STADSNIEUWS <*en. Burgerlijke Stand STADSNIEUWS STADSNIEUWS Goes. POLITIERECHTER TE MIDDELBURG. ZIJ DEE HET LEVEN LIETEN. Wij leven in een zwaren tijd. Het is oorlog. Overal worden wij er van dag tot dag, van uur tot uur aan herinnerd. Elk een moet zijn offers brengen, de een meer, de ander minder. Het grootste offer dat een mensch kan brengen, is echter wel zijn leven. Telkens moeten wij weer vast stellen hoevelen in ons werelddeel dit zwaarste offer moeten brengen. De mili taire begrafenissen hier ter stede geven hiervan steeds weer het bewijs. Ook gistermiddag vond een dergelijke droeve plechtigheid plaats op de Noorder begraafplaats. Tegen drie uur stonden enkele honderden Duitsche matrozen en soldaten vaar verschillende wapens op en nabij de begraafplaats in afwachting van het oogenblik, waarop z\j elf van hun kameraden, ver van hun .haardsteden ver wijderd, aan den schoot der aarde zouden toevertrouwen. Negen kisten waren reeds voor de geopende groeven opgesteld, ter wijl het stoffelijk overschot van twee slachtoffers voor het lijkenhuis was opge baard, dat stemmig met groen versierd was. Enkele soldaten hadden de dooden- wacht betrokken. Nadat enkele commando's hadden weer klonken, stelde de droeve stoet zich in be weging. De marinekapel, het vuurpeleton en de dragers van de talrijke kransen voorop, hierna volgden de baren met de lijkkisten, gedekt door de hakenkruisvlag. Achter de baar schreden verschillende hooge officieren, w.o. de marine-comman dant Mollmann, de flottiljecommandant, een vertegenwoordiger van den Rijkscom missaris en burgemeester Van Woelderen. Onder de tonen van de kapel, die ver schillende geestelijke liederen ten gehoore bracht, ging het in langzaam tempo graf waarts. In carré-vorm stelde men zich rond de groeve op, waarna een vloot- px-edikant een korte predicatie hield, waarin hij wees op de waarde van het leven, dat aia den dood ïaiet ophoudt te bestaan. Een vlootaalmoezenier las hierna de namen der elf slachtoffers voor, wier leeftijden varieerden van 1942 jaar. Een van hen had ook in den vorigen wereld- oorlog mee gestreden. Met het herdenken van deze dooden, wijdde spreker ook enkele woorden aan twee marinemannen, die eveneens het leven lieten/ doch wier stoffelijk overschot nog niet geborgen kon worden. Nadat deze vlootaalmoezenier de grafceremonieën had verricht, eindigde hrj met het „Onze Vader". Hierna werd een groot aantal kransen gelégd op de kisten van de slachtoffers, die tot de marine en het luchtwapen be hoorden en bij de bomaanvallen het leven hadden gelatentwee manschappen van het luchtwapen waren omgekomen, nadat zij branden bij burgers hadden gebluscht. De flottiljecommandant en-de comman dant Mollmann spraken een afscheids woord tot de gevallen kameraden, waarbij de laatste ook de gewonden herdacht, die thans in de ziekenhuizen verblijven. Voorts sprak o.m. nog een officier van het luchtwapen en de vertegenwoordiger van den Rijkscommissaris, welke laatste den gevallenen namens het Duitsche volk een groet bracht. Bij het groot aantal kransen was er ook een gevoegd van het Ned. Roode Kruis. Nadat saluutschoten waren gelost, klon ken tot slot te tonen van het lied „Vom guten Kameraden" over de begraafplaats. Diep onder den indruk werd hierop da doódenakker verlaten. Getijden. September. Hoogwater Laagwater. Dinsdag 24 E.K. 7.17 19.40 0.23 13.39 Woensd. 25 8.13 20.50 2.07 14.40 Dond.d. 26 9.30 22.20 3.14 16.— Vrijdag 27 10.55 23.39 4.42 17.32 Zaterd. 28 12.12 24.47 6.07 18.45 Zondag 29 13.04 25.33 7.10 19.40 Maand. 