Provinciate Zeensdte ïoiirant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Geweldige luchtgevechten hoven het Kanaal. 183ste JAARGANG NUMMER 184 MAANDAG 12 AUGUSTUS 1940 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 18 cent oei week of f2.30 per kwartaal. Franco per post 2 50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1-5 regels f 1.50, iedere regel meer 30 cent, Sij abonnement speciale prij's. Kleine advertenties van 1—5 regels f0 50, Iedere -egel meer 10 ct. (max 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG) D!t nummer bestaat uit twee bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PUBLIC IT EITSWAA R D E/ Iff GESTELD DOOR DB VEREENIGI N G, „DE., N EDE RLAN.D S..C.H E DA G B L A D P E R S De Engelschen verloren gisteren 89 vliegtuigen. De oorloghavens Portland had het hard te verduren. Duitsche bommenwerpers en duikbom menwerpers hebben Zondag de kade- en haveninstallaties .van de Engelsche oor logshaven Portland met succes gebombar deerd, meldt het D.N.B. De herstelwerk- plaatsen van de Britsche staatswerf, de tanki'nstall'aties alsmede de "plaatselijke kustbatterijen werden aangevallen. In de tankinstallaties enop den 'dam, die de eenigste verbinding vormt tusschen het vasteland en het schiereiland,, waarop de tankinstallaties zich bevinden, werden groote branden waargenomen. In de ke tel- en machineloodsen in de haven zijn hevige ontploffingen gehoord. De in de haven liggende schepen werden bijna alle totaal vernietigd. De ter bescherming van de Duitsche ge vechtstoestellen en duikbommenwerpers optredende sterke Duitsche eenheden ge vechtstoestellen en jachtvliegtuigen scho ten talrijke Britsche vliegtuigen neer. Van de luchtdoelbatterijen, die probeer den de Duitsche vliegtuigen te verdrijven, staakten verscheidene het vuren. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteravond bekend: De Engelsche oorlogshaven Portland werd Zondag door Duitsche eenheden ge vechtsvliegtuigen uit de lucht aangevallen. Door welgemikte bommen werden belang rijke haveninstallaties vernietigd en ge raakten petroleumtanks in brand. Tijdens dezen aanval kwam het op ver schillende plaatsen in het Kanaal- tot he vige luchtgevechten tusschen begeleidende Duitsche jacht- en gevechtstoestellen en Britsche formaties van jachtvliegtuigen, die naar getal verre superieur waren. Vol gens de tot dusver ontvangen berichten werden 73 Britsche vliegtuigen neerge schoten. Veertien Duitsche vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. EEN „LUCHTSLAG". De luchtgevechten boven Portland en in het aangrenzende zeegebied hebben zich, naar het D.N.B. nader verneemt, tot een luchtslag ontwikkeld, die zich tot over het geheele Kanaalgebied tot en met Dover uitstrekte. Nieuwe Duitsche jachteskaders stegen op, om de superioriteit in de lucht te behouden. Van de door de Duitsche jacht- en ge vechtstoestellen neergehaalde 73 Engel sche vliegtuigen heeft een enkel Duitsch jachteskader, bestaande uit Messer- schmidtjachtvliegtuigen, 22 vliegtuigen neergeschoten en zelf slechts twee toestel len verloren. Een ander Duitsch gevechts eskader heeft zestien vliegtuigen neerge schoten. Naar ooggetuigen mededeelen, zijn de kademuren te Portland ingestort Wrak stukken van schepen steken uit het water, waarop nog enkele brandende schepen, die slagztf vertoonen, zgn te zien. De pie ren voor het laden bjj Castletown vertoo nen geweldige granaattrechters. Een ge deelte van de opslagplaatsen, is ingestort. Andere loodsen stonden in brand. Duitsche verkennings-vliegtuigen heb ben, naar het D.N.B. verder verneemt, de uitwerking van de bomaanvallen op de marine- en haveninstallaties van Portland vastgesteld. De radioberichten van de ge vechtstoestellen en stuka's zijn bevestigd. In de petroleumopslagplaatsen en ha veninstallaties is door de verkennigsvlieg- tuigen een vuurgloed van geweldige bran den waargenomen. GROOT CONVOOI AAN GEVALLEN. Naar het D.N.B. van militaire zijde ver neemt, is ook een bomaanval op een groot convooi in het Kanaal gedaan. Zeventig koopvaardijschepen, die door