VAN GREPPEL TOT WATERING Verdrinkend Land I 1 Ds. Bel 2 OPBOUW Als bijzonderheid kan gemeld worden dat dit de eerste keer is dat N.V.V. Zaterdagsmiddag: twee wedstrijden organiseerde. GOEDEREEDE. Donderdagmiddag, 27 Sept., had de grondwerker M. Breen het ongeluk bij zijn werkzaamheden tusschen een kipkar, geladen met 3000' Kg. grint, terecht te komen. Met zware inwendige kneuzingen werd hij op advie van Ds. Bulthuis, naar het Ziekenhuis te Diskskind overgebracht. OUDDORP. De garnalenvisschers hebben de afgeloopeu week drie dagen gevischt. Er werd van 200 tot 800 Kg. garnalen per dag gevangen met de motor. Met de zeilscheepjes werd van 13 tot 150 Kg. per dag gevengeu. Een had het geluk niet de motor nog in een dag 1000 Kg. te vangen. De zeilscheepjes kunnen tegen de motorschepen niet aan, zoodat er met de zeilscheepjes weinig verdienen valt. C. v. Noord had bij een goede vangst toch nog het ongeluk zijn vischnetten te scheuren. De visscherschuit van D. v. d. Klooster, welke ook door de Duitsche Weermacht erg was beschadigd, is nu hersteld van de werf gekomen, zoodat deze nu ook de garnalenvisscherij weer kan gaan uitoefenen. In de weervisscherij wordt niets gevangen. Voetbal. Zaterdag j.l. bracht de voetbalver. „Prins Bernhard" een bezoek aan Renesse. Na een spanneode strijd slaagden onze jongens er in om niet een 52 overwinning naar huis terug te keeren. Ruststand was 21 in het voordeel van Renesse. A.s. Zaterdag gaan onze jongens een bezoek brengen aan Melissant. Burgerlijke Stand. Geboren: Johannis, z. v. C. Pikaart en J. Roozemond; Lammigje Rijnge Ammie, d. v. A. Temmink en D. Westdijk. Kerknieuws: Geref. Kerk v.m. 9,30 en n.m. 2,30 uur leesdienst; Geref. Gem. v.m. 9,30 en n.m. 2,30 uur leesdienst; Doopsgez. Gem. v.m. 9,30 uur Ds. Thiessen. OUDE TONGE. In verband met het optreden van een beginnende rattenplaag in enkele streken op het eiland, zal door de firma Bleijs te Leiden, in opdracht van Dienst Landbouwherstel, de rattenbestrijding ter hand genomen worden. Een en ander gescheidt gratis en kan door ieder een worden aangevraagd. Zij, die menen hiervoor in aanmerking te komen, dienen dit schriftelijk op te geven aan Bureau, Dienst Landbouwherstel, Zandpad, Middelharnis. De Burgemeester der gemeente Oude-Tonge brengt ter algemene kennis, dat de Schade- Enquette Commissie zitting zal houden in de ver gaderzaal, Schoolstraat 13, alhier, op Dinsdag 9 Oct. 1945 van 9-12 en 1-3.30 uur voor het afgeven en in ontvangst nemen van schadeformulieren. De schadeopgaven moeten vóór 28 October zijn ingediend, bij de Schade Enquette Commissie, Coolsingel, Rotterdam. Later ingediende opgaven kunnen niet meer in behandeling worden ge nomen. quitantie, waarop het geheele als ingeleverd ver meld bedrag is terugbetaald, wordt daarbij door het betaalkontoor ingenomen. Het is uiteraard ver boden zich tweemaal het aanvullingsbedrag te laten uitbetalen, hetgeen als misdrijf zal worden beschouwd. NIEUWE LIJST KRIJGSGEVANGENEN UIT JAPAN. Op de Secretarie der gemeenten Oude Tonge, Goedereede en .Middelharnis zijn de nieuwe lijsten gedeponeerd van de bevrijde krijgsgevangenen uit Japan. MUSSERT WIL NAAR AMERIKA. Gebrek aan werkelijkheidszin. De reactie van de N.S.B.-gevangenen op de vonnissen van het Bijzonder Gerechtshof en meer speciaal op het doodvonnis tegen Max Blokzijl is er een van groote zenuwachtigheid. Wij hadden de gelegenheid in het centraal bewaringskamp in Nieuwersluis met deze menschen vrijuit spreken. Blokzijl vonden zij volkomen rechtvaardig ter dood veroordeeld. Er viel een zekere gretigheid te constateeren als het erom gaat de hoofdschuldigen, zooals van Geelkerken en van Genechten, extra zwart te maken. De anderen, waaronder natuurlijk ook zij, zijn allemaal lichte gevallen die naar huis gezonden konden worden. Ze nemen het 't Neder landsche volk kwalijk dat 't zoo onverdraagzaam is. De Duitschers namen toch ook niet alle leden van de S.D A.P. gevangen en zij waren toch maar gewone leden van een politieke partij. Dat het bloote feit van het lidmaatschap van deze land- verraderlijke beweging mede voldoende zich van verdenking en dus ook van arrestatie met zich medebrengt, is door hen moeilijk te begrijpen. Te verwonderen is dat niet want de leider geeft wel een tragisch voorbeeld van gebrek aan werke lijkheidszin. Zijn vrouw zit ook in Nieuwersluis. Zij is naar haar zeggen nooit lid geweest van de N.S.B. en haar man troost haar ook hiermee in zijn brieven: „Jij bent immers nooit lid van de N.S.B. geweest". Mevrouw Mussert, beter be kend als Tante, valt in geen opzicht onder haar medegevangenen op. Ze is volmaakt onbelangrijk. Antoon vertelt dat hij sinds een week Engelsch studeert. Hij wil naar Amerika, als goed Europeaan wil hij de nieuwe heeren van Europa meemaken. Een andermaal zegt hij dat het niet meevalt kapi tein te zijn op een zinkend schip en in zielige zelf overschatting en belachelijke zucht naar het marte laarschap vergelijkt hij zich dan met cle graven Egmond en Hoorne. De N.S.B.