Provinciate Zeeuwsche Courant Middelburgsche, Vlissingsehe, Goesche en Breskensche Courant Naar betere verhoudingen op den Balkan. 183ste JAARGANG NUMMER 172 MAANDAG 29 JULI 1940 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS: 18 cent pei week of f2.30 per kwartaal. Franco per post f 2 50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1 50, iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs, Kleine advertenties r van 1—5 regels f 0 50, Iedere regel meer 10 ct. (max- 8 regels), POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit twee bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PU BI IC 1 TE IT S W A AR DE, 1 Ijl GESTELD DOOR DE V ER EE NIG I N G „DE NED pLA ND S C H E DAGBLADPERS" Roemenië zal met Hongarije en Bulgarije tot een accoord moeten komen. Zooals men weet zijn aan het einde der vorige week de Roemeensclie minister president Gigurtu en de Roemeensche minister van buitenlandsche zaken, Ma- noilescu, door Hitier en den Duitschen minister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop ontvangen. De Roemeensche staatslieden reisden vervolgens naar Rome, waar ze Zaterdag aankwamen en ontvangen werden door den .Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken, graaf Ciano. In den loop van den dag spraken ze met Mussolini, om vervolgens naar Boekarest terug te keeren. Na Gigurtu en Manoilescu zijn Zaterdag en Zondag achtereenvolgens de Bulgaar- sche staatslieden prof. Filoff (minister president) en Popoff (buitenlandsche za ken) en de Slowaalcsche staatslieden dr. Tiso (staatspx-esident) en dr. Tuku (bui tenlandsche zaken) door Hitier te Berch- tesgaden en door Von Ribbentrop te Salz burg ontvangen. Het spreekt vanzelf dat al deze pour parlers plaats vonden onder den politieken toestand in het Zuidoosten van ons wereld deel, in het bijzonder dan wat betreft de verhoudingen van Roemenië met zijn buur staten Hongarije en Bulgarije. Gelijk men weet heeft Bulgarije na den Balkan-oorlog in 1913 de Dobroedsja aan Roemenië ver loren en Hongai-ije na de wereldooi-log Ze venburgen. Geheele, resp. gedeeltelijke teruggave dier gebieden wordt geëischt. Zeer waarschijnlijk zal het daartoe nu binnen afzienbaren tijd via Duitsche- Ita- liaansche bemiddeling wel komen. PRECIS BERIN G VAN HET DUITSCHE STANDPUNT. In de „Essener National Zeitung" geeft de speciale correspondent van het blad te Salzbui'g ten aanzien van de doelstelling en het verloop der besprekingen met de Roemeensche en Bulgaarsche' kabinetsle den een preciseei'ing van het Duitsche standpunt, waai'in o.a. gezegd wordt In de plaats van de Engelsche politiek van ontbinding en terreur op den Balkan treedt de door hooge verantwoordelijkheid gedragen politiek der asmogendheden. Duitschland en Italië hebben er steeds weer den nadruk op gelegd, dat hun be lang bij het Zuidoosten bestaat in de handhaving van den vx-ede en de waarbor ging van een duurzame orde. De belang stelling van Duitschland vloeit hieruit voort, dat het aanzienlijke economische belangen in het Zuidoosten heeft. Men is in Duitschland van oordeel, dat de Zuid oostelijke problemen in vi-ije overeen komst en volgens een door verantwoorde lijkheidsbesef ingegeven politieke gedrags lijn door de Balkan-volken zelf geregeld moeten worden, zoodat de i-eorganisatie in Zuidoost Europa niet tot een bron van nieuwe wrokgevoelens en eventueele latere verwikkelingen kan worden. Het is in strijd met de opvattingen van Duitschland en Italië, dictaten te scheppen. Vrijwillige aangegane verbintenissen aangepast aan bestaande beginselen worden echter bevor derd', waardoor de vooi-waarden worden geschapen voor het tot stand bx-engen en in stand houden van stabiele vex-houdin- gen. Niet het willekeurig negeeren van min- derhedenkwesties, zoo vervolgt de corres pondent, doch de doelbewuste regeling hiervan is, evenzeer een vooi-waarde voor het tot stand brengen van een duurzamen vrede als het oplossen van tei'ritoriale vraagstukken, zooals bijv. tusschen Roe menië en Bulgarije eenerzijös en Roeme nië en Hongai-ije anderzijds bestaan. Het Duitsche rjjk neemt ook ten aanzien van deze vraagstukken een duidelijk omlijnd standpunt in, dat door het vaste voorne men, een duurzamen vrede te scheppen, gekenmerkt wordt. Met Hongarije en Bul garije vei'bindt ons een oude hartelijke vriendschap, die