ONZE EILANDEN t TWEEDE BLAD No. 5 17 NOV. 1928 Plaatselijk Nieuws. J i 1 S I p'n Huisapotheek* I voor @0 centen Kloosterbalsem ONZE Et LANDEN VAN ZATERDAG 17 NOVEMBER 1928. 5 DE ELECTRIFICATIE. God. Staten van Zuid-Holland hebben aan de electriciteitseommissie en aan de Ge meentebesturen van Goeree en Overüakkee de voorstellen betreffende de electrificatie ingezonden. Eerstdaags zullen we dus be handeling van deze stukken in de gemeente raden tegemoet kunnen zien. We hebben lang gewacht, (le reden wisten we waarom het lang heeft moeten duren, doch thans staan we nu zelf roer de be slissing. Moge de gemeenteraden eendrachtig dit jilan bestudeeren en tot uitvoering zien te brengen. MIDDELHARNIS. Naar aanleiding van het berichtje van vorige week kunnen wij omtrent de te.houden winkelweek tot onzen spijt nog geen nadere berichten verkrijgen. De juiste bijzonderheden zijn ons niet vol- doendeófficieél bekend. Wij weten echter met zekerheid, dat er iets te gebeuren staat, dat men hiei' ter plaatse nog nimmer heeft kunnen waarnemen. Volgende week hopen wij uit voerig te kunnen berichten wat het juiste programma is. Door B. en W. is tot tijdelijk onder wijzer aan de U.L.O.-school benoemd den heer O. Blom uit Krimpen a/d IJsel. Pé gemengde Zangvereeniging „Volks talig" en hét Mannenkoor „Zanglust" hebben ontslag gèhomen als lid van den Flakkeeschen Bond van Muziek- en Zangvereenigingen. Hoogste inschrijver naar het weiland aan het Oostersche Spuigors is de heer I. de Gast yqor f, 470, -. Blijkens een in dit nummer voorkomende advertentie zal de Bond van Bedrijfsautohou ders alhier in Hotel Zaaijer Woensdag a.s. een vergadejing houden, ten doel hebbende ver betering te verkrijgen in de verkeerstoestand om van en op ons eiland te komen. Geziene het feit dat men thans slechts op één punt ons eiland goed kan verlaten, twijfe len we niet of voor dien Bond ligt hier een terrein braak, waar mogelijk succes zou kunnen worden behaald. Ahen die belang hebben bij een goede com municatie, raden wij aan deze vergadering te willen bijwonen. Zondag, is in de Geref. kerk de Oogst- cpllecte gehouden, welke 785,76 opgebracht heeft. Op Donderdag 22 November des avonds van 79 uur, zal in de Kerkekamer der Ned. Herv. Kerk de; stemming, plaats hebben voor drie Notabelen. De Geref. Jongedochtersvereeniging „Onder- Zoekt de Schriften" zal a.s. Donderdagavond haar 7de jaarvergadering vieren in het Zon dagsschoolgebouw „Rehoboth." In verband met het optreden van den heer van Ieperen, zal in plaats van des middags, 's morgens om half elf de Ned. Herv. Zondags school ^Timotheus" eén aanvang nemen. Sempre Crescendo. Als nadere data, waartusschen ons muziek corps haar fancy-fair zal houden, vermelden we 28 November—1 December. Dus nog een „heele-dikke" week van voorbereiding en in ons volgend nummer komen we nader op een en ander terug. Alleen: wie alsnog wat weet voor Sempre. ,De heer Bergman woont in de Ring en zal gaarne zich over souvenirs ten behoeve van zgn vereeniging ontfermen. Wedstryd Schaakclub „Ons Genoegen" 1928-1929. Groep 1 L. Bund. J. Ph. Hoek F. W. Nanning Oroep II Ant. Visser J. Parée. C. le Comte II» I 11 I ■I I 1 I I 1 l»l»l HBl'/il l'/gl l~ '/al IB I