c Oase Kleintjes c naar Noordweg 113 Opgave van geleden schade? Lamswleeseii Huizen te Souburg. Qaterik Firma S. VAM IS lasnswleeseh NAAIMACHINES. r D D sic ïic Op 26 Sept. hopen onze ge- liefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, C. POLDERMAN J. POLDERMAN— KLOOSTERMAN, hun 50-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hun dankbare Kinderen,Be_ f huwd- en Kieinkindereh. Tijdelijk adres: Haagdoorn- straat 51, Arnhem. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Zuster, Behuwdzus ter en Tante, Mevr. ADRIANA W1LHELMINA MINDERHOUD, geb. v. d. ENDT, in den leeftijd van 26 jaar, D. SCHMELZER- J. SCHMELZER— v. d. ENDT. LEO. 'JAN. Zierikzee, 19 September 1940. Door omstandigheden eerst heden geplaatst. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Zuster GERRETJE MARIA VAN DER DOES, in den ouderdom van bijna 68 jaar, H. v. d. DOES. D. v. d. DOES. Amersfoort, 21 Sept. 1940. Bisschopsweg 206. Hierbij betuig ik mijn hartelij ker] dank voor de blijken van deel neming, ontvangen na het overlij den van mijn lieve Vrouw en der kinderen zorgzame Moeder JACOBA LEGERSTEE. Inzonder heid Dr. C. F. FRUMAU voor zijn liefderijke behandeling. C. J. HENDRIKSE. Middelburg, Achter Hofplein 25. Voor de vele blijken van be langstelling en deelneming, ont vangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd^- en Grootmoeder, Mej. JACOBA THEUNE, geb. VAN MOLENBROEK, betuigen wij on- .zen hartelijken dank. Inzonderheid aan den WelEd. Zeergel. Heer Dr. DETMAR en de Zusters van het Groene Kruis. Uit aller naam, A. THEUNE. Sigarenmagazijn „D E LI" Middelburg is MORGEN (Woensdag) wegens huwelijk den geheelen dag GESLOTEN. A.L001S, Bouwkundige verhuisd van Veersche Weg MIDDELBURG. Te huur gevraagd voor dokters gezin gestoffeerde Kamers, gedeel te van Woning of kleine Woning te Goes of naaste omgeving. Brie ven No. A 23 bur. v. d. blad, Goes. De Dierenartsen SJ. J. HOOGSTRA en Dr. G. WAGENAAR te Middelburg ver zoeken in verband met de geringe hoeveelheid benzine, DRINGEND eventueele boodschappen vóór des morgens 9 uur af te geven. Boodr- schappen na 9 uur bezorgd zullen in het algemeen niet meer op den zelfden dag kunnen worden be handeld. (Spoedgevallen uitge zonderd.) Een alleenwonende gezonde Weduwe vraagt een JUFFROUW voor haar bezigheden en gezel schap, liefst op leeftijd, goede kost en tevreden samenwonen. Brieven onder No. 408, Bureau van dit blad, Middelburg. HANDENARBEID. De opleiding voor akte r begint 1 Oct. De jongens- en meisjes- clubjes beginnen 2 Oct. Aanmel den zo spoedig mogelijk. A. DE JONGE, Seisbolwerk 16, Middelburg, leraar a/d. Rijkskweekschool, Rekeningen voor geleverd materiaal, bestemd voor Bauleitung, in te dienen vóór Donderdag a.s. bij F. N. GRIMS, Kantoor Marnixplein 31 West-Souburg. D. BIJL Jzn. Beëedigd Makelaar en Taxateur. Kasteelstraat 116, Vlissingen. Bij vonnis van 23 September 1940 heeft de Arr.-Rechtbank te Middelburg in staat van faillisse ment verklaard LEUNIS MAAS, timmerman en aannemer te Dom burg, Stationsstraat D 71, zulks met benoeming van den E.A. Heer Mr. J. H. F. BLOEMERS tot Rechter-Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator. Mr. H%L. VAN ZANTEN. Badhuisstraat 98, Vlissingen. Commissie vakopleiding en ontw. werkloozen MIDDELBURG. De commissie maakt bekend, dat de inschrijving voor deelname cursussen voor werkloozen uit Middelburg en omgeving, zal plaats hebben op Donderdag 26- en Vrijdag 27 September, telkens van 912 en van 14 tot 17 uur, Zuidsingel 94, ingang naast po litiepost. Zoo juist verschenen Zusschen mur en ijzer door den Sergeant-Journalist H. VAN. HEERDE Het boek van den oorlog in Neder land van historische waarde voor later tijden. Gebonden fl.90. Ingenaaid <1.60 Verkrijgbaar bü den boekhandel. POUF MET DEKSEL Groote keuze. D1VANKLEEDEN SCHOORSTEENRANDEN DRESSOIRLOOPERS Lage prijzen. ERVEN GABRÏËLSE o.h. Postkantoor - Middelburg. Fa. G. J. TE1PERMAN Telef. 