IAFIE S. Vin DEE PLAST NIGROIDS IASTRAAT MIDDELHARNIS OpenbareVrijwillige Verkooping IS met rerk is onze reclame ZATERDAG 8 September 1928 EERSTE BLAD ROSA MARINA Handwondjes PUROL fibuut van deze het [an Londen chill, noch foincaré of tfew York arkt waren Ideren, 229 pammeren, Ie. 45-47| 17 c., 50 c B0-82| c.; c. 39|c. 1 was ruim. |zen kwam koe ging feren waren pdaar geen I flink, han- vrij wel op fplaar giDg Ichapen en 1, de handel jen bleven tens waren andel vlug looger dan prkt waren waarvan (.02-1.14, ),80-0 90 |k-en kalf- 94 vette tal. 76-84 [levend ge- - 22, 108 schapen f 38 tot f 40 beiden per stuk; 520 overz. en Geldersche varkens, le kwal. 92 - 93 ct., 2e kwal. 91-92 ct., vette varkens89-91 ct. per Kg. slachtgewicht; 47 paarden f 100- f 220 per stuk, mindere soorten f68 a f80. Boter, Kaas en Bieren. APELDOORN, 8 September. Aanvoer 80.000 eieren van 7-8 per 100 stuks, middelprijs 7.75. Handel vlug. OUDEWATER, 8 September. Kaas. Aan voer 154 partijen, tezamen 6930 stuks, we gende 34.650 kg. Eerste soort Gouda met R.M. 54-58, dito mindere qual. ƒ52-54, zonder R M. 48—52. Handel matig. ROERMOND, 3 Sept. Eiermijn. Aanvoer 2.750.000 stuks, Kippeneieren J 7.40—8 20, idem kleine 6.50 7 30, eendeneieren f 6 50-7.20. TIEL, 3 September. Aangevoerd 32 kg. boter, pry's ƒ2.20 2.40; 130.000 stuks eieren. De groothandel besteedde van f 7 30-8 per 100 stuks. Particulieren van 5 - 8 c. per stuk. Granen enz., Meel en Oliën. ROTTERDAM, 3 September. Binnenland- sche Granen en Peulvruchten. Tarwe met ruim aanbod lager verkocht van 11.25- 11 f byzondere gevallen iets meer betaald, voerkwaliteit van 10.75-11, Rogge 10 75 11. Gerst Chevalier ƒ1150—12. Haver van 11 11,25. Erwten kleine groene prijs houdend verkocht van 20-22 50. Alles per 110 K.G. Groenten, Fruit en Aardappelen. ROTTERDAM, 3 Sept. Heden waren de prijzen der aardappelen als volgtBrielsche eigenheimers f 2.90- 3 30, Zeeuwscbe blauwe f 3.15 3.75, dito eigenheimers f 2 25—2 75, dito bonte f3.15 3 75, blauwe eigenheimers f 2 80-3, Westl. zandronde 7-8 ct. p.kg, poters f 1 75-2. Aanvoer flink, kalme vraag. AMSTERDAM, 3 Sept. Aardappelpryzen zandaardappelen f5.20-5 40. overige prijzen onveranderd. Aanvoer 7 ladiDgen 1369HL. ober a.s. |jzing van Jee zonder (ordering let belang (chriftelijk waartoe ■nteekeningen. aan den Oudendijk te MIDDELHARNIS, kad. Sectie A nummer 590, groot 16 aren 86 centiaren, ten verzoeke van den heer KL. VROEGINDEWEIJ Jz. te Middelharnis. Op Dinsdag 4 Septem ber 1928, bij Inzet, Op Dinsdag 11 Septem ber 1928, bij Afslag, telkens des avonds zeven uur zomertijd in het Hotel MEIJER, aldaar. Direct te aanvaarden. Ruime Hypotheek beschikbaar Notaris VAN BUUREN. De Centrale Proeftuin voor Goeree en Overllakkee te Middelharnis (Langeweg) ls op eiken werkdag voor belangstel- ledden GRATIS TOEGANKELIJK. Desgewenscht geeft de tuinman alle Inlichtingen, die mochten worden ver langd. FOTO'S zijn van Jansen. Ziet hem hier en daar! allen, zijn hoofdpijn verdwenen en wat is zijn geheim ijnpoeder van Dr. J. B. MEENK, gekocht bij een Drogist luit wonder. Het is een nieuwe Jansen. Hij meldt, dat er en handel is, dus opletten, dat U de echte poeders be- gist, met de driehoekzegel E. M. B. achterop en het 3. MEENK in de poeder. BRASKAMP, RIJSWIJK (Z.H.) rELIEsR VANAF HET STATION I A 1 rn Lompen, metalen, zolderoprnlmlngen. lAAVJU Wij betalen de HOOGSTE prijzen. HENDRIK WIJGERS, lat 38a - Tel. 31748 - ROTTERDAM. Prijs per kwartaal Losse nummers ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 87 Week-revue. Binnenland. Utrecht staat voor