Donderdag Movember OPRUIMING R. WIELROUWER - TEL. 243 - SOIIIELSDIJK PU ROL Tandarts J. H. BUiJS UIENZAAD. SI1"-— Het WiegekmdL Openbare Verhuring 1 Burgerlijke Stand. Predikbeurten. ADVE RTENT8EN Voorstraat 209 - Sonsoielsdiik GIMBORM'ê flfANOL adverteert in onze eilanden Verwonding Prima partijtje a f 2,50 per pond. 2-i C.VIS - DIRKSLAND LANDBOUW HUISHOUDSCHOOL SOMMELSDIJK AAMBEIEN. DE SALAMANDER JL a.s. opening van onze nieuwe zaak aan het Zandpad 314. Ea HARTOGS ZOON MIDDELHARNIS HH GIMBORN'S STUDIE-WATERVERF Het Beste! MAIS ON S ANITAS 29 aren 9 c.A. Weiland, V er kooping. WOENSDAG 21 November 1928 de vrouw. feuilleton. ROSA MARINA ONZE EILANDEN TAN ZATERDAG 17 NOVEMBER 192 8. zet door J. Kwak te Melissant op 4300, Aangeloopen. Perc. 35. 1.40.45 H.A. (3 Gem. 17J R.) bouw land, aandeel jaarlijksclie liuur 170,15, inge] zet door Joh. Wittekoek te Nieuwe-Tonge op 4100,Aangeloopen. Perc. 36. 1.35.75 H.A. (2 Gem. 287 R.) bouw land, aandeel jaarlijksche huur 164,45, inge zet door J. van Dijk te Melissant op ƒ4050, Aangeloopen. Combinatie van de perc. 31 tot en met 36, staande op 25.100,gemijnd door Joh. Holleman te Dirksland op 26.200, Totale opbrengst 215.270, BKIELIiE. Zondag a.s. speelt de voetbals vereeniging Vriendenschaar te Rockanje een wedstrijd tegen R. V. V. ter gelegenheid van de opening van het R. V. V.-terrein. Voor deze wedstryd is een medaille uitgeloofd. Voor de pluimveetentoonstelling welke 30 Nov., 1 en 2 Dec. a.s. hier gehouden zal wordenbedraagt het aantal inzendingen 326. Zaterdag 1.1. is het wegencontract van 1848 met algemeene stemmen door de 30 bij dit contract geïntresseerde gemeente- en polderbesturen ontbonden. Door de ontbin ding zal t.z.t. dus de z g. Groene Kruisweg gelegd worden. Een en ander zal een ware uitkomst zijn voor het verkeer op Voorne en Putten. MIDDELHARNIS. Geboren i Willemtje Grieta, d. van S. van Groningen en E. Vijfhuize; Laurus, z. van J. van Groningen en M. de Ruiter. Ondertrouwd: L. de Baan, 51 j. en A. Brus- see, 38 j. Overleden: Levenloos aangegeven kind van Jac. v. d. Velde en J. M. v. d. Polder; Mensje Witvliet, 59 j. wed. van B. Driesse. SOMMELSDIJK. Geboren: Adrianus, z. v. Johannes, Gerar- dus Potters en Jannetje Witte. DIRKSLAND. Geboren: Dingeman, z. van H.Wolferten J. Zorge. Ondertrouwd: Stoffel Molenaar, j.m. 26 j. te Sommelsdijk en Leentje Bakker,j.d.24j. alhier. Getrouwd: Willem Lugthart, j.m. 21 j.te Middelharnis en Cornelia van der Sluijs, j.d. 21 j. alhier; Aart Leendert Muis, j m. 22 j. te Giessendam en Adriana Roodzand, j d. 24 j. alhier. OOLTGENSPLAAT. Geboren: Anthonius Petrus, z.v.Hendrik Vervloet en Anthonia Antonetta van der Heiden. Ondertrouwd: Hendrik Troost, 22 j. en Adolphina Pieterse, 23 jaar. EEN TË-YEEL AAN WINKELIERS. Het schijnt een algemeen kwaad te zijn iu ons land, dat er te veel winkeliers zyn, met name in de groote steden. Een kwaad zöb groot en zoo ernstig, dat vele Midden standsvraagstukken niet tot oplossing kun nen worden gebracht, zoolang niet ditééne op afdoende wijze verholpen is. Dit kwaad heeft in de eerste plaats ten gevolge een algemeene verzwakking van den winkelstand. Het moge waar zjjn, dat de goede winkelier de behoefte bij het publiek weet op te wekken, zoodat van een te-veel van goed-georganiseerde middenstandsbedrjj- ven nimmer sprake zal zljn-daar waar één winkel een loonend bestaan oplevert, kunnen er twee, te dicht in elkanders nabijheid, niet dan een kwijnend leven hebben. Soms dwingt de concurrentie ncgtnt prijsverlaging, die