Provinciale Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant Er zijn nog mogelijkheden voor Nederland. Maandag begint de uitreiking van textielkaarten. waarin opgenomen de 183ste JAARGANG NUMMER 174 WOENSDAG 31 JULI 1940 Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 18 cent oei week ot 12.30 per kwartaal. Franco per post f 2.50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS; Van 1—5 regels 11.50, Iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs, Kleine advertenties van 1—5 regels 10.50. leder® '■egel meer 10 ct (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit twee bladen Maar er dient een volle overtuiging aan ten grondslag te liggen. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft in een rede van groote allure een uiteenzetting gege- van van de Duitsche inzichten betreffende de binnen- en buitenlandsche toekomst van Nederland. De rede zal met groote be langstelling door allen gelezen zijn en het heeft dus geen zin, nog eens een over zicht daarvan te geven. Niettemin zijn er enkele gezichtspunten naar voren gekomen, die een nadere be schouwingen verdienen. Allereerst, dat Nederland een belang rijke mate van zelfstandigheid en de eigen vlag behoudt, zal voor velen een groote geruststelling heteekenen; het behoud van de vlag is belangrijk niet allee - als eer bewijs van Duitsche zijde, maar vooral als een symbool, waaromheen de Nederland sche eenheid zich zal kunnen kristallisee- ren. En dat er een goede kans bestaat, dat de Nederlandsche zelfstandigheid zich ook tot de koloniën zal uitstrekken, is een ge ruststelling te meer; alles tezamen be wijst dat de rol van Nederland geenszins, zooals velen meenden, was uitgespeeld, maar dat daarentegen ons land nog een uiterst belangrijke plaats kan innemen. Dat blflkt ook nog nader uit een uiteen zetting in de Deutsche Zeitung in den Niederlanden, waax-uit duidelijk blg'kt dat de Nedex-landsche handelsrelaties en han delservaring, de Nederlandsche scheepvaart en export-bedrijven, geplaatst als zij zijn op een uiterst belangrijk knooppunt der West-Europeesche belangensferen en aan den mond der voornaamste uitgangswegen van het Europeesche vasteland. Ook in de nieuwe Europeesche economie een voor aanstaande plaats zullen kunnen innemen, ja zelfs van grooter heteekenis zullen kun nen worden dan tot nu toe het geval was onder den remmenden invloed der onge breidelde concurrentie. O Q De Rijkscommissaris heeft echter ook nog' iets anders gezegd, wat deze opti mistische vooruitzichten onder een scha duw stelt. 'Een schaduw welker verdrij ving overigens in onze eigen handen ligt. Het komt er niet op aan, aldus ongeveer de Rijkscommissaris, dat nu de leidende koppen der Nederlandsche economie bij een komen, om in gemeenschappelijk over leg een coördinatie der economische krach ten te bereiken, want in de natlonaal- socialistisehe wereldbeschouwing is niet de economische welvaart het voornaamste, maar wel de geestelijke in dit geval de politieke instelling. Eenmaal een vaste politieke lijn aannemende, volgt de econo mische organisatie daaruit vanzelf. Maar de totalitaire inrichting van het staatsbe stel laat niet toe, dat men alle onderdee- len van het maatschappelijk leven afzon derlijk gaat regelen, zooals dit in de libe rale maatschappij het geval was. Inte gendeel moet aües van één gezichtspunt uit gezien worden en zoolang dit gezichtspunt nog niet verkregen is, heeft het geen zin te trachten onderdeelen te regelen. Men kan zich niet onttrekken aan den indruk, dat deze woorden o.a. sloegen op de pogingen door den heer Fentener van Vlissingen ondernomen om samenwerking tot stand te