den negentienden keer weer in het teeken der jaarbeurs. Tot en met 13 September trekt alles wat met handel en industrie in verband staat naar Utrecht. Vanuit alle oorden en hoeken voeren de trei nen ontelbare passagiers aan, die zich in chaotische wanorde naar Vreeburg spoeden. Alle zwartkqkers en dito voorspellingen ten spijt is de jaarbeurs uitgegroeid tot haar tegenwoordigen omvang, vormt zy een on- misbaren schakel in het handelsverkeer. Het eerste kermisachtige is verdwenen, heel het wezen der beurs ademt een geest van zake lijke eenvoud en doelmatigheid. Standhouders worden niet langer geplaagd door nieuws gierige dagjesmenschen, die beslag komen leggen op hun kostbaren tijd. Want zoo ooit, dan geldt hier „tyd is geld", want behalve de bestaande relaties, moeten er nieuwe worden aangeknoopt en heeft ieder zich te oriënteeren wat voor nieuws er in zyn branche wordt gebracht. Er heerscht een gezellige bedryvigheid in Utrecht, waarover de Utrechtenaren zich terecht verheugen. De lezer zal zich nog wel herinneren, dat het s.s. „lusulinde" van den Rotterdamsche Lloyd, in Mei j 1. zoo'n ongelukkige uit- en thuisreis heeft gemaakt, in verband met ziektegevallen die zelfs den dood van eenige opvarenden ten gevolge hadden. Naar den oorzaak dezer ziekte, die eerst als angina is aangeduid, hebben vooraanstaande hygiëni sche autoriteiten een onderzoek ingesteld en hierover rapport uitgebracht. Dit rapport komt tot de conclusie dat de ziekte geen angina doch roodvonk is geweest, zoodat bier een ernstige medische fout is begaan. Zoowel de scheeparts, als de doktoren te Weltevreden en Priok hebben zich leelijk vergist volgens dit rapport. Ook een aan boord zynde officier van gezondheid van het Indische leger was er totaal Daast. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis der Nederlandsche genees kunde, die zich anders in zoo'n gunstige reputatie mag verheugen. De Rotterdamsche Lloyd treft in dezen geen verwijt. Indische medici zijn over dit rapport hevig verontwaardigd en hebben hiertegen krachtig geprotesteerd. Tusschen deskundigen is over eenstemming een zeer moeilijk ding en de heeren zullen het wel niet met elkaar eens worden. Deze geheele geschiedenis is een zeer dure les en het is te hopen dat zich geen nieuwe gevallen voordoen, waardoor het vertrouwen van het publiek opnieuw kan worden geschokt. Onze fiscus, die de reputatie heeft, dat ze ons nog grondiger weet te plukken dan de meest bekwame poelier zijn kippetjes, is er niettemin van overtuigd, dat er nog slim* melingen zyn, die te weinig belasting be talen. Diegenen, die gedurende eenige jaren opzettelijk een te lage opgave hebben ge daan en die nu wel gedwongen zijn hiermede voort te gaan, omdat ze anders in een lang niet malsche boete vervallen, wordt nu gelegenheid gegeven hieraan te ontkomen. FEUILLETON. DOOR MELATI VAN JAVA. Berouwvolle zondaren, die den inspecteur vrijwillig met hun ontduikingen in kennis stellen, krygen een navordering over de te weinig betaalde belasting over de jaren, waar voor de termyn voor navordering nog niet is verstreken, dus over ten hoogste drie jaren, zonder eenige verhooging. Er zal geen straf vervolging worden ingesteld. Dat ook de fiscus humaan is en zich aanpast aan het nieuwe, blijkt uit het feit, dat eventueele ontduikers, die niet in eens kunnen betalen, dit ook op langen termyn kunnen doen. Dat is dus zoo iets als een afdoening van pekel zonden op afbetaling. Dit schynt wel het nieuwste op het gebied der afbetaling en termijnen, doch of het veel opgang zal ma ken staat nog te