A-ACCUMULATOREN !S TDarm alé een uacht RTA-STARTERBflTTERiJ 33.- SO-CENTRALE D adres. "h ROPPELS, res: ANDER PT ONZE Bruidsportretten S. VAN DER PLAAT GIMBORN'S fSfAWOB. Adverteert ia „Onze Eilanden" ZATERDAG 27 OCTOBER 1928 Vrouwenhanden PUROL ROSA MARINA DRABITIA-VANVALKEMBURG'S-' A ••iLEVERTRAM In overoude tijden ehe Granen. Buitenlandsche [akelaars Hagrn- temming prijs- toomendf 13, -60, Western No. aar disp f 12,40, t Amer. No. 2 84, id. stoomend ind 217, Canada Plata disp. Canada No. 3 2 aangekomen toornend 10.25. Mixed Nov. afl La Plata disp. stoomend 221, 27, witte platte 3 disp. 221 223. innenlandsche e minder ruim cht, f 11,50 erst Chevalier 11,25. Erwten ,25. Schokkers lager verkocht 'leiner aanbod lies p. 100 kg Vlas. Wegens d zijn deaan- heden slechts elke grooten den. De vraag slechts enkele betaaldt voor idend. Vraag ad goed. Voor -elangstelling. Ter veemarkt vette koeien, kwal. 100— e kwal. 60- "40 melk- en .uk; 58 vette uchtere kal- chapen f34— -86 ct. per s. Overz. en rkens 85 86 ima varkens 200 per stuk. Radio op het land. De radio verkeert op het platteland in veel gunstiger condities dan in de stad. Al moge een toestel nog zoo geperfectioneerd zyn, toch zal men in vele gevallen in de steden eenige last ondervinden van trams, electrische trams gebouwen met hoog spanningsinrichting, buren met stofzuigers, en andere onaangename dingen. Op het platteland heeft men daarvan zoo goed als geen hinder. Geen gezeur met alle mogelijke hulpmiddelen ter bestriding van tramstoringen, en hoogstens het zoemende geluid van een stofzuiger in eigen huis, dat wel onmiddellijk zal staken, zoodra de heer des huizes de onheil veroorzakende wederhelft even met doordringende blik aan ziet. Bovendien heeft men op het platteland meer vrjje ruimte om een antenne te plaat sen, zoodat deze zonder eenige omliggende hindernis ban worden aangebracht. Geen ingewikkeld schijnende problemen ten opzich te van des buurmans ontvangdraad, noch last van onwillige naasten, die het beves tigen van een isolator aan hun huis als een aanslag op de vrijheid hunner bewegingen beschouwen, of die een dergelijke manipu latie gelaten ondergaan met de idee zich het luisterrecht toe te eigenen, waarvan zjj dan meestal op de ongeschiktste urenwen- schen gebruik te maken. In de steden heeft men bovendien dikwijls last van de antennes der buren, wanneer men zyn eigen antenne gaat spannen. Op het platteland echter heeft men veel grootere gelegenheid tot het plaatsen daarvan op de wijze die men zelf het geschiktste acht, zonder rekening te moeten houden met die van an deren. Door deze vrijheid van beweging wachte men zich er echter voor de onbegrensde ruimte uit te buiten door een onmogelijke lange antenne te monteeren. In welhaast alle gevallen en bij ieder goed radio-ontvangtoe stel voldoet een ééndraads-antenne van ongeveer 20 meter het beste. Men kan er alle mogelijke vormen aan geven, zooals kippen gaas-antenne, 30 en meer meter lengte, para- plui-antennes enz over het algemeen wordt de ontvangst er niet beter op, Ook hier geldt: eenvoud is het kenmerk van het ware. Waar men op het platteland toch veel vrije ruimte heeft, zorge men er voor de antenne zooveel mogelijk vrij van alle invloeden op te stellen. Last van ontvangstoringen zal men dan hoegenaamd niet hebben. AAGT VOOR UW AUTO, MOTOR- WIEL OF RADIO UITSLUITEND RT A-ACCUMULATOREN HMDEL NORMALE KORTING S. VIRÏESLAAN - A3IDDELHARNÏS DAAfnFl» hompen, metalen, zolderopraSmlnjgen. h/i/llil/* Wij betalen de HOOGSTE prijzen. HENDRIK WIJGERS, raat 38a - Tel. 31748 - ROTTERDAM. ANDEN ten znnderveer DDELEN alen, Vrouwen- enz. 2,25 per flacon, per flacon. e bekende bloedsomloop ces verzekerd, orden onder volle Niet goed, geld OTTERDAM. ook per brief, amsvormen door rachtpillen, een van 80 pillen. e of gebruikte, ens kijken bij AR1NGVLIET. zijn onovertrefbaar: fijne kleur keurige afwerking Aanbevelend, Hobbemastraat - Middelharnls 2e atelier van af het station Verkrijgbaar bij alle Boekbandelaren. Prijs per kwartaal f 1,- Losse nummers 0,076 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 101 Week-revue. Binnenland. Een binnenkomende electrische trein heeft aan het D. P.-Station te Rotterdam een stil staande trein geramd, waardoor een vijftal personen zijn gewond. De materieele schade is aanzienlijk, doch dat de gevolgen hier niet veel ernstiger zijn, is te danken aan de soliditeit der stalen spoorwegrijtuigen. Volgens de be richten ligt de oorzaak van dit ongeluk waar schijnlijk vermoedelijk bij den seinwachter. De geramde trein bestaande uit 7 rijtuigen stond op een doodloopend spoor dat slechts ruimte biedt voor 6 rijtuigen. Het zevende rijtuig stond dientengevolge te dicht bij de wissel -waarover de binnenkomende trein moest passeeren. De seinhuiswachter schijnt zich hiervan niet overtuigd te hebben en heeft het signaal veilig getrokken mogelijk in de veronderstelling zijnde dat er zich evenals gewoonlijk slechts zes rijtuigen op het doode spoor bevonden. De bestuurder van den bin nenkomenden trein schijnt op het laatste moment nog gemerkt te hebben dat de baan niet veilig was doch toen was het niet meer mogelijk door remmen een aanrijding te voor komen. Met een vaart van ongeveer 30 K.M. botste de eerste motorwagen tegen den achtersten der 7 stilstaande wagens. De rech terzijde van het voorbalcon waar de bestuur der zich bevond werd finaal ingedrukt waar door de bestuurder bekneld geraakte tusschen verwrongen staal en versplinterd hout van het eveneens ingedrukte tusschenschot. Het is onbegrijpelijk dat hij niet verpletterd is en dat hij er slechts met een gebroken linker kuitbeen is afgekomen. De hoofdconducteur liep eenige ontvellingen op terwijl een der passagiers in zoo'n onzachte aanraking kwam met eenige banken dat zij met een hersenschudding naar huis is vervoerd. Twee andere passagiers hadden eenige schaafwonden. Van den binnen komende trein zijn alle wagens in de rails gebleven doch van de geramde 7 wagens zijn er twee uit de rails gesprongen. Tal van buffers en ruiten zijn gesprongen terwijl heel wat portieren zijn ontzet. Onmiddelijk is met het opruimingswerk begonnen waardoor van het heele ongeval dat zich omstreeks half een in den nacht afspeelde den volgenden morgen reeds niets meer te bespeuren viel. Omtrent hen juisten toedracht en oorzaak wordt een onderzoek ingesteld. De Belgeische bladen geven zeer uiteen- loopende beschouwingen over de onderhande lingen die er met ons land over een nieuw trac- taat worden gevoerd. De een weet nog meer bijzonderheden te geven dan den ander doch in werkelijkheid zijn een groot deel dezer be richten luter fantasie. Dan weer heet het dat er van een overeen komst op de nieuwe voorstellen van Neder land geen sprake kan zijn en dat de Belgische regeering zeer teleurgesteld is enz. enz. Het valt moeilijk om al deze geruchten te contro leeren aangezien er van officieele zijde weinig of niets wordt verstrekt. Uit een bericht in de Vingti/me Si/cle valt op te maken dat de Belgen blijven hopen op aannemelijker voor stellen van ons aangezien volgens dit bericht het door Nederland voorgestelde ontwerp