Provinciale Zeeuwsehe Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant VrieEdschapsbezoekeE aan Berlijn, Oplaag 12,400 exempl. 183ste JAARGANG NUMMER 216 WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1940 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr en G. W den Boer ABONNEMENTSPRIJS; 18 cent per week of f2.30 per kwartaal. Franco per post f 2.50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. i ADVERTENTIEPRIJS; Van 1-5 regels f 1.50, Iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f0.50, Iedere regel meer 10 ct (max. 8 regels), POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit twee bladen. Spaansche en Itaïiaansehe ministers in Duitschland. Het bezoek van den Spaanschen minister Suner en van den Italiaanschen minister Teruzzi aan het Duitsche Rijk vestigt de aandacht op de merkwaardige verhouding tusschen de as-mogendheden en het nieuwe Spanje van Franco. Minister Suner is in gezelschap van een aantal hoogwaardigheidsbekleeders en een indrukwekkend programma moet worden afgewerkt, zooals dat bij officieele bezoeken nu eenmaal gebruikelijk schijnt. Het zyn niet zoozeer de programmapunten die dit Spaansche bezoek zoo belangwekkend ma ken. De beteekenis ervan is gelegen in het feit zelve van dat bezoek en in de omstan digheid dat het samenvalt met de reis van den Italiaanschen minister Teruzzi. En dus is de veronderstelling niet ge waagd, dat Suner niet aleen komt om zich van het leven in Duitschland op de hoogte te stellen, maar dat het bezoek wel dege lijk een politieken achtergrond heeft. Te meer reden is er voor deze opvatting, om dat Suner voor zyn vertrek besprekingen voerde met Franco. Naar uit berichten uit Berlijn valt op te maken, acht Spanje zich eveneens party in het conflict. En zoo komt men dan tot een nieuwe constructie op het politieke veld van Euro pa, een constructie, welke haar oorsprong vindt in de wapenbroederschap tusschen Franco, Hitler en Mussolini tijdens den Spaanschen burgeroorlog. 'Deze vriendschap of wil men bondge- nootschaps-constructie is in het huidige stadium van den ooi'log van zeer bijzon dere beteekenis. Zy is dat in de eerste plaats uit ideolo gische overwegingen, vervolgens uit geogra fisch oogpunt, terwijl er tenslotte nog een economisch aspect val te onderkennen in dat aanhalen der betrekkingen tusschen Spanje en de as-mogendheden. Spanje is partij in het conflict. Partij niet slechts zooals alle landen ook de neutralen bij de afwikkeling ervan be trokken zyn. Het nieuwe Spanje van den Caudillo Franco is ideologisch verbonden aan de as-mogendheden en zoo staat de sympathie van Madrid reeds om die reden aan de zyde van Rome en Beriy'n. De revo lutie, welke aan Spanje zijn tegenwoordige regiem bezorgde, vond haar aanknoopings- punten in de systemen, welke in Duitsch land en Italië tot ontbloeiing waren geko men In een tyd, dat de Volksfrontgedachte beslag had gelegd op Frankrijk en Spanje. Duitschland en Italië hebben dit Volksfront tijdig den kop ingedrukt, maar Spanje noch Frankrijk beschikten over de zedelijke kracht om tegen deze bedreiging van Mos kou uit doeltreffend op te treden. Franco heeft aan het Spaansche volk een nieuwe bezieling gegeven en Duitschland en Italië hebben aan den strijd tot verwe zenlijking van dit nieuwe Spaansche ideaal hun daadwerkeiyken steun gegeven. Zij deden dat, geiyk nadrukkelijk werd toege geven, uit ideologische overwegingen, wijl zij in den Spaanschen burgerkrijg niet slechts een zuiver binnenlandsche aangele genheid zagen ,maar omdat zij in