bezien. Buitenland. Onder leiding van den Finschen minister van Buitenlandsche zaken, Procope, is de negende vergadering van den Volkenbond geopend. Twee bekende grootheden worden gemist en wel Chamberlain en Streseman. Voor Streseman zijn de inspanningen te Pary's te veel geweest enhy moet zich voor- loopig ontzien. Chamberlain is eveneens ziek, en er loopen zelfs geruchten, dat hij in ver band met zyn ziekte zyn ontslag zal nemen. Of de ziekte van Chamberlain verband houdt met de ongunstige critiek op het Fransch- Engelsche vlootaccoord en dat dit de reden zou zyn, waarom Chamberlain zich wenscht terug te trekken is niet bekend. Zoo onwaar schijnlijk zou het trouwens niet zy'n. Als leider der Duitsche delegatie is Herman Müller aanwezig, die voor zijn vertrek naar Genève eerst een bespreking heeft gehad met Streseman, om volledig door dezen te worden ingelicht over diens resultaten te Pary's. voor de keel 30 ets. per doosje (Adv.) Van de 55 staten, die lid van den bond zyn, waren er by de opening 48 vertegen woordigd. Voor en aleer de voorzitter de openingsrede uitspreekt, is er in geheime vergaderingen, conferenties enz. enz. al heel wat pasklaar gemaakt en bekokstoofd. Ach ter de schermen wordt altijd nog hard, zeer hard gewerkt en al zitten de heeren aan de blauwe meren van Zwitserland, al wordt er te Genève de maag met oesters en champagne gestreeld, er heerscht geen vacantiestem- ming. Terwijl wij dit overzicht schrijven is het groote politieke schaaktoumooi in vollen gang. De voorzitter was in zyn openingsrede zeer optimistisch over den arbeid der bond in het afgeloopen jaar. Zoo'n openingsrede brengt anders al heel weinig nieuws. Er worden eenige complimentjes bij uitgedeeld en zoo kreeg Colijn een pluim voor het ver dienstelijke werk op het gebied der afschaf fing van in- en uitvoerverboden en werden de geesteiyke vaders van het Kellogg-pact gehuldigd. In fraaie woorden wordt nog eens het groote doel van den Volkenbond aan geroerd, in theorie zijn ze het hierover al g eens, en het leek ons werkelijk niet overbodig, dat de voorzitter er op wees, dat er met ernst moest worden getracht een oplossing der talryke probleemen te zoeken. Een vermakeiyk geval deed zich Dinsdag tydens den namiddag voor. Nadat de voor zitter de algemeene beschouwingen over het rapport van den secretaris-generaal in zake de werkzaamheden van den Volkenbond in het afgeloopen jaar had geopend, moest hy verklaren dat geen enkele staat een sprekeis- lyst had ingeleverd en op zyn herhaalde vraag of iemand het woord wenschte, volgde er een algemeen stilzwygen. Dit is te merk waardiger, aangezien bekend was, dat eenige afgevaardigden met een voorbereide rede voering in den zak zaten. Blijkbaar leden de heeren aan plankenkoorts en had niemand den moed het eerst voor den draad te komen. Er zat niets anders op dan de vergadering te sluiten en zoowel publiek als de journa listen gingen verbaasd heen. De laatsten zal het weinig gespeten hebben, aangezien ze hierover ook geen uitvoerige artikelen be hoeven te geven. Het iykt overigens niet de manier om het oude en zieke aan talryke kwalen laboreerende Europa weer wat op te knappen. De verwachting dat het Kellogg-pact op nieuw de ontwapeningsactie zou ter sprake brengen is tot heden niet bewaarheid. Tot heden hebben 40 staten zich bereid verklaard toe te treden tot het Kellogg-pact, doch de geruchten dat Jhr. Loudon, de voorzitter van de voorbereidende ontwapeningscommissie, reeds stappen in deze richting heeft gedaan, zijn tegengesproken. Voorloopig bestaat hier op ook niet veel