HE 99% PANDBRIEVEN Meubilaire Goederen, IJS NIEUW! liddelharnis-Sommelsdijk INSULAIRE HYPOTHEEKBANK 41/0/ /2 /O TE ZIERÏKZEE Openbare Verkooping bij executie te SOMMELSDIJK WOENSDAG 12 December 1928 11e jaargang. - n°. 12 VERSLAGEN. ROSA MARINA Uw KEEL ABDIJSIROOP 3lsdgk, vra. leeskerk en 's av. ds. Van lide. [and, vm, ds. Van der Walen 'sav. leeskerk. jjgen, vm. en 's av. dhr. Van lepereu. ant, vm. leeskerk en 'sav. ds. Bieshaar. hdam, vm. en 'sav. dhr. Bouman. I'reede, nam. ds. Polhuijs. Irp, vm. leeskerk en nm. ds. Van Aineide. e Tonge, vm. leeskerk en nam. dlir. Van ijren. jTonge, vm.leeskerk en's av. ds. v. d. Wal. i msplaat, vm. leeskerk en's a v. ds. v. d. Zee. itraat, vm. dhr. Vetter, jominel. vm. ds. v. d. Zee en nm. leeskerk. |aan't Haringvliet, vm. ds. Polhuijs en p. leeskerk. GEREFORMEERDE KERK. rdbarnis, vm. en 's av. leeskerk. |ndam, vm. en 'sav. dhr. Van Loon uit Bommel, brp', vm. en nm. ds. Dieiner. bosplaat, vm. en 'sav. leeskerk. Bommel, vm. en 'sav. ds. Schaafsma. ■aan't Haringvliet, vm. en's av. ds. de Graaff GEREFORMEERDE GEMEENTEN, elharnis, vm. en 'sav. leeskerk. [>land, vm. en's av. ds. de Blois ingen, vm. en's av. leeskerk. Ilorp, vm. en 'sav. leeskerk. BUD GEREFORMEERDE GEMEENTE. aan't Haringvliet, vm.,nm.en 'sav. leeskerk GEVOEL'GE JANA. Jjrgens vroeg, toen ik door mijn venster keek f jik ze allen saamgekomen, Vend rondom 't bemoste kerkedak, pstend in de kerkpleinboomen; middags trekkende bij luid gerucht die aantrekkelijker dreven, r als het wintert, hier nog alles groent, hongerdood wacht-'t voog'len leven. nenschen in het dorp, ze wijzen z'aan, hen „een goede reis" den eibers na, klaagt daar bij een tobb'rig oudje vast. gure winter knaagt aan ons weldra" 's avonds.als een uitgebannene. J eiber is 't, die daar-op 't dak neerstrijkt, met een schrille kreet, als klaaggeschrei, Izaam naar het zonniger zuid uitwijkt. loel'ge Jana van den koster lokt d'angstkreet lang nog na in 't oor lucht, dat d'eenzaam zwervend' eiber It vindt het land van mildre zonnegloor. M. d. O. )OR 25 CENT JRAAT 5, MIDDELHARNIS. van v.m. 9—12 uur; n.m. van 2—4 uur. van 91 uur. en DONDERDAG n.m. 6 7 uur. Rentevergoeding met halve maanden. ;iitend in het belang der Spaarders en kan daar- 1 garandeeren. Strikte geheimhouding. Tootere bedragen. Dagelijksche inbreng en terug- jolide. Hederlaodsch Spaarbankbureaa. aan den Langeweg vóór of nabii de woning van Mej. M. DOWNEND VAN kamer- en slaapkamer ameublement, vloerklee- den,gordijnen, eetservies, Ibeeservies, zilveren eet gerei, glaswerk, diverse sierslukken, enz. Op WOENSDAG 12 DECEMBER 1928 des nam* ten 2 ure. Deurwaarder P. J. GROENENDIJK» mber Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,076 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. Verslag van de vergadering van den Raad der gemeente Middelharnis op Vrijdag 7 De cember 1928, 's namiddags drie uur. Voorzifter Burgemeester den Hollander. Alle leden tegenwoordig. De VOORZITTER opende de vergadering waarna de notulen der vorige vergadering wer den gelezen. KOESE merkte op dat in de vorige ver gadering niet is besloten dat stukje weiland achter Doornbos als weiland te verhuren. STRUIK zeide dat hij ook betoogd had dat het als tuingrond meer op zou brengen dan aan weiland. DOORNBOS beweerde dat hij gezegd heeft dat niemand