2939 - Slager - Goes. zonder bon verkrijgbaar. Beleefd aanbevelend. Gevr. te Domburg, Nov. of later, MAN en VROUW voor tuin en huiswerk, bekend met groente- kweeken. Woning beschikbaar. Brieven met uitvoerige inl. No. 406, bur. v. d. blad, Middelburg. Brieven en boodschappen voor Anne Woltering, corsettière, Bad- huisstr. 53, Vlissingen, worden gaarne aangenomen Kerkstr. 5. Tel. 518. Ook aan huis te ont bieden. GELDBELEGGING. TE KOOPwegens liquidatie, 10 LANDHUIZEN, onder architectuur gebouwd. Prima huurders, le klas bouw, Villa-stand, Zuidzijde Den Bosch. Br. onder No. 409, bureau v. d. blad, Middelburg. Notaris Mr. P. LOEFF zal VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1940 om 2 uur te Souburg in Café „De Zwaan" veilen 1. Een Huis met Schuur, varkens hok en Tuin a.d. Padweg 92, groot 640 centiaren, terstond te aanvaarden. 2. Een Huis met Schuur en Tuin no. 45, groot 148 centiaren, a.h. Wissel (N. Vliss. Weg) terstond te aanvaarden. 3. Een Huis met Schuur en Tuin a.h. Wissel (N. Vliss. Weg) no. 53, groot 143 centiaren, verhuurd voor 3.25 p. w. Te.zien 25 Sept. 24 en 21- Sépt, 1012 uur, 42e HflCO-THEKKING 4e KLASSE, le LIJST TBEKKING VAN MAANDAG 23 SEPTEMBER 1940 ce HOOGE PBEMIËN f 25000.— I486 1500.— 12484 13972 400— 4616 5574 9318 200— 8876 20348 f 200— 7945 12882 17382 Ï80I7 PREMIËN VAN 60— 8? 88 67 95 gg 124 141 216 233 299 Srnc S89 305 418 434 495 503 687 704 oSI OM 21? on3 767 790 814 817 883 912 951 984 996 1003 1067 1094 1172 1190 1245 IRin ïc?2 ï319 1349 1389 1430 1465 1510 1606 1612 1666 1689 1717 1784 1796 1814 onll 2n-f? onfi 1?81 1898 1918 1924 1943 1963 1999 n2076 2120 3141 2142 2233 2235 2237 22*4 ofco 2292 2305 23-l 2354 2360 2404 2437 2445 ilff orioo 2348 2563 2606 2667 2675 2700 2755 2768 2789 2801 2821 2907 2916 2932 2936 2939 2950 3130 3233 3244 3275 3394 3439 3459 3536 3563 3582 3619 3626 3658 3675 3858 3871 3883 3888 390? -"mi onc= 4082 4091 4120 4160 4151 4275 4286 4288 4304 433.' 4481 4507 4529 4560 4.4B1 4857 4903 4921 4939 49K 5133 6137 5165 5171 5211 6461 5481 5530 5555 658J 5668 6675 5761 5789 5862 6883 5934 5992 6038 6056 6082 6090 6095 6128 6236 6287 6291 6342 6353 6376 6410 c co ccnn - 3477 3746 3957 4210 4416 5314 5629 5960 6196 6473 4189 4348 4586 7293 7505 7591 7812 8011 6541 6561 6563 6572 6661 6674 6687 6760 7030 7070 7075 7144. 7308 7347 7390 7424 7525 7536 7541 7543 7663 7694 7717 7718 7867 7868 7923 7939 8072 8102 8119 8149 6574 6605 6774 6832 7179 7275 7432 7459 7545 7569 7756 7783 7951 7997 8163 8180 8479 8484 8612 8621 7277 7471 7560 8506 8520 8651 8566 8571 8572 8660 8716 8782 8815 8852 8862 0oot> oaut. oaiz 8925 8963 8978 9005 9079 9086 9158 9168 9284 9286 9406 9472 9745 9770 10147 10178 10479 10493 10903 10909 11209 11276 11634 11641 11879 11881 12064 12126 12371 12374 12414 12512 12540 12716 12741 13228 13232 13468 13498 13722 13734 13843 13846 14017 14018 14325 14326 14488 14553 14801 14035 15009 15023 15291 15342 15662 15664 15925 15969 16137 16146 16272 16391 16558 16586 17070 17095 17432 17438 17705 17717 