FOTOGRAFIE S. Til IR PLMT Ploegen noodig? Boerenleenbank Sloomwasscherij Is U allen reeds bekend wat de Vereeniging van Neringdoende Midden standers Middelharnis-Sommelsdijk voor hare leden doet? mow HU1UE ML TWEEDE BLAD PANDBRIEVEN INSULAIRE DYPOÏBEEM! 99% Een Burgerwoonhuis Meubilaire Goederen, ST00MB00TDIENST Vraagt ons Advertentie-tarief PEQHMrPOUD Nutsspaarbank Middelharnis-Sommelsdijk Hotte Ploegen, Rud Saks Ploegen, Brabanpe Ploegen. Zware Deering Cultivators. - leering Sctiijveneggen. FIRMA WED. C. SOLFF1 ZOON - MIDDELHARNIS +DE SALAUNDE8.1. HOBBEMASTRAAT MIDDELHARNIS Ons werk is onze reclame a Sanapf»:: ONZE EILANDEN v. RUMPT TE ZIERIKZEE „VOORNE PUTTEN" Nieuw-Helvoet. Franco verzending door geheel Flakkee. M. SPOON Az. JOH. LEUNE- Kralingen. DIRKSLANO met Erf en Tuin, Dienstregeling BLUE BAND. Blue Band overtuigt u zelf. VER5CH BEKARND MOSSELMAN VIS, Machinefabriek SOMMELSDÏJK - - Telefoon 224 LAKENHANDEL HUISKES APON +DAMES+ Kipstraat 59, Rotterdam Middelharnis-Sommelsdijk D. JOPPE Cz. te Sommelsdijk Wie inlichtingen wenscht omtrent doel en streven van den Vrijzinnig Deinocratischen Bond en voelt voor nationale ontwapening, staatspensioen, belasting naar draagkracht, openbaar onderwijs, schrijve aan den Heer J. KORTLAND, Schoonhoven lid van den gemeenteraad en van de Provinciale Staten. Wenscht gij Verbetering der Verkeersmiddelen Goedereede en Overllakkee in Hotel Zaaijer te Middelharnis Is Longlijden geneeslijk? bij Griep en Influenza Gevatte Koude Rheumatiek Zenuwpijnen Hoofdpijn Kiespijn Koorts No. 5 17 NOV. 1928 Plaatselijk Nieuws. 4 ONZE EILANDEN VAN ZATERDAG 17 NOVEMBER 1928. of Inruilen, nieuwe of gebruikte. Kom dan eerst eens kijken bij STAD AAN 'T HARINGVLIET. NIEUW-HELVOET. Draineerbuizen. Tuin- ©n Landbouwzaden. Ontsmetting voor Zaaigranen. Palen. Zelio-Prep. ter verdelging van Ratten en en ander ongedierte. Hebt U in boven staande iets noodig? JE ADRES is Tel. 162. - Vlugge bediening, prijzen billijk. aan den Molendijk te Stad aan 't Haringvliet ten verzoeke van de Erven van Mej. Wed. E. H. DE RUITER, aldaar. Op DINSDAG 27 NOVEMBER 1928 bij inzet in het Cafe SMIT, Op DINSDAG 4 DECEMBER 1928 bij afslag in het Cafe PEEKSTOK, telkens des namiddags 2 uur. Verkooping van op DINSDAG 4 DECEMBER 1928 des namiddags 3 uur aan gemeld Woonhuis aan den Molendijk. Notaris VAN BUUREN. MIDDELHARNIS-ROTTERDAM v.v. via VLAARDINGEN s.s. „MIDDELHARNIS" aanvangende 7 Oct. 1928 van Middelbands op Maandag en Dinsdag V. Middelbands 4.30 vm. A.VIaard. 7.00 vm.» A. Rotterdam 8.00 Tm. Overige «lagen (beh. Zon- en Feestd.) V.Middelbands 0.40 vm.A.VIaard. 9.10vm.** A. Rotterdam 10.00 vm. A. Brielle 10.20vm.§ Tan Rotierdatu op Maandag en Dinsdag V. Rotterdam 2.15 Dia. V. Vlaard.3.00nm. f A. Middelbarste 5.39 sa. Overige dagen (beh. Zon- es Feestd.) Van 7 OcSotoe? t/m 3 Novemfoeff en vanaf 10 Februari. V. Rotterdam 3.00 nra. V.Vlaard. 3.55nm ft V. Brielle 2.25 sm.§ A. Middelbarste 0 20 Van 4 November t/m 9 Fetornarl V. Rotterdam 2.15 nm. V. Vlaard. 