Provinciale Zeeuwsche Courant „De vaart op Engeland Is een vaart naar den dood geworden". Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant De Duitsche luchtaanvallen op Engeland. ABONNEMENTSPRIJS: 18 cent oei week ot t 2.30 per kwartaal, Franco per post 2 50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTEMTiEPRüS; Van 1-5 regels 1 50. iedere regel meer 30 cent. Bijabonnement speciale prijs. Kleine advertenties - van 1-5 regels (0 50 Iedere -egel meer 10 ct (max 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaai uit twee bladert HET BEGIN VAN HET EINDE. De eigenlijke groote aanval op Engeland ia nog niet begonnen. Wat de Britten de vorige week te verduren hebben gehad is slechts een voorproefje van wat hun nog te wachten staat. Aldus heeft de Duitsche pers Zaterdag in monotone beschouwingen op de jongste militaire gebeurtenissen te kennen gegeven. En als de Duitsche pers dergelijke dingen zegt, dan heeft men te doen met een mededeeling, die welhaast de beteekenis eener officieele bezit. Men kan het in dit geval dus zoo stellen de Duit sche regeering lagt weten, 'dat wjj op het oogenblik het preludium beleven van het offensief, dat den Engelschen weerstand straks moet verpletteren. Uit de Duitsche berichten en uit het nieuws, dat neutrale (o.a. Zweedsche) bronnen hebben ver schaft, is af te leiden, dat dit preludium reeds, een ontzettende verschrikking betee- kent - wij Zeeuwen weten van deze zaken iets af zoodat men zich dat wat de En gelschen binnenkort zullen moeten door staan, nauwelijks te afgrijselijk kan voor stéllen. Naar alle waarschijnlijkheid is die ont zetting vlakbjj. Daarop duidt wellicht de groote officieele publicatie van het Duit sche departement van buitenlandsche za ken betreffende de onverbiddellijke blok kade van Engeland (men vindt haar op de le pag. van het 2e blad). Hierin wordt o.m. medegedeeld, dat de zeeën om Engeland gevechtsgebied zijn, die vol mijnen liggen en dat de Duitsche vliegtuigen en oorlogs schepen elk vaartuig, dus ook elk neutraal vaartuig, dat er zich in waagt, zullen pro- beèren te vernietigen. Aan. alle neutrale regeeringen, die dit nog niet deden, heeft de Duitsche regeering in een nota verzocht, hun schepen het binnenvaren dezer zeeën te- verbieden. Doen zij dit niet, dan .weten ze,, wat de gevolgen kunnen zijn. „De bele gerde veste is thans niet meer Duitsch- land, maar het Engelsche eilandenrijk. Te genover de mislukte Engelsche honger- blokkade jegens Duitsche vrouwen en kin deren, stelt thans Duitsehland de totale blokkade der Britsche eilanden, welke hier mede wordt afgekondigd". Indien men een half jaar geleden voor speld had, dat het wapen, waarmede Enge land hoopte het Duitsche rijk klein te krij gen, tegen Engeland zelf gericht zou wor den, zou men zijn uitgelachen. Immers, op dat moment leek het alsof de Engelsche vloot nog volslagen de zeeën beheerschte en dat die heerschappij een betrekkelijk duurzaam karakter zou hebben. Op het oogenblik echter zijn de kusten van de Noordkaap tot aan de Spaansche grens in Duitsche handen en lijden de Engelsche oorlogsvloot zoowel als de koopvaardijvloot dag aan dag groote verliezen. De beteeke nis hiervan wordt over het algemeen in Nederland vel te gering aangeslagen. Het schijnt voor velen uiterst moeilijk zich de realiteit te realiseeren Wat voor hen echter het ongelooflijke was, heeft zich bereids tot voldongen feiten voltrokken. Dat moge er dan uitzien, alsof de dingen op hun hoofd zijn komen te staan in een tijd van omwenteling, zooals we die thans beleven, treedt zulk een schijnbeeld steeds op. En dit staat als een paal boven water ook zij, wien een en ander voor komt als een ongehoorde inbreuk op het wereldbestel, gelijk dit in hun gedachten- gang gestalte gekregen heeft, zullen zich met het geval dienen te verzoenen, goed schiks of gedwongen. Het is uiteraard niet te voorspellen, op welke wijze de liquidatie van den huidigen oorlogstoestand haar beslag zal krijgen. Wel kan men met vertrouwen aannemen, dat wij thans aan het begin er van staan en dat de afrekening zich naar alle waar schijnlijkheid in korten tijd zal voltrekken. Het Duitsche militaire