i DER landsche Volk NIGROIDS ^ste arbeider, menschen. EERSTE BLAD STE Ssten October, trad ieken te Eindhoven :n« en buiten!andsche jamen werken thans ikbaar voor het ons ertrouwen. Wij zullen nog te versterken, te leveren lat de wetenschap k kunnen bieden. ZATERDAG 13 OCTOBER 1928 ROSA MARINA HEIRENBAM Bij kleine Kinderen ooo LIPS Prijs per kwartaal 1,- Losse nummers 0,07s ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt lederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis, 10E JAARGANG. - N°. 97 Week-revtie. Binnenland. Op de halfjaarl{jksche persbijeenkomst van de K L.M. heeft de directie een overzicht gegeven van de resultaten van den zomer dienst 1928 en ook nu weer toonen de ver strekte gegevens, hoe de K.L.M. kan bogen op steeds gunstiger resultaten. Eenige dezer gegevens zullen dit duidelijk demonstreeren. Het passagiersvervoer is gestegen van 11028 in 19127 tot 14800 in het algeloopen seizoen, het goederenvervoer van 287.176 K.G. tot 430.000 K.G., briefpost van 17.365 K.G. tot 31.759 K.G. en de pakketpost van 9434 K.G. tot 14.700 K.G. Over de gebeele Ujn is er dus een belang rijke vooruitgang te bespeuren en toont aan, dat hetgeen door de K.L M. wordt gepres teerd, dat dit iedere vergelijking met het buitenland glansrijk kan doorstaan. Het doet het Nederlandsche hart goed te weten, dat ook op dit terrein de nationale driekleur mee in het voorste gelid staat, dat we ons een waardige plaats hebben veroverd op lucht vaartgebied. Onvermoeid doorzetten en steeds de veiligheid vooropstellende, is het gelukt de belangstelling van het publiek aan te wakkeren en heeft de K.L M. zich het ver trouwen van het publiek weten te verwerven. Het volgende jaar zullen opnieuw elf proef vluchten naar Indië worden ondernomen en indien de verdere plannen der directie wor den verwezenlijkt, dan komt er tegen het einde van 1931 een vaste en geregelde lucht- verbinding met Indië en gaan we binnen een week tfid even naar Insulinde overwip pen of misschien zelfs in een paar dagen. Momenteel wordt voor passage naar Indië per vliegtuig 3600 betaald, doch dan hoopt men dit terug te brengen tot ongeveer 2000. Over eenige jaren gaan opoe en schoonmoe der eventjes in de vacantie naar Indië, doch of dit laatste de K.L.M. populair zal maken, betwijfelen we ten zeerste. In een onzer groote dagbladen lazen we een berichtje over al te dure collecteurs, waartegen de Armenraad reeds jaren op treedt. Voor liefdadige doeleinden moet meer malen gebruik gemaakt worden van be roeps-collecteurs en dat deze menschen daarvoor behoorlijk betaald willen zijn, is niets tegen. Er schijnen zich evenwel ge- vallen te hebben voorgedaan, waarbij maar eventjes 40 tot 50 van de opbrengst in den zak der collecteurs terecht kwam. Schan delijk hooren we reeds zeggen en inderdaad, dat lijkt gewoon naar niets. Volgens Mr, J. Everts in „De Schakel, is ons Staatsbedrijf der Posterijen al een even dure collecteur, hetgeen toch zeer zeker niemand van die goede en brave tante Pos zou hebben verwacht. Volgens het artikel van Everts, verdwijnt er per gelukstelegram, waarvoor 0.40 meer wordt betaald, welke f 0.40 volgens de reclames ten goede komt aan de jeugdbeweging, ook maar even ƒ0.20 in den zak van tante Post het geendus 50 is. Als we ons goed herinneren staat er op de reclames, die het gebruik maken van deze gelukstelegrammen moeten bevorderen, ook nog zoo iets te lezen over fijngevoeligheid. FEUILLETON. DOOR MELATI VAN JAVA. 12) Zij lachte door haar tranen heen, evenals nu juist de zon door de donkere wolken brak en als het