mm /Mik /Mim NIGROIDS EERSTE BLAD Irmoede Zenuwzwakte IANGUIIVOSE tabletten iep en Influenza die Koude maliek vpijnen 'pijn A )ijn /M Mar 'ette ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1928 Officieele Mededeelingen. DWAALLICHTEN. Fietstochten PUROL mm pelaars Ha- ming prjjs- 13, stoo- f 1375; lAug./Sept. 234 236, t?Canada 21: Bahia lokko disp. |0; Canada 3 stoo- |50; 36 pd. afl. 9 85. Ixed Jan./ isp f 247, 1 naar aan- Ufr.No 2 |Afr. No.4 Afr No. 6 elen. tien waren |gt: Briel- ve eigen- knd, ronde V., West I. I 4 - 5 ct Inheimers ber kalme BIIa |s (opgaa1 blauw" loningsch '.G Holl. lis weinig ■928, des lude tijd) Ber Werf 1 Gabriel- Curator <-rs Johz. jTDIJK. 028, 's av. :,in hötel ■(13 gem. Hdilk, aan ■Stee", in fecember i van de be Graaft te Middelharnis en NV. Zilversmit en Pinto te Rotterdam. Notaiis VAN DER SLDYS. Op DINSDAG 14 AUGUSTUS 1928, voorm. 10 uur, te Stellendam in Hotel Kaashoek van 26 perceelen 2e snede Klavers onder Stellendam, ten verzoeke van den heer D Goekoop te Goedereede. Notaris VAN DER SLUYS. RAMBERG DOORCYCLOON GETEISTERD. BAMBERG,5 Aug. - Na een hevige hagel bui, die op sommige plaatsen den geheelen oogst vernielde, is door een wervelstorm in enkele minuten in bosschen en velden enorme schade aangericht. De tweehonderd meter lange feesthal van de stad Bamberg is ineen gestort. Tallooze boomen zijn ontworteld. Door het inslaan van den bliksem ontstonden branden in de dorpen rondom de stad, doch de stedelijke brandweer kon geen hulp ver- leenen, daar alle telefoonleidingen vernield waren en de wegen door het omgevallen geboomte waren versperd. Vele fabrieksschoorsteenen vielen op de daken der fabrieksgebouwen en richtten groote schade. De treinen ondervonden, voor zoover zij althans vertrekken konden, drie A vier uur vertraging. ONTZETTENDE RITTE IN AMERIKA. Te Boston staat het zakenleven stil. NEW YORK, 5 Aug. - New York en de geheele kunst van den Atlantischen Oceaan lijden onder de drukkende hitte en de thermo meter staat nog steeds op ongeveer 91 gr. een record voor Augustus, dat sedert 1880 niet was bereikt. Te Philadelphia bedraagt de temperatuur 96 gr. en te Boston, waar in de laatste twee dagen vrijwel het geheele zakenleven heeft stilgestaan, werd de 100 gr. bereikt. In den middag brak een hevig onweer los boven Coney-eiland, waar het strand overvol was met New Yorkers, die de hitte waren ontvlucht. Zes honderd duizend badgasten trachtten, toen het onweer lostbarstte, in auto-parkeerplaatsen e.d. een schuilplaats te vinden. Hierbij werd een vrouw in de drukte gedood, terwijl twee personen door den blik sem werden getroffen en om het leven kwamen. Te New York zijn drie personen overleden ten gevolge van de hitte; velen moesten ech ter door de hitte bevangen, naar het zieken huis worden gebracht. Te New York is geen regen gevallen, doch daar de lucht minder vochtig is, was de hitte beter te verdragen. Ieder die kon is de stad tijdens het week einde ontvlucht. Nig de oorzaak van veel en nameloos lijden. Zenuwhoofd- pennerveuse spierpijnenpijnen in den rug of de Js komt van verzwakte zenuwen. De zenuwen die deze I toevoeren moeten, zijn oververmoeid en kunnen hun meer verrichten. Van daar dan die prikkelbaarheid, fczien tegen eiken arbeid, spoedige vermoeidheid, slape- zonder te weten waarvóór. Dat Is een zwaar lijden; n overwonnen worden, wanneer men er in slaagt de iterken en de vroegere veerkracht weer op te wekken. |oend middel is J. kost per ilesch f 2.—, 6 fl. f 11.12 fl. f 21. n bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. 