er meer voor kan geven als hij. STRUIK meende dat er alsnog een besluit genomen zou moeten worden omdat geen over eenstemming is verkregen; het gaat hier niet direct om het geval zelf als wel om het prin cipe. DOORNBOS zeide dat er geen uitweg aan dat stukje grond is, zoodat er niemand kan komen zonder over zijn erf te gaan, en dit staat spreker natuurlijk niet toe. STRUIK meende dat de gemeente dan een uitweg moest maken. Het is toch ook te gek dat de gemeente een stukje grond in het open baar verpacht, waar eigenlijk maar een man naar kan inschrijven. DOORNBOS zeide er toch een prijs voor gegeven te hebben dien niemand er voor geven zal en kan. Besloten de gunning te laten doorgaan, om dat het toch maar voor een jaar was. Te behandelen: 1. Ingekomen stukken. Een schrijven van Ged. Staten waarin zij mededeeiing doen dat de vrijstelling voor liet geven van les in lichamelijke oefeningen ver lengd is tot eind 1930. Een schrijven van Sommelsdijk waarin zij niededeeien wien ze tot lid en pl.verv. lid der Gascommissie hebben benoemd. Een schrijven van Ir. Jacobs met een nota voor gedane werkzaamheden tot een bedrag van 185,B. en W. stelden voor deze reke ning te voldoen, waartoe werd besloten. Een schrijven van Volksonderwijs, waarin de houding van den Raad, ingenomen in de vorige vergadering werd afgekeurd en stellen voor alsnog een cursus voor vervolgonderwijs in het leven te roepen en daartoe een subsidie te verleenen van 12,per leerling voor den geheelen cursus. VOORZITTER zeide dat dit stuk pas was ingekomen en B. en W. daarover nog niet heb ben beraadslaagd. Stelde derhalve voor dit stuk alsnog aan te houden. KOESE meende dat het beter nu behandeld zou kunnen worden. Als we wachten tot een volgende vergadering is de winter oin, althans de gelegenheid om een voiledigen cursus te geven. VOORZITTER erkende dit wel, doch meen de dat B. en W. hieromtrent zich toch eerst moeten uitspreken. Daarna werd alzoo be sloten. Een verzoek van Boeter om een stuk grond achter de R.H.B.S. ifi erfpacht te mogen ont vangen. VOORZITTER stelde voor dit verzoek aan te houden totdat het wegenplan definitief is vastgesteld, waartoe werd besloten. Een verzoek van Kieviet om een stukje grond achter zijn woning. VOORZITTER deelde mede dat B. en W. eerst dien grond ontruimd willen zien en stel den voor ook dit verzoek alsnog aan te hou den. Dienovereenkomstig werd besloten. Een verzoek van J. van der Waal om ontslag als lid van de commissie tot wering van School verzuim. Dit ontslag werd verleend. 2. Verzoek schoolschoonhouder om ver hooging salaris. B. en W. stelden voor dit salaris met 100 te verhoogen omdat B. en W. ook van meening waren dat Driesse door de U.L.O. school meer werk gekregen heeft. VAN DER MEIDE stelde voor 250,—, terwijl door hem dan geen bijverdiensten ge daan mag worden tijdens de schooltijden. VOORZITTER meende dat dit voor adres sant niet voordeeliger zou zijn. KOOTE meende dit ook en stelde eveneens voor het op 100,verhooging te houden. Het voorstel van der Meide werd niet onder steund, waarna het voorstel van B. en ,W. werd aangenomen. 3. Beschikking legaat aan de gemeente van eene schilderij. Het schilderij dat inmiddels was gearriveerd voorstellende Abraham en Izak, werd onder dank aan de erflaatster aanvaard. Schilder is de bekende De Bloeme. 