bofdpijn ts* r Kiespijn Iers A.M. EERSTE BLAD ieeft U op als Abonné. rijs van echtheid elke poeder A.M- Let hierop I ZATERDAG 17 NOVEMBER 1928 ROSA MARINA COCtólNGSb 79 ROTTERDAM TELEFOON N2 10632 Grootste inrichting in Nederland DAMES Indien tijdig bericht ontvangen wordt, is een cabine voor U gereserveerd. et, zou te weinig uitgehaald hebben met n auto, waardoor h|j M. v. N., schilder te nde Tonge, aanreed, zoodat diens wagen ierzij ging en groote beschadiging opliep. |Uit het getuigenverhoor blijkt, dat get. v. N in den graskant heeft uitgehaald, wat den Ideren dag is komen vast te staan uit een ep spoor in den graskant en het gras tus- hen de wielen der auto. Geëischt wordt 10 subs. 10 dagen heeh- nis. Veroordeeld tot 5 subs. 5 dagen ichtenis. S. v. d. V. te Herkingen, wegens rijden rider licht, 5 subs, 5 dagen hechtenis. P. D., wegens rjjden zonder licht met een an paarden en boerenwagen, schuldig ver aard zonder strafoplegging. IJ. M. te Melissant, wegens rijden zonder :ht, 5 subs. 5 dagen hechtenis. ;T. V., wegens rijden zonder licht met een ian paarden en een boerenwagen, ƒ3 subs, dagen hechtenis. In deze zaak trad bij volmacht op verd.'s pder, die aanvoerde, dat het onmogelijk is een voer op vaste assen een lantaarn aan brengen. Ook de gemeentewagen rijdt zon- br licht. W. d. L. te Stad aan 't Haringvliet, die nip had laten vallen op den weg, waardoor bt verkeer gehinderd werd, 2 subs. 2 igen hechtenis. immmm verdrijft men spoedig met es van 6 stuks 45 Ct. goede drogisten. Prijs per kwartaal Losse nummers ADVERTENTIËN van 16 regels Elke regel meer Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 |Voo?straat Middelharnis. 11E JAARGANG. N°. 5 Week-revue. Binnenland. De Tweede Kamer zit midden in de begroo- tingsdebatten en de diverse politieke kop stukken hebben ons met hun critiek en wen- schen ten opzichte van het huidige en toekom stige regeeringsbeleid gelukkig gemaakt. Nu geen der partijen zich verantwoordelijk ge voelt voor de daden van het huidige inter mezzo-cabinet, ligt er iets mats over de de batten. Voor de zooveelste maal hebben de leiders van rechts hun bereidwilligheid uitge sproken tot herstel der coalitie, mits, en dan volgen de verlanglijstjes. Tellen we al deze verlanglijstjes bij elkaar op, dan krijgen we een respectabele lengte, waarvan bij een even- tueele overeenstemming heel wat bestemd is, om voorloopig tot de vrome wenschen te blijven beliooren. Ook links heeft braaf mee gedaan in het geven van lonkjes en verkla ringen, dat men ook hier bereid is om de re- geeringsverantwoordelijk te aanvaarden. In de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer over de begrooting van '29, merkt de minister van Buitenlandsche Zaken met be trekking tot de verhouding tot België het volgende op: Gelijk bekend zijn met de Belgische regee ring besprekingen aangeknoopt, die tot dus ver een voorloopig karakter hadden en welker doei was, na te gaan, of er een grondslag kan worden gevonden voor nieuwe onderhande lingen. De Belgische regeering heeft haar standpunt nog niet kenbaar gemaakt ten aanzien van de bevindingen der deskundigen, die te 's-Gra venhage besprekingen hebben gevoerd, en van hetgeen de Nederlandsche regeering haar heeft meegedeeld, als wat deze eenerzijds gewenscht en anderzijds mogelijk acht. Het zal geredelijk worden begrepen, dat het niet mogelijk is, in dit stadium der zaak in nadere uiteenzettingen te treden. Wat mede, gelet op de inzichten der Belgische regeering kan worden meegedeeld, is in