1 Co., De Riemerstraat 2c/4, Deo Haag. f IHÉ Men vooral op den- naam wMr a apirin MflT daar deze WW tabletten wettig Sr beschermd zija 7 tegen namaak en vecvalsching. Prijs 40 en 75 ct. Proefbuisjes 25 ct. Bij Aporh. en Drogisten. Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,07® advertentiën van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaauvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 79 HERIJK DER MATEN EN GEWICHTEN. BURGEMEESTER en "WETHOUDERS van MIDDELHARNIS maken bekend, dat de herijk der malen en gewichten dit jaar zal plaats hebbeu in de bewaarschool aldaar op 4, 5 en 6 September, voormiddags van 9 12 en namiddags 14—4 uur; dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangeboden om onderzocht te kun nen worden: dat ijzeren maten van binnen en van bui ten geverfd dienen te zijn, koperen gewich ten afgewasschen en ook de gaten gereinigd; dat ijzeren gewichten niet gepotlood mogen zijn, doch roestvrij moeten zyn gemaakt en daarna ingewreven met gekookte lijnolie; dat de maten en gewichten vóór 1 Octo ber 1929 gestempeld moeten zijn met de letter d en dat er, bij verzuim of verhinde ring om van de zitting gebruik te maken, nog gelegenheid bestaat maten en gewichten te laten herpen aan het ijkkantoor te Dordrecht op eiken Dinsdag en Vrijdag (geen openbare feestdag zijnde) v.m. 10—12, n.m 1—3 uur; dat de maten en gewichten, welke zijn gestempeld met het afkeurings- merk a niet in winkels enz. mogen worden teruggebracht; dat ten bate van's Rijks schatkist betaald moet worden voor het onderzoek der maten en gewichten (jjkloon) en voor het justeeren der gewichten (justeerloon) en dat de milli gramgewichten niet op de herpzitting, maar alleen aan het ijkkantoor herijkt kunnen worden. Opzending per post franco met insluiting van een postbewijs tot een bedrag, overeen komende met de som van 10 cent voor elk gewicht. Ook is mede te zenden de gezegelde enveloppe, afgegeven bij de vorige verificatie daar de gewichtjes anders aan de eiBchen, gesteld voor de nieuwe, moeten voldoen. Middelhaenis, 7 Augustus 1928. De Secretaris, De Burgemeester, NIJGH. J» ZAAIJER (L. B.) INENTING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Middelharnis brengen ter kennis, dat op Woensdag den 15 Aug. 1928, des namiddags 3 ure gelegenheid zal worden gegeven tot KOSTELOOZE INENTING OP HERINEN TING ten huize van Dr. C. F. Arends, alhier. Middelharnis, 9 Aug. 1928. De Secretaris, De Burgemeester, NIJGH. J. VROEGINDEWEIJ, L.B. De ouders worden verzocht hun trouwboekie mede te brengen. Week-revue. Binnenland. Behalve de geregelde regenbuien van Plu- vius hebben we in het stadion een lintjes regen gehad. De regeering heeft de voor naamste kopstukken, die een leidende rol bjj deze Olympiade hebben gehad beloond met een lintje. Volgens de mindere en niet be deelde goden is deze lintjesregen te gering geweest,) niet omdat ze zelf niets gekregen hebben, doch ieder dezer ontevredenen weet nog wel eenige aan te wijzen, die het ook hadden verdiend. Ondanks dit alles draait onze planeet nog gewoon door en juichen en brullen de verschillende naties als bezete nen, indien ten teeken der overwinning de nationale vlag geheschen wordt. Vooral de Duitschers zijn hierin fanatiek en bjj iedere Duitsche overwinning breken ze los met hun ra-ra-G manica Het aantal Nederlandsche overwinningen is maar erg magertjes en doorgaans schittert onze driekleur door af wezigheid. Een Fransch journalist vindt het meer dan dwaas dat men deze overwinningen te veel v3n een patriottisch standpunt beziet. Hij is overtuigd dat dit alles veel te veel overdreven wordt, waardoor zich geen ver zoening der volken ontwikkelt, doch eerder een gevaarlijk chauvenisme ontstaat. Wij