technisch niet te verdedigen is. Een onzer groote dagbladen heeft reeds een bericht gelanceerd dat er overstemming was bereikt over normaliseering der Schelde etc. Dit bericht wordt wat te vroeg gegeven en was beter geschikt als Aprilmop hetgeen uit de bijzonderheden omtrent deze overeenkomst ook viel te begrijijpen. Voor het gerechtshof te Amsterdam is een aanvang gemaakt met de behandeling in hooger beroep van de "Veendammer-strafzaak. I Een der verdedigers der verdachten heeft aan gedrongen op uitstel van behandeling cot Lie- bermann is uitgeleverd teneinde meer licht te brengen in deze ingewikkelde materie. Dit verzoek is afgewezen aangezien deze uitleve ring nog geruimen tijd kan duren en het volgens het gerechtshof onnoodig zal zijn voor de be handeling dezer zaak, waar Lieberman toch geen inlichtingen zal kunnen verstrekken. De behandeling van dit groote millioenendrama heeft weinig nieuws gebracht en de afgelegde verklaringen zijn even vaag als bij de eerste behandeling. Het ziet er niet naar uit, dat er nieuwe bijzonderheden aan het licht zullen komen. welke door huishoudelijken arbeid ruw, rood of beschadigd zijn, worden weder gaaf, zacht en blank door Doos 30 en 60, tube 80 ct. (Adv.) Buitenland. Het schrijven van een kort wekelijksch over zicht moge een prettig en dankbaar werk zijn, en het is dit inderdaad ook, de moeilijkheid is steeds een juiste en voldoende greep te doen uit den overvloed van stof die te verwerken valt. Laten we om te beginnen den blik naar onze Oostelijke buren richten. Het Duitsche regee- ringsscheepje is tot heden vrij kranig tusschen de vele en talrijke klippen doorgezeild, de vele voorspellingen dat het een spoedig en ontijdig einde zou vinden ten spijt. De politieke leiders hebben momenteel nog steeds belang bij een bestendiging der huidige toestand, die in menig opzicht onbevredigend is, doch het is altijd nog beter op den wal dan in de sloot. De zeer bekende partijleiders, Dr. Marx van het Centrum en Graaf Westarp der Duitsch- Natiönalen hebben hun leidende funcüe be ëindigd. Volgens verklaringen van Dr. Marx, is hij als voorzitter van het Centrum alleen afgetreden om gezondheidsredenen en schuilt hier geen enkele politiek motief achter. Wij kunnen deze verklaring stilzwijgend voorbij gaan daar ze van weinig belang is te achten. Van grooter belang is hetgeen Dr. Marx aan deze verklaring toevoegde over de toekomstige moeilijkheden der komende maanden. Hij ver klaarde dat het centrum van meening is, dat de komende moeilijkheden der toekomst alleen kunnen overwonnen worden door een sterke regeering steunende op de basis der groote coalitie en dat het centrum zich aan onderhandlingen dienaangaande niet zal ont trekken. Deze verklaring geeft in een duidelijke aanwijzing in welke richting het zal gaan. Sprekende over het aftreden van Graaf Westar als leider der Duitsch-Nationalen en het op volgen van dezen door Hugenberg, noemde Marx een ernstig gevaar voor den binnenland sche vrede van Duitschland. Dat Hugenberg over dit laatste een weinig anders denkt Iaat zich begijpen. Met kunst en vliegwerk zijn de ernstige meeningsverschillen onder de Duitsch-Nationalen zooveel mogelijk FEUILLETON. DOOR MELATI VAN JAVA. 16) „O, aan zee! Dat is ook heel iets anders! Maar hier dagelijks naar uw atelier gaan, voor model spelen, dat mag ik niet." „Wie wil het niet hebben? Cresinger?" „Hij? Als het maar geld inbrengt, vraagt hij niet waar het vandaan komt. Ik wil het zelf niet; ik moet zoo voorzichtig zijn; braaf blijven is niet moeilijk, maar braaf schijnen in