4%% 99% BERVpETS Tandarts J. H. Bil IJS dat zoovelen aan Tzleedin^ de voorfeup geven De soliede degelijke stoffen, de duurzame afwerking, uitmuntende pasvorm en la$e ppys waarborgen dat inderdaad „Meerwaarde voor minder$dd"ontvan$t Ons streng door-^evoeid systeem om voor lederen prus het beste te leveren waf daarvoor geleverd kan worden,heeft zoo populair gemaakt Fantasie Ulsters f 7.90 tot58. Ratiné Ulsters f13.50 ,ot62. Motor Jekkers f6.90 27: Regenjassen f7.50 ^De WvtiZsA nadefif Veel extra's is er noodig. Zeere Spenen H'oeveel h'eht U zelf op de Spaarbank? met het gelddoor „Bona" gespaard. IH&t fiiM JACHTRECHT. PANDBRIEVEN INSULAIRE HYPOTHEEKBANK GIMBORN'S flfANOL WOENSDAG 17 OCTOBER 1928 Huidvc ROSA MARINA J ONZE EILANDEN VAN ZATERDAG 13™0CT0BER 1928 in prijzen van in prijzen van in prijzen van in prijzen van tot 48. 6G0EDK00PEA DAM BU ONZE CONGJUEMTED Door aankoop onzer machine HOLLAND kunt U door Uwe leegen tijd te benutten, zich een bijverdienste verschaffen van 10 tot 13 gulden per week, bij een werktijd van 5 tot 6 uren per dag. Wij garandeeren 5 jaar lang vast werk door een werkcontract op zegel. Gedurende 3 jaar schriftelijk garantie op de machine. Vraagt inlichtingen en inzage der tevredenheidsbetuigingen. J. A. VOGEL - Snellestraat 5 DEN BOSCH Spreekuren Dagelijks van 87a tot 10 uur voorm. en van 1 tot 27a n.m. en volgens afspraak. Telelooa No. >86. bij melkvee, alsmede alle bij de veestapel voor komende huidschavingen en huidverwondingen ge neest men allerspoedigst met Purol. Doos 60 en 90 cent. Bij alle Drogisten. „Ziezoo I Alwéér een appeltje ooor den dorst in veiligheid gebracht! Wat is dat spaarbankboekje toch tn korten tijd gegroeid! Eigenlijk mag het geen wonder heelen, want, wie verstandig huis houdt, kan gemakkelijk ongemerkt iets overhouden." Hoe vroolijk zou het zonnetje schijnen in tal van gezinnen, als de huisvrouw op elk Kilo oatuurboter minstens een gulden bespaarde door in plaats daarvan de heerlijke, voedzame lurgens Bona margarine (met Melk bereid) te gebruiken! Men weet nooit wat er gebeuren kan en dan is het eén geruststelling, als men zichzelf in tijd van nood kan helpen JURGENS' MARGARINE De Jachtcommlssie brengt ter alge- meene kennis, dat van 13-27 Octo ber 1928 op de Secretariën der ge meenten: Middelharnis Sommelsdijk en Stad aan 't Haringvliet voor een ieder kosteloos ter inzage liggen de uittreksels van een besluit der com missie betreffende jachtrecht, welk tot het in werking treden der Jachtwet 1923 heeft gerust op gronden in die gemeenten gelegen, en door het in werking treden dezer wet is ondergegaan. De Jachtcommissie: MR. P. M. J. E. BLOEMARTS, Voorzitter, MR. A. J. ROSMAN, Secretaris, TE ZIERIKZEE Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren, Prijs per kwartaal f 1,— Losse nummers 0,075 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Rusland en het Bolsjewisme. IX. Misschien worden er onder de lezers gevon den die zeggen, wat hebben nu al die treurige toestanden in Rusland met de Bolsjewiki te maken, die hebben aan dat alles toch immers geen schuld? Nu, ik moet zeggen, dat de Rus sische revolutie van de eerste dagen af naar den afgrond rolde, omdat én de leiders én het volk absoluut niet voor revolutie riip waren en nog niet zijn. Ik zal de laatste zijn, om de Bolsjewik een verwijt te maken, maar toch verdienen zij een streng verwijt. Zij, de Bols jewiki, hebben, toen de revolutie naar den af grond rolde deze beweging nog verhaast, in plaats van tegen te houden. In plaats van het onbezonnen volk af te houden van de ver keerde richting die het insloeg, hebben zij het wijs gemaakt, dat juist in die richting een hemelrijk te vinden was. Nog meer, zij las terden hen, die het volk van den ondergang wilden terug houden. Alles, wat het volk uit lafheid, egoïsme of onverschilligheid deed, steunden zij en keurden zij goed. Men zou haast kunnen zeggen, dat zij het proces van anarchie hebben georganiseerd. Zonder twijfel dachten de Bolsjewiki dat zij aan de verwezenlijking van het Socialisme ar beidden, zelfs toen nog, toen zij overgingen het leger te ontbinden en het geheele land aan Duitschland prijs gaven. De beweegredenen van de Bolsjwistische daden kunnen misschien wel beschouwd worden als een vergissinghun daden zelf zijn geen vergissingen, maar afschu welijke misdaden. Hun daden immers bestaan in geweld en bloedig terreur. De burgeroorlog die de Bolsjewiki gevoerd hebben en nog voeren is zoo vreeselijk, zoo wreed, dat al de gruwelen van den laatsten oorlog er nog niets tegen zijn. Trotzki