ME rOCRAFIE S. VAN DER PLAAT Boerenleenbank SBEMASTRAAT MIDDELHARNIS - TELEFOON 243 is werk is onze reclame li w I' I S APON Middelharnis-Sommelsdijk JOPPE Cz. te Sommelsdiik DAMES j JE SALAMANDER J. OIMBOBM'S flfANOL WOENSDAG 10 OCTOBER 1928 w|| Landbouw. Handwondjes PUROL ROSA MARINA beschermt^ Uw kind Pijn in rug en lendenen Kloosterbalsem Een kraakheldere wasch, waarvan ieder stuk er weer geheel ais nieuw uitziet. Dit is Uwe belooning indien U de wasch regelmatig doet met gen sterk verminderde reclame prijzen. |E ATELIER VANAF HET STATION E i- ROTTERDAM Manchester stuurstalellaken dl vergeten. RIV Bij beschikking der Arr.- Rechtbank te Rotterdam d.d. 28 September 1928 is ondergeteeken- de, Advocaat-Procureur te Dirks- Iand tot curator benoemd in de navolgende faillissementen: 1. A. PADMOS, Commissionnair te Ouddorp; 2. CHR.C.BRUGGEMAN, voor heen broodbakker, thans zon der beroep te Middelharnis; 3. A. L. HOBBEL, winkelier te Middelharnis; en zulks ter vervanging van Mr. H. M. A. C. FEIJKES te Sommels- dijk. Mr. A. ZAAIJER, Curator. Dirksland, 1 October 1928. De bank leent gelden aan leden tegen 4.6 e/0 's jaars. Zij neemt gelden op tegen 3,84 °/0 's jaa s, ook van niet-ieden. Voorschotten kunnen dagelijks aangevraagd worden bij een der leden van het Bestuur. Gelegenheid tot inbrengen en terugbetaling van gelden eiken Maan dagavond en Vrijdagavond van 68 uur ten huize van den kassier Vraagt onze pillen en druppels ter rege ling v. d. bloedsomloop, door H.H. Doc toren aanbevolen, 'beslist onschadelijk voor de gezondheid. Alleen bl] ons Is succes verzekerd. Vraagt ons boek]e met talrijke af beeldingen met duidelijke en vol ledige inlichtingen in blanco ge sloten Convert met 25 cents insluiten aan postzegels. Wacht U voor misleiding ol teleurstelling. Koopt in zaken waar U zeker van kan zijn vakkundig en succesvol geholpen te worden, en niet door min derwaardige namaak op deSange baan geschoven te worden. Wij zijn vanouds bekend het soliedste adres. Let daar vooral op. Kipstraat 59. Rotterdam Vraagt gratis Inlichtingen of prijscourant. lUEOTOSU LAAT NIET LOS Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren. Prijs per kwartaal Losse nummers ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 96 HET AANK00PEN VAN POOT- AARDAPPELEN. In een vorig artikel over de wenschelijkheid van meerdere deelname aan de keuring te velde hebben wij medegedeeld, dat de vraag naar te velde goedgekeurd pootgoed van dien aard is, dat reeds vóór den aanvang van het oogsten de te verwachten opbrengst ongeveer geheel is uitverkocht. Het merkwaardige is, dat sinds eenige jaren, wanneer bekend wordt, dat de Verkooporga nisaties met hun goedgekeurde poters zijn uit verkocht, daarop vrij spoedig volgde een leven- digen handel in ongekeurde poters. Ik wil hier mede niet beweren, dat dit laatste uitsluitend een gevolg is van het eerste; beiden zijn na tuurlijk afhankelijk van de wet van vraag en aanbod. Ongetwijfeld mogen, wij echter aan nemen, dat de vlugge verkoop van goedge keurde pootaardappelen er veel toe mede werkt, de vraag naar ongekeurde poters te doen toenemen,"te meer waar het eerste voor het overgroote deel naar buitenlandsche af nemers verhuist. Vele van onze Hollandsche aardappelver bouwers kunnen er nog niet toe overgaan hun benoodigd pootgoed en zaaizaad voor het vol gende jaar vroegtijdig te bestellen. De oorzaak hiervan moet voor een gedeelte worden toege schreven aan „sloffigheid", meer ook voor een groot deel aan „het afwachten, welke prijzen zullen moeten worden betaald", waarbij soms een stille hoop wordt gekoesterd dat de