18052 18073 18385 18388 18563 18647 18925 18945 19234 19310 19760 19770 20032 2GC59 9603 9612 9784 9975 10192 10273 10494 10571 10923 10943 11354 11382 11643 11649 11890 11932 12152 12196 12416 12439 12582 12591 12762 12816 13236 13272 13513 13553 13757 13758 13862 13885 14054 14097 14365 14379 14557 14580 14857 14861 15026 15040 15433 15442 15698 15720 15979 1G010 16163 16166 16320 16413 16712 16739 17162 17248 17462 17523 17741 17784 18104 18122 18393 18395 18652 18730 18951 18959 19348 19462 19773 19785 20128 20147 20399 20401 20729 20791 9618 9620 9660 9683 9714 9716 9979 9990 10022 10033 10043 10092 10314 10345 10350 10357 10361 10469 10609 1061O 10627 10825 10851 10879 11029 11057 11103 11121 11124 11161 11400 11405 11479 11489 11493 11530 11688 11734 11761 11773 11798 11835 12000 12001 12030 12034 12039 12042 12322 12295 12306 12346 12362 12366 12447 12450 12470 12476 12613 12618 12634 12681 12888 12919 12981 13069 13321 13327 13334 13356 13564 13583 13638 13658 13759 13762 13776 13792 13925 13928 13933 13975 14114 14115 14132 14141 14394 14412 14431 14452 14669 14695 14707 14729 14909 14942 14959 14970 15054 15074 15084 15228 15508 15511 15532 15567 15740 15770 15806 15868 16033 16039 16040 16043 16198 16201 16210 16287 16440 16445 16461 16503 16795 16825 16831 16840 17272 17296 17302 17330 17566 17582 17588 17621 17857 17878 17930 17964 18124 18159 18174 18187 18422 18495 18522 18530 18756 18779 18785 18812 19026 19052 19C57 19066 19507 19521 19541 19595 19852 19870 19878 19915 20166 20181 20195 20231 20438 20472 20484 20541 20879 20887 20937 20975 12480 12490 12706 12709 13128 13217 13418 13427 13669 13708 13799 13834 13997 14002 14146 14250 14456 14467 14752 14755 14971 14983 15266 15274 15609 15908 15923 16066 16126 16246 16262 16511 16533 16842 17033 17366 17430 17624 17694 18036 18040 18375 18381 18532 18543 llm punten op? GEEN NOOD! Een leuk nieuw fleurig koopt U nog vrij. Dit wordt nu het glanspuntvan Uw toilet. Groote sorteering vindt U nu nog bij Condensatie Kaai 39 tegenover de noodwinkels MIDDELBURG. Offlcleele Publicatie van het Departement van Landbouw en Vlsscherij. TEELTREGELING RUNDVEE. Het Rijksbureau voor de Voed selvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat de krachtens het Crisis- Rundveebesluit 1934 1 bestaande teeltregeling voor rundvee grooten- deels is ingetrokken, aangezien de motieven, welke destijds tot het in voeren van deze regeling hebben geleid, onder de tegenwoordige om standigheden niet meer gelden. De daarvoor in de plaats tredende be palingen zijn in hoofdzaak de vol gende Het voorhanden en in voorraad hebben van rundvee bl\jft verboden voor hen, die niet als georganiseer- den zijn toegelaten tot een provin ciale landbouw-crisis-organisatie, dan wel als slager of rundveehan delaar erkend zijn door de Neder- landsche Veehouderij-Centrale. Het voorhanden en in voorraad hebben van vrouwelijk en ge castreerd mannelijk rundvee be hoeft thans niet meer gedekt te zijn door een geldig identiteitsbe wijs, terwijl voor mannelijk niet-ge- castreerd rundvee wel een identi teitsbewijs is vereischt indien het gewicht valt binnen de daartoe ge stelde gewichtsgrenzen, te weten ten minste 250 en ten hoogste 1000 kg. Het identiteitsbewijs wordt door de betreffende crisis-organisatie op schriftelijke aanvrage aan den ge organiseerde uitgereikt tegen beta ling van 0.75, indien ten behoeve van die organisatie is aangetoond, dat ten aanzien van het betreffende stierkalf