den stryd een fase zagen van het groote conflict der geesten, waaraan de stichting van het anti-Kominternfront was ontsproten. IDEOLOGISCHE VERSCHUIVING. Nu is er sindsdien wel het een en ander ïn Europa veranderd, er heeft een ver schuiving plaats gegrepen, tengevolge waarvan, uit welke overwegingen dan ook, de ideologische tegenstelling met Moskou vervaagde, om plaats te maken voor een andere tegenstelling, waarvoor het niet wel mogeiyk is een afdoende omschrijving te geven. Er heeft een ideologische ver schuiving plaats gehad, waardoor echter de wezenlijke controverse der tegen elkan der optornende machten in Eurpa zuiver? der werd gesteld, dan in een anti-Komin ternfront het geval was. Want in deze nieuwe tegenstelling, welke tenslotte tot het huidige Europeesche con flict heeft geleid, zyn in 't geheel geen contactpunten, terwyi zij in de oorspronke lijke wel degelijk vielen te onderkennen, geiyk de gebeurtenissen van Augustus 1939 wel hebben aangetoond. Het verbond Ber- ïy'nMoskou was geensizns een opportu nistische aangelegenheid zonder meer. Het zou van historisch wanbegrip getuigen om het zoo te stellen. In deze ontwikkeling kan het Spanje van Franco niet ongeïnteresseerd blijven. Het is party in dit conflict, gelijk uit het bezoek van Suner aan Beriy'n wellicht zal biyken. Niet, doordat Spanje nu onmiddellgk zyn kans zal grijpen, ter verwezenlijking van zekere territoriale aspiraties, als de her overing van Gibraltar. Dat is een kwestie van tyd en zij zal, naar Duitsch-Italiaansche opvatting ook zonder Spaansch ingry'pen geregeld kunnen worden. De rol van Spanje is een andere en zij vloeit voort uit de ligging van het land. SPANJE'S GUNSTIGE LIGGING. Het oppervlak van Europa, waarover de Duitsch-Italiaansche invloed zich heeft uit gebreid, valt te onderscheiden in een ge bied, waar deze inschakeling van binnen uit plaats greep en een gebied, waar deze geforceerd van buiten- en bovenaf werd opgelegd. In laatstgenoemde landen ge- lgk in Frankryk zoekt dit regime nog naar een bedding, ook al is het streven dan continentaal gericht, in een land als Spanje is deze inschakeling een logische conse quentie van een omwenteling die uit het land zelf is voortgekomen. In dit autoritaire Europa is de positie van Spanje wel een zeer bijzondere. Geo grafisch is het mede het sluitstuk van de Middellandsche Zee voor de uitschake ling van Engeland's invloed, gelijk de op zet der Italianen is, terwyi het bij de toe komstige herverdeeling der invloedssferen in het Wstelijk bekken mede invloed zal kunnen oefenen. Er bestaat een band tusschen de drie landen, een band van „eeuwig wapenbroe derschap", gelqk men het destijds te Ber lin tot uitdrukking bracht. Zal deze eeuwige wapenbroederschap Franco ver plichten tot ingrijpen? Het is een vraag, welke men zich onwil lekeurig stelt, nu minister Suner tezamen met zqn Italiaanschen collega Teruzzi in de Duitsche hoofdstad vertoeft. De rol van Spanje is tot nog toe die ge weest van belanghebbend toeschouwer. Maar er kan een moment komen, dat Spanje zich genoodzaakt zal kunnen zien, metterdaad in te grypen. Doch het is ge waagd, zich te dien aanzien aan voorspel lingen te wagen. Aan beide zijden van de Middellandsche Zee doen zich de onzeker heden voor Wat zal Egypte doen, wat zal Spanje doen? Is 't gewaagd hier eenig verband te leggen? Want ook in dezen harden oorlog gaat het om zet en tegenzet. Deze oorlog is ook totaal, ook ten aanzien van de neutralen en de nevenonderscheidingen daarvan. Spanje kan de tegenzet zqn tegen een