ONZE EILANDEN VAN WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1928 3 een edver- Sparta combinatie eindigde in een gelijk spel 4 4. Door een supporter (de heer P.G. van Gent) was voor deze wedstrijd een mooien beker beschikbaar gesteld. Deze beker werd den gasten aangeboden. (Wegens afwezigheid van den verslaggever geen verslag Voorts zal het bekende en zeer populaire U.R. a.8. Zondag een Jubileum-wedstrijd komen spelen, terwijl dezelfde ploeg a.s Zaterdag tegen een veteranen-elftal zal spelen' Centrale Veiling voor Goeree Overflakkee te Middelharnis. Veiling van Vrijdag 3 Augustus 1928. Bloemkool 0,80 tot 16,70 per 100 stuks. Roode kool 13,— tot 18,— per 100 st. Savoye kool 11,- tot 18.— per lOOst. Komkommers 0,70 tot 5,70 per 100 stuks. Meloenen 0,46 tot f 0,47 per stuk. Perziken 9,50 per 100 stuks. Peen f 1,80 tot 7,80 per 100 bos. Kroten 0,50 tot 3,70 per 100 bos. Andijvie ƒ0,20 tot ƒ2,— per 100 krop. Dubbele Princessen 13,— tot 18,80 per ICO k g. Boterboonen ƒ6,- per 100 k.g. Stoksnijboonen 24,— tot 31,- per 100 k.g. Stamsnijboonen 13, - tot ƒ18,60 per 100 k.g. Wagenaars 10,— tot ƒ12,— per 100 k.g. Augurken 50,— per 100 k.g. Blauwputten 2,50 tot ƒ5,- per 100 k.g. Eigenheimers 2,70 per 100 k g. Vroege Bonte 2,60 per 100 k g. Yellow Transparant (app.) 30 per 100 k.g. Noord-Holl. suikerperen 17,40 tot 18,50 per 100 k.g. Oomskinderperen 15,70 tot 18,— per 100 k g. Mooie Neeltjes 16,— per 100 k.g. Dirkjesperen f 16,— per 100 k.g. Blanke Jutten 24,— per 100 k g. Kruisbessen ƒ18,— tot 19,—per 100k.g. Roode bessen 0,17 tot ƒ0,18 per pond. Frambozen 35,— per 100 pond. Druiven J 0,54 per pond. Tomaten 0,15 per pond. Kaas (2plus) 0,34 tot 0,35 per pond. Kaas (volvet) 0,65 per pond. Veiling van Maandag 6 Augustus 1928. Bloemkool 2,40 tot 16,70 per 100 stuks. Roode kool 17,60 tot ƒ18,— per lOOstuks. Savove kool 16,— tot 18,— per 100 stuks. Komkommers ƒ4,70 tot /ll,— per lOOstuks. Meloenen 38,— tot 62,— per lOOstuks. Andijvie ƒ2,— tot 2,20 per 100 krop. Peen ƒ5,— tot 7,70 per 100 bos. Kroten 1,10 tot 3,60 per 100 bos. Postelein 11,per 100 k.g. Stoksnijboonen le soort 32,— tot ƒ36,— per 100 k.g. Stoksnijboonen 2e soort ƒ18,- per 100 k.g. Stamsnijboonen ƒ15,90 tot 16,80 p. 100 k.g. Dubb. Princessen ƒ16,70 tot 18,— p. 100 k.g. Enk. 18, per 100 k.g. Wagenaars 10,— tot 14,— per 100 k.g. Blauwputten ƒ4,— tot 4,50 per 100 k.g. Oomskinderperen 18,40 tot ƒ26,10 p. 100 k.g. Blanke Jutten 22,— per 100 k.g. Noord-Holl. suikerperen 14,10 tot ƒ14,60 per 100 k.g. Dirkjesperen 13,- per 100 k.g. Pour Madam 18,- per 100 k.g. Appels (val) 10,— per 100 k.g. Roode bessen 0,15 tot 0,18 per pond. Druiven 0,54 per pond. Krozen 0,27 per pond. Morellen 0,35 per pond. Kaas (20 plus) 0,35 tot 0,40 per pond. HERK1NGEN. De heer G. Mol, heeft onders hands een smederij, annex machinebandel overgenomen te Oudorp (N.H a.s. Vrijdagavond halfzeven hoopt voor de Geref. Gemeente alhier op te treden Ds. J. D Barth van Vlaardingen. Uitslag verhuring grasgewassen aan den Zeedijk alhierj Perceel I A. J. den Boer k f 158,-; Perceel II C. Kardux k f 110,-; Perc. Ill J. den Boer 35,— Perc IV J. Buth k 115,— en Perc. V A. J. den Boer a 95, GOEDEREEDE. De werkman C. Orgers had het ongeluk met heien aan de achter haven de blok zoodanig op een zijner voeten te krijgen dat geneeskundige hulp noodzake lijk was. De afgeloopen week werden van hier 350 balen aardappelen verscheept en 90 balen sjalotten. De afgeloopen week zijn hier bin nengekomen D. Troost van Ede. Vertrokken A. Struik naar Rotterdam. Het 4-jarig zoontje van Jb. Grinwins had het ongeluk kopje onder in de haven te geraken de 13-jarige kranige Gerard Groe nendijk redde het kind gelukkig OUDDORP. De prijzen gaan