-vrouwen maakten op ons een veel pittiger indruk. Er waren booze blikken, waaruit wel eenige verbittering sprak. Zij gedragen zich naar onzen indruk flinker dan de mannen. De kampleiding acht het gewenscht om de ge vangenen tqt andere gedachten te brengen. Eiken avond is er gelegenheid tot een gesprek of wordt er tot hen gesproken over de oorzaak van hun huidigen toestand en de weg terug naar een ge zonde samenleving. Om de veertien dagen komt er een spreker van buiten, die een actueel onder werp voor hen behandelt. Prof. Waterink, wet houder van der Ploeg uit Utrecht, de heer van der Vlist van het psychotechnisch instituut uit Utrecht en vele anderen werken hieraan mede. STICHTING 20 DECEMBER 1944. Voor geen enkelen Flakkeeënaar behoeft de datum 20 December 1944 toelichting of omschrij ving: de meedoogenloos-harde razzia, die de ons eiland bezettende vijand dien dag op onze jongens en mannen hield, ligt een ieder nog als den dag van gisteren in het geheugen. Niet een ieder is echter volledig op de hoogte van wat ir. C. W. C. van Beekom, met drie tócht- genooten, gedaan en ondervonden heeft, toen hij zich opmaakte in die dagen, om nog zooveel moge lijk mannen en jongens uit de klauwen van den overweldiger los te tukken, en hoe hij tenslotte met 214 man uit Kampen op Flakkee terug kwam. Zijn ondervindingen beschreef ir. Van Beekom in een boekje „Eiland in Nood", gedrukt bij Flakkeesche Drukkerij J. en M. Boomsma. Het bracht nogal wat op; een tweede druk verschijnt nu bij Uitgeversmij. Leopold in Den Haag. De schrijver wenscht, uiteraard, geen geldelijk voordeel uit dezen druk te trekken. Zoo besloot hij, in overleg inet en onder goedkeuring van den minister van sociale zaken, de winst op dit uit gaafje te bestemmen voor de nagelaten betrekkin gen diergenen, welke gedurende den oorlog van dit Eiland naar Duitschland werden opgeroepen of weggevoerd en niet terugkeerden. Om dat doel te verwezenlijken is in het leven geroepen de Stichting 20 December 1945, welke het beheer over deze gelden zal voeren. Het Stichtingsbestuur bestaat uit de HH.: Dr. S. S. Smeding, Goedereede, voorzitter; ir. C. W. C. van Beekom, Middelharnis, secretaris-penning meester; inr. L. J. den Hollander Jr., Middelhar nis, P. van Rumpt, Stad a. h. Haringvliet en M. J. Zoeteman, Dirksland, bestuursleden. IEDEREEN 100 NIEUW GELD. In een leemte voorzien. Het ministerie van financiën deelt mede, dat ook zij die minder dan 100 op hun geldkaart, volmacht of quitantie hebben ingeleverd en die geen tegoed van vroegeren datum bij het gekozen inleverkantoor hebben, voor de uitbetaling van contanten in nieuw geld aanvulling tot 100, kunnen krijgen. De volgende bepalingen moeten daartoe in acht worden genomen. De betrokkene moet zich tusschen 8 en 13 Oc tober vervoegen bij de instelling, waar hij nog een tegoed van vroegeren datum heeft. Deze instelling zal hem dan op vertoon hetzij van zijn geldkaart met bijbehoorende distributiestamkaart, hetzij van de volmacht, hetzij van de quitantie, voor militai ren, een zoodanig bedrag in nieuw geld uitbetalen als noodig is om het op de geldkaacj volmacht of quitantie vermelde bedrag aan te vullen tot100,-. De bedoelde instelling teekent dit aanvullings- bedrag aan op de geldkaart, volmacht of quitantie, welke in het bezit blijft van den aanvrager. Pas hierna late de betrokkene zich de tegenwaarde van het op de geldkaart, volmacht of quitantie vermel de bedrag in nieuw geld door het kantoor van inlevering uitbetalen. De geldkaart, volmacht ofi HOOI VOOR HET INUNDATIEGEBIED FLAKKEE. Aan de Paarden- en Veehouders in het inunda- tiegebied zij medegedeeld, dat zij een aanvraag voor een- hooitoewijziug schriftelijk kunnen in dienen vóór of op 12 October e.k. Binnengekomen aanvragen na genoemden da tum kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Op de aanvraag dient te worden vermeld, hoe veel hooi men in voorraad heeft en hoeveel werk paarden en melkkoeien op het bedrijf aanwezig zijn. Aan de hand hiervan zal de toewijzing worden vastgesteld. Indien bij de controle mocht blijken, dat een onjuiste opgave is verstrekt, zal geqn hooi worden toegewezen. De Plaatselijke Bureauhouder van District 28 H, H. VAN