DE Tandarts J. H.B li IJS EERSTE BLAD ABBNËMP ,and Vraagt ons Advertentie-tarief Bij Boodschappen doen, geen PUROL vergeten. f2,50 Voorstraat 209 - SoBiinelsdiik Openbare Yrijwillige Yerkoopiag een MUIS met ERF een MUIS met ERF VERKOOP1NG !üa onze Bruidsportretten zijn onovertrefbaar". S". VAN DER PLAAT OII-IDOCri'S flfAJNOf. ZATERDAG 24 November 1928 11e jaargang. nc FEUILLETON. ROSA MARINA DRAlSltlAvANVALKEMBURG'S-" A -"i LEVERTRAM Speel niet 1 met Uw KEEL HEEREN-BAAI INGEZONDEN MEDEDEELING. U kunt het bekomen bij Apoth. en Drogisten in doozen van 30 en 60 ct. en in tuben van 80 ct Huiden, Leer, Wol, Diversen. ROTTERDAM, 19 Nov. Vlas. (Opgaaf van de marktmeesters.) 6290 kg. blauw, schoon 1.201.40, 500 kg. wit Zeeuwsch 1.15 1.35, 5000 kg. Groningsch .1151.30, 1250 kg. Holl. geel 1.151.30, 560 kg. dauwroot 1.151.35, alles per kg. ROTTERDAM, 19 November. Vlas. In het land was de vorige week goede vraag voor alle soorten en verschillende partijen konden tot bestaande prijzen verkocht worden. Heden werd aan de markt aangeboden 50 balen blauw, 100 balen Groningsch, 125 balen geel. Het aangebodene kon tegen vorige prijzen vlug verkocht worden. Lijnzaad aanvoer klein, goede vraag. 50 iI(n«!illllinilUlliii:ini«llllll!llll!linilll!lllllll!IIIUIIII!l!IIIIIIIIIII!|||||||||!||!||||||!!||||!||||||||| ;rd uiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiimiiiinmiiuiuiiiniitiiiiuuiiiiiuiiiiiniiiiiiiiujniiiiuiniuuij I 2-2 1 pillen. isdag 4.7.00 vm. an 7.21 vm van 14.40 laardingen n van 15.40 laardingen. |>uwen radviartsdap rrstrfapon ïpjes ftraat. Spreekureiï DageSJjtes van SV2 tot 10 uur voorm. en van 1 tot 2V2 n.m. en volgens afspraak. TeïeSfflom No. 23S. van aan den Kerkrïmg te Middelfiarfiiis, ten verzoeke van de Erven van den heer Johs. Verolme, en aan den Stationsweg te Middeiliarnis, ten verzoeke van Wed. J. C. Vermeer. Op Donderdag 29 No venl oer 1928, bij INZET Op Donderdag 6 Decem ber 1928, bij AFSLAG, telkens des avonds 7 uur in Hotel Meijer. Notaris VAN BUUREN. aan den OOSTDIJH te SOfflWELSDUK, op Donderdag 22 Novem ber 1928, des nam. 2 uur, ten verzoeke van den heerROBREGT DIJKERS,aldaar. Notaris VAN BUUREN. fijne kleur keurige afwerking Aanbevelend, Hobbemastraat - Middelharnis 2e atelier van af het station tUEOT&SU LAAT NIET «-OS Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren. Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,076 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 {Voorstraat Middelharnis. Week-revtie. Binnenland. Alle goede dingen komen langzaam en zoo is het met het verdwijnen van den beruch- ten Muidertol ook gegaan. Eindelijk is er overeenstemming bereikt tusschen de regee ring en het Hoogheemraadschap en voor een vergoeding van een ruim honderd duizend gulden is de tol verdwenen. Duizenden auto mobilisten zullen deze tijding met vreugde ontvangen hebben en niet in het minst Ploris Vos en zijn helpers, welke het bekende verzet tegen deze verkeershindernis ontke tend hebben. Zoodra de heuglijke tijding bekend was, zond de heer Floris Vos een telegram aan Kauderer den tolbaas. Een oogenblik later werd namens Ploris Vos een groote rouwkrans bezorgd uit twee palm takken vol witte bloemen en een lint met rouwrand, waarop stond: 9 September 17 November 1928 Onder luide hoera's is dit bloemstuk opgehangen boven het wacht huisje, Kauderer's heiligdom. De moderne tolbestormers hebben ree dsplannen ontwor pen om de afschaffing van den tol luisterrijk te vieren en tevens om Kauderer, den es- tolbaas, welke in het vervolg als sluismeester zal fungeeren, te huldigen. Dat zal dus een waardig slot worden