Provinciale leeiwsche Courant HELLE Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Verbitterde protesten tegen EngeSsciie bombardementen. 183ste JAARGANG NUMMER 212 V R I] D A G 13 SEPTEMBER 1940 waarin opgenomen de Uitgave der Firma s F. van de Velde Jr. en G. W den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 18 cent oei week of f 2.30 per kwartaal, Franco per post 2-50 per kwartaal Afzonderlijke nummers 5 cent; ADVERTENTIEPRIJS: Van 1 -5 regels i 1 50, Iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1 -5 regels 10.50, Iedere -egel meer 10 ct (max. 8 regefs), POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) Dit nummer bestaat uit twee bladen. AAN GE SLOT EN BTJ HE T B URE AU VO-OR PUBL IC ITElTS WAAR D E. IN GE S T ELD DOO R D VER EE NI G I N G ;,D E NEDERLAND S CH E DAGBLAD PER De Dultschers beschoten Dover. De frontpagina's van de Berlijnsche bla den alsmede van de groote dagbladen in het Rijk zy'n geheel gevuld met ver bitterde protesten tegen de nieuwe bom aanvallen van Engelsche vliegers op uit sluitend niet militaire objecten in Ham burg, Bremen en Berlijn. Het waren de Engelschen, zoo schrijft de Frankfurter Zeitung, die naar Duitsch- land kwamen en er mede begonnen zijn de burgerbevolking tot voorwerp van hun aanvallen te maken. Het waren de En gelschen, die dan weken en maanden lang deze oorlogvoering hebben voortge zet en het waren wederom de Engelschen, die op dit werk thans de kroon hebben gezet, doordat z£j uitsluitend gebouwen tot doel van hun bommen hebben ge kozen, waarvan in de geheele wereld de kunstwaarde en het niet-militaire doel bekend is. Dit zal niet zonder gevolgen blijven en het zal nog veel minder ver geten worden. Het past Engeland zeer slecht, zoo besluit het blad, te weeklagen over het bombardeeren van Londen, want het is niet de schuld van Duitschland, wanneer de oorlog thans dezen vorm aan neemt. De Rijksdag, de Brandenburger Tor, de Siegessaule, de Amerikaansche ambas sade, en de academie der kunsten, schij nen voor Churchill militaire doelen te zijn, aldus schrijft het Berliner Zwoelf Uhr Blatt. Men weet thans, dat de pi loten van de Royal Air Force het bevel hebben gekregen met niets, maar dan ook met niets rekening te houden. Het Enge land van Churchill geeft hierdoor blijk, aldus het blad, niet te willen veranderen en moet derhalve thans met geweld tot inzicht worden gedwongen. In zijn hol op gezocht en met bommen bedekt, probeert Engeland des nachts nog eenmaal uit zjjn hol te komen en wraak te nemen op Duitscbe vrouwen en kinderen. Ook dezé nieuwe moorden, zoo schrijft de Nacht- ausgabe, zullen duizendvoudig vergolden worden. Deze oorlog zal zoolang ge voerd worden, totdat Engeland iedere mo gelijkheid tot oorlog op te hitsen ont nomen zal zijn. Een Britsch convooi heeft, naar het D.N.B. thans verneemt, Woensdag ge tracht de haven van Dover te verlaten. De Duitsche kustartillerie nam den ha venuitgang onder vuur. Treffers op de schepen konden wegens het slechte weer en het slechte zicht niet waargenomen worden. Gevechtsvliegtuigen hebben de havenwijken en de kadewerken van Dover gebombardeerd, zoodat branden ontstonden. Ook de luchtdoelbatterijen van Dover werden met succes aangevallen. DÜITSCHERS BOMBARDEERDEN MILITAIRE DOELEN. Het Finsche blad Svenska Pressen be richt uit Londen, naar het D.N.B. uit Hel sinki verneemt, dat een officieele ver tegenwoordiger van het Britsche minis terie van luchtvaart Woensdagmiddag verklaard heeft, dat hij niet geloofde, dat de Duitsche vliegers iets anders dan mi litaire doelen bombardeerden. Deze verklaring was des te pijnlijker, aldüs het D.N.B., daar het ministerie van luchtvaart vier uur vroeger in een officieel communiqué het tegendeel had beweerd. NA CHURCHILL'S REDE. „Engelsche volk getroost met leugens." De radiorede van Churchill wordt in politieke kringen te Berlijn in zooverre als een echt product der mentaliteit van den Engelschen premier beschouwd, dat haar "inhoud bestond in tro.ost voor het Engelsche volk met leugens, d.w.z. met vervalsching van de cijfers der verliezen, zoo meldt