5 r 'OUDE VRIENDEN Vl. SCMAAKRUBRIEK minder kapitaalkrachtigen aannemers een grote strop betekent, en het voor deze zeer moeilijk is om de hoge lonen van het perso neel te betalen uit eigen kapitaal. BEKENDMAKING De Burgemeester van Middelbands maakt bekend, dat het gewas op alle met aardap pelen beteelde perceelen, binnen deze ge meente gelegen, in de periode van 4 Aug. 1946 tot en met 17 Aug. '46 voor de derde maal moet worden bespoten met water, waaraan op 100 liter 500 gram calciumarse- naat is toegevoegd. Deze bespuiting moet weer zoodanig worden uitgevoerd, dat: 1een hoeveelheid overeenkomende met ongeveer 800 liter per hectare over het gewas wordt verdeeld; 2. alle bladeren van de aardappelplant met de vloeistof worden bevochtigd; 3. op zoodanige uren en bij zoodanige weergesteldheid gespoten wordt dat het gewas nog denzelfden dag kan opdrogen. De Burgemeester van Middelharnis. SOMMELSDIJK. Ongeveer 4 weken ge leden behaalde het Dameskoor „Volkszang", onder leiding van den Heer v. d. Heuvel op het Concours te Wassenaar een le prijs in de Eerste Afdeling. Oeinspireerd door dit mooie succes, wilde het Dameskoor zich nogmaals meten, maar dan op een Zaalconcours. Er werd n.l. 4 weken geleden ingeschreven in de Afd. Uitmuntendheid en wel een te houden Zaalconcours te Rotterdam, waar als Jury-leden fungeerden de heren Flipse, Smeets en Otto de Vaal. Het Dameskoor „Volkszang" mocht het genoegen smaken een le prijs in de Afd. Uitmuntendheid te behalen en wei met 331 punten, voorwaar een reuze succes Hieruit blijkt weer goed, dat onder goede leiding en met ijverige studie veel te berei ken is. Woensdagavond vergaderde alhier de Oranjevereniging, onder Voorzitterschap van dhr. P. J. Palingdood. De Burgemeester was mede ter vergadering aanwezig en toonde daarin zijn belangstelling voor het werk der vereniging. Jammer dat er zo weinig leden aanwezig waren. Na een openingswoord door den Voorz. werd overgegaan tot bespreking van het enigste agenda-punt, n.l. het te houden Koninginnefeest. Besloten v/erd dit feest te houden op Woensdag 4 September. Het door het Bestuur voorgestelde pro gramma werd door de vergadering goedge keurd. Dit programma vermeldt o.m.: muziek en zang; optocht en tractatie der schoolkinderenbijzondere attractie voor de jeugd in het optreden van een poppenkast en goochelaar; behendigheidswedstrijden allegorische optocht; ringrijden per tilbury en auto; lampionoptocht. Ook zal er een etalage-wedstrijd worden georganiseerd. Dit is in hoofdtrekken het voorgestelde programma. Over enkele dingen wordt nog onderhandeld. Verschillende commissie's werden benoemd. Aan het uitsteken der vlaggen op die dag zal bijzondere aandacht worden geschonken. Het beloofd voor Sommelsdijk een mooie dag te worden en we hopen dat bij de voor bereidingen en ook op de feestdag zelf alle inwoners onzer gemeente hun volle mede werking zullen geven. En natuurlijk doet iedereen dat graag. - Er schijnt weer te zijn. Woensdagavond werden hier twee zwervers