overwicht, dat in de afgeloopen elf maanden zoo onomstoo- telijk is bewezen, zal zich ten opzichte van Engeland vooral opnieuw manifesteeren in een overwicht van het luchtwapen. Daar mee zal vermoedelijk de ruggegraat van het Engelsche weerstandsvermogen in eer ste instantie gebroken moeten worden. Van een verpletterende moreele uitwerking op het Engelsche volk kan verder dan de uit werking van de afgekondigde onverbidde lijke blokkade worden. Weer vreemde vliegtuigen over Zwitserland. De Zwitsersche generale staf deelt vol gens het D.N.B. mede, dat in den nacht van 18 op 19 QAgustus verscheidene vreemde vliegtuigen meerdere malen over Zwitsersch grondgebied hebben gevlogen. On enkele plaatsen werd luchtalarm ge maakt, terwijl ook luchtdoelartillerie in werking werd gesteld. Het onderzoek naar de nationaliteit van de vliegtuigen is nog niet geëindigd. SLUITING VAN VERMAKELIJKHEIDS- INRICHTINGEN TE AMSTERDAM. In overleg met de Duitsche autoriteiten brengt de burgemeester van Amsterdam ter openbare kennis, dat met ingang van he den, de café's restaurants, feestgebouwen, clubs, sociëteiten, schouwburgen, biosco pen, kortom alle soortgelijke inrichtingen te middernacht door het publiek ontruimd en gesloten moeten zijn. Hoe de totale blokkade van Grooi-Brittannië ten uitvoer wordt gelegd. 183ste JAARGANG NUMMER 190 MAANDAG 19 AUGUSTUS 1940 waarin opgenomen de Uitgave dei Firma s F. van de Velde Jr en G. W den Boer Duitsehland heeft Zaterdag de totale blokkade van Engeland afgekondigd (men zie de le pag. van het 2e blad). Het zee gebied rond Engeland, tegen het bevaren waarvan de neutrale scheepvaart in de Duitsche nota aan de neutrale regeeringen dringend gewaarschuwd wordt, is, naar het D.N.B. van bevoegde zijde verneemt, geografisch als volgt begrensd Van de Fransche Atlantische kust op punt 45 gr. Nb., 5 gr. Wl., vandaar naar punt 45 gr. Nb., 5gr. Wl., vandaar naar een- punt op 45 gr. Nb., 20 gr. Wl., dan naar een punt op 58 gr. Nb., 20 gr. Wl., vervolgens naar een punt op 62 gr. Nb., 3 gr. 01. en van hier naar het Zuiden naar de Belgische kust en dan langs de Bel gische en Fransche kust naar het uit gangspunt. Als men op de kaart deze lijnen trekt ziet men dat er eenvoudig een breeden ring om Engeland en Ierland is getrokken. Alle schepen, welke de Duitsche wapenen binnen dezen ring aantreffen, zullen dus worden vernietigd. Het spreekt vanzelf, dat de blokkade, een leelijk ding ook voor Ierland, dat neutaal gebleven is, zou kunnen worden. Daarom werden met de Iersehe regeerhig reeds onderhandelingen geopend over speciale overeenkomsten, die ten doel hebben, den toevoer naar Ierland te waarborgen. DUITSCHE MIJNEN IN BRITSCHE WATEREN. r--"">che vliegtuigen hebben naar het D.N.B. meldt, reeds in grooten omvang mijnen in de Britsche" wateren uitgewor pen. De scheepvaart in de voornaamste toevoerwa-teren van zee .uit is zeer gevaar lijk. Dit komt in zooverre tot uiting, dat bij de groote luchtaanvallen van Zaterdag de havens van het Bristol-kanaal erbij betrokken werden, zoodat de derwaarts varende schepen moesten worden omge leid. In Avonmouth, Newport, Cardiff, Swansea, Burryport en Pembroke werden havenwei-ken, kaden, dokken, wei-ven, de pots en koelhuizen door de Duitsche bom men zwaar getroffen en ontstonden tal van branden. Daar ook de havens van de Kanaalkust niet meer in staat zijn aanvul lende vrachtruimte op te nemen, werden de schepen welke op het Britol-kanaal aanstuurden omgeleid naar het St. George- kanaal, dat inmiddels, evenals de Iersehe Zee, door mijnen uit de lucht gevaarlijk geworden is. De eerste groote verliezen zijn reeds geleden. Er valt mee te rekenen, dat het gevaar in de Engelsche toevoer wegen uit zee in snel tempo zal stijgen. DRIE GROOTE SCHEPEN OP MIJNEN GELOOPEN. Bij het eiland. Man zijn reeds drie groote schepen op mijnen geloopen. Twee daarvan zijn gezonken. Het derde dreef met zware slagzij rond. Hieraan wordt van bevoegde Duitsche zijde nog toegevoegd, dat het Duitsche luchtwapen in de Britsche eilanden steeds meer mijnen legt. Werd dit uitwerpen van mijnen tot dusver hoofdzakelijk be perkt tot Engelsche havens en rivier mondingen, thans worden ook de groote toevoerwegen van open zee uit stelsel matig met mijnen zijn versperd. Het St. George kanaal, het Noordkauaal en de Ier sehe zee zelfs zijn reeds tot een zeer gevaarlijk zeegebied gemaakt, waardoor het aandoen van de Britsche havens buitengewoon bemoeilijkt wordt. DE DUITSCHE PERS OVER DE BLOKKADE. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: De af kondiging der geheele blokkade over de Engelsche eilanden, zooals zij door de Duitsche regeering is medegedeeld in een nota aan een aantal neutrale staten, wordt door de Duitsche pers uitvoerig besproken en gekenmerkt als gevolg van de Engelsche oorlogvoering, die in strijd met het volkenrecht is. De bladen wijden vooral aandacht aan de waarschuwing, welke de nota tot de neutrale scheep vaart richt. De „Völkischer Beobachter" schrijft onder meer: „De Duitsche nota bevat in verband met de ontwikkeling van den oorlog, die een onverbiddellijke eindstrijd is geworden, een laatste waarschuwing tegen het varen in Britsche wateren, thans aan een totale blokkade onder worpen zjjn. Engeland blokkeert ook niet- oorlogvoerende landen en dringt hun een vernederende handelscontróle op. Daarom moet snel een einde worden gemaakt dan de Britsche zeerooverij. De strijd van Duitsehland is- daarom een bevrijdings oorlog voor geheel Europa. Het is voor de neutrale staten raadzaam, de gevaren te ontwijken, welker gevolgen voor hen zelf niet te overzien zjjn." De „Lokal Anzeiger" stelt vast, dat Engeland de ontwikkeling van den oor log ter zee, vooral die van den handels- oorlog, bepaald heeft. Als Duitsehland nu de zeeën om Engeland tot oorlogsge bied verklaart, is dat liet gevolg van het Britsche optreden. De Duitsche nota aan de neutrale landen is een waarschuwing, die niet over het hoofd moet worden gezien. Zij brengt officieel ter kennis van de' regeeringen, hoe de zaken met Enge land staan. Zij wijst erop, dat bet prac- tisch niet meer mogelijk is den handel met de Britsche eilanden te handhaven, zonder tegelijkertijd leven en eigendom lichtvaardig op het spel te zetten. De vaart op Engeland is een vaart naar den dood geworden. De „Boersen Zeitung" verklaart, dat de oorlog tegen Engeland thans ter zee totaal geworden is en dat de wereld ge waarschuwd is. Nadat Engèland ook bui ten de eigen machtssfeer geen middel tegen Duitsehland, al was het nog zoo verwerpelijk, geschuwd heeft, bedient Duitsehland zich thans van den strijdvorm, die de juiste is om Engeland van de buitenwereld af te snijden. De re geeringen der niet-oorlogvoerende landen staan thans voor de keus, of zij met hun schepen Engeland al dan niet willen blij ven helpen. Schepen, die naar Engeland blijven varen, zullen als vijandelijke sche pen behandeld worden. Voor dergelijke nuttelooze en zinnelooze pogingen moeten de staten zelf de verantwoordelijkheid dragen. Het „Hamburger Fremdenblatt", verge lijkt de Britsche eilanden met een bran dend huis. Niemand zal zich er over ver wonderen, dat op hem zelf vonken neer vallen, als hij binnen het bereik van den brand komt. Staten, die blijven dulden, dat him schepen birnen het oorlogsge bied wagen, zetten 'eigendom en burgers op onverantwoordelijke wijze op het spel. De afkondiging van de algeheele en onvoorwaardelijke blokkade wordt In Italië warm toegejuicht als een energieke Duitsche reactie op de Engelsche zee- roovers-methode en als eenig mogelijke antwoord op de Engelsche gewelddaden, die met ieder recht en alle menscheltfk- heid spotten. Duitsehland, aldus zegt men, heeft voor de verdediging van zijn goed recht thans maatregelen toegepast, wel ker rechtvaardiging door niemand, die waarlijk onpartijdig is, kan worden be streden. De Nederlandsche, jeugd helpt bij den den, welke zich heeft aangemeld om in Zeeland aangekomen. Aan landbouw. De eerste groep jongelie- béhulpzaam te zijn op het land, is den arbeid in den Batlipolder. -(Foto Pax-HollancL) Gisteren werden 138 Britsche vliegtuigen neergehaald. De „Giomale d'Italia" schrijft, dat de totale tegenblokkade slechts een natuur lijke omkeering van het door Engeland toegepaste systeem is en het noodzake lijke antwoord op de Britsche schendin gen