Provinciale Zeeuwsche Courant OPRUIMING Middelburgsehe, Vlissingsche, Goesehe en Breskenscke Courant Hoogtij der bureaucratische dwaasheid. Seii©©lb©@lk©n boekhandel D. GOETHEER W5aandagmorg®n 9 uur begint de SEI20EK 183ste JAARGANG NUMMER 159 ZATERDAG 13 JULI 1940 waarin opgenomen de Uitgave der Firma's F. van .de Velde Jr. en G. W. den Boer ABONNEMENTSPRIJS-. 18 cent pet week of f2.30 per kwartaal. Franco per post f 2 50 per kwartaal. Afzonderlijke nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1-5 regels r 1.50, Iedere regel meer 30 cent. Bij abonnement speciale prijs. Kleine advertenties van 1—5 regels f 0.50, iedere regel meer 10 ct. (max. 8 regels). POSTREKENING 359300 (MIDDELBURG). Dit nummer bestaat uit vier bladen AANGESLOTEN BIJ HET BUREAU VOOR PU B LIC1 T E 1 T S W A A R.D Er.l N_GTE S T E D 'P O O B P E - V E R EE:N,I:G I N G „DE N E D E R L A N D S C H E P A G B1X-D f-E R S" Wantrouwt het Rijk misschien zichzelf Heel Middelburg en half Zeeland praat over credieten, oorlogsmolest, invulformu- lieren, toezeggingen-zonder-geld en zeker heidsstellingen. Het is met deze credieten wij wezen er'gisteren reeds op een eigenaardige geschiedenis. Op verzoek van den secretaris-generaal van Binnenïandsche Zaken, mr. dr. Frede- riks, heeft het moderamen van de Middel burgsehe Bankiersvereeniging een regeling gemaakt, volgens welke z;i. de credietver- leening het best zou. kunnen verloopen. Deze regeling is voorgelegd aan het de partement van Financiën, doch vlakweg afgewezen. Wij wéten niet wie de thans geldende regeling heeft .gemaakt. Waar schijnlijk is dit een departementsambte naar. Wij willen van dezen man slechts dit zeggen Als hrj evenveel verstand zou heb ben van bankierszaken als het moderamen der Middelburgsehe Bankiersvereeniging èn als hij tevens nog evengoed op de hoogte zou zijn van den toestand in Zeeland, de noodzakelijkheden en de mogelijkheden, dan zou deze man een kraan z ij n Maarals hg werkelijk een kraan was, dan zou hij nooit d e z-e regeling gemaakt hebben Het helpt echter niet of wg ons afvragen of deze man al dan niet een kraan was, wantde bedoeldë regeling is in het geheel niet gemaakt. Zij is gewoon afgekeken. Wij schreven het gisteren reeds Men heeft terug-gegrepen naar „iets dergelijks". En men vond iets, dat heelemaal niet „iets dergelijks" was, iets, dat echter sprak over credieten aan „kleine" zakenlieden, een regeling, welke uitkomst moest brengen aan middenstanders, die gevaar liepen ten onder te gaan, de zgn. B-credieten. Doch men besefte niet, dat hier, in Zeeland, in Rotterdam, aan de Grebbe, sprake is van iets geheel nieuws, iets geheel anders, iets....:, veel ergers. Hier dreigen geen zaken ten onder te gaan. Absoluut niet. Zij zgn 'voor een groot gedeelte practisch reeds verdwenen én zonder snelle krachtige hulp komen zij er niet meer bovenop, met alle gevolgen van dien, voor de betrolcken zaken- menschen, hun gezinnen en voor de geheele gemeenschap, waarvan zij deel uitmaken. Juist om de groote mate van goeden wil, welke blijkt uit het zoo snel ter hand ne men van deze materie, is het te betreuren, dat in de afhandeling zooveel onnoodige en onnuttige haken en oogen schuilen. De betrokken zakenlieden hebben reeds zooveel papieren ingevuld en zoo dikwijls hun handteekening gezet, dat zij bjjna bevreesd zijn geworden om hun eigen naam te schrjjven Toen tot hun groote blijdschap de zaken lieden, die ondanks de veel te zware voorwaarden bedrijfscredieten hadden aangevraagd, bericht ontvingen, dat deze waren verleend, haastten zij zich naar de banken bleven staan met leege han den. Nu had „Den Haag" weer gelast, dat „zooveel mogelijk" zekerheidsstelling moest worden geeischt. Als er