zoo'n buurt, in zoo'n huis, dat is bijna onmogelijk. En ik wil niet alleen braaf blijven, maar het ook heeten." Zij zag er vastberaden uit, het kleine ding met haar mooie oogen en fijn besneden mondje. Frank zag haar peinzend aan. „Mijn toekomst hangt er van af," ging hij na, een poos voort, „geloof me! Ik meen het ernstig ik heb geen andere bedoelingen." „Zeker geloof ik u! Waarom zou ik u niet ge- looven? Maar niemand past op mij, ik-moet op mezelf passen." „Maar wie kan er achter komen, of u dagelijks in de Houttuinen komt, in mijn atelier?" „O, de menschen zijn zoo slim en slecht, dat weet u niet!" Die wereldwijsheid stond haar kostelijk; Frank kon de oogen niet van haar afwendden. onder den dekmantel gehouden, doch bij het geval Lambach bleek duidelijkdat de eendracht ver zeer ver was te zoeken. Toen was reeds te voorzien dat Westarp de leiding zou over geven. De verkiezing van Hugenberg heet te zijn een definitief einde der crisis onder de Duitsch-Nationalen, doch het heeft er meer van, dat het een definitief "begin is, dan een einde. In een uitvoerige doch nietszeggende rede, een bewijs dat hij als leider op dit punt geschikt is, heeft Hugenberg een nieuw ver kiezingsprogram ontvoud, dat zoo insloeg bij zijn aanhangers, dat niemand hieraan een woor had toe te voegen, althans volgens de partij bladen. Wij zullen het voornaamste en duide lijkste hieruit even nader bezien. Wat de buitenlandsche politiek betreft be weerde Hugenberg, dat Duitschland moet verhinderen, dat het tot een slagveld van de wereld wordt gemaakt. Wat we hieronder te verstaan hebben, daarvan gaf hij geen ver klaring. Dat blijft dus een voorloopig geheim, doch waar Hugenberg voorloopig wel geen kans zal krijgen om aan de regeering deel te nemen is dit ook van secundair belang. Sprekende over opheffing der economische moeilijkheden gaf hij als remedie aan: ver hoogde bescherming van de industrie. Dit stok- paardtje is voldoende bekend en behoeft dus geen nadere verklaring. De andere punten van zijn nieuw program waren zoo mogelijk nog vager èn dat zijn aanhangers geen woord aan zijn rede hadden toe te voegen is begrijpelijk. Ze hadden te veel moeten zeggen en dat maakte hun verblijft huiverig. De politiek munt niet uit door helderheid en die der Duitsch-Natio nalen Iaat zich slechts gissen. Hei eenige wat hiervan als zeker kan worden aangenomen, is dat ze de politiek van Streseman zullen be strijden. In werkelijkheid beteekent dit voor Stresseman in het buitenland een machtige steun. Hoe meer de Duitsch-Nationalen hem zullen aanvallen, hoe grooter het vertrouwen dat het buitenland in hem zal stellen. Doch dit zal waarschijnlijk niet de eenigste en zwaarste teleurstelling zijn, welke de Duitsch-Natio nalen te wachten staat. Nu we toch over teleur stellingen spreken, moeten we even de groote teleurstellingen der communisten memoreeren. Toen mede door 'steun der S.D.A.P. besloten j werd tot den bouw van een pantserkruiser, zagen de communisten hierin een zeer welkome troef om hun minder roode broeders eens danig af te tuigen. Nieuwe scheldwoorden doen op geld en dus vonden ze de betiteling van pant serkruiser-socialist uit. Ze verwekten met hun heibel een zekere ongerustheid in de gelederen der S.D.A.P., vooral toen de communisten in hun ijver aandrongen op een volksreferendum tegen den bouw van een nieuwe pantserkruiser. Tien procent hadden zich voor dit Volks- begehren moeten verklaren, zoodat ruim vier millioen stemmen noodig waren. Het aantal behaalde stemmen is nog niet de helft, waaruit dus volgt, dat de helft