Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Een nieuw Athenia geval Oplaag 12.400 exempl. De wrijving tusschen Japan en Frankrijk. Moeilijkheden bij de bezetting van Indo-Chïna. 183sie JAARGANG NUMMER 221 DINSDAG 24 SEPTEMBER 1940 waarin opgenomen de' Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS; 18 cent per week of f 2.3Ö per kwartaal. Franco per post f 2.50 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS!' Van 1-5 regels f 1.50, tedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f0.50, iedere regel meer 10 et (max. 8 regels),. POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG)» Dit nummer bestaat uit twee bladen. AANGESLOTEN BIJ HET BUREAUVOOR P U B L I C I T E I T S W A A R D E, INGESTELD D O O R D E V E R E E N I G I N G ;,D E NED lt*R'L ANDSCHE DAGB LAD PERS" DE ENGELSCHEN BESCHULDIGEN DE BUITSCHERS ERVAN EEN KINDER. TRANSPORTSCHIP TE HEBBEN GE- T0RPEDEERD. VERONTWAARDIGING IN.BERLIJN. De Biitsche en Duitsche propaganda- diensten gaan elkander weer te lijf met be schuldigingen over en weer. Het verschijn sel is niet nieuw, mén kent hetuit den vorigen wereldoorlog, toen de afgehakte handjes opgeld deden en iederen oorlog heeft hetzelfde verschijnsel opgeleverd de oorlogvoerenden pogen elkander zwart te maken, niet slechts door het zwart maken als zoodanig, maar vooral om de buiten wacht te overtuigen van de rechtmatigheid van eigen zaak. Hoe naïef zoodanige me thodes op het eerste gezicht ook mogen schijnen, de ervaring heeft geleerd, dat er nog altijd goedgeloovigen zijn. Zoo sterk zelfs, dat een goede propagandistische vondst een keer kan teweegbrengen in de oorlogskansen. De propaganda, het blijkt telkens weer, is een der meest te duchten wapenen, waarover oorlogvoerenden be schikken en naarmate 'de propagandatech- nielc verbetert, moet men met de kracht van dit wapen meer rekening houden. In 't begin van dezen oorlog werden we geplaatst voor het Athenia-geval. Wat er ook van zij, deze 'vlieger, door wien ook opgelaten, is niet opgegaan. De Amerika nen hebben zich niet van hun stuk laten brengen, aangenomen dan, dat zulks de opzet was van de bedrijvers dezer torpe deering. Thans trekt een soortgelijk geval de aandacht, nadat reeds vroeger pogingen om tot terreurdaden op zee uit te lokken waren verijdeld zal het dan nu zoo ver komen? De Engelschen beschuldigen thans de Duitschers ervan een schip waarvan de naam niet genoemd wordt dat kin deren naar de Ver. Staten overbracht, te hebben getorpedeerd. Een geval om naar vele zijden propa-- gandistisch uit te buiten. Hetgeen dan ook prompt gebeurtzulks behoort nu een maal tot het oorlogsbedrijf. Maar in Ber lijn is men op het stuk der propaganda ook niet geheel en al onbedreven en daar weet men dus het balletje, hoe venijnig ook, wel terug te kaatsen. En de man die terug slaat, zorgt er wel voor, om in kaatsers latijn te spreken, dat hij geen buitenslag maakt. De Engelschen hebben beweerd, dat het schip op 17 September tot zinken werd gebracht, terwijl ook de plaats nauwkeurig werd aangegeven. Mis zegt nu Berlijn, op dat tijdstip was er geen Duitsch oorlogs schip ter plaatse. Men wil in Engeland, zoo wordt te Bei*- lijn verklaard, de Amerikaansche openbare meening tegen Duitschland in het harnas jagen en 'daarbij wordt nog eens hez-innerd aan de Athenia. Bovendien wordt gewezen op nog talrijke Britsche berichten, die bij onderzoek zziet op de feiten bleken te klop pen. We citeeren in dit verband nog een com mentaar uit Berlijn met betrekking tot het onderhavige geval, waarbij vooral de aan dacht trekt, dat men in Duitsche kringen de omstandigheden signaleert, waaronder de torpedeering zou hebben plaats gehad, waarvoor dan de verantwoordelijkheid naar Londen woi-dt teruggewezen. Hetgeen bij het huidige geval bijzonder opvalt is, zoo oordeelt men naar het D.N. B. meldt te Bellijn, dat deEngelschen tot op dit oógenblik nog niet in staat zijn den naam