I Va Oroep Hl O. v. Gelder. Weeda A. Verbrugge ■l»l'/al I II '/s '/al ■I I I I I HL Groep IV D. F. Jacobl A. Kerkhof 1 K. J. Meijer .'G. A. v. d. Wende W. A. Nieuwland 'i 2 1WI I I I I I x I ilffll I |0| I I 1 0 I I l»l»l I I I I I HI I I L ll»l o I I i HUlMU Sport. a.s. Zondag ten derde male in successie is Flakkee I vrij. Flakkee II gaat naar Rotterdam. Centrale Veiling voor Goeree Overflukkee te Middelharnis. Veiling van Dinsdag 13 November 1928. Bloemkool 1,50 tot 13,70 per lOOstuks. Savoye kool ƒ2,- tot ƒ6,- per 100 st. Roode kool 7,50 tot per 100 stuks. Knollen ƒ7,— per 100 stuks. Knolselderij ƒ5,- per 100 stuks. Andijvie 1,90 tot ƒ3,— per 100 krop. Peen 6,70 per 100 bos. Zoete appelen ƒ6,— tot 21,—per 100k.g. Bergamotten 16,70 tot 20,60 per 100 k.g Kleiperen 7,70 tot 23,10 per 100 k.g. Stoofperen f 10,- tot 17,- per 100 k.g. Spruiten 24,- tot per 100 k.g. Druiven 2e s. ƒ14,— tot ƒ19,- per 100 pond. Kaas (volvet) 0,65 per pond. Boter 0,85 tot 1,06 per pond. SÜMMEL8DIJK. Uit deze gemeente wer den deze week verscheept 650 000 K.G. aard appelen, paardepeen en uien. De prijzen der aardappelen waren ƒ2, peen 1,10 en uien 4,75 a ƒ5, alles per HL. Da aanvoer der suikerbieten in deze gemeente kan hier als geëindigd beschouwd worden. Op de fairbank zijn tot heden 6 millioen K.G, bieten gewogen. Zondag 18 November des avonds 7 uur, hoopt, voor de Vrijz. Herv. op te treden Ds. F. O. M. Boenders, Pred. te Utrecht,in de zaal van den heer Verheij aan den Lang9nweg. DIRKSLAND. Op verzoek is aan den heer D. Hoek, met ingang van 1 Januari a.s. eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de Bijz. school, in verband met zijne benoeming te Rotterdam. Op de Beurs van j.l. Donderdag werd besteed: voor aardappels ƒ2,- per70K.G., ajuin 4,75 en peen 1,10 per 60 K.G. HERRINGEN, a.s. Zaterdagavond van 6- 7^ uur zal de ontvanger der Herv. kerk zitting houden tot inning der land- en tuinhuren Bevolking. Ingekomen zjjn: M. Goemaat van Nieuwe Tonge; K. Keijzer van Stellendam en J. Melis sant van Dirksland. Vertrokken zijn: M. v.d. Veer naar Nieuwe Tonge; A. M. Koote naar Sommelsdijk; M. Doornhein naar Dirksland; H. Les naar Oude Tonge. GOEDEREEDE. De prijs van ajuin hier is 4,75; Erwten 18,75; aardappelen ƒ2, OUDDORP. Evenals andere jaren bestaat er voor ds landbouwers del gelegenheid om hunne landerijen, n 1. de zandgronden, te be mesten met bliekvisch. Naar gemeld wordt is de prijs van ƒ10,— tot ƒ10,50 per lOOOkilo. Door J. W. is een jaapjesbiet met het respectale gewicht van 9 kilo gedolven, ge groeid op minderwaardige zandgrond. En bij Kommer Mastenbroek op Visserschhoek een suikerbiet met het kolossale gewicht van 10 kilo en 3 ons. De beurtschippersknecht J. Sandifort Wz. had het ongeluk zoodanig te vallen en een zjjner armen te breken. Toen Dinsdagavond de autoverhuurder Jb. Aleman bezig was aan zijn auto, had hij een lantaarn tekort er bij gezet, waardoor een ontploffing ontstond door benzine en Aleman in brand geraakte. Hij rolde zich nog in een vloerkleed, waar de vrouw de kloekmoedigheid had om op hem en het kleed te gaan zitten. Hjj is ernstig aan han den, voeten en aangezicht gebrand. De koopman Krijn Westhoeve had bet ongeluk op Preekheel, dat