opgebracht we gens dronkenschap. Burgert. Stand Juli 1946. Geboren: Jacob, z.v. S. Wesdijk en H. Kransse.; Maria Neeltje, d.v. 1. van Noort en C. M. Poldervaart.; Pieter, z.v. J. van Brussel en M. de Gast.; Gerrit, z.v. P. Wielhouwer en A. Jongejan.; Adriaantje, d.v. M. Vogelaar en M. Tamboer. Gehuwd: J. v.d. Kooij en C. K. Leune; J. Knape en M. VroegindeweijC. den Braberen P. C. Kwak; C. Kievit en H. Slui; C. Poortvliet en S. M. Mulder; L. D. Lens en B. K- Groenendijk; L. J. van Dalen en D. de Roon. Overleden: Hendrik van Antwerpen, 89 jaar; Maria Timmerman 90 jaar. Kerkdienst: Ned. Herv. Kerk, 10 uur en 6 uur Ds. E. van Asch. MELISSANT. Vcrcnigingsvacantienieuws M.V. Bidt en werkt en Jong begonnen, le. vergadering op Maandag 26 Augustus. Kn. Ver. Samuël, le. vergadering 5 Sept. Zondagschool le. vergadering op 25 Aug. STELLENDAM. Ons werd medegedeeld dat dhr. Riemens geen zitting in de Ge meenteraad heeft namens de S.G.P., maar namens de Kiesvereen. Algemeen Belang. Kerknieuw.Predikbeurten voor a.s. Zondag. Ned. Herv. Kerk v.m. 10 en n.tn. 6 uur dhr. Bouwman. Geref. Kerk v.m. 9,30 uur Ds. H. de Valk H.A. Belijdenis des geloofs en n.m. 6 uur Ieesdienst. GOEDEREEDE. Door enige Noordzee vissers is een grote partij timmerhout opgevist, welke bij den Burgemeester- Strandvonder is aangebracht en door deze alhier is opgeslagen. Kerknieuws: Predikbeurten in de Ned. Herv. Kerk op Zondag 11 Aug. a.s., des v.m. 10 uur dhr. Hoek van Hillegersberg en 's avonds 6,30 uur dhr. Nijenhuis van Langstraat. Gemeenteraadszitting. Donderdagav. 1 Augustus j.l. vergaderde de tijdelijke raad dezer gemeente onder Voorzitterschap van den heer D. Goekoop. Tot de ingekomen stukken behoorden diverse goedgekeurde begrootingswijzigingen der begrootingen 1944 en 1945, alsmede de door Gedeputeerde Staten vastgestelde gemeente-rekening 1941. Tevens was inge komen de machtiging van Gedeputeerde Staten tot het doen van uitgaven betreffen de het schilderen van de dokterswoning, de herbouw van de muur om het gebouw der O. L. school en de puinruiming op het Havenhoofd. Van het College van Algem. commissarissen voor den wederopbouw was bericht ontvangen, dat de bouw van de Maycrete-noodwoningen niet doorgaat. De rekeningen van het Algem. Armbe stuur over de jaren 1943, 1944 en 1945 werden vastgesteld. De gemeente-rekening over het jaar 1943 werd voorloopig vast gesteld met op den gewonen dienst een batig saldo van 94,94 en op den kapitaaldienst een batig saldo van 375, Van Burgemeester en Wethouders wsa om advies ingekomen een verzoek van de stichting tot exploitatie van een der Vereeni- gingsgebouw om een gedeelte van het schoolplein te mogen huren voor het Ver- eenigingsgebouw. Besloten werd aan B. en W. te adviseeren dit gedeelte van het plein te verhuren aan de stichting van 1 Januari 1946 tot en met 31 December 1955 voor de prijs van 1,per jaar. Burgemeester en Wethouders stellen voor het gebouw van de O. L. school grondig te doen herstellen. Het gebouw verkeert in een zeer