UITSLAG JIT Ploegen noodig? JtNIS ERIJ APON Paarden, Runderen, Varkens, Fietsen, ens. Mie v. RUMPT Adverteert in Jnze Wen" WOENSDAG 14 NOVEMBER 1928 Officieele Mededeelingen. Pluimveeteelt. ROSA MARINA Voor huis en hof. ABDIJSIROOP Bieten rooien PUROL Ielijk bod - R'DAM FTERDAM fchesler tafellaken van de VERLOTING van ION te SOMMELSDIJK op Woensdag 7 November 1928. De hoofdprijzen vielen op de nummers 4013 2891 8342 3501 1763 1439 2211 1558 8602 1658 Overige prijzen op 7980 5134 8124 5289 8114 4978 4354 2655 1585 7777 7976 7276 6223 4194 1137 2885 4701 4010 1755 1361 1569 5609 842 2580 3443 7381 6903 5993 5300 8134 8483 5803 2421 4297 7417 4698 1349 2719 3772 6365 5328 7829 8116 7453 7484 8543 7971 7824 6670 5002 7414 5539 8510 3656 6417 2990 2877 5230 2525 5613 5131 1524 3753 1633 3125 4382 8025 4267 4876 4156 874 2051 3599 876 816 1044 8609 5748 1150 2401 2756 2189 6983 8224 3675 1674 2021 6947 7166 5492 Voor de laatst uitkomende niet, 6754 een verrassing. De Loterij-Commissie voornoemd J. TIMMERS, Voorzitter. J. A. SLIS Jz Secretaris. of Inruilen, nieuwe of gebruikte. Kom dan eerst eens kijken bij STAD AAN 'T HARINGVLIET. M Prijs per kwartaal f 1,— Losse nummers 0,076 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting» Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 ^Voorstraat Middelharnis. 11E JAARGANG. N°. 4 INENTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Middelharnis brengen ter kennis, dat op Woensdag den 14 Nov. 1928, des namiddags 4 ure gelegenheid zal worden gegeven tot KOSTELOOZE INENTING OP UERINEN- TING ten huize van Dr. C. F. Arends, alhier. Middelharnis, 10 Nov. 1928. Se Secretaris, De Burgemeester, NIJGH. L J.DEN HOLLANDER. De ouders worden verzocht hun trouwboekje mede te brengen. Vragendeze rubriek betreffende, kunnen door onze abonné's worden gezonden aan Sr. B. J. G. te Hennepe, Diergaarde singel 96a Rotterdam. Postzegel voor antwoord insluiten en Blad vermelden. De resultaten vaas oordeel" kundige ïseSïchting. Wat de uren van den dag betreft waarop men belichten wil, dat hangt veel van de omstandigheden af. Wil men 's morgens vroeg belichten dan kan dit bij electrisch licht door een klok gebeuren die het licht inschakelt op een bepaalde tijd, bijv. 4 uur in den morgen. Wil men 's avonds belichten, dan moet men eigenlijk een dubbel stel lampen heb ben, n.I. de gewQne en een stel schemerlam pen. Draait men 's avonds n.I. in eens het licht uit dan kunnen de kippen hun zitstok- ken niet weer vinden. Vandaar dat er appa raten zfjn die na de groote lampen weer automatisch schemerlampen inschakelen voor ongeveer 10 minuten. Gedurende dezen tijd zoeken dan de kippen weer hun zitstok- ken op en als na 10 minuten het licht geheel uitgaat zitten ze rustig. Het voordeel is dat men nu de voerbakken sluiten kan wat met het oog op ongedierte zooals ratten en muizen goed kan z(jn. Als men 's morgens belicht moet men n.I. den avond te voren als de kippen al op stok zitten öf graanvoer op den bodem strooien, voor den volgenden morgen of de voerbakken 's nachts open laten staan. Weer anderen geven er de voorkeur aan 's morgens en 's avonds een paar uur te belichten omdat ze gaarne de kippen onder toezicht houden en een dergelijke belichting meer met hun eigen werkduur overeen komt. Weer anderen laten de kippen met het daglicht opstaan en 's avonds op stok gaan, doch verlichten om een uur of acht ge durende eenige uren het hok. De manier van belichten hangt ook veel van de lichtbron af. Sommigen komt het beter uit 's middags van 4 tot 8 de lampen aan te steken, terwijl anderen die overdag elders hun werk hebben liever na achten deze lampen aansteken, om beter toezicht te kunnen houden. Ook het soort der kippen is van invloed. Vooral de groote pluimveehouders zullen daar op moeten letten. 