Londenschen stap. Voorloopig ligt deze tegenzet op economisch terrein. De Spaansche burgeroorlog was niet slechts een ideologische aangelegenheid, zy was ook een element in dezen verwoe den ströd orp de grondstoffen tusschen het Europeesche continent en Engeland met zqn aanhang. Dat verklaart waarom de niet-inmenging in den burgeroorlog tenslot te op niets is uitgeloopen. Want niet slechts Italië en Duitschland maakten er zich schuldig aan, niet slechts de Sovjet- Unie allen die belang hadden bij de bo- demrykdommen van Spanje waren op de Spaansche fronten vertegenwoordigd. Duitschland met zqn luchtmacht, Engeland met zqn geld. Ook vandaag gaat het om de grondstof fen van Spanje en wanneer Duitschland en Italië er in slagen den Brit in Spanje uit te schakelen, dan is er een tegenzet van beteekenis gedaan. Want dan is de blok kade in haar tegendeel verkeerd. Daarom is het vezoek van Suner aan Beriy'n van zoo groote beteekenis. Het gaat om de economische aaneensluiting van het Europeesche continent, waarvan, naar het schijnt, Spanje de sluitsteen is, dat wil zeggen om de definitieve uitsluiting van Engeland. Ook dit is weer een zaak van bieden en overbieden. Hoe groot dit belang de Spaansche grondstoffen, wordt geacht, blijkt mede uit de groote belangstelling, welke de Duitsche pers ter gelegenheid van het bezoek van Suner toont voor de Spaansche bodemryk- dommen. De onderhoudskosten van het Duitsche leger in Frankrijk. 20 MnJ,TOEN RIJKSMARK PER DAG. Volgens een Havas-bericht publiceert de „Journal Officie!" een wet over de ope ning van een speciale rekening voor de onderhoudskosten van het Duitsche be zettingsleger. Krachtens een overeen komst tusschen den staat en de Bank van Frankrijk wordt een voorschot van 50 mil liard frank beschikbaar gesteld voor de bestryding dezer kosten. De Duitsche re geering heeft het bedrag der kosten vastgesteld op 20 millioen rijksmark per dag van 25 Juni af. Staatsloterij. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. Trekking van heden. 4e Klasse 3e Lyst. f 1000 No. 3588 7842 f 200 No. 23873 100 No. 1274 17515 19084 Losgeslagen Engelsche kabelballons boven Nederland. Op verscheidene plaatsen schade aangericht. Door den straffen wind uit westelijke richtingen zijn gisteren verscheidene En- gelsche kabelballons, die van hun bases waren losgerukt, naar Nederland afge dreven en hebben op verschillende plaat sen aan hoogspanningsnetten, telefoondra den enz. schade aangericht In de Zaanstreek hebben twee losge slagen ballons eenige draden van de elec- trische bovenleiding der spoorlijn Amster damAlkmaar vernield. Gedurende 2% uur was het treinverkeer met Alkmaar gedeeltelyk gestagneerd en moest over enkel spoor worden geleid. Een dak van een woonhuis aan den Beukenweg te Wormerveer werd eveneens beschadigd. De tweede ballon rukte op den hoek van den Hoogendijk-F'rovincialen weg een bordje uit den grond, terwyl in de buurt van de Czaar Peterstraat verscheidene antennes het moesten ontgelden. Ook het telegraaf- en telefoonverkeer langs de spoorwegen tusschen Zaandam en Purmerend werd ge-, stoord. Om kwart voor tien is het ge vaarte in de Midden-Beemster nabij Spij kerboor neergekomen en onschadelijk ge maakt. Om elf uur gistermorgen kwam een Engelsche kabelballon over het IJselmeer Uit de richting Volendam op het stadje Hoorn aangedreven. De ballon, welke zeer laag was en af en toe het water raakte, rukte, hoven land geltomen, een paal van het electrische net uit den grond en kwam vervolgens bij het veilinggebouw in de gemeente