teler, wanneer hij ziet aankomen, dat hij met zijn goedgekeurd product zal blijven zitten, gemak kelijk er toe te bewegen is tegen lagen prijs te verkoopen. Het is echter de laatste jaren gebleken, dat vroeg koopen de meest aangewezen weg is. Wanneer men thans nog te velde goedge keurde pootaardappelen tracht te koopen, zal men aan de meeste adressen vernemen, dat de poters zijn uitverkocht. Voor hen, die nog genoodzaakt zijn nieuw pootgoed te koopen, staan twee wegen open, nl. 1". men koopt te velde goedgekeurde aard appelen consumptiemaat, of men koopt poters van ongékeurd (afgekeurde) velden. Het koopen van ongekeurde poters is de meest eenvoudige weg. De verkooper biedt aan tégen niet al te hoogen prijs, prachtig gesor teerd, en weet er heel dikwijls nog bij te ver tellen, bij welke teler het pootgoed is gegroeid en dat het afkomstig is van een best gewas met zeer hooge opbrengst. Laten wij nu echter steeds voor oogen hou den, dat de meest vooraanstaande landbou wers, welke niet aan de keuring; deelnemen, in vele gevallen in 't bezit kunnen zijn van beste aardappelen, welke hooge opbrengsten geven, doch dat deze velden soms 2550 of meer zwak zieke planten kunnen bevatten, welker nakomelingen het volgende jaar voor een groot deel uit kleine minderwaardige krulplanten bestaan. Men koopt dus prachtig gesorteerd pootgoed van een z.g.n. vertrouwd gewas voor niet te veel geld, met het resultaat, dat men 't volgende jaar een slecht gewas heeft. Er worden veel ongekeurde poters gekocht door handelaars, welke weer voor pootgoed worden bestemd. De handelaars weten in den regel niets af van de herkomst van de gekochte poters. Alle partijen veelal afkomstig van slechte gewassen, welke veel poters geven, worden door elkaar gewerkt. Na sorteering, waardoor de poters uiterlijk mooi en gelijk matig zijn, vinden zij gemakkelijk hun weg naar" de boeren om als pootgoed te-worden gebruikt. Vooral dit jaar voorzien wij dat weer massa's ongekeurde en afgekeurde poters als pootgoed zullen worden verhandeld. Het resultaat hiervan is, dat het volgende jaar weer een groot aantal aardappelvelden niet die opbrengsten geven, welke men bij ge bruik van goed pootgoed, kan behalen. Wij hebben vroeger meermalen gewezen op het gebruik van groote aardappelen als pootgoed. In 't algemeen willen de aardappelverbouwers hier nog niet aan. Als motieven worden aan gegeven 1°. Schadelijk in 't gebruik doordat een grootere hoeveelheid pootgoed per H.A. noo- dig is. 2°. De moeite en kosten verbonden aan het snijden der knollen. 3°. De kans op wegrotten der knollen in den grond. Wij willen onmiddellijk toegeven dat bij gebruik van consumptiemaat eenige H.L.- pootgoed per H.A. meer noodig zijn dan bij gebruik van poters, en indien de prijs van de eerste per H.L. duurder is dan van de laatste zijn de aanschaffingskosten naar evenredigheid hooger. Als regel zal 't prijsverschil echter niet INGEZONDEN MEDEDEELING. INGEZONDEN MEDEDEELING. doen pijn bij den arbeid en leiden vaak tot verzwering of bloed vergiftiging. Reinig ze altijd dade lijk en behandel ze verder met Doos 30-60-90 ct. FEUILLETON. DOOR MELATI VAN JAVA. li) „Daar hoort geen katoen fluweel bij op een rood wollen rok," zeide zij; „ik moest hier niet te lang blijven, want anders wordt ik ontevreden over mijn toilet." „Sta niet zoo te draaien voor den spiegel," riep Jans bits, „wij weten wel, dat je een prachtig figuur hebt; als je zoo'n gedrocht was als ik, zou je alle spiegels wel naar de maan wenschen." Jansje pruttelde soms nog wat, maar liet zich alles goed smaken en schikte zich uitstekend in dit nieuwe