absoluut niets.:over is, moet de geldnemer de verplichting nemen om cessie te geven-op zjjn toekomstige debiteuren, d.w.z., dat hij moest verklaren, eventueel te ontvangen wissels over te dragen aan de bank, als vertegenwoordigster van de Stichting Zeeland 1940. Als dit geen leeg gebaar is en banken maken gewoonlijk geen leege gebaren dan zal het dus de bedoeling zijn, dat niet de zakenman, die zgn goederen of diensten geleverd heeft, de beschikking krggt over de betaling daarvan, doch de bank Hoe moet die man aan nieuwe goederen komen Wéér een crediet aanvragen? Wéér dezelfde lange Igdensweg, bezaaid met paperassen, formulieren, toezeggingen' enz Of veronderstelt men in Den Haag, dat die zakenman plotseling een of andere goudmijn vindt, waardoor hij geen geld meer noodig heeft? Het is niet zijn bedoeling om één week of één maand zaken te doen. Het is zijn bedoeling om aan den gang te b 1 ij v e n, zich vrij te maken van schulden. Maar hij kan dit niet, als hij geen armslag krijgt. Hij kan dit niet als de strop om zijn hals hem maar juist genoeg ruimte laat om niet te stikken. Hg moet normaal gezond kunnen ademhalen. Zoo is deze zekerheidsstelling, die aan hulp een „zakelijk" karakter moet geven, uit het oogpunt van hulp, van soli dariteit, immoreel en uit het oogpunt van zakelijkheid een paskwil. Verder werpt deze verplichting er on barmhartig het licht op, dat inderdaad deze voorwaarden niet gemaakt zijn voor den huidigen noodtoestand, doch dat zij de basis hebben gevormd voor de regeling van een principieel heel andere materie. Immers Er moeten zekerheidsstellin gen gegeven worden, maaraan het eind luidt het„Schadeloosstellingen en financieele tegemoetkomingen welke aan door oorlogsmolest getroffen credietne- mers worden verstrekt, zullen met het verleende crediet verrekend worden. In de voorwaarden der credietverstrekking t jet zulks nadxukkelgk worden gestipu leerd". Dus een van drieën öf het is het Rijk geen ernst met zijn belofte van tegemoet komingen, öf het heeft geen vertrouwen in zijn eigen woord, öf de eisch van zeker heidsstelling is overbodig. Want de zeker heid van terugbetaling is er zoodra de tegemoetkomingen loskomen Aan de eene zijde is het Rijk garant, terwijl het aan de andere zijde schijnbaar het eigen woord wantrouwt. Maar zoo scherp mogen wij de zaak niet stellen. Er is in deze kwestie geen sprake van wantrouwen. Wat ons zoo dwars zit, is alleen de bureaucratische en ondeskun dige wijze van optreden van menschen, die zich blijkbaar niet kunnen aanpassen aan het tempo, dat de huidige omstandig heden van hen eischen. Zoo heeft de huidige regeling principi- eele en practische fouten.. Principieel vnl. omdat de credieten renteloos hadden moe ten zijn. Zij worden immers betaald uit de schadeloosstellingen, uit geld van het Rijk, dat het Rijk van niemandhoeft te leenen en waarvoor het ook' geen rente hoeft te betalen of te berekenen. De groote practische fout is, dat het tempo van „Den Haag" nog niet vlug ge noeg is. Op 21 Juni zijn de ee.rste credie- tèn toegezegd. Voor de betrokkenen had dus de geheele behandeling bank, stich ting, Ned. Bank, regeeringsadviseurs al plaats gehad. En nog hebben zij geen geld. Waardoor? Om d a t de goede formulieren nog ontbreken, waarop de. zekerheidsstelling moeten worden aange- teekend Koning Papier is nog steeds zeer mach tig op vele bureaucratische bureaux Nieuw FranscH kabinet gevormd. Laval plaatsvervanger van Péfaln als staatshoofd. Uit Vichy verluidt, dat daar Vrijdag avond in het Parkhotel de eerste minister raad bijeen is gekomen onder Pétain als hoofd van den staat. Gelijk te verwachten was hebben daarbij de ministers collectief hun ontslag aangeboden en daarmede den