30 13.44 7.58 20.28 Westkapelle is 28 min. en Domburg 23 min. vroeger, Veere 38 min. later. S Springtij. GOES. Geboren: Peter Gerrit, z. v. Marius Jo- sephus Wilhelmus Johannes Pellegrino en Trijntje Loopstra; Klaas Adriaan, z. v. David Zachariasse en Jacomina Klooster man; Elisabeth Antonetta Marina, d. v. Joost Strijd en Johanna Jacoba Raams- donk. Nicolaas Jelte, zoon van Jan Bakker en Jansje Zeeman te Vlissingen. Ondertrouwd: Berend Hoiting 21 jaar •J.m. te Vlissingen en Bertha Commee 20 j. j.d.; Jacobus Marinus van Bommel van Vloten 47 jaar j.m. en Margaretha Klara Friederika Scholz 33 j. j.d. te Den Haag. Gérardus Harteveld 21 jaar j.m. te Den Haag en Elisabeth Fieternella Schijf 18 j. j.d. Overleden: Aug. van der Giezen 67 j. echtg. van Pieternella Katte te Wol- phaartsdijk. Jan Nieuwdorp, 77 jaar, echt genoot van Margaretha Pieternella Bouche- rie te Kapelle. KRIJININGEN. Geboren Johannes Thomas, z. v. Jacob Nuijten en Adriana Traas. .(I-C.) WISSERERKE. Ondertrouwd Anthonij de Fouw, 23 jr., te Kats en Geertruida Maria Nelisse, 23 jr. Marinus Cornelis Flipse, 20 jr. en Adriana .Cornelia Begthel, 20 jr. L(N.A.) KORXGENE, Geboren Marinus z.v. Marinus de Fouw én Johanna Janna Wolse. .(N.A.) KOLIJNSPLAAT. Geboren Marinus Jacob z. v. 'Cornelis de Regt en Pieternella Magdalene Maria .Verhulst. Ondertrouwd Marinus Visser, 25 jr. en Elisabeth Versluis, 21 jr. Getrouwd Thomas Johannes Wiskerke, 22 jr. en Anthonir, van der Weele, 19 jr. i£N.A.) EEN AANWINST VOOR HET ROODE KRUIS. Terwijl het bestuur van de afdeeling Middelburg van het Nederl. Roode Kruis met enkele andere heeren, o.w. de leider van de transportcolonne, ten huize van jhr. de Ranitz gisteravond bijeen waren, reed voor die woning aan den Dam de rijwiel brigade van de transportcolonne, bestaande uit 5 man en een commandant voor, terwijl aan een der rijwielen een aanhangwagentje was bevestigd. Toen de deur geopend was, is het wagen tje afgehaakt en binnengebracht in de gang, om de aaiawezigen in de gelegenheid te stellen kennis van den inhoud te nemen. Dit is een volledige inventaris van een verbandkamer. Bovenop is een opvouwbare brancard bevestigd en tevens een paar groote spalken. Kleinere zitten in de kist, waarin tal van verbandartikeleh zijn bij eengebracht in een flinke hoeveelheid, ter wijl een afzonderlijk afsluitbaar deel meer speciaal bestemd is voor gebruik door een medicus. Niet alleen verbandmiddelen, maar ook gereedschap als scharen en pincetten e.d. zijn aanwezig, alsmede medicamenten, voor uitwendig gebruik. Het ligt in de bedoeling deze groote aan winst in de hoofdwacht van den luchtbe schermingsdienst onder te brengen, waar dan de leden van de rijwielbrancard bij luchtalarm heen moeten om op eerste sein uit te rukken om hulp te gaan verieenen. Ook het afdeelingsbestuur heeft met groote belangstelling kennis genomen van deze uitbreiding van de outillage der zoo goed werkende colonne. WEER LUCHTALARM. Maandagmiddag werd wederom lucht alarm gemaakt toen een granaat van het afweergeschut boven de stad uit elkaar barstte en scherven rondvlogen zonder on gelukken te veroorzaken. Even later kon echter worden afgeblazen. Ook nu weer vergaten verschillende per sonen, dat het verboden is op straat te blij ven. Zij deden geen enkelé poging om dek king te vinden. De vraag deed zich gisteren voor of het niet goed zou zijn boven den ingang der schuilkelders aan te geven, dat het een schuilplaats betreft. UITGIFTE IDENTITEITSBEWIJZEN. Maandag, den zevenden dag van de uit gifte der identiteitsbewijzen, waren de let- ters N, P, Q en Y aan de beurt. Het