door de wapenbroedei-- schap in den wereldooi-log en door de vol begx'ip zijnde houding der beide landen na den oorlog tot nu toe behouden is ge bleven. In welingelichte kringen te Salzburg verklaart men ten aanzien van de bespre kingen met de Bulgaarsche staatslieden, dat Duitschland het nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, en thans eerst recht' geen aanleiding heeft, te verzwijgen dat Duitschland sympathiek staat tegen over de verstandige revisionistische eischen van Hongarije en Bulgai-ije. Men herinnert er aan, dat de constructie en structuur van Rcemenië door de naoorlog- sche verdragen op een ten deele onlogische wijze zijn geschapen. Men wijst er op, dat Roemenië door de westelijke mogendheden welbewust in een onnatuurlijke rol is ge drongen,- dié--het alleen .- niet kon .spelen. Men leg' er den nadruk op, dat deze poli tiek thans definitief ten einde is e n d a t Roemenië zich ook van z(jn kant ervan bewust is, dat deze politiek tot het verleden moet behooren en geliquideerd moet wor den. Het is tijd, dat de onzinnige ver schijnselen, die tot voortdurende oorlogen leidden en leiden konden, spoedig en defi nitief weggenomen worden. De Hongaren, zoo besluit het artikel, weten zeer goed, dat een regeling zonder dat zij iets van hixn oude doelstellingen prijs geven, niet mogelijk is. Evenzoo ver keerden ook de Roemenen niet meer in het onzekere over het feit, dat de klaarblij kelijke ongerechtigheden, die Hongai-ije bij de vorming van Roemenië werden aange daan, een permanente aanleiding tot ge vaarlijke spanningen vormen, en dat zij uit den weg geruimd moeten worden, wanneer een voor beide volken vruchtbare vredestoe stand in de Donauvlakte zijn intrede zal doen. Japan richt het oog weer naar het Zuiden. Het D.N.B. meldt uit Tokio: De Ja- pansche regeering is voornemens een af- deeling voor Zuidzee-aangelegenheden op te richten. In vei-band daarmede wil de minister van buitenlandsche zaken, Mat- soeoka, volgens het blad „Hotsji Sjim- boen", een semi-officieele „exploitatie- maatschappij" met een kapitaalvan 500 millioen yen oprichten. Het bladmeldt verder, dat de minister van buitenland sche zaken een gedelegeerde uit handels kringen wil benoemen om een eco nomische overeenkomst tusschen Japan en Neder landse h-I ndië voor te be reiden. Tenslotte zal, wegens de toe nemende beteekenis van de Zuidzee voor Japan, de post van minister van koloniën weer als, een der voornaamste departe menten bezet worden. „Wij kunnen niet kanonnen en boter hebben." BEN ENGELSCHE PERSSTEM. De Daily Sketch schi-qft naar het D.N.B. uit Bem meldt onder het opschi-ift: „Wij kunnen niet kanonnen en boter hebben" het volgende: „Iedereen, die tot dusverre ook slechts maar een toespeling er op maakte, dat de oorlogskosten van meer dan 50 millioen pond sterling per week een daling van oixzen levensstandaard beteekenen, liep ge vaar als lid van de vijfde colonne be schouwd te worden. Nog tot voor een jaar gaf Engeland de voorkeur aan boter. Indien men nu kanonnen wil, moet men zijn brood di-oog eten. Als men toch gaten in de begrooting moet maken, moet gezegd worden, dat de minister' van financiën te weinig het oog heeft gehad op de inkomens vaix hen, die bij den oorlog het meeste ver dienen, n.l de munitie- en wapenfabi-i- kanten". Veroordeelingen van defaitlsten In Engeland. Het D.N.B. meldt uit Lissabon: De Engelsche bladen maken opnieuw melding van de veroordeeling van verschei dene defaitistische predikanten, leeraren, postambtenaren enz. Zij werden veroor deeld tot boeten of gevangenisstraf, daar zij geloofden, dat Duitschland zal over winnen, of den kinderen vertelden, dat in Engeland hongex-snood mogelijk is, wan neer de oorlog nog lang duurt. Zoo werd een ondexwijzer gestraft, omdat hij ver klaard had, dat mogelijk ook de Engel- schen eens honden en katten zouden eten, evenals andere belegerde volkeren in de geschiedenis hadden gedaan. Een andere onderwijzer werd veroordeeld, omdathij den kinderen had verteld, dat vele sche pen, die naar Canada voeren, tot zinken zijn gebracht. Hem werd vei-weten, dat hij daarmede de evacuatie van kinderen naar overzee had gesaboteerd, aangezien kinderen die hoorden van het tot zinken brengen van dergelijke schepen, niet naar Amerika wilden gaan. Een postambtenaar kreeg drie maanden gevangenisstraf, om