van den Muidertol- vrede. De heer Blokhuis, gasdirecteur te Middel harnis en Sommelsdijk, heeft in een vlot geschreven brochure zijn ervaringen over de bestaande misbruiken in de gasindustrie uiteengezet. Uitgaande van de gascorruptie, komt hij ten slotte tot conclusies, welke de corruptie en haar bestrijding en voorkoming in het algemeen raken. De belangrijkste dezer conclusies zjjh! Gelijkstelling van steekpenningen" en cor ruptie met diefstal. Uitbreiding van den ambtseed. Strenge contracten en instructies. Nietigheid van alle beloften of verbinte nissen, betrekking hebbende op steekpen ningen. Strafbaarheid van geheime boekhoudingen en van z.g. dubbele rekeningen. Berechting niet door gemeenteraden en dergelijke niet-justitioneele instellingen. Publicaties der vonnissen met vermelding van schuldige, functie, feit en straf. Rechtspositie voor vereenigingen, welke corruptie-bestrijding ten doel hebben. Niet benoembaarheid van wegens corruptie uit den openbaren dienst ontslagenen. Tegen verschillende dezer conclusies zijn juridische bezwaren aan te voeren en daarom niet uitvoerbaar. Het streven van den schrjj- ver der brochure verdient aller belangstelling en sympathie. Politiek is een erg ondankbaar vak, niet voor allen, doch voor de halfgeslaagden welke nog hunkeren naar een voordeelige positie. De heer van Burink, een communis tisch gemeenteraadslid van Rotterdam, heeft dit aan den lijve moeten ondervinden. Voor eenige dagen moest deze afgevaardigde zijn huis verlaten, wegens huurschuld enhieibij DOOR MELATI VAN JAVA. 24) „Ik zal het Frank zeggen!" dreigde zij dan. Frank ging veel uit; hij had verscheidene vrien den, schilders als hij, maar hij bracht hen nooit bij zich thuis; ontmoette hij hen wanneer hij met zijn vrouw wandelde, dan bleef hij nooit staan om met hen te spreken. Een enkelen keer had iemand hem aangehouden en toen stelde hij haar eenvoudig voor als: „Mevrouw Van Haeren." „Rosa Marina" vorderde langzaamdikwijls deed hij in dagen er niets aan, maar begon aan andere doeken, waarvoor zijn vrouw echter steeds als model dienen moest; dan was het weer als een zigeunerin dat hij haar schilderde en kostumeerde haar in dit karakter, dan als liefdezuster, een anderen keer als visschersvrouw. Spoedig stond het atelier vol met doeken, waarop begonnen schetsen, allen van Rose-Marie in verschillende poses; voor elk moest zij niet alleen het kostuum aantrekken, maar ook het karakter uitdrukken door haar gelaat en houding. Het viel haar hoe langer hoe moeilijker hem te vreden te stellen; hoe meer hij haar toeriep na tuurlijk te zijn, hoe gedwongener.haar houding en vooral de uitdrukking van haar gelaat werd. zijn bovendien nog eenige harde klappen gevallen. Nadien hebben eenige geestver wanten den heer van Burink beschuldigd van verduistering: van gelden van Het W.A.C. (Werkeloozen Agitatie Comité). Vrienden en vijanden van den heer van Burink hebben hierover in een vergadering te Rotterdam hun licht laten schenen en elkaar, zooals gebruikelijk de noodige verwijten naar het hoofd geslingerd. Uit het betoog der ver dedigers van den heer van Burink is geble ken, dat deze tijdelijk gebruik heeft gemaakt van aan hem toevertrouwde gelden. Zijn be schuldigers waren evenwel volgens deze ver dedigers ook niet brandschoon, aangezien eenigen per week 17,— steun zouden heb ben ontvangen, terwyl ze wekelijks ƒ10,— per week aan de partij verdienden. Dit laat ste was natuurlijk verzwegen. Uit de verdere onthullingen bleek tevens, dat een vriend van een der bestuursleden, eveneens com munist, op Koninginnedag handel had ge daan in