verwaarloosde en havelooze toe stand. De kosten van de herstelwerkzaam heden v/orden geraamd op ƒ8146, het groots te gedeelte hiervan is oorlogsschade. Besloten wordt op de begrooting 1946 de noodige gelden voor deze werkzaamheden beschikbaar te stellen. Tijdens de Rondvraag wijst de heer den Eerzamen op het rijden van motorvoertuigen door de Pieterstraat. De Voorzitter antwoordt, dat de borden niet aan de voorschriften voldoen, zoodat de politie niet kan optreden. Nieuwe borden zijn reeds in Juni besteld, doch nog niet aangekomen. •Een lang verbeid weerzien. Driemaal dreunt de iluit van de (Oranie" en het vlaggeschip vaart statig de thuishaven binnen. Einde lijk! Zeven jaar is het geleden, dat het fraaie schip den ouden IJ-kant verliet om eerst nu weer thuis te komen. Thuis terug in Neder land, ook voor de honderden repa- trieerenden die na jaren van ellende v/eer in het vaderland terugkomen. Eindelijk weer hereenigd met hun familie, met hun oude vrienden. Een lang verbeid weerzien Zoo herstelt zich geleidelijk weer het normale leven. Zoo treffen we op elk gebied weer oude bekenden aan, waarvan we het bestaan schier niet meer wisten. Koffie, Thee en Cacao, natuurproducten dis het leven zoo veraangenamen en die we zoolang ontbeerd hebben. We vinden ze alle weer terug in dezelfde prettige winkels van De Gruyter. Zoowaar ook onze oude vrienden: Rood, Blauw en Oranje merk, de onovertroffen koffie-melanges van De Gruyter. Door ervaren vak-; menschen met zorg en toewijding samengesteld en gebrand. Als vroe ger: krachtig en geurig als geen ander. De speciale „aroma-bescher mende" silo's van De Gruyter waarborgen U het volkomen genot van geur en smaak. Een lang ver beid weerzien. Er komt weer De Gruyter's koffie. (Ingezonden Med). Zondagavond heeft Ds. J. Ewoldt beroepen predikant bij de Ncd. Herv. Kerk te Bolnes in de Ned. Herv. Kerk te Ridder kerk zijn intrede gedaan, na bevestigd te zijn door zijn vader, Ds. H. Ewoldt te Bergambacht. De nieuwe predikant had tot tekst gekozen Math. 3:11b. Na afloop van de prediking is hij toegesproken door Ds. Roskott van H.-I.-Ambacht namens den Ring Zwijndrecht, door J. H. van Bom mel te Bolnes namens den Kerkeraad, door S, van Galen namens de Kerkvoogdij, door Burgemeester J. H. Crczee, door Dr. Sme ding en door Ds. C. v. d. Boogert, Ned. Herv. predikant te Slikkerveer, consulent. OUDDORP. K- de Vogel had het ongeluk tuet de paarden en een maaimachine van K. Pikaart in de sloot te rijden en kwam wonder boven wonder alleen met een nat pak en een beschadigde machine er af. Op Vrijdag 16 Augustus a.s. hoopt dhr. D. de Koning den dag te herdenken dat hij 25 jaar in dienst bij de Posterijen is, waarvan 3'jaar te Rotterdam en 22 jaar in deze gemeente. We wensen hem nog vele jaren toe en hopen dat die dag voor hem niet ongemerkt voorbij zal gaan. Kerknieuws. Predikbeurten voor Zon dag 11 Augustus a.s. Ned. Herv. Kerk v.m. 9,30 en n.m. 2,30 uu Ds. Erzinger van Noordeloos. Geref. Kerk v.m. 9,30 en n.m. 2,30 uur