vermoeden dat behalve deze Franschman ook de Amsterdamsche politie niet erg ent housiast over de Olympiade zal zjjn. Deze heeft een zware taak tegen de internationale zakkenrollers, die Amsterdam als operatie terrein hebben uitgekozen. Dank zjj het in grijpen der politie zjjn reeds een tiental dezer heeren onschadelijk gemaakt, doch velen bewaren hieraan nog een onaangename her innering en betreuren het verlies van een gevulde portefeuille. Vooral volle trams en daar waar gedrang heerscbt zijn voor de zak kenrollers de meest geschikte plaatsen hun slachtoffers te verlichten. Te Ommen heeft Krishamurti het zevende internationale congres van de „Orde van de Ster" geopend met een rede „Leven is Doel." Het plaatsje Ommen heeft door deze nieuwe godsdienstige richting een groote bekendheid gekregen, en tevens een nieuwe, belangrijke bron van inkomsten. Behalve de talrijke deel nemers, dit zevende congres telt ruim 2000 deelnemers, komen honderden nieuwsgieri- I gen het kamp bezichtigen, of zooals heden de openingsrede aanhooren. Mevrouw Annie Desant, die zoo'n leidende rol in deze nieuwe richting vervult, neemt ditmaal niet deel aan het kamp wegens haar gezondheidstoestand. De eerste dagen van het kamp zijn niet erg aangenaam geweest, wegens het ongunstige weer. Er waren vrij wat zieken, welke echter in het keurige hospitaaltje van het kamp konden worden opgenomen. Het voornaamste van ditr kampleven is de morgenlezing, waarbij de leider de gestelde vragen beant woordt. Tegen tien uur na het kampvuur begeven de meesten zich reeds ter ruste, terwijl anderen genietende van de avondstilte, door de bosschen wandelen. Gedurende dit kampverblijf is heel Ommen een en al bedrij vigheid. Onder den rook van Leiden, langs de spoorbaan Leiden Haarlem, achter de Haar lemmervaart, zijn een magazijn en eenige loodsen van de fabriek van kunstvuurwerk der firma Kat geheel vernield. Om half negen in den morgen vloog een der loodsen met een hevigen knal in de lucht Uren ver in den omtrek werd de explosie gehoord Geluk kig was op dit moment nog niemand van het personeel in de fabriek aanwezig, waaran het te danken is. dat er geen persoonlijke ongelukken te betreuren vallen Was de explosie eenige uren later gebeurd, dan zouden er zeker dooden gevallen zijn. Ook de om standigheid dat de loodsen door slooten met dichte wilgen gescheiden zijn, heeft den omvang der ramp in niet geringe mate gelocaliseerd. De brandweer was zeer spoedig ter plaatse en wist door een stroom van water de oplaaiende vlammen te bedwingen. In verband met 31 Augustus lagen groote partijen vuurwerk gereed voor verzending en was er veel gevaarlijk en brandbaar ma teriaal aanwezig. De schade wordt getaxeerd op ongeveer 25 mille, doch wordt voor het grootste gedeelte door verzekering gedekt. De directie der fabriek heeft maatregelen getroffen, dat het bedrijf verder geen stag natie meer ondervindt. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) Allengs bekroop hem die doodelijke afmatting, die niet de voorbode van den slaap is; zij drukte hem met Iooden zwaarte op de leden en sloot hem met geweld de oogen. Wel verzette hij zich daar tegen met al zijne wilskracht, wel trachtte hij dat slaperig gevoel te bekampen en zooveel mogelijk in beweging te blijven, wat hem ook voor enkele oogenblikken gelukte; maar altijd overviel hem weer opnieuw die doodelijke uitputting, welker eind hem bekend was. Zou 't hem dan niet eens vergund zijn, door een kogel te vallen? Hulpeloos wendde hij den blik naar het kleine, half verwoeste bedehuis. Nu ja, wat gaf hij nog om kerk en altaar? Reeds lang had hij met het geloof