van het volkenrecht. Men kan er zeker van zijn, dat Duitsehland de scher pe insluiting der Britsche elanden met de grootste doeltreffendheid ten uitvoer zal leggen. De Duitsche duilcbooten en motortorpedobooten en de talrijke bom menwerpers, kunnen ieder schip den toe gang tot de Britsche wateren verhinde ren, terwijl de mogelijkheid van reactie van Britsche marine en luchtmacht steeds geringer wordt, zooals bewezen is. Alles toont aan, dat deze ijzerharde en onver biddellijke Duitsche oorlogsmethode, het Engelsche weerstandsvermogen reeds ten zeerste treft. De Duitsehe luchtaanvallen op Enge land. zijn ook Zaterdag en Zondag onaf gebroken voortgezet. Het Duitsche leger- beiïcht van gisteren meldt er het volgende Zondag hebben onze vliegers belangrijke doelen in Kent en Hampshire met bommen bestookt. Behalve havens en fabrieken wa ren ook verschillende steunpunten van het Britsche luchtwapen doelen dezer aanval len. Bij deze aanvallen zijn op verschei dene, in de onmiddellijke nabijheid van Londen gelegen vliegvelden opnieuw tal rijke vliegtuigen reeds op den beganen grond vernield. In den loop van de bom aanvallen ontwikkelden zich op verschil lende plaatsen luchtgevechten, waarbij de tegenstander volgens de tot dusver ont vangen berichten, 54 vliegtuigen heeft verloren. De eigen verliezen bedragen 21 vliegtuigen. Verscheidene versperrings ballons zjjn neergeschoten. OPNIEUW BOVEN LONDEN. De bewoners van de zuidelijke voorste den van Londen, zooals Croudon en Sut ton zijn Zondagmiddag naar het D.N.B. verneemt, opnieuw getuige geweest van. Duitsche bomaanvallen. In golven storm den de Duitsche oorlogsvliegtuigen aan en boven Kenley en Bigginhill zijn talrijke bommen geworpen. Op het eene vliegveld zijn acht, op het andere dertien Britsche vliegtuigen, die voor de hangars en. langs de kanten van de velden stonden, door goed gerichte bommen vernietigd. Eska ders Britsche jagers poogden den Duit- schen bommenwerpers den weg te ver sperren, maar de Duitsche jagers vielen met ijzeren energie den tegenstander aan en schoten daarbij 25 Britsche machines neer. Bij een aanval op een versperring van ballons zijn zeven ballons vernietigd. De overigen zijn met bekwamen spoed in gehaald. De verliezen zijn tot dusver ge ring. Men rekent met het verlies van 7 machines. HET RESULTAAT VAN GISTEREN. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde gisteravond tenslotte nog het vol gende mede Bij de gewapende verkenning in het ge bied rondom Londen en in het graafschap Hampshire hebben de Duitsche vliegtuig eskaders weder groote successen behaald. De Duitsche gevechtsvliegers ondernamen op strategische belangrijke doelen, in het bijzonder op verscheidene in de onmiddel lijke nabijheid van Londen gelegen vlieg velden, krachtige aanvallen en vernielden talrijke vliegtuigen op den beganen grond. De Duitsche lichte en zware jagers brachten in de zich hierbij ontwikkelende luchtgevechten ook thans weer de Royal Air Force gevoelige klappen toe. Een groot aantal vliegtuigen werd in de lucht neergeschoten. Tot op dit oogenblik be draagt het aantal der Zondag vernielde vijandelijke vliegtuigen 138. Daarvan wer den er 23 op den beganen grond vernield. Hierbij heeft het jachteskader Horst Wes- sel, onder leiding van zijn commodore, den luitenant-kolonel Hutli, zich bijzonder onderscheiden. Het eskader heeft vandaag 51 vliegtuigen neergehaald. Tot nu toe zijn 34 eigen vliegtuigen niet terugge keerd. SLECHTS EEN VOORPROEFJE, Uit de commentaren, welke de Duitsche bladen op de voortdurende luchtaanvallen op Engeland leveren blijkt, dat wij nog maar te doen hebben met een inleiding van het eigenlijke groote offensief. De „Boersen-Zeitimg" schrijft Dat zien. ook de, Britten in, dat n.l. alles wat tot dusver gebeurd is slechts een voorproefje is van datgene wat het eiland nog te wachten staat. Aan de hand van dit voor proefje echter zal men zich in Londen reeds een denkbeeld kunnen vormen, dat er voor het eiland een tijdvak van den oorlpg komt, waarin alles ineenstort, dat de hee>en plutocraten onder hun oorlog- tegen Duitsehland gedacht hadden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1