HEEST. BESTRIJDING RATTENPLAAG. In verband met het optreden van een beginnen de rattenplaag in enkele streken van het eiland, zal door de Firma Bleijs te Leiden, in opdracht van Dienst Landbouwherstel, de rattenbestrijding ter hand worden genomen. Een en ander geschiedt gratis en kan door iedereen worden aangevraagd. Zij, die meenen hiervoor in aanmerking te komen, dienen dit schriftelijk op te geven aan het Bureau van Dienst Landbouwherstel, Zandpad, MIDDELHARNIS, vóór 6 October a.s. Plaatselijk nieuws Middelharnis. Daar Melk in Blik als afgeloopen moet worden beschouwd, zijn de melkslijters verplicht hun toegewezen hoeveelheid melk over eiken dag te verdeelen, daar die verdeeling niet door de klant kan worden geregeld. De fabriek regelt dit voor de slijter, dus vanzelf moet de slijter dat voor de klant regelen. BEKENDMAKING. De Besturen der gemeenten Stad aan 't Haring vliet, den Bommel, Ooltgensplaat, Oude Tonge en Nieuwe Tonge in gemeenschappelijke ver gadering ten gemeentehuize van Oude Tonge bijeen o.m. ter bespreking van het verkeers- vraagstuk in het oostelijk gedeelte van Flakkee; Overwegende, dat de wijze waarop en het tempo waarin zichde reconstructie van de mogelijkheden voor personenvervoer in Oost Flakkee voltrekt, hen met zorg vervullen; dat het personenvervoer vóór het verloop der oorlogshandelingen onderling verkeer per open baar vervoermiddel onmogelijk maakte, geschiedde met gebruikmaking van autobussen voor zooveel betreft de gemeente Stad aan 't Haringvliet en van een stoomtram voor zoover aangaat de andere gemeenten in Oost Flakkee; dat de tramverbinding reeds voor het uitbreken van den oorlog uit den tijd was geraakt, doch mogelijk in verband met het geïnvesteerde kapi taal bezwaarlijk kon worden afgeschaft; dat echter op last van de Duitsche Weermacht een belangrijk gedeelte van het tramspoor is op gebroken, terwijl het overblijvende gedeelte ten gevolge van inundatie ernstig heeft geleden; dat weliswaar na de capitulatie van Duitschland en het droogkomen van Oost Flakkee met de reconstructie van de trambaan is aangevangen, doch het tempo waarin deze reconstructie ge schiedde niet in overeenstemming kan worden geacht met het groote belang van het personen vervoer in deze streek en het zich zelfs laat aan zien, dat in de eerste maanden een tramverbinding nog niet zal tot stand komen; dat ook op andere wijze in de behoefte aan personenvervoer zij het tijdelijk geheel onvoldoende wordt voorzien; dat de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij een autobusdienst onderhoudt tusschen Ooltgens plaat, den Bommel, Stad aan 't Haringvliet en Middelharnis, doch daarvoor slechts twee auto bussen in gebruik zijn, hetgeen absoluut onvol doende moet worden geacht, te meer nog omdat in de praktijk een dezer bussen in de garage blijft staan; dat de gemeenten Oude Tonge en Nieuwe Tonge een verkeersmiddel met andere gemeenten op het eiland geheel missen; Overwegende, dat in dezen toestand niet langer kan worden berust: Spreken uit: d3t naar hun oordeel de verdere reconstruc tie van de tramlijn Middelharnis-Ooltgensplaat moet blijven rusten tot in onderling overleg van alle belanghebbenden, waaronder de Directie van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij en de gemeentebesturen uit Oost Flakkee, zoo mogelijk onder leiding van het Ministerie van energie en verkeer en/of Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland, een beslissing is gegeven nopens de vraag of het algemeen belang mede in verband met den huidigen stand van wetenschap en tech niek de reconstructie van de tramlijn Middel harnis - Nieuwe Tonge - Oude Tonge - den Bom- mei - Ooltgensplaat thans nog vordert; b. dat zonder uitstel de vereischte autobussen i moeten worden beschikbaar gesteld, ten einde eventueel bij wijze van tijdelijke voorzienig althans in de meest dringende behoefte aan ver keersmiddelen voor personenvervoer in Oost Flakkee te voorzien; Besluiten: a. Zijne Excellentie den Heer Minister van Energie en Verkeer te 's-Gravenhage te verzoeken het vraagstuk van het verkeer in Oost Flakkee eventueel op geheel Goeree en Overllakkee met inbegrip van de verbindingen naar en vdn dit eiland zoo mogelijk in overleg niet Gedepu teerde Staten der provincie Zuid-Holland, on middellijk te doen onderzoeken en te gelasten, dat in afwachting hiervan geen maatregelen wor den genomen of werkzaamheden worden verricht, welke een afdoende oplossing in den weg zouden kunnen staan; b. alle bevoegde Instanties te verzoeken on verwijld het noodige materiaal beschikbaar te willen stellen, opdat in het personenvervoer