Blokker neer. Het omhul sel werd naar Hoorn overgebracht. Ook de dienst der N.Z.H.T.M. tus schen Monnikendam en Edam is gister morgen gestremd geweest en moest tijde lijk met bussen worden onderhouden. Een Engelsche ballon had namelijk eenige dra den van het bovennet vernield, waardoor kortsluiting ontstond, het gevaarte vloog in brand en ging geheel in vlammen op. Behalve Noord-Holland heeft ook Fries land van verscheidene ballons bezoek ge had. Om half twaalf kwam er een uit de richting van het IJselmeer gedreven, die enkele telefoonpalen uit den grond rukte, het pas herstelde electrische net opnieuw ontredderde om vervolgens by Spannen burg zijn tocht te beëindigen. Om 12,05 werd er opnieuw een gesignaleerd, die recht op de haven aandreef. Deze was ge lukkig zoo laag, dat hij achter den Nieu wen Meerdijlc bleef haken. Vervolgens gleed hy over den dijk heen en kwam terecht op een rijnaak, die in de werk- haven lag. Daar is men er in geslaagd, den ballon onschadelijk te maken. Te Leeuwarden werden door eenige bal lons pannen van de daken gerukt, anten nes vernield, lichtleidingen beschadigd en vensterruiten verbrijzeld. In het diacones- senhuis sneuvelde een tiental ramen. Aan den Noordersingel slingerde de kabel van een der ballons zich rond een scheepsmast, waardoor deze in drie stukken knapte. Ook werden in dit gedeelte van de stad draden van de radio distributie centrales vernield, waardoor een deel der luisteraars van muziek verstoken werd. Tusschen Hee renveen en Akkrum werd een kabel van het hoogspanningsnet van het provinciaal electriciteitsbedrijf beschadigd, ten gevolge waaraan het zuidelijke deel van de pro vincie Friesland zonder stroom kwam. Door omzetting slaagde men er na eenigen tijd in de stroomlevering gedeeltelijk te herstellen. Uit Roden in Drente wordt gemeld, dat een kabelballon eenige schade aan het electrische net heeft aangericht, terwijl te Wijhe er een is neergekomen in een boom gaard langs den weg Zwolle-Deventer, waarbij aan eenige fruitboomen schade werd aangericht. Voorts vertoonde zich ook boven Den Haag een kabelbalon, welke door een vliegtuig werd neergeschoten. Tegen bet einde van den middag is het luchtafweergeschut in de omgeving van Amsterdam krachtig in werking getreden, toen een versperringsballon, welke op zeer groote hoogte door de westenwinden werd meegevoerd, waargenomen was. De ballon dreef juist over het centrum dei- stad en het straatverkeer werd grooten- deels gestaakt ten einde zich iii schuil plaatsen en portieken in veiligheid te stel len. Hoogstwaarschynlyk is de ballon door liet geschut geraakt, want zienderoogen verloor zij hoogte. Honderd meter buiten de kust in het IJselmeer is zij gedaald. Het luchtafweer heeft toch nog een slachtoffer geëiscbt. Op het Hugo de Grootplein werd een dame door een scherf aan den voet gewond. Na te zijn ver bonden, is zij naar huis overgebracht. Uit Anna Paulowna wordt gemeld, dat daar gisterochtend niet minder dan vijf Engelsche kabelballons over zyn gedreven in de richting van de waddeneilanden. Door de over den bodem sleepende kabels werd het bovengrondsche electrische licht- net op verscheidene plaatsen beschadigd, een paal van de leiding werd omgerukt. Persoonlyke ongelukken hebben zich niet voorgedaan, De uitzenddagen voor de omroepvereenigmgen. De komende taakverdeeling. De radio-omroepvereenigingen hebben volgens de Tel., een mededeeling ontvan gen, in zake een nieuwe taakverdeeling, welke voortvloeit o.a. uit het in de eerste helft der volgende maand gereedkomen van