kans. Het fiasco der bespre kingen in de commissie der Volkenbond, op den aanmaak van wapens, maant tot voor zichtigheid. En helaas is dit niet de eerste mislukking dezer commissie. De zaak is voornameiyk gestrand op de weigering van Italië en Japan, welke staten weigerenjcon- trole op hun wapenfabrieken (staatsfabrie ken) toe te laten, omdat deze staten hierin een aantasting zien hunner staats-souvereine- teit. Alle pogingen in deze richting onder nomen zy'n schitterend mislukt en ook heden heeft de commissie weer voor een eerste klas begrafenis kunnen zorgen. Op het gebied der internationale ontwape ning zijn er trouwens veel meer gebeurte nissen, die ieder optimisme onderdrukken. Amerika, het vaderland van het Kellogg- pact, gaat gestadig voort met den verderen aanbouw der vloot en het is zoo goed als zeker, dat naast de ratificatie van het Kellogg- pact eveneens zal worden besloten tot den bouw van vfif kruisers in elk van de jaren 1929, 1930 en 1931. In totaal omvatten de Amerikaansche vlootbouwplannen den aan bouw van 43 moderne kruisers. Coolidge en Kellogg hebben met nadruk verklaard, dat het pact in geenerlei verband staat met de nationale verdediging. Bovendien wordt er in Amerika steeds weer betoogd, dat het Fransch-Engelsche vlootaccoord gericht is tegen de Vereenigde Staten. Het is dus vol komen begrijpelijk dat hiervoor al heel weinig enthousiasme in Amerika bestaat. E* daarom heeft Kellogg op zijn terugreis van Pa naar Amerika er voor bedankt om Londen te bezoeken. Hij had geen tyd en meer dezer uitvluchten, doch er was wel tijd te vinden 2) „Ja, mijnheer!" antwoordde Rose-Marie, ,,'t Is voor mijn zusje, begrijpt U, zij is zoo zwak en de dokter zeide dat een paar weken aan het strand haar geheel zouden opkwikken. Ik hoop dat het waar is, niet waar, kind?" en zij knikte haar vriendelijk, lachend toe. „Het zal toch niet helpen," was het doffe, som bere antwoord. „Dat moet u niet zeggen. De zeelucht is ver sterkend." „'t Zal mij toch niet recht maken, en ik zal ook niet alleen leeren loopen. Wat doet het er dan toe of ik een beetje meer of minder ziek ben?" „O foei, neenl" Het gezichtje zag er hopeloos bedroefd uit, groote tranen parelden aan de randen harer oogen, „je maakt me zoo verdrietig door dat te zeggen Jans? Wordt maar eerst sterk en dan zal je eens zien," „Wat zien?" „Hoe gezondheid een mensch veranderen kan," antwoordde het zusje vriendelijk. „Niet zoo'n gedrocht als ik," klonk het bittere antwoord. Rose-Marie drukte haar gezicht tegen de ruiten en streek telkens haastig en zenuwachtig met de vingers langs de oogen; aan de beweging van haar schouders kon men zien, dat zij heftig tegen haar aandoening streed, eindelijk kon zij dit niet meester worden, zij haalde haar zakdoekje voor den dag en altijd naar buiten ziende, drukte zij het tegen haar gelaat. „Je moet zoo niet spreken," vermaande de heer, „zie je dan niet hoe het je zuster verdriet doet?" „Och, waarom is ze ook zoo laf; zij weet toch dat er niets aan te doen is, of men al met me heen en weer sjouwt, 't helpt niemendal, hoe gauwer ik dood ben, hoe beter voor haar." Rose-Marie was eindelijk klaar gekomen met haar weerspannige tranen; zij keerde zich om en nu zag zij er uit als een lentelandschap nog nat van den dauw, maar reeds weer beschenen door de zon. „Och mijnheer I Dat meent zij zoo nieti Soms alleen is ze wat verdrietig en dan zegt ze zulke dingen, die mij pijn doen voor een oogenblikje, maar 't as dadelijk weer over, want wij houden zooveel van mekaar, niet waar, poes? En om mij pleizier te doen zal zij