4. Bericht gemeente Sommelsdijk betrek kelijk lighallen. Het stuk van de gemeente Sommelsdijk, waarin zij mededeelde te zullen bijdragen in de derving der grondopbrengst voor de lighallen, werd voor kennisgeving aangenomen. 5. Adres Afd. Middelharnis Chr. Land- arbeidersbond. B. en W. stelden voor met verzoek van de Chr. Landarbeiders Vereen, om bij eventueele steunverleening ook de reeds uitgetrokken werkeioozen 36 dagen uit te keeren, rekening te zullen houden. B. en W. konden echter geen medewerking verleenen aan het verzoek om de georganiseerden eerst te werk te stellen bij werkverschaffing vóór de ongeorganiseerden. Zij stelden zich op het standpunt allen met eenzelfde maat te meten. VAN DER SLIK erkende dat het werk' verdeelen een moeilijk werk is, doch zag gaarne dat er wat meer werd gelet op geschoold per soneel. i VOORZITTER meende dat juist onder de 1 ongeschoolde krachten de meeste werkeloos heid heerschte. STRUIK meende dat een en ander zijn mee en tegen heeft. Hij zeide, soms van ongeschool- j de krachten meer en beter werk gehad te heb ben, dan van geschoolde. I VAN DER MEIDE meende dat de Over heid hongerlijden moet voorkomen zooveel als mogelijk is. Werkeloosheid zal er ook dezen winter weer wei zijn. Er is werk: want hoe staan B. en W. met het plan en besluit tot af graving van het geheele Zandpad. VOORZITTER zeide dat zulks eerst door een deskundige gecontroleerd moet worden. VAN DER MEIDE vroeg tegen wanneer er dan iets Van tegemoet gezien kan worden, om dat het zoo al twee, drie jaar zit. VOORZITTER zeide daarover in geheime zitting meer te kunnen mededeelen. 6. Suppletoir kohier Hondenbelasting. Het suppletoir kohier Hondenbelasting werd onveranderd vastgesteld. 7. Rekening bouwvereeniging „Samenwer king". De rekening van de bouwvereeniging werd FEUILLETON. DOOR MELATI VAN JAVA. 29) „Niets; wat zouden wij van hem hooren! Ik vind het toch zoo verdrietig, dat hij nu geheel dood voor ons schijnt. Mama heeft teveel naar Henri geluisterd, zij had wat hartelijker tegen hem en zijn vrouw moeten zijn." „Wanneer heeft hij het laatste teeken van leven gegeven?" „Het laatste op een briefkaart aan Henri, om hem te verzoeken het geld betaalbaar te stellen bij een bankier te Madrid." „Dus is hij nu in Spanje? Met zijn vrouw?" „Dat zal wel! Verbeeld je, toen Meta laatst in den Haag was, is zij naar zijn adres gegaan in de Gelebesstraat, maar hij had het reeds sinds Februari verlaten." „En vroeg Meta geen bijzonderheden?" i.Neen, zij vond dat te min." ÜHoe dom! Ik had ze wel uitgehoord. Dat ver zeker ik je." „Ik hoor dat hij dit jaar in Arti exposeeren zal. Vreeselijk naar, iedereen spreekt er over en vraagt naar je broer, en dan zelf er niets van te weten." „Och, je zult zien, hij komt op een goeden dag uit de lucht vallen.Hé Marie, ben je daar! Wil je mij mijn sleutelmandje eens geven; het ligt, goedgekeurd. 8. Ontwerp voorwaarden ophaling straat- vuilnis. B. en W. stelden voor de rioleeringen en put ten van gemeentewege te laten schoonhouden en de verdere straatreiniging aan te besteden. KOOTE vroeg of het plan van B. en W. was om het rijden van die modder aan te besteden en niet in daggeld dien vrachtrijder te laten rijden. VOORZITTER deelde mede dat zulks in de bedoeling iag van B. en W. VAN DER MEIDE vroeg hoe het nu stond met zijn verzoek om een dichten vuilniswagen ter beschikking te stellen. VOORZITTER zeide toe daarmede reke ning te houden. VAN DER MEIDE vroeg of het gebied voor de karreman zich alweer alleen tot de kom der gemeente bepaalde, omdat er nu zooveel hui zen staan aan het Marietjespad, wat net buiten de kom is. VOORZITTER zeide toe dit in de voor waarden te zullen opnemen. 