Ds. v. d. Veen. Ger. Gemeente v.m. 9,30 en n.m. 2,30 uur Ieesdienst. Doopsgez. Kerk Ds. Ewijck van Stolwijk. Op dit Eiland zijn veel vacatures bij de Ned. Herv. Kerken. In verband hiermede is op de Ringvergadering besloten om de Ring te splitsen in het Oostelijken Westelijk gedeelte. Burgerlijke Stand. Getrouwd: Jacob Mastenbroek Dz. met Mina Tanis Md. NIEUWE TONGE, De burgemeester van Nieuwe Tonge brengt ter algemene kennis, dat de derde periode voor de bespuiting van het aardappelloof met Calciumarsenaat ter bestrijding van den Coloradokever door den Inspecteur van den Plantenziekten- kundigen dienst is vastgesteld van 4 Aug. tot en met 17 Aug. 1946. NIEUWE TONGE, 5 Augustus 1946, De Burgemeester, voornoemd. P. C. TIJL. L.B. Burgerlijke Stand over de maand Juli Geboren: Hendrik, z.v. D. Slinger en P. K- van Balen.; Marinus Pieter, z.v. J. Noteboom en M. D. van Ast.; Marinus Pieter, z.v. A. v. d. Boom en C. v. Soest.; Cornells, z.v. C. van Balen en S. van Erkel.; Dirk, z.v. A. v. d. Kooij en A. Roest.; Marie Jacoba, d.v. J. Guldemeester en M. van der Veer. GehuwdD. J. ven den Tol 30 j. en C. W. de Jong 30 j.; J. A. Dekker 20 j. en W. C. Struik 21 j.M. Zweerus 27 j. en C. van den Doel 22 j.; J. de Jong 26 j. en G. Kreeft 21 jaar, Den Bommel. Overleden Adriana Kievit 72 jaar, echt- genoote van Aren Gebraad. VertrokkenKaatje Fluit naar Rotterdam Ingekomen: Maria Chr. van der Maden, uit Middelharnis. OUDE TONGE. Het zoontje van den Heer L. D. kwam met een zijner voetjes zodanig tussen een fietswiel, dat Dr. Voogd eerste hulp verlenen moest. J.l. Maandag maakten de leden dei- gemeentelijke brandweer met hun dames een plezier reisje naar Walcheren. O.a. werd bezocht: Goes, Middelburg en Vlis- singen. Allen keerden voldaan 's avonds terug. Beroepen bij de Ned. Herv. Gem. alhier, Ds. Stelwagen te Giesendam Neder- hardingsveld. De oogstwerkzaamheden zijn thans in vollen gang; de uitkomsten bij het dor sen zijn naar wij vernemen heel gunstig. Sprak men vorig jaar over: het wonder van Tholen, wij kunnen thans nu wel spreken het wonder van Flakkee. Burgerlijke Stund over de maand Jidi'46 Geboren: Arend, z.v. C. Kamerling en J. Koningswoud.; Jacoba Maria, d.v. J. Wesdorp en N. du Pree.; Neeltje, d.v. W. Luijendijk en S. Both.; Johannes, z.v. Tuns en L. van Tigchelen.; Jannetje Maria, d.v. L. Polder en D. Holleman.; Cornelia Johanna, d.v. A. J. Dierkx en J. C. Hameeteinan.; Krijn Arend, z.v. P. van den Doel en G. Kamerling.; Leendert Jan, z.v. W. Bouwens en A. Los.; Jacob, z.v J. Koole en P. M. Kolkena.; Bastiaan, z.v. K. Beijer en C. van den Doel.; Jan, z.v. A. Hartog en W. Jongejan.; Elizabeth, d.v. Th. van Eek en G. Smeding.; Maria Petro- nella, d.v. A. van Kampen en P. van Wezel.; Francina Carolina, d.v. D. de Vos en J. J. Bathoorn.; Everdina Maria, d.v. A. Ter hoeve en A. Everaars.; Catharina Johanna, d.v. A. J. Verseavel en M. C. Peperstraten. Ondertrouwd: Eliza Hotting, 24 j. wonen de te Ooltgensplaat en Jacoba van de Ouden 20 j. wonende te Oude