1. Vroegbroed hennen van goede afstam ming hebben weinig licht noodig om goed *te leggen. Als het voer maar goed is kan men van zulke dieren in den winter toch wel 60 a 70 productie verkrijgen. 2. Hennen, die jonger z(jn en die zich langzamer ontwikkelen zfjn het dankbaarst voor belichting. Ze moeten daarbij dan ook bijzonder krachtig gevoerd worden. 3. Laatbroed hennen moeten eerst vol ledig ontwikkeld zfjn voor men ze tot een straffe leg gaat prikkelen. Door te vroeg iorceerea met licht en voer krijgt men slecht ontwikkelde dieren, kleine eieren en groote kans op overmatige gevoeligheid van allerlei ziekten. Over het algemeen moet men er voor trach ten te zorgen dat de kippen niet in gewicht verliezen door te sterk leggen. Merkt men dus op dat de dieren zich uitputten en ver mageren dan verhooge men het gehalte aan groenvoer in het dagrantsoen. Dat goede dieren bü betrekkelijk kort dag toch genoeg kunnen eten ziet men by v. bij eenden. Verschillende dieren met meer dan 300 eieren per jaar kregen bfj mij 's winters voor 9 uur 's morgen niets daar ze dan pas uit de valnesten gelaten worden, terwijl ze tegen het donker worden al weer in de vallen gesloten worden en dus niets meer kunnen eten of drinken. Mogelfjk dat men door dit systeem ook langzamerhand de dieren er uit fokt, die het vermogen hebben snel en in korten tyd veel voedsel tot zich te nemen, of dieren die een beter verteringsvermogen hebben Bij oudere hennen kan men ook nog onderscheid maken n.I 1. hennen die betrekkelijk vroeg ruiden en einde Augustus en September al met den leg ophielden. Zulke dieren moet men rust gunnen tot November. Zoodra ze teekenen vertoonen dat de rui afgeloopen is dan kan men ze gaan belichten. Ze zullen dan als het goede legsters zyn spoedig op 50 a 60 productie komen en deze productie den ger heelen winter volhouden. 2. hennen, die later ruien bijv. pas in October of later ruien zijn meestal de beste legsters en daarom de beste hennen voor de fokkerij in het volgend jaar. Wil men echter hennen voor de fokkerij gebruiken dan moe ten ze minstens een paar maanden rust ge nieten en daarom belichte men of dergelijke hennen niet of ongeveer een week of drie voor men broedeieren gaat rapen. (Adv.) Over het algemeen moet ik er echter op wijzen dat het belichten van fokdieren niet gewenscht is daar de meeste fokkers van oordeel zijn dat hierdoor de hennen teveel uitgeput worden en dus de broedresultaten er slechter door worden. Bij de oudere hen nen moet men dus onderscheid maken tus- schen de leghennen en de aanstaande fok dieren. Waar men jonge dieren voor de fokkerij wil gebruiken, moet men deze natuurlijk ook Diet gaan belichten. Een der grootste Amerikaansche proef stations geeft omtrent de belichting de vol gende voorschriften: 1. Sorteer de hennen zorgvuldig naar leef tijd en conditie. FEUILLETON. DOOR MELATI VAN JAVA. Dat zal je eens berouwen en dan zal een leven zonder geluk, zonder genot, vol plichten en offers nog niet voldoende zijn om goed te maken wat je in een onzalig oogenblik deed!" „Oom," zeide Frank opstaande, „nu u zoo tegen mijn plan uitvaart, zal ik maar niet vgor den dag komen met het verzoek, dat ik u doen wilde." „En dat is?" „Mijn meisje wil ik zoo gauw mogelijk aan haar omgeving onttrekken, en ik weet niet waar ik haar brengen kan; bij ons komt zij niet over den drempel, als mama het niet verlangt. Ik had u willen vragen of zij en haar zusje bij u konden blijven tot haar huwelijk." „Waarom?" „Het wordt voor mij een kostbare geschiedenis; ik moet den vader