niet wordt opgeheven door grooteren om zet, en dikwijls loopt het dan op den onder gang van een van beide, soirs van beide winkels, uit. Maar bovendien is deze versnippering, die tot onmiddellijk gevolg heeft een vergrooting van de onkosten, uit algemeen oogpunt een sociaal nadeel. De goede winkelier, die weet te bezuinigen op zijn onkosten door een dielmatiger inrichting van zijn bedrijf,dient daarmede zijn eigen belang en tevens dat van de gemeenschap. Doch een opvoering van de onkosten wegens een te groot aantal tus- schenpersonen is schadelijk voor alle par tijen, zoowel voor de consumenten als voor de producenten. De oorzaken van het kwaad zijn gemakke lijker aan te geven dan weg te nemen. Onbe kend met de eischen, die het vak stelt, begint menigeen een winkel in de hoop wel te zullen slagen. Een heel enkelen keer gelukt het, In den regel loopt het echter spoedig op een groote mislukking uit. Velerlei maatregelen worden genoemd welke het roekeloos opzetten van winkels kunnen tegengaan: men wil zich niet bepalen tot het waarschuwen van degenen, die zonder voldoende kapitaal of vakkennis een bedrijf beginnen, doch sommigen verlangen zelfs Overheids-voorschriften Inzake minimum- eischen, waaraan de winkel moet voldoen. Het is duidelijk, dat dit slechts een inciden- teele bestrijding van de gevolgen van het kwaad is, doch de oorzaken niet wegneemt. En waar deze oorzaken liggen in de alge meene maatschappelijke omstandigheden, zal men dit probleem ook in algemeenen zin moeten behandelen. Het is ook niet de win kelstand alleen, waar men een overcompleet aantreft I „MAG IK UW BEURS EVEN VASTHOUDEN?' Een Zigeunerin, die verklaart, dat zij „uit den hooge" was gezonden. Gisteren werd er bij den 80-jarigen J. B. aan de Boezemkade alhier gebeld. Het bleek een ongeveer 30-jarige zigeunerin te zijn, die begon met te verklaren, dat zij „uit den hooge" was gezonden, waarna zij den man overstelpte met bijbelteksten. De man raakte daardoor zoo beduusd, dat hij, toen de vrouw hem plotseling vroeg, of zij even zijn beurs mocht vasthouden, werktuiglijk aan het verzoek vol deed. De vrouw haalde een dubbeltje uit de beurs en gaf, onder het prevelen van bijbel teksten, drie kuisjes met het geldstuk over de beurs. Daarna haalde zij uit een ander vakje een gulden, waarmee zij het zelfde deed. Toen vroeg zij of de man nog meer geld in huis had, maar de man was inmiddels wat van den schrik bekomen en zei: „Dat verdraai ik." De vrouw is daarop haastig verdwenen. Toen de man het geld in zijn beurs natelde, ont braken er 2, LIEFDESDRAMA TE AALSMEER. De vader van het meisje danig toegetakeld. AALSMEER, 14 Nov. Een liefdesdrama heeft hedenavond te ongeveer zeven uur in deze anders zoo rustige gemeente groote be roering verwekt. De dochter van C. M. in het Weteringplantsoen zou morgen in ondertrouw gaan, blijkbaar tegen den zin van een vroege- ren aanbidder, een Amsterdammer, die hier voor eenigen tijd aan de veiling had gewerk. Hedenmiddag verscheen hij in de woning waar moeder en dochter aanwezig waren, blijkbaar met de bedoeling een aanslag op het meisje te plegen. Vol angst vluchtten beiden naar de buren, waarop de woestaard zijn vervolging staakte. Dat was de proloog van de tragedie die zich hedenavond zou afspelen. De Amster dammer drong toen gewapend met mes, zaag en hamer wederom voormelde woning binnen en sloeg alles grondig kort en klein. Daarop viel hij den vader van het meisje aan en bracht dezen een steek in het hoofd en een in de