dit geldt in de eerste plaats voor de gevangenen, die een ziekte of gebrek hebben, dat ver meld wordt in de Geneefsche conventie van 1929 en als reden voor vrijlating is aan gegeven. Verder ligt het in het voor nemen de gevangen genomen Fransche hospitaalsoldaten vrij te laten, voor zoo ver zij niet noodig zijn voor de verple ging van Fransche krijgsgevangenen. Ten slotte zullen ook de veldpredikers in vrij heid gesteld worden, Distributie In Frankrijk. Uit Parijs meldt het D.N.B. Brood, vleesch, vet, suiker, zeep. koffie, gebak, rijst en kaas zijn in Frankrijk nog slechts op bons te koop. Voor de restaurants wordt de rantsoeneering op 30 September van kracht. In een in de dagbladen gepubliceerd com muniqué wordt de noodzakelijkheid der le- vensmiddelenrantsoeneering in de eerste plaats geweten aan de Britsche blokkade. .Voorts is echter ook, zoo wordt in het communiqué nog gezegd, de graanoogst vooral in het onbezette gebiel, slecht uit gevallen en is de suikerproductie door de verwaarloozing der bietenvelden achteruit gegaan. INZAMELING VAN OUD IJZER IN ENGELAND. Uit Londen meldt het D.N.B. Minister voor de bevoorrading, Morrison, heeft me degedeeld, dat er een uitgebreide inzame ling van oud ijzer gehouden zal worden. Alle niet gebruikte bruggen, stalen torens enz. moeten onderzocht worden of zij niet voor oorlogsdoeleinden gebruikt kunnen worden. ZIGEUNERS IN BELGIii ALS VALSCHE MUNTERS. Reeds sinds eenigen tjjd had men op gemerkt, dat in zekere gemeenten bij Charleroi (B.) valsche geldstukken van 50 francs in omloop waren en wel in het bijzonder in die gemeenten, waar zi geuners verbleven. Bij een huiszoeking in een zigeunerkamp te Lodelinsart heeft men thans ongeveer honderd van deze geldstukken ontdekt, welke achter het dubbele beschot van een woonwagen wa ren verborgen. De eigenaar van den woon wagen werd aangehouden en in verzekerde bewaring gesteld. De legerberichten van gisteren. HET DUITSCHE. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend Een Duitsche motortorpedoboot heeft aan de Engelsche kust een gewapend vijan delijk koopvaardijschip van 3000 br. r. t. tot zinken gebracht en een patrouillevaar tuig buiten gevecht gesteld. Het luchtwapen heeft Zondag bewapende verkenningsvluchten uitgevoerd, waarbij belangrijke militaire doelen in Londen en in andere plaatsen van Zuid-Engeland gebom bardeerd werden. Des nachts werden de vergeldingsaanvallen op Londen met volle kracht voortgezet. Havencomplexen, haven werken en andere belangrijke militaire doe len zijn met succes met bommen van aller lei kaliber aangevallen. Britsche vliegtuigen hebben in den nacht van 22 op 23 September in Noord-Duitsch- land bommen geworpen en verscheidene boerenhoeven verwoest. Afzonderlijke vijan delijke vliegtuigen drongen tot Berlijn door, zonder hier echter schade aan te richten. Er werd niet waargenomen, dat vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald. Een eigen vliegtuig wordt vermist. Het jachteskader van majoor Mölders heeft tot dusver ruim 500 luchtoverwinnin gen behaald. In het weermachtsbericht van 21 Septem ber is melding gemaakt van successen door duikbooten. De kleine duikboot onder bevel van den luitenant ter zee tweede klasse Lüth, heeft hieraan deel gehad met het tot zinken brengen van vier vijandelijke koop vaardijschepen met een gezamenlijken in houd van 29.000 bruto register ton. HET ITALIAANSCHE. Het Italiaansche weermachtsbericht nr. 108 maakt het volgende bekend Uit later verkregen inlichtingen blijkt, dat de vijandélijlce kruiser welke door onze luchtmacht is getorpedeerd en waarvan melding is gemaakt in het weermachtsbe richt nr. 104, kort daarop is gezonken. De foto's van het jongste bombardement van 21 September op het centrum van Haifa toonen de prachtige resultaten aan welke bij dit optreden verkregen zijn. Overal wer den hevige en zeer groote branden verwekt. Op Malta werd de luchthaven van Mi- kabba opnieuw gebombardeerd. Een opslag plaats werd getroffen, waarbij een zware brand ontstond. De vijandelijke jagers ver meden den strijd. Al onze vliegtuigen zijn op hun bases teruggekeerd. In Noord-Afrika heeft de