Tonge.; Jacob Cohen, 28 j. en Nannij Meijer 26 j. beiden wonende te Oude Tonge.; Leendert Adrianus, de Graaf, 26 j. wonende te Zwijndrecht en Neeltje Aagje, Bezemer, 22 j. alhier. Gehuwd: C. J. Pollemans 35 jaar en C. J. Winkels 27 jaar beiden wonende te Oude Tonge.; L. Nijland 27 jaar en D. Oudzegel 30 jaar wonende te Oude Tonge.; E. Hot ting 24 jaar wonende te Ooltgensplaat en J. van den Ouden 20 jaar wonende te Oude Tonge.; J. Cohen 28 jaar en N. Meijer 26 jaar beiden wonende te Oude Tonge.; L. A. de Graaf 26 jaar wonende te Zwijn drecht en N. A. Bezemer, 22 jaar wonende te Oude Tonge. Overleden: Arend Kamerling twee dagen, z.v. C. Kamerling en J. Koningswoud.; Cornelis Jeremias, de Vos 61 jaar, echtgen. van E. de Ruiter.; Levie de Winter, 43 jaar, ongh. z.v. Israel de Winter en Eva Frankel.; deze persoon is reeds op 19 Sept. 1942 in het concentratiekamp „Auwitz" overleden. OOLTGENSPLAAT. Donderdag j.l. is een begin gemaakt met het verscheepen van aardappelen. Deze week zal langs de huizen der ingezetenen worden gecollecteerd voor de op 31 Augustus a.s. te houden feestiviteiten. Dinsdag j.l. maakten de leerlingen der Naai- en Knipschool onder leiding van hun leerares mej. W. Neels per R.T.M. een uitstapje naar Ouddorp. Predikbeurten: Ned. Herv. Kerk: v.m. 9.30 en n.m. 6 uur Ds. HienSch van Kampen. Geref. Kerk: v.m. en n.m. Ds. Bos. Ger. Gem: v.m. en n.m. Leesdienst. DEN BOMMEL. Burgerl. St. over Juli '46 GeborenAnthonia, d.v. N. L. Wesdorp en E. van Putten.; Johanna Cornelia, d.v. W. C. van Gurp en P. de Vos.; Hester, d.v. H. de Berg en N. Goemaat. Gehuwd: A. Hameeteman 27 j. en M. Buijs 19 j.; J.de Jong 26 j. G. Kreeft 21 jaar. Predikbeurten Ned. Herv. Kerk: v.m. en n.m. Ds. van Galen van Elit. De collecte van Zondag 28 Juli heeft opgebracht de somma van 99,73 waarvoor namens Kerkeraad dank wordt gezegd. Geref. Kerk v.m. en n.m. Leesdienst. No. 15. No. 32 (No. 7 v. d. wedstrijd) heeft 2 sleutelzetten. 1. Db5-e2 en 1. Tc2-e2. Alleen de heer Poortvliet vond beide. Om speciale redenen besluiten we met No. 10 de twee- zetten wedstrijd. Wanneer de rubriek door gebrek aan plaatsruimte niet tweemaal uit gevallen was, zou de wedstrijd voor September klaar geweest zijn. Dit moet in verband met de werkzaamheden van den schaakredacteur. Dit betekent niet dat de rubriek na September niet meer verschijnen zal. Wanneer er belangstelling is-zal er dit najaar zeker een rubriek (met wedstrijd) zijn. Hier volgt de ladderstand met No. 10. Oplossingen verzenden vóór 24 Augustus. Alleen sleutelzet(ten). - De heren Poortvliet en de Jager hadden No. 11 ook tijdig opgelost. Vorige week vergat'ik dit. J. L. Braber C. Poortvliet B. Vis G. de Jager M. C. Knöps H. J. Langbroek 8 6 6 8 4 2 W. A. Nieuwland6 „Excelsior" H. de Jong 4 4 No. 15 (-— No. 10 v. d. w.) WIT (10): Kf7, Dd6, Ta4, Th4, Lf5, Lh6, Pd5, Pd2, pi. b2, g7. ZWART (14): Kd4, Dc4, Ta3, Tf3, Lhl, 3 Pa5, Pf4, pi. b3, c5, d3, e2, g6, h3 en h5. 2 a bcdefgh

Krantenbank Zeeland

Opbouw | 1946 | | pagina 2