leven. Rose-Marie's hart was nog niet geheel gerust over de herkomst van haar nieuwe grootheid, maar 'twas otn Jans, dat zij zich die getroostte; als het werkelijk een weldaad was, dan werd zij bewezen ter wille van Jansje's treurigen toestand; het andere was te gek, veel te gek. Men moest zoo achterdochtig en vroegwijs zijn als Jans om dadelijk aan zooiets te denken^ Jans," vroeg Rose-Marie, „moeten wij 't hem niet schrijven?" „Ben je mal," was het antwoord, „'t Zal hem wat kunnen schelen, 't Liefst had hij dat ik heele- maal wegbleef. Jou heeft hij noodig, maar mij zag hij liever vandaag dan morgen oprukken." „Jansje, nu woon je zoo netjes. Zeg toch zulke het zwaarste wegen. Op 't oogenblik wordt voor ongekeurde poters meer betaald dan voor consumptiemaat, terwijl bij goedgekeurde aardappelen gewoonlijk de consumptiemaat tegen lager prijs wordt verkocht dan de poterinaat. Het snijden der knollen brengt ongetwijfeld extrakosten mede, doch het risico van weg rotten kan tegenwoordig geheel worden onder vangen, mits men zich houdt aan de werkwijze, welke wij daarvoor aanbevelen. Wij hebben reeds meer dan 15 jaren gesneden stukken als pootgoed gebruikt, en daarbij altijd de aard appelen 6 a 8 weken vóór het poten gesneden en wel zoodanig, dat de stukken aan het navel einde aan elkaar blijven zitten. De snijwond droogt dan mooi op en vormt een kruklaagje, dat tegen inrotten beschut, Tijdens het poten worden de stukken van elkaar gebroken. Is men bovendien in de gelegenheid de aardappelen vóór te kiemen, dan is de kans op wegvallen nog geringer. woorden niet, die hooren hier in 't geheel niet thuis." „Dat zal mijn zorg wezen, wat ik zeg of niet zegl" De dokter kwam het tweetal weldra begroeten; hij had zijn neef verzocht niet zonder hem in het hotel te komen. Rose-Marie kwam hem tegen met een gelaat stralend van vreugde. „De jongen heeft gelijk," dacht de dokter, „dat kind heeft een gezichtje in staat een ijsklomp te ontdooien." Hij bracht op zijn gewone gemoedelijke manier het tweetal aan het praten en weldra was hij geheel op de hoogte van haar treurige omstandig heden. 't Scheen dat Rose-Marie's moeder als we duwe hertrouwd was met Gresinger; zij was met haar dochtertje uit Indië gekomen, en Gresinger was le officier aan boord van het stoomschip der maatschappij Nederland; hij zag er goed uit en de weduwe had zeker geld; zij trouwden. Gresinger nam zijn ontslag en zou een betrekking aan wal zoeken; Jansje werd geboren. „En ik heb mijn bult gekregen, doordat hij eens dronken thuiskwam en, met mij spelend, me liet vallen," zeide het kind met bitteren haat in de stem. „Och neen, Jans," zeide Rose-Marie vergoelij kend, „dat moet je niet zeggen, je beendergestel deugt niet, anders ware 't niets geweest." „Dan komt het toch door hem, want jou man keert niets." Rose-Marie haastte zich de droevige geschiedenis verder te vertellen. De stiefvader sukkelde in zijn zaken, bracht het geld van vrouw en stiefdochter er door, zakte hoe langer hoe meer. Zijn vrouw stierf en op haar sterfbed beloofde Rose-Marie ais Wij hebben echter bij het volgen van deze methode van snijden, onverschillig of al of niet werd voorgekiemd, zoowel in zware als lichte grond, nooit wegblijvers gehad. Het op deze wijze snijden duurt natuurlijk iets langer dan wanneer men rechtstreeks de knollen aan stukken snijd. Deze extra kosten worden op den duur ruimschoots terug betaald. De belangrijkste factor is nog wel, dat wij bij gebruik van poters en gesneden stukken van dezelfde herkomst, van de laatste steeds hooger opbrengsten verkregen. De meeropbrengst mogen wij