voor Oost Flakkee op bevredigende wijze kan worden voorzien. Dit besluit zal ter kennis worden gebracht van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland en van de Commissie streekvervoer, ingesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, met verzoek een oplossing van het verkeersvraagstuk in Oost Flakkee te willen be vorderen. Aldus besloten ten Gemeentehuize van Oude Tonge op 28 September 1945. Burgemeester en Wethouders van Stad aan 't Haringvliet, uitoefende de bevoegdheden van den Raad dier gemeente, De Wethouder, De Burgemeester, L. MOL Jr. F. NIEBORG. Burgemeester en Wethouders der gemeente den Bommel, uitoefenende de bevoegdheden van den Raad dier gemeente, De Secretaris, De Burgemeester, KOSTEN. F. NIEBORG. Burgemeester en Wethouders der gemeente Ooltgensplaat, uitoefenende de bevoegdheden van den Raad dier gemeente, De Wethouder, De Burgemeester, P. VAN ES. C. SLOBBE. Burgemeester en Wethouders der gemeente Oude Tonge, uitoefenende de bevoegdheden van den Raad dier gemeente, De Wethouder, De Burgemeester, H. BEIJER. C. SLOBBE. Burgemeester en Wethouders der gemeente Nieuwe Tonge, uitoefenende de bevoegdheden van den Raad dier gemeente, De Wethouder, De Burgemeester, W. A. VAN ALPHEN. R. STERK. BEKENDMAKING. De Besturen der gemeenten Stad aan 't Haring vliet, den Bommel, Ooltgensplaat, Oude Tonge en Nieuwe Tonge in gemeenschappelijke ver gadering ten gemeentehuize van Oude Tonge bijeen o.m. ter bespreking van het vraagstuk der electriciteitsvoorziening van Oost Flakkee-; Overwegende, dat in de jaren onmiddellijk vóór het uitbreken van den oorlog' op 10 Mei 1940 de electriciteitsvoorziening van Oost Flakkee een punt van herhaalde en uitvoerige besprekingen heeft uitgemaakt; dat de oorlog van 10 Mei 1940 5 Mei 1945 de verdere behandeling heeft vertraagd en de afdoening hiervan ten slotte onmogelijk heeft gemaakt; dat thans evenwel zoo spoedig mogelijk moet worden getracht Oost Flakkee omvattende de gemeenten Stad aan 't Haringvliet, den Bommel, Ooltgensplaat, Oude Tonge en Nieuwe Tonge van electriciteit te voorzien; Besluiten: i n b e g i n s e 1 tot electrificatie van de gemeenten Stad aan 't Haringvliet, den Bommel, Ooltgensplaat, Oude Tonge en Nieuwe Tonge; b. de voorbereiding van de uitvoering van dit besluit op te dragen aan een Commissie en daartoe te benoemen: tot Lid en Voorzitter: C. Slobbe, burgemeester van Ooltgensplaat; tot leden: F. Nieborg, waarnemend burgemeester van den Bommel, R. Sterk, burgemeester van Nieuwe Tonge, A. E. Soldaat, wethouder van Stad aan 't Haringvliet, C. L. de Wit, wethouder van Oude Tonge, P. van Es, wethouder van Ooltgensplaat, en tot Secretaris: B. J. Kosten, waarnemend secretaris van den Bommel, met opdracht aan deze Commissie aan hen zoo spoedig doenlijk de daartoe vereischte voorstellen te doen. Aldus besloten ten Gemeentehuize van Oude Tonge op 28 September 1945. Burgemeester en Wethouders van Stad aan 't Haringvliet, uitoefenende de bevoegdheden van den Raad dier gemeente, De Wethouder, De Burgemeester, L. MOL Jr. F. NIEBORG. Burgemeester en Wethouders van den Bommel, uitoefenende de bevoegdheden van den Raad dier gemeente, De Secretaris, De Burgemeester, KOSTEN, l.s. F. NIEBORG. Burgemeester en Wethouders van Ooltgensplaat, uitoefenende de bevoegdheden van den Raad dier gemeente, De Wethouder, De Burgemeester, P. VAN ES. C. SLOBBE. Burgemeester en Wethouders van Oude Tonge, uitoefenende de bevoegdheden van den Raad dier gemeente, De Wethouder, De Burgemeester. H. BEIJER. C. SLOBBE. Burgemeester en Wethouders van Nieuwe Tonge, uitoefenende de bevoegdheden van den Raad dier gemeente, De Wethouder, De Burgemeester, W. A. VAN ALPHEN. R. STERK. BUITENLANDSCH OVERZICHT. Houding der geallieerden ten opzichte van Java. De Australische minister-president Chifley heeft zijn volle medewerking verleend om een eind te maken aan de staking onder de haven arbeiders te Sydney, die zich solidair hadden ver klaard met de Indische nationalisten en geweigerd hadden Nederlandsche schepen met oorlogs materiaal te laden. Hieraan vooraf ging een bespreking tusschen Chifley met zijn ambtgenoot van Bevoorrading en Scheepvaart en baron van Aerssen Beyeren van Voshol, de Nederlandsche gezant in Australië en Lt.