is voldaan aan de door den directeur-generaal voor den landbouw gestelde vereischten. - Omtrent deze vereischten wordt het volgende medegedeeld 1 a. ten aanzien van geregistreerde stierkalveren, stamboekstierkalve- ren en fokvereenigingsstierkalveren worden dezelfde vereischten gesteld als tot dusverre krachtens art. 9 van het reglement Rundveeteelt- regeling 1940 golden voor de uit reiking van identiteitsbewijzen voor genoemde stierkalveren b. ten aanzien van andere dan onder a. genoemde stierkalveren zijn als voorwaarden gesteld 1. dat de betrokken georgani- seei'de gedurende een nader te be palen aantal jaren, hetwelk op twee zal worden vastgesteld, telkens ten minste één stierkalf heeft laten schetsen op zijn toewijzing van vaarskalveren en niet-geregistreer- de stierkalveren 2. dat het stierkalf aan redelijke eischen van exterieur voldoet. Of dit het geval is zal worden vastge steld door den rijksveeteeltconsu- lent, die daartoe een onderzoek zal Instellen. Het verzoek om een on derzoek in te stellen dient te wor den gericht tot de Provinciale Land- bouw-Crisis-Organisatie. Ter dek king van de kosten verbonden aan liet onderzoek dient vooraf aan de Landbouw-Crisis-Organisatie een •bedrag van 5.te zijn voldaan. Afgezien van het voorgaande be staat in nader aan te geven geval len nog de mogelijkheid, dat zonder bovengenoemd onderzoek identi teitsbewijzen tegen 0.75 worden uitgereikt voor niet geregistreerde stieren. Deze stieren dienen dan niet voor de fokkerij, doch voor de mesterij te zijn bestemd. Zooals vanzelf spreekt behoeven deze die ren niet aan de hiervoor genoemde eischen te voldoen,waartegenover echter aangetoond moet kunnen worden, dat de betreffende veehou ders ook vroeger regelmatig stieren boven 250 kg. voor de mesterij heb ben aangehouden en hiervoor iden titeitsbewijzen ingevolge him toe wijzing van vaarskalveren en niet geregistreerde stierkalveren hebben gebruikt. Ten kantore van de N.V. PROVINCIALE ZEEUWSCHE ELEKTRICITEITS MAATSCHAPPIJ te Middelburg, wordt voor directe indiensttreding gevraagd een TWEEDE KLERK. Salarlsgrenzen nominaal van 1200,tot 1800,—s Zonder voldoende getuigschriften en referentiën onnoodlg zich aan te melden. SolIJcitatiën uitsluitend schriftelijk. Woor Uw Radii© "Radio Wemme Lange Noordstraat 47-49, tegenover Postkantoor, Middelburg. Het meest gesorteerde adres voor Stofzuigers en alle electrlsche apparaten. Bij de Viasmarkt 19, Middelburg, is het echte fijne te bekomen. Te1. 47. Gevraagd WERKVROUWEN en WERKMEISJES. Aanmelden GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS, Hendrikstraat 12, Vlissingen. ^rlb® isl in Duitschland Gevraagd worden op zeer goede arbeidsvoorwaarden scheepsbouwers plaatwerkers bankwerkers draaiers koper-smeden electrische lasschersj timmerlieden metselaars grondwerkers schippers en matrozen voor Oostzee- en binnenvaart. Persoonlijke aanmelding op de Arbeidsbeurs te Vlissingen op Donderdag 26 September a.s., des na middags van 5 tot 6.30 uur. DISTRICTS ARBEIDSBEURS. PLAATS EEN „KLEINTJE" 15 regels 50 cent* iedere regel meer 10 ct. HANDNAAIMACHINES, TRAP- EN SALONKASTEN tegen zeer voordeelige prijzen. J. v. d. KREEKE, Nieuwstraat 38, Middelburg. (Bijeenkomsten e.d. waarvoor voorberichten en/ot verslaggevers worden verzocht, alsmede familie berichten, worden in deze rubriek niet opgenomen.); Van 25 regels (6-ponts letter) 50 ct. Iedere regel meer 10 et. (maximum 8 regels). Betaling contant. Koop en Verkoop In Vlissingen, Middelburg