brengen tusschen de voor naamste takken der Nederlandsche econo mie. En wij kunnen hieruit afleiden, dat, zooiand er geen eenheid in politiek opzicht is ontstaan, aan deze en dergelijke pogin gen weinig aandacht geschonken zal wor den. Hoe staat het nu met de Nedex-landsche politieke eenheid? Wanneer men spreekt over de Neder landsche eenheid, denkt in deze dagen een ieder aan de actie ondernomen door het drie manschap der Nedex-landsche Unie. Zal deze actie de gewenschte eenheid bren gen? Laat ons dadelijk vaststellen, dat er in de richting Ier nieuwe denkbeelden, zoo als zij kennelijk van Duitsche zijde worden beoogd, reeds een belangrijke stap is ge daan. door deze actie van een drieman schap, dat zonder verder politiek mandaat, door een meerderheid vastgesteld, uitste kend uit kracht van ovr .tuiging en per soonlijkheid, de leiding op zich genomen heeft. Maar er is iets in deze poging, die ons niet aan het succes doet gelooven. Twee factoren staan een welslagen in den weg. Ie. Gaat het hier om een poging, welke ondernomen is tengevolge van den dx-uk der omstandigheden van buiten af niet een poging die gegroeid is uit een inner- lijken drang. Dat wordt ook wel bewezen door den geweldigen stroom van adhaesie- betuigingen, die de initiatiefnemers ontvan- geix. Deze stroom is zoo groot, dat er geen sprake kan zijn van een langzaam gx-oeiende, uit overtuiging geboren be weging; eex-der is dit een bewijs, dat thans allen zich tot deze groep wenden, in de hoop nog zooveel van den voox-bgen tijd te kunnen redden als eenigszins moge lijk is. En daax-mede dreigt deze beweging het vex-zamelpunt te worden, ook en vooral van die krachten, die niet uit zichzelf be reid zijn het nieuwe te aanvaarden. 2e. Heeft de Rijkscommissaris uitdx-uk- keljjk gewaarschuwd tegen eenheidsbe wegingen, welke ontstaan door een samen smelting van programma's, door het.vin den van een „gx-ootsten gemeenen deeler" tusschen allerlei politieke overtuigingen. En ook hiex-van schuilt nog te veel, vree zen wij, in het program der jongste een heidsbeweging., Toch, ook al slaagt deze poging niet, omdat zij niet voldoet aan de gestelde eischen, toch kan zij nuttig zijn. En wel daarom, omdat zij opnieuw het Nederland sche volk tot bezinning zal dwingen, tot het onderzoeken van het eigen innerlijk. Laat ons hopen, dat men op deze wijze tenslotte ertoe zal komen, zich te groe- peeren rondom een kern, die werkelijk uit eigen overtuiging is geboren. De slotbijeenkomst der Pan-Amerikaansche conferentie. De bijeenkomst van de Amerikaansche ministex-s van buitenlandsche zaken te Havana is gisteren in een plechtige slot vergadering gesloten. Terstond daarna is de d legatie der Vereenigde Staten ver trokken. De voorzitter, de Cubaansche minister van buitenlandsche zaken, Campa, ver klaarde in een slotrede: De hier genomen maatregelen scheppen geen nieuw recht. Zij zijn tegen geen enkel land gericht, doch dienen uitsluitend tot voorzichtigen af weer, opdat in Amerika vrede, veiligheid en democratie behouden blijven. Het voox-- naamste besluit van deze by eenkomst werd uitdrukkeiyk aan de voorwaarde van het zelfbeschikkingsrecht der volke- ï'en gekoppeld, waaruit blijkt, dat wij geen landlxonger hebben en andere volkeren niet ondexwex-pen willen. Nog wordt gemeld, dat evenals Argen tinië ten aanzien van de Falkland-eilan- den, Guatemala ten aanzien van zg'n con flict met Engeland betreffende Belice (Britsch Honduras) een nadx-ukkeiyk voor behoud maakt. Var. de aankondiging van Guatemala, dat het desnoods Belice be zetten en de kwestie voor een scheids gerecht zal brengen, werd door de con ferentie zonder tegenspraak