-gen. van Oyen en Dr. van Hoogstraten, leden van het Ned. Indisch bestuur. Chifley heeft verklaard, dat stappen onder nomen zullen worden om alle Indonesiërs naar hun schepen te doen terugkeeren en er voor te zullen zorgen, dat alle „hulpverleeningsschepen' volgeladen zullen wprden. Vier koopvaardij schepen zouden door uitgelezen Nederlandscli personeel met oorlogsmateriaal en hulpverlee- ningsgoederen worden geladen. Ten aanzien van de stakende Indonesische zee lieden werd toegezegd, dat zij bij de eerste ge legenheid uitgewezen zouden worden. Minder bevredigend is de politieke situatie op Java geworden na de landing der geallieerde strijd krachten bij Batavia. Sir Philip Christison, de pas benoemde geallieerde bevelhebber in Nederlandsch Oost-Indie heeft verklaard, dat hij de Indonesische regeering zou handhaven ter uitoefening van het burgerlijk bestuur in die zones, welke niet door de geallieerde strijdkrachten zijn bezet. Aan den wensch der inheemsche regeering was in zooverre tegemoet gekomen, dat geen Nederlanders deel zouden uitmaken van de bezettingseeriheden. Christions plan was het Nederlandsche vertegen woordigers en Indonesische leiders samen te bren gen voor een ronde-tafel-conferentie. Zelfs zou Lord Mountbatton den vertegenwoordiger van de Ned. Indische regeering bij het geallieerd opper commando, Van der Plas, opdracht hebben ge geven een proclamatie uit te geven, die tot ver heldering der situatie zou bijdragen en de Neder landsche regeering de noodzakelijkheid onder oogen te brengen tot het treffen van maatregelen, opdat de Indonesiërs tevreden zullen worden ge steld. Doel van hun komst was slechts het be vrijden van krijgsgevangenen en geïnterneerden. De Britten kwamen slechts de kustplaatsen bezet ten, terwijl het binnenland, mede wat de bevoor rading betreft, voor verantwoordelijkheid van de inheemsche regeering kwam. De Indonesische strijdkrachten Neihos-recruten, noch Soeharillas zouden worden ontwapend. Gevolg gevend aan bovenstaande verklaringen van Christison heeft van der Plas een uitnoodiging gericht tot Dr. Soe- karno tot een bespreking, welke een poging zou zijn om de inheemsche aspiraties te leeren kennen met het doel gedragslijnen uit te stippelen met 1 betrekking tot de te volgen politiek. Vanzelfsprekend heeft de Nederlandsche regee ring, bij monde van minister Logeinann, hiertegen een protest doen hooren. Terecht voerde de minister aan, dat van der Plas niet gerechtigd is namens de Nederlandsche regeering een zoover gaand besluit te nemen zonder voorkennis van Dr. van Mook. „Wij zullen hem onmiddellijk telegrafeeren alle handelingen van deze kwestie te staken en hem adviseeren in den vervólge niet meer dergelijke besluiten te nemen zonder mach tiging van de Nederlandsche regeering". Stappen zijn ondernomen, aldus Logemans verklaring om Indonesische nationalisten van Nederland naar Java te zenden, die verklaard hebben met de Nederlanders samen te werken en -vertrouwen stellen in de beloften van de Koningin om Indië te voeren tot een zelfstandig bestuur. „In geen geval zal Nederland met Soekarno onderhandelen". De Londensche Conferentie. Deze week werd de conferentie van de vijf ministers van buitenlandsche zaken te Londen beëindigd. Reeds was te voorzien, dat geen over eenstemming zou worden bereikt speciaal door het niet inwilligen der Russische eischen met betrekking tot het Balkan-probleem. Hoewel Molotof onlangs bij gelegenheid van een receptie van het genootschap voor Britsch Russische cultureele betrekkingen een hoopvol geluid deed hooren, werd toch de mogelijke op lossing in uitzicht gesteld voor een volgende conferentie. Het laatst uitgegeven communiqué luidde: „De raad van ministers van buitenlandsche zaken is heden tweemaal bijeen gekomen. Molotof presideerde des morgens, "Wang des middags. In zijn tweede bijeenkomst besloot de raad zijn huidi ge zitting te beëindigen. Op dit oogenblik zijn twee oorzaken voor het afbreken van de conferentie te onderkennen: ten eerste de principieele tegen stelling in politieke opvattingen tusschen de Sowjet-Unie en de Westersche geallieerden inzake de kwesties betreffende Oost-Europa. Deze kwes ties zijn echter nimmer ten volle besproken en vormen niet de oorzaak van het afbreken van de conferentie. Ten tweede de vastberaden bedoeling van de Sowjet-delegatie om het aantal mogend heden, dat zou deelnemen aan de bespreking over de vredesverdragen met de voormalige satellieten van Duitschland, te beperken. Dit leidde tot een conflict omtrent de te volgen procedure, welk conflict de onmiddellijke oorzaak werd van de mislukking der besprekingen". Volgens een bericht van Daily Express over weegt Whitehall de mogelijkheid van een tweede conferentie der „big three" teneinde een oplossing te vinden nu de conferentie der vijf ministers is vastgeloopen. Een ander voorstel omvat een con ferentie van vijf staatshoofden, waarbij aan de „big three" zouden worden toegévoegd