3.00 nm. f A. Middelharnis 5.30 nm. In aansluiting op den trein van 7.21 vm en 7.12 vm. van Vlaardlngen. In aansluiting op den trein van 9.21 vm. èn 9.42 vm. van Vlaardlngen. f In aansluiting op den trein van 14.40 (2.40) en 14.51 nm. (2.51) te Vlaardingen. tt In aansluiting op den trein van 15.40 (3.40) nm. en 15.51 (3.51) te Vlaardlngen. Te Vlaardingen overstappen. Op Zaterdag 1.25 n.m. AU Feestdagen xljn to beichonwen Nieuwjaarsdag, 2a Paaochdag, Hemelvaartsdag 9a Pinksterdag oti de belde Kerstdagen. Ligplaats Boompjes tegenover Reederijstraat. GEEN ARTIKEL HEEFT OOIT ZOO N SUCCES GEHAD EN DIT SUCCES ZOOLANG BEHOUDEN ALS TAL VAN HUISVROUWEN ZWEREN Bli BLUE BAND EN TERECHT. ZIJ KENNEN DE WAARDE ERVAN, WETEN WAT IN DE HUISHOUDING S, BETEEKENT. fe WEET U HET OOK? ZOO NI ET, VRAAGT HET UW VRIENDINNEN, OF BETER, KOOPT EEN PAKJE EN Kantoor: VOORSTRAAT 5, MIDDELHARNIS. DAGELIJKS van v.m. 9—12 uur; n.m. van 2—4 uur. &asa8o©rureia s ZATERDAG van 91 uur. f MAANDAG en DONDERDAG n.m. 6—7 uur. Rentevergoeding 3.6 Rentevergoeding met halve maanden. De Nutsspaarbank werkt uitsluitend in het belang der Spaarders en kan daar door de meest mogelijke zekerheid garandeeren. Strikte geheimhouding. Vlugge terugbetaling, ook van grootere bedragen. Dagelijksche inbreng en terug betaling. Betrouwbaar, vejlig en solide. AamgesloSeia bij Eaef NeöcFlaEadscïa Spaartoankburean. Alles uit voorraad leverbaar. HOOGSTRAAT 279, bij het Viaduct - Tel. 9238 - ROTTERDAM Stollen Kleermakersfourniitiren Manchester Gestreept Engelsch leer Billart- en Bestuurstalellaken Gevestigd 1882 Opgericht 1768 BEZORGEN: 3 BRAND-, INBRAAK-, ZIEKTEVERZEKERING, Wet telijke aansprakelijkheid en alle andere verzekeringen. Billijke premiën - Prima Maatschappijen Vraagt onze pillen en druppels ter rege ling v. d. bloedsomloop, door H.H. Doc toren aanbevolen, beslist onschadelijk voor de gezondheid. Alleen bS] ons 0s sacees verzekerd. Vraagt ons boekje met talrijke af beeldingen met dnldelfljlce en vol ledige inlichtingen in Maneo ge sloten Couvert met 25 cents insluiten aan postzegels. Waciiï U voor misleiding ol teleurstelling. Koopt In zalcem waar U zeker van kan zijn v&kkundtg en succesvol geholpen te worden, en niet door min derwaardige namaak op de lange baan geschoven te worden. Wij zijn vanouds bekend het soliedste adres. Let daar vooral op. Vraagt gratis inlichtingen oi prijscourant De bank leent gelden aan leden tegen 4.6 's jaars. Zij neemt gelden op tegen 3,84 's jaars, ook van niet-leden. Voorschotten kannen dagelijks aangevraagd worden bij een der leden van het Bestuur. Gelegenheid tot inbrengen en terugbetaling van gelden eiken Maan dagavond en Vrijdagavond van 68 uur ten huize van den kassier naar en van BEZOEKT DAN de Vergadering van den Bond van Bedrijfsauto- houders in Nederland, op 21 NOVEMBEI? a.s. te 3 «sir n.m. (15 uur) Toegang vrij. Bij long- en keeltuberculose, catharren, verouderde hoest, verslljming.heesch- heid, asthma, vraagt dan de uitv. gratis brochure No. 4 aan Dr. GEBHA^D Co., Van Alphenstraat 99, Den Haag. 2E ATELÏE1? VANAF HET STATION DE ELECTRIFICATIE. God. Staten van Zuid-Holland hebben aan de electriciteitseommissie en aan de Ge meentebesturen van Goeroe en Overflakkee de voorstellen betreffende de eleetrificatie