zijn hit dood voor de kar viel. Daar het dier niet is verzekerd, is dat voor hem een groote schadepost. NIEUWE TONGE. De penningmeesters der polders Klinkerland, Battenoord en Dui- vewaard zullen a.s. Maandag 19 dezer van 9-12 uur zitdag houden tot het ontvangst van polderlasten. Voor opzichter aan deaardappelbewaar- plaats is aangesteld den heer Jacob Visser. Prijzen Veldvruchten: Uien ƒ4,75, Aardappelen iets levendiger f 2,26, Peen 1,per H L. Van C. D. en C. V. lagen 's morgens van beide hun zwaarste varken dood in het hok. Beide dieren zijn onder politietoezicht begraven. De dochter van P. van Noord werd Woensdag per Ziekenauto naar Rotterdam vervoerd om daar een operatie te ondergaan. J.l. Woensdagavond trad in de Ned. Herv Kerk alhier op de beroepen predikant Ds J. van Amstel te Putten. Als tekst koos Z Eerw. Jesaja 50 vers 10 en 11. Het kerk gebouw was goed bezet. Van de gelegenheid om de predikant hun opwachting te maken werd gebruik gemaakt. Als zeldzaamheid kan gemeld worden, dat j.l. Woensdag niet minder dan 198 wa genvrachten cichorei in de cichoreifabriek alhier werden gebracht. Z(jn we goed inge licht dan werd zoo'n hoog aantal nog nim mer bereikt. Zondagmiddag speelt bij gunstig weer de Voetbalclub N.T.V.V. Nieuwe Tonge tegen Oude Tonge I. Als nagiften zijn Woensdagavond nog ontvangen voor den gehouden Dankstond een bedrag van 20,In totaal 960,—. OUDE TONGE. Donderdagavond j.l. gaf het Chr. Mannenkoor met medewerking van. hare zustervereeniging te Nieuwe Tongeen Gem. Chr. zangvereeniging te Middelharnis, een welgeslaagde zangavond in de vergader zaal. Woensdagmiddag j.l. geraakte dhr. Van der Aa bekneld tusschen een muur en de auto van bakker Van den Berge. Hoewel het ongeval zich ernstig liet aanzien liep het nog zeer gelukk.ig af. De kleeren van den heer v. d. Aa waren echter op verschillende plaat sen gescheurd en de landbouwer P. C. van Kempen reed met het uithalen op den Molen dijk met zijn wagen door de ruit bij Vogelaar, met het gevolg dat groote stukken ruit de sigarettenetalage in elkaar rammelde. De smidsknecht J. Abresch kreeg onder het smeden een brandende vonk in zijn oog, zoodat hij zich onder geneeskundige behan deling moest stellen. Mej. C. H. v. d. Ouden, dienstbode te Rotterdam, werd tengevolge van een zenuw toeval per auto thuis gebracht. De auto van den heer P. A. van den Berge geraakte in de garage in brand. Men wist de wagen naar buiten te duwen en den brand te blusschen. OOLTGENSPEAAT. In de gehouden jaar vergadering van de VereenigiDg tot onder linge verzekering van varkens „De Voorzorg" heeft de voorzitter A. de Vos in zjjn openings rede gezegd, dat de vereeniging geen voor spoedig jaar heeft gehad. Niet alleen in finan cieel opzicht heeft de vereenigiDg verlies geleden, zeide spreker, en memoreerde het verlies van een tweetal trouwe leden, M. van Oostenbrugge en P. Wielaard. De heer Van Oostenbrugge was sedert vele jaren secretaris der vereeniging. De notulen worden gelezen door den heer P. van Putten, die tijdelijk de functie van secretaris heeft waargenomen en werden onder dank goedgekeurd. Uit het jaarverslag bleek dat er veelminder varkens worden gehouden omdat dit bedrijf door