UIT DE PROVINCIE Walcheren ER WORDEN MEER GARNALEN GECONSUMEERD. VEERE. De aanvoer van •consumptiegar nalen alhier heeft deze week een record hoogte bereikt, mede door het feit, dat'er voor Stellendam gevischt is en dat de Ar- nemuidsche markt een groote vraag ge hoekt heeft. Tijdens een vischweek van vijf dagen hebben 25 vaartuigen niet mjnder dan 14.692 kg aangevoerd voor de con sumptie 'alleen. Het is te verwachten, dat dit cijfer de volgende week lager genoteerd zal zijn, hoewel een stijging boven het nor male te verwachten is, nu vleeschrantsoè- neering is gekomen. INZAMELING VAN MILITAIRE KLEEDINGSTUKKEN EN GOEDEREN. VEERE. Nu het leven in de kustzone weer vrijwel „normaal" is, worden de werk zaamheden van den K.O.D., die belast was met hetinzamelen van militaire kleeding- stukken en andere militaire goederen op .Walcheren, hervat. De K.OD. heeft weder om zitting in het huis aan de Kade, ge naamd „Het Lammetje" en houdt zitting van Vrijdag aanstaande tot Woensdag 2 October. Zooals men weet werden de werk zaamheden van dezen dienst ruim veertien dagen geleden plotseling afgebroken en vertrokken de dienstdoende militairen naar een andere standplaats. DE LUCHTBESCHERMING. VEERE. Zooals men zich zal herinneren, hebben de plattelandsgemeenten korten tijd na de Duitsche bezetting den leden der Luchtbescherming, bijeen geroepen om zich uit te spreken inzake een punt, dat van groot belang geacht werd. Hoewel de hoof den der gemeenten niet allen dezelfde vra gen stelden, kwamen deze toch hierop neer, dat gevraagd werd, of de leden van ge noemden dienst bereid waren te verklaren, dat zij in geenerlei opzicht ageeren zouden tegen het nieuwe gezag, geen demonstra- tiés zouden verwekken of steunen en hulp verleenen, wanneer zulks noodig was. Wat deze gemeente betreft, hebben slechts wei nigen de verklaring, die ter onderteekening werd aangeboden, inderdaad onderteekend. uit welk oogpunt doet minder ter zake. Het feit doet zich echter voor, dat de niet-on- derteekenaars thans in de meening schijnen te verkeeren, dat zij van hun verplichtingen inzake hulpverleening bij luchtaanvallen en anderszins ontslagen zijn. Dit is geenszins juist. Iedereen, die daartoe in staat is, geen wettige bezwaren heeft en tot een der ver schillende ploegen der luchtbescherming voor de bezetting behoorde, is ook thans verplicht bij luchtalarm of wanneer de ge meente daadwerkelijk getroffen wordt, on verwijld zijn diensten aan te bieden, wil hij niet de kans loopen voor zijn nalatigheid te moeten boeten. ALGEMEEN AFDEELINGS-ZÏEKEN- FONDS „WALCHEREN". Aan het 26ste jaarverslag van deze in stelling, uitgebracht door den secretaris, den heer A. J. van Ockenburg, ontleenen wij het volgende In het jaar 1939 viel wederom een leden- stijging te constateeren en wel van 921 zie len. Het onderdeelVlissingen boekte een stijging van 345 zielen. Op 1 Januari 1939 bedroeg het aantal zielen 24.426 en op 1 Januari 1940 25.347. Het aantal crisisleden bedroeg op 1 Jan. 1939 912 (745 te Vlissingen en 167 te Sou burg) tegen 818 (resp. 663 en 155) op 1 Jan. 1940, alzoo een afname van 94 leden. Voor rekening van het fonds hadden 472 verlossingen plaats, nl. 252 te Vlissingen, 106 te Souburg, 8 te Veere, 57 te Seroos- kerke/St. Laurens, 41 te Koudekerke en 8 te Zoutelande. In 1938 bedroeg het totaal aantal verlossingen 426. Voor geneesmiddelen en verbandstoffen werden in 1939 in het onderdeel Vlissingen 85.889 recepten verstrekt tot een bedrag van 15.564.38, tegen resp. 83.002 en 14.294.85 in 1938, een stijging met circa 1300 of circa 10 Per ziel werd uitge geven 1.03 (vorig jaar 0.98 en in 1937 