heeft den geheelen dag kalm en vrij regelmatig geloopen, en er waren zelfs oogenblikken, dat geen der vier ploegen ambtenaren werk had. Men had dan ook precies te 5 uur de 1054 „klanten" afgewerkt en had per ploeg en per. uur 38 personen van een be wijs voorzien. Een goede verbetering was, dat een speciale ambtenaar aan een tafeltje was gaan zitten om hen, die al eerder geweest waren en alleen nog met hun pasfoto moes ten komen, te helpen. Dit is voor deze per sonen van groot belang en voor den alge- meenen gang van zaken voor de gewone uitgifte voorkomt het oponthoud. VAKOPLEIDING EN ONTWIKKELING VAN WERKLOOZEN. De commissie voor vakopleiding en ont wikkeling van werkloozen heeft aan de ingeschreven werkloozen, in hoofdzaak jeugdigen, een schrijven gericht, waarin mededeeling wordt gedaan, dat in den a.s. winter wederom cursussen zullen worden georganiseerd. Aan hen, die dit jaar een diploma R.H.B.S. of Mulo behaalden en de studie niet verder voort zetten, is eveneens een schrijven gezonden, waarin opgewekt wordt de cursussen te bezoeken, die ook nu weer geheel -gratis worden gegeven. Aangifte kan nu deze week plaats hebben bij den secretaris der commissie, den heer J. Lorier, aan zijn kantoor aan den Zuid singel 94 en wel tusschen 9 en 12 en tus- schen 14 en 17 uur. Daar kan men ook alle inlichtingen bekomen. STILTE. Er is door het voorloopig stop zetten van het puinopruimingswerk, een groote stilte in de stad ontstaan. Als men thans tus schen de overschotten der puinhoopen zijn weg neemt, dan doet die stilte den aanblik van het geheel nog treuriger aan. Daarbij komt, dat ook het werk met de voorloopige voorzieningen van het Stadhuis ten einde is en achter de omheining alleen nog de met het maken van het afgietsel van het wapenschild belaste persoon zijn werkzaamheden voortzet. In de Kerken wordt nagegaan hoe ver der het best kan worden gewerkt, in de Abdij is het ook vrij stil en aan den toren wordt wel gewerkt en is een vloer gelegd op de plaats van de voormalige torenwach terskamer, maar ook dit werk geschiedt zonder noemenswaardig leven. Als morgen de opruiming is aanbesteed, zal er volgen de week wel meer actie zijn. Thans ziet men alleen af en toe een gegadigde een voer fijn puin laden, maar dat is ook alles. TÊMPERATUUR VAN HET WATER. De temperatuur van het water door het kanaal door Walcheren was heden 60 gra- Officiëele publicaties STADHUIS VLISSINGEN. Burgemeester en Wethouders van Vlis singen; brengen ter openbare kennis, dat de diensten van het Stadhuis (Secre tarie, Gemeentewerken en Ontvanger) tij delijk verplaatst zijn naar de Zeevaart school, Boulevard B ankert. De identiteitsbewijzen worden uitsluitend uitgereikt in het stadhuis aan de Houtkade. Vlissingen, 23 September 1940. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN WOELDEREN. De Secretaris, F. BISSCHOP, DE GEWRAAKTE STOEPEN. Een lastig vraagstuk. Naar aanleiding van hetgeen we over de oudé stoepen langs de nieuwe Goesche straten schreven, kregen we verscheidene opmerkingen te hooren, en die waren geen van alle vleiend voor de stoepen. Men wees er ons op, dat zelfs in de voornaam ste Goesche winkelstraten, Ganzepoortstr., Langevorststraat, Lange- en Korte Kerk straat, de stoepen nog te kust en te keur te vinden zijn en dat voor verscheidene huizen zelfs nog de hekken staan van één of meer eeuwen geleden, zoodat de voetganger meermalen de stoepen moet verlaten, hetgeen niet alleen vervelend maar vaak, met het oog op het verkeer in deze vrij nauwe sti-aten, ook nog ge vaarlijk is. En 'vooral uitte men er