verschillende oorzaken niet loonendis. Dit had tot gevolg dat de vereeniging een 12-tal leden en donateurs moest missen. In het afgeloopen jaar werden negen varkens onteigent., met een gewicht van 10 tot ten hoogste 70 K.G. De vereeniging telt thans 49 leden. De rekening van den penningmeester sloot in ontvangsten met 256,30 en in uitgaven met 263,84, nadeelig slot ƒ17 84. Het kas saldo was zoodoende van 1128,77 vermin dert tot 1111,23. Namens de commissie deelde de heerW. Groenendijk mede, dat de rekeniDg in orde was bevonden. De heer H. Pieterse werd als bestuurslid met algemeene stemmen herkozen, in de vacature W. J. Donkersloot werd gekozen de heer J. Hage en in de plaats van wijlen de heer M. van Oostenbrugge werd gekozen de heer P. Hokke.Ook de heer C. D. Birkhoff werd herkozen, die als secretaris der vereeni ging zal optreden. Tot bode werd benoemd de heer W. Tiggel- man. De commissie voor het nazien van de vol gende rekening werd samengesteld uit de volgende heeren: L. de Vos, M. Pieterse en C. W. Buscop. Het voorstel van het bestuur om de con tributie ongewijzigd te laten evenals de uit- keering voor de onteigende varkens, werd aangenomen. Het voorstel van den heer P. de Yos, om meer uit te keeren voor jonge var kens werd verworpen met 27 tegen 1 stem. Het inleggeld voor nieuwe leden werd vast gesteld op 2,50. Verder werd besloten de boete te zullen toepassen, wanneer zonder redenen de vergadering wordt verzuimd. Een kwartier na aanvang zal de presentielijst worden weggenomen. Het presentiegeld zal alleen gegeven worden aan hen, die de lijst tjjdig geteekend hebben. Daarna sloot de voorzitter de gezellige vergadering. In de afgeloopen week werden van bier vervoerd 2500 H L aardappelen a ƒ2, tot 2,25; uien 8000 balen a 4,50 tot ƒ5,— en koepeen 600 H.L. k 1,25. Het bestuur van de Vereeniging Volks onderwijs heeft besloten om voor de kinderen van de Openbare School een Sint-Nicolaas- feest te organiseeren. De verloting te houden ten bate van de afdeeling van Het Groene Kruis alhier zal gehouden worden op Donderdag 22 No vember a s., des avonds 6 uur, in de Open bare School. De handwerkcursus van de Vereeniging Volksonderwijs, onder leiding van de dames J. A. van Deelen en A. F. Royen, is begonnen met 20 meisjes. Dinsdag 20 November as zullen de catechisaties der Ned. Herv. Kerk aanvangen, van 2 tot 3 uur meisjes van 12 tot 16 jaar, van 3 tot 4 uur oudere meisjes; van 6 tot 7 uur jongens van 12 tot 16 jaar en van 7 tot 8 uur oudere jongens. Door notaris Akkerman alhier is gemijnd de hofstede „Biemond" te Stellendam, voor mej. Joh. Goekoop te 's-Gravenhage, de per- ceelen 1 tot en met 24 voor 142.970,en de perceelen 26 tot en met 30 voor 35.900, DEN BOMMEL. Ds. Van der Zee alhier staat op het drietal te Warmond. Dezer dagen slaagde onze dorpsgenoot J. C. A. van Loon aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voor candidaat in de God geleerdheid. De oogstcollecte in de Ger. Kerk heeft opgebracht 810, STAD AAN 'T HARINGVLIET. Dezer dagen werden de laatste suikerbieten alhier op de kaai aangevoerd. Op de fairbank zijn gedu rende de peecampagne ruim 101 'millioen peëen gewogen. STELLENDAM. Woensdag is een scheepje, dat dienst doet