0.90). Aan buikbanden, elastieke kousen, steun zolen, brillen enz. werd in 1939 uitgegeven 4549.19. Het aantal zielen ingeschreven op 1 Janu ari 1940 was over de verschillende plaatsen als volgt verdeeld Vlissingen 15291, Oost en West-Souburg, Ritthem en Abeele 4170, Arnemuiden 2041, Koudekerke, 't Zand, Biggekerke 1389, Serooskerke, Gapinge, deel Vrouwenpolder 1091, Veere, deel Gapinge en Vrouwenpolder 508, Nieuw en St. Joosland 340, Zoutelande, Melisker- ke 297, St. Laurens, Brigdamme 220. To taal 25.347. Uit het financieel overzicht van den penningmeester, den heer L. P. van Oor schot, bleek dat aan premiën werd ontvan gen 236.308.05, tegen 227.894.01 in 1938, als volgt verdeeldVlissingen respectie velijk 152.414.29 en 148.437.43 Sou burg 39.352.72 en 37.757.97 Veere 3970.16 en 3936.21 Nieuw en St. Joos land 2772.91 en 2713.08 Arnemuiden 15686.57 en 15.631.08 Serooskerke 8244.09 en 7792.01; St. Laurens ƒ1563.68 en 1219.88 Koudekerke 10.609.69 en ƒ9096.55, Zoutelande 1693.94 en 1307.80. De winst over 1939 bedroeg in totaal 'l 1599.42. Gevonden voorwerpen, OOSTKAPELLE. Gevonden een koste loos belastingmerk, te bevragen bij M. de Rijke, Waterstraat A 11 heerenrijwiel en tabakspijp, te bevragen bij den gemeente veldwachter. Zuid-Beveland Gelicht. HANSWEERT. Maandagmorgen pas seerde alhier ih zwaar béschadigden toe stand, het motorschip „Telegraaf Xn", ge sleept door de boot „Telegraaf XI". Ge noemde boot was in de oorlogsdagen 'in de haven van Gent tot zinken gebracht en- is thans gelicht. Het schip wordt naar een Werf in Zuid-Holland gesleept. NIEUWE KANSELBIJBEL VOOR DE NED. HERV. KERK. YERSEKE. De Kerkvoogdij der Ned. Herv. Gemeente alhier rrioöht van een daar toe gevormde commissie van het Ned. Bij belgenootschap in Den Haag, inplaats van haar ouden kanselbijbel, die bij de ver woesting der Hervormde' kerk in Mei j.l; is omgekomen in" de vlammen, een niepwen kansélbijbel ontvangen, uitgave Pieter Keur, voorzien van platen, met koperen be- slag en sloten. De mosselverzending gaat goed. YERSEKE. De mosselverzending is nog steeds goed. Vele schippers maken enkele reizen per week naar België, waaruit blijkt dat de vraag, groot is. Ook Duitschland heeft de eerste mosse len afgenomen, en als ook 'daar hetzelfde resultaat bereikt mag wórden, kan men tevreden zijn. RECTIFICATIE. In het artikel „Oorlogsgeweldschade op Zuid-Beveland, Schouwen en Duiveland, Tholen en St. Philipsland" in ons blad van Zaterdag 2!* September is een fout geslo pen. In de 2e zin staat n.l. „taxatie van de schadegevallen boven de ,100 geeft een aantal van ruim 3000.Dit moet zijn „geeft een aantal van 3000." Men zou door deze fout den indruk krij gen, dat de totale schade slechts 3000.— zou bedragen. GETIJEN WEMELDINGE. September. Hoogwater Laagwater. Dinsdag 24 L.K. 9.— 21.16 2.25 14.44 Woensd. 25 9.49 22. 8 3.09 15.39 Dond.d. 26 11.— 23.44 4.16 16.55 Noord-Beveland Verkooping. KORTGENE. Notaris J. J. W. Klop alhier heeft Zaterdagavond, publiek verkocht voor de erven van mej. wed. J. J. Noordhoek— Flipse, een woonhuis met schuur en tuin, gelegen aan den Aohterweg alhier, groot 1.16 are. Hoogste inschrijver de heer M. Plantsoen, Kortgene, voor 2025. Kooper J. J. Vogelaar, Kortgene, voor 2300. Zeeuwsch- V laanderen Gevonden voorwerpen. BRESKENS. Gevonden: Heerenfiets, hee renpolshorloge, rijwielplaatje 1940. Inlich tingen: Marechausseekazerne, Breskens. Ernstige brandwonden opgeloopen. AXEL. Terwijl" deechfegenöotèvan den werkman v. M. alhier bezig was met het koken van jam, had zij het ongeluk een gedeelte van hét kokende vocht over de handen te krijgen, waardoor ernstige