vijand weer de stad Benghazi gebombardeerd en verschei dene woonhuizen beschadigd. Dank zij den genomen maatregelen voor de veiligheid en de openbare orde waren er geen slachtoffers te betreuren. Een vijandelijke luchtaanval op Bardia maakte geen slachtoffers en richtte geen schade aan. Aan de kust van Cyrenaica is een viermotorig Engelseh jachtvliegtuig- van 't type Sunderland door onze vliegtuigen met machinegeweren be schoten en in zee gevallen. Het toestel is met de geheele bemanning spoorloos ver dwenen. De militaire doelen van Mersa Matroeh werden opnieuw met positief resultaat ge bombardeerd. Al onze vliegtuigen zijn te ruggekeerd. De havenwerken van Aden werden aan een nachtelijk bombardement onderworpen. Het aantal schepen dat door onze lucht macht tijdens een aanval op een convooi in de Roode Zee getroffen is, en waarvan in het vorige weermachtsbex-icht melding is gemaakt, bedraagt drie. De vijandelijke luchtmacht heeft bommen geworpen op Gura, Kassala en in de omge ving van Asmara, waar twee inlandei-s wei-den gedood en twee gewond. De aange richte schade is gei-ing. In de Thyi-reensche Zee wei-d een ledig Italiaansch schip door een vijandelijke duik boot tot zinken gebracht. Gift van 100.000 voor bakkers. De Ned. Ver. van Meelfabrikanten heeft een bedrag van 100.000 gestort in het Bakkersfonds 1940, dat ten doel heeft het verleenen van hulp aan de door krijgsver richtingen geti-offen bakkers. G RUT li S LEIEMS Zij, die zich van heden af voor 3 maanden op ons blad abonneeren entatigsn de tot II October a.s.ver- sehijRondg num mers GRATIS INGEWIKKELDE KETTINGHANDEL IN DISTRIBUTIEKAARTEN. De politie te Amsterdam is thans bezig met het uitzoeken van een ingewikkelden kettinghandel in disti*ibutiekaarten, welke zijn oorsprong vindt in een diefstal van deze kaarten uit het kantooi; aan den Laanweg in de hoofdstad. Hiervan was in het midden van de vorige week aangifte gedaan, doch aan vankelijk leek het, alsof dit een onopge loste diefstal zou blijven, totdat Zater- dagmorgen de politie een telefoontje kreeg', dat een chauffeur in een garage aan den Westerdokdijk een aantal blanco benzine bons te koop aanbood. Een inspecteur wil de hier wel meer van weten en liet den man naar het bureau overbi-engen, waar liefst tien blanco bonnen te voorschijn kwamen. De chauffeur werd aan een uit voerig vei'hoor ondenvorpen en dit leidde tot de arrestatie van enkele andei-e men- schen, waarvan een vertelde dat een zekere L. de bonnen uit het kantoor aan den Laanweg had gestolen. L.. werd eveneens gearresteerd, evenals zijn mededader V„ Beiden hadden eenigen tijd terug naar zij bekenden, in het bui'eau ingebroken en hun buit een heele groote partij distri butiekaarten en bonnen voor de somma van vijftig gulden aan een melkknecht uit Landsmeer verkocht. Deze wist het ge stolen goed met een winst van niet minder dan 950 gulden van de hand te doen en hiermee een begin te maken aan den ket tinghandel. De politie stelt thans een zeer uitgebi-eid onderzoek in. Men heeft op het oogenblik negen ai'restanten in be waring, die allen met deze zaak te maken hebben en de mogelijkheid is niet uitge sloten dat er nog meer zullen volgen, ENGELSCHE VLIEGERS TER AARDE BESTELD. In den loop van de vorige week zijn in ons land twee Engelsche vliegtuigen door Duitsche nachtvliegers naar beneden geschoten. Zaterdagmiddag zijn de stoffelijke res ten van de bemanningen der Britsche toestellen te Amsterdam ter aarde besteld. Op het kerkhof waar drie Engelsche vlie gers werden begraven, vormden Duitsche militairen de eerewacht en het vuur- peleton. Een oberleutnant voerde het woord, terwijl een dominee eenige bijbel teksten las en het „Onze Vader" bad. De drie kisten werden in de groeve neergela ten, terwijl een Duitsch muziekcorps het „Nader mijn God tot u" speelde. Ook op een andere plaats vormde een afdeeling Duitsche militairen de eere wacht. Een dominee-sprak naar aanleiding van psalm 103 een afscheidswoord en sloot met het „Onze Vader". Een ober leutnant bracht hier namens het Duitsche luchtwapen den drie gesneuvelden den laatsten groet. Een muziekkorps van het luchtwapen