als bergplaats van kolen voor de baggermolen, in de haven alhier gezonken. Het vaartuigje is met behulp der blazers SL 13 en SL 45 en een moddrbak gelicht en op den onderberm van de haven gezet. Zaterdag a.s. zal van 78 uur in de consistoriekamer der Ned. Herv. Kerk alhier gelegenheid zijn tot betalen der huur van de zitplaatsen. Verslag van de openbare vrijwillige ver- kooping te Stellendam van de hofstede „Uit Zee-Land", bestaande uit woonhuis, keet, schuur, boomgaard, bosch, erf en grond, be nevens 42.58.00 H.A. (92 Gem. 215 R. Voorn- sche maat), staande en gelegen te Stellendam in den Eendrachtspolder, Hals- en Adrana- polder, benevens 2.15.90 H.A. (4 Gem. 210 R. Voornsche maat) Bouwland te Goedereede in den polder Nieuw-Westerloo, en 9.42.50 H.A. (20 Gem. 157 R. Voornsche maat) Bouwland te Stellendam in den Eendrachtspolder, zijnde de 26e Kavel; 8.17.20 H.A. (17 Gem. 238 R. Voornsche M.) Bouwland te Stellendam, in den Halspolder, INGEZONDEN MEDEDEELING. C{ goed voor brand-, snij- cn stootwonden, ff verouderde wonden, zonnebrand, aam- H beien, spierpijnen, spit, rheumatische pijnen, wintervoeten, springende handen en nog veel meer, koopt ge met een pot Akker's Kloosterbalsem, de snel werkende merkwaardige veelzijdige zalf. „Geen goud zoo goed" zijnde de 18e Kavel. De hofstede met bijbehoorend bouw- en wei land, verhuurd aan P. Biemond tot blootschoof 1932, het weiland tot 11 November 1932, de woning en verdere getimmerten tot 1 Maart 1933 voor de som van 5800, Het perceel bouwland te Goedereede aan de Wed. K. G. Voogd te Ouddorp voor 259,08 tot blootschoof 1931. De 26e Kavel in de Eendrachtspolder ver huurd aan Jan Roon e.a. te Stellendam tot blootschoof 1931 voor 1207, De 18e Kavel in den Halspolder verhuurd tot blootschoof 1930 voor 990,aan J. Buijs te Melissant. Afslag 14 November 1928, nam. 2 uur te Stellendam bij M. Mijnders, door Notaris Van der Sluijs te Dirksland. Onkosten 7| Alles behoorende tot de nalatenschap van wijlen Vrouwe P. M. van Weel te 's-Graven hage. A. in den Eendrachtsp91der. Perc. 1. De hofstede genaamd „Uit Zee- Land", bestaande uit woonhuis, keet, schuur, wagenhuis, 2 arbeiderswoningen, tuin, boom gaard, bosch, weiland, erf en grond, aan den Plaatweg, groot 1.46.90 H.A. (3 Gem. 60 R.) verhuurd voor 643,84, mede onder beding dat voor de opgaande boomen moet worden betaald 925,voor overname, ingezet door C. Snijder te Oude-Tonge op 9600,Aan- geloopen. Perc. 2. 1.94.90 H.A. (4 Gem. 73 R.) zeer oud weiland, ten N.O. van perc. 1, aandeel jaarlijksche huur 244,42, ingezet door C. Snijder te Oude-Tonge op 7000,Aange loopen. Combinatie der perc. 1 en 2, staande op 16.600,Aangeloopen. Perc. 3. 2.99.30 H.A. (6 Gem. 154 R.) zeer oud weiland, ten Z.O. van het perc. 1 en 2, aandeel jaarlijksche huur 375,17, ingezet door C. Snijder te Oude-Tonge op 7850, gemijnd door Joh. Holleman. te Dirksland gemijnd door Joh. Holleman te Dirksland op 7980,—. Combinatie der perc. 1, 2 en 3, staande op 24.580,gemijnd door Joh. Struik te Melissant op 24.590, Perc. 4. 2.54.90 H.A. (5 Gem. 165 R.) zeer oud weiland ten N.W. van de perc. 1 en 2, aandeel jaarlijksche huur ƒ319,68, ingezet door Iz. Kievit alhier op 8400,Aangeloopen. Combinatie van de perc. 1 tot en met 4, staande op 32.990,—. Aangeloopen. Perc. 5. 