van het z.g. tot zinken gebrachte schip of dien van den kapitein te noemen, ofschoon het tot zinken brengen reeds zes dagen geleden zou hebben plaats gehad. Overigens is men van meening, dat de verantwoordelijkheid voor het verlies van menschenlevens in een geval, zooals dit thans door de Engelsche propaganda is geconstrueerd, uitsluitend berust bij de Engelsche regeering. Want Duitschland heeft, ten einde den hem opgedrongen oorlog spoedig tot een zegevierend einde te brengen, mededeeling gedaan van de totale blokkade van de Engelsche kusten. Een schip, dat, naar de Times met be trekking tot het zg. tot zinken gebrachte schip mededeelt, in een convooi vaart en bovendien, zooals alle Britsche schepen bewapend" is, en daarenboven nog oor logsgebied bevaart, moet er op rekenen, in oorlogshandelingen verwikkeld te worden. Van Duitsche zijde is hex-haaldelijk ver klaard, dat kindertransporten aan een der gelijk gevaar bloot te stellen, gelijk te stellen- is met onverantwoordelijke licht zinnigheid. Diegene, die kinderen bewust in een operatiegebied voert en hen daaz-- door aan de gevolgen van den oorlog blootstelt, bewijst, dat hem het leven van de kinderen minder waard is dan een ge schikt propagandaobject. De Duitsche pers tenslotte geeft uit drukking aan haar verontwaardiging over het misbx-uik, dat de Engelschen maken van deze kindertransporten. De, bladen geven thans bovendien als hun meening te kennen, dat de Britsche uiteenzettingen het waarschijnlijk maken, dat het schip op een mijn is gc*«H~zen. Het was bovendien geen kinder- transportschip, zoo schrijft de Börsen- zeitung, maar een gewapend koopvaardij schip, omdat het. in convooi voer. En de Lokalanzeiger schrijft, dat men de kinde ren als kogelvangers heeft gebruikt om de openbare meening in Amerika te be werken. Zoo ziet men, hoe dit nieuwe geval, al of niet verzonnen, door beide partijen pro pagandistisch wordt uitgebuit. Onschul- digen worden als dekking gebruikt, het is een van de uitwassen van het oorlogsbe drijf. Het volle licht zal eerst over deze zaak worden geworpen, wanneer de kanonnen zwijgen. Want dan komt ook de oorlogs propaganda tot zwijgen. De geschiedenis zal over deze propaganda het oordeel vel len, een oordeel, dat zeker niet malsch zal zijn. Bommen op Ameland. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag omstreeks half een heeft een Engelsch vliegtuig een zevental hommen uitgeworpen boven het dorp Hollum op Ameland. Er is aanzienlijke schade aangericht, texwjjl ook een menschenleven te betreuren is. Eén bom kwam neer op het pand van den winkelier J. de Boer aan de Burenlaan, dat geheel vernield werd. Hierbij kwam het vierjarig dochtertje van den winkelier om het leven. Het zesjarig dochtertje en de moeder werden zwaar gewond. Met een extra-boot zijn zij naar het ziekenhuis te Leeuwarden overgebracht. De boer zelf was toevallig niet thuis. In de omgeving werden, mede door ande re neerkomende bommen, verscheiden hui zen vernield, terwijl langs de geheele Bu renlaan geen ruit heel bleef. Ten Oosten van het dorp kwam nog een bom terecht in een stuk bouwland. Deze is echter niet tot ontploffing gekomen. OOK BOMMEN TE KOOG AAN DE ZAAN. Vannacht zijn in Koog aan de Zaan drie bommen gevallen, uitgeworpen door Engel sche vliegers. Het waren bommen van 150 KG. Zij hebben uitsluitend materieele scha de aangericht. In een weg werd een gat geslagen van 1.50 meter diepte en vijf me ter middellijn. De twee andere bommen kwamen bij een sloot en op een rijwielpad terecht. Nederlandsche consuls in arrest. Van bevoegde zijde verneemt het „Vad." dat als represaille voor de interneeiïng van den Duitschen consul-generaal te Soeraba- ja, von Plessen, die vele jaren in Neder- landsch Indië als beroepsconsul werkzaam geweest is, een aantal Nederlandsche be roepsconsuls in Duitschland is geïnter.