veertien oor logsschepen werden vergezeld, zijn door enkele Duitsche formaties duikbommen werpers en bommenwerpers aangevallen. Het gevecht vond plaats twintig kilo meter ten Noordwesten van Margate. Het convooi voer in Zuid-Zuidwestelijke rich ting. Op verscheidene oorlogsschepen wer den treffers waargenomen. Enkele schepen bleven met slagzij' lig gen. Met de vliegtuigen voor het beveiligen van het convooi kwam het tot luchtge vechten. Ook Britsche jachtvliegtuigen vielen de Duitsche gevechttoestellen aan. Van'deze luchtaanval is Zondagavond de eerste afdeeling Duitsche gevechtsvlieg tuigen zonder eigen verliezen terugge keerd, zoo meldt het D.N.B. verder. De bemanningen rapporteerden: Een bom van het zwaarste en twee bommen van middel matig kaliber veroorzaakten brand in een schip van 8.000 ton. Het schip zonk ter stond daarna. Een ander schip van gelijke grootte bleef met slagzij liggen. Het stond in brand. Bebalve de van de landzijde gekomen Spitfire-jachtvliegtuigen vlogen twee af- deelingen Huricane-jagers ter bescherming van het convooi mede. Hiervan werd een Hurricane neergeschoten, die in het water stortte. DE BALANS. Gisteravond laat maakte het opperbevel 'van de-Duitsche weermacht tenslotte het volgende bekend: Behalve de reeds in een extra-bericht gemelde succesvolle aanvallen op de Brit sche oorlogshaven Portland, waar de pe troleumtanks en havenwerken met bom men in brand gestoken en talrijke vijan delijke vliegtuigen werden neergeschoten, behaalde onze vliegereenheden verdere successen bij een aanval op een konvooi Oostwaarts van Harwich. Drie lcoopvaar- dijschèpen met ongeveer 17.000 ton inhoud werden tot zinken gebracht, een torpedo jager en drie koopvaardijschepen werden door voltreffers zwaar beschadigd. Bij deze gelegenheid schoten onze een heden jacht- en gevechtsvliegtuigen ze ventien vijandelijke vliegtuigen omlaag. Op een andere plaats werden nog acht vijan delijke vliegtuigen neergehaald. Bij Dover ondernamen onze jagers bovendien een aanval op versperringsballons. Van de '18 ballons werden er acht vernietigd. Zeven Britsche jachtvliegtuigen werden daarbij neergeschoten. De totale verliezen van den vy'and bedroegen daarmede 89 vliegtuigen, waar het verlies van zeventien eigen toe stellen tegenover staat. SUPERIORITEIT VAN HET DUITSCHE LUCHT WAPEN. De Duitsche bladen maakten vandaag onder groote opschriften als: „De fierste overwinning van het Duitsche luchtwa- pen"; „89 vliegtuigen in luchtgevechten neergeschoten", melding van de Duitsche successen van gisteren. De „Montag" schrijft, dat de gebeurtenissen van- Zon dag wederom de volledige superioriteit van het Duitsche luchtwapen hebben bewezen. Ieder luchtgevecht bevestigt, aldus het blad, dat de Engelsche convooien onop houdelijk het slachtoffer zijn van de Duit sche bommenwerpers. Iedere aanval in het kader der voor gevechten bevestigt, dat Duitsche duikboo- ten en de Duitsche motortorpedobooten met een tactische superioriteit kunnen ope- reeren, de groote prestaties, die gisteren geleverd zijn echter vormen een leerrijk voorbeeld voor de Duitsche strijdmethode. Stuk voor stuk wordt de Engelsche ver dediging in de lucht, worden de installa ties voor de verdediging tegen Duitsche vliegtuigen op den grond, de havens, de steunpunten voor de convooien en de ver dedigingsinstallaties van het leger kapot geslagen. Dagelijks wordt de voorziening van Engeland met grondstoffen die voor den oorlog belangrijk zijn, en levensmidde len verder ingekrompen.' Voorvechter van Albaneesch irredentisme vermoord. Stefani meldt uit Tirana, dat in het AlbaneeschGrieksche grensgebied van Ciamura door Grieken een politieken moord is bedreven, waarvan het slacht offer is een zekere Daut Hoggia, een oud voorvechter van het Albaneesche irre dentisme. De daders hebben liet hoofd van Hoggia meegenomen naar Grieken land en aan de autoriteiten aldaar over handigd, die er sinds jaren een hoogen prijs op gesteld hadden. Naar Stefani ver der meldt, is het hoofd van den ver moorde op bevel van de plaatselijke Griek sche overheid van dorp tot dorp