oranjevlaggetjes, voor welke negotie hij geld zou hebben geleend uit de kas der communisten. Wij weten dus nu, dat onze communisten zoo gevaarlijk niet zijn als hun groote mond wel eens doet vermoeden. Het geheele geval had natuurlijk niets tebetee- kenen. Hoogstens was het een storm in een glas water. INGEZONDEN MEDEDEELING. Buitenland. In de Duitsche politieke porceleinkast beeft het de afgeloopen dagen bedenkelijk gerinkeld en laten we er direct aan toevoegen, het is bij rinkelen gebleven. Er waren zooveel twist appels in den Rijksdag te behandelen, dat men zich eigenlijk verwondert, dat er geen ongelukken zijn gebeurd en dat er geen scherven zijn gekomen. Eerst was er de kwestie der ondersteuning van de stakers in het Roerconilict, waarbij de Duitsche Volks partij, de eenige partij die de houding der werkgevers heeft verdedigd, zeer scherp kwam te staan tegenover de sociaal-demo ten. Dit geval liep met een sisser af. Daarna heeft de Rijksdag zwaar gedebatteerd over den verderen afbouw van pantserkruiserA. De vorige Rijksdag, steunende op een burger lijke meerderheid, heeft voor den bouw van den kruiser gestemd. Dit besluit is gevallen voor de verkiezingen. De socialistische minis ters hebben zich bij het aanvaarden hunner portefeuilles hierbij moeten neerleggen en deden zulks ook. Trouwens de Volkspartij wilde anders niet tot de regeeringscoalitie toetreden en stelden deze toetreding afhan kelijk van hun eisch tot afbouw van den pant serkruiser. De sociaal-democratenjwaren dus in meerdere opzichten gebonden. De communisten hebben tegen deze pantser kruiser een actie gevoerd en dit heeft de soci aaldemocraten verontrust. Resultaat een voor stel der sociaal-democraten om den verderen afbouw van den kruiser te staken. Dit voorstel ontlokte heftige debatten, waarbij het meer malen warm toeging. De communisten had den hierbij een prachtige gelegenheid tot schelden en schimpen, de eenige sterke kant van deze heeren, en hebben jhiervan dank baar geprofiteerd. Zooals te verwachten was, is het voorstel der sociaal-democraten ver worpen. Alleen de sociaal-democraten en communisten stemden voor. De kiezersmassa is tevreden gesteld en dat is heel wat waard. Bij scherven had niemand belang, ook de sociaal-democraten niet en nu de pantserkrui ser uit het politieke water is gesleept, is de verdere afbouw verzekerd, zonder dat het ministerportefeuilles heeft gekost. Belangrijker dan dit heele kruiserdebat was de rede van Streseman over de buiten- landsche politiek. In deze redevoering, het was de eerste na zijn herstel, heeft Streseman er met nadruk nog eens op gewezen, dat Duitschland recht heeft op een spoedige ont ruiming van het bezette gebied en dat het daarom geen politieke contraprestaties kan doen, om dit doel spoediger te doen bereiken Volgens de Duitsche opvatting bestaat er geen verband tusschen de ontruiming en de definitieve regeling van het schadevergoe- diogsvraagstuk. De Fransche opvatting gaat hiermee niet accoord en zal pas over ont ruiming te spreken zijn, indien is vastgesteld, hetgeen Duitschland in totaal zal hebben te betalen. De Franschen beschouwen de ont ruiming als een machtig dwangmiddel om uit Duitschland te persen, wat er uit te halen is, zooiets als een citroenperseiij, waarbij Duitschland de weinig aanlokkelijke rol ver vult van citroen. De lezer kent de geschie denis en de geheele redevoering van Strese man, mitsgaders de hierop gevolgde debat ten, zijn in wezen niets anders dan dezoo- veelste herhaling van hetgeen al reeds lang bekend is. De slotindruk van deze debatten is, dat de voornaamste sprekers, zoowel op