- fieer.O, {3g bevinden zich in Bad Samenwerking tusschen Nederlandsche en Duitsche politie. Verschenen is een buitengewoon politie blad, dat o.m. een brief bevat van den secre- taris-geeneraal, wnd. hoofd van het de partement van justitie, aan den procureurs generaal, fungeerend directeuren van poli tie ten einde te kunnen voldoen aan de for- meele vereischten voor het bewijs in straf zaken en wel in het bijzonder om van ge constateerde overtredingen door een be voegd opsporingsambtenaar proces-verbaal te kunnen doen opmaken zoo deelt de secretaris-generaal in dit schrijven mede - heeft de Befehlshaber der Ordnungspolizei bepaald, dat met ingang van 25 Septem ber a.s. de zg. „Verkehrs-Ueberwachungs- Kommandos" zich bjj de uitoefening van hun dienst zullen doen vergezellen van een daartoe door de ter plaatse bevoegde Ne derlandsche politie-autoriteit ter beschik king te stellen Nederlandschen politieamb tenaar (uiteraard zal deze opsporingsbe voegdheid dienen te bezitten) behoorende tot marechaussee, rijksveldwacht of ge meentepolitie. Deze Nederlandsche politiebeambte neemt deel aan de controle door de „Ver- kehrs-U ebezwachungs-Kommandos' Hij ontvangt van dit Konzmando de door de Duitsche ambtenaren van geconstateerde strafbare feiten opgemaakt „Anzeige", wanneer het een geval betreft, dat tot de competentie van den Nederlandschen rech ter behoort Ter aanvulling van deze „An zeige" en conform het door hem bij zijn dienstuitoefenixig persoonlek waargenomen, maakt de betrokken opsporingsambtenaar vex-volgens overeexxkomstig het wetboek van strafvordering proces-verbaal op en levert dit met bijbehoorende stukken, waaronder de schriftelijke aangifte van het „Ver- kehrs-Ueberwaehungs-Kommando" op de gebruikelijke wijze in, lllIllllIIlililillilllillllllüiiliülliilllDlilllilDlil DE NIEUWE BON VOOR ZEEP. De secretaris-generaa]waarnemend hoofd van het departement van handel, nij verheid en scheepvart, niaakt het volgende bekend. Gedurende het tijdvak van 25 September tot en met 18 October a.s. geeft de met „104" genummerde bozz van het algemeen distributie-bonboekje recht op het koopen van 150 gram toiletzeep (nieuwe samen stelling) of 120 gram huishoudzeep, of 200 gram zachte zeep, of 250 gram zeeppoeder, of voorzoover voorradig 125 gram zeepvlokken, of 250 gram zelfwex-kende waschmiddelen, of 200 gram vloeibare zeep. Voor zoover de yexpakking dit toelaat, kan de verbruiker desgewenscht gedeelten van bovenstaande hoeveelheden in combina tie op één bon koopen. Men zal dus bijv. op één bon 60 gram huishoudzeep plus 100 gram zachte zeep kunnen verkrijgen. Wasscherijen zullen voor de behande ling van de gezinswasch gedurende boven genoemd tijdvak de met „104" genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje van hun clientèle in ontvangst kunnen ne men voor het koopen van waschpoeder, en wel één bon per 8 kilogram droog wasch- goed. De wasschrij zal per bon 600 gram waschpoeder 'kuxmen betrekken. DE SPOORWEGEN EN DE WINTERTIJD. In tegenstelling zzzet vroegere jaren zal ditmaal de beëindiging van den zomei-tijd op 5 October bij de Nederlandsche Spoor wegen niet gepaard gaan met belang rijke wijzigingen in de dienstregeling. Wel zijn er weer enkele partieele wijzigingen te wachten, maar de beteekenis daarvan gaat niet uit boven die van de tusschen- tijdsche vei-anderingen', welke reeds eerder herhaaldelijk in de dienstregeling werden aangebracht, meldt de N.R.Ct. De nieuwe wijzigingen zullen worden op genomen in een nieuwe uitgave van het spoorboekje, die Woensdag a.s. het licht zal zien. Treinen worden verduisterd. Het U. D. meldt nog dat de afdee.'ing Tractie van de Nederlandsche Spoorwegen thans proeven neemt met verduistering van treinen, want tot nu toe reden de treinen 's avonds niet verlicht, zoodat de reizigers in het donker zitten, hetgeen vooral be zwaarlijk zou worden voor reizigers, die in den winter uren lang in het donker zou den moeten zitten op een lang traject. De verduistering van treinen is echter