zijn verwondering over, dat er nog winke liers zijn, die er niet aan medewerken om een allei-wege even hoog trottoir langs de winkelpanden te krijgen, ja, dat som migen zelfs de hekken op de stoepen voor hun winkels laten staan. En tenslotte meende men, dat eigenlijk de gemeente in diende te grijpen en zij, wanneer de parti culieren niet mede willen werken, maar moest trachten tot onteigening van deze stoepen te komen. Het is inderdaad een lastig vraagstuk met die stoepen en we hebben er dan ook enkele jaren geleden reeds het een en an der over geschreven. Intusschen is het een feit, dat het stoepenvraagstuk steeds drin gender wordt, omdat in de genoemde stra ten nog slechts één of enkele particuliere woningen gevonden worden en omdat vrij wel alle oude gevels in deze straten plaats maakten Voor moderne winkelpuien, zoodat een eenvormige, moderne stoep, ook geen schade meer aan het karakteristieke aan zicht der straat kan berokkenen. En voorts maken ook de langer wordende en on ver-lichte avonden de „stoepen met hekjes" tot onaangename hinderpalen. Dat er nog winkeliers zijn, die de „stoe pen met hekjes" handhaven, begrijpen wy ook niet. Een winkel moet de mogelijke cliënten zeker geen hinderpalen in den weg leggen. Ze moeten, integendeel juist naar de étalages toegetrokken worden, en een wandelaar die toevallig dicht langs een étalage gaat, zal er eer voor blijven staan dan wanneer hij diezelfde étalage op een paar meter afstand passeert. Ieder kan ook gemakkelijk controleeren dat de étalages, die „last" van hekjes hebben ook de minste kijkers trekken. Wij zijn het er dus volkomen mede eens, dat de ongelijke stoepen, en vooral de hekjes, een handicap beteekenen voor de aangrenzende winkelpanden. Maar anderzijds laat zich ook hooren, dat een particulier, wiens huis toevallig staat in een straat die geleidelijk winkel straat geworden is, liever niet van zijn hekjes af wil. Want met het verdwijnen van die hekjes verandert het geheele ka rakter van zijn huis* heeft het eigenlijk als „particulier" huis afgedaan, en is hij de vrijheid en rust, die de hekjes hem nog eenigermate waarborgen, geheel kwijt. Dus dan belandt het vraagstuk op het punt onteigening, maar ook dat gaat, nog afgezien van de vaak lange en lastige pro cedure, niet zoo heel gemakkelijk. Dan moet wel degelijk de noodzaak blijken. Als die hekjes inderdaad het voetgangers verkeer levensgevaarlijk maken, of als te genover één particulier, die zijn hekje liever houdt, verscheidene zakenmenschen staan die kunnen bewijzen er schade van te hebben, dan zal de rechter mogelijk grond vinden om tot onteigening over te gaan, maar eerder zeker niet. Ook de gemeente kan dus weinig tegen die onge lijke stoepen en hekjes beginnen en zoo zullen we het er voorloopig nfcg wel mede moeten doen! HET PAPEGAAITJE. In de smalste winkelstraat van Goes, de. Papegaaistraat, in de volksmond „het papegaaitje" geheeten, is het verboden om te fietsen. Begrijpelijk. Maar mej. J. J. van S. begreep of wist het blijk baar niet, of zij waagde het er op, in elk geval, zij fietste wel door het papegaai tje, en daar het „oog der wet" dit zag werd zij verbaliseerd. ONDERSCHEIDING VOOR KORNETTENKAPITEIN CHRISTIANSEN De Führer heeft aan den Commissaris voor de zee- en binnenvaart in Nederland, Kornetten-kapitein Karl Christiansen, voor bijzondere verdiensten in de oorlogs economie als leider van het Hamburger kantoor voor de walvischvangst, het oor- logskmis van verdienste verleend, dat hem toegezonden is met een eigenhandig schrij ven van den rijksmaarschalk. Grand