keixnis ge nomen. Het voorstel van Uruguay, de ter ritoriale wateren tot 25 zeemyien uit te breiden, werd voorgelegd aan de rechts- commissie te Rio de Janeiro. Kort voor zijn vertrek verklaarde Cox-- dell Huil: „Amerika heeft aan de wereld zgn eenheidsfront en zijn vastberadenheid gedemonstreerd, geest en stelsel van zgn continentale solidariteit te bewaren. Iixza- ke de besluiten der Pan-Amex-ikaansche conferentie over het vraagstuk van de Europeesche koloniën in Amex-ika zeide Huil, dat daardoor de vrede op het Weste lijke halfrond exx de belangen der bewo- Het rommelt in Engeland. SPLITSINGEN EN TEGEN STELLINGEN DREIGEN. De binnenlandsche politieke godsvrede, die na de laatste redevoering van den Fühx-er binnen het bereik scheen te zyn gekomen, wordt ten zeerste bedreigd door splitsingen en tegenstellingen van den ern- stigsten aax-d aldus kenmerkt de Ber- lingske Tidente Maandag in berichtexx uit Londen den binnenlandsch politieleen toe stand in Engeland. Het blad spx-eekt open lijk van een „uitbrekende crisis". De -Bngelsche natie is bezig in twee partijen te splijten. Terwijl de sterkste van deze beide partijen de gedachte eener nationale i-evolutie nastreeft, streeft de andere naar een behoud van den kapi talistische orde der maatschappij. Kings- ley Wood's nieuwe financieele voorstellen, met hun harde belastingen juist voor de economisch zwaksten in den staat, kun nen wel gezien worden als de oorzaak van deze splitsing en tevens als een „xxitda- ging aan de ax-beidende bevolking, die zich steeds meer voelt als de komende machtsfactor in den Engelschen staat". De symptomatische beteekenis van den stroom van de ernstigste protesten tegen Kingsley Wood en de overige conservatieve Iagex-huisleden, aldus het blad verder, mag niet over het hoofd worden gezien. Dage- ïyks .ontvangen de vertegenwoordigers der arbeiderspax-tij dien stroom van klachten. De sterk gepropageerde „alliantie" tus schen de labourpartij en den Churchill- vleugel in het Lagex-huis is thans verder dan ooit af van alle reëele politieke be teekenis. ners van de koloniën beschermd worden. Huil sloot met een uitvoerige uiteenzet-' ting over de noodzakelijkheid van econo mische samenwerking, van pan-Amerika; welke hy als „economische verdediging." kenmerkte. BOMMEN OP ZEELAND EN LIMBURG. Engelsche bommenwerpers hebben van nacht, in tegenstelling met de voorafgaan de nachten, slechts weinig aandacht aan ons land besteed. Er zijn in totaal slechts 12 bommen gevallen, welke alle op akker land of in het water vielen en slechts weinig materieele schade hebben aange richt. Het 12-tal werd over de provin cies Limburg en Zeeland verdeeld. Persooniyk letsel is niet veroorzaakt. Oproep tot hulp Sn den landbouw. In Duitschland wordt groote opvoedkun dige waarde toegekend an de zgn. Landhilfe, welke daarin bestaat dat oudere jongens en meisjes in den landbouw be hulpzaam zijn bij seizoenwex-kzaamheden, voornamelijk bij het binnenhalen van den oogst. Op grond van de in Duitschland opge dane ervaring, welke heeft uitgewezen, dat de Landhilfe ook voor de voedselvoorzie ning in ooxiogstijd van het hoogste nut is, hebben Duitsche autoriteiten de bevoegde Nederlandsche instanties aangespoord in het belang van het Nederlandsche volle en van de Nederlandsche landbouw tot de in stelling van een dergelijke hulp in den landbouw over te gaan. In vex-band daar mede wordt thans de volgende oproep tot de Nedex-landsche meisjes en jongens ge richt Oproep tot hulp in den landbouw. Nedex-landsche meisjes en jongens. De Nederlandsche landbouw x-icht tot jullie een appèl om in de komende maanden vooral in den oogsttyd te komen