niet zoo eenvoudig, omdat er verschillende rjjtuigen zijn met verschillende verlichting. Wel zijn als regel alle treinraampjes voorzien van een gordijn, maar in de mees te gevallen laat de stof het licht door. In enkele 'treinen, waarvan de gordijnen van leerdoek zijn gemaakt, is de oplossing echter eenvoudig. Men heeft aan den bin nenkant aan de randen van de raampjes een flinke strook zwart geschilderd om het naar buiten dringen van het licht langs de kieren van de gordijnen tegen te gaan. In de treinen, die verduisterd kuxmen worden, zijn thans kwistig mededeelingen opgeplakt, volgens welke de reizigez-s vez-- plicht zijn na zonsondergang de gordijntjes neer te laten. Langere geldigheidsduur weekeindretours. De directie van de Nedez-landsche Spooovegen is met ingang van Vrijdag a.s. tot een belangrijke verruiming van de weekeindretours ovez-gegaan. De gel digheidsduur van deze reisbiljetten is n.l. met een vollen dag verlengd. Men kan dus van een weekeindretour in den vez-volge vier volle dagen gebzuik maken, t.w. van Vz-ijdagmorgen eersten trein af tot Maan dagavond laatsten trein. Bloementeelt gedeeltelijk door groentenverbouw vervangen. In den Nederlandschen tuinbouw is thans In verband met den groentenexport naar het Groot Duitsche Rijk zijn talrijke bloemenkweekerjjen zich gaan toeleggen op het telen van groente. De groote expoz-t van gz-oente en fruit naar Duitschland maakt, dat de tuindez-s thans loonende prij zen voor hun producten krijgen. Aan de gz-oote Aalsmeersche bloemen veilingen is deze verschuiving momenteel duidelijk 'merkbaar. Uit den beperkten aan voer van bloemen op deze veilingen, blijkt duidelijk, dat vele bloemenkweekez-s zich in dienst hebben gesteld van de voedsel voorziening en zich zijn gaan toeleggen op het telen van gz-oente. Dit verschijnsel tz-eedt ook in andere plaatsen en streken van ons land op. Zoo vertoont ook de bloementeelt in en rond Rotter-dam een duidelijken achteruitgang, terwijl aazz de groeizte- en fruitveilingen rond genoemde stad de aanvoeren aanmer kelijk stijgen. De voorraad voor het komende jaar. De bietenoogst is begonnen en binnenkort' worden ze weer bij honderdduizenden tegelijk in de fabrieken verwerkt. De eerste oogst wordt in de Haarlemmermeer verzameld. (Foto Pax Holland). De wooz-dvoerder van het Japansche leger, kolonel Matsoemoera, verklaarde, dat bij de eerste botsing nabij de grens plaats Dongdang de Japansche strijd krachten een klein aantal dooden en ge wonden hadden. De nacht was uiterst duister geweest. De instructies waz-en blijkbaar niet meer tijdig tot de grenstz-oe- pen van Indo-China dooz-gedrongen, daar de overeenkomst pas betrekkelijk kort tevo ren gesloten was. De woordvoerder van de maz-ine, kapi tein ter zee Okoemakomoa, wees op de mogelijkheid, dat Tsjiang Kai Sjek we gens deze gebeurtenissen allerlei tegen acties zou kunnen ondez-nemen, tex-wijl be paalde derde mogendheden stellig zouden probeeren in tegezzstelling tot Japan's werkeljjke bedoelingen een kwaadaardige propaganda te ontketenen. Voor Japan blijft echter slechts één weg overZijn optreden in het kader van de ingeslagen politiek onver-schrokken uit te voeren. DE JAPANSCHE ACTIE EEN DOODSTEEK VOOR TSOENG- KING. Naar de meening van militaire waarne mers is door den .Japanschen opmarsch in Fransch Indo China, naar het D.N.B. uit Tokio meldt, den weg van aanvoer van Tsjiang Kai Sjek volkomen afgesneden, zoodat het nieuwe optreden van Japan als een doodsteek voor Tsjoengking be schouwd kan worden. Zou het Chineesche leger pi-obeeren zijn nuttelooze activiteit voort te zetten, dan zouden de Japansche troepen tez-stond tot een vastbez-aden of fensief tegen de Chineesche provincie Yoennan overgaan. GEVECHTSHANDELINGEN GESTAAKT. Het keizerlijk hoofdkwartier heeft be kend gemaakt, dat de Fx-ansch Indo Chi neesche troepen in de omgeving van Dong dang definitief den tegenstand opgegeven hebben. Het Japansche