speelde gewijde muziek. Er bestond voor de begrafenisplechtig heden zeer groote belangstelling. Idoor JOHNSTON Mo.OULLEY 37)1 Hij werd weer in een hoek gedrongen, zonder erin geslaagd te zijn, den revolver van Sylvia in handen te krijgen. En hij yocht tegen mannen, die zich niet in het minste stoorden aan de eereregelen van boksen en worstelen. Hun eenige doel was hem buiten gevecht te stellen en het kon hun niet schelen, hoe ze dat bereik ten. Hij hoorde Sylvia een paar maal zijn naam roepen en zag, dat de jonge man in zijn hoek overeind gekrabbeld v/as en versuft naar de vechtpartij keek. Nu en dan sloeg Warwik een der kerels tegen den grond maar kon er toch niet doorheenkomen en de deur bereiken. „Ga -och weg, Sylvia!" schreeuwde hij. Maar hij kon niet zien of ze gehoorzaam de, zoo dicht vielen ze weer op hem aan. .Opeens hoorde hij een zijner tegenstan ders gillen en zag hem op zij wankelen. Hij kreeg het gevoel alsof een wervelwind door de vechtende joeg en wist niet da delijk, of die hem vijandig, dan wel goed gezind was. Maar dat' bleek spoedig. „Raakslaan, mijnheer!" riep een schrille Stem, „Togo zal helpen"! Warwik stiet een vreugdekreet uit. Togo was gekomen! Hij had geen tijd om zich af te vragen hoe de Japanner zoo opeens ten tooneele verschenen was. Hij wist slechts, dat er nu kans op een overwinning bestond. Hij zag hem een tweeden man op zij gooien. Togo had een revolver in de hand, maar schoot er niet mee, hij sloeg er mee in het rond. Een onheilspellende I gloed flikkerde in zijn oogen. Hij sloeg naar rechts en links en draaide of rukte nu en dan aan een arm. Opeens x'iep Togo: „Schei uit, allemaal... of ik schiet Togo was achteruit gesprongen en had ook het pistool van Sylvia gegrepen. Met een wapen in iedere hand bedreigde hij nu de schurken. Voor die bedreiging weken ze terug. Togo's blik joeg hun angst aan. „Verroert niet heeren", zei Togo. „Mijn meester aanvallen, hé?Zal Ik neer schieten, vereerde meester?" „Niet noodig, Togo. Wel bedankt" „Een keertje maar!" smeekte Togo. „Neen", zei Warwik, „Geef mij dat pis tool". Togo gaf het hem, maar behield zijn revolver. Warwik ging voor de mannen, die op een rijtje tegen den muur stonden, staan en zei: „Togo neem jij juffrouw Rodney mee en ga door het steegje naar de hoofdstraat. Roep een taxi aan en breng haar onmiddellijk naar huis." „En u, mijnheer?" „Ik kom wel. Ga nu maar dadelijk". „Toe John, kom mee met ons" smeekte Sylvia. „Maak je over mij niet ongerustik red me wel. Schiet nu maar gauw op, Togo. We mochten nog eens meer van dat gespuis op ons dak krijgen. Ik kom dadelijk achter jullie aan." Togo ging met het meisje de gang in. Daar stonden nog twee mannen, die op het lawaai aangekomen waren. Een hun ner was de huisbaas. „Wat is hier aan de hand?" vroeg hij. „Op zij, mijnheer!" beval Togo. „Op zij, of ik schiet!" Hij liep vlug met Sylvia naar de trap toe en de beide mannen weken op zij. Warwik was intusschen naar. de deur geloopen. „Wees niet zoo dom, jullie te gauw te verroeren", waarschuwde hij. „Ik hen heel handig met een revolver en ik heb zeker recht om te schieten, nu ik een ontvoerd meisje te hulp kom. Met jullie gezicht naar den muur en handen om hoog!" Ze gehoorzaamden. Hij had nu bijna de deur bereikt. Opeens deed hij een sprong achteruit, vloog de gang op en smeet de deur met een smak dicht. Snel draaide hij den sleutel om. „Wat moet dat allemaal?" vroeg de huisbaas vlak achter hem. Warwik gaf zich geen tijd om te antwoorden. Hij duwde den huisbaas achteruit, sloeg den anderen man tegen den grond en rende de trap af. Togo en Sylvia waren bijna het steegje uit, toen hij. hen inhaalde. „De straat op!" liep hij hen toe. „Ik zie er zeker verschrikkelijk uit wat? Gauw een taxi. Zeg, Togo, hoe kwam je hier zoo ineens?" „Uw wereldberoemde vriend, vereerde meester, berichtte me, ik een oogje op u moeten houden, maar niets te doen, als hulp niet heel hard noodig. Ik dacht u nu wel hulp noodig hebben". „Dat is zoo. Wel bedankt. Heb je dat pakje papieren, Sylvia?" Het meisje uitte een verschrikten kreet. „O, dat heb ik vergeten. Ik had het je willen vertellenmaar er werd zoo