goed genieten van de zee lucht en we gaan samen in het zand liggen en uren lang kijken naar de zee! De zee is zoo mooi, zoo mooi Jans!" „Heeft U de zee dan wel eens gezien?" „Ja zeker, toen wij van Indië kwamen, maar dat is al lang geleden, toen was Jans nog niet geboren." „Dat kan toch zoo lang niet zijn?" „Dat was, Iaat eens kijken, ik word achttien cn Jans is juist twaalf geworden en De andere berekeningen werden zacht gedaan en hun slotsom met een paar schalksche oogen gegeven. „Dus dit is dertien jaar geleden." om met een groote boog om Engeland heen te varen en Dublin aan te doen. Vandaar is hy weer rechtstreeks naar het drooggelegde Amerika vertrokken. Dat deze drooglegging nog niet al te droog is, leert ons de onthulling over corruptie in Philadelphia. Alles schynt in Amerika opkoopbaar te zy'n, als het er om gaat een neutje in de wacht te sleepen. Ook op dit punt slaat Amerika records, doch dit zijn geen records om zich op te laten voor staan. President Calles, de tegenwoordige voor- loopige president isregeeringsmoe en wenscht ingaande 1 Dec. het byitje er by neer te leggen. Hy wenscht nooit weer in aanmerking te komen. In een rede wees Calles er op, dat de tyd waarin wedyverende generaals met elkaar om de hoogste macht streden en de uit-den-weg-ruiming van den eenen gene raal door den anderen tot het verleden be hoort en dat de weg voor een geordende democratische regeermethode is gebaand. Het begrip democratische regeermethode zal hier wel erg rekbaar zyn en voor meerdere uitleg vatbaar. Het ziet er nog niet naar uit, dat de zoo ge wenschte toenadering tusschen kerk en staat tot stand komt en indien de opvolger van Calles in dezen niets meer weet of wil bereiken dan zijn voorganger, dan ziet het er met de democratische regeermethode niet erg hoopvol uit en misschien nog min der met de binnenlandsche rust. In tegenstelling met Calles die het regeeren meer dan moe is, heeft Achmed Bey Zogoe, zich met veel pracht en praal de kroon van Albanië op zfin hoofd laten zetteD.Hij draagt nu voortaan den titel van Zogoe I, koning der Albaneezen. Toen hij zich voor de plech tigheid naar de Nationale Vergadering begaf, liet hy zich door soldaten omringen, de straten waardoor de stoet moest passeeren waren geheel ontruimd, op de daken waren ook nog soldaten geposteerd terwijl het publiek op voldoende afstand werd gehou den. Erg veel vertrouwen schijnt de nieuwe vorst in zijn onderdanen dan toch niet te hebben. Het begin lijkt al erg slecht. Vanuit Italië waren ter opluistering groote partijen vuurwerk gezonden. Dat ly kt wel wat over bodig, want aan vuurwerk heeft de Balkan nimmer gebrek gehad. Het vervelende is evenwel altyd geweest, dat Europa altijd voor dit vuurwerk zoo'n veel te duren prys heeft moeten betalen. Van de andere buitenlandsche berichten vermelden we nog, dat de financieele schan dalen in Duitschland, betreffende de Duitsche oorlogsleeningen een nieuwe wending hebben genomen, door de arrestatie van StinnisJr. Een sterker voorbeeld van de snelheid waarin de moderne mensch leeft, dan de geschie denis der familie Stinnis is moeilijk aan te halen. Voor weinige jaren is de oude Stiunis er in geslaagd zich van eenvoudig kolen handelaartje op te werken tot de machtigste man van geheel Duitschland en eenige jaren na zyn overlijden valt zyn heele concern in puin, slechts weinig overlatende aan de familie van de fabelachtige rijkdom. Inder daad we leven meer dan snel, Stinnis Jr. die plannen koesterde om den ouden glans der firma te herstellen overdenkt achter een dikke deur dat hiermede