omlaag. Zater dagavond werd in 't Hótel Ak» rshoek 250 roeden Grasgewas verkocht voor den luttelen prijs van ƒ2,— en de naët voor ƒ1, .Op de verkooping waren slechts 3 liefhebbers. Alhier wordt kort bij de Haven een Vischmeelfabriek gebouwd, waarvoor het werk is opgedragen aan J. de Mooij, Smids- werk, Gebr. Boelaars, Metselwerk, Gebr. Mierop, Timmerwerk, en Gebr. Tanis, Schil derwerk. Strandvreugde. Hoe juicht nu de vreugde aan Ouddorp's strand Ziet hoe een ieder zich hier kan vermaken Men vindt geen beter oord in 't gansche land, Om pret en genot van 't leven te smaken; En wilt Gij eens echt die blijdschap toonen; Vertelt het dan ieder, die dit leest, Hoe ongedwongen, hoe frisch en hoe fleurig, Uw vermaak hier aan 't strand is geweest. (Ingezonden door J. te O.) NIEUWE TONGE. Loop der bevolking in de maand Juli Ingekomen i Pieter van Zanten en gezin van MaaslandCornelia van den Ochtend van Dirksland; Martientje Jacoba de Korte van MiddelharnisGerrit Polder van Gameren; Bastiaantje Johanna Jozina van Gelder van Arnhem; Jozientje Tanis van's-Gravenhage. Vertrokkeni Pieter Muye naar 's-Graven- hage; Maatje Koppenaal naar's-Gravenhage; Maatje van Prooyen naar Bergen op Zoom; Selia Pelikaan naar Dussen; Pieter van Zan ten en gezin naar Stellendam; Willemina Kostense naar Heemstede. A.s. Zaterdag zal de P.V. de Gevleugelde Bode alhier, een vlucht houden vanuit Mons. OUDE TONGE. Beroepen naar de Ned. Herv. gemeente alhier, ds. Ewolds teRaamsdonk. OOLTGENSPLAAT. Zaterdagavond heeft de voetbalvereniging „Voorwaarts" een wedstrijd gespeeld tegen de Nieuwe-Tong- sche voetbalvereeniging en gewonnen met 7-4. Zondagnamiddag zal in de Ned. Herv. Kerk Doopsbediening gehouden worden. Aangiften daartoe Vrijdagavond a s., half zeven. Woensdagavond zal de muziekvereni ging „U. D. I", voor haar donateurs en kunstlievende leden, met medewerking van de zangvereniging „V. O. V.", het eerste zomerconcert geven onder leiding van den heer Joh. Bol, in den Bewaarschooltuin. DEN BOMMEL. Gedurende de maand Juli zijn uit deze gemeente vertrokken: C. M. de Wit naar Middelharnis en J. Maliepaard naar Oude Tonge. Bij den landbouwer J. van Oorschot is een koe gestorven. Het cadaver werd onder politietoezicht begraven. Bij het uitbreken van brand zal de klok hier niet meer worden geluid. Inplaats daarvan zullen een paar daartoe aangewezen personen met brandhorens de gemeente rond gaan om de burgerij te waarschuwen. Men verwacht hiervan beter resultaat; bij den laatsten brand toch is het gebleken, dat menschen die wat ver van de kerk wonen, door het klokgelui niet werden gewekt. NIEUWEN HOORN. Het Zaterdag gehou den zang- en muziekconcours, uitgeschreven door de zangvereeniging Nieuw Leven en de muziekvereeniging Door Eenvoud Groot, had de volgende uitslag: 4e afd. gemengde koren: Omhoog zy ons streven, Tinte, 307 ple prijs. 4e afd. mannenkoren: Vriendschap zy ons Doel, Rotterdam, 248 p., 39 prijs. 3e afd. gem. koren: Nut en Genoegen, Rozenburg, 283 p2e prijs; Omhoog is Ons Streven, Vierpolders, 270 p.,2e prijs; Onder linge Zangstudie, Brielle, 269 p., 2e prijs 2e afd. mannenkoren:Zanglust, Middelhar nis, 828 p., le prys. 2e afd. fanfare: Ons Genoegen, Rockanje, 319 p., le prys. le afd. gem. korenSoli Deo Gloria, Rozen burg, 356 p., le prijs; Morgenrood, Leerdam, 266 p., 2e prijs. le afd. Harmonie: Uitspanning door In spanning, Rozenburg, 303 p., le prys. Afd. uitmuntendheid gem. korenSteeds Vooruit, Oudenhoorn, 285 p 2e prys; Volks zang, Middelharnis, 312 p., le prijs. Afd. uitmuntendheid kinderkoren: O. N. A.'s Voorbereiding, Nieuw-Helvoet, 291 p., 2e prys. Afd. uitmuntendheid dameskoren: Oefe ning en Uitspanning, Hekelingen, 367 p le prys. Afd. uitmuntendheid fanfareNa