verschrikkelijk gevochten. Die jonge man je weet wel, die in dien hoek stond heeft het uit mijn handen gerukt en is er mee weggeloopen". „Verdraaid!" riep Warwik uit. „Waren ze erg belangrijk?" Hoewel hij inwendig razend was, glim lachte hij toch tegen haar. Sylvia redden, tegen vijf man vechten en toch met haar ontsnappen, daarmee was heel wat be reikt. Maar de Spin had hem opdracht ge geven, die papieren te bemachtigen en daarover maakte hij zich ongerust. XXXH Op kamer 16. Met een ernstige blik keek Warwik naar Togo. „Ga jij verder met juffrouw Rodney," zei hij. „Neem oen taxi en wacht niet pp mij. Ik blijf hier achter, om te zorgen, dat ze jullie niet lastig vallen". „Toe, kom nou met ons mee", smeekte het meisje. „Ik zie er uit als een heest. Ik kan me toch niet in gezelschap van een mooie jonge dame, zooals jij, vertoonen? Toe, ga dadelijk naar huis!" „Zul je goed op je zelf passen?" vroeg ze bezorgd. „Dat beloof ik je"j Het meisje ging met Togo de straat op, maar keek herhaaldelijk om. Warwik bleef in de donkere steeg. Hij keek naar het kosthuis, waaruit hij een half dozijn man nen zag komen. Ze liepen de steeg naar twee kanten in, eenigen naar iederen kant. Warwik verschool zich snel achter het half vervallen schuurtje, waar het stikdonker was en hij nauwelijks plaats had om zich te verbex-gen. Over Sylvia maakte hjj zich niet ongerust meer. Togo was best in staat, haar veilig thuis te brengen. Maar die kerels moesten hem niet zien, want hij wilde den jongen man opzoeken, die de papieren had en ze van hem terug eischon. Wat was dat vo.or een jongmensch? Hij kon zich niet vooi'stel- len, wat voor belang hij bij het bezit van die papieren had. Dacht hij misschien, dat het gangbare effecten waren, die hij te gelde kon maken? Warwik was bang, dat de jonge man de papieren verscheuren zou, als hij zag, dat ze voor hem geen waarde hadden. Drie mannen liepen hem haastig voorbij naar de straaUtoe. Degenen, die den an- dex-en kant waren uitgegaan, waren nu ook uit het gezicht verdwenen. Warwik kroop uit zijn schuilplaats. Hij was nog altijd in avondcostuum en het was bijna dag geworden. Hjj haastte zich naar de zijdeur van het huis en trad er met den revolver in de hand binnen. Er was nie mand in de benedengang en hij ging on gestoord de trap op. Hij ging de kamer binnen, waar de door hem vastgebonden man nog op bed lag. „Be moet een jas en een pet van je te leen hebben, ouwe jongen", fluisterde Warwik. „Ik zal ze niet van je stelen. Hier ligt een bankbiljet, dat wel meer dan vol doende zal zijn. Lig je niet gemakkelijk?, Ja, dat spijt me, maar dat komt ervan, als je in zoo'n boevenhuis woont, beste kerel". In een hoek vond hij een jas hangen en een pet. Hij ti-ok de jas aan en sloeg den gerafelden kraag omhoog, zoodat zijn wit te front bedekt was. Hij zette de vettige pet op en griezelde er een oogenblik van, maar trok haar toch diep in zijn oogen. „Nou zie ik er wel als een echte boef uit, wat? Hier ouwe jongen, dat is voor je kleeren. Ik zal je een beetje losmaken, dan kun je met een half uurtje lxeelemaal vrij zijn. Doe er je best maar voor." Warwik maakte een deel van de banden los, liet zijn licht nog eens op het nijdige gezicht van den man schijnen, knipte het uit en liep naar de deux-. „Dag ouwe jongen," zei hij. „Huur gauw; een andere kamer in een nettere omge ving hoor. Dag!" Hij opende de deur en keek de gang im De petroleumlamp was weer aangesto ken en iix het flauwe licht kon hij zien, dat er iemand in de gang was. Met de handen in zijn zakken, één er van om zijn revolver geklemd, sloop Warwilc de gang dooi-, heimelijk doende als wilde hij niet herkend worden. Hij was helverwege de trap gekomen, toen er een man naar boven stommelde. Warwik deed, of hij hem niet zag, maar zijn hart stond een oogenblik stil. Het was de jonge man, die Sylvia van de documenten beroofd had. De jonge man keek even naar War wik en ging zijn kamer binnen. Warwilc aarzelde geen moment. Voordat de jonge man de deur op slot kon doen, duwde hij die open en hield hem zijn revolve? voor, Hffibrdt vervolgd.]]

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 5