schadeloos stellen, het zusje onder dak brengen en voor haar en mijzelf zorgen." „Ik heb er geen plan op." „Ik had gehoopt, dat u mij helpen wilde. U had zoo'n sympathie voor die kinderen toen ze hier logeerden." „Zeker, en die heb ik nog, maar voor jou plan heb ik voltrekt geen sympathie. Wanneer je ge- negenhetè-'voor dat meisje had opgevat en je wilde met haar trouwen, om met haar een gewoon, al was het dan ook eenvoudig leven met haar te leiden, dan zou ik je de hand boven het hoofd hebben gehouden, zelfs tegenover je moeder en Henri; ik zou er offers voor over hebben gehad, maar nu „Oom, ik begrijp u niet. Wil ik dan Rose-Marie per sé ongelukkig maken? Het is toch waarlijk geen misdaad, het gezicht van mijn vrouw tot model te nemen. Vindt u dat zoo erg?" „Ik vind het erg, dat je haar als speelgoed wilt gebruiken en voor meer niet. Wanneer je haar tot je vrouw, waarlijk je vrouw wilt maken, dan moet je wenschen dat ze ook door je omgeving gezien en gerespecteerd wordt. Daartoe is noodig dat ze meer leert, dat ze in beschaafder kringen komt." „Maar oom, mijn vrouw is niet bestemd om in de wereld te schitteren, alleen om mij „Tot model te dienen. Jawel, je denkt alleen aan jezelf en dat is je grootste fout. Als mevrouw Van Haeren heeft Rose-Marie recht op een eer biedige behandeling van je familie, en die zal zij nooit krijgen als je het op die wijze aanlegt, als jij je moeder dwingt haar toestemming te geven of anders tot een zoogenaamde akte van eerbied die men liever van oneerbiedigheid moest noemen over te gaan, als jij er als het ware groot op gaat een meisje te trouwen uit een kroeg. Jij slaat de werld in het gezicht, maar de klap komt op het meisje neer, en je doet beter haar over te laten aan haar lot, hoe somber en treurig dit ook moge zijn. De verantwoordelijkheid daarvan komt dan niet op jou terug ten minste!" „Dus oom, u bemoeit er zich niet rnee?" „Volstrekt niet, zooals de zaken nu staan in geen geval." 2. Gebruik geen kunstlicht voor begin October daar te sterke herfstproductie de dieren verzwakt voor den winter. 3. Geef nooit meer dan 14 uren licht per dag. Sterke belichting geeft soms rui en ernstige val der eierproductie. 4. Als de belichting verminderd wordtin het voorjaar, moet dit eveneens geleidelijk gebeuren. Het beste is de belichting niet meer dan 10 minuten per dag te verkorten. Te spoedig verminderen veroorzaakt vaak rui. 5. De productie der hennen moet nooit hooger worden dan 55 h 60 daar de dieren anders te veel lijden en in de rui vallen. ~i. Fokhennen moeten niet belicht worden tenzij eenige weken voor de broedeieren ge wenscht zyn. 7. Het licht moet op regelmatige wijze ontstoken en uitgedraaid worden. 8. Zorg voor voldoende graanvoedering zoodat de kippen niet te mager worden. 9. Zorg er voor dat zoo lang het licht aan is er voldoende water en voer is. Omtrent de voor- en nadeelen van de be lichting wat de prijzen betreft van lichten eieropbrengst is onlangs een interessant rap port gepubliceerd in Engeland, dat proeven betreft met laatbroed wit leghorns. Twee hokken elk bevattende 120 kippen werden precies op dezelfde wijze gevoerd, doch het eene hok werd belicht en het andere niet. De lichten in het eene hok werden vanaf 28 October 1927 aangestoken 's mor gens om 4 uur. Vanaf 16 Maart tot 27 Maart werd het licht weer verminderd. De kippen waren geboren op 10 Mei, dus waren bij het begin der proef ongeveer vyf en een halve maand oud. Het graan werd 's avonds in het strooisel gestrooid ongeveer 15 gram per kip. 