het laatste restje reputatie der familie teloor gaat en dat niets vergankelijker is als roem. Rest ons voor dit overzicht te vermelden, dat de Franscbe minister Bokanowski, minis ter van handel, postery'en en de civiele lucht vaart, bij een vliegongeluk te Toul met vier anderen op tragische wyze om het leven is gekomen. De minister had de feestelijkheden te Sampigny, ter gelegenheid van het twee jarig bewind van Poincaré tevens diens 68sten geboortedag bygewoond. Dat is dus wel een zeer treurig slot dezer feestelijkheden. INGEZONDEN MEDEDEELING. doen pijn bij den arbeid en leiden vaak tot verzwering of bloed vergiftiging. Reinig ze altijd dade lijk en behandel ze verder met Doos 30-60-90 ct. Rusland en het Bolsjewisme. ii. Ik begin dus mijne zéér beknopte beschrij ving van Rusland, om bij het behandelen van het Bolsjewisme van een en ander een betere voorstelling te kunnen maken, terwfil ik gebruik maak van eenige oude nummers van de „Zurnal Ministersva narodnago pro* vescenija" (een officieel blad, door 't ministerie uitgegeven) en my'n dagboek. De oudste berichten over Rusland en zyn bewoners vinden we by Herodot, den oudsten Griekschen geschiedschrijver (500 j. v.Chr.). Volgens hem bewoonden de Scyten en de Sarmaten de streek vanaf de Zwarte Zee tot aan het Noorden. De Sarmaten bestonden uit verschillende volksstammen, waarvan de Slavoniêrs het grootste deel uitmaakten. Om nu al die verschillende volksstammen (112) te gaan opsommen zou te vervelend worden, en trouwens, ik ken ze zelf niet. By het lezen van deze beschry ving", moet men steeds de toestanden van vöör den oorlog in het oog houden, dus tot aan het jaar 1914. Na dien tyd is, om zoo te zeggén, alles ver anderd en omver geworpen. Rusland (Rossija) omvat de grootste oos telijke helft van Europa, N. Asië en N. W. Centraal Asië met te samen 22.430.000 KM*, of het 22ste deel van geheel de aardopper vlakte, een zesde deel van al het vaste land, of méér dan het dubbele van Europa. Bergen van beteekenis heeft men er haast niet, alleen in de Krim en den Oeralbijgevolg zyn de landstreken eenvormig. De oppervlakte van den grond is echter tamelijk golvend. Géén land bezit zooveel stroomen en rivie ren dan Rusland. Het klimaat is in 't alge meen kontinentaal, en de temperatuur in den zomer -|- 30° C. en in den winter 3G° C. We kunnen Rusland in vier deelen ver doelen, n.l. eerstens de Noordpoolstreek. Daar is het 8 maanden winter, en begint de sneeuw en het ijs eerst in Juni te smelten. Wat zou dat voor onze steenkolenmagnaten een gun stig afzetgebied zijnOnze moeder Natura heeft echter in alles voorzien. In die streek vindt men kleine birkenboomen en veel laag struikgewas. Van landbouw is hier niets te zien. De meeste daar voorkomende wilde dieren zijn: het rendier, het goudhaasje, de „Nu, als ik goed reken, dan was U toen pas vijf en dat herinnert ge U toch nog?" „O zoo goedl Als ik mijn oogen dicht doe dan zie ik de zee, zoo prachtig, zoo groot, zoo wijd!" Zij sloot werkelijk de oogen en maakte met de hand een beweging om de uitgestrektheid der zee voor te stellen. „Nu eens wit als melk en dan grijs met gouden strepen of donkergroen en soms zoo rood, zoo rood als gloeiend ijzer." En bijna zonder eenigen overgang zich tot haar zusje buigend, zeide zij met onbeschrijfelijke zachtheid in de stem: „O Jans, wat mag je Onzen Lieven Heer danken, dat Hij je zoo'n paar goede oogen heeft gegeven. Verbeeld je, dat je eens blind was, dan zou je de zee niet kunnen zien en dat was toch duizendmaal erger dan nu!" „Moet ik ook niet dankbaar zijn, dat