ware stroomen licht over de golven blies. „Och, ik ben zoo kinderachtigmaar 'tis zoo mooi, zoo mooi." De dokter had van terzijde het tooneel aange zien; hij had gelachen om Frank's tooneelmanoeu- vre, maar toen hij haar tranen en verwarring zag, keerde hij zich eensklaps om en ging naar de straatkant. Een poos bleef hij daar staan en streek met de hand door de dikke, volle haren; daarna keerde hij terug naar de tafel, waar Frank aan de beide meisjes zijn schetsen liet zien. Jans sprak geen woord; juffrouw Bol had thee binnengebracht en koekjes en Jans at en dronk met smaak. Rose-Marie alleen toonde haar groote belangstelling in hetgeen haar getoond werd, en toen Frank haar vroeg of hij eens haar portret mocht maken, zag zij eerst den dokter aan of zij haar toestemming zou geven. ,,'tZal een groote dienst zijn, Roosje, dien je mijn neef bewijst, zeide de dokter; „hij is nog aan het studeeren; ik heb van zulke dingen geen verstand, maar hij zegt het dat het teekenen van Alles is betrekkelijk op dit ondermaansche doch dat de Posterijen, die zich blijkens een overschot van 9 millioen in blakenden wel stand bevinden, voor liefdadige doeleinden zich zooveel laat betalen, is toch werkelijk geen overdreven fijngevoeligheid. Wij vinden het gegeven voorbeeld van zeer bedenkelijken aard en zijn het volkomen met Mr. Everts eens, als hij aandringt op teruggave van een deel der hiermee gemaakte winst. voor de keej 30 ets. per doosje (Adv.) Zoowel in Amsterdam als in Den heeft de politie het hard te verduren gehad tegen al te woelige elementen. In Den Haag is de aanvaller der politie doodgeschoten en in Amsterdam ligt een der daders in het ziekenhuis. Zijn toestand is zorgelijk. Twee agenten zijn hiervan tevens slachtoffer en zijn zoo toegetakeld, dat ze voorloopig geen dienst kunnen doen. Het is in de groote centra's niet gemakkelijk voor de politie om de orde te handhaven en medewerking onder vindt ze zelden of nooit. Het heeft ons meer malen verbaasd, waarom in bepaalde stads gedeelten een zekere bandeloosheid wordt getolereerd. Enkele gedeelten hebben schijn baar het recht om wat extra herrie te schop pen, zonder dat er krachtig wordt ingegrepen. Zou het nu langzamerhand niet eens tijd worden dat ook hieraan een einde komt. Het is toch in elk geval verkieslijker dat een deel dezer baliekluivers voor maanden wordt blauw geranseld, dan dat eenige agenten eerst als slachtoffer vallen? Buitenland. De internationale politiek is in volle har monie met den tijd van het jaar. De herfst heeft iets weemoedigs over zich, iets mats, de dagen zijn korter dan de nachten, de duis ternis overheerscht. Aan den internationalen politieken hemel overheerscht eveneens de duisternis. Vroeger was de duisternis juist ideaal voor diplomaten, was het zoo'n beetje gewoonte om in het geheim wat te mod deren en deze oude gewoonte is voor eenigen een behoefte geworden. De Volkenbond zou hieraan een Jeinde maken, omdat de laatste oorlog voor den zooveelsten maal nog eens weer duidelijk en klaar had bewezen, waar al die geheimzinnige internationaal-politieke onderonsjes heen leiden. Het gehannes der Britsche regeering met Frankrijk over de vlootbeperking is een over tuigend en afdoend bewijs, dat deze politieke onderonsjes nog lang niet hebben afgedaan, In het veen ziet men niet op een turfje en de Volkenbond heeft reeds zooveel teleur stellingen tezien gegeven, dat het ook hier op een meer of minder niet zou aankomen, ware het niet, dat dit wel de grootste klap is, die aan het werk van Genève is toege bracht. Zoowel de Fransche