's Mor gens om 10 uur werd weer 15 gram per kip gestrooid en 's middags om half vier kieeg iedere kip nog eens 35 gram graan. (Per dag dus 65 gram graan). De meel voerbak stond den geheelen dag open. De belichte toom gaf een hoog percentage eieren gedurende den belichtingstijd, later gaven de onbelichte kippen een hoogere pro ductie. Gedurende de laatste vier maanden wonnen de belichte toom het weer. Geduren de de geheele proef was het legpercentage in het verlichte hok 51.7 en in het con trol ehok 48.45 Gedurende de wintermaan den legden de belichte kippen echter 250 eieren meer dan de controle kippen en gedurende de heele proeftijd 1086 eieren meer. Bij het begin der proef waren de kippen nog niet op vol gewicht en wogen gemiddeld maar 1200 gram per stuk. Op het einde van den winter wogen ze gemiddeld 1850 gram per stuk. Ze waren dus ondanks de belichting flink aangekomen, Het voerverbruik was in de belichte toom iets hooger. De belichte toom gebruikte ongeveer 106 gram voer per dag, de onbelichte 99 gram. Het verschil is dus niet zoo groot. De fioancieele resultaten waren als volgt: Belichte toom. Contr.toom Ontvangsten f 1616.60 f 1507,50 Winst boven voerkosten 1025,— 905,20 Winst per kip boven voedsel en licht 8,70 7,70 Verschil per kip f 1, BelichtingskosteD per kip f 0,10. Bij de proef bleek tevens dat ondanks de hoogere winterleg de gezondheidstoestand der kippen niet verminderde. Een volgende keer over de benzine-gaslampen die ook veel voor verlichting gebruikt worden. Dr. te Hennepe. November in den Tuin. Uit den aard der zaak tracht iedere tuin- liefhebber zoo lang mogelijk te profiteeren van frissche groenten uit den tuin, ook al is het inmaken der groenten dank zij de Week's glazen en dergelijke belangryk ver beterd en kunnen we middels hiervan den geheelen winter over allerlei van groenten beschikken. Ook onze wakkere beroepstuin ders z\jn in staat den geheelen winter frissche groenten te leveren, doch velen zijn aange wezen op de eigen verbouwde groenten en voor dezen zijn de speciale wintergroenten van zeer groot belang. Van deze wintergroenten, nemen de diverse koolsoorten een belangrijke plaats in. De eene soort hiervan mag wat meer weerstands vermogen tegen vorst bezitten, evenwel vol komen winterhard zijn ze geen van allen. Een strenge nachtvorst kan heel veel schade aanrichten en daarom is het raadzaam, voor zoover dit nog niet heeft plaats gehad, om een deel onzer koolsoorten in veiligheid te brengen. „En als mama nu bij u komt? Ik heb haar gezegd dat zij bij u informaties kan nemen. Wat zal u haar dan zeggen?" „Wat ik jou gezegd heb. Niets meer en niets minder." „Dan groet ik u, oom!" „En ik groet je terug, neef!" Zoo gingen ze van elkander. Juffrouw Bol erger de zich. „En laat u nu uw neef zoo alleen in den donker heengaan? Hij had evengoed hier kunnen blijven." „Dat had hij ook, als hij wilde." „Maar heeft u het hem gevraagd?" „Neen, dat geloof ik niet!" „Dokter heeft weer een van zijn buien," gromde juffrouw Bol, die nooit aan buien leed en in de keuken haar leed verzette door Truitje eens weer flink de les te lezen, wat zij in lang niet gedaan had, en het kind volgens haar hoog noodig had. De dokter kon niet tot rust komen, binnen; hij nam zijn hoed en ging naar het zeestrand; het gesprek met Frank had hem geweldig aangegrepen. Het was een heerlijke avond, de maan scheen hoog aan den hemel en myriaden van vonkjes trilden op de golven, die er uitzagen als een in duizend plooien dansend zilverkleurig kleed. Dokter Adri- chem stond stil en zag peinzend naar de beide oneindigheden, die zich in elkander spiegelden, zich in de verte schenen te vereenigen en toch zoover van elkander verwijderd bleven. „Het is jammer! bitter jammer!" mompelde hij. „ik had er mij eer mee moeten bemoeien, die ellendige gemakzucht