gebroken, met den dood grijnsde hem slechts de eeuwige nacht aan en toch had het leven hem nog alles kunnen geven, als zijne schuld eerst was uitgewischt: het bezit van de dierbare vrouw, een beroemden naam als dichter misschien ook de verzoening met zijn vader. Maar 't mocht niet wezen! Hij moest volharden op zijn post, wachten op dien dood zonder eer of roem, die daar uit de ijzige duisternis op hem aansloop, zijn plicht ge bood het en hij volhardde! Op eenigen afstand lieten zich nu voetstappen en stemmen vernemen; ze kwamen al nader en nader en ontrukten Hartmut aan de bedwelming, die zijn zinnen reeds begon te benevelen. Nog eens spande hij zijn uiterste krachten in en maakte zijn geweer gereed om te vuren; maar 't waren zijn kameraden, die op hem toe kwamen. Wat betee- kende dat? 't Was toch nog te vroeg om afgelost te worden l Maar reeds na een paar minuten stond een korporaal met éen man vóór hem. „Afgelost! Bevel van het hoofdkwartier, door een officier overgebracht!" luidde de mededeeling. De aflossing geschiedde en Hartmut's plaats werd door een stevigen boer ingenomen, wien de kou niet veel scheen te deren. Hartmut wilde zich bij den onderofficier aansluiten, toen van de andere zijde de officier zelf op hem toetrad. „Laat den korporaal vooruitgaan. Ik moet u onder vier oogen spreken, Tanner! Volg mij!" Vorst Adelsberg, die den schildwacht geen ge tuige van het gesprek wilde doen zijn, trad de kapel binnen, waar Hartmut hem volgde. Bij het matte maanlicht, dat door de vensters viel, kon men ook hier overal de sporen van geweld en ver nieling onderscheiden. De ingestorte zoldering had een gedeelte van den biechtstoel verbrijzeld, maar het altaar stond nog ongedeerd in de nis. Egon liep tot middenin de kerk voort, maar bleef nu staan en keerde zich om: „Hartmut!" „Luitenant?" „Laat dat! We zijn alleen!" zeide de jonge vorst. „Ik dacht niet, dat wij elkaar op deze wijs zouden weerzien." „En ik hoopte dat 't mij bespaard zou blijvenI" voor rookers 30 ets. per doosje (Adv.) Buitenland. De pas gepubliceerde agenda voor de eerst volgende raadszitting van den Volkenbond op 30 Augustus biedt niet veel interessants. Het eenige punt dat wel de noodige span ning zal veroorzaken is de Poolsch-Litausche kwestie. Minister Beelaerts zal hierover rap port uitbrengen. Met groote belangstelling zal zoowel naar dit rapport als naar de be handeling hiervan worden uitgezien. Zoowel voor den Volkenbond als voor Woldemaras is de behandeling van deze kwestie de groote krachtproef. Tot heden heeft Woldemaras het aangedurfd Geneve te weerstreven, in geen enkel opzicht rekening houdende met de wenschen en besluiten van den Volken bond. Met eenige vreeze zullen velen zich daarom de vraag stellen, kan dit zoo blijven voortgaan en wordt hierdoor het geheele werk van den Volkenbond niet door een enkel staatje van 3 a 4 millioen zielen onder mijnd? Voor het prestige van den Volkenr bond zou het erg bedenkelijk zijn, indien we opnieuw een herhaling beleven van het voor inde. Het zou zoo ongeveer neerkomen op een openlijke erkenning van onmacht. Zoo zoetjes aan wordt het tijd dat platonische gebaren achterwege bleven en dat er daad werkelijk wordt ingegrepen. Het gevaar is anders niet denkbeeldig, dat het te laat is. De groote mogendheden beijveren zich verder om Spanje, dat een niet-permanenten zetel in den Raad zal kragen, direct naaf loop dezer periode van drie jaar herkiesbaar te stellen. Waar deze pogingen uitgaan van Frankrijk, Engeland en Duitschland is het zeker te achten, dat Spanje langs dezen weg een semi-per manenten zetel in den Raad zal krijgen. De latere berichten over het