of om liggende dorpen HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD. Brieven met prijsopgaaf letters T. H. Bureau v. d. blad, Vlis singen. Huur en Verhuur Te hnnr gevraagd voor klein gezin een BURGERWONING of 2 KAMERS met gebruik van keuken to Middelburg of Goeö of omliggende dorpen. Brieven let ters T-.V-.. Bureau Prov. Zeeuwsche Cou rant tc Vlissingen. Voor direct te hnnr gevraagd in Mid delburg of omgeving een nette WONING of GEDEELTE VAN WONING. Brieven onder letters T.S., Bureau Prov. Zeeuw schc Courant to Vlissingen. Te hnor gevraagd door klein gezin (man, vrouw en zoon) zoo spoedig mo gelijk een KLEIN HUISJE of twee ka mers mot keutóon in Middelburg of omg. Brieven onder no. 405, Bureau van dit blad te Middelburg. To huur gevraagd te Koudekerke of omgeving GEHEELE of GEDEELTE WONING, ongemeubileerd Brieven lett. T.R., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. GOEDE BOERDERIJ TE HUUR GE VRAAGD. Gemengd of bouwland. Groot 25—50 H.A. Brieven met uitvoerige inl. onder letter A 24 a. h. Bur. v. d. Blad te Goes. TE HUUR: mooie gemeub. SLAAP KAMER. (Geen beroep). Even buiten Middelburg. Adres: Nieuwe Vlissing- sche weg 317 E Gep. onderwijzer zoekt voor zichzelf te Midd. of naaste omstreken eenvoudig SLAAPKAMERTJE bij nette lieden. Bed enz. desnoods disponibel. Brieven lett. T.W., Bureau Prov. Zeeuwsche Courant te Middelburg. In Goes of directo omgeving NETTE WONING gezocht voor klein gezin. Br. met voJI. inl., letter W„ Boekh. W. v. KLAVEREN, Goes. Even buiten Middelburg voor tijdelijk GEMEUBILEERD HUIS TE HUUR. Brieven onder letters T X, bureau Prov. Zeeuwsche Courant, Vlissingen. T "Personeel gem. J Mevr. JANSEN. Stadsschuur 6, vraagt een NET DIENSTMEISJE,, niet jonger dan 20 jaar. Aanbieden liefst 's avonds tusschen 7 en 8 uur. FLINK 2e MEISJE GEVRAAGD. Niet beneden 18 jaar. Adres; Badhuisstr, 3, yiissingen* 2 Ambtenaren zoeken één gemeen schappelijke ZIT- en SLAAPKAMER met pension te Middelburg. Brieven met uitvoerige inlichtingen worden onder no. 407 aan bet Bureau van dit blad to Middelburg ingewacht. Gevraagd voor direct WINKELJUF FROUW, boven 18 jaar. Met kruide niersvak bekend. H. KAMPHUIS, Van den Spieghelstraat 57, Vlissingen. EEN FLINKE LOOPJONGEN GE VRAAGD. BakkerU BOSTELAAR, Ka naalstraat 114, Vlissingen. GEVRAADG FLINKE WERKVROUW voor den Vrijdag, v. Dishoekstraat 65j Vlissingen. DAGDIENSTBODE. Terstond ge vraagd Dagdienstbodo. Adres Nieu- wendijk 39, Vlissingen. Gevraagd een NET MEISJE van 95 uur. Niet beneden de 18 jaar. „De Gou den Zon", Houtkado 56, Middelburg Voeding j Hedenavond Verse leverworst, hoofd kaas, zuro zolt en vers geslacht lams vlees. Slagerij A. J. DE PAGTER. Korto Noordstraat 51, Tel. 614, Middelburg. "Diversen Het eenigc vervoermiddel is een RIJ WIEL met trommelremmen en terug traprem. Nog eenige af te geven. Ook een 2c li. H. RUwiel .f 14. PAAUWE, Paul Krugerstraat 12, Vlissingen. Ned. Verg. van Chr. Kantoor- en Han delsbedienden, afd. Vlissingen. Verga dering van Donderdag gaat NIET door. BERGPLAATS gevraagd voor meu bels. Brieven onder no. 12 aan Boek handel VAN DER PEIJL, Souburg. Voor verhuizen P. C. KAAN. Door ge heel Nederland. Droge bergplaats voor inboedels. Ruygweg 101, telefoon 389, Dert Helder. Christelijke Zangverconiging „Hosan na" te Vlissingen. Tot nadere aankon diging geen repetities. HET BESTUUR, Zegt het voort. Goed verzorgd DRUKWERK Fa.van deVeldeJr. SVALSTRAAT VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 4