zijde toe. Dd man werd danig toegetakeld en ernstig gewond. De minnaar ging als een razende te keer en vloog vervolgens naar buiten. Later werd hij door de politie aangehouden en opgesloten. Het geheele geval trok een enorme belangstelling en nog lang stroomde het publiek voor het bewuste perceel samen. Wij vernemen nader, dat de woestaard blijk baar een wrok heeft gekoesterd tegen de ouders van het meisje, die er indertijd op tegen waren, dat het meisje met hem ver keerde. GEPLUNDERDE SCHATTEN DER KEIZERIN. Uit het graf van keizerin Tzoe-Hsi is voor 75 millioen gulden verdwenen! Het vergrijp, dat roovers hebben gepleegd aan de rustplaatsen der Chineesche keizers: de berooving van een Mandsjoe-graf van een groot deel der zich daarin bevindende juwee- len, heeft zoo meldt een medewerker, te Sjanghai aan de „Times" een opmerkelijke inventariseering mogelijk gemaakt van de schatten aan goud, parels, jade en andere kost baarheden, waarin het overschot van de keize rin-weduwe Tzoe Hsi, de „Oude Boeddha", zoo als zij we! genoemd werd, letterlijk was ver pakt. Die opsomming van schatten voert de verbeelding terug naar de verhalen uit de Duizend-en-een-Nacht. De vroegere keizerin had een vertrouwden eunuch, genaamd Li Lien-ying. Hij verzamel-1 de een enorm fortuin, bezat meer macht dan één onderkoning, en hield een uitermate inte ressant dagboek. Een bloedverwant van hem, Li-Jing-tsjou, heeft thans de omstandigheden van de begrafenis der keizerin-weduwe gepubli ceerd, met een lijst van de in haar kist gede poneerde schatten. De juistheid van die lijst kan nauwelijks betwijfeld worden. Op den bodem der kist, onder het lichaam lag een 20 c.M. dikke matras van gouddraad, doorweven met parels. Op de matras bevond zich weer een geborduurd kleed, eveneens met parels bezet. Deze parels vormden de gelaats trekken van den Boeddha. Aan het hoofd was een jade diadeem in den vorm van lotosbladen neergelegd en aan het voeteneind eenzelfde dia deem maar dan in den vorm van een lotos- bloem. Hoofd en voeten rustten op de twee diademen. De lijkwade was rijk met goud draad geborduurd, het „vest", dat daarover was aangetrokken, zwaar bezet met parels. Negenmaal liep een parelsnoer om het lichaam, en 18 in parels gevatte afbeeldingen van Boeddha lagen langs de armen. Dit waren allen doodsgeschenken van particulieren en komen niet voor in de officieele sieradenlijst Naast het hoofd lagen gouden jade en dia manten Boeddha-figuurtjes ten getale van 108. Verder bevonden zich aan de zijden van het lichaam 200 vruchten (o.a. meloenen, perziken, peren, abrikozen) uit jade en ander edelge steente geslepen. Links bevond zich een juweel in den vorm van een lotoswortel, met bladen en bloemen spruitend uit het boveneind. Rechts was een koraaltak van zeldzame schoonheid neergelegd. Tot de volle dikte van het lichaam was de rest der ruimte met edelsteenen opge vuld, en over het geheel lag vervolgens een weefsel vol pareis. Juist toen de kist gesloten zou worden, deponeerde een ongenoemde prin ses er nog een diadeem van acht galoppeerende paarden en een tweede van 18 Boeddha-figuren in. Li Lien-ying heeft de waarde van al deze kostbaarheden trachten te schatten. Omge rekend, komt die van de gouden matras neer op 125.000 gulden, de juweelen die daarin waren verwerkt, zijn 1.620.000 gulden waard. Het lotosbladen-diadeem is getaxeerd op 1.275.000 dat van de lotosbloem 1.125.000 gulden, maar deze ramingen blijven eerder beneden de waar heid. De waarde der overige juweelen beliep 18 millioen, drie „officieele" parelsnoeren be lichaamden de kleinigheid van 3V2 millioen. Een parelsnoer om het hoofd was 15 millioen gulden waard. Alles te zamen komt Li Lien- ying tot een geraamde waarde van 75 millioen gulden! Het zou zeker interessant zijn, te weten in wier handen ai deze wonderen zijn overgegaan sinds het lichaam der „Oude Boeddha" is geroofd en piëteitloos op de koude aarde achtergelaten... GEVOLGEN VAN DEN MISOOGST IN DE OEKRAÏNE. 