brand wonden ontstonden. De aanstaande bietencampagne. AXEL. In deze streek maakt men thans allerwege toebereidselen voor de a.s. bie tencampagne, welke dezer dagen een aan vang zal nemen. Het laat zich aanzien dat deze dit jaar als gevolg van de tijdsom standigheden niet zoo'n vlot verloop zal hebben als voorgaande seizoenen, vooral wat het vervoer van de landerijen naar de leveringsplaatsen betreft. Waarschijnlijk zullen hiervoor dan ook wel speciale voor zieningen moeten getroffen worden, wat de transportmiddelen betreft. De particuliere vrachtautodiensten zijn nl. zeer beperkt en de meeste wagens doen nog dienst voor het vlasvervoer. Paarden en wagens zullen ook hier wel uitkomst moeten brengen in het transport en dat zal weer herinneringen wakker roe pen aan den „goeden ouden tijd", toen het snelvervoer nog geen rol van beteekenis speelde bij het bietenvervoer. H. J. A. HOFLAND OVERLEDEN. Een bekende figuur uit onder wijskringen. In den ouderdom van 76 jaar is te Naar- den overleden de heer H. J. A. Hofland, een zeer bekende figuur uit onderwijskrin gen in ons land. De heer Hofland heeft aan het einde van de vorige eeuw een handelsinstituut geopend in Amsterdam, waar vele per sonen in den lande die thans in handels kringen vooraanstaande posities beklee- den, hun opleiding genoten. Dit instituut kan als den voorlooper beschouwd worden van de mulo-scholen. Voorts heeft hy zeer groote bekendheid verworven als administrateur voor de Mu lo-examens, waarvan hij de leidende fi guur.was. Destijds werd begonnen met 20 candidaten voor de examens en thans zijn er 20.000. Voorts was de heer Hofman lid van het hoofdbestuur van de vereeniging voor Mu lo-examens, waarvoor hij bedankte, toen hy 70 jaar werd. De vereeniging benoem de hem toen tot eerelid van de vereeni ging. De regeering erkende zijn verdien sten door hem te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. JONGEN ONDER KIPKAR GERAAKT EN OMGEKOMEN. Op de kruising van den Admiraal de Ruyterweg en den Bosch en Lommerweg te Amsterdam, is een jongentje op een der kipkarretjes van het zandtreintje, dat daar rijdt, geklommen en er afgevallen. Het raakte tusschen de wagentjes en werd zoo deerlijk verwond, dat het vrijwel op slag dood was. OUDE MAN DOODGEREDEN. Zondagavond is te Boxtel de 63-jarige A. van Weert, die zich midden op den weg naar Eindhoven, bevond, door een auto aan gereden. De man was op slag dood. De behandeling der Duitsche geïnterneerden in Ned.-Indië. Omtrent de behandeling der Duitsche ge ïnterneerden in Nederlandsch-Indië zijn, naar het A.N.P. meldt bijzonderheden ver nomen, welke vervat zyn in een schryven van 9 Augustus uit Kobe. Wij ontleenen aan dit schrijven het volgende: 1. Vólgens het Soerabayasch Handelsblad van 16/7 zijn geïnterneerd; 2396 Duitsche heeren, 3 in Nederlandsch-Indië geboren en dus Nederlandsche Duitschers, 147 Duitsche vrouwen. Dit aantalzou intusschentot -270 zyn gestegen. 137 staatloozen. 24 tot Nederiandér genaturaliseerde Duitschers. 340 Nederlanders (staatsgevaariyk, waar schijnlijk uitsluitend N.S.B.), 32 Nederlandsche vrouwen. 3079. 