helpen. Denk er steeds aan dat de dienst voor den bodem de belangijkste arbeid is voor de voedselpositie van het vadex-land. Vergeet niet dat het slechts aan den taaien arbeid van je voorvaderen te danken is, dat het eens moerassige Nederland thans een bloei ende tuin is. De bgzondere tijdsomstandig heden verlangen juist nu een bijzonder in tensieve wex-kzaamheid in den landbouw. Vaders en moeders i Helpt mede de hulp in den landbouw ten uitvoer te leggen. Jon gens ên meisjes kx-ggf-n door deze gezónde bezigheid betere begrippen van het werk in den landbouw en zullen dezen arbeid meer leeren achten en hooger leeren waardeeren. De ax-beidsbeurzen worden terstond aan gewezen voor het in ontvangst nemen van aanmeldingen van vrgwillige helpex-s en helpstex-s in den landbouw. Zy zullen nade re inlichtingen geven omtrent de loonvoor- waarden en de rechtspositie. Voor het geval niet tex-stond gelegenheid bestaat werk bij de Nedex-landsche landbouwhulp te aan vaarden, kunnen desgewenscht jongens en meisjes voor enkele maanden plaats vinden bij de Landhilfe in het nabije Duitschland. KOLEN VROEGTIJDIG BESTELLEN. Men behoeft er zich niet ongerust over te maken of iedereen voor 30 Sept. a.s. wel de hem toekomende hoeveelheid steenkool, ten bedi-age van 20 pet. van het verbruik over 1939 zal kunnen ontvangen. Het verdient echter volgens de Tel. aan beveling niet te lang te wachten met het opgeven der bestelling. Men dient hiermede naast zijn eigen belang ook dat der han delaren, daar deze des te eerder een over zicht hebben van hetgeen zij moeten le veren en zich daarop geheel kunnen iixstel- len. In het bijzonder verplicht men de kleinex-en onder hen, die den schok van een eventueele stagnatie in den aanvoer niet zoo licht met hun voorraad kunnen opvan gen. Weder postpaketten naar Duitschland. De verzending van gewone postpakket ten van Nedex-land naar Duitschland en in omgekeerde i-ichting is met ingang van 1 Augustus a.s. weder mogelijk. Aangetee- kende, verreken-, expresse- en dx-ingende pakketten zgn nog niet toegelaten. Voor de verzending van pakketten uit Nedex-land gelden nog de oude uitvoerbe- palingen en vex-boden en ook de Duitsehe- invoex-beperkingen. Alvorens een pakket te vex-zenden, infox-nxeere men ten postkan- tox-e, of de inhoud voor' uitvoer uit Neder land resp. invoer in Duitschland is toege laten. INSCHRIJVING VAN ZWARE MOTOR RIJTUIGEN EN AANHANGWAGENS. De ingenieur van den rijkswaterstaat, belast met de inschrgving van motorrij tuigen en aanhangwagens, vestigt de aan dacht van eigenaren en houders van zware vx-achtwagens, aanhangwagens en auto bussen op het volgende: le. De inschrijvingsbewijzen van ge sloopte, verkochte of definitief gevorderde voertuigen moeten, onder mededeeling hiex-van, aan het inschrgvingsbureau voor zware motorrgtuigen (adres: Carel van Bylandtlaan 3, tx 's-Gravenhage) terug worden gezonden. Deze verplichting is aan eigenaren of houdex-s van motorrijtuigen opgelegd, in gevolge het bepaalde in het derde lid van artikel 39 van het motor- rgwielx-eglement. 2e. Van ongeldig geworden bewgzen van inschrijving moet vex-lenging van den gel digheidsduur worden aangevraagd op de daai-voor bestemde, gratis verkrggbaar zgnde, (oranjekleurige) kaartfonnulieren. Het sedert 28 Mei jl. gekochte wordt in mindering gebracht. Volgens de Tel. ligt het in de bedoeling a.s. Maandag een begin te maken met de uitreiking der textielkaarten. Het in ontvangst nemen dezer kaarten zal kunnen geschieden tegen inlevering van het z.g. „aanvraagfoxmulier voor de textielkaart". Deze aangifteformulieren zullen aan de meeste distributiekantoren in ontvangst genomen