bereikte Fransch-Britsche vlootaücoord, hebben reeds heel wat van het eerste enthousiasme doen luwen. Nadat de admiraliteit der Vereenigde Staten dit accoord hebben bestudeerd, blijkt dat er al zeer weinig goeds van wordt ver wacht. Kellogg heeft tijdens een persconfe rentie (verklaard, dat het zich uitsluitend bepaalt tot een bewapeningslimiet, zonder ook maar de geringste daadwerkelijke ver mindering te garandeeren. Dit voorstel geeft niet den minsten grondslag voor een alge- meene ontwapening. Deze verklaring is een zeer zware domper en geeft weinig hoop. Kellogg gaat persoonlijk naar Parijs, waar de officieele onderteekening zal plaats heb ben van zijn anti-oorlogs-pact. Een veertiental ministers van buitenlandscbe zaken zullen hierbij tegenwoordig zijn Volgens Kellogg zullen op deze bijeenkomst geen andere pun ten behandeld worden. Officieus zal er achter de schermen evenwel nog menig appeltje worden geschild. De Russen hebben er hun misnoegen over uitgesproken, dat ze niet zijn uitgenoodigd deel te nemen aan de onderhandelingen over dit Kellogg-pact, c.q toetreding hiervan. De heeeren suggereeren nu dat het niets anders is dan een voorbereiding voor den oorlog tegen Rusland. De heeren voelen zich blijk baar nog al schuldig, dat ze zoo denken. Niemand beter dan zij zelf weten, hoeveel ze wel op hun kerfstok hebben Waarom willen ze hieraan meedoen, als ze er zoo weinig vertrouwen in hebben en waarom hebben ze niet vroeger aangedrongen om deel te nemen aan deze onderhandelingen. Ze maken met deze verklaringen dan ook den indruk, dat ze wat propaganda voor het binnenland noodig hebben. Ze verklaren zich echter bereid alsnog aan de onderhandelingen deel te nemen indien ze hiertoe worden uit genoodigd. De Sovjet doet tegenwoordig weer meer moeite, om te voorzien in hun chronisch geldgebrek. Berichten uit Londen maken er melding van, dat ze genegen zijn met Enge land te onderhandelen over de oude schulden. Gelijktijdig zullen ze dan wel uit den hoek komen met het verlangen om een groote leening. Het is het bekende kunstje van de metworst en een z(j spek. De toestand in China heeft zich tot op heden op bevredigende wijze voor dereg ring te Nanking ontwikkeld Na Amerika heeft het Vaticaan door middel van zijn apostolischen vertegenwoordiger in China een boodschap gezonden aan het Chineesche volk, waarin er op wordt gewezen, dat de Heilige Stoel de eerste is, die China met volle sympathie behandelt op voet van ge lijkheid. Ook Frankrijk en Engeland staan gereed nieuwe verdragen met Nanking te sluiten. Het begint er dus werkelijk op te geleken, d£t Nanking in het zadel komt, ofschoon dan pas zal blijken, of het de rij kunst meester is. Een onberekenbare factor blijft generaal Feng, die er dezen keer nogal erg bekaaid afgekomen schijnt te zijn, al thans wat het financieele betreft. Het is dus wel begrijpelijk dat hij lichte lijk ontevreden is. In een onderhoud met een journalist moet hij met een misnoegd gebaar drie dollars uit zijn zak hebben haald, zeggende: „Dat is alles waarmee ik ben beloond". Dat is inderdaad zeer weinig, zelfs merkwaardig weinig, doch wij vinden het na al de berichten over China nog veel merkwaardiger, dat een Chineesch generaal zijn handen ia eigen zakken steekt. De an dere leiders schijnen het er beter te hebben afgebracht, althans z(j spreiden veel luxe ten toon. Eenigen worden er van beschut digd, dat ze voor het zoogenaamde Oostelijke antwoordde Hartmut op gesmoorden toon. „Komt ge „Van het hoofdkwartier. Ik hoorde, dat ge op den Kapelienberg op schildwacht stondt. Dat is een zware dienst in een nacht als dezen." Hartmut zweeg. Hij