onderling overleg door de pers bekend gemaakt. nog onvoldoende was en dat het geen basis goed voor onderhandelingen, en komen weer met verschillende oude en ongemotiveerde grieven aandragen. Zoo langzamerhand raken we hieraan gewend, ook al achten dit niet in het belang eener spoedige oplossing. INGEZONDEN MEDEDEELING. DMlSlflA-vAN-VALKEMBURG'S- A mLEVÈRTRAM Dezer dagen lazen we het nieuwste van het nieuwste en wel, dat de burgemeester van Nisterode zoek was. De burgemeester, de heer Van der Ven, heeft eerst ontslag genomen als burgemeester, omdat hij in de theologie wenschte te studeeren. Na dit ontslag kwam de heer Van der Ven op dit besluit terug en gaf hij te kennen, dat hij gaarne in zijn vorige functie zou worden hersteld. Daar er nog niet in de bestaande vacature was voorzien en waar de heer Van der Ven algemeen zeer ge zien en als burgemeester zeer gewild was, is er toen alles gedaan, om hem weer als burge meester te kunnen installeeren. Deze pogingen werden met succes bekroond en in Oct. 1927 werd hij opnieuw geïnstalleerd. Op zijn ver zoek kreeg hij tot Nov. j.l. ziekteverlof en na het dorp verlaten te hebben, is hij aldaar niet teruggekeerd. Niemand is met zijn verblijf plaats bekend. Van onregelmatigheden of wantoestanden is geen sprake, doch verschil lende gemeenteraadsleden, hebben in een openbare vergadering hun misnoegen te ken nen gegeven over deze zonderlinge toestand. Buitenland. De hoofdschotel van het politiek gebeuren der afgeloopen week, is de herdenking geweest van den wapenstilstand (tienjarig). Allerwe gen is dat aanleiding geweest tot plechtige, ontroerende bijeenkomsten, schitterende rede- Deze verklaringen en ook hetgeen hierovervoeringen enz. enz. Deze herdenkingen hebben in de Kamer is gezegd, maken ons al heelons even in gedachten terug gevoerd naar al de weinig wijzer. Blijkens de artikelen der Bel-verschrikkingen van de grootste menschen- gische bladen, hebben de Nederlandsche des- slachting, welke de geschiedenis tot heden heeft kundigen een nieuw kanaal-tracé ontworpen,1 gekend. Dit „Tot heden" mag hier helaas dat meer westelijk loopt dan het verworpenvooral niet ontbreken, want het ziet er nog Moerdijk-project en wel via den dam, welke niet naar uit, dat de dure lessen, welke voor Noord-Brabant met Zuid-Beveland verbindt, tien jaar zijn afgeloopen, de hardleersche dwars door de Ooster Schelde oostelijk langs menschheid voldoende hebben geleerd. Tholen door en langs de Een dracht naar het) Deze herdenkingen zijn natuurlijk voor Volkerak. Dit nieuwe kanaal van Antwerpen naar het Volkerak, geeft verbinding door het gewone vaarwater Volkerak-Hellegat-Holl.- Diep met de Dordtsche Kil. De uitvoering van dit nieuwe kanaal zal vele millioenen kosten en volgens de verschillende berichten, betwijfelen de Nederlandsche deskundigen het, of het redelijk is, dat deze kosten door Nederland alleen worden gedragen, gezien de uitgegeven millioenen voor het Zuid-Beve- landsch kanaal, dat bij de uitvoering van dit plan vrijwel waardeloos wordt. Indien dit plan aan de Belgische regeering is voorgelegd, dan zal er afgezien der kosten, hiertegen wel eenig verzet komen uit Neder land en speciaal uit Rotterdam. De Belgische bladen doen vermoeden, dat het aanbod zelfs FEUILLETON. DOOR MELATI VAN JAVA. 22) „Prachtig.intens.wat een diepte van toon, wat heerlijke gama's van wit en grijs!" En als de avond viel en de lantaarns gloeiden als gouden sieraden tusschen watten gelegd, en de roode en groene tramlichten dwalende robijnen