het D.N.B, uit Berlijn. Men acht het interessant, dat Chur chill thans het gevaar voor een invasie erkent. Als hij daarbij, naar men hier verder opmerkt den oorlog der francti- reurs proclameert, dan zou dus naar de meening van Churchill alles aan en in Engeland militair object zijn. Overigens wijst men er te Berlijn op, dat Churchill alle gelegenheid gehad heeft om Londen het noodlot te besparen, dat zich op het oogenblik voltrekt, doch dat hjj al deze gelegenheden bewust en cynisch van de hand gewezen heeft. Tenslotte heeft men in politieke krin gen te Berlijn ook kennis genomen van een Reuterbericht uit Boekarest, dat op een verslag van een reiziger gebaseerd is en zegevierend meldde, dat door de En gelsche bomaanvallen op Berlijnsche woon wijken vijfhonderd Berlijners gedood zijn. Men ziet in de hoonendè vreugde, die in dit valsche Engelsche bericht tot uit drukking komt, aldus liet het D.N.B., een bekentenis, wien de Britsche lucht aanvallen op Duitsche steden gelden. DE VERWOESTINGEN IN LONDEN. Het D.N.B. ontleent bijzonderheden aan de verslagen van buitenlandsche corres pondenten over de verwoestingen te Lon den, tengevolge van de Duitsche lucht aanvallen. Hierbij is ook een beschouwing' van de militaire medewerker van de New York Post, die naar het D.N.B. meldt, gelooft, dat de bombardementen op Lon den zoo effectief zijn, dat ontruiming van de Britsche hoofdstad binnen afzienbaren tijd overwogen moet worden en consta teert dat de Duitsche vliegers in staat zijn hun aanvallen naar believen voort te zetten, daar geen doortastende afweer mogelijk is. Indien het mocht gelukken, de „docks'^ en fabrieken te verwoesten, waarvan een buitengewoon groot gedeelte in Londen geconcentreerd is, dan heeft men de verlamming van de hoofdstad al voor het grootste deel verwezenlijkt. De organisatie van de Britsche industrie wordt getorpedeerd, zoodra haar Londensche centrales bezwijken, de boeken vernietigd, de kantoren ontruimd, het leidende per soneel verstrooid en de arbeiders op de vlucht zijn. Op deze desorganisatie van het econo misch leven in de hoofdstad van het im perium zijn de Duitsche aanvallen nu reeds veertien dagen geconcentreerd en het effect moet, naar uit de Duitsche le ger- en frontberichten valt op te maken, verbijsterend zijn. Zoo heeft het D.N.B. gisteren gemeld, dat het arsenaal van Woolwich door wel gemikte bommen is getroffen. Een vol treffer kwam terecht op de gieterij van het arsenaal, een der grootste wapen- abrieken van Londen. Gisteren, toen de weerberichten van de Duitsche stations aan de Kanaalkust een verbetering van den weerstoestand voor spelden, zijn Duitsche verkenningsvliegtui gen opgestegen om het resultaat der bom bardementen in oogenschouw te nemen. Men wacht nu met spanning op de foto grafische opnamen. Hedenmorgen - berichtte het D.N.B., dat verkenningen hadden uitgewezen, dat het tuighuis nog steeds brandt. Door het opgeklaarde weer was het gis teren mogelijk, zoo meldt het D.N.B., over de versperringsballons heen te vliegen en de Engelsche afweerversperringen te door breken. De Duitsche vliegtuigformaties konden boven Londen vrijwel ongestoord hun bomménlast uitwerpen, terwijl andere formaties, dank zij het heldere weer van gisteren, fotografische opnamen konden maken, hoewel op vele plaatsen dikke rookwolken het zicht verhinderden. Het beeld van buitenwijken van Londen was niet meer te herkennen. De door Duitsche vliegtuigen uitgewor pen bommen, met een tot dusver voor on mogelijk gehouden vernielende kracht, hebben in de olie-opslagplaatsen van Port Victoria, in de fabrieken, pak- en koel huizen aan beide zijden van de Theems vreeselijke verwoestingen aangericht. Van de Silver-Town dokken aan den beneden loop van de Theems kan de plaats alleen nog aan de hand van de oriënteeringslcaar- ten worden nagegaan. Terugkeerende ver kenningsvliegtuigen meldden gisteren, dat nieuwe aanvallen van Duitsche gevechts formaties plaats vonden. Naar het D.N.B. verneemt, zijn treffers geplaatst in de krantenwijk van Londen, waarbij tal van krantenbedrijven ernstige schade opliepen. Het D.N.B. meldt nog uit Stockholm, dat volgens berichten van het Finsche blad Urini Suomi uit Londen, de straten buiten •de hoofdstad vol vluchtelingen zijn. Een Nederlandsche S.S. opgericht. Een artikel van ir. A. A. Mussert in Volk en Vaderland naar aanleiding van den dood van den W.A.