9. Ontwerp besluiten tot verbod inrijden Nieuwstraat van eene zijde. 10. Plannen wegenaanleg. Deze punten werden aangehouden om in ge sloten zitting te behandelen. 11. Begrooting gasfabriek 1929 met brief van Sommelsdijk over wisselplaats. 11. VAN DER MEIDE, rapporteur van de commissie van onderzoek deelde mede dat de begrooting is nagegaan en zij tot goedkeu ring kan adviseeren. Spreker zeide een per soonlijke vraag te hebben. Er zijn in de prak tijk 3 lantaarnopstekers, terwijl in de begroo ting slechts een post voor twee voorkomt, hoe zit dat? VOORZITTER zeide dat er inderdaad twee in de begrooting staan, omdat er twee offici- eelen zijn terwijl die een derden man tot hulp nemen. VAN DER MEIDE zeide dat die derde niet verantwoordelijk is en zag zulks gaarne ver anderd. VOORZITTER zeide toe hierover in de gas commissie te zullen spreken. Weliswaar zijn die officieelen verantwoordelijk voor het werk van den derden man. De goedkeuring werd even aangehouden tot punt 1 was behandeld wat samenhangt met punt 12. VOORZITTER zeide dat het vorig jaar ook lang en breed het voor en na is besproken van de wisselplaats in de haven van Sommelsdijk achter de gasfabriek. Toen had men een be grooting van 12.000,welk bedrag door den Prov. Waterstaat was berekend. Thans is een andere oplossing mogelijk, die 3500, zou kosten. Dit cijfer is niet door den Prov. Waterstaat gecontroleerd. We hebben echter twee kwesties te dien opzichte, waarvan het besluit kan afhangen: ie. Is er werkelijk zoo veel stagnatie dat die kosten gewettigd zijn en 2e Is de gasfabriek dan verplicht die kosten geheel te dragen? VAN DER MEIDE meende dat Middelhar nis Sommclsdijkjjniet in dezen langer mocht blijven plagen. We moeten eigenlijk eens na gaan hoe er stagnatie in het havenverkeer gekomen is. Vroeger waren de schepen alle veel kleiner van afmeting. Tegenwoordig krijgt men zoowat niets als uitsluitend schepen van een flinke maat. Door de tijdsomstandig heden in de laatste 10 a 15 jaar is stagnatie eigenlijk veroorzaakt die zoo nu en dan eens voorkomt. De stagnatie door de steeds grooter wordende schepen wordt zoowel veroorzaakt door de schepen welke naar de kom der haven van Sommelsdijk moeten als die voor de gas fabriek zijn bestemd. In dat bedrag van 3500,wat die wisselplaats zou vorderen, betaalt Sommelsdijk evengoed zijn aandeel en zag daarom, gezien bovendien het geringe bedrag wat er mee gemoeid is, dat die kwestie thans maar tot een oplossing zou worden ge bracht. INGEZONDEN MEDEDEELING. Pas op In de keel beginnen enkele der pijnlijkste en, om haar ergere gevolgen, gevaarlijk ste aandoeningen. Grijp dan ook bij de geringste klacht pijn, heeschheid, gezwollen- dadelijk naar de flesch AKKER'S Voorde Borst geloof ik, in de tuinkamer." „Zeker mevrouw." „Wat is zij bleek! Scheelt haar iets?" „Zoo? Het is mij niet opgevallen. Zij is heel goed gezond. Vindt je haar nu zoo mooi, Phie, als som migen er over