der communistische kiezers, die voor een half jaar geleden op de candidaten der communisten hebben ge- INGEZONDEN MEDEDEEL1NG. INGEZONDEN MEDEDEELING. LEEUWARDEN „U hadt langer in Duinwijk moeten blijven, hernam hij na een poos. „Als het maar kon. Het heeft Jans zoo'n goed gedaan en nu sukkelt ze reeds weer!" Er kwamen een paar klanten; een kind dat een medicijnfleschje moest laten vullen voor moe der, die 't zoo in de beenen had, en een paar werklieden min of meer in kennelijken staat. „Wilt u maar gaan?" vroeg ze, „wilt u Jans zien?" „Ja, ik ga naar boven." Hij liep de zes treedjes op naar een opkamertje, waar het was om te stikken, zoo benauwd; het was er half donker, want al het licht moest komen uit de tapperij en uit een soort van luik, dat in een zijstraatje uitkwam. „Dag Jans!" zeide Frank tot het meisje, dat in een hoek gedoken zat, in een laag stoeltje. „Dag mijnheer Frank! Heeft u Roos gesproken?" „Ja, zoo eventjes." „En wil ze nog niet?" „Neen, geen quaes tie van." „Zij is gek!" „Ik vind het heel overdreven." •Alen hoorde hard praten in de kroeg; de lui begonnen allerlei ongepaste aardigheden tegen het meisje uit te kramen. „Handen thuis! Pas op, Dirk!" riep zij barsch, „of ik gooi je dat glas naar 't hoofd. Maak maar dat jelui wegkomt. Nog twee cent, als het je be lieft!" „Is je vader niet thuis?" vroeg Frank; hij voelde zich een beetje Taar worden bij het aanhooren van de taal, die het meisje moest verdragen. „Neen, hij gaat om dezen tijd naar andere kroe gen," antwoordde Jansje, „Roos staat er dan ge- wisten onze voorouders reeds bij ondervinding, dat een war me vacht van wol de beste winterdracht was. Sindsdien is er veel veranderd, maar nog altijd is zuivere wol de beste beschutting om des winters uw lichaam gezond te houden. II hunt zich met dezelfde heer lijke warmte van een vacht omhullen en beschermen en toch volgens de laatste mode gekleed gaan als u de nieuwste winterjas van Kreymborg's model „Oslo" draagt. Want model „Oslo" is gemaakt van zuivere wol naar een schitte rend model van onzen Hoofd coupeur te Amsterdam. Kreymborg is waarborg Profiteert er van! stemd, hun steun hieraan hebben onthouden. Direct voordeel in den vorm van hooger loon of korteren arbeidsdag was er niet te behalen en dit verklaart het feit dat de leiders der meestbiedenden in hun hemd bleven staan, joelende en schreeuwende en alle moeite doen de, om hun nederlaag onder nieuwe leuzen te verbergen. j Zoowel de Fransche regeering als de Engel- sche wedijveren in een Iogwaardig streven, om alles omtrent het ongelukkige vlootaccoord te 1 doen publiceeren. De Engelsche rdgeering 'heeft een Witboek uitgegeven, terwijl de Franschen in een Geelboek alles hierover pu- bliceeren. Alle geheimzinnigheid is nu ver dwenen, had ook trouwens geen zin meer en heel alleen voorl" Rose-Marie, eindelijk bevrijd van haar lastig gezelschap, kwam ook binnen; schaamte en ver ontwaardiging spraken uit haar trillende lippen, neergeslagen oogen en hooger blos. „Juffrouw Rose Marie;" vroeg Frank, die haar nooit anders dan met de grootste beleefdheid toe sprak, „is het niet veel erger zulke taal aan te hooren, dan dagelijks een uurtje door te brengen op mijn atelier, waar ik u, ik beloof 't u heilig, met een eerbied zal behandelen grooter dan wan neer u mijn zuster wasl" „ja," antwoordde zij, het is misschien erger, maar dit kan nu eenmaal niet anders. Ik moet dit doen, en 't andere zou uit vrijen wil zijn." „Ik beloof u telkens een tientje." „Mijnheer Van Haeren! zeg zooiets niet meer, ik zou boos op u kunnen worden