-man Peter Ton eindigt als volgt: „Mijnerzijds heb ik ook een antwoord op deze misdaad der democratie. Zoo snel en deugdelijk mogelijk zal het W.A.-lcorps verder worden opgebouwd. Duizenden zijn reeds in training. „De eerste duizend hebben in Zand- voort gemarcheerd op-Zaterdag 24 Augus tus j.l.; niemand van ons dacht toen aan de mogelijkheid, dat de tweede marsch in grooter verband zou geschieden achter de baar van een vermoorden kameraad. „Als aanvullend antwoord besluit ik hierbij tot de oprichting van de „Neder landsche S.S.", een zustercorps van de Duitsche S.S., die tot uiting zal brengen de bloedverbondenheid van het Nederlandsche volk met het Duitsche volk en de hooge waarde, die wrj Nederlandsche nationaal- socialisten toekennen aan de oude ridder lijke deugden van moed en eer en trouw. Zij, die komende uit dit korps, eens zullen toetreden tot de politiekorpsen zullen waar borg zijn, dat misdaden als in Den Haag gepleegd, in de toekomst tot de onmoge lijkheden zullen behooren." DOODELIJK ONGEVAL. De heer A. van der Meer uit Bergenliem is gisteren, even buiten Heemse, van zijn fiets gevallen. Hij sloeg met zijn hoofd te gen een boom en was vrijwel op slag dood. De aflevering van brandstoffen» Afnemers die op 1 Oct. hun 20 niet ontvingen, worden niet ten achter gesteld. De Bond vanNederlandsche handelaren in brandstoffen schrijft ons Bij een groot deel van de bevolking be staat nog steeds groote vrees, dat met het kwantum kolen, waarop men recht heeft, niet zal ontvangen. Met. allen nadruk moge er daarom ter geruststelling de aandacht op worden gevestigd, dat men er niet de minste schade van zal ondervinden, wan neer men op 1 October a.s. zijn 20 procent niet in huis zou hebben. Er is wel in de bladen door het rijkskolenbureau mede gedeeld, dat degenen, die hun 20 procent vóór 1 October niet hebben ontvangen na dien datum geen recht meer hebben op levering van deze hoeveelheid of het res- teerende gedeelte daarvan, doch het schijnt de aandacht van velen te zijn ontgaan, dat in dezelfde publicatie vermeld werd dat zij daarvan geen schade kullen ondervinden, omdat „rekening zal J. worden gehouden met den dan aanwezigen voorraad bij de verbruikers". Op deze laatste mededeeling moge alle nadruk vallen. Afnemers, die per 1 October dus him 20 procent niet mochten hebben ontvangen, worden niet ten achter gesteld bij diegenen, die dat wel hebben ontvangen. Zij zullen bij de per 1 October in werking tredende distributieregpling, o.i. stellig den voorrang hebben, terwijl degenen die reeds hun 20 procent ontvingen, dan zullen moeten wachten totdat ieder zijn deel heeft ontvangen. Hier komt het 'op aan. Er komt 1 October een nieuwe regeling, welke rekening houdt met de vraag of en hoeveel men tot dien datum al dan niet ontvangen heeft. In verband met het bovenstaande moge nog worden verzocht van de handelaren niet het onmogelijks te vragen. Het kan nu wel als een" vaststaand feit worden aangenomen, dat het niet mogelijk zal zijn iedereen vóór 1 October zijn 20 procent te bezorgen. Maar dit bebpeft geen enkelen verbruiker zorgen te "baren, omdat dit door de in te voeren distributieregeling vanzelf in orde komt. Ieder blrjve daarom bij zijn oude leverancier, aangezien men dan zijn rechtmatig aandeel zal ontvan gen. K0LENB0NS VOOR DE WERK10QZEN. Voor 20 van hun winter voorraad. De secretaris-generaal van sociale za ken heeft aan de gemeentebesturen mee gedeeld, dat, in afwachting van een nader te ontwerpen regeling inzake de verstrek king van een brandstoffenbjjslag in de ko mende wintermaanden, het gewenscht is reeds nu voorzieningen te treffen om in zorg zjjnde werkloozen in de gelegenheid te stellen twintig procent van hun winter voorraad kolen over 19391940 in te slaan. Goedgekeurd wordt, dat aan de in on