gedra gen en als waarschuwing in het open baar tentoongesteld. Daut Hoggia heeft jarenlang onder zijn landslieden voor de vereeniging van zijn stamprovincie met Albanië geijverd. Hij is, naar Stefani verklaart, niet het eenige slachtoffer van de Grieksche onderdruk kingspolitiek. Eenige maanden geleden is op een niet ver van Ciamura vermoor den Albanees een briefje gevonden met de woorden: „Hetzelfde lot zal alle Albanee- zen treffen, die op een bevrijding van hun vaderland van de Grieksche heerschappij hopen". Stefani meldt tenslotte, dat de bewo ners van het gebied Ciamura 50.000 echte Albaneezen minder dan ooit bereid zijn te buigen voor de Grieksche onderdrukking. Als de liefdé tot hun stamland hun vertrouwen jarenlang heeft doen handhaven, en wel in een tjjd dat het lot van Albanië duister was, dan hebben zij thans, nu het moederland herboren is, veel sterker redenen om te hopen. VLIEGTUIGONGELUKKEN IN ROEMENIË. Naar de toemeensche bladen melden zijn er in de afgeloopen dagen verschil lende vliegtuigongelukken gebeurd. Twee stortten neer, waarbij twee officieren en machine vsan het Roemeensche luchtwapen drie manschappen den dood vonden. Twee andere vliegtuigen werden beschadigd. Duilschland en de Sovjet-Unie De handelsbetrekkingen breiden zich voortdurend uit. Over de Duifcsch-Sovjet-Russische eco- nomisohe betrekkingen .schrijft' de' uit den tijd der Duitsch-Russische handelsbespre kingen bekende economische deskundige, gezant dr. Schnurre een artikel in de „Böersenzeitung". Dr. Schnurre wijst er allereerst op, dat het te begrijpen is, dat een zoo groot op gezet economisch programma als neerge legd in de crediet- en handelsovereen komsten tusschen Duitschland en de Sov jet-Unie, in het buitenland twijfel wekte wat de mogelijkheid betreft het uit te voe ren. Beslissend voor de succesvolle ontwik keling, welke op het oogenblik overal zichtbaar is, aldus deze deskundige, bleek echter ook het aan beide zijden bestaande streven alle belemmeringen uit den weg te ruimen. Van den Sovjet-Russischen partner zijn, zonder vertraging de grond stoffen afgenomen, welke voor Duitsch land van belang zijn en deze aankoopen worden, geheel volgens cle verdragen ver der voortgezet. De Duitsche autoriteiten hebben van hun kant alles gedaan om het uitvoeren van.de bestellingen, die door de organen van den Sovjet-Russischen bui- tenlandschen handel bij Duitsche firma's waren gedaan, te vergemakkelijken en te bespoedigen. Door het uitvoeren van de omvangrijke Sovjet-Russische bestellingen naast de geweldige eischen gesteld dooi de oorlogsinspanning, geeft de Duitsche industrie zich een. prachtig getuigschrift. Een niet gering aandeel aan de onbelem merd e uitvoering' van het verdrag, zoo gaat dr. Schnurre voort, heeft het feit. dat het mogelijk was de vervoersproblemen op een wjjze, die buitengewoon tevreden stelt, op te lossen. Zelfs moeilijk schijnende verkeersvraagstukken konden met succes worden opgelost en thans staat een ruit vormig, zich van de Oostzee tot de Zwarte Zee uitstrekkend net van zee-binnenwater en spoorwegen het. Duitsch-Sovjet-Rus sisch goederenvervoer ter beschikking. Gezant Schnurre wfst er vervolgens op, dat in den loop van t.rt jaar, dat sedert de afsluiting van de 'credietovereenkomst is verstreken door de successen der Duit sche wapenen vele problemen der econo-. mische voorziening voor Duitschland ge heel van karakter zijn veranderd en dat daardoor in den Duitsch-Russischen goe- derenruil wisselingen zrjn voorgekomen. Ook de politieke veranderingen, die in den laatsten tijd in de Baltische landen zijn ingetreden, aldus vervolgt de deskundige, zullen het Duitsche handelsverkeer met het Oosten, niet schaden. De goederenruil, die tot dusver met dit gebied, evenals met Bessarabië bestond, zal in dezelfde mate ook verder kunnen geschieden. De Duitsch- Sovjet-Russische goederenruil beweegt zich aan beide zijden in sterk opgaande richting. Beide regeeringen hebben den wil deze neiging met alle middelen te be vorderen, zoodat reeds thans de totale om zet een vroeger nog nimmer bereikten