1.94.00 H.A. (4 Gem. 67 R.) bouw land in de 33e Kavel, aandeel jaarlijksche huur prijs ƒ243,26, ingezet door H. van Seters Czn., alhier op 5800,Aangeloopen. Perc. 6. 1.94.90 H.A. (4 Gem. 73 R.) bouw land in de 33e Kavel, aandeel jaarlijksche huur 244,42, ingezet door P. van Lente alhier op 5900,Aangeloopen. Perc. 7. 1.94.90 H.A. (4 Gem. 73 R.) bouw land in de 33e Kavel, aandeel jaarlijksche huur 244,42, ingezet door M. Mijnders alhier op 5900,Aangeloopen. Perc. 8. 1.46.00 H.A. (3 Gem. 54 R.) bouw land in de 33e Kavel, aandeel jaarlijksche huur prijs 183,17, ingezet door C. Roon Joh.zn., op 4200,Aangeloopen. Perc. 9. 1.59.80 H.A. (3 Gem. 144 R.) bouw land in de 33e Kavel, aandeel jaarlijksche huurprijs ƒ200,45, ingezet door P. Kievit Kz., op 4250,Aangeloopen. Combinatie van de perc. 5 tot en met 9, staande op 26.050,Aangeloopen. Combinatie van de perc. 1 tot en met 9, staande op 59.040,—. Aangeloopen. Perc. 10. 1.52.25 H.A. (3 Gem. 95 R.) bouw land in de 48e Kavel, aandeel jaarlijksche huur 191,04, ingezet door C. Zeedijk, op ƒ4650, Aangeloopen. Perc. 11.1.69.60 H.A. (3 Gem. 208 R.) bouw land in de 48e Kavel, aandeel jaarlijksche huur 212,74, ingezet door H. van Weezei te Oud dorp op 4850,—. Aangeloopen. Perc. 12.1.29.70 H.A. (2 Gem. 247 R.) bouw land in de 48e kavel, aandeel jaarlijksche huur prijs 162,62, ingezet door Joh. Wittekoek te Nieuwe-Tonge op 3950,Aangeloopen. Perc. 13. 1.36.35 H.A. (2 Gem. 291 R.) bouw land in de 48e Kavel, aandeel jaarlijksche huur 171,07, ingezet door J. Joppe te Melissant op 4200,Aangeloopen. Perc. 14. 1.33.45 H.A. (2 Gem. 272 R.) bouw land in de 48e Kavel, aandeel jaarlijksche huur 167,42, ingezet door Jd. Koese Johzn. alhier op 4250,Aangeloopen. Perc. 15. 1.30.95 H.A. (2 Gem. 255 R.) bouw land in de 48e Kavel, aandeel jaarlijksche huur 164,16, ingezet door J. van Dijk te Melissant op 4100,Aangeloopen. Combinatie der perc. 10 tot en met 15, staande op 26.000,gemijnd door A. E. Struik te Melissant op 26.020, Combinatie van de perc. 1 tot en met 15, staande op 85.060,Aangeloopen. B. In den Halspolder kavel 9. Perc. 16. 2.06.80 H.A. (4 Gem. 151 R.) bouw land, zijnde het gewend aan den Ouden Dijk, aandeel jaarlijksche huur 259,39, ingezet door Joh. Koese Joh.zn. op 5350,Aan geloopen. Perc. 17. 2.04.20 H.A. (4 Gem. 134 R.) bouw land, zijnde het 2e gewend, aandeel jaarlijksche huur 256,13, ingezet door Abr. van Oosten brugge op 5400,Aangeloopen. Perc. 18. 2.04.90 H.A. (4 Gem. 138 R.) bouw land, zijnde het 3e gewend, aandeel jaarlijk sche huur 258,43, ingezet door P. D. Holle man op 5250,Aangeloopen. Perc. 19. 2.06.00 H.A. (4 Gem. 146 R.) bouw land, zijnde het gewend onder den Buitendijk, aandeel jaarlijksche huur ƒ258,43, ingezet door C. Snijder te Oude-Tonge op 5250,Aan geloopen. Combinatie der perc. 16 tot en met 19, staande op 21.250,gemijnd door W. P. Vogelaar te Melissant op 21.270, Combinatie der perc. 1 tot en met 19, staan de op 106.330,Aangeloopen. C. In den Adrianapolder. Perc. 20.1.62.70 H.A. (3 Gem. 163 R.) bouw land, aandeel jaarlijksche huur ƒ204,10, inge zet door L. Troost Kr.zn., te Goedereede op 5150,gemijnd door notaris Akkerman te Ooitgensplaat op 5440, Perc. 21. 