roepen?" „Ik heb haar nooit mooi gevonden. Meta vindt haar een dotje, en zegt dat zij zulke prachtige oogen heeft." „Je ziet zoo weinig van haar oogen; zij houdt ze altijd neergeslagen en dit bevalt mama en Louise ook weer niet. Zij hebben het altijd tegen haar, zooals zij trouwens altijd op mij en mijn huis houden te vitten hebben. Ik begrijp niet hoe dat komt! Ik doe toch alles, om het allen naar den zin te maken, en toch kan ik ze nooit tevreden stellen. Die heeft dit en die weer dat op mij te zeggen. Het is heel verdrietig." „Kom, trek je dat maar niet zoo aan. Je bent tevreden over Marie, laat de andere maar praten." „Dat kan je gemakkelijk zeggen, maar als je eeri eigen huishouden hebt, en allen bemoeien zich er mee. Marie bracht het sleutelmandje. „Dank je wel, Marie! Wil je de wasch uitzoeken en natellen? Jk kom zoo!" „Heel goed, mevrouw!" „Wat een houding en manieren," zeide Sophie, toen het meisje heenging; „men zou zeggen, dat zij de mevrouw was...'" „En ik de meid, hè?" „Nu, dat zeg ik niet, ik bedoel maar dat zij zoo heel anders is dan gewone meiden." Eenige weken later werd de tentoonstelling in Arti geopend, en Meta en Sophie lieten haar moeder geen rust om reeds den eersten dag-den (Adv.) SLIS meende dat er slechts een enkele maal hinder is in de haven, en dat Sommelsdijk thans er de gasfabriek voor wil spannen om de haven verbeterd te krijgen. Daaraan kan spr. nimmer zijn stem geven. Sommelsdijk heeft zijn haven en indien die haven dan van zooveel belang voor Sommelsdijk is, dan moet de gemeente ook maar zorgen dat zij een be hoorlijke haven krijgt. De kosten zijn ook zoo abnormaal hoog niet. VOORZITTER zeide dat de hoofdingenieur van den. Prov. Waterstaat van oordeel was dat de kosten door het gasbedrijf gedragen be- hooren te worden. VAN DER SLIK meende dat een uitgave van 3500,niet gerechtvaardigd was voor die 1 of 2 maal per jaar dat er hinder is. VOORZITTER vond dat de uitgaaf van 3500,door den beugel kan. Met het plan van 12.000,wist men het ineens, Dat zou die kosten niet rechtvaardigen. DOORNBOS meende dat van een plagen, zooals van der Meide sprak, geen sprake was. Middelharnis heeft wel degelijk een open oog voor gebreken van het gasbedrijf of daardoor veroorzaakt. Het klachtenboek is neergelegd en volgens dat register blijkt de stagnatie uiterst gering te zijn. De noodzaak voor die uitgifte is niet bewezen. Geschiedt dit wel,'dan kan spr. zich vereenigen met het maken van een wisselplaats voor rekening der gasfabriek. VOORZITTER meende dat er weinig kans op overeenstemming in deze te verkrijgen zal zijn en dat Ged. Staten in deze wel uitspraak zullen moeten doen. Ook kunnen wij dien post op de begrooting brengen en eerst verwerken besten naar het Rokin te rijden; zij waren zoo nieuwsgierig het werk van haar broeder te zien. De twee kleine doeken trokken zeer de aan dacht; zij waren geheel volgens de nieuwe richting geschilderd: in krachtige trekken, met zonder linge kleuren, die op een bepaaiden afstand gezien moesten worden om eenigen indruk te geven. Maar toen zij het bepaalde punt gevonden hadden, gelukte het de dames een vrouwenkopje te onder scheiden met een schel rooden doek om het hoofd bruingele wangen en oogen, die tusschen al die verkwisting van verf als twee karbonkels flikker den en door een