weg vrij gemaakt voor de vofming van een uit twaalf leden bestaand nieuw ka binet. Dit nieuwe kabinet is thans als volgt samengesteld Minister-president: maarschalk Pétain plaatsvervangend minister-president: Pier re Laval, senatorjustitie: Raphael Ali- bert, lid van den staatsraad binnenïand sche zaken: Adrien Marquet, afgevaardig de buitenlandsche zakenPaul Baudoin financiën: Yves Bouthillierlandsverdedi ging: generaal Weygand, opperbevelheb ber kunsten en wetenschappen: Emille Mireaux jeugd en gezin Jean Yberne- garay, afgevaardigdelandbouw en voe ding: Pierre Caziot, lid van de academie van landbouw verkeer: Pietri, afgevaar digde koloniën: Lemery, senator. De leden van het kabinet worden offi cieel „minister-staatssecretaris" genoemd. Voorts zijn de volgende onderstaatssecre tarissen benoemd leger: generaal Colson marine admiraal Darlan, opperbevelheb ber der vlootluchtvaart: generaal-vlieger Pujo. LAVAL PLAATSVERVANGER VAN PÉTAIN. Het Journal Officiel publiceert, naar uit Vichy wordt gemeld, de volgende con- stitutioneele acte no. 4, betreffende de ver vanging en opvolging van den staatschef. Wij, maarschalk van Frankrijk, chef van den Franschen staat, bepalen op grond van de wet van den lOden Juli 1940: Art. 1. Ingeval wg om de een of andere reden verhinderd zijn, de functie van staatschef uit te oefenen, vóór de natie de nieuwe grondwet geratificeerd heeft, neemt de plaatsvervangende minister-pre sident Pierre Laval deze functie van rechtswege over. Art. 2. Is Pierre Laval om de een of an dere reden verhinderd, dan wordt zijn plaatsvervanger door den ministerraad met een meerderheid van zeven stemmen benoemd. Tot zijn ambtsaanvaarding wordt de functie door den ministerraad uitge oefend. NIEUWE DEENSOHE PARTIJ. Het D.N.B. meldt uit Kopenhagen De afgevaardigde Swende Johansen heeft een nieuwe partg gevormd, de „partij der na tionale opvoeding van Denemarken". NIEUW ZEELANDSCHE VLIEGERS IN ENGELAND AAN GEKOMEN. Reuter meldt uit Londen Donderdag is een nieuw contingent Nieuw Zeelandsche vliegers in Engeland aangekomen. De vlie gers hebben een opleiding van verscheidene maanden achter den rug, zoodat zij nog zekere opleidingscursussen in Engeland moeten volgen, i l .- -$k IWÈËÊ&l'rSm In het land van het .Zwarte Goud" klinkt het lied van den arbeid weer normaal en worden dagelijks honderden tonnen brandstof uit de ingewanden van het Zuid-Limburgsche land gedolven. - Een fantastische opname van de staatsmijn Emma te ROGGEBLOEM EN ROGGE-, TARWE- EN BOEKWEITMEEL THANS OOK OF DE BON. AFLEVERING VAN ZELFRIJZEND BAKMEEL DOOR DE FABRIEKEN VOORLOOPIG STOPGEZET. De secretaris-eeneraal, waarnemend hoofd van het departement van landbouw en visscherij, maakt bekend, dat met ingang van heden de distributie van tarwebloem en zelfrijzend bakmeel zal worden uitge breid met de artikelen tarwemeel, boek- weitmeel, roggebloem en roggemeel. De distributie van deze producten zal geheel gelijk zijn aan die van tarwebloem en zelfrijzend bakmeel. Gedurende het tijdvak van 13 Juli tot en met 9 Augustus 1940 geeft de met „90" genummerde bon van het algemeen distri butiebonboekje recht op het koopen van 2 Ys ons tarwebloem öf tarwemeel, öf boek- weitmeel, öf roggebloem, öf roggemeel, öf zelfrijzend bakmeel. Opgemerkt wordt, dat slechts de thans nog bij de winkeliers en grossiers aanwezige voorraden zelfrijzend bakmeel zullen worden gedistribueerd. Het afleveren van dit artikel door de fabrieken is voorloopig stopgezet. In het algemeen zullen de voorraden van de genoemde producten bij de winkeliers voldoende zijn om aan de vraag van het publiek te kunnen voldoen, zoodat geen voorschottoewijzingen zullen behoeven te worden verstrekt. Mocht bg uitzondering