Théatre te Gent in Nederlandsche opera omgezet. „Volk en Staat" meldt, dat de bekende Gentenaar Hendrik Caspeele, regisseur aan de Koninklijke Vlaamsche Opera te Ant werpen, tot bestuurder van den lyrischen Stadsschouwburg te Gent benoemd is. Dit beteekent meteen het einde van het ver maarde „Grand Theatre" aldaar, waar, zoo vervolgt het blad, onze verfranschte „cul- tuurmenschen" gedurende een eeuw den scepter gezwaaid hebben en waar de Vlaamsche kunst nu en dan langs een ach terdeurtje beschroomd mocht binnenslui pen. Wij zullen voortaan te Gent onzen Vlaamschen lyrischen schouwburg bezitten, waar nog uitsluitend Vlaamsche kunst hoogtij mag vieren. Na erop gewezen te hebben, dat Vlaan deren thans twee Nederlandsche opera's bezit, nl. een te Antwerpen én een te Gent, dringt het blad namens alle kunstminnende Vlamingen erop aan, thans ook den grooten Gentenaar Lieven Duvosel tot dirigent van het orkest der Vlaamsche opéra van Gent te benoemen, die in Nederland bewezen heeft een orkestleider van de bovenste beste plank te zijn. ;(Zitting van heden). Rijwiel verduisterd of gestolen. A. v. L. 55 jaar loondorscher te Hein- kenszand stond terecht wegens diefstal van een rijwiel van C. van Stee op 14 Juli te Lewedorp, of wel verduistering van dat rijwiel, dat hij bij vergissing, althans om dit tijdstip te gebruiken, had medege nomen. Eisch 2 maanden gev.straf. Uitspraak 6 weken gev.straf onder aftrek v. prev. hechtenis. Beleediging. G. F. A. F. 30 jaar fabrieksarbeider te Hulst heeft volgens de dag-vaaring op 3 Augustus E. de Block beleedigd. Eisch 10 b. subs. 10 d. h. Uitspraak 10 b. subs. 5 d. h. Vernieling. De 49-jarige handelaar L. J. C. G. uit Sas van Gent stond terecht wegens het op 7 Augustus vernielen van een glas ruitje van de N.V. Beetwortel-suikerfabriek Sas van Gent. Dezelfde persoon stond ook nog terecht wegens beleediging van C. J. M. Rompu op 7 Augustus. Eisch 50. b. subs. 20 d. h. Uitspraak 40 b. subs. 20 d. h. Verduistering. C. D. 43 jaar werkman te Sluiskil heeft in Mei een zwempak gevonden, dat toebe hoorde aan M. Nijssen en heeft dit tus schen dien datum en 18 Augustus verduis terd. Vrijspraak. Twee autobanden verkocht. De 29-jarige vischkooper G. F. uit Ter- neuzen verkocht op 7 Augustus te Terneu- zen tafvee autobuitenbanden aan J. Boeding, zonder daartoe schriftelijke vex-gunning van den directeur van het Rijksbureau voor Rubber te hebben verkregen. Eisch 10 b. subs. 10 d. h. Uitspraak 10 b. subs. 5 d. h. Verduistering van een scheepsluik. De 24-jarige koopman J. B. uit Ter- neuzen heeft volgens de dagvaarding tusschen 1 Mei en 7 Augustus een door hem gevonden scheepsluik verduisterd. Eisch 1 mnd. gev.straf. Uitspraak 3 weken gev.straf. Mishandeling. De 44-jarige visschersknecht C. F. de S. uit Breskens heeft op 8 Augustus C. S. Lauret te Breskens, mishandeld. Eisch 15 b. subs. 15 d. h. Uitspraak 15 b. subs. 10 d. h. Ook te hardhandig. P. M. 48-jaar vlsscher te Yerseke heeft op 17 Augustus M. Hoogstrate aldaar mishandeld. Eisch 14 dagen gev.straf. Uitspraak 20 b. subs. 10 d. h. Beleediging. De 35-jarige werkster C. C. uit Goes stond terecht wegens beleediging van den agent van politie S. 