en smaragden geleken, dan drukte hij haar de hand en riep: „Dat is immers veel mooier dan die banale zon." „Neen," antwoordde zij, „ik houd van licht.' „Och, kind," zeide hij medelijdend, en het ge sprek was uit. Aan een enkel punt klampte Rose-Marie al haar vast; een herinnering behield zij met kracht in haar geest. Het was haar eerste ontmoeting met Frank. „Toen heeft hij toch gedaan als een gewoon, als een vriendelijk mensch," zeide zij tot zichzelf; „ik begrijp niet veel van hetgeen hij nu wil, maar dat bewijst toch voor zijn goed hart." „Goed was hij anders genoeg voor haar; het eenige wat hem hinderde was, dat zij nooit iets van hem wilde aannemen, geen kleeren, geen geld, niets. Voor alles wat hij aan Jans wilde geven aan lekkernijen, toonde zij zich dankbaar, maar voor zijzelf weigerde zij alles. Zij stond er op menig staatsman aanleiding geweest om een rede uit te spreken. De meest dezer redevoe ringen hebben vrijwel eenzelfde strekking, doch de rede van Coolidge, de Amerikaansche president, welke na zijn aftreden door Hoover zal worden opgevolgd, maakt hierop toch een uitzondering. Hij heeft zich in zijn rede niet alleen bepaald, om al de verschrikkingen nog eens in herinnering te brengen, doch heeft revens eenige rake dingen gezegd, welke de Franschen en de Engelschen niet aangenaam is geweest. Wij zullen uit deze rede eenige grepen doen. De Vereenigde Staten, aldus Coodlige, hebben den stoot gegeven tot de uiteindelijke overwinning, daarna Europa van de ondergang gered en bij de slotafrekening in tegenstelling met hun bondgenooten, geen der Duitsche bezittingen begeerd of aanvaard. Na het bekende. Amerikaansche standpunt over vlootbehoeften te hebben uiteengezet, waarbij hij opmerkte, dat Engeland en Frank rijk zeer groote bedragen uitgegeven voor militaire doeleinden, zeide College over de schulden der geallieerden ongeveer het vol gende: De geallieerden schulden moeten geregeld worden overeenkomstig het barmharige prin cipe van hetgeen onze schuldenaren kunnen betalen. Waarschijnlijk zouden wij ons beter kunnen veroorloven deze te verliezen, dan onze schudenaars zich kunnen veroorloven, die te betalen. Een dag na deze rede heeft de Algemeene Marine-raad nog eens de marine- politiek van den Raad uiteengezet. Allereerst wordt geconstateerd, dat het de vlootpoliek der Vereenige Staten is, dat de vloot bij geen andere ter wereld mag achter staan. De Mari- neraad neemt het principieele standpunt in, dat het de politiek der Vereenigde Staten kan ondersteunen en de bezittingen der Vereenig de Staten op het vaste land van Amerika en over zee kan beschermen. Verschillende Engelsche en Fransche bladen toonen zich maar matig met deze rede van Coolidge ingenomen, welke houding gemakke lijk is te begrijpen. De Engelschen vinden het niet prettig er steeds weer aan te worden herinnerd, dat Amerika er naar streeft een zoo sterk mogelijke vloot te bouwen. De Franschen moeten hun schulden nog nader regelen tegen over Amerika en hopen, dat de rijke Ameri kaansche oom een groot deel der oude oorlogs zonden van de lei zal vegen, dus vinden ze het pijnlijk, indien er gewezen wordt op de gewel dige bedragen die ze voor oorlogsdoeleinden besteden. Het merkwaardige en bijna onbegrijpelijke van den internationalen toestand is, dat iederen den oorlog vervloekt, (lees de diverse rede voeringen bij de herdenking der wapenstil stand uitgesproken) dat -vrijwel de meeste landen gebukt gaan onder geweldige schulden, als een gevolg van den oorlog en dat er