de Gaulle voor Frankrijk en Tsjang Kai Sjek voor China. Engeland zouden vertrekken, zullen thans met dit schip hun bestemming kunnen volgen. Distributie van gedistilleerd. Op Zaterdag 6 October a.s. zal de distributie van gedistilleerde dranken worden hervat. De be voorrading van hotels, café's, restaurants en slijte rijen heeft deze week plaats gehad met een rant soen voor 2 maanden op basis van 40 pCt. van den omzet in 1939. Er zijn nieuwe prijzen vastgesteld. De jenever- prijs is naar gelang van liet karakter van het be drijf vastgesteld op 35 tot 65 cent per glas. De slijterijen zullen aan een beperkt aantal vaste klanten kunnen leveren, waarbij de af te leveren hoeveelheid niet boven één liter per maand mag uitgaan. De slijters zullen klantenkaarten uitreiken en nauwkeurig elke aflevering moeten registreeren. De slijter is verplicht zijn bedrijf op vier vaste werkdagen per week, waaronder den Zaterdag, van 11 tot 18 uur geopend te houden. Registratieplicht van motorvoertuigen. Elke bezitter van een motorvoertuig zal dit binnenkort moeten laten registreeren. Uiterlijk 1 October j.l. gaat het R.D.M., het regeenngs- directoraat motorvoertuigen, hiermee beginnen, aldus de heer R. A. Dijker op een persconlerentie dezer dagen gehouden. De registratie heeft niet alleen ten doel een inzicht te krijgen ïq het aantal motorvoertuigen, dat in ons land loopt, maar wil ook nagaan den staat, waarin zij zich bevinden. Verder is het noo dig leiding te geven bij de aanschaffing van motor voertuigen en de onderdeelen daarvan. De ge heele registratie zal 3 a 4 weken duren. Het is noodzakelijk snel te werken, want de tijd dringt. Van alle kanten wordt er al in het buitenland gekocht en we zullen ons moeten haasten om nog te krijgen, wat we noodig hebben. Daarom is het een nationaal belang, dat iedereen meewerkt. De heer Dijker legde er den nadruk op, dat bij deze nieuwe registratie niemand angstig hoeft te zijn, dat het voertuig in beslag genomen of ge vorderd wordt. Het betreft hier uitsluitend een administratieven maatregel. Men zal trachten het ongerief voor het publiek zoo gering mogelijk te doen zijn. Er zullen overal aanmeldingsplaatsen komen. Minister Logemann voor dc radio. De minister van overzeese he gebiedsdeelen, prof. dr. J. II. A. Logemann zal Vrijdagavond in het radio-kwartiertje „Op de brug" over den zen der Herrijzend Nederland een uiteenzetting geven over den toestand in Indonesië. MONTGOMERY, DE KOK EN DE OSSEHAAS. De bekende Britsche opperbevelhebber „Mon ty" heeft, toen hij te Amsterdam aanzat aan een lunch in het Amstel Hotel den mede-aanzittenden een gezellig oogenblik bezorgd. Hij is n.l. vege tariër, in verband waarmee de kok voor hem had bereid: soep, waarin gewreven erwtjes het vleesch vervingen, een crépinette de légumes, dat niets anders is dan een namaak, balletje gehak en een schotel, waarin aardappelen verwerkt waren, ge garneerd met tomatensaus. Het bloemstuk op tafel was gezonden door de Ver. van Vegetariërs te Amsterdam, voor wie deze lunch van Monty een historisch oogenblik was. Edoch er is iets vreeselijks uitgelekt van deze lunch, zoo vertelt „Horecaf". Monty lepelde plichtmatig zijn soep met erw tjes, nipte aan het schijngehakt, keek al uit naar het ijsgerecht, toen voor de overige gasten een schaal passeerde waarop kostbare ossehaas met botersaus geurde. En het ongelooflijke geschiedde. Monty's neusvleugels trilden, even aarzelde hij, toen gaf hij tot verrassing van zijn dischgenoten het verlangen te kennen zich ook van deze schaal te willen bedienen. Hij deed dit en at. Zoo werd de man die honderd Duitsche en Italiaansche divisies weerstond en versloeg, overwonnen door één enkelen man, door den kok van het Amstel Hotel. Financieel allerlei. De Zuid-Afrikaansche regeering heeft het in voerverbod voor bloembollen en bloemzaden op geheven. Voor den oorlog had Nederland een aan zienlijke export naar dit land. Plaatselijk Nieuws Sommelsdijk, De vereeniging van Vrijz. Herv. te Sommels dijk heeft tot haar voorganger beroepen ds. J. Spijker uit Schiedam, die het beroep aangenomen heeft. Uientelers worden er op attent gemaakt, dat van heden af alleen geleverd mogen worden: afwijkende uien tegen den prijs van 6,40 per 100 kg, bout-uien tegen den prijs van 5,10 per 100 kg. De gezonde uien mogen niet geleverd worden. Koningin schenkt meubelen aan Walcheren. De H.A.R.K. te Middelburg ontving vijf auto's met meubelen uit het paleis Het Loo, welke de Koningin ter beschikking van de bevolking van Walcheren heeft gesteld. De Koningin heeft uit het kroondomein 800 kub. m. hout gezonden voor de noodvoorziening in Limburg. Water in Wieringermeer een meter gezakt. Zaterdag was het peil van de Wieringermeer door de intensieve bemaling van de gemalen „Lely" en „Leemans" en de gemalen van de vier noorderkoggeu precies een meter gedaald, na de sluiting van het dijkgat op 9 Augustus j.l. Geringe fietscnaanvoer. De regeering heeft op ruime schaal fietsen in Engeland besteld, doch door de vervoersmoeilijk- heden zijn er nog slechts enkele duizenden ge arriveerd. Distributie op eeti schaal van enige betekenis is voorshands nog niet te verwachten. Vier bataljons versneld naar Ned.