2. Huisvesting: Nadat op 10 Mei in Soerabaya de Duitschers op het jaar marktterrein en in Batavia in Priok bijeengebracht waren, werden zy naar de beide u bekende kampen in Ngawi en Onrust gebracht. In de barakken van Ngawi zyn in ver trekken voor ongeveer 30/40 menschen ongeveer honderd Duitschers gehuisvest. De eerste nachten moest op den grond geslapen worden, men zat op den grond aangezien geen stoelen aanwezig waren. In Ngawi zijn ongeveer duizend Duitschers. De natuuriyke behoeften werden verricht in een in de vertrekken opgestelde ton, welke 's morgens en 's avonds werd gerei nigd. Na eenige dagen mochten zy op het platte betonnen dak der barakken des ochtends en des avonds wandelen, evenals op een binnenplaats tusschen de zeer sterke pikkeldraadversperring. Eerst na enkele dagen kregen zij toiletvoorwerpen. De ver zorging is beneden iedere critiek. Des ochtends voor het ontbijt een kop slechte koffie, en een stuk brood zoo groot als twee vuisten, aan één kant met zeer dunne margarine en-slechte marmelade ge- smeèrd. Des middags moest worden aan getreden en met twee emaille borden en een lepel werd een dikke slechte soep en inderdaad rijst en iedere hoeveelheid met specerijen (sambal) uitgereikt. Des mid dags niets en des avonde een herhaling van het ontbijt. Na ongeveer 14 dagen werden stroo en zakken uitgeleverd, waarvan de geïnter neerden zelf hun stroozakken moesten ver vaardigen. Na ongeveer 4 weken werd verlof gegeven tot uitreikipg aan de ge- interneerden van matrassen en klamboe's, die door Duitsche vrouwen waren ver strekt. De geïnterneerden moesten hun eten zelf koken, maar er waren voldoende koks onder de gevangenen. Na ongeveer drie weken werd een kleine cantine ingericht (met meubels van den Deutschen Verein in Soerabaya), waarin de geïnterneerden voor hun 19» centen, welke hun dagelijks werden uitgekeerd, iets konden koopen. Een heer die op Onrust was geïnter neerd en later in Ngawi geïnterneerd werd, deelde daar mede, dat Ngawi beter was dan Onrust. Het is te betreu ren, dat van Onrust tot dusverre hier in Japan geen rapport ontvangen is over de laatste weken, aangezien daar immers ook de heer Frühstück vermoord (dood geschoten) is. Omtrent het overbrengen van alle ge- interneerden naar Atjeh wistalleen nog te melden, dat reeds eenige transpor ten daarheen geschied waren. Duitsche vrouwen, van wie bekend was, dat zy actief hebben deelgenomen aan partyacties, zijn zonder uitzondering te zamen met haar kinderen geïnterneerd, o.a. in Banjoe Biroe bij Salatiga. Zij krij gen de zelfde soldatenkost als de mannen en. aanvankeiyic ook alle kinderen. Het Soerabayasche Handelsblad schrijft hier over op 16 Juli: In het interneeringskamp te Banjoe Bi-- roe voor vrouwen wordt voor kinderen be neden de 7 jaar ten deele afzonderiyke voeding verstrekt, aangezien gebleken is, dat normale soldatenvoeding voor hen te zwaar is. Aan moeders met zuigelingen is toegestaan zoo noodig zelf de geëigende kindervoeding te bereiden. Niet geïnterneerde Duitsche vrouwen zyn veelal bijeengebracht. Vrouwen met eigen vermogen kunnen maximaal 150 gul den opnemen. Waar dit niet mogelijk is, wordt een ondersteuning gegeven van 36 gld. per maand. Er zijn echter vele ge vallen, waarin slechts 15 tot 19 gld. wordt betaald. Als kindertoeslag is toegestaan 5 gld. voor kinderen tot 5 jaar, en 9 gld. voor kinderen tot IS jaar. (melk hiervoor kost reeds 10 gld.) Bij de algemeene interneering waren niet voldoende militairen aanwezig om huiszoekingen te verrichten. Er werden particulieren, hoofdzakelijk jonge Neder landers, aangewezen om in de huizen alle correspondenties, voorwerpen van waarde, documenten enz., weg te nemen., Na on derzoek zouden deze zaken teruggegeven worden, maar er zijn vele gevallen bekend, waarin deze dingen verloren zijn gegaan en bovendien by de huiszoekingen groote ravage werd aangericht. Van mevrouw is bekend, dat zij, aangezien zij zich niet wel gevoelde, een Nederlandschcn dakter raadpleegde, die weigerde haar te helpen. Deze gevallen loopen in de honderden. Samenvattend is helaas ondubbelzinnig bewezen, dat de haat der daar wonende Nederlanders