zelf heeft toch gezegd:„Bolsjewisme is niets anders dan burgeroorlog". De laatste wereldoorlog was een openbaring van het diep verval en bederf van het imperialisme. En wat zagen we en zien we nog in ERusland? Dat juist de zoogenaamde radicale-socialisten door het imperialisme besmet zijn. Zij, de Bolsje wiki, zij hebben den Russischeri bodem ge drenkt met broederbloed, zoodat bij het zien van de Bolsjewistische roode vlag men niet denkt aan het symbool van het morgenrood tot een nieuw leven, maar aan bloed en het roode hemd van Russische beulen. Bij nadere beschouwing zou men toch zeg gen, dat de Bolsjewistische vergissing en mis daad een en denzelfden wortel hebben. In de politiek zoowel als in den Godsdienst speelt het geloof vaak een groote en beslissende rol. De materiëele afhankelijkheid, de eerzucht ook wel de geestdrift en drang tot zelfopoffering van het volk en van de leiders, vervullen de politieke atmosfeer met vele hartstochten en vertroebelen het verstand. Politiek is geen wetenschap die men kan leeren. Het verstand moet de Politiek beheerschen. Maar,'hoe minder de politiek door 't verstand wordt beheerseht en hoe meer hartstochten en wenschen vrij spel hebben, des te grooter is de rol die 't ge loof er in speelt. Met het geloof zijn fanatisme en onverdraagzaamheid broertje en zusje. Dat zien we in den Godsdienst zoowel als in de politiek, want, waar men weinig kan bewijzen en men veel gelooven moet, daar zijn onze wenschen maar alte zeer geneigd den vorm aan te nemen van onomstootelijke dogma's. En hoe meer we voor zulke dogma's voelen, en hoe moeilijker men de waarheid ervan kan be wijzen, des te tegenover iederej overtuigen kan, gemakkelijk toe Lenin, Lunat jewistische leidt geloofden aan bereid waren. 1 goedkeurden en toch oprechte m te offeren, 't K vreemd, maar to eens terug aan Onder de inquis innig geloovend blik aan twijfelt heden God dienc De ideologen volmaakt op de fanatiek dat zij hoorden, en dat bezaten, en dat weg gingen. Er gelooven vast, d De inquisitoren nenen allen dief werden gemarte dat doen ook d dachtendaardo hun oog al die menschen „IcettQ De Bolsjewiki g< de zaak van In iedereen, die 't i| en neer te schi<| Voor een ge\ wereld eenvoud ook de Bolsjewi Socialisme voor geweld doorgev het geloof aan geeft hun moed tot onvermoeid INGEZON In Uw wo waschtale Doos 30 en 60, tut FEUILLETON. DOOR MELATI VAN JAVA. 13) „Neen, nu gaat het niet meerl 't Spijt mij vreese lijk, ik was juist zoo goed aan den gang!" „Mij ook, maar ik zal voorzichtiger zijn; een volgenden keer zal ik niet meer zoo echt denken, dat ik al het andere vergeet." Van 't poseeren kwam dien dag niets meer; 's middags ging zij naar den dokter om hem een boek terug te brengen, dat hij haar geleend had; hij was toevallig thuis en liep met de handen op den rug zijn ruime kamer op en neer. Als hij alleen was, toonde dokter Adrichem niet het opgewekte, aangename gelaat, dat zijn pa- tienten steeds goeddeed; het was of een masker van zijn gezicht viel en hij nu onder zijn dikke grijze haren bijna een oud man scheen; hij hield het hoofd gebogen als onder een zwaren last, dien hij alleen torschte, dien niemand hem hielp dragen. Rose-Marie klopte aan de deur; hij hoorde het niet en zij, denkende dat er niemand binnen was, trad binnenzij had haar stroohoedje op, dat zij zelf met eenige wilde rozen had versierd, en in haar hand droeg zij een groot bouquet woudbloe men. 's Middags, terwijl Jansje sliep, was zij naar een boschje gegaan ergens tusschen de duinen om ze te plukken. De ware God ling met blind j dezen Godsdiei ziet duidelijk 1: I en een individu Hem. Het obje<| .alles; tegenove leert hij zijn eu op grond daarv voorstellingen om Hem te lee| één woord: hij De onverdre verheerlijking e het Wezen God: tieve voorstelli de ideologie var omdat zij niet God, maar zelf\ steunpunt in e voorstelling. En toepassing. Het tiek geloof, ma; den weg daarht oprichters van Dr. Adrichem zij binnenkwam lieve oogen aam „Och, dokter, „Neen, kind! bloemen? Daar „lk had niet g| ben er zoo blij on „Ik luister, R Hij zag er nu v| en opgeruimd; vingertjes werke werd in de vaasj' juffrouw Bol va en zoo dol goed de anderen schik en zette die op „En nu ben i Zij nam een V kwam daarmede luisterde gliinlac| er dien morgen „En nu," eini mijnheer uw oei het toch zoo las| denk, dadelijk 0| geheimen hebbel zelf in de rede, zijn dat ik ze zeggen, dat ik „Zeker, kind! geduld hebben, hun eigen; zij i „Maar het "is gauw kwaad, m te toonen. Dat i

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 8