ingezonden. Eerstdaags zullen we dus be handeling van deze stukken in de gemeente raden tegemoet kunnen zien. We hebben lang gewacht, de reden wisten w& waarom het lang heeft moeten duren, doeh thans staan we nu zelf voor de be slissing. Moge de gemeenteraden eendrachtig dit plan bestudeeren en tot uitvoering zien te brengen. MIDDELHARNIS. Naar aanleiding van het berichtje van vorige week kunnen wij omtrent de te.houden winkelweek tot onzen spijt nog geen nadere berichten verkrijgen. De juiste bijzonderheden zijn ons niet vol doende officiéél békend. Wij weten echter met zekerheid, dat er iets te gebeuren staat, dat men hier tér plaatse nog nimmer heeft kunnen waarnemen.Volgende week hopen wij uit voerig te kunnen berichten wat het juiste programma is. Door B. en W. is tot tijdelijk onder wijzer aan de U.L.O.-school benoemd den heer G. Blom uit Krimpen a/d IJsel. .pe gemengde Zangvereeniging „Voiks- kahg" en het Mannenkoor „Zanglust" hebben ontslag genomen als lid van den Flakkeeschen Bond van Muziek- en Zangverenigingen. Hoogste inschrijver naar het weiland aan het Oostersche Spuigors is de heer I. de Gast ypor 470, Blijkens een in dit nummer voorkomende advertentie zal de Bond van Bedrijfsautohou ders alhier in Hotel Zaaijer Woensdag a.s. een vergadering houden, ten doel hebbende ver betering te verkrijgen in de verkeerstoestand om van en op ons eiland te komen. Geziem het feit dat men thans slechts op één punt ons eiland goed kan verlaten, twijfe len we niet of voor dien Bond ligt hier een terrein braak, waar mogelijk succes zou kunnen worden behaald. Allen die belang hebben bij een goede com municatie, raden wij aan deze vergadering te willen bijwónen. Zondag is in de Geref. kerk de Oogst- collecte* gehouden, welke 785,76 opgebracht heeft. Op Donderdag 22 November des avonds van 79 uur, zal in de Kerkekamer der Ned. Herv. Kerk de stemming, plaats hebben voor drie Notabelen. De Geref. Jongedochtersvereeniging „Onder zoekt de Sehritten" zal a.s. Donderdagavond haar 7de jaarvergadering vieren in het Zon dagsschoolgebouw „Rehoboth." In verband met het optreden van den heer van Ieperen, zal in plaats van des middags, 's morgens om half elf de Ned. Herv. Zondags school j.Timotheus" een aanvang nemen. Sempre Crescendo. Als nadere data, waartusschen ons muziek corps haar fancy-fair zal houden, vermelden we 28 November 1 December. Dus nog een „heele-dikke" week van voorbereiding en in ons volgend nummer komen we nader op een en ander terug. Alleen: wie alsnog wat weet voor Sempre. De heer Bergman woont in de Ring en zal gaarne zich over souvenirs ten behoeve van zijn vereeniging ontfermen. A Wedstrüd Schaakclub „Ons Genoegen" 1928-1929. Groep I L. Bund. J. Ph. Hoek F. W. Nanning Groep II Ant. Visser J. Parée. C. Ie Comte I I I I ■1 1 1 V O HBl'/il l'fcl '/2l i .1 Groep III G. v. Gelder. Weeda A. Verbrugge ■Wl'/al '/al I I '/3 VM I l'/a ■■I 1 i Groep IV D. F. Jacobi A. Kerkhof K. J. Meijer 'G. A. v. d. Wende W. A. Nieuwland r :5? 73 IMI I I I I I I I I I I IQl I I I o I I I I I I I HI I I o 1 I i M I I I Hl i

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 4