dat hij gepleit had voor den Engelsclxen fascistenleider Mosley en verklaard had, dat de ooi-log ovex-bodig was. DE JEVLUCHTE V" AAMSCHE PROFESSOREN MOGEN GEEN COLLEGES MEER GEVEN. De Vlaamsche hoogleeraren van de uni versiteit van Gent hebben een motie aan genomen, waarbij diegenen van hun col lega's, die naar Frankrijk gevlucht zijn en daar de regeering Pierlot gesteund hebben, niet meer gerechtigd zullen zijn colleges te geven. „Volk en Staat" deelt in dit ver band mede, dat tegen den onlangs terugge keerden professor Van Oye door de studen ten een betooging is geox-ganiseerd, waarbij zijn..verwijdering van de universiteit werd geëischt. De verkoop van be paalde textielproducten tijdelijk verboden. O.m. wollen costuums, japonnen, enz. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van handel, nijverheid en scheepvaart deelt mede, dat met ingang van Zaterdag jl. de verkoop en aflevering van de navolgende artikelen door de textielindustrie, groothandel en kleinhandel aan eoixsumenten is verboden. Deze artikelen zijn! Regenjassen, i-egenmantels en regen capes (niet uit gummi of gegummeerde stoffen gemaakt). Wollen of halfwollen costuums (jas, broek en vest). Afzonderlijke wollen of halfwollen jas sen (colbert-, jacquet-sportjas e.d.). Afzonderlijke wollen of halfwollen broe ken (inbegx-epen rijbroeken en plus-fours). Wollen gebreide slipovers en pullovers (met mouwen) Idem zonder mouwen of met >4 mou wen. Wollen gebreide vesten en jumpers (met mouwen) Idem zonder mouwen of met mou wen. Wollen en halfwollen japonnen en jurken. Wollen en halfwollen rokken, rokbroe- lten en broeken van stof. Idem tricot of gebreid. Wollen en halfwollen mantelpakken. Wollen en halfwollen complets. Truien. Vierkante meter wollen en halfwollen stoffen voor boverxkleeding. Dit verbod geldt tenzij inmiddels een afwijkende regeling wordt gepubliceerd tot Maandag 12 Augustus a.s. INVENTARISATIE VAN TEXTIELPRODUCTEN. VAN 5 TOT 11 AUGUSTUS. Van 5 tot 11 Augustus a.s. zal een alge- meene inventarisatie plaats vinden van bij de textielindustrie, groothandel en kleinhan del aanwezige voorraden textielproducten. Ondernemingen en handelaren, die na afloop van de bovengenoemde periode niet in het bezit van een vergunning van het rijksbureau voor de distributie van textiel producten zijn, zullen door de industrie en andere leveranciers niet meer mogen wor den bediend. DE STEUNUITKEERING OP KAAS EN MELKPRODUCTEN VERVALT. Met ingang van 28 Juli komt de steun- uitkeering op kaas en melkproducten te vervallen. Voor melkproducten zal ten aanzien van voorraden een overgangsmaatregel gelden. De aandacht wordt ex-op gevestigd, dat alle administx-atieve verplichtingen, welke tot dusver, wegens de steunuitkeering op deze producten, op producenten en handela ren rustten, gehandhaafd blijven. De verhandeling en aflevering van boter. De secretaris-generaal, waanemend hoofd van het departement van landbouw en visschex-ij deelt, mede, dat, zooals x-eeds is medegedeeld, alle geproduceerde botex-, met uitzondex-ing van schapen- en geitenboter, van een merk moet worden voorzien en dat de aflevex-ing van ongemerkte boter is verboden. Tot 1 September 1940 zullen detaillisten, die niet in het bezit zijn van een (even tueel voorloopige) karn- of ompakver- gunning, nog boter mogen „uitspitten", van dien datum af echter zullen detaillisten uitsluitend in het klein verpakte en ge merkte boter mogen verkoopen. Tevens is reeds gemeld, dat handelaren in botex-, die niet uitsluitend detaillist zijn, zich bij de Nedex-laxxdsche Zuivel centrale dienen te organiseeren. Voox-zoovex- deze handelaren dit nog niet hebben ge daan, dienen zijzich ten spoedigste tot de afdeeling zuivelcontx-óle der Neder- landsche Zuivelcentrale in hun provincie te wenden tot het verkrijgen van een des betreffende aanvraagformulier. De huidige oorlog en Michiel de Ruyter. Het Nedex-landsche perskantoor te Ber lijn meldt: De „Deutsche Allgemeine Zei tung" schrijft in een artikel over onzen landgenoot Michiel de Ruyter: „Sinds en kele weken bevindt het Britsche rijk zich in denzelfden toestand, dien het in den loop van zijn geschiedenis maar één keer beleefde, n.l. voor 273 jaar, toen De Ruy ter in den zomer van 1667 Londen blok keerde. De Theems, de stroom van de hoofdstad, is door de inneming van Ca lais en