wist, dat zonder deze tus- schenkomst die dienst zijn laatste zou zijn ge weest. Egon zag hem bezorgd aan; ondanks het flauwe licht kon hij toch bespeuren,'hoe verstijfd en uitgeput de man was, die thans tegen een pilaar leunde, alsof hij behoefte gevoelde aan een steun. „Ik kom hier om je een last over te brengen, waaraan 't je echter vrijstaat &I dan niet te vol doen," hernam hij. „De zaak is bijna onuitvoer baar en zou 't misschien ook voor ieder ander zijn. Gij hebt den moed daartoe, dat weet ik, en 't is maar de vraag, of ge na al de vermoeienissen nog de kracht daartoe zult hebben." „Ja, als ik een kwartier uitgerust en mij ver warmd heb, ben ik weer tegen alles bestand. Wat moet er gedaan worden?" „Een rit op leven en dood! Gij moet een bericht over de bergpassen brengen midden door de vijanden naar R." „Naar de vesting?" riep Hartmut verschrikt, „Daar ligt immers „Generaal van Falkenried met zijn brigade! Hij is verloren als hij dit bericht niet bij tijds ont vangt wij leggen zijne redding in de hand van zijn zoon." Hartmut hief het hoofd op. Verstijving en uit putting waren van hem geweken; met koortsige drift greep hij den vorst bij den arm. „Kan ik mijn vader redden? Ik? Wat is er ge beurd? Wat moet ik doen?" „Luister! De gevangene, dien gij mij vandaag leger millioenen hebben uitgegeven, terwijl dit leger zeker niet sterker is geweest, dan 10 der opgegeven sterkte. In wiens zakken deze groote bedragen bij vergissing verdwe nen zijn, staat niet met zekerheid vast, laat zich enkel vermoeden. De geredden der Italia, de andere ver misten kunnen als verloren worden be schouwd, zijn op geestdriftige wijze bij hun aankomst te Rome begroet. Het leek wel een complete zegetocht, enthousiaste rede voeringen doorspekt met hoogdravende woor den, een schat van bloemen enz., moesten Nobile en zijn mannen schadeloos stellen voor de felle critiek, die hij van verschillende zijden heeft moeten ondergaan. De Italiaan- sche pers geeft geestdriftige artikelen en spreekt van de „leeuwen der Poolzee". In verband met de critiek van verschillende poolonderzoekers, zal er een commissie wor den ingesteld, die over dit Italiadrama rap port zal uitbrengen. Deze commissie zal uitsluitend uit Italianen bestaan, hetgeen de waarde van dit aanstaande rapport zeker niet verhoogt. Dat Mussolini behalve met loftuitingen ook mild kan zijn met strenge straffen, bewijzen de vonnissen tegen 26 communisten. De speciaal ingestelde rechtbank ter bescher ming van den staat heeft deze communisten veroordeeld tot straffen van een tot vijftien jaar. Dit zijn werkelijk geen halve maat regelen. O Yan de verdere buitenlandsche berichten volstaan we met het volgende. Uit Griekenland wordt gemeld, dat een bandietenbende een viertal politici heeft ontvoerd. Twee hiervan zijn weer losgelaten, teneinde den ge vraagden losprtjs«op te halen. Er heerscht groote verontwaardiging over de brutaliteit der bandieten, waaruit meteen valt af te leiden, dat het hier heel verdienste lijke politici betreft. Het geval is ook denk baar dat de bandieten eerder een premie verdienden, indien ze hun slachtoffers vast hielden. Het zou zelfs een pracht middel zijn om ongewenschte politici kwijt te worden. De politieke toestand in Joegoslavië blijft nog steeds gespannen. Koning Alexander is onverwijld van zijn zomerverblijf te Bosnië weer naar Belgrado vertrokken. Een fanatiek Kroat heeft een hoofdredacteur van een te Belgrado verschijnend blad doodgeschoten, zulks omdat deze journalist al te fel tegen de Kroaten had geageerd. De kloof tusschen Kroaten en Serven is groot en het zal heel wat voeten in de aarde hebben, partijen