-Indië. Naar wij vernemen, hebben de Nederlandsche autoriteiten de beschikking gekregen over een extra schip voor troepenvervoer naar Nederl.- Indië. Met dit schip, dat 8 dezer uit Engeland zal vertrekken, kunnen 3500 man vervoerd worden. Vier bataljons, die volgens den oorspronkelijke» opzet, pas in de tweede helft van October uit Heden behaagde het den Heere van leven en dood na een kortstondig geduldig ge dragen lijden van onze zijde weg te nemen onze innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder JANNETJE ZWERUS Wed. van D. VOL WERK. in den ouderdom van ruim 73 jaar. Ons van Uw deelneming overtuigd houdend. Uit aller naam, K. VOL WERK. SOMMELSDIJK, 3 October 1945. ZIJ die zich als vaste afnemers aan onze ZAAK willen verbinden moeten zich van 9—14 October a s. opgeven bij OUD'S WIJNHANDEL Middelharnis Aflevering van drank en afgifte klan tenkaart volgt dan zoo spoedig mogelijk. Uitgaven Flakkeesche Drukkerij J. M. BOOMSMA Voor Landbouwers die hun land opnieuw moeten voorzien van greppels, slooten enz. is verschenen Beschouwingen over [de betrekking, waarin de kleine waterleidingen in polders tot wateringen staan, alsmede over doel, namen, taak, diepte, afmetingen en onderhoud door J. L. BREEMAN Technisch Hoofdambtenaar bij den Cultuurtechnischen Dienst. Prijs 1.-. TER PERSE: Flakkee Februari 1944—Juli 1945 118 groote photo's van de inundatie, oorlogsschade en het drooggekomen land van J. Boomsma. Groote kaart, in 5 kleuren, van het inundatiegebied. Kaart in 2 kleuren van de gelegde mijnenvelden op het geheele eiland. Tekst van dr. J. Verseput over de officieele besprekingen. Verschijnt eind November. Prijs bij inteekening f 12.50 Bij verschijning 15.— HERFSTLIEDJE. „Moesje, kom eens voor de ramen! Kijk eens even in den tuin! Op de paden, in de perken Liggen t>b3d'ren, rood en bruin. Kijk ze dwarr'len, hupp'leu, spelen, Waaien soms, hoog in de lucht Kijk dat groote blad daar, Moeke, Slaat parmantig op de vlucht! Oei, daar komt alweer een windvlaag Met zijn adem, sterk en fel Drijft liij z' allen op een bergje, Of hij sprak, ik krijg je wel! Leuk lie Moe, 'tis één beweging: Mag ik ook den tuin in gaan? Ik wil heerlijk mee gaan spelen Zulk een spel dat staat me aan!" „Zeker Lies, ga jij maar spelen, Want die Herfstwind doet je goed! Dartel spel van wind en blaad'ren Geeft je blijde levensmoed! Laat hij waaien door je lokken. Zing tezaam met hem een lied! Ga naar buiten, zie de rijkdom Die de Herfstnatuur ons biedt! Lente, Zomer, Herfst en Winter Komen steeds, om weer te gaan. Leer het schoons, mijn kleine Liesje Van het heden te verstaan!" HELENA VOLWERK. et blijdschap en dB n wij kennb van difl Dochter ADRIANA JOH J J. TANlJ tan OUDDORP, Boompjes Tijdelijk adr JAN zoon van 1 LEIJDËNS en J. E. LEIJDEN: MELISSANT, 29 Sept. Molendijk 39. Mei ote bl Diatributienieuws. BONAANWIJZING voor de week van 7 t/m 13 October. Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van A 753, B 753 l'/2 liter Melk C 753 3',.. liter Melk D 760, D 7613 liter Melk 742 100 gram Vleesch 7152 kg. Aardappelen 743, B 754 1 kg. Aardappelen Op de vleeschbon kan vanaf Vrijdag 5 October des middags 12 uur af worden gekocht. Zelfverzorgers voor vleesch, melk of aard appelen mogen de bovenstaande bonnen in geen geval besteden. T.z.t. wordt nog bekend gemaakt wanneer de bonnen moeten worden ingeleverd. Vervallenverklaring Toewijzingen en Rant soenbonnen Scheerzeep en Toiletzeep. De Directeur van het Centraal Distributiekan toor te Vught maakt bekend, dat de in omloop zijnde toewijzingen en rantsoenbonnen voor scheerzeep en toiletzeep met onmiddellïjken in gang ongeldig zijn verklaard. De bedoelde toewijzingen zijn van de normale uitvoering, terwijl de rantsoenbonnen een rooden ondergrond met BNG-motief en zwarten opdruk hebben. Uitreiking toeslagkaarten zwaren arbeid 11e periode, melk voor giftigen, en zeep voor vuilen arbeid. Deze uitreiking zal als volgt plaats vinden: Middelharnis: Maandag 8 October van 9-12 en 2-4 uur. Dirksland: Dinsdag 