gemiddeld op minstens 50 H.L. per H.A. rekenen. Waar de kans om nu nog te velde goedge keurde poters te koopen van den oogst 1928 zeer gering is, althans voor een groot deel onvoldoende, en men zich als gevolg daarvan de vraag stelt ongekeurde poters of te velde goedgekeurde consumptiemaat te koopen, kunnen wij ten sterkste het laatste aanbevelen, en wel om de volgende redenen, 1°. Men kan van een gezonde plant een hooge opbrengst verwachten dan van zieke planten, en ten 2°. De ervaring heeft ons geleerd, dat gesneden stukken een hooger opbrengst geven dan po ters, zonder dat er eenig risico voor wegrotten aan is verbonden. KlaaswaalSeptember 1928. De Hoofd-Conlr. v. Z.-H. G. A. van der Waal. INGEZONDEN MEDEDEELING. Blijf daarmee tocb niet Ioopen. Akker's Kloosterbalsem zal Uw pijn. onmiddellijk tot bedaren brengen, U snel behaaglijke ver lichting, kalmte en rust bezorgen. „Geen goud zoo goed" IFZKT VAN LANDBOUWPRODUCTEN. Waar de aardappelen- en uienteeit een hoofdbroD van bestaan vormt voor den Fiak- ïeeschen Landbouwer, acht ik het niet ondienstig, om een gedeelte van het artikeltje, voorkomende in de „Tuinderij'' dato 6 dezer onder de aandacht te brengen. Dit luidt als volgt: Aan het officieele rapport van de oogst- vooruitzichten per 1 September 1928 in de V. S. van Amerika, wordt door den Consu lent te Washington het volgende ontleend: AardappelenDe vooruitzichten van den aardappeloogst zijn iets beter dan een maand geleden. De hitte was weliswaar ongunstig, maar van den anderen kant was het verlies door aardappelziekte niet zoo ernstig als ge vreesd werd. Het gewas wordt echter over aanzienlijke oppervlakten toch nog met ziekte bedreigd. In een aantal staten, waar aardappelen gerooid werden, bleek de op brengst boven verwachting. Wanneer de weersomstandigheden normaal blyven, mag worden gerekend op een gemiddelde opbrengst van 121 5 bushel per acre (ruim 127 H.L per HA.): gezien de uitgestrektheid der met een moeder voor het gebrekkige kind te zorgen; nu was 't zoover gekomen dat Gresinger een tap perij hield ergens in de Jordaan. „Maar heb je geen familie van vaders of moeders kant, die zich je aantrekt, vroeg de dokter." „Neen," antwoordde het meisje. Maar aan haar gezicht zag de dokter dat zij de volle waarheid niet sprak. Hij stond op en verzocht de meisjes, zoodra het goed weer was, hem eens te komen bezoeken. Rose-Marie deed hem uitgeleide. „Kind," zeide de dokter, buiten gekomen, „je zei daar straks de waarheid niet. Je hebt zeker nog wel familie." „Ja, dokter," antwoordde zij eenvoudig, „ik wou 'tniet zeggen in tegenwoordigheid van Jans, maar ze willen mij gaarne bij zich hebben en het zijn deftige menschen; maar ze willen niets van Jans weten en ik mag haar niet verlaten. Daarbij, toen moeder leefde, hebben zij haar ook altijd verstooten, alleen omdat zij 't zoo ongelukkig getroffen had met hem." „Maar dat leven past je niet I Voel je je daar niet erg misplaatst?" „O, dokter, als u wist!" Zij fluisterde nu: „ik wil niet dat Jans het weet dat ik het u zeg, want hij blijft haar vader, en ik vind het toch reeds zoo akelig dat zij hem haat, maar hij verdient het eigenlijk wel, als het mochtHij is zijn eigen beste klant, hij drinkt zoo en slaat, en vloekt o „Zij sloeg de handen van zich af, als weerde zij iets vies van zich af. „Daarom vond ik 't zelfs bij vrouw Krijns zoo heerlijk, omdat die menschen zoo fatsoenlijk zijn; maar als het niet was om Jans, ik bleef er geen INGEZONDEN MEDEDEELING. aardappelen beteelde oppervlakte, zal de totale aardappelenproductie dan ongeveer 467.000.000 bushil (158 millioen H.Lbe dragen, hetgeen een recordoogst zou betee- kenen. Hoeveel aardappelen gerooid worden hangt af van de prijzen op het oogenblik van rooien. Uieni Voor uien ztfn de prijzen op het oogenblik aanzienlek hooger dan verleden jaar om dezen t£jd. Te New-York werd in de eerste week van September voor gele uien betaald 3.75 (ongeveer 9 40 per baal van 50 K.G.), terwijl deze prys het vorige jaar nog geen 2.