'de Putter op 7 Augustus. Eisch 20 b. subs. 20 d. h. Uitspraak 15 b. subs. 10 d. h. Diefstal van twee rijwielen. Wegens diefstal van twee rijwielen op 17 Mei té Krabbendijke was gedagvaard de 36-jarige chauffeur W. B. M. uit Goes. Eisch 3 mnd. gev.straf. Uitspraak 2 mnd. gev.straf. Diefstal van lood. De 41-jarige koopman L. M. uit Middel burg stond terecht wegens diefstal van 250 kg. lood, toebehoorende aan de N.V. Lom pen- en Metaalhandel M. L. Polak en Zo nen op 18 Juli jl. Eisch 6 weken gev.straf. Vrijgesproken. Stroom gestolen. De 27-jarige chauffeur J. v. D. te Mid delburg heeft een hoeveelheid electrischen stroom gestolen van de N.V. Zeeuwsche Radio Distributie Maatschappij in Augus tus, althans volgens de dagvaarding. Eisch 14 dagen gev.straf. Uitspraak voorw. 14 dagen met proeftijd van 3 jaar en 15 boete. Nog een looddiefstal. De fabrieksarbeider M. H. de L. 43 jaar wonende te Middelburg heeft zich volgens de ten laste legging schuldig gemaakt aan diefstal van 15 kg. lood ten nadeele der gemeente Middelburg en wel op 14 Augustus. Eisch en uitspraak 14 dagen gev.straf. Verduistering koperen deurtje. De zwerver J. M. 26 jaar, koopman van beroep was gedagvaard wegens verduiste ring van 'n koperen deurtje toebehoorende aan de gemeente Rilland-Bath, welk deur tje hij op 13 Augustus gevonden heeft. Eisch en uitspraak 14 dagen gev.straf. AMERIKAAN SCHE LEGERVLIEGTUIGEN VERONGELUKT. Te Bloomfield in den staat Kentucky (V.S.) is weer een legervliegtuig neer gestort. De inzittenden zijn dood. De vliegtuigwach van Jacksonville in Florida heeft intusschen in een moeras ten Zuidoosten van den staat Georgia het wrak van het legervliegtuig ontdekt, waarin brigade generaal Honeycutt en twee offi cieren den dood gevonden hebben. Bijzon derheden zijn niet te verkrijgen voordat het toestel, dat tot het uiterste puntje van den staart in het moeras zit, gelicht is. De Duitsche pers en de Britsche aanvallen. CHURCHILL IS NIET VOOR VERBETERING VATBAAR. Met woorden van verachting en verbol genheid keert de Duitsche pers zich tegen de Britsche luchtaanvallen van Zondag nacht op woonwijken der burgerbevolking in de Rijkshoofdstad en in andere steden van het Rijksgebied. Het is de Britsche oorlog in zijn zuiversten vorm, aldus schrijft de „Lokal Anzeiger". Hij heeft met soldatendom niets meer te maken. Al klinkt het woord vergelding zoo mono toon als het onophoudelijk gebrom van de motoren van onze bommenwerpers boven Groot Brittannië, toch moet het steeds weer als een rechtvaardige noodzakelijk heid naar voren gebracht worden, opdat ons volk en de wereld zien, dat Engeland voor den oorlog, voor de ontaarding daar van en voor zijn moordlustige mentaliteit bestraft wordt en wel zoo, als nog nooit een volk voordien bestraft geworden is. De „Nachtausgabe" legt er den nadruk op, dat Winston Churchill Zondag opnieuw aan de Engelsche vliegers het bevel heeft gegeven hun bommen op de Duitsche bur gerbevolking neer te wei-pen, ten einde den moord op mannen, vrouwen en kinderen in het Rijksgebied voort te zetten. De Londenaars en de Engelschen in alle groote steden, zoo schrijft het blad ver der, zullen het nog eens ten zeerste be treuren, als zij bemerken, dat wij niet alleen iederen doode en iederen gewonde, doch ook iedere bom, hetzij dynamiet- of brandbom, nauwkeurig hebben geteld en wij met een veelvoudige vergelding komen. Wanneer men ons niet gelooven wil, dan leze men Amerikaansche dagbladen of de beschouwingen van Russische militaire auteurs. Hierin zal men nauwkeurige op gaven vinden van het feit, dat het En gelsche luchtwapen alles in den strijd heeft geworpen, waarover het beschikt, doch dat het Duitsche luchtwapen echter nog een zeer aanzienlijke mogelijkheid voor het versterken van de luchtvloot- actie bezit. De „Börsenzeitung" is van meening, dat Churchill klaarblijkelijk tot die categorie misdadigers behoort, die niet voor verbe tering vatbaar zijn. Derhalve moet het geheele