schitterend geel pakje zeer werden opgehaald. „Het is toch mooi als je er lang op kijkt," zeide Sophie. „Echt op zijn Fransch; het moet een zigeunerin voorstellen." Nu zij eenmaal in al die vegen en kladden thuis waren, pakte het kopje hen met onweerstaanbare kracht, „Zij leeft toch. Wat een oogen en wat een licht in dat fluweelen dokje, afstekend bij dat gele kleedje," fluisterde Sophie. „Ze lijkt op iemand, maar ik kan me niet her inneren op wie," mompelde Meta. „Vindt u niet, ma, dat zij een bekend gezicht heeft?" Mevrouw zette haar lorgnet nog eens goed voor de oogen en zei: „Ik noem het kladwerk; ik begrijp niet, hoe men daarin iets moois kan vinden." „Maar op wie lijkt ze toch?" „Als ze op iemand lijken moet, dan op Marie van Charlotte." „Op Marie! Hoe komt u er aan?" „Dag ma! Dag meisjes!" Verschrikt zagen de meisjes om en de schilder als de noodzaak bewezen is. STRUIK meende dat men dan wel stagnatie kan gaan veroorzaken, en wie zegt ons dat daarop niet meer wordt gewerkt. KOOTE zeide dat in 1927 geen enkele maal stagnatie is veroorzaakt en in 1928 slechts één maal. De gascommissie heeft er den directeur op gewezen om zooveel mogelijk er voor te zorgen dat de kolen gearriveerd zijn voor de bietencampagne aanvangt. Nu is tijdens die campagne nog een scheepje gelost van 150 ton, toen is er stagnatie geweest, doch dat kwam doordat er te weinig water was. Doch dat schip veroorzaakte de stagnatie niet. VAN DER MEIDE en KOOTE vroegen nog plaatsing en verplaatsing van enkele lan taarns. VOORZITTER zou deze gevallen onder zoeken. VAN DER MEIDE vroeg om de cokes op te ruimen. VOORZITTER zeide dat zulks reeds be sloten is. Daarna werd de begrooting goedgekeurd, zonder het bedrag voor de wisselplaats te vo- teeren. 12. Brief bestemming winstsaldo gasfabriek over 1926 en 1927. Besloten werd de winst der gasfabriek over '26 en '27 tot een bedrag van 18.170,te reserveeren of een geldleening daarmede af te lossen. 13. Voorstel gascommissie tot wijziging ge meenschappelijke regeling. De gascommissie stelde voor de zittingstijd der leden te verlengen tot 4 jaar. Het presentie geld te verhoogen iot 250,—, het bepalen van den gasprijs over te laten aan de gascommssie en de rechtspositie van den Directeur beter te maken, door bij zijn ontslag een beroep open te stellen bij den raad en bij verschil van meening der gemeenteraden bij Ged. Staten. STRUIK vroeg waarvoor dat verlengen van den zittingstijd noodig was. VOORZITTER antwoordde dat de leden zich dan beter kunnen inwerken buiten dat men om de twee jaar nieuwe leden krijgt. STRUIK meende dat indien de leden hun beste krachten aan heiwerk gaven, ze niec ont slagen zullen worden. De voorstellen werden daarna in stemming gebracht en aangenomen met 6 tegen 4 stem men. Tegen stemden de heeren Slis, van der Meide, Koese en Struik. Koote stemde blanco. 