— (f 5. bedroeg. De oogst van late uien wordt dit jaar geschat op uur langer." „Nu, Roosje! Houd maar goeden moed en kom me spoedig bezoeken. Mijn juffrouw rekent er op!" „O, dol graag, dokter!" En in haar hart dacht zij: „Ik mag dien oom veel liever dan zijn neef." V. De ontstemming van juffrouw Bol had haar hoogte bereikt, toen zij, nadat de dokter haar een dag of wat te voren aangekondigd had, dat hij bezoek kreeg, op zekeren middag de twee zusters door het hekje zag binnenkomen en toen aan belden. Jansje liep op krukken en Rose-Marie in een eenvoudig blauw katoenen japonnetje, zonder hoed of handschoenen, zag er lief uit als de lente. De dokter zat te lezen en Frank was aan het schetsen, toen de juffrouw de deur der huiskamer open wierp en op barschen toon aankondigde: „Daar is de visite!" „O zoo, onze badgasten?" zeide de dokter op staande en haar tegemoet komend; ook Frank legde zijn album neer en begroette de beide zusters. „Dokter," zeide Rose-Marie, „wij komen u be danken voor uw goedheid en hierhier een kleinigheidje, die Jans en ik En vol allerliefste verwarring reikte zij hem een pakje over. „Wel, lieve kinderen! 't Doet me plezier jelui eens hier te zien, maar dat is niet noodig, hoor! Wat is 't, een sluimerrol? Heb je dat zelf gemaakt? Erg netjes, vind je ook niet, Frank? Ik dank je wel en zal het als een souvenir van je gebruiken!' Frank schoof stoelen aan; hij had het gordijn 15.000.000 bushel (540.000 H.L.),terwijl deze het vorige jaar bedroeg 17 800.000 uushel (641.000 H.L In den staat New York, waar het vorige jaar 3.352.000 bushel geoogst werden, ver wacht men thans 1.900.000 bushel of 1.452.000 bushels minder. M. v. H. niiminiiiimuniiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiniiniiiHiiiinniin.'iiTiiiiinimnnmniiiiiiniffl] voor het zeeraam laten zakkennadat er iets over onverschillige dingen gesproken was, wisselden oom en neef een blik met elkander. „Juffrouw Rose-Marie," zeide Frank zeer be leefd, „ik had laatst het genoegen u 't eerst de zee voor te stellen, mag ik nu vragen of de kennis making nog bevalt?" „O ja, zeker! De zee is zoo prachtig!" „Ik ben schilder, weet u, en nu wilde ik u vragen, wat u van mijn laatste schilderij denkt?" „Ik heb geen verstandstamelde zij. „Dat denkt u maar. Wil u hier plaats nemen?" Rose-Marie gehoorzaamde. „En uw oogen toemaken?" Ook dit deed zij*geduldig; Frank trok het gordijn op en riep: „Ziet u nu eens!" In lang was de zee niet zoo indrukwekkend geweest als op dit oogenblik; het had dien middag geregend en een vrij sterke wind joeg de wolken thans in wilde vaart uiteen; daar zag men de zonderlingste phantastische gedaanten in sombere en toch bonte kleuren, paars, roodblauw, geel groen, met witgrijze randen, daartusschen vlokken van de zacht blauwe lucht, en over het jagende, klotsende water hellichte vlakken afgewisseld door donkere plassen, alles besprenkeld en overstrooid met schitterend zilverschuim. ^Rose-Marie's oogen staarden verbaasd voor zich uit, haar borst ging hijgend op en neer. „Dat een schilderijneenneen!" En plotseling stroomden de tranen haar langs de wangen. „Is u bedroefd? Huilt u, omdat ik u fop?" (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1