als de Engelsche regeering beleven al zeer weinig plezier van hun geheime plannenmakerij en vooral de uw hoofd gelijk staat met het volgen van een jaar lessen aan de academie." „Ik wist niet dat ik zulk een belangrijk hoofd had," zeide zij lachend; „als 't u plezier doet, wil ik heel graag voor u zitten, maar ik mag toch wel blijven haken, want mijn sprei moet spoedig af." Frank verzekerde haar dat hier niets tegen was, „En als u een vogelverschrikster teekenen moet, kan u van mij gebruik maken, zeide Jans grijns lachend. Na dezen dag kwam Frank dagelijks bij de meisjes, als zij op het strand zaten en maakte zijn schetsen; hij sprak over allerlei onderwerpen, droevige en ernstige, vroolijke en onbeduidende; altijd bestudeerde hij dan Rose-Marie's wisselende uitdrukkingen, maar hij werkte nog niet; alle dagen kwam hij ontevreden thuis. „Er is niets met dat kind te beginnen," sprak hij tot zijn oom. „Geen expressie houdt ze vast, die ziel heeft zoo'n haast zich uit te storten, dat het niet mogelijk is voor potlood of penseel haar te volgen. Maar ik geef het niet op!" „Alles goed en wel, Frank! maar laat de mensch den artiest geen poetsen spelen, want dat verdraag ik niet. Die kinderen staan nu onder mijn be scherming." „Wees gerust, oom! De mensch is heel dood in mij, als hij ten minste ooit geleefd heeft." „Praatjes!" „U gelooft me niet en toch is 'tzoo! 't Is het werk dat mij pakt, dat mij niet loslaat. Ik geloof, dat ik op 't spoor ben van de nieuwe manier. Zij moet mij dat leerenik had de heele wereld kunnen rondreizen en niet dat vinden, wat het toeval mij in de stoomtram voor de voeten werpt. Het vibree- Engelsche regeering staat bloot aan felle critiek. Alle Engelsche bladen vallen de regeering hierover aan en de conservatieve pers is zelfs nog feller dan de andere bladen. De conservatieve pers beweert bovendien nog, dat de Franschen de Engelschen fijntjes bij den neus hebben genomen. Nu Amerika ronduit heeft verklaard, dat het niet mee wenscht te doen, zijn al de hieraan verbon den voordeelen voor Engeland vervallen, ter wijl blijkt dat Engeland als prijs voor de Fransche medewerking heeft toegestemd in de Fransche wenschen, om bij de ontwape ning te land de „geoefende reserve" buiten beschouwing te laten. In 1927 heeft Enge land zich krachtig tegen dit standpunt der Franschen verzet, omdat een dergelijk stand punt iedere ontwapening te land onmogelijk zou maken en Frankrijk zich hierdoor de hegemonie ter land verzekerde. Tot 1930 is Engeland gebonden om Frankrijk in deze wenschen en verlangens te steunen, het was de prijs voor Fransche steun om Engeland in dezelfde positie ter zee te brengen, En gelsche politiek staat dus met leege handen en heeft bovendien voor de geheele wereld en inzonderheid voor Amerika een meer dan belabberd figuur geslagen. En terwijl wij dit neerschrijven, hult Londen zich nog steeds in geheimzinnigheid en is het Britsche Ministerie nog steeds niet tot publicatie van de nota-wisseling met Frankrijk overgegaan. Nu evenwel ook het Italiaansche antwoord is binnengekomen, Amerika en Japan hebben reeds eerder ge antwoord, is Londen volgens eigen beloften wel verplicht hiermede voor den dag te komen. Het Italiaansche antwoord op dit onge lukkige voorstel brengt geen nieuws. Het Italiaansche standpunt over ontwapening is voldoende bekend en sinds '27 niet meer gewijzigd. Italië verklaart zich bereid te treden in vaststelling eener globale tonnage, doch wenscht vrij te blijven, hoe deze globale tonnage zal worden aangewend en verdeeld over de verschillende