ik niet doof ben, dan zou ik al dat spektakel van daar ginds niet kunnen hooren en dat ik niet stom ben?" „St, st!" Zij drukte den vinger op de lippen, „foei, Jansl" De reiziger voelde zijn belangstelling steeds klimmen. Hij was nog jong, maar hij had vee! gezien, veel genoten, een zekere moeheid sprak uit al zijn bewegingen. Zijn haar was even eigen aardig geknipt als zijn baard, er was ook iets vreemds in zijn kleeding en het verraste hem blijkbaar op een allerbanaalst, doodeenvoudig reisje iets te vinden, dat hem verstrooide, zelfs amuseerde. „Zijn de dames alleen op de wereld?" vroeg hij. „De dames?" herhaalde Rose-Marie en toen zij wat spotachtig glimlachte bleek het, dat ook deze uitdrukking haar alleraardigst stond. „Ik kan toch niet zeggen de heeren!" zoo ver beterde hij zich en lachte zelf, aangestoken door de gulle pret, die in de oogjes flonkerde van het meisje, maar vooral in de kuiltjes, die zich telkens in haar wangen groefden. „Nu de dames," antwoordde zij thans, „zijn wel alleen op reis, maar niet alleen op de wereld." „Ik wou dat het waar was," mompelde Jansje, „dat zou vrij wat gemakkelijker zijn." „Foei Jans, zeg dat nu niet, als ik 't eens zei was het minder erg, maar jij!" En toen zich tot den vreemdeling wendend: „Ik zei niet de volle waarheid daareven. Eigenlijk ben ik wel alleen, ten minste als ik Jans niet had, want ziet U, Jans is mijn half zusje. Haar vader, met wie mijn moeder hertrouwde, leeft nog." „Als je belieft, of hij nog leeft." Weer een gebaar van tegenzin bij de oudste, maar toch lachte zij een heel klein beetje mee. „En uw beider moeder?" „Ma is overleden." De lach was plotseling overgegaan in een blik vol van een weemoed, die ook de stem als met tranen vervulde. „En nu speelt u voor haar moeder?" „Ja zeker, niet waar Jans? Moe en zus tegelijk, we kunnen het zoo best met mekaar vinden, zoo best. En wij gsfon nooit van mekaar af." „En als ge eens trouwt?" „Ik trouwen, verbeeld je, ik trouwen? Ik trouw nooit." „Nu nu, men kan nooit weten. Gestel ^ens dat het gebeurde?" „Dan, danja dan gaat Jans mee!" „Een prettig vooruitzicht," dacht de jonkman, en hardop vroeg hij: „Is 'took onbeleefd als ik uw naam vraag?" Snel werd een blik gewisseld tusschen de zusjes. „Giesinger," antwoordde Jansje. „En u woont in Amsterdam?" „Ja, in Amsterdam." „Zoo, daar woon ik ook." Hij zweeg een poos en ging toen voort als om ook een mededeeling te ontlokken. „In de Vondelstraat." „Zoo." Het meisje sloot haar lippen zoo vast op elkander al zou het voortaan elk woord onmogelijk worden, die barrière voorbij te gaan. „Het adres mag 't licht niet zien," dacht de passagier. Hij zag eens door het raam en na een poosje zwijgen, hernam hij: „U sprak daar zooeven met zooveel opgewonden heid van de zee; dadelijk is zij te zien, maar dan moet u vóór gaan staan op het platform." Haar oogen schitterden van verlangen, maar dadelijk wierp ze een ongerusten blik op haar zusje als moest zij eerst haar toestemming vragen. „Ik geloof waarlijk dat die groote bang is voor de kleine," dacht de andere, maar Jansje zeide op mismoedigen toon. „Nu, wees maar niet bang mij alleen te laten, ze zullen mij niet stelen en als ze het deden brachten ze mij toch dadelijk terug." Rose-Marie ging naar buiten op het platform staan, de stoomtram vloog tusschen de duinen, die hier slechts schaarsch met lange, dorre gras halmen en helm begroeid waren. „Wat gaat het hier heerlijk vlug!" zeide het meisje, „er is anders niet veel te zien. 't Lijkt wel de woestijn." (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1