ondanks dit alles dag en nacht gewerkt wordt om voor te blijven in den waanzinnigen bewapinings- wedloop, of om bij te komen. Voor eenige dagen liepen er geruchten, dat Jhr. Loudon zou overgaan tot het bijeen roepen der ontwapenings-conferentie. Deze geruchten zijn door Jhr. Loudon tegengespro ken en hierbij heeft hij tevens verklaard, dat het juiste en geschikte moment hiervoor nog niet was aangebroken. Een Amerikaansch bericht maakt melding, dat Hoover, zoodra hij het presidentschap heeft aanvaard, een conferentie zal bijeen roepen voor de beperking van bewapening te land en ter zee, behalve wanneer een der Euro- peesche mogendheden in dezen reeds eerder het initiatief neemt. Na de talrijke misluk kingen op dit punt, hebben we dus kans bin- INGEZONDEN MEDEDEELING. voor blijvende haargolving systeem „EUGEN" benevens watergolving, ondulatie „MARCEL", manicuren, pedicuren, massages, enz. uit het huis van haar stiefvader te trouwen. „Het is geen mooi huis, maar het is toch niet onfatsoenlijk," zeide ze. Raadgevers had zij niet^maar haar fijn instinct ried haar steeds het juiste aan, wat zij doen of laten moest. Frank vond haar overdreven, dwaas, maar hij kon haar tot geen andere gedachten brengen. „Van mijn aanstaande neem ik niets aan," zeide zij, „het zou mij verplichtingen geven tegenover u, en die wil ik niet hebben." Diep griefde het haar dat hij er niet aan scheen te denken haar aan zijn familie voor te stellen; toen zij er eens zeer bescheiden over sprak, ant woordde hij: „Maar kindlief! dat is immers niet noodig. Waartoe zou het dienen? Je trouwt mij en niet mijn familie." „En vindt je mama het dan goed?" „Zij geeft haar toestemming en dat is voldoende.' „Maar zal ik haar en je zusters niet leeren kennen?" „Als zij er niet naar vragen, wel neen!" „Och, Frank!" zuchtte zij, „het is zoo'n vreemd huwelijk. Zou Gods zegen er wel op rusten?" Hij glimlachte. „Wat ben je toch naïf, maar zoo heb ik je toch heel graag. Je moet natuurlijk wezen, precies zooals vroeger, nu eens lachen, dan bedroefd kijken of boos, maar geen gelegenheidsgezichten trekken hoor!" Zij lachte een weinig pijnlijk en durfde niets meer te zeggen; iets later vroeg zij: „Nu wordt dokter Adrichem ook mijn oom, niet waar-, Frank?" „Ja, zekerl" „En wil hij mij ook niet ontvangen?" MIJN H ARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten 75 ct Staal-Tabletten 90 ct Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth. en Drogisten (Adv.) nenkort een hernieuwde krachtige poging, te zien, om dit netelige probleem op te lossen. Laten we hopen, dat het althans een stap nader zal brengen in de goede richting. De toestand van het groote arbeidsconflict in de metaalindustrie van het Roergebeid is nog weinig veranderd. Partijen staan nog even scherp tegenover elkander en bij de debatten in de Rijksdag zijn'er harde woorden gevallen over de houding der werkgevers. Van ver schillende zijden werd betoogd, dat de uit sluiting van arbeiders niet noodig was geweest, doch dat het geschil ook tot oplossing was te brengen, terwijl er in de fabrieken gewerkt werd. Het arbeidsgerecht te Duisburg heeft den eiscli der werkgevers tot ongeldigverklaring van de scheidsrechterlijke uitspraak in het conflict in de metaalindustrie toegewezen. De 3 metaalarbeidersvonden hebben naar aanlei ding hiervan een oproep gericht tot hun leden, waarin ze deze uitspraak als onjuist beschou wen en waarin ze tevens verklaren den ver deren weg van het recht tot aan het Rijks arbeidsgerecht te zullen