14. Brief van Ged. Staten met bijlagen be trekkelijk electriciteitsvoorziening. VOORZITTER deelde mede dat over de electrificatie thans eenige mededeelingen zijn gekomen van het Provinciaal Bestuur. Het plan omvat alleen West-Flakkee omdat voors hands Oost-Flakkee nog niet tot electrificatie kan overgaan vanwege de concessie aan de Mij. Mabeg voor de gascentrale Oost-Flakkee. Ged. Staten kunnen geen goedkeuring hechten aan de stichting van een eigen centrale, zoodat ons nog twee plannen resten n.l. aansluiting op Rotterdam of Dordrecht. B. en W. verzoeken nu een machtiging om over een bedrag te beschikken van ten hoogste 5 cent per inwoner om te onderzoeken, welk plan het voordeeligst is. Na dat rapport kan dan elke gemeente zich uitspreken. VAN DER SLIK vroeg hoe het kwam dat de pi. commissie nog niets van die zaak heeft gehoord. VOORZITTER zeide dat deze, zoo spoedig de plannen vasteren vorm gaan aannemen met de pl. Commissie zal' gaan onderhandelen. stond achter haar. „Frank!" riep mevrouw en werd doodsbleek; de zusjes stonden a!s aan den grond genageld. Me vrouw nam haar verloren zoon bij den arm en be reikte al wankelend met hem een rood fluweelen bank, die midden in de zaal stond. Zij beefde zoo sterk, dat de meisjes ongerust werden en Frank verwijtend aanzagen. „Hoe kon je ook zoo onvoorzichtig zijn?" beet Meta hem toe. „Onvoorzichtig? Ik dacht niet u hier te treffen voor mijn schilderij. Waarom schrikt u dan ook zoo, ma?" „In deze omgeving, tusschen al die menschen. je zoo onverwacht terugzien.o Frank! wat heb je mij toch verdriet gedaan." „St.ma!" smeekte Sophie, „houd u toch goed, men kijkt ons aan. Laten we spoedig vertrekken!" „Je komt toch met ons mee?" „Heel graag, als u er op gesteld is!" „Of ik er op gesteld ben? O Frank, als je wist hoe ik naar je verlangd heb al dien tijd!" „Laat ons spoedig gaan!" drong Sophie aan, die in de verte beweging zag en het familietoonee! niet graag aan ieder verraden wilde. Frank gaf zijn moeder den arm en zij verlieten met hun vieren de zaal; Frank stapte op dringend verzoek mee in de auto. Daar begon het kruisvuur! Waar was hij geweest? Wanneer was hij in Am- terdam gekomen? Waarom deed hij toch zoo raar! Wat waren zijn plannen nu, en eindelijk de- groote vraag: „Waar was zij?" Frank had tusschen het drukke gevraag slechts nu en dan een woord losgelaten: „In Spanje en Tunis." „Sedert van morgen," maar toen Meta de brandende vraag deed, antwoordde hij ontwijkend: „Zij is niet bij mij." „Maar waar is zij dan?" „Dat weet ik niet. Zij is weg." „Weg? Heeft zij je verlaten?" „Ja!" „En sinds wanneer?" „Voordat ik den Haag uitging!" „En je weet niet waar ze is?" „Neen." „Maar waarom is zij dan weggegaan?" „Wij begrepen elkaar niet, geloef ik!" „Geloof ik? Dus je weet het niet eens zeker?" „Och ma, doe me een plezier en praat niet meer over die historie; het is een lamme boel geweest, dat heele trouwen van mij. Hoe minder er over gepraat wordt hoe beter; er is toch niets meer aan te doen. Zij is weg; Joost mag weten waar, en ik zal haar niet terughalen." „Ach, hoe treurig..." wilde mevrouw Van Haeren zeggen, maar Meta brak in een zenuw- achtigen lach los. „Echt artistiek, zoo'n trouwen," riep zij tusschen het lachen door. „Dat is het huwelijkje wel, hoor! Dus je bent nu weer vrij gezel?" „En je komt weer bij ons wonen als vroeger?" „Ja, onder voorwaarde dat er niet gezeurd wordt noch door ma, noch door de meisjes, noch door Henri of door Lotte, want dan ga ik dadelijk heen, en anders blijf ik hier totdat mijn voeten weer beginnen te kriebelen." „Neen, neen," riep Sophie, die gaarne voor de teedere zuster speelde, „wij zullen het je niet lastig maken. Blijf gerust, niet waar, ma?" (Wordt vervolgd). p

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1