alle perken te buiten gaat. DE DIEFSTAL VAN HET KRUISBEELD UIT UTRECHTS KATHEDRAAL. •Na ijverig speuren door de recherche is de Utrechtsche politie gisteren overgegaan tot de arrestatie van den dief van het kruisbeeld uit de kathedrale "kerk aan de Lange Nieuwstraat, aldaar. Het is een achttienjarige magazijnbediende. Hij werd door de politie gistermiddag van zijn werk weggehaald. Hij bekende, dat hy het kruis begraven had op het terrein van de ster renwacht, en het corpus had meegenomen. Hg had dit ergens onder de gemeente De Bilt in een sloot verstopt. Bovendien kwam door de arrestatie aan het licht, dat de jongeman, die een hartstochtelijk verzamelaar van oudheden is, eenige maanden geleden uit het Centraal museum een houtenChristusbeeldje met gebonden armen had gestolen. Dit beeldje is thans teruggevonden* Land- en Tuinbouw AFDEELING ZEELAND C.B.T.B. Gisteren vergaderde de 'Tuinbouwcom- missie der Af deeling - - Zeeland van den Christelijken Boeren- en Tuindersbond. De voorzitter, de heer B. Koole van Souburg opende de vergadering op de ge- bruikelgke wyze. De volgende mededeelingen werden ge daan naar aanleiding van een bijeenkomst der Permanente Commissie voor den tuin bouw uit het hoofdbestuur. Teeltregeling 1941. De teeltregeling voor het jaar 1941 zal in hoofdtrekken gelgk zyn aan die van dit jaar. Uitbreiding zal er dus aan de tuinbouw niet gegeven worden. Een kleine vergrooting van de teeltoppervlakte voor kleine tuinders door de commissie voorgestaan zal wellicht mogelyk zyn uit reserve van de L.C.O.'s. Steunmaatregelen. Er zal steun worden verleend aan pro ducten die te weinig opgebracht hebben, dus ook die geleverd zyn vóór het uit breken van den oorlog. De afkondiging en uitkeering van dezen steun kan binnen niet al te langen tijd worden tegemoet gezien. Door de commissie zal er nog eens op worden aangedrongen, dat voor streken die in de maanden Mei en Juni tengevolge van de oorlogsomstandigheden niet konden exporteeren een extra regeling getroffen wordt. Aardappelteelt. Uitbreiding van de vroegere aardappel teelt zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn, al zal hier nogmaals op aangedrongen worden. Door groote beperking van de uienteelt zal de tuinbouw waarschynlyk nog iets. af moeten staan ten bate van de uien- telers. Er werd nog eens met nadruk op het onbillgke hiervan gewezen, daar de uien ih Zeeland zeker voor 95 tot- de land bouwproducten gerekend moeten worden. Organisatie in den tuinbouw. Opnieuw werd van gedachten gewisseld óver een plan, thans meer uitgebreid, dat bedoelt te komen tot een provinciale sa menwerking vooral in technische aangele genheden op tuinbouwgebied. Een federatieve samenwerking tusschen de Z.L.M., de R.K. organisaties en den C.B.T.B. zou zeer veel vrucht kunnen afwerpen voor den Zeeuwschen tuinbouw. Een zoo groot mogelyke medewerking zal hieraan verleend moeten worden. Geen lucerne- en klaverhooi voor veevoeder. Daar het nog steeds veelvuldig voorkomt, dat lucerne- en klaverhooi tot veevoeder vermalen wordt, wordt er door het rijks bureau voor de vóèdselvoorziening in oor- logstyd mét nadruk aan herinnerd, dat dit op grond van het Veevoederbeslilit -1939 verboden is. In afwijking van de tot heden gevolgde gedragslyn, zal in den vervolge ten strengste op de naleving van dit verbod worden toegezien. Belanghebbenden wordt aangeraden hiermede in de toekomst reke ning te houden. De Nederlandsche landbouw handelskamer. Gisteren werd te Utrecht de ledenver gadering gehouden van de Nederlandsche Landbouw-handelskamer. Bij de opening wees de voorzitter, mr. A. G. A. van Rappard, erop, dat