om vang heeft aangenomen. De beide groote Duitsche en Sovjet-Russische economische gebieden bieden elkaar thans, meer dan ooit tevoren, een groot aantal wederzijd- sche mogelijkheden van aanvulling. Veranderingen in het Britsche minister"'* v^*i voorlichting? Naar de Londensche correspondent van Nya Dagligt Allehanda meldt, zijn er nieuwe veranderingen op til in het Brit sche ministerie van voorlichting. Nadat eenigen tijd geleden de leider van de bui- tenlandsche propaganda, lord Perth, zijn ontslag moest nemen, wordt er thans over gesproken, dat ook de leider van de binnenlandsche propaganda, sir Ken neth Clark, zijn post, dien hij sleohts enkele maanden geleden heeft aanvaard, zal veriaten. Ruim 5000 lezers hebben deelgenomen aan de prijsvraag, die de Sunday Pictorial de vorige week heeft uitgeschreven en waarbij den lezers de vraag wercl voor gelegd of Duff Cooper, die van de regee ring. vijfduizend pond sterling ontvangt, de juiste man is voor de functie van mi nister voor de voorlichting. Meer dan 65 procent van de lezers houden Duff Cooper niet voor den juisten man. BRITSCHE GEWELDDADIGHEID TEGEN FRANKRIJK. Uit Vichy wordt een nieuwe Engelsche gewelddadigheid tegen Frankrijk hekend. Twee Fransche tankschepen, die door de Engelschen in de haven van Alexandrië werden vastgehouden, zijn, ondanks het protest van de gezagvoerders, door de Engelsche autoriteiten gedwongen uit te loopen. Men neemt te Vichy aan, dat de schepen naar Port Soedan zullen worden gebracht- om daar door de Engelschen in beslag te worden genomen. GEBREK AAN TECHNISCHE ARBEIDS KRACHTEN IN ENGELAND. Het D.N.B. meldt: De Engelsche regee ring heeft een verordening uitgevaardigd, krachtens welke alle geschoolde arbeiders, met uitzondering van degenen, die werk zaam zijn bij de uitvoering van staatsop drachten, zich moeten laten inschrijven. Men wil zoo geschikte arbeidskrachten vinden voor de fabrieken, waar gebrek aan technische krachten heerscht. Op een heerlijken zomeraag aan den wandel in de prachtige omgeving van Mat- tighorn. De Nederlandsche jeugin de Oostmark amuseert zich uitstekend. (Foto Pax Holland) De aflevering van groote kleedingstukken vóór 29 Juli gekoekt. Alleen met vergunning van den distributiedienst» "Taar aanleiding van de vele vragen, hoe gehandeld moet worden ten aanzien van textie'Igoederen, die reeds vóór 29 Juli ge kocht, maar nog niet geleverd.zijn, deelt de secretaris-generaal, wnd. hoofd van het dept. van handel, nijverheid en scheepvaart mede, dat in afwijking van alle ter zake reeds gepubliceerde mededeelingen de afle vering van reeds vóór 29 Juli gekochte „groote stukken" slechts is toegestaan, in dien hiertoe vergunning is verkregen van den plaatselijken distributiedienst. Aanvra gers dienen hierbij, hetzij door overlegging van een desbetreffende schriftelijke verkla ring van den leverancier, hetzij anderzins aan te toonen, dat zij het betrokken klee- dingstuk inderdaad vóór 29 Juli hebben ge kocht en dat dit nog niet aan hen is afge leverd. Uiteraard blijft de waarde, welke aan een verklaring van den leverancier kan worden gehecht, ter beoordeeling van den distributiedienst. De vergunning moet schriftelijk worden aangevraagd bij den dist .ïbutiedienst van de gemeente, waar men in het bevolkings register is ingeschreven, en is slechts gel dig gedurende een maand na dagteekening. Bij aflevering van dc goederen moet de kooper een ontvangstbewijs aan den winke lier afgeven, waarop vermeld staan a. het nummer van de speciale vergun ning b. naam, voorletters en volledig adres van den kooper c. het nummer van de distributiestam kaart ,- d. de gekochte goederen e. het aantal punten, waarop dè gekochte goederen worden gewaardeerd. Bij afgifte van een speciale vergunning tot aflevering dezer „groote stukken" wor den door den distributiedienst 30 punten van de textielkaart verwijderd, indien de puntenwaardeering van het gekochte „groo te stuk", tezamen met die van de reeds op het aanvraagformulier voor de textielkaart opgegeven „groote stukken", meer dan 30 punten bedraagt. Indiër, echter bij