732.000 boeren in nood MOSKOU, 14 Nov. Naar de.Oekraïni- sche regeering mededeelt, verkeeren 732.000 boeren op een totaal van een paar millioen ten gevolge van den misoogst in nood. Niet minder dan 225.000 kinderen worden vanwege de autoriteiten gespijzigd. Er worden openbare werken op touw gezet, ten einde de volwasse nen aan arbeid te helpen. Voorts wordt vee voer gedistribueerd, ten einde den veestape_ van het land van den ondergang te redden; Moeders nemen voor de roode. gesmette of ontstoken huid van de kleine, uitsluitend het allerbeste, en dat is Doos 30 en 60 cl. Tube 80 cl. Bij Apolh. en Drogisten Zondag 18 November 1928. NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK. Middelharnis, nam. dhr. Van Yperen en 's av. leeskerk. Sommelsdijk, vm. leeskerk en 's av. ds. Van Araeide. Dirksland, vm. en 'sav. ds. Van der Wal. Herkingen, vm. en 's av. dhr. Van leperen. Melissant, nm. ds. Van der Wal. Stellendam, vm. en 'sav. dhr. Bouman. Goedereede, 'sav. ds. van der Zee. Ouddorp, vm. leeskerk en nm. ds. Van der Zee. Nieuwe Tonge, vm. en 's av. ds. Lammerink uit Delft. Oude Tonge, vm. leeskerk en 's av. ds.Polhuijs uit Stad a.'t Haringvliet. Ooltgensplaat, vm. ds. Van Ameide uil Sommels dijk en 'sav. leeskerk. Langstraat, vm. en nm. dhr. Vetter. Den Bommel, vm. ds. Van der Zee en 'sav. leeskerk. Stad aan 't Haringvliet, vm. ds. Polhuijs en nam. leeskerk. PROTESTANTENBOND. Sommelsdijk, 's av. 7 uur in de zaal vau dhr. Verheij, ds F. C M. Boenders, pred te Utrecht. GEREFORMEERDE KERK. Middelharnis, vm. en 's av. leeskerk. Stellendam, vm. en 's av. dhr. Bovendorp uit Bruinisse. Ouddorp, vm. en nm. ds. Diemer. Ooltgensplaat, vm. en 'sav. ds. De Lange. Den Bommel, vm. en nam. ds. Schaafsma. Stad aan 't Haringvliet, vm. en 's av. ds. de Graaff GEREFORMEERDE GEMEENTEN. Middelharnis, vm. en 's av. (doop) ds. Kok uit Gouda. Dirksland, vm. en 's av. ds. de Blois. Herkingen, vm., leeskerk, nam. ds. Kok uit Gouda en 'sav. leeskerk. Ouddorp, vm. eu 's av. leeskerk. Door een hond aangevallen. Te Delft werd een 7-jarige knaap, die het eten bij een vastliggenden hond wilde weg halen door het nijdige beest aangevallen en zoo ernstig in het gelaat gebeten, dat hy, nadat de politie hem ter plaatse had verbon den, naar het gasthuis moest worden ver voerd. GETROUWD: G. JONGEJAN EN COR HOLLEMAN die, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Spreekuren Dagelijks van 8V2 tot 10 uur voorm. en van I tot 2'/2 n.m. en volgens afspraak. Telefoon No. 236. KlEEfPASTA LAAT NIET LOS 7 Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren. en huidschavingen bij dieren, alsmede zeere I spenen bij melkvee, ge- g neesl men spoedig met H Purol. Doos 60 en 90 ct. Bij Apoth. en Drogisten M OPENING van den cursus aan de Land bouw Huishoudschool te Som melsdijk begin Januari 1929. AANGIFTE van leerlingen worden inge wacht vóór 1 December a.s. bij den Secretaris G. VAN DER HEIDEN (Minimum leeftijd 15 jaar). De Centrale Proeftuin voor Goeree en Overflakkee Ie Middelharnis (Langeweg) Is op