dersteuning zijnde werklooze gehuwde en ongehuw.le kostwinners, alsmede aan hen, die een steun voor alleenwonenden ont vangen, indien zij over één of meer weken van de maand September in de steunrege ling zijn opgenomen of in werkverruiming zijn geplaatst, een kolenbon wordt ver strekt. Deze kolenbon heeft een waarde van 5,75, zijnde ongeveer een vijfde gedeelte van het totaalbedrag, dat gedurende den winter 19391940 aan in ondersteuning zijnde werkloozen is uitgekeerd aan brand stof fenbjjslag, verminderd met den extra brandstoffenbeslag. Aan werkloozen, die bjj anderen een kamer hebben gehuurd zonder huiselijk verkeer, daarbij zelf de zorg voor hun voedsel dragen en voor het verkrijgen van brandstoffen op zichzelf zijn aangewezen, kan een kolenbon worden verstrekt ter waarde van 2,85, mits zij over één of meer weken van de maand September in ondersteuning zijn. Indien werkloozen thans reeds in het bezit zijn van de hun toegestane hoeveelheid brand stoffen, kunnen zij niet meer voor boven bedoelden- bon in aanmerking komen. De distributie van tabak en tabaksproducten. Ordening van den tabakshandel. In de Staatscourant is opgenomen een beschikking van den secretaris-generaal van handel, nijverheid en scheepvaart inza ke de distributie van tabak en tabakspro ducten. Hierbij wordt ingesteld een rijksbureau voor tabak en tabaksproducten, dat te 's-Gravenhage is gevestigd. Bij dit bureau moeten alle ondernemingen, betrokken bij de bewerking of handel in tabak, doch met uitzondering van den detailhandel, zich aanmelden door middel van een door de directie vast te stellen formulier. Na in schrijving ontvangt de aanvrager een in- schrijvingsbewijs, aangevende de bedrijfs tak, welke de aanvrager mag uitoefenen. Hieraan zijn verschillende voorwaarden en beperkingen verbonden. Deze beschikking treedt 12 September in werking. Dit merk op de flesch en U zij't zeker van degelijke waar. Voor Zeeuwsche boterbabbelaars. VAN Overal verkrijgbaar. -„jS.eteiiJnvaL Verschillende Bi*a= bantsche gemeenten hoeden op te bestaan. Breda, Helmond en 's-Hertogenbosch zullen aanmerkelijk worden uitgebreid. Het provinciaal bestuur van Noord- Brabant heeft sedert twintig jaren er naar gestreefd de gemeentelijke indeeling van deze provincie te verbeteren en in overeen stemming te brengen met den feitelijken toestand. In dien tijd zijn 32 gemeenten opgeheven als afzonderlijke gemeenschap pen. Deze vereenvoudiging en versterking van het gemeentewezen wordt voortgezet, nu de rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied op 1 Augustus j.l. den secretaris-generaal van het departement van binnenlandsche zaken gemachtigd heeft, te beslissen inzake veranderingen door het algemeen belang gevorderd, in de begrenzing der gemeenten. Van ambtelijke zijde werd ons medege deeld, dat binnenkort de volgende ver anderingen te wachten _iijn: 1. De gemeente Breda zal worden uit gebreid met de gemeente Ginneken en Princenhage en een deel van Te teringen. De gemeenten Gilze en Chaam zullen wor den uitgebreid met deelen van Ginneken. 2. De gemeente Helmond zal worden uitgebreid met de gemeente Stiphout en met deelen van Mierlo, Bakel, Deurne, Someren en Aarle-Rixel, de gemeente Gel drop met deelen '"an Mierlo en Someren. 3. De gemeente 's Hertogenbosch zal worden uitgebreid met de gemeenten En gelen en Vught en het dorp Hintham van de gemeente Rosmalen. Verder zal nog uit breiding plaats hebben van de gemeenten Grave, Cuyk, Boxmeer en andere. In haar nieuwen vorm zal de gemeente 's Hertogenbosch een oppervlakte beslaan van ongeveer 8000 h.a., dus een omvang veriirijgen als de gemeente Tilburg. Commissaris van Zeeland van zijn lunctie ontheven. Naar wy vernemen heeft de Rijkscom* missaris voor het bezette Nederlandsche gebied den Commissaris der provincie Zee land jhr. mr. J. VV. Quarles van Ufford van zijn ambt ontheven. Met de waarne ming van de functie van Commissaris der provincie is belast het oudste lid van het college van Ged. Staten mr. P. Dieleman. DE NIEUWE BROODBONNEN. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van 16 tot en met 22 Septem ber a.s. de met „6" genummerde bonnen van het broodbonboekje tezamen recht geven op het koopen van 2500 gram rog gebrood of 2000 gram ander brood. Elk der bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 125 gram roggebrood of 100 gram ander brood. De bonnen, welke 22 September nog niet gebruikt zijn, blijven voorts nog tot en met Dinsdag 24 September a.s. geldig. Het verbod om uit te gaan na 22 uur. VOOR REIZIGERS VAN VERTRAAGDE TREINEN TE ROTTERDAM IS EEN BIJZONDERE MAATREGEL GETROFFEN. Nu eenige dagen geleden de nieuwe ver ordening betreffende het thuisblijven van de burgerij in de kuststreek is ingegaan heeft men in Rotterdam voor de reizigers van vertraagde treinen, die nè. 10 uur Rotterdam bereiken, den volgenden maat regel genomen. De politie heeft aan de stations den controle-ambtenaren biljetten uitgereikt. Reizigers, die nè. 10 Uur Rot terdam vertraagd bereiken, kunnen in het bezit gesteld worden van een dergelijk papier, zoodat zij, ook nè. 10 uur, hun woning nog kunnen bereiken. Uitgesloten zijn echter ook de reizigers, die met een trein, officieel na 10 uur aankomende te Rotterdam, arriveeren. Het is te hopen, dat ook de politie van andere gemeenten, vooral waar eindstations zijn, het nemen van een dergelijken maat regel zullen bevorderen, DE AANVAL WORDT VOORTGEZET DUITSCHE VLIEGTUIGEN NAAR ENGELAND ONDERWEG. Naar het D.N.B. verneemt, berinden zich Duitsche gevechtsvliegtuigen weer op weg om in Zuid-Engeland militaire doelen aan te vallen. De Duitsche aanvallen van vannacht. De Londensche radio meldt hedenmor gen, dat naast den slag boven Londen vannacht ook Duitsche aanvallen zijn on dernomen op het Noordwesten en op de Midlands. De Midlands hebben den tot dusver langdurigsten Duitschen aanval te verduren gehad. Hij heeft verscheidene uren geduurd. Sterk explosieve bommen zijn uitgeworpen. Ook in het Noordwesten zijn twee bommen geworpen. In den loop van gisteren zijn bommen geworpen op het Noordoosten en het Zuiden. De Belgische koopvaardijvloot. TALRIJKE SCH .-PEN GINGEN VERLOREN. Naar het D.N.B. uit New York meldt, heeft de reederij der United States Lines medegedeeld, dat haar voormalige schip de „American Shipper", metende 7430 bru to register ton, dat na verkoop aan een Belgische reederij „vrille de Mons" is ge doopt, op 1 September in de Engelsche wa teren is getorpedeerd en tot zinken ge bracht. Hierdoor zijn in totaal vijf van de acht schepen, die de Amerikaansche reede rij in Februari 1940 aan de nieuw opge richte Belgische scheepvaartmaatschappij verkocht, verloren gegaan. De correspondent van de N.R.Ct te Brussel meldt nog nader: Bij het uitbreken van den oorlog, in September van het vorig jaar, telde de Belgische koopvaardijvloot, de mailbooten van de lijn Oostende-Dover niet inbegre pen, 88 zeeschepen met een bruto-tonnen- maat van 353,997 ton. Reeds in de eerste oorlogsmaanden gingen verscheidene sche pen verloren ten gevolge van mijnen, tor pedeering of andere oorzaken. De 5S33 tons groote Alex van Opstal liep op een mijn in de Duins en zonk. De vrachtboot Kabinda (5500 ton) onderging hetzelfde lot. De Suzon (2190 ton) ging ten onder in den Atlantischen Oceaan. De Adour (1104 ton) sloeg te pletter op een rots brj de Fransche kust. De Quenast (500 ton) verging op de reede van Zeebrugge en de Rosa (1103 ton) ging door oorlogsdaden verloren. Van einde December tot heden gingen voorts nog 13 andere schepen w.o. de Albertville (10.605 ton), de riircopolis (7240 ton), de Flandres (5807 ton), de Louis Sheid (5145 ton) en de Josephine Charlotte (3293 ton) eveneens verloren. Van de acht sche pen, kort vóór den oorlog in de Ver. Staten aangekocht, werden ook nog de Ville de Bruges (13.000 ton) en de Ville de Na- mur (8000 ton) vernietigd. In het geheel verloor de Belgische koopvaardijvloot 20 schepen en 64.084 ton. De overblijvende schepen zijn verspreid over vele zeeën en havens. Enkele bevinden zich te Antwer pen, andere in Frankrijk, nog andere in Engeland, den Congo, Zuid-Amerika en de Ver. Staten,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1