door de bezetting .van de kusten thans eveneens practisch geblokkeerd. Deze geweldige gebeurtenis doet ons te rugdenken aan deu tweeden Engelscben Oox-log, dien Nederland had uit te vech ten." De perakenpluk is in volien gang, maar als de jeugd meehelpt, kan er soms wel eens een kostelijke vrucht in een grage mond verdwijnen. De definitieve boter- en vetdistributie heden begonnen. Boter op vetbonnen „03" en „04" met reductie van 10 cent per 250 gram. De secx-etaris-genex-aal, waarnemend hoofd van het departement van landbouw en visscherij deelt mede, dat Maandag 29 Juli een aanvang zal worden gemaakt met de definitieve distributie van boter, mar garine, spijsvet' en spijsolie, gedurende het tijdvak van 29 Juli tot en met 23 Augus tus a.s. geeft elke der met „01" tot en met „04" genummerde bonnen van de boter- kaart uitsluitend recht op het koopen van 250 gram boter. Voorts geeft elke der met „01" en „02" genummerde bonnen van de vetkaart gedurende genoemd tijdvak recht op het koopen van 250 gram max-garine, gesmolten vet, voorzoover voox-radig, of botex-. De met „03" en „04" genummerde bonnen der vetkaart geven gedurende het tijdvak van 29 Juli tot en met 23 Augus tus elk x-echt op het koopen van 250 gi-am boter, op den px-ijs waarvan een reductie van 10 cent per 250 gram zal worden ver leend door de winkeliers. Deze reductie zal uitsluitend op deze bonnen „03" en „04" van de vetkaart worden verleend, dus niet op een van de overige hierboven genoemde bonnen. De reductie Wordt verleend, wan neer deze bonnen bij den detaillist worden ingeleverd ter verkrijging van boter. Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat, zooals reeds uit het voor- gaande blijkt, bonnen, welke recht geven op het koopen van margarine en, voorzoo ver voOiTadig gesmolten vet, desgewenscht ook kunnen worden gebruikt voor het koo pen van boter. Voor de detaillisten. De detaillisten behooren de bonnen te plakken op opplakvellen en ter verkrijging van een toewijzing in te dienen bij den plaatselijken distributiedienst. Op een op- plakvel mogen slechts bonnen, welke het zelfde nummer dragen, voorkomen. Tegen inlevering van die opplakvellen, welke de bonnen waarop reductie is verleend, bevat ten, krijgen de betrokken detaillisten be halve toewijzingen bovendien z.g.' reductie bonnen, welke verzilvei-baar zijn bij een der bijkantoren of agentschappen der N.V, Middenstandsbank of eenige andere bank instellingen, waax-van de plaatselijke dis tributiedienst de adressen verstrekt. Volksmargarine en -vet. Personen, die in aanmerking komen voor zoogenaamde volksmargarine en volksvet, dat verstrekt wordt door het departement van Sociale Zaken, zullen dit ook nu op de gewone wijze kunnen blijven betrekken. Zij behooren daartoe evenwel eerst een met het aantal te vei-strekken pakjes vólks- margarine of volksvet overeenkomend aan tal bonnen van de vet- of boterkaart in te leveren bij de instantie, welke de gebruike lijke bonnen ter verkrijging van volksmar garine of volksvet verstrekt. De overige regelingen, welke ten aan- van deze distributie zijn getroffen, zijn ge lijk aan die, welke golden met betrekking tot de voorloopige distrïbutieregeling van boter, margarine en spijsvet. Zij zijn ge publiceerd bij den aanvang van die voor loopige distributieregeling op 15 Juli jl. „Zelfkarners". Zoogenaamde „zelfkarners" mogen slechts boter vei-vaardigen met schrifte lijke vergunning van de Nederlandsche Zuivelcentrale, afdeeling zuivel. Deze zelf- karners zullen slechts 250 gram boter per week per persoon mogen verbruiken. Bij verkoop van overtollige hoeveelheden boter dienen de geldige bonnen van de afnemers in ontvangst te worden genomen en wel een bon per 250 gram botex-. De ontvangen bonnen moetën tezamen met de eigen bon nen der vet- of botei-kaart wox-den geplakt op opplakvellen, welke de plaatselijke dis tributiedienst verstrekt. Deze disti-ibutie- dienst zal hiervoor toewijzingen verstrek ken, welke de zelfkamei-s zoi-gvuldig moe ten bewaren, teneinde deze te kunnen in leveren bij controle vanwege de Nederland sche zuivelcentx-ale. Er zal streng op wor den toegezien, dat zelfkarners geen botex- afleveren zonder ixuieming van bonnen, dan wel eigenvei-vaardigde boter consu- rneeren zonder hun bonnen op te plakken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1