den nieuwen zender der „Nozema" te Lopik (415 meter golf) en het ^brengen van den zender te Jaarsveld op 301 meter golf. Op 13 October zullen volgens het toege zonden schema de uitzendingen als volgt verdeeld worden. A.V.R.O. Dinsdag, Donderdag en Vrij dag K.R.O.Dinsdag, Donderdag en Zater dag N.C.R.V. Maandag, Woensdag en Vrij dag en V.A.R.A.Maandag, Woensdag en Za terdag. Deze taakverdeeling zou gelden voor ge- heele dagen over de zenders Hilversum I en n, respectievelijk op 415 en 301 meter. Wat aangaat den zender Kootwijk is den vier omroepvereenigingen een gelijk aan deel in de uitzending van de nieuwsbe richten toegedacht. De V.P.R.O. zou, zoolang de program ma's des avonds om 9 uur afloopen, iede- ren werkdag van 18.30 uur tot 19 uur, over 301 meter op Hilversum n uitzenden. Den V.P.R.O. wordt op alle dagen, dat de V.A.R.A. de uitzending verzorgt gele genheid gegeven tot uitzending van een morgenwijding van 10 uur tot 10.20 uur. Voor de Zondagen is de volgende rege ling ontworpen Voor het uitzenden van kerkdiensten zal zooveel mogelijk gebruik worden gemaakt van den eigen zendtijd van de betrokken omroepvereeniging. lederen Zondag zouden er komen drie kerkuitzendingen benevens een morgen- wyding van 8.20 tot 9.30 uur. De ochtend dienst valt tusschen 10 en 12 uur en de avonddienst tusschen 5.30 en 7 uur. De uitzendingen van den Politie Radio- Omroep, van de Rotterdamsche Volksuni versiteit en van het Onderwysfonds voor de Binnenvaart zullen via Kootwijk wor den verzorgd. Zooveel mogelijk is getracht de omroep vereenigingen te laten uitzenden op de zelfde dagen als voorheen. Tweeduizend dooden door luchtbombardementen. Verklaring van Churchill in het Lagerhuis. Churchill heeft gisteren in het Lager huis een verklaring afgelegd. Hij gaf toe, aldus het verslag van het D.N.B., dat de opmarsch van het Itaïiaansehe leger in Noord-Afrika voortduurde en dat de Brit- sche soldaten Solloem hebben opgegeven. De ontwikkeling moet. afgewacht worden. Churchill herhaalde daarna de reeds in zyn laatste toespraak in het Lagerhuis afge legde verklaring, dat Engeland er op voor bereid moet zyn, dat de vijand een lan dingspoging zal ondernemen. De huidige Duitsche aanvallen concentreeren zich hoofdzakelijk op Londen. Voor de in de eerste helft van September geleden verliezen, gaf Churchill de volgen de cyfers: ongeveer 2.000 dooden en onge veer 8.000 gewonden. Viervijfde gedeelte hieraan is veroorzaakt door de aanvallen op Londen. Tenslotte zeide Churchill: Engeland moet erop voorbereid zijn in de toekomst nog heviger luchtgevechten te zullen zien. Veranderingen in het Londensche Lagerhuis. Toen het Lagerhuis gisteren voor het eerst na 5 September bijeenkwam, kon men bepaalde veranderingen in de inrichting van bet huis bemerken. Het grootste deel van de kostbare ramen is verwyderd en door gewoon glas vervangen. De tegels, waarmede de electrische verlichting aan het plafond was omlijst, zijn thans ook verwyderd. Uit Beilen in Drenthe wordt eveneens medegedeeld, dat daar een Engelsche ka belballon over is gedreven. Deze is in de gemeente Rolde aan den grond gekomen. Tijdens de drift heeft de ballon schade aangericht aan bovengrondsche leidingen van het telefoon- en electriciteitsnet. Ook is een ballon te Deurze aan den grond gekomen. Vanaf Beilen hadden de Nederlandsche en Duitsche politie den bal lon gevolgd. Het gevaarte, dat een lengte had van eenige tientallen meters, bleef vlak by de boerderij van Jacob Beyeiing te Deurze in het prikkeldraad hangen. Tevoren had het al