eiken werkdag voor belangstel lenden GRATIS TOEGANKELIJK. Desgewenscht geeft de tuinman alle inlichtingen, die mochten worden ver langd. RADICALE GENEZING de hardnekkigste Aambeien kunt U genezen binnen enkele weken. Kipstraat 59, R'dain I Niet goed, geld terug. Verkrijgbaar in eiken boekhandel. ALLEEN Geldersche Kade No. 7, Rotterdam nablf HET WITTE HUIS WAS, KS EN BLIJFT HET OUDSTE EN MEEST BETROUWBARE ADRES VOOR Elastieken Kousen, Breukbanden, Buikgordels, Suspensoirs, enz. Vraagt onze zeer belangrijke Gratis Brochures en Prijs courant, welke op aanvrage gaarne worden toegezonden. 2 Aanbevelend, Arth E. M. HUFKENS. IIS bij inschrijving voor het jaar 1929 van kad. B 3664, gedeeltelijk, voor 1928 in huur bij den heer K. Doornbos. Inlevering van inschrijvingsbil jetten op zegel van 50 Cent, vóór 1 Dec. 1928 ten gemeentehuize van Middelharnis, waarde voorwaarden ter inzage liggen. Op Maandagen 19 en 26 November 1928, telkens des avonds 7 uur, te MELISSANT, ter herberge van VAN DER WERF, veiling en afslag, van bewoond door J. Driesprong Jr. Notaris VAN DER SLUYS. Heden 17 November begint onze BEDENKT WEL! Het gaat hier niet om een aanbieding van enkele uren of om een korting op een oorspronkelijk hoogen prijs, hetgeen tenslotte, zooals ieder aanstonds begrijpt, slechts een schijnvoordeel voor den kooper beteekent. Het woord korting immers op zichzelf zegt niets, het komt aan op den prijs welke men betaalt. Het gaat er veel meer om dat ge durende den geheelen duur van onze Opruiming de be kende lage prijzen voor uitsluitend prima kwaliteit goede ren, nog eens belangrijk verlaagd zijn, wat dus een dub bele besparing is voor den kooper. Vergelijk daarom nauwkeurig kwaliteiten en prijzen. Doet Uw voordeel! Karpetten, (Axminster zoowel als Tapis Beige), Linoleums en Vloer zeilen (Coupons), Bedden, Dekens, Ledikanten, GordijnsioIIen, Tafel- kleeden, Vachten, Deurkleedjes, Cocosloopers en Matten, Chinamat- ten, Behangselpapieren enz. enz. Een opsomming van onze lage prijzen geven we niet, daar we In ieder artikel te veel verscheidenheid hebben. Bezoekt onze magazijnen en ziet de etalage. Deze opruiming geldt ook voor ons filiaal te DIRKSLAND bij B. A. VAN LENTE, Ring. Prijs per kwartaal f 1,- Losse nummers 0,0' ADVERTENTIËN van 16 regels 1,21 Elke regel meer 0,2 Bij contract aanzienlijk korting Dienstaanbiedingen en Dienstaanvrage f 1,per plaatsing tot een maximun van 10 regels, elke regel meer 15 cent I. Ik heb al verscheidene malen in dit blad over verschillende onderwerpen geschreven, zonder echter het onderwerp, waarop alle mannenoogen gevestigd zijn, te behandelen. Het is, dunkt mij, toch wel eens de moeite waard om er eens iets van te zeggen, want de vrouw speelt toch in de maatschappelijke samenleving, men zou haast kunnen zeggen, een hoofdrol. Het was misschien wel niet erg galant van mij, de vrouwen niet reeds vroeger hier op deze plaats met een woordje van lof te hebben toegesproken, maar men kan niet overal aan denken. Ik hoop, dat het schoone geslacht mij dit verzuim niet ten kwade zal duiden. Ik beloof mij in het vervolg te ver beteren, en zal thans het verzuimde inhalen, door mijn gebrekkige pen voor haar zaak op te nemen, en haar de plaats en de eer aanwijzen die haar, na zooveel strijd toekomt. We zien, helaas! maar al te laag op de vrouw neer. We zijn maar al te vaak en al te veel met den geest van Paulus bezield, of soms in de christelijke gemeenschap al te rab- binistisch opgevoed, om de deugden, de capa citeiten