bewandelen. De regeeringspresident van Dusseldorp, Bergmann, heeft zoowel arbeiders als werk gevers uitgenoodigd om de besprekingen over bijlegging en oplossing van het conflict. Beide partijen hebben zich hiertoe bereid verklaard. Er hebben reeds besprekingen met Bergman piaats gehad, doch over de resultaten is, ter wij wij dit neerschrijven, nog niets bekend. De invloed der staking in het stakingsgebied is heel duidelijk te merken. Er wordt in honder den arbeidersgezinnen armoede geleden en het geheele economische leven krijgt door deze krachtproef een geweldige knauw. De Fransche regeeringscrisis is opgelost en Poncaré is er in geslaagd nogmaals een minis terie in elkaar te timmeren, evenwel zonder de radicaal-socialisten. De readicaal-socialisten waren niet genegen zitting te nemen in een ministerie, waarin tevens aanhangers van de Marin-groep zaten (de meest rechtsche groep) „Neen, hij keurt mijn plan geheel af." „Hij ook al? Ik dacht nogal dat.dat hij mij een beetje lijden mocht." Frank zweeg; zij droogde haar tranen af. „Ben je aamhet huilen?" vroeg hij, „wat scheelt je?" „Och, ik vind het zoo naar op die manier in de familie te komen. En toch, als mama geleefd had en mijn eigen vader, zou ik me niet behoeven te schamen. Weet je mijn naam nu al, Frank?" „Heb je me dien al gezegd?" „Ja zeker, maar je hebt het weer vergeten. Mijn papa was luitenant ter zee, dat is toch een mooie eervolle betrekking, en hij heette1: Doremael van Asperen." „Het kan me niets schelen, kind! Je moet mij je papieren eens meegeven, Rose, dan zullen wij de volgende week aanteekenen." Hoe dichter de dag naderde, hoe meer Rose- Marie's hart inkromp. Het ging alles zoo vreemd en zonderling toe; mevrouw Van Haeren gaf haar toestemming per notarieele acte en vertrok met haar dochters naar Parijs. Henri liet niets van zich hooren en de getrouwde zuster evenmin. Van oom Theo had hij ook niets meer vernomen; zijn moeder en Henri waren er geweest en na dat bezoek had zijn moeder schreiend en zuchtend beloofd haar toestemming te geven, maar tevens verklaard zich niet met zijn meisje verder te willen inlaten. Toen echter de notarieele acte opgemaakt werd en natuurlijk Rose-Marie's echte naam moest worden opgegeven, zette mevrouw Van Haeren groote oogen op. „Maar dat kind is van goede familie!" riep zij uit. Dat zijn de Doremaels van Asperen uit Nij- i megen, heel deftige menschen, en ook de moeder schijnt van goede afkomst te zijn geweest. Dat zij zich mistrouwd heeft, kan het kind niet helpen, wanneer Frank het toch anders had aangelegd, wanneer hij het meisje nu uit die omgeving bij ons had gebracht, wanneer hij nu vertrouwelijk met mij had gepraat, we zouden het meisje wel geciviliseerd hebben, want Doremael van Asperen is een naam dien je noemen kunt." Maar Frank, met wien zij nog eens over de zaak praten wilde, verklaarde ronduit dat hij zijn meisje niet in dezen kring vol conventioneele vormen en banale begrippen wenschte te brengen; zij zou dan worden als de rest en dan was er voor hem alle aantrekkelijkheid af. Het huwelijk had dus in allen eenvoud plaats; het bruidje had een eigengemaakt eenvoudig kleedje aan; 's middags vertrokken zij naar den Haag, waar Frank zich wilde vestigen, en de ge heele gracht had er pleizier in zij waren met hun drieën. Jansje vergezelde hen. Frank bracht zijn jonge vrouw en schoonzuster in een paar kamers, die hij „binnenshuis" had gehuurd in een der nieuwe buurten; er was een mooie ruime kamer bij, welke hij voor atelier inrichtte. „Nu