Engeland bijgebracht worden, dat de vergeldingsacties, die door het Duitsche luchtwapen worden uitgevoerd, in haar zwaarte en hardheid, in haar tempo en uitwerking steeds meer worden aangepast aan de zich iederen nacht openbarende Britsche oorlogvoering. De luchtaanvallen op Engeland. EEN BALANS VAN ZES WEKEN. Het Duitsche luchtwapen heeft, naar het D.N.B. verneemt, sedert 10 Augustus 23 millioen k.g. bommen van alle kali bers op militaire objecten in Groot Brit- tanje geworpen. In de afgeloopen zes we ken verhevigden luchtoorlog zijn de belang rijkste Engelsche havens aan alle kusten in ongeveer 200 aanvallen bestookt met 8 mil lioen k.g. springstof. In denzelfden tijd wer den 700 aanvallen naar viegvelden in in dustrie-installaties in Zuid en Midden En geland, met inbegrip van Londen, onderno men, waarbij 15 millioen k.g. bommen wex-- den neergeworpen. 6000 industrie- en fabrieksinstallaties, waarvan alleen reeds 1400 in Londen, wer den beschadigd of vernield. 20 procent dei- gas- en electriciteitsinstallaties in groote Engelsche steden werden deels vernield, deels voor maanden onbruikbaar gemaakt. De belangrijkste verkeersknooppunten en honderden kilometers rails werden voor het transport van personen en goederen on bruikbaar. Alleen in Londen zijn vier hoofd stations vernield en drie belangrijke onder- grondsche trajecten in puin geworpen. Door branden ontstond alleen in de levensmid delenpakhuizen, graansilo's en maalinstal- laties van de Engelsche havens een verlies van li/2 milliard rm. Zoo luidt de balans van den vernietigingsveldtocht van zes we ken tegen de Engelsche oorlogseconomie. De controle op de legitimatie- verplichting. De commissaris-generaal voor de open bare veiligheid en hoogere S.S. en politie leider, deelt officieel het volgende mede De verordening nr. 129/40 van de secre tarissen-generaal van binnenlandsche za ken en van justitie, betreffende de ver plichting tot legitimatie, treedt voor de Wadden-eilanden en in het kustgebied van het bezette Nederlandsche gebied, be grensd door de lijn Den Helder, Noord- Hollandsch kanaal, Alkmaar, Uitgeest, Beverwijk, Velsen, Santpoort, Haarlem, Heemstede, Bennebroek, alsmede voor de geheele provincie Zuid-Holland en in de provincie Noord-Brabant ten westen van de spoorlijn, loopend van de grens der pro vincies Gelderland/Noord Brabant over Orten, 's-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, Best, Acht, Eindhoven, Valkenswaard in de richting Neerpelt, op 1 October 1940 in werking. Voor het overige bezette Neder landsche gebied zal voer 1 November 1940 geen contróle op de legitimatieverplichting worden uitgeoefend. BLOEDIGE FAMILIETWIST. Ten huize van den ai-beider T. v. d. B. aan de Kleine Bloken te Veghel heeft zich gisteren een familietwist voorgedaan, waarbij v. d. B, ernstig door messteken werd gewond. Reeds genximen tjjd was er ruzie tus schen v. d. B. en zijn schoonfamilie S. te Oss. Wanneer men elkaar ontmoette kwam het tot hooge woorden en eenmaal had de politie er al eens aan te pas moe ten komen. S. besloot aan dezen toestand een eind te maken door eens duchtig met zijn schoonzoon te praten. Vergezeld van nog twee familieleden begaf hij zich naar Veghél en nauwelijks was de familie bij een of er ontstond een hoogloopende twist welke in een handgemeen tusschen schoon zoon en schoonvader ontaardde, zoo meldt de N.R.Crt. S. trok een mes en bracht zijn tegenstander hiermede, eenige diepe steken in hoofd en schouders toe. S. is door de politie aangehouden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 2