kunnen worden, te gelijk met het nieuwe broodbonboekje. Zg, die reeds een nieuw bx-oodbonboekje heb ben ontvangen, kunnen zich in den loop dezer week aan de bekende adressen ver voegen tot het vex-krggen van een aan- giftefox-mulier. Op de aangifteformulieren moet ieder een vermelden, wat hg sedex-t 28 Mei j.l. heeft gekocht van ondex-staande goederen: Regenjassen, -mantels en -capes niet uit gummi vervaardigd, wollen of halfwol len costuums, afzonderlijke jassen, sport- jassen e.d., broeken, wollen of gebreide slipovex-s en pullovex-s, wollen of gebreide vesten en jumpers, japonnen en jurken, idem tricot wollen en halfwollen mantel pakken, complets, truien, alsmede wollen en halfwollen stoffen voor bovenkleeding. Achter al deze stoffen staat een waar deering in punten vermeld. Naar wordt vernomen, zal het puntenaantal, dat op deze wijze tot stand komt, in mindering worden gebracht van het totaal aantal, dat iedereen t.z.t. krijgt toegewezen. Onder de kolom A vindt men de waar deering der betreffende stukken voor man nen en jongens van 15 jaar en ouder, on der B voor vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder, onder C van jongens van 3 tot 15 jaar en onder D van meisjes van 3 tot 15 jaar. De op deze aanvraagformulieren ver melde puntentelling luidt als volgt: a b c d Regenjassen enz56 45 40 36 Wollen of halfwollen cos- tuum 70 45 Afz, jassen, jacquets e.d. 37 25 Afz. broeken, plusfours en dergelijke 23 12 Slipovers enz21 19 14 14 ld. zonder mouwen of met eenkwart mouwen 16 14 10 10 Wollen gebreide vesten en jumpers 28 24 14 14 Idem zonder mouwen of met eenkwax-t mouwen 21 18 10 10 Wollen en halfwollen ja ponnen en jux-ken 36 22 Wollen en halfwollen rokken, rokbx-oeken en broeken van stof 18 10 Idem tricot of gebreid 24 10 Wollen en half wollen mantelpakken 50 35 Wollen en half wollen complets 65 45 Wollen en halfwollen truien 35 31 20 20 Wollen en halfwollen stoffen voor bovenklee ding 10 10 10 10 NADERE BIJZONDERHEDEN. Ingevolge de distributiewet kan het ver strekken van onjuiste of onvoldoende ixx- lichtingen worden gestraft met gevange nisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete .van ten hoogste 5000 gulden. Aan de toelichting wordt nog ontleend dat, voor wat de kleedingstoffen betx-eft, lengte en breedte van de stof met elkan der dienen te worden vermenigvuldigd. Dit aantal wordt wederom vex-menigvuldigd met 100, zijnde de waax-deering per viex-- kanten meter wollen of halfwollen stof, waarna de uitkomst eveneens in de laat ste kolom wordt geboekt. Komt men hierbij tot een breuk, dan moet deze wox-den afgerond naar beneden tot het naastbgliggend geheele aantal pun ten. Dit behoeft echter alleen dan te ge schieden, wanneer de ontvangen stoffen voor den 5en Augustus nog niet tot een der opgegeven kleedingstukken zijn ver werkt. In het laatste geval dient het ver vaardigde kleedingstuk in den opgegeven termgn te worden ingevuld. Voor het bepalen der leef tijdsgx-enzen gelden de leeftijden, welke op 5 Augustus 1940 zijn bereikt. De voor kinderen onder1 de drie jaar benoodigde textiehvaren zul len vx-y betrokken kunnen worden. Het zal echter aanbeveling verdienen bij het ltoo- pen van kleedingstukken voor dergelijke kmde2-en de stamkaart bp zich te hebben, aangezien de winkelier bij twijfel aan den leeftgd het recht heeft, hiervan inzage te eischen. Wanneer het totale jaarlijksclie inkomen van het gezin kleiner is dan 350 gulden per persoon, kan het hoofd van het gezin een toeslagkaart aanvragen. Onder gezins leden worden begrepen, naast de ouders, de volgende in familieverhouding tot het gezinshoofd staande personen: inwonende