leger heeft zijner zijds ook tez-stond de gevechtshandelingen gestaakt, DE OPVATTING IN AMERIKA. De opmarsch van de Japansche troepen in Fx-ansch Indo China wordt, naar „As sociated Press" te verstaan geeft, in of- ficieele kringen te Washington als een be dreiging van de belangen der Vereenigde Staten in het Verre Oosten beschouwd. Het is mogelijk, dat de Vereenigde Staten nieuwe economische maatregelen tegen Japan zal nemen. In welingelichte kringen vez-klaart men, dat hierbij gedacht woz-dt aan een nog schez-pere controle op den Uitvoer van olie, schroot en andere mate rialen, waarvoor Japan tot dusver als in- kooper in het groot optrad. Inmiddels hebben Japan en Frankrijk gistez-en definitief een accoord izzzake de bezetting van militaire steunpunten in Indo China onderteekend, waaromtz-ent te Vichy en- te Tokio officieele verklaringen zijn' uitgegeven. CHINA PROTESTEERT. Het Chineesche ministerie van buiten- landsche zaken heeft bij de Fx-ansche auto- z-iteiten ten scher-pste geprotesteerd tegen do. FranscbeJaj^nsche overeenkomst be treffende Indo China. Het heeft opnieuw vez-klaard, dat China het recht heeft voor zijn verdediging de maatregelen te nemen, die het noodzakelijk acht De Fransche regeez-ing wordt verantwoordelijk gesteld voor alle gevolgen van de overeenkomst met Japan. JAPANSCHE PERSCOMMENTAREN. De Japansche dagbladen bepalen van daag uitvoerig een standpunt ten aanzien van de gebeurtenissen van gisteren, zoo meldt het D.N.B. uit Tokio. Zij herhalen, dat de Japansche actie in Indo China is ondernomen op grond van de overeenstemming met de Fransche autoriteiten en de tot stand gebrachte ovez-eenkomst. Zij constateeren opnieuw, dat Japan tegenover Indo China geen ter ritoriale eischen heeft, maar alleen met zjjn actie ten doel heeft Tsjiang Kai Sjek te overwinnen. Voorts wijzen de bladen er in het bijzonder op, dat een vluggere over- eenkomst verhindez-d is door de politiek der Vereenigde Staten en van Engeland. De bladen geven uitdrukking aan de over tuiging, dat Japan vastbesloten is, iedere eventueele directe of indirecte inmenging van derde mogendheden met passende middelen van de hand te wijzen. De „To kio Nitsji Nitsji" constateez-t, dat Japan gedwongen is in Fransch Indo Chixxa troe pen te stationneeren om iederen invoer naar het China van Tsjoengking eens en voor altijd onmogelijk te maken. De „To kio Asahi Shim boen" schrijft, dat de i-e- geering-Pétain als rechtmatige regeering van Fx-ankxïjk met een vrijwillige beslis sing een accoord heeft aangegaan met Japan. Daarom komen bezwaz-en of dr-ei- gementeiz van den kant van dez-de mo gendheden niet te pas. Japan heeft jegens Indo China geen territoriale ambities, al dus de „Yomioeri Sjimboen". De aangega ne overeenkomst zou niet mogelijk zijn ge weest zoo lang Frankrijk met Engeland streed voor de instandhouding van de oude wereldorde. Door Engelsch-Amerikaansche kuiperjjen zijn de aanvankelijk, gunstig verloopende onderhandelingen tusschen Japan en Fransch Indo China tot nu toe getz-aineerd. Met hun stappen in Tokio be treffende een handhaving van den status quo in Indo China hebben deze mogendhe den getracht zich te mengen in de binnen- landsch politieke aangelegerzheden van Japan. Britsche vliegtuigen boven Berlijn» In den nacht van 23 op 24 September is het eenigen Engelschen vliegtuigen gelukt ondanks het heftige afweervuur boven de buitenwijken in het Noorden en Oosten van Berlijn te komen en daar bommen neer te wei-pen. De plaats waar de bommen vielen, naar het D.-N.B. uit Berlijn, ver van. alle militaire .of voor den ooi-log belangi-ijke in stallaties, vormt er opnieuw een bewijs voor, dat de Britsche vliegers volkomen opzettelijk woonwijken aanvallen. Er is daarbij eexiige materieele schade aan woon huizen aangericht.. Verscheidene burgers werden gedood óf gewond. Militaire schade is niet ontstaan,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1