de ge wijzigde internationale omstandigheden in het jaar 1939 uiteraard haar invloed heb ben gehad op het werk van de N.L.H.K. Toch heeft zij haar taak, n.l. het bekend maken van de goede hoedanigheden van onze agrarische producten in het buiten land, kunnen vervullen. Onze landbouw heeft steeds zijn kracht gezocht in het voortbrengen van hoog waardige producten. Hij heeft dit steeds kunnen doen. Als straks het handelsverkeer over zee en over land weer mogelijk is zullen on getwijfeld onze scheepvaart en handel op bloeien en zullen vroegere afnemers we derom onze hoogwaardige producten kun nen betrekken. Ons bedryfsleven zal zich dan, dank zzyn kunde en zyn outillage weer in zoodanige mate kunnen ont plooien, dat Nederland zijn vroegere plaats in het internationale economische leven zal kunnen innemen. Na behandeling van zaken van huishou- delyken aard, bracht de secretaris, dr. H. Molhuysen, het jaarverslag over 1939 uit. Een onderzoek werd ingesteld naar den afzet van fokvee in Nieuw-Zeeland, proef zendingen pootaardappelen zyn gezonden naar Bulgarye, Peru en Luxemburg, mon sters suikerbietenzaad voor proefnemin gen in de proeftuinen te Bagdad, inlich tingen betreffende groentezaden werden vérstrekt aan lie ministerie van landbouw te Athene, monsters concurrent lynzaad werden gezonden aan het ministerie van landbouw te Buenos Aires, monsters erw ten voor proeven in Venezuela, monsters lynzaad voor proefnemingen in Australië. Gegevens werden o.a. verzameld betref fende de uitbreiding van de aardappelcul tuur in Roemenië, over den verbouw van vlas in Hongarije. Het aantal leden-organisaties vermeer derde met dat van den bond van de Ne derlandsche Warmbloedpaardenfokkery. Tot bestuurslid werden herbenoemd de heeren A. Aernaudts te 1 u i s en J. P. van Haaren te Tilburg, terwyl wegens het aftreden van den heer ir. J. P. van Lonkhuyzen, de heer C. van den Bussche in diens plaats werd benoemd. Kerknieuws Ned. Herv. Kerk. YERSEKE. In plaats van wijlen den heer. Joh. A. Eckhardt is tot kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente benoemd de heer M. C. Eckhardt, die bereids deze benoe ming aanvaardde. SPORT GAAT BAKHUYS VOOR V.U.C. SPELEN? Hy moet eerst zyn amateurstaat terugkrygen. Naar'het Vad. van bevoegde zijde ver neemt, bestaat er een vrij goede kans,, dat de oüd-H.B.S.'er en oud-middenvoor wan het Nederlandsch voetbalelftal, Bakhuys, die geruimen tyd als prof in Frankryk he;ft gespeeld, weer voor een Nederland sche eerste klasser in het strijdperk zal komen. Er worden nl. op het oogenblik onderhandelingen met het bestuur van den Nederlandschen Voetbalbond gevoerd over de mogelijkheid," om Bakhuys zyn ama teurstaat terug te geven en indien dit mocht gelukken, is, naar het blad werd verzekerd, de kans zeer groot, dat hij nog; dit seizoen de zwart-witte kleuren van V.U.C. zal gaan verdedigen. GEVAARLIJK SPEL. Gistermiddag vonden twee tienjarige jongetjes van de families Don en Van der Kraats, beiden woonachtig te Ede, op de heide, een hoeveelheid ontplofbare stof. Zy namen hun vondst mee naar huis, waar zy een hoeveelheid ervan in een patroonhuls deden. Midden op den weg brachten zij dit tot ontploffing door er met een hamer en een spijker op te slaan. Met een hevigen knal ontplofte het projectiel, tengevolge waarvan de tienjarige jongen -Don ernstig aan de linkerhand gewond werd. Een vin ger en een gedeelte van den duim werden afgerukt. Operatief ingrijpen was noodza kelijk. Het andere ventje bekwam geen letsel. MILITAIRE AANMELD IN G SBUREAUX IN DE VER. STATEN. President Roosevelt heeft op zyn zomer verblijf Hydepark per