9 October van 9.30-12.30 en 2-4 uur. Sommelsdijk: Woensdag 10 October van 9-12 en 2-4 uur. Herkingen: Donderdag II October van 10-12 u. Melissant: Donderdag 11 October van 2-4 uur. Nieuwe-Tonge: Vrijdag 12 October van 9.30 tot 12 uur. Stad a. h. Haringvliet: Vrijdag 12 October van 2-4 uur. Distributie van petroleum-kooktoestellen. Ten behoeve van personen die niet beschikken over gas en, of electriciteit en die met over een petroleum-kooktoestel beschikken, kan per for mulier MD 333-21 een aanvraag ter verkrijging van een dergelijk toestel worden ingediend. De aanvraagformulieren zijn op het distributiekantoor en bij de agenten verkrijgbaar. Bonaanwijzing petroleum. Voor het tijdvak van 1 t/m 31 October 1945 zijn onderstaande bonnen aangewezen tot het betrekken van ieder 4 liter petroleum voor kook- doeleinden: de bonnen 05 t m 08 van de bonkaart UA 510 de bonnen 05 en 07 van de bonkaart UB 510 de bonnen 62 van de bonkaart UC 510. Bonaanwijzing Jam. Voor het tijdvak van 1 t/m 6 October zijn de bonnen 20, 220, 320, 420 en 520 van het speciale noodkaartje aangewezen voor het koopen van een nader te bepalen hoeveelheid jam. Deze bonnen moeten uiterlijk 6 October bij den winkelier zijn ingeleverd. Aflevering van de jam mag geschieden zoodra de winkelier bevoorraad is. MEDEDEELING DISTRIBUTIEDIENST OUDDORP. Uitreiking Petroleumkaarten UA, UB en UC 510 voor Kookdoelcinden cn rantsoenbonnen petroleum. De petroleumkaarten worden uitgereikt op de volgende basis: a. alleenwonenden: 1 kaart UB 510; b. gezinnen van 2 t, m 5 personen 1 kaart UA 510; c. gezinnen van 6 t/m 10 personen 1 kaart UA 510 cn 1 kaart UC 510; d. gezinnen van 11 personen en meer 1 kaart UA 510 en 2 kaarten UC 510. Bovendien ontvangt ieder gezinshoofd, ongeacht de sterkte, 6 rantsoenbonnen petroleum a 2 liter. Men dient mede te brengen: 1. Het ingevulde Enquêteformulier MD 323- 10, met op de achterzijde geplakt de bonnen 244 (Algemeen) van dc bonnenkaart 10de periode, van elk der gezinsleden. 2. De Tweede Distributiestamkaarten van alle gezinsleden. Dc uitreiking zal plaats hebben te: OUDDORP: Maandag 8 October 1945 van 8,3012,30 uur: huisnummers Wijk A 1 t/m 320; van 14,0016,00 uur: huisnummers Wijk A 321 t/m 500. Woensdag 10 October 1945 v.m 8,3012,30 uur: huisnummers Wijk A 501 en hoogcr en dc Wijken B, C cn-D. STELLENDAM. Dinsdag 9 October 1945 van 8,3012,30 uur: huisnrs. Wijk I nr. 11, m 280; v.m 14,0016,00 uur: huisnrs. Wijk 1281 cn hoo- ger cn Wijk II. GOEDEREEDE: Woensdag 10 October 1945 van 14,0016,00 uur: alle huisnummers. LAMMIGJE RIJ (Amrnic) A. TEMMINK D. C. TEMMINK* JUDDORP, 17 Sept. l'.riH Koiidcgrond B 113. ONDERTROUWD: dirk POORTvfl en MARIE ROBI* DIRKSLAND, 3 Oct. lufl Vronnweg B 73. Enige en algemene kefl j. hokkeI J. M. SCHUUR* hebben dc eer u kennis I hun voorgenomen huwilij* voltrekking D.V. zal pl.i.fl Donderdag 18 October al harnis. MIDDELHARNIS, 4 Octfl Buiten F 110, Post Stad a K. v. d. WEL* G. GEELHOEl hebben de eer U mede nfl zijdsclie ouders kennis te gl voorgenomen Huwelijk, i trekking D.V. zal plaat] 17 October a.s. te Den Bj Stad aan 't Haringvliet Burg. Sterkstraat A 86 Zuidzijde, dBommel B 11 g. s1eling en sari buth| geven U kennis van hun huwelijk, waarvan de vi plaats hebben D.V. DundJ Kerkelijke inzegening dJ in de Ger. Kerk te Den den Weleerwaarden Heet den Boer. MELISSANT, Geduld en Volharding' DEN BOMMEL, Het Anker" Thuigden Bommel 16 Ocl| Toekomstig adres: „Geduld en Volharding' GETROUWD: piet buys en leny van eykl] die, mede namens wederzij! hun hartelijke» dank betu vele belangstelling voor e heid van hun Huwelijkss MELISSANT, Oct. 1945. Nollenweg 12. GETROUWD: marien buy) en nelly van eyk mede namens wederzij: hun hartelijke» dank bctu| vele belangstelling voo heid van hun Huwclijkssl| OUDE TONGE, Oct. 194^ Kerkring 13. IS90 1945 Op Woensdag 10 Octobei onze geliefde Ouders, i grootouders LIEVEN SCHOL ADRIANA DE KOF hun 55-jarige Echtverccnig denken. Dat zij lang gesp blijven is de wensch van h Kinderen. Behuwd-, Klein- kleinkinderen. SOMMELSDIJK, W.-AcUfet Op den 5dcn October .i s geliefde Ouders. Behuwd- ouders KRIJN GRINWI PIETERTJE LUIM hunne 40-jarige Eehtvcrecnij denken. Hunne danltbari Behuwd- en Kleint\ OUDDORP, Oct. 1945. Dirkdocnweg A 322. Donderdag 11 Oct.l voor te gaan in het KI aan den Achterweg Totige. Aanvang 6. Mevr. Mr. Grocneveld. M Sommelsdijk. vraagt voor d Dienstmeisje. GARAGE J. TAALE. i vraagt voorspoedige indici monteur of HULPM Loon volgens B. O. Y. A. In klein gezin gevraagd VROUW VOOR DE Inlichtingen: Bockhandel C Ouddorp.

Krantenbank Zeeland

Opbouw | 1945 | | pagina 2