schepeD. INGEZONDEN MEDEDEELING. Wat de ontwapening te land betreft, wil Italië nooit zwakker bewapend zijn, dan welk ander land ook. Volgens de huidige toestand kan Frankrijk in korten tijd, met inbegrip der geoefende reserves, ongeveer 8 millioen man in het veld brengen, excusez du peu, en hieruit volgt dus wel, dat Italië zijn legerorganisatie nog wel een weinig kan uitbreiden. Van ontwapening gesproken. Als we dit alles overdenken, dan ziet de toekomst er werkelijk niet bepaald schitte rend uit en hapert er nog wel een weinig aan voor het ideaal is bereikt. Er is meer duisternis dan licht, de internationale atmos feer is geladen en wacht slechts op een plaatsslijke ontploffing, om automatisch het in vuur en vlam te zetten. Eenige troost voor dit alles geven ons de verkiezingen, zy het nog in een ver verschiet, die toch in aantocht zijn. De eenigste ver dienste hiervan is, dat we althans worden gepaaid met talrijke mooie beloften, waar we ons net als een drenkeling aan een stroo- halm zoo graag aan vastklampen. Een mensch heeft beloften, heeft hoop noodig, zonder dat zou het leven iets onmogelijks zijn. En met beloften is men in de politiek scheutig, omdat ze niets kosten en omdat ze voor het grootste gedeelte toch niet worden ingelost. Meermalen is dit verschijnsel reeds gecon stateerd, het is niets nieuws. De schuld ligt niet bij de politieke leiders, doch bjj het publiek. Bij de groote verscheidenheid van politieke partijen zijn er zeer velen, die in werkelijkheid niets of hoegenaamd niets kunnen bereiken en terwille van een zetel worden er dan maar heel veel beloften ge daan. Het is wel eens vermakelijk met welke vage beloften de kiezers worden tevreden gesteld. De vorige week zijn de conservatieven te Yarmouth met een kluitje in het riet gezon den en nadien hebben we de toekomstmuziek van Labour kunnen bewonderen. Er viel niet veel aan te genieten. Af en toe ging het er heftig toe en werden er zware eischen aan de leiding gesteld. Eenige bekende extre misten verweten Mac Donald dat Labour wel de communisten aanvalt, doch niet de kapi talisten. Dat een deel der Engelsche arbeiders Labour den rug zal toekeeren en zal stemmen op communisten is buiten kyf. Ondanks dit zijn de kansen voor Labour en Liberalen gunstiger dan voor Baldwin en vooral het laatste fiasco op buitenlandsche politiek geeft de tegenstanders der regeering machtige troeven in de hand, die ze wel ten volle zullen weten uit te buiten. „Geheime diplomatie" sprak Mac Donald op dit congres, „is als een zak met een kat er in. De een houdt den zak toe, een ander'haalt de kat er uit, om te laten miauwen, doch sir Austen Chamberlain heeft op dit gebied iets nieuws gebracht. Uit zijn politieken zak steekt alleen een staart en iedereen mag raden, wat aan dien staart vastzit. Het slot van het congres van Labour was een motie, waarbij de bui tenlandsche politiek van Chamberlain werd veroordeeld. Het allervermakelykste geval heeft zich te Berlijn afgespeeld. De Berlfiners die reeds meer dan hun lief is, hebben genoten van de grofheden der communisten, hebben nu eens van harte gelachen, toen bekend werd, hoe ze er in geslaagd waren een journalist Schwarz der Vorwarts en het perceel der Rundfunk er tusschen te nemen. Schwarz zou voor de radio een rede houden voor zijn roode geestverwanten. De com munisten hebben hem reeds een dag te voren opgebeld en hem namens de Rundfunk ver zocht om een foto, opdat deze tijdig kan worden afgedrukt in verband met zijn te houden rede. Tevens werd Schwarz mede gedeeld. dat hfi per auto zou worden afge