circulaire de gouver neurs van de verschillende federale staten uitgenoodigd met behulp van vaderlands lievende burgers militaire aanmeldings- bureaux en verkiezingscommissies te orga- niseeren, opdat de inschryving van de man nelijke inwoners tusschen de 21 en 35 jaar op 16 October vlot en nauwkeurig kan geschieden. Marktberichten MIDDELBURG, 23 September. Groen- tenveiling. Spinazie 25 Postelein 2—8 Augurken 320; Wagenaarsboonen 6; Stoksnijboonen 8—15; Stamsnijboonen 6 10 Stokprincesseboonen 812 Stam- princesseboonen 610; Koolrapen 1%2; Breekpeën 1 2%; Andijvie 2; Waspeën 7; Uien 34; Kroten 1 Ya2; Savoye kool 24; Roode kool 23 Witte kool 3 3%Prei 35 c. alles per kg.; Peen 3% 4; Rapen 12 Kroten 13; Uien 1 2; Selderie 13; Knolselderie 25; Peterselie 1; Rammenas 2 c., alles per bos. Bloemkool 218; Andy vie 1; Krop sla I; Komkommers 26 c., alles per stuk. Veilings-vereeniging „Zuid-Beveland". GOES, 23 Sept. Rentegevers 19, dubb. princesseboonen 616, roode kool 36,50, Savoye kool 26, witte kool 1,203, prei 67, Spinazie 13, tomaten 714, breek- peen 33.50, aardappelen 3-4, per 100 kg. Kroten 6, rammenas b.50, rapen 4, 5,50, wortelen 7,50, per 100 bos. Andy- vie (breedblad) 12,20, andijvie (krul) I,201,30, bloemkool 221, kropsla 1, 2,30. Per 100 stuks. Blauwe druiven 24 38 per 100 kg. GOES, 24 September. Veemarktaan voer 28 biggen. Eierveiling V.V.Z.B. Aanvoer 50.000. Kippeneieren groote 5.956.70, kleine 45, eendeneieren 5. Handelaarsnoteering boter 80, eieren i kippeneieren 5.60, kleine kippeneieren 4. Noteering Z.L.M.-commissie fabrieksbo- ter 971/2, boerenboter 87%, 2e kwal 82%, afwijkende 60. Veilingsvereen. „KapelleBiezelinge en Omgeving". Groote veilingZure kroetappelen 4.90 5.10. Kroetperen 2.beiden p. 100 k.g. Kleine veiling. Appelen Transparente de Croncel 614, Cox Orange Pippin 5 33, Sterappels 728, Glorie v. Holland 923, Goudreinetten 517, Fransche Rei- netten 613, Lemoenappels 712, Nota risappels 817, Groninger Kroon 521, Present v. Lunteren 513, Oranjereinet- ten 510, Early Victoria 512, Bramley's Seedling 611, Lanes Prince Albert 7 10, Jacques Lebel 48, Hondsmuil 5 6%, Udoappels 610, Allington Pippin 6 13, Rembour Mortier 45, Pomme d' Orange 818, val Sterappels 414, val GoudreinetNn 49. Peren Bonne Louise d' Avranches 6 28, Triumph de Vienne 519, Conference 7IS, Soldat Laboureur 59, Legipont 628, Doyenne du Cornice 1337, Wil liams Duchesse 615, Hertogin Elsa 5 13, Maagdenperen 512, Zwijndrechtsche Wynperen 712, Nouveau Poiteau 410, Jodenpcren 47, Beurré Hardy 823, Beurré Durondeau de Tongres 512, Beurré Clairgoau 616, Beurré van den Ham 48, Beurré Lebrun 511, Beurré Superfine 58, Beurré Alexandre Lucas 8 18, Triumph de Jodigne 69, Dub bele Bergamotten 58, Pondsperen 49, Saint Remy 49, Blanke Jutten 57%, General Totleben 59%. Diversen Bramen 3640, Frambozen 4145, Blauwe Druiven 28—35, Groene Noten 818. Groenten Dubbele Princessen z. draad 611, Snijboonen 612, Stokprincessen II, Tomaten 717, Uien 12, Sjalotten 8, alles per k.g. Savoye kool 2.804.60, Roode Kool 4.70—5.50, Witte Kool 3.10— 3.30, alles per 100 k.g. Komkommers 2 3, Bloemkool 415, Perziken 18/2, alles per stuk, Noten 1655, per 100 stuks, Kropsla 11.50 per 100 krop, Bospeën 3— 8.50 per 100 bos. AMSTERDAMSCHE AARDAPPEL PRIJZEN. Zeeuwsche bonte en blauwe 3.90, idem eigenheimers 3.50, idem bintjes 3.10, idem blauwe eigenheimers 3.50, idem Be velanders 3.10, idem poters 2.803, alles per H.L. IJpolder blauwe 1.35,. IJ- poldef bonte 1.30, N.H. blauwe eigenhei mers 1.25, duinzand aardappelen 1.S5, alles per 25 KG. Aanvoer 432.000 KG.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 3