en U niet meer achten. Waarlijk, dat loven en bieden van u zou me doen denken dat u mijn besluit houdt voor een gril. Ik doe 't niet om wat meer of minder geld, maar omdat ik het niet kan." „Je bent niet wijs," verweet Jans. „Wat is er nu aan? Verbeeld je toch eens een tientje, wat zou ik 't daar heerlijk van kunnen hebben. Je denkt ook nooit aan mij!" „O, Jans, wees zoo onbillijk niet 't Kost me moeite genoeg het voorstel af te slaan, omdat ik mijnheer er een plezier mee kan doen, en omdat ik jou zoo graag een extraatje gun, niaar heusch, ik kan niet." De schel aan de deur ging over. „Daar is hiji Och, mijnheer, ik bid u, spreek hem niet over mij. Hij zou me dwingen." Frank's kunstenaarsgevoel en zijn medelijden met het arme kind streden een zwaren strijd tegen elkander; ook gevoelde hij dat het oneerlijk zou hij geen onknap figuur had, maar zijn gelaat was zijn van zulk een bondgenoot gebruik te maken tegenover het meisje, dat hem geheel vertroüwde. Gresinger ging de kroeg door en riep luid; „Roos, Roos!" „Wat belieft u?" antwoordde het meisje aan dc deur van de opkamer. „Waar blijf je toch! Waarom zit je niet hier?" „Dat weet u wel, dat doe ik nooit, als er geen volk is." „En 't hoort zoo, ik wil het!" „Ik wil het niet!" „Jij kleine slang! Ik zal je leeren! „O jé, liet lieve leventje is weer aan den gang. Zijn tong slaat dubbel," zuchtte Jans, terwijl hij de trappen opstommelde. „Meneer, ik bid je, blijf nog wat," smeekte het kind angstig. Rose-Marie bleef staan en zag zonder schrik dat hij haar naderde en met zijn dronkemans- gebaren op haar afkwam. Wil jij wel eens beneden komen?" Dank je! Ik doe het niet, dat weet je wel!" En ik zeg 't je. Goedschiks of kwaadschiks!" door den drank en zijn hartstocht deerlijk gehavend „Nu aangenaam kennis te maken, mijnheer! Maar dat maak je de kat wijs, dat je hier alleen komt om mijn mooie bakkes te zien. Ik verkies hier geen vreemde snuiters, hoor! 't Is zeker te doen om mijn pupil of om mijn mooie dochter! Kies maar, hoor; of wil je ze alle twee tegelijk hebben?" Het bloed steeg Frank naar het hoofd; hij zocht een geschikt antwoord, maar ondertusschen ver volgde de ander op gemeenen toon: „Voor mijn part kan je ze krijgen, als je mij maar geld genoeg geeft om te rentenieren!" Daar schoot plotseling een lichtstraal door Frank's brein. „Ik houd u bij uw woord, mijnheer," zeide hij, „en ik vraag u de hand van juffrouw Rose-Marie; voor Jansje zal ik dan verder zorgen en ook voor u!" Rose-Marie was niet meer in de kamer; zij hielp in de kroeg een politieagent, die een zeer wijs praatje maakte over den laatsten oploop in de buurt. „Raak mij"niet aan 1" Zij stak de handen vooruit j Frank had zijn hoed opgenomen, gaf Jansje en greep snel Gresinger's polsen. „Ik verkies het een hand, boog voor Gresinger en sprong de trap- niet en daarmede uit." j pen af. De politieagent ging heen en Frank maakte „Ze durft hem aan," fluisterde Jans ademloos.er gebruik van om Rose-Marie haastig toe te „Wat..." en een ruwe vloek ontsnapte z'ijn fluisteren: „U behoeft niet langer hier te blijven dikke gezwollen lippen, „wie heb je daar staan, dan u verkiest. Morgen kom ik antwoord halen; Is dat je liefje?" j de baas en Jans weten wat ik er op gevonden „Ik heb geen liefje. Dat is mijnheer van Haeren, heb." waarvan ik u verteld heb, de neef van den dokter die zoo vriendelijk voor Jans is geweest in Duin- wijk." De aandacht van Gresinger was afgeleid; hij(Wordt vervolgd), maakte een soort van buiging, en Frank zag dat

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1