is er de oorzaak van. Struis vogelpolitiek! Ik ben in dit kringetje gewoon. Er buiten gaan kost mij ontzaglijke moeite. Nu kan ik er geen einde meer aan maken. Haar spreken, INGEZONDEN MEDEDEELING. O, die Grijp in Uw vertwijfeling niet naar een van die „kalmeerende" middelen, die in werkelijkheid Uw longen verlammen. Toch behoeven Uw hoestbuien U niet uit den slaap te houden. Neem slechts de geheel onschadelijke, maar snel verzachtende en slijmoplossende AKKER'S Voorde Borst Voor de roode en witte kool zoeken we by voorbeur een vorstvrije ruimte, waar de temperatuur hoogstens tot een paar graden boven het vriespunt kan stygen. Verder dient de bewaarplaats volkomen droog te zijn, daar anders heel gemakkelijk schimmel optreedt, wat het inrotten zou bevorderen. De kool wordt onder de krop afgesneden en in de bewaarplaats gestapeld en welzoodanig.dat we alles gemakkelijk kunnen inspecteeren en de rotte bladeren zoo gemakkelijk moge- lyk kunnen verwyderen. De kool moet reeds binnen zijn voor eenige vorst van beteekenis is te verwachten, doch by het opslaan moet alle eveDtueele vorst er afgetrokken zy'n. Kan om verschillende redenen de kool niet op den grond worden gelegd, dan kunnen ze eenvoudig aan de stronken worden opge hangen. Een der euvels van kool is, dat er tegen het bersten zoo weinig is te doen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen treedt bersten toch op en het eenigste wat hiertegen helpt, is de kool te snyden voor ze overrijp is. Overrype kooien bersten bij het bewaren. De groene en gele savoyekool kunnen meer vorst verdragen en met het opslaan hiervan kunnen we daar dus rekening mee houden. De boere- en spruitkool zijn winterhard en blyven buiten. Alleen bij zeer strenge win ters en indien de planten geheel en al on beschermd staan, zou hier nadeel kunnen ontstaan. Volgens de broodetende weerpro- feten komen dergelijke strenge winters niet meer voor en als we hieraan geloof slaan, behoeven we hiervoor dus ook geen vrees te koestereD. De uien en sjalotten, die reeds lang ge oogst zijn en op een droge plaats geborgen, worden voor het ingaan van den winter nog even nagezien, waarbij alle beschadigde exemplaren of die waaraan nu reeds groei is waar te nemen, voor direct gebruik wor den bestemd. De rest spreiden we uit tot een dunne laag, opdat we ze gemakkelijk af en toe eens kunnen inspecteeren, om de rotte exemplaren te verwijderen, voor ze de anderen aansteken. Waar we onzen groententuin zeer hooge eischen stellen door de intensieve culturen, hebben we zorg te dragen, dat er van uit putting, roofbouw, geen sprake kan zijn. Die hierbij te zuinig is bedriegt zich zelf en plukt hiervan de wrange vruchten. Bemesten en dan goed bemesten is een dringende eisch, waaraan niet is te ontkomen. Waar velen hierbij zyn aangewezen op kunstmeststoffen, moeten dezen er tevens van op de hoogte zyn, wat de beste tyd is voor het zaaien hiervan. Chilisalpeter, dat snel kan helpen en gemakkelijk oplosbaar is, wordt vlak voor het zaaien der zaden aangewend of daarna. Indien dit te vroeg zou worden aangewend, dus reeds in het najaar zou worden gezaaid, dan zou er groote kans bestaaD, dat een grooter of kleiner gedeelte naar den onder grond zou uitspoelen en buiten het bereik der wortels zou komen. Dat zou dus verlies geven. Patentkali, dat eveneens gemakkelijk oplost, doch dat door bepaalde bodembe- standdeelen wordt vastgehouden, kan daar om eerder worden aangewend. Thomasslakkenmeel, beendermeel, kalk- mergel komen langzaam tot oplossing en worden daarom reeds in den herfst aange wend. Ruwe kalizouten worden eveneens in den herfst gezaaid. Dit heeft met de oplos baarheid niets te