en de groote waarde van de vrouw in de menschelijke samenleving naar waarde te kunnen schatten. Gelukkig heeft zij zich, niet- tegenstaande haar physieke zwakheid, toch naar boven weten te werken, en kan zij, zooals men wel eens zegt, haar mannetje staan. Soms, en dat is begrijpelijk, want op actie volgt altijd reactie, of liever gezegd, actie is reactie, gaat ze wel eens te ver, en moet de man de plaats voor haar inruimen. De rollen worden dan wel eens verwisseld, 't Is nog niet zoo erg lang geleden, was ik ergens op bezoek, en de gastheer vertelde mij met een stralend gezicht, dat hij een nieuwen auto had gekocht. Hij pochte en snoefde dat hij dat vehikel toch zoo goed besturen kon en de mechaniek zoo goed kende. Hij noodigde mij uit, om eens een ritje mee te maken," dan zou ik zijn rijdkunst eens kunnen bewonderen. Ik nam dat aanbod graag aan. De auto kwam voor. Mevrouw plaatste zich achter het stuur, ik kreeg de eereplaats aan haar groene zijde, en manlief moest achter in het bakje plaats nemen, dus, hij mocht meerijden. Wij zaten gezellig voorin, terwijl haar man, de groote kunstenaar in het rijden, achter in dat bakje verdere studies in de rijdkunst maken kon. Gelukkig voor hem zag ik zijn gezicht niet, anders had hij zich wel blind geschaamd. Gelukkig voor ons, dat hij ons niet zag, want we hadden de grootste pret. Onderweg stopten we en stapten we uit, om te lunchen, terwijl mannetjelief eerst den auto moest nazien, of alles in orde was. Ja, zei de stakkerd, ziet U mijnheer, dat is geen werk voor dames. Ik heb den auto uitsluitend voor haar pleizier gekocht, ziet U, en, liet hij er half verontschuldigend op volgen, ik wil haar nu het pleizier niet nemen, en laat haar zelf sturen. Ze doet het nu eenmaal graag. Ze houdt toch zoo dol veel van haar machientje, maar smeren, benzine en water geven en na kijken of alles nog intakt is, dat kan ze natuur lijk niet. Even droog, als was voor mij die zaak overduidelijk zei ik, ja, dat is zoo, als kenner van de zaak, moet U ook zelf alles na kijken, dat kan ze zelf niet. Eenige opge schoten jongens die er bijstonden, begonnen hardop te lachen. Waarom weet ik niet, in elk geval was dat niet erg beleefd van hun. Alle achting voor de handigheid voor deze dame, maar het ging toch wel een beetje te ver. DOOR MELATI VAN JAVA. 23) Wanneer hij haar aanzag dan wist zij dat hij haar gelaat bestudeerde enkel voor zijn schilderij wanneer hij naar haar luisterde, dan wist hij nauwelijks wat zij zeide, maar teekende in ge dachten elke verandering van haar gelaat op. Zij voelde het meer dan zij het begreep, en er ont stond in haar ziel een gevoel van vernedering dat haar steeds kwelde. ,,Ik ben zijn model en anders niet!" zuchtte zij vol bitterheid; „ben ik daartoe op de wereld?" Haar eenige voldoening was Jansje tevreden te zien; maar ook deze tevredenheid duurde niet lang; toen het bultje zich gewend had aan een regelmatig leven, aan goed eten en drinken, begon de onvoldaanheid haar weer te kwellen. Zij wilde uitgaan, meer van Den Haag zien; zij klaagde Frank haar nood en hij zeide onverschillig: „Neem een rijtuig of auto en ga uit!" De beide zusters maakten toertjes, maar ook dit gaf Jansje niet lang voldoening; zij begon te klagen over pijn in de borst en in den rug; zij moest comedies zien, naar concerten gaan, en ook hierin stemde Frank toe. Hij geleidde de meisjes waarheen zij wilden. Soms bleef hij naast haar zitten, en altijd met

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 6