positie als regeeringspartijen, zich moeite hebben gegeven een gunstige atmosfeer te scheppen voor de komende herstelbesprekin gen. De Duitsche regeering heeft op de voorstel len aan de geallieerde regeeringen gedaan, om zoo spoedig mogelijk een commissie van onafhankelijke fiDancieele deskundigen te benoemen, de voornaamste antwoorden zijn reeds binnen. Zoowel uit de Fransche als uit het Engelsche antwoord blijkt, dat genoemde regeeringen het Duitsche standpunt, dat de 'ommissie uit onafhankelijke deskundigen moet zijn samengesteld, welke niet gebonden zijn aan bepaalde instructies hunner regeerin gen, in principe hebben aanvaard. Naar aan leiding van een vraag in de Kamer, heeft Poircaré verklaard, dat deze onafhankelijke deskundigen wel de vrije hand hebben by hun onderzoek, doch dat zij verantwoording schuldig is aan hun regeering, die op geen enkele wijze door de bevindingen der des kundigen zjjn gebonden. Hieruit volgt dus al direct, dat de oplossing van dit moeilijke en zeer belangrijke probleem niet enkel en alleen een financieele kwestie is, welke door de financieele deskundigen alleen zal worden opgeknapt, doch dat de politiek hierbij het laatste en machtigste woord zal hebben. De plaats waar deze deskundigen zullen bijeen komen is nog niet definitief bepaald. Hoe treurig het in Engeland gesteld is met de werkeloosheid onder de mijnwerkers, is dezer dagen nog weer eens gebleken bij de behandeling in het Lagerhuis van de wij ziging van de wet op de verzekering tegen werkeloosheid. Voor deze wijziging bedroe gen de credieten en voorschotten van het departement aan de gemeenten te verstrek ken, 13 millioen pond sterling, welk bedrag „Ik kan niets met, je beginnen," zeide hij boos, „je maakt mé zenuwachtig." „Maar Frank," sprak zij half schreiend, „het is zoo moeilijk mij telkens op commando in de een of andere stemming te verplaatsen." „En wat doen de actrices dan anders?" Ik ben geen actrice en zou het ook niet willen zijn." „Niemand verlangt dit ook van je! Is het nu zoo moeilijk te lachen en vroolijk te zien?" „Als ik er geen lust in heb, ja!" „Maar waarom heb je er geen lust in? Wensch je iets? zeg het me ronduit! Een Niobe of Magde- lenagezicht dat ken je goed trekken. Laten we dat eens probeeren, kom hier!" Hij maakte haar dikke haren los. liet het over haar schouders golven, ont blootte haar armen, sloeg haar een grauwen doek om borst en hals, en liet haar toen een half knie lende, half liggende houding aannemen. „En zie nu zoo bedroefd mogelijk!" Rose-Marie trachtte het te doen, maar eensklaps begon zij hartelijk te lachen en hij liet van schrik zijn penseel vallen. „Wat is er nu weer?" vroeg hij boos. „Och, niets, Frank! Neem me niet kwalijk, maar ik vind me er zoo gek uitzien in deze lorren; ik kan het niet helpen." „Je kunt niets helpen, maar je legt het er op toe mij te treiteren. Er is vandaag niets met je te be ginnen. Ga maar heen!" „Och, Frank, probeer het nog maar eens!" „Neen ik kan vandaag niet meer werken. Je plaagt me." „Heüsch niet, maar geloof me, ik kan zoo niet in eens lachen, dan boos of bedroefd kijken op bevel. Als ik iets werkelijk voel, dan vertoon ik het In doozen van 30-60 en 90 ct. Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten (Adv.) op mijn gezicht „Ga maar heen! Het is genoeg!" Nu begon zij te huilen; hij nam haar bij de schou ders, duwde "haar de deur uit en draaide den sleutel om. „Wat ben ik begonnen! Wat een dwaze, dwaze streek! „mompelde hij. „Oom had gelijk!" XI. Na Nieuwjaar begon Jansje erger te sukkelen; zij hoestte, kreeg koorts, gaf bloed op en weldra zeide de dokter dat er gevaar was. Rose-Marie ver zorgde haar dag en nacht met onvermoeide liefde, en ook Frank ontzag kosten noch moeite om het ongelukkige kind haar laatste dagen te veraange namen. Jansje was nu lastiger en veeleischender dan ooit; zij pruilde over alles, niets was haar goed genoeg; toen Rose-Marie, gewaarschuwd dooi den dokter dat het einde naderde, haar vroeg of zij haar vader niet wenschte te zien, antwoordde zij cyniek: „Dank je wel! Ik heb hem meer gezien dan mij lief was, toen ik leven moest. Schrijf hem dat ik dood ben en daarmee uit." „Jansje, bedenk dat het je eigen vader is!" „Die blij was mij kwijt te raken. Je hebt wat langer met mij opgescheept gezeten, Roos; wat zal het voor jou en Frank een opluchting zijn als ik dood ben. Het is zoo heel best, hoor. Als ik er niet meer ben, dan gaan jelui het zeker anders aanleggen en doen als gewone getrouwde menschèn, die een huishouden opzetten." „Och Jans, als je wist hoe graag ik je houden wilde." „Kom, wees wijzer! Ik ben altijd een sta-in-den- weg geweest. Was ik maar eer gestorven, dan zou INGEZONDEN MEDEDEELING. De meeste aandoeningen van de keel doen zich in sterke mate in het alge meen gestel voelen en verminderen daardoor het weerstandsvermogen van den lijder. Wie een aandoening der keel' niet reeds bij het begin met de juiste middelen bestrijdt, stelt zich aan ge vaarlijke gevolgen bloot. Neemt men echter tijdig de uit zuivere plan tensappen bereide Akker's Abdijsiroop, dan brengt men daarmee niet alleen een ziektekiem-doodende, maar tevens een algemeen versterkende en dus het weerstandsvermogen verhoogende mid del in het lichaam. In enkele dagen kan een beginnende keelaandoening, heesch- heid, keelpijn, prikkelhoest verdwijnen door het gebruik van de krachtige AKKER'5 Voor de Borst INGEZONDEN MEDEDEELING. De alom gewilde pijptabak ECHTE FRIESCHE Melange van rijpe tabakken 7leeds vanaf 50 cl. per pond 20 ct. per om - 10 cl. per ons N.V. D0UWE EGBERTS TABAKSFABRIEKEN JOURE UTRECHT AMSTERDAM DEN NAAD Opgericht 1753 Per koker: f 1.50, f 2.75, f 4.50 nu is verhoogd tot li millioen pond. Uit de opgegeven cijfers blijkt, dat er in de mijn industrie een kwart millioen werkeloozen zfln en dat de toestand en vooruitzichten zoodanig zijn, dat er weinig of geen kans bestaat, dat deze werkeloozen weer werk in de mijnen zullen vinden. In enkele plaatsen moet de toestand zelfs zoo penibel zijn, dat s'echts 2 a 3 percent der arbeiders werk heb ben.In deze streken is armoede troef,ondanks al de door de regeering getroffen maatregelen. De regeering steunt de mijnwerkers bij het leeren van een nieuw vak, steunt bij emigra tie, doch de resultaten hierbij bereikt, vallen in het niet tegen het groote aantal werke loozen. Ook door middel der particuliere lief dadigheid is reeds getracht en wordt nog getracht, om verbetering te brengen. Ondanks dit alles, hoe sympathiek overigens ook, geeft dit geen afdoende verbetering. Het zijn slechts lapmiddelen. Alleen krachtige maatregelen, welke nog vele millioenen zullen kosten, kunnen hier een oplossing brengen, welke dringend gewenscht is. Herhaaldelijk wordt door communisten beweerd, dat de toestanden in Rusland aan merkelijk: gunstiger zijn, dan de persberich ten wel willen doen gelooven. De Russische bladen bebben evenwel tot heden steeds be wezen, dat deze gewraakte persberichten niet alleen volkomen juist waren, doch dat ze in vele gevallen den toestand eerder ver zachtten dan aandikten. Dit laatste is gezien den meer dan ellendigen toestand volmaakt onmogelijk. Ook nu weer geven de Russische bladen heele kolommen jammerklachten over wan