maken, doch dient om de schadelijke chloorverbindingen door uitspot len van den neerslag weg te werken, terwijl de hierin aanwezige kali door den grond wordt geabsorbeerd. Dit zijn heel in het kort de hoofdzaken, waar we rekening mee dienen te houden. haar vragen of zij het doet uit eigen beweging, dan wel omdat zij niet anders kan! Heb ik er nog wel recht toe? Misschien ware het beter geweest, als ik niet botweg had geweigerd haar te ontvangen, dan zou er misschien wat aan te doen zijn geweest. Morgen komt Suze hier huilen, en wat moet ik haar zeggen? Zij zal er geld voor over hebben, het meisje af te koopen. Zal ik het aanraden? Neen, ik had het eerder moeten doen! Nu is het telaat. Zij moeten de gevolgen dragen van hun handelingen! Dat moet ieder en dan zullen ze zelf voelen hoe zwaar het is, hoe ont zettend zwaar!" Hij nam zijn hoed af en woelde met de handen door zijn dikke aschgrauwe haren. „Arm kind! Arm kind! zij had beter verdiend, en het is mijn schuld! Ik had er vroeger tusschen moeten komen, dat is zeker, maar nu is het mis schien beter, zoo voor hem en voor haar!" Het was laat voordat hij naar huis ging en juffrouw Bol sliep reeds lang den slaap des recht vaardigen, toen de dokter zijn huis weer betrad. X. Rose-Marie gaf haar jawoord, de gedrukte ver lovingskaart in haar hand; met de gelukkige veer kracht van haar karakter nam zij de zaak, zoodra deze beslist was, van de beste zijde op, verheugde zich in het onverstoorbare goede humeur en de buitengewone lievigheid van Jansje, maakte plan nen voor de toekomst, en kwam tot het besluit dat het in de eerste plaats noodig was een goede vrouw voor Frank te worden. Welnu! daar wilde zij naar trachten, alles zou zij doen om hem gelijk te komen, om een vrouw te worden, voor wie hij Kloven, ontvellingen, schrammen en andere huidverwondingen ver zacht en geneest men snel met Doos 30 en 60 ct. Adv. iiiiniiiiiiuiiuiiiiiiiuiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiUDnniiiiiiiiiuiKiimiiiuuiiiiiRiiiiiiiiimiiiiiimHiiiJ zich niet behoefde te schamen. Zij deed haar best van hem te houden, en als hij slechts eenige moeite gedaan had om haar hart te winnen, zou hem dat zeer gemakkelijk zijn gevallen; haar ziel toch was vol liefde en zocht slechts een voorwerp om ze daarover uit te storten. Jansje was lastig, kribbig, onbeduidend, en toch was zij innig aan haar gehecht, en het kostte haar geen moeite alles voor het kind te doen. ,,'t Is het eenige dat ik heb, mijn zusje," placht zij te zeggen. Frank zocht echter haar liefde niet; het was een zonderling engagement; hij kwam niet eens alle dagen haar halen om te wandelen. Nooit wilde hij in de opkamer „gezellig zitten", altijd moest hij met haar uit; dan liepen zij gearmd de straten door, hij sprak niet veel en als hij iets zeide was het iets over kunst, over een mooi punt op de grachten, een geestig inkijkje onder de bogen der bruggen. Zij wandelden bijvoorbeeld langs de Handelskade, en Rose-Marie bleef dikwijls stil staan, vol bewondering over den fijnen, wazig blauwen glans, die alles overtoog, boomen, huizen, water, schepen en alles in een tooverachtig schemer hulde. Zij had slechts gevoel voor glans en licht. „Zie je dat, Frank," vroeg zij, „vind je dat nu niet heerlijk?" „Och," was het antwoord, en hij haalde de schouders op; maar op mistige dagen, wanneer de nevel alle omtrekken afwischte, alle voorwerpen tegen den matgrijzen achtergrond wegdoezelde, den horizont verkleinde, alles meer deed raden dan zien, raakte Frank in verrukking en bleef soms een kwartier in den koelen natten mist staan, zonder een woord te spreken. I (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1