haald. Toen de communisten den volgenden dag op het opgegeven uur met een auto voorreden, waarop een bord aangebracht was waarop te lezen stond: „Voor de gasten der Rundfunk, stapte Schwarz heel gerust in. Hij kreeg echter al spoedig argwaan, doch de communisten maakten zich toen bekend en dwongen hem onder bedreiging zich kalm INGEZONDEN MEDEDEELING. Uw merk rooktabak. Kt eer- malen daags rookt gij^ een pijp '•Evenveel malen moet en kan dit een genot voor U< zijnIndien &ij eenmaal D. E. Hecrcribuai hebt gerookt is Uw keuze voöc goed bepaald omdat dit mprfc 'door zijn heerlijken gcae:'ed: zachten smaak het rooken inder daad tot een; onverdeeld (jenot maakt. ECHTÉ FRIESCHË 'Reeds vanaf 50 cl. per ponjf 20 et. per ons 10 ct. petjj ons te houden. Ze reden hem eenige uren buiten Berlijn en zetten hem daar af. Inmiddels ging Schulz, communistisch afge vaardigde vaneen rijksdag naar het Voxhaus en deelde hier mede, dat hij kwam voor het houden der rede van Schwarz. Hij werd voor de microfoon gebracht en begon met het voorlezen van het begin der rede van Schwarz, aangezien de dienstdoende beambte volgens instructie, meeluisterde. Deze beambte werd door andere communisten onder handige voorwendsels weggeloktjj en aan den praat gehouden en zoodra de beambte zich had verwfiderd, tapte Schulz uit het communis tische vaatje een rede volgens het bekende succes. Hij deelde den luisteraars meteen mede wie hij was en hoe Schwarz was ge fopt. Toen hij zijn rede had beëindigd kwam de beambte terug en kondigde de verbaasde luisteraars gewoon aan, dat na de rede van Schwarz het volgende nummer zoo en zoo zou beginnen. Schulz verliet het Voxhaus, na het aangeboden honorarium te hebben geweigerd en is er in geslaagd zich meer dan 24 uur verborgen te houden, zoodat de politie in verband met zijn immuniteit als lid van den Rijksdag niets tegen hem kan beginnen. De Vorwarts is hevig verbolgen over deze poets en het communistische blad de Rota Fanna verkneukelt zich. Laatstgenoemd blad, dat het eerst een uitvoerig verslag van het gebeurde gaf, met de foto van Schwarz er bij, verdedigt zich door op te merken, dat alle politieke partijen voor de radio mogen spreken, behalve de communisten. Er wordt ren van zulk een physionomie weergeven, dat is noch nie da gewesen." „En krijg je het al?" „Nog niet, maar dat zal wel komen!" „Haast je dan wat, want hun tijd schiet op. in Amsterdam zal je de kennismaking wel niet kunnen voortzetten." De meisjes kwamen een enkelen keer bij den dokter; juffrouw Bol kon haar antipathie tegen die kale mamselen nog niet geheel en al overwin nen, maar behandelde hen met een zekere neer buigende vriendelijkheid, die een weinig te over dreven was om gemeend te zijn. Rose-Marie kwam er graag; gewoonlijk bracht zij bloemen mee of grassen; het eenvoudigste wist zij zoo te schikken, dat het een bevalligen, sierlijken indruk maakte; er ging als het ware een tooverkracht van haar vingers uit, die aan alles wat zij aanraakte poëzie en schoonheid gaf. Wanneer de dokter thuiskwam en zijn woonkamer betrad, wist hij altijd wanneer Rose-Marie er geweest was; een zeker, ik weet niet wat, scheen de kamer te vervullen, en er een andere atmosfeer in gebracht te hebben. Juffrouw Bol kon dan wel pruttelen over den rommel, dien- de „Fransche madame" hoe zij aan dat Fransche kwam begreep niemand er in gemaakt had, maar er iets aan veranderen dat durfde zij niet; de dokter had het streng verboden. Trof hij het meisje aan, dan liet hij haar praten, en wist niet wat hij dan liever deed, haar aanzien of naar haar