familieleden, natuurlijke, wettige en aan getrouwde kinderen, stiefkinderen, pleeg- kinderer en kleinkinderen. Onder gezinsleden wordt in dit geval niet begrepen de inwonende dienstbode' of andere in dienstverband staande perso nen. De toeslagkaart wordt derhalve niet verstrekt aan alleenstaande personen, on geacht hun inkomen. Het aanvraagformulier voor deze toe- slagkaarten is van 19 Augustus af kos teloos bij de plaatselijke distributiedien sten verkrijgbaar. Nader verneemt het blad nog, dat de toeslagkaarten bedoeld zijn voor hen, die een klein inkomen hebben en uit dien hoofde mindere kwaliteiten zullen koopen. Op grond van deze overweging is men er van uitgegaan, dat zij dus spoediger tot vervanging van een kleedingstuk zullen moeten overgaan. Aanvragen om goedkeuring van nieuwe bouwcredieten. De regeeringscommissaris voor den we deropbouw maakt onder verwgzing naar het besluit betreffende den wedex-opbouw voor het voortzetten van bouwwex-ken be- bekend, dat thans alle aanvragen om goed keuring voor het voortzetten van bouw werken zijn behandeld. Aanvragen om goedkeuring van nieuwe bouwwex-ken kun nen Maandag 5 Augustus a.s. af wox-den ingediend, en wel: 1. D or particulieren: door tusschen- komst van de betrokken gemeentebesturen (diensten van bouw- en woningtoezicht); 2. Door waterschappen: door tusschen- komst van Gedeputeerde Staten in de be trokken provincie; 3. Door andere overheidsdiensten, als mede door spoor- en tramwegen, mijn- bouwmaatschappgen en kanaalmaatschap- pgen: rechtstreeks aan het regeeringscom- missariaat voor den Wederopbouw, afd. Goedkeuring van werken, Carel van By landtlaan 30, 's-Gravenhage. Hiertoe dient gebruik te worden ge maakt van een formulier, dat door den re geeringscommissaris is vastgesteld. Slechts op dit formulier gestelde aanvragen kun nen in behandeling worden genomen, alle overige aanvragen worden onlxerroepelgk terzijde gelegd. Voor zoover de formulieren niet recht streeks aan belanghebbenden worden toe gezonden, kunnen zy van 5 Augustus af worden verkregen by het gemeentebestuur (c.q. bouw- en woningtoezicht). In verband met bovenstaande regeling kunnen van heden tot 5 Augustus af geen aanvragen in behandeling worden geno men. Aanvragen, welke in die periode in komen, worden aan den afzender tex-ugge- zondem Het Italiaansche legerbericht. Het Italiaansche legerbex-icht nummer 52 van heden van het Italiaansche hoofd kwartier luidt als volgt: Onze luchtmacht in Oost-Afx-ika heeft opnieuw de haven van Adei, gebombax*- deex-d en twee schepen, alsmede een groote opslagplaats 'an benzine, getx-offen. Al onze vliegtuigen zijn op hun bases te ruggekeerd. Tijdens een vijandelijken luchtaanval op de basis van Assab, is een bommenwerper van het type Blenheim door ons lucht doelgeschut neergehaald. Muziekkorpsen in den opbouwdienst. Het ligt in de bedoeling zeer binnen kort uit de leden der stafmuziekkox-psen, voor zoover deze zich voor den opbouw dienst beschikbaar nebben gesteld, 4 dis trictsmuziekkorpsen te formeeren, welke korpsen in beginsel bestemd zijn om te worden gelegerd in de standplaatsen der distx-ictscommandanten. NAAR EENHEID IN HET KAPPERS- BEDRIJF. De Ned. Kappersbond 'ilijffc nog afzgdig. Voor de tweede maal kwamen de kap perspatroons in Nedex-land te Den Haag bgeen. Nog steeds droegen ae gehouden be sprekingen :en informatief karakter. Eén der organisaties, n.l. Je Ned. Kap persbond, houdt zich nog steeds afzijdig. De gezamenlijke irganisaties, besloten nog een laatste poging te ondernemen, ook hem te bewegen, een volledige eenheid mede tot stand te brengen,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1