de uit reiking der persoonljjke textielkaart deze 30 punten reeds van de kaart waren ver wijderd, omdat aanvragers zich andere „groote stukken" hadden aangeschaft, wor den bij de uitreiking van de speciale ver gunning geen verdere punten van. de kaart afgeknipt. Ter verduidelijking van de reeds gepu bliceerde desbetreffende mededeeling wprdt bericht, dat de koop en verkoop van textiel producten in de periode van 12 Augustus tot 1 September weliswaar door de hande laars -geschieden kan zonder dat zij in het bezit zjjn van een algemeene vergunning van het rijksbureau voor de distributie van textielproducten door den handel, doch dat de aflevering aan liet publiek uiteraard Slechts kan plaats vinden tegen inlevering van het benoodigde aantal punten van de textielkaart. GEZINSLEDENTOESLAG VOOR NAAR DE OOSTMARK UITGEZONDEN KINDEREN WORDT DOORBETAALD. De secretaris-generaal, wnd. hoofd van het dept. van sociale zaken heeft een brief gezonden aan de onderscheidene ge meentebesturen, waarin hij mededeelt goed te keuren, dat de gezinsledentoeslag voor kinderen, uitgezonden naar de Oost- marlt, aan de ondersteunde hoofden van gezinnen worjdt doorbetaald. ENGELSCHE BOMMEN OP ONS LAND. Het A.N.P. meldde Zaterdag In den af geloopen nacht hebben wederom Engelsche vliegtuigen getracht het Nederlandsche luchtgebied binnen te vliegen, hetgeen door het Duitsche luchtafweergeschut grooten- deels is verhinderd.0 Een vliegtuig, dat nabij Walcheren de Schelde trachtte te naderen, is door het luchtafweergeschut verdreven. Een brand bom viel daarbij in het water. Een burger, die zoo onverstandig was geen dekking te zoeken, werd door scherven van het af weergeschut licht gewond. Nabij Alphen in Noord-Brabant nabij de Belgische grens zijn twee zware bommen in een bosch gevallen waarbij een burger is gedood en eenige schade aan burgerlijk eigendom werd aangericht. In de omgeving van Aalsmeer viel een twaalftal bommen, waarbij een huis zwaai en een licht werd beschadigd en talrijke broeikasen werden vernield. In de omgeving van Venlo is een aantal huizen licht beschadigd. DE JODEN IN ROEMENIË WORDEN GETELD. Het D.N.B. meldt uit Boekarest: In goed ingelichte kringen verluidt, dat een telling van de Roemeensche Joden naai de drie in de nieuwe jodenwetten vastge stelde categoriën zal worden ondernomen. Het totaal aantal Joden, gerekend naar het geloof, wordt na de volkstelling van 1930 gerekend op 780.000. Na het afstaan van Bessarabië en van den Noordelijken Boe- kowina blijven, op grond dezer berekening, ongeveer 450.000 Joden over. In de eerste categorie, welke Joden omvat, die voor 30 Dec. 1918 waren ingeburgerd of die in in de oorlogen, door Roemenië gevoerd, aan het front hebben gestaan, behooren 10.000 personen. De derde categorie, waar toe alle andere Joden behooren, omvat 230.000 personen. De anti-Joodsche campagne in Roemenië wordt intensiever, zoo meldt Reuter. Twaalf journalisten zijn gearresteerd op het motief, dat zij tendentieuze berich ten hebben verspreid. EEN EVACUATIEBELASTING IN GIBRALTAR. Naar Stefani meldt, wordt in Gibraltar door de overheid een speciale evacuatie belasting geheven overeenkomstig het in komen van het gezinshoofd. Bij een in komen van twee pond per week bedraagt de bijdrage 33 procent, bij een inkomen van 2 tot 5 pond zestig jrocent, bij lioo- gere inkomens wordt het percentage af zonderlijk bepaald. Tevens hebben de autoriteiten er bij de bevolking op aan gedrongen haar geld voor komende nieu we speciale heffingen ter zijde te leggen. ONBEMAND GRJEKSCH SCHIP OP OPEN ZEE AANGETROFFEN. Spaansche visschers hebben Vrijdag op een afstand van 160 mijlen van Kaap Pena en op 40 mijlen van Aviles een drij vend vrachtschip ontdekt. Toen zij naderbij kwamen stelden zij vast, dat het de Grieksche 8,000 ton metende koopvaarder „Bassil Denstonis" was, dat door de be manning was verlaten. De visschers brach ten het vrachtschip, dat graan aan boord had, naar de reede van Juan de Niva, waar het door de Spaansche autoriteiten werd overgenomen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1