tot elkaar te brengen. Zoodra de ratificatie der conventies van Nettuno weer ter sprake komt, worden de verschillen tusschen Serven en Kroaten nog meer toegespitst. De jacht naar eer, roem en duiten, heeft eenige vliegeniers er toe bewogen nogmaals te probeeren een vlucht over den Oceaan naar Amerika te ondernemen. Beide pogin- INGEZONDEN MEDEDEELING. Het Doorzitten bij Wielrijden, eendoor de zon verbrande Huid, Schrijnen en Smetten verzacht en geneest men met Doos 30,60, Tube 80 ct. zelf zijt komen melden, heeft ons afschuwelijke mededeelingen gedaan. De vesting zal na de over gaaf in de lucht vliegen, zoodra de bezetting in veiligheid is en de onzen daar binnen zijn. De gene raal heeft terstond waarschuwingen afgezonden; maar zij zullen te laat aankomen, daar ze groote omwegen moeten maken. Je vader heeft plan morgen de vesting binnen te rukken, hij moet vooraf ingelicht worden en dit is slechts op éene wijs mogetijk. Dat bericht moet over de berg passen, die door de vijanden bezet zijn, hem in handen worden gespeeld op die manier alleen kan 't hem morgen in den voormiddag bereiken maar de weg „Dien ken ik," viel Hartmut in. „Ik ben hem pas voor veertien dagen gegaan, toen ik met mijn regiment hierheen heb gemarcheerd. De berg- engten waren toen nog vrij." „Des te beter! Natuurlijk moet ge niet in uno- form gaan. Die zou je verraden." „Mantel en helm zal ik verwisselen. Word ik aangehouden, dan ben ik tóch verloren; ik zal alleen zorgen, dat ze mij in het voorbijjagen niet herkennen. Als ik maar een flink paard kan krijgen, dat mij niet onderweg dood blijft „Dat staat hier al te wachten. Ik heb mijn Ara bier, mijn Sadi, meegebracht. Ge kent hem wel en hebt hem dikwijls bereden. Hij vliegt zoo snel als een vogel en van nacht zal hij zijn meester stuk leveren." Dit gesprek werd haastig gevoerd en nu haalde de vorst de papieren te voorschijn, die hem in het hoofdkwartier ter hand waren gesteld. „Hier is de order van den bevelvoerenden gene raal, die alles tot je beschikking stelt, zoodra ge onzen wachtpost bereikt hebt en hier hebt ge de depêche. Neem nog een half uur rust om het een en ander te gebruiken; anders begeven je de krachten en bezwijkt ge onderweg." „Denkt ge, dat ik nu nog behoefte heb aan rust en verkwikking?" riep Hartmut opgewonden. „Nu zal ik niet bezwijken, tenzij onder de kogels van de vijanden! Ik dank je, Egon, voor dit uur, waarin ge mij eindelijk, eindelijk vrijspreekt van die smadelijke verdenking!" „En waarin ik je den dood tegemoet stuur!'' zeide de vorst zacht. „Laten we openhartig met elkander spreken 't zou een wonder zijn, als gij er het leven afbracht!" „Een wonder?" Hartmut's blik dwaalde naar het altaar af, dat door een flauwen straal van het maanlicht werd beschenen. Hij had reeds lang ver leerd om te bidden, maar toch steeg op dat oogen- blik een stomme, vurige smeekbede omhoog tot de macht, die wonderen kan doen. „Slechts zóólang, totdat ik mijn vader en de zijnen gered heb slechts zóólang behoed mij!" Reeds de volgende seconde richtte hij zich op. 't Was, alsof Egon met zijn bericht vurige levens kracht had doen vlieten in de aderen van den man, die straks van kou en uitputting dreigde te be zwijken. „En laten we nu hier afscheid nemen!" fluisterde Egon. „Vaarwel, Hartmut!" Egon breidde de armen uit en Hartmut wierp zich aan zijne borst. In deze omhelzing verzonk alles, wat hen had gescheiden, de oude warme genegenheid sprak weer luid in beider hart voor de laatste maal, want beiden gevoelden, dat ze elkaar niet meer zouden terugzien, dat dit een afscheid voor eeuwig was. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1