de voorraad ontoereikend zijn, dan kunnen de winkeliers via de plaatselgke distributie diensten een verzoek tot het centraal dis tributiekantoor richten voor een voorschot- toewijzing. Teneinde voorts hen, die het op bon 75 beschikbaar gestelde rantsoen nog konden betrekken, de gelegenheid te geven dezen bon alsnog te gebruiken, wordt de geldig heidsduur daarvan met twee wéken ver lengd. Bon 75 van het algemeen distribu tie bonboekje geeft derhalve ook gedu rende het tijdvak van 13 Juli tot en met 26 Juli 1940 nog recht op het koopen van 2V2 ons tarwebloem öf tarwemeel öf boekweitmeel öf roggebloem öf roggemeel öf zelfrijzend bakmeel. Automobilist staat terecht. Voor het kantongerecht te Bergen op Zoom stond dezer dagen de 39-jarige W. v. d. B., reiziger te Goes, terecht. Hij was volgens „de Zoom" met zgn personenauto uit de richting België ons land te Putte binnengekomen op een wijze, welke veel op slingeren geleek. Later bleek bij de aan houding dat verdachte wel iets meer had gedronken dan voor een chauffeur wen- schelijk is. De ambtenaar vond het feit ernstig en vroeg 1 week hechtenis met 1 jaar ontzeg ging van het rijbewijs. Uit het getuigenverhoor was echter vast komen te staan dat verdachte zeer gunstig bekend stond en dat was blijkbaar voor den kantonrechter de reden dat verdachte er afkwam met een onvoorwaardelijke geldboete van 50 of 20 dagen en voor waardelijk tot een week hechtenis met onttrekking van het rijbewijs van 1 jaar. WELKE BONNEN GELDIG ZIJN. Thans zgn de volgende distributiebon nen geldig Bon 80 geldig tot en met 25 Juli recht gevende op 1 kg. suiker. Bon 85 geldig tot en met 2 Augustus recht gevende op ons thee of pond koffie. Bon 90 geldig tot en met 9 Augustus recht gevende op 2% ons tarwebloem öf tarwemeel, öf boekweitmeel, öf roggemeel öf roggebloem, óf zelfrijzend bakmeel. (De bon 75 is nog geldig tot en met 26 Juli). Bon 61 t.m. 70, geldig van 15 Juli tot en met 21 Juli, rechtgevende op 2000 gram bx-ood. (De bonnen 51 t.m. 60 zgn nog gel dig tot en met IS Juli). Zegel „periode" 3 geldig van 15 Juli tot en met Zondag 28 Juli, recht gevende op 2 liter petroleum. Tot 30 September kan men bij de han- delaren koopen 20 van het kolenver- bruik van April 1939 tot en met Maart 1940. SPOEDIG BOTER-, VET- EN OLIEDISTRIBUTIE De reeds in uitzicht gestelde distributie regeling voor boter, vetten en spijsolie, zal, naar de Held. Crt. verneemt thans spoedig worden ingevoerd. VOORBEREIDEND EXAMEN VOOR DEN SCHOOLRAAD. Alle 13 candidaten van de Chr. Kweek school te Middelburg slaagden, n.l. de dames T. v. d. Heide, Vlissingen J. C. van Noppen, Middelbux-g A. A. Rgpen, Vlissingen N. Vei-hage, Middelbux-g J. C. de Vos, Serooskerke S. C. van Wijck, Terneuzen en de heeren M. Allewijn, Hoe- dekenskerke L. de Blaeij, Terneuzen L. v. d. Graaff, Amemuiden C. J. Klap, Kamperland P. Mux-ré, Nieuwdox-p J. Suurmond, Vlissingen en W. Vreke, Oost- kapelle. voor alle inrichtingen van onderwijs (HBS, Gymna sium, Kweekscnool enzwor den gaarne geleverd door Paul Krugerstraat 41, Vlissingen, Tel. 573 Ondanks a les: belooft het dezen keer weer een ouderweische opruiming Ie worden. Een greep uit de spotkoopies, Vistra, de ideale zomerdracht van ~TsL NU 42 Tolle de soie rajé voor blouse van ""Sa. NU 34 Lavable imprimé (90 c.M. breed)van TiS, NU 59 Zandcrêpe imprimé (90 c.M. breed) vanM-La NU 68 Wollen Jaquard voor japon (140 c.M. breed) van T95.NU 137 TWEED, diverse kleuren voor mantel (140 c.M. breed) van-385 NU 188 En nog honderden koopjes meer Komt U zelf eens kijken Er is ook een koopje voor U bij. IIMl PC COOSJE BUSKENSTRAAT 63 iiÜBDË VLISSINGEN Uw modehuis

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1940 | | pagina 1