luisteren. Beide was even aantrekke lijk en boeiend; zijn vrees voor een poging van Frank, om haar het hoofd op hol te brengen, was sinds lang geweken. Al vertrouwde hij zijn neef op dit punt niet geheel, zoo kon hij toch over den uitslag van Franks vermoedelijke pogingen zeer gerust zijn. Rose-Marie sprak altijd even onbevangen over mijnheer den schilder; van alles wat hij vertelde of beredeneerde begreep zij slechts de helft; het was zoo geleerd, zei ze. „En als de dokter iets zegt, dan kan ik er dadelijk bij." Haar opvoeding was zeer verwaarloosd, maar haar heldere geest, haar gave van „assimilatie en intuïtie", zooals Frank het noemde, stelde haar in staat zich onmiddellijk iets eigen te maken, wan neer zij er ten minste belang in had. Frank's theoriën over impressiën en kleuren lieten haar koud, maar zij wilde graag eens zien wat hij maakte; hij schetste haar van achteren, van opzijde, maar nooit van voren, of dan met zoo diep gebogen hoofd, dat er niets van haar gezicht kwam te zien. „Ik wou juist zoo graag mijn gezicht zien," zeide ze lachend. „Dat komt later," antwoordde Frank; „eerst moet ik het karakter van uw persoonlijkheid weergeven in alle richtingen, en als ik dan met uw gezicht begin, dan druk ik er mijn eigen stempel op. Ziet u, ik moet eerst al uw verschillende stemmingen trachten te concentreeren, wil ik er in slagen ze allen tegelijk in eens uit te drukken, maar daarvoor is noodig, dat ik studie maak van alle expressies, waarover u te beschikken hebt. Begrijpt u me?" Zij schudde lachend het hoofd. „Nog niet goed! maar zooals u zegt, 't zal wel komen, denk ik, vóór dat ik een jongetje ben!" „Mag ik u dan iets vriendelijk vragen? Denk nu eens aan iets heel akeligs, dan wil ik trachten die impressie te bestudeeren." „Kom dan." moet men de ontstoken of smettende deelen met Purol inwrijven en de huidplooien droog houden door ze te bepoederen met Purol-poeder. Purol in doozen van 30 en 60,ct., tube 80 ct. Purol-poeder in bussen van 60 ct. en 1 gld. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten (Adv.) Zij verzamelde haar gedachten een oogenblik; toen scheen het of zij het licht opzogen uit haar gelaat, een weemoedige trek kwam over haar lippen, haar oogen staarden somber voor zich uit; zij scheen alles te vergeten en eenige minuten lang bleef zij onbeweeglijk zitten. Ademloos werkte Frank voort; voor het eerst had hij ruim tijd haar gelaat in zich op te nemen en het met eenige krijt strepen weer te geven; plotseling vertrok zich haar mondje, haar oogen zwollen op, groote tranen sprongen uit haar oogen, en haar hoofd omkeerend begon zij luid te schreien. „Maar wat is er nu toch weer!" riep Frank geërgerd, en liet zijn boek vallen. „Wat scheelt je?" „Ach, mijnheer!" snikte het meisje, „word niet boos, ik kan het heusch niet helpen, maar u heeft me gezegd, ik moest aan iets akeligs denken, en toen dacht ik aan mama's sterfbed, en het was of alles nog eens gebeurde enhet werd mij te sterk." Zij schreide een poos door en kon niet tot be daren komen. Frank stond op, half boos over die sentimitali- teit, half geamuseerd door haar ongekunstelde manier. „Je bent een mal spook," zei Jans; ,,'t is immers alles gekheid; schaam je, je zoo aan te stellen." „'t Is mijn schuld niet! Och mijnheer, ik wil u graag plezier doen, het is al overDaar!" Zij drukte den zakdoek tegen de oogen. „Nu lach ik weer.u zal er geen last meer van hebben, geloof me!" De stralen schitterden weer in de droppels, maar Frank's liefhebberij was er af. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1