herhaaldelyk den grond geraakt en als gevolg daaraan was het op verschillende plaatsen beschadigd. Er was een kabel van ongeveer 300 meter lengte aan de ballon bevestigd met een zware katrol. Desondanks werd geen scha de van beteekenis aangericht. De ballon bevatte vrijwel geen gas meer. Gisteravond half tien dreef een kabel ballon boven Oostzaan. Het bovengrond sche electrische net en het alarmeerings- net van de vrijwillige brandweer werden door een kabel beschadigd, D© druiver. op do wqnbergep zijn ia volie pracht gerijpt De zondoor- sioolöc vruchten leveren een rijken oogst (Foto Weltbild) Brandbommen op Ouddorp. Het A.N.P. meldt dat Engelsche vlieg tuigen twintig brandbommen op Ouddorp (Z.H.) hebben geworpen. Van een schuur op de Klepperstee is het dak vernield, ter wijl ook nog eenige schade aan landbouw gewassen werd toegebracht. Persoonlyke ongelukken kwamen niet De betrekkingen tusschen Japan en Nederlandsch Indië. HET BEZOEK VAN KOBAYASJI AAN NEDERLANDSCH-INDIË. De waarschijnlijke omvang der onder handelingen tusschen Japan en Neder- landsch-Indië wordt door de Japansche pers uitvoerig besproken. Naar aanleiding van de onlangs door den Japanschen minister van economische zaken Kobayasji afgelegde verklaring, dat de onderhandelingen zich tot handelsvraag stukken zouden beperken, geeft het to Tokio verschijnende blad Tsjoegai Sjogyo als zyn meening te kennen, dat bij de besprekingen met den gouverneur-gene raal van Nederlandsch-Indië ook andere belangrijke zaken behandeld zullen worden. Het blad noemt als voorbeelden de waag stukken van het Japansche kolonisatie? recht in Nederlandsch-Indië, de Japansche beleggingen in economische ondernemin gen en de actieve deelname aan het win nen van grondstoffen. Tenslotte merkt het blad op, dat de onderhandelingen met groote omzichtigheid gevoerd moeten wor den, daar Engeland en de Vereenigde Sta ten trachten, de Japansche pogingen te verijdelen en ook van de zijde der Neder- landscb-Indische ambtenaren een zekeren tegenstand verwacht kan worden. De Rijkscommissaris bezoekt Keulen. Het A.N.P. meldt dat de opening van de Keulsche jaarbeurs door den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche ge bied, Rijksminister Seyss-Inquart, werd bygewoond, in wiens gezelschap zich de generaal-commissarissen dr, Fischböck en Schmidt bevonden. In zijn begroetingsrede heeft gouwleider Gröke in het bijzonder nadruk gelegd op de verdiensten van Rijkscommissaris Seyss- Inquart by de schepping van het Groot- Duitsche ryk en ten aanzien van de pro blemen, die hij thans in Nederland oplost. De Rykscommissaris zegde in zijn beant woording hartelijk dank voor de uitnoodi- ring en voor de begroeting. Hij sprak uit, dat hij zich gelukkig prees gast in dc Hansestad Keulen te zijn. Hij bewonderde de trotsche, vertrouwensvolle houding de zer stad in deze dagen der jaarbeurs, een houding, die hier byzondere beteekenis kreeg door het feit, dat ze eerst enkele maanden geleden nog in het operatiegebied der Duitsche weermacht lag. Heden bood deze stad een beeld van vreedzamen arbeid. Het ware ondenkbaar, dat in het eens zoo machtige Engeland in deze dagen zulk een jaarbeurs van den vrede zou kunnen wor den geopend. Dit feit was een onderpand voor den opmarsch des vredes, welke het Duitsche volk onder leiding van Adolf Hitler te zamen met het Italië van den Duce begonnen is. Wy allen zyn volgelin gen van den grootsten Duitscher, den Fiilirer Adolf Hitler, wiens instrumenten wij zijn.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1