1.92.60 H.A. (4 Gem. 58 R.) bouw land in de 14e kavel, aandeel jaarlijksche huur 241,53, ingezet door A. van Erkelens te Goedereede op 7000,gemijnd door notaris Akkerman te Ooitgensplaat op 7670, Perc. 22.1.20.20 H.A. (2 Gem. 185 R.) bouw land in de 14e kavel, aandeel jaarlijksche huur 150,72, ingezet door M. Aleman te Ouddorp op 3900,gemijnd door notaris Akkerman te Ooitgensplaat op 4080, Combinatie van de perc. 20, 21 en 22, staan de op 17.190,gemijnd door L. Troost Kz. te Goedereede op 17.400, Perc. 23. 1.91.20 H.A. (4 Gem. 49 R.) bouw land in de 17e kavel, aandeel jaarlijksche huur ƒ239,81, ingezet door P. Struyk te Goedereede op 6750,gemijnd door P. Struik te Goe dereede op 6870, Perc. 24. 1.31.60 H.A. (2 Gem. 260 R.) bouw land in de 17e kavel, aandeel jaarlijksche huur 165,12, ingezet door P. Tanis te Ouddorp op 4500,gemijnd door P. Struik te Goe dereede op 4560, Combinatie van de perc. 23 en 24, staande op 11.430,gemijnd door notaris Akkerman te Ooitgensplaat op 12.340, Combinatie van de perc. 1 tot en met 24, staande op 136.070,gemijnd door D. Mijs te Den Bommel op 142.970, D. In den polder Nieuw-Westerloo te Goe dereede. Perc. 25. 2.15.90 H.A. (4 Gein. 210 R.) bouw land, jaarlijksche huur 259,08, ingezet door C. van Erkelens te Goedereede op 9200, gemijnd door Jb. Meijer te Ouddorp op, 10.200,—. E. In den Eendrachtspolder Kavel 26. Perc. 26. 2.40.90 H.A. (5 Gem. 73 R.) bouw land in den hoek van den Plaatweg en den Buitendijk, aandeel jaarlijksche huur ƒ308,50 ingezet door L. A. Blokland alhier op ƒ8100, Aangeloopen. Perc. 27. 1.33.60 H.A. (3 Gem. 273 R.) bouw land, aandeel jaarlijksche huur 171,90, inge zet door Arie Kievit op 5050,Aangeloopen Perc. 28.1.79.40 H.A. (3 Gem. 272 R.) bouw land, aandeel jaarlijksche huur 229,75, inge zet op 6000,door B. van Lente. Aange loopen. Combinatie van de perceelen 26, 27 en 28, staande op 19.150,gemijnd door notaris Akkerman te Ooitgensplaat op 21.050, Perc. 29. 1.88.20 H.A. (4 Gem. 30 R.) bouw land, aandeel jaarlijksche huur ƒ241,02, inge zet door L. A. Neels te Ooitgensplaat op 6150,gemijnd door notaris Akkerman te Ooitgensplaat op 6810, Perc. 30. 2.00.40 H.A. (4 Gem. 109 R.) bouw land, aandeel jaarlijksche huur 256,64, inge zet door Iz. Kievit alhier op 6300,gemijnd door notaris Akkerman te Ooitgensplaat op 6810,—. Combinatie van de perc. 29 en 30, staande op 13.620,gemijnd door B. v. Lenten Pz. alhier op 13.890, Combinatie van de perc. 26 tot en met 30, staande op ƒ34.940,gemijnd door notaris Akkerman te Ooitgensplaat op 35.900, F. In den Halspolder kavel 18. Perc. 31.1.37.60 H.A. (2 Gem. 299 R.) bouw land, aandeel jaarlijksche huur 166,70, inge zet door Joh. Wittekoek te Nieuwe-Tonge op 4400,Aangeloopen. Perc. 32. 1.24.05 H.A. (2 Gem. 210 R.) bouw land, aandeel jaarlijksche huur 150,28, inge zet door C, Snijder te Oude-Tonge op ƒ3950,—. Aangeloopen. Perc. 33. 1.39.35 H.A. (3 Gem. 10 R.) bouw land, aandeel jaarlijksche huur 168,82, inge zet door C. Snijder te Oude-Tonge op ƒ4300, Aangeloopen. Perc. 34. 1.40.00 H.A. (3 Gem. 14J R.) bouw land, aandeel jaarlijksche huur 169,60, inge

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 5