toestanden en het toenemend verzet der groote boeren tegen de sovjet-ambtenaren. Vooral het verzet der boeren ligt de sovjet heel zwaar op de maag. Herhaaldelijk wor den sovjet-beambten onthaald op een stevig pak slaag volgens het oude bekende knoet recept. De financieele toestand der financien baart eveneens geweldige zorg. De schat kist drijft op olie, graan en den gestadigen uitverkoop van gestolen, pardon gecoi fis keerden kostbaarheden.Door dezen geste d'gen uitverkoop dezer kostbaarheden begint deze bron van inkomsten langzamerhand op te drogen en tot overmaat van ramp, zijn de je Frank niet getrouwd hebben, want je behoort toch niet bij mekaar. Je hebt het alleen gedaan om mij, en nu ga ik toch gauw dood. Had ik dat ge weten, dan had ik het nog liever uitgehouden bij hem." Toen het op het laatst liep, werd zij een weinig zachter gestemd. Rose Marie was in dagen niet naar bed geweest zij zag er afgemat uit. „Roos," zeide zij, je bent een goeie meid. Ais ik mama ontmoet, dan zal ik haar zeggen dat je je belofte flink bent nagekomen, en dat zij je dank baar mag wezen voor mij. maar ook dat zij te veel van jou heeft verlangd." „Nog dat niet," snikte Rose-Marie; „wat ik voor je deed; ik deed het met liefde, en nu blijf ik zoo alleen over, zoo heel alleen." „Och, mijn gezelschap was niet zooveel waard! En je bent toch getrouwd, je hebt een man. Een ding wil ik je nog alleen zeggen, Roos, er, is maar een kans van geluk voor je, en die hangt af van Frank! Zorg dat hij van je houdt en jij van hem!" Hij houdt alleen van zijn verf, van niets anders. Ik wou dat je bij me bleef, Jans! O God! het is zoo vreeselijk alleen, heel alleen." „Maak je giet zoo opgewonden! Waarlijk, het spijt mij niet dat ik nu af gedaan heb met het leven. Wat was het voor mij? Een ellendige boel ik kon mijn eigen figuur niet uitstaan, en ik had in niets op de wereld plezier. Ik hoop, dat ik het nu beter zal krijgen." Zij stierf nog vrij onverwacht en Rose-Marie ging vreeselijk aan; Frank was goed en geduldig tegen haar; hij zorgde voor een nette begrafenis, Gresinger kwam over, stortte eenige dronkemans- tranen, en verweet Rose-Marie, dat zij hem niet bijtijds gewaarschuwd had om zijn eenig kind de oogen toe te drukken. Toen men van de begrafenis terugkeerde, weigerde hij het sterfhuis te betreden en noch Frank noch zijn vrouw drongen er op aan. Toen Frank de kamer binnenkwam, viel Rose- Marie hem schreiend om den hals en snikte: „Och, Frank, ik ben nu zoo geheel alleen, wil je nu niet je best doen een heel klein beetje van mij te houden?" Hij voelde zich ontroerd, een 1 laag van mede lijden overviel hem toen die bevallige gestalte zich zoo hulpeloos tegen hem aanvlijde en haar groote mooie oogen biddend tot hem richtte, maar terwijl hij haar aanzag trof het hem dat zij nu juist in haar gelaat de uitdrukking had van een figuur, dat hem sinds lang voor den geest had gezweefd, een wees kind in het kostuum van het Amsterdamsch burgerweeshuis. „Even nog, even nog! Zoo! Een oogenblikje bid ik je!" Maar boos trok Rose-Marie zich los, toorn flikkerde in haar oogen en Frank stampte ongeduldig met den voet op den grond. „Je wilt me ook nooit begrijpen," zeide hij. „Begrijpen!" herhaalde zij zenuwachtig door verdriet, nachtwaken en teleurstelling; „begrijpen? Ik begrijp je heel goed. Je hebt me getrouwd, om dat je anders geen kans zag mij tot model te krijgen, en nu laat je mij huilen en lachen, alleen om tot je doel te komen; anders kan ik je niets schelen, niets!" „Kom, Rose, wees nu zoo dwaas niet! Ga wat slapen!" (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1