vraag ik maar één ding van je, Rose," zeide hij, „dat je je op je gemak stelt en heel, heel gewoon doet." De eerste indrukken, die Rose-Marie van haar leven als getrouwde vrouw ontving, waren niet onaangenaam. Zij was den heelen dag bijna alleen met Jansje, want Frank ging aan zee schetsen maken. De kamers waren net gemeubeld en zij hadden niets te doen; eten, bediening, alles was er onder begrepen. Rose-Marie zocht en vond ook werk, de stille nette omgeving deed haar goed; zij en daardoor was Poincaré genoodzaakt, wilde hij voldoen aan zijn aanvaarde opdracht tot vorming van een kabinet, om een minis.erie te vormen, zonder kopstukken der linkerzijde. Het gevormde ministerie beteekent dus een verschuiving naar rechts. De radicaal-socia listen gaan in de oppositie en hebben reeds contact gezocht met de socialisten. De meer derheid van Poincaré is daardoor beduidend geslonken, doch men berekent, dat hij alsnog over voldoende meerderheid beschikt, om de aanneming der begrooting te verzekeren. Poincaré hoeft zelf geen portefeuille aanvaard aangezien hij tijdens de voor Frankrijk zoo gewichtige onderhandelingen te Berlijn over de herstelbetalingen, zich waarschijnlijk naar Berlijn zal begeven. Het Fransche regeerings- scheepje dobbert weer op de politieke baren, de bemanning in d- stuurman zijn bekwaam en ervaren, doch of het ondanks dit alles een lang leven za! hebben, valt te betwijfelen. (Adv.) In Roemenie is de regeeringscrisis opgelost door de vorming van een kabinet der boeren partij, onder leiding van Maniu. De liberalen hebben dus voorloopig de nederlaag geleden en hebben voor de eischen van Maniu moeten wijken. De taak waar Maniu zich geplaatst ziet is geenszins gemakkelijk en het is zeer de vraag, of hij zijn partij een dienst heeft gedaan, door nu reeds de regeeringsverant- woordelijkheid te aanvaarden. Het zal een ware krachtproef worden om den achterge laten desolaten boedel te beredderen. Siaagt hij hierin niet, dan zullen de liberalen hem verwijten, dat hij niet in staat is tot regeeren. De berichten over de uitbarstingen der Etna, dacht met siddering terug aan de onwelriekende gracht met haar bloemennaam en aan de ruwe tapperij, waar zij, de dochter van een zeeofficier, eiken werkman bedienen moest. Jansje sprak tel kens haar tevredenheid uit, en met geen mogelijk heid zou zij kunnen opgeven, wat haar ontbrak. Frank ging zijn eigen weg, hij kwam soms eten, soms ook niet; hij sprak weinig en was altijd in gedachten. Rose-Marie kwam hem steeds vriende lijk tegemoet en verhaalde hem dan allerlei kleine voorvallen uit haar beider leven; hij luisterde zeer afgetrokken. „Scheelt er iets aan?" vroeg zij dan bezorgd. „Neen, Rose, neen! maar ik denk aan mijn schilderij, ik heb al mijn vermogens noodig om inwendig te zien; spoedig zal ik je lastig moeten vallen." Hij had zijn album vol krabbels van de zee, die hij te Scheveningen ging bestudeeren; soms nam hij zijn vrouw mee en wandelde met haar langs het strand; het was September en dikwijls slecht weer, het badseizoen liep ten einde en de gasten gingen heen. Rose-Marie had zoo gaarne eens met hem over gewone dingen gesproken, maar hij ging op in zijn luchten en tonen, in zijn stemmingen en kleuren. „Is er nu niets in de wereld belangrijker dan dat schilderij?" vroeg zij zichzelf af, en dan zag zij hem van terzijde aan en dacht dan hoe heel anders het zou wezen als Frank niet altijd bezig was met zijn kunst, maar ook met haar. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1