lang stre ven, Klaaswaal, 229 p., 3e prys. Eere-afd. gem. koren: Kunsten Vermaak, Geervliet, 283 p 2e prijs. Zondagavond is aan den Ryksstraatweg bij het Zwaantje onder deze gemeente, A. Vermaatz van Nieuw-Helvoet in volle vaart met zy n motorrijwiel tegen een boom gereden, waarbij hy een hersenschudding met schedel breuk heeft gekregen. ROCKANJE. Meldden wij reeds den uitslag van 't uitstekend geslaagde 2e gedeelte van 't groot Nationaal concours voor zang- en muziekgezelschappen op Zondag 29 Juli uit geschreven door 't fanfarecorps „Ons Ge noegen" alhier, Directeur H. F. Vos, wij kunnen hieraan toevoegen, dat circa 12 uur in de tent van den heer J. Gottschal in tegenwoordigheid van de Jury, hetEere-en het Uitvoeringscomité, van de Commissaris sen en van de besturen der reeds aanwezige gezelschappen, het concours onder het aan bieden van den Eerewyn met een pittig woord van welkom en goede wenschen voor 't slagen werd geopend door den le Weth. den heer K. Nieuwland by verhinderd zijn van den Eere-Voorz. Burgemeester P. F. Zeeman, door familie omstandigheden, en dus daarna de verschillende gezelschappen volgens het programma achtereenvolgens op traden, en het groot aantal toehoorders ver gaste op zang of instrumentale muziek, waardoor er voor ware muziekvrienden ont- zagiyk veel te genieten viel. Het was een uitgelezen dag wat het weer betrof en ook van buitengewoon wat vreemdelingenbezoek aan het feestterrein, het duin en het strand. Maar ook de le dag van ringryderij met versierd paard en wagen, van een bloemen- carso door schoolkinderen, van hardloopen door 18 jongens, van balletjes dragen door 40 meisjes, van turf rapen, van kuostfiets- rijden enz. slaagde uitstekend en werd ge volgd door tal van toeschouwers, vreemd en eigen. De Jury voor beoordeeling van het bloe- mencarso bestond uit Mevr. P. E. Vyfwinkel- Kruit, Mej. B. Kruyt en de heeren J. Groe- nenveld Lzn. en L. Vyfwinkel. De Jury voor de beoordeeling van de ver siering der wagens en paarden voor de ring- rijdery bestond uit Mevr. P. E. Vyfwinkel Kruit en de heeren Joh. van Wijk, G. Visser, L. Vijfwinkel en L. Goudswaard. De verschillende prijsuitdeelingen hadden plaats in de vriendelijke tent van den heer Gottschal, waar de kinderen ook getracteerd werden en daarna mochten ronddraaien in de auto- en in de zweefcarousel. Het dans salon en het circus hadden veel bezoek, zoo ook de beide carousels, comsumptietent en andere gelegenheden voor den inwendigen mensch. Rockanjes „Ons Genoegen" kan met vol doening neerzien op de goed geslaagde feest' dagen en zLjn kas heeft een aardig batig slot te boeken. Op 4 Aug. als de kroon op dit succes, be haalde het gezelschap op't concours-festival te Nieuwenhoorn den le prijs in de 2e afd. fanfare met 310 punten en een eerepry's voor 't hoogste aantal punten in de afdeeling instrumentale muziek, waarmee wij leden en directeur van harte feliciteeren. VEILINGS BERICHT van Vrijdag 3 Augustus 1928, der Coöp. Tuinbouw- en Veilingsvereeniging „Oostvoorne". Kropsla 2,80 tot 3,80 per 100 krop. Postelein ƒ0,06 tot ƒ0,— per k.g. Aardappelen ƒ4,— tot 5,40 per 100 k.g. Poters 2,10 tot 3,50 per 100 k.g. Frambozen 1,08 tot 1,71 per k.g. Roode bessen '0,22 tot 0,47 per k.g. Witte bessen 0,23 tot 0,35 per k.g. Zwarte bessen 0,56 tot 0,62 per k.g. Kruisbessen (rijp) 0,14 tot 0,25 p. k g. Blauwe druiven f 0,82 tot ƒ1,- per k.g. Pruimen (bl.) 0,63 per k.g. Victoria ƒ6,— tot 41,— per 100. Krozen 0,25 tot 0,41 per k.g. Boonen dubb. stam 15 tot 17 per 100 k.g. z.d. 17,20 per 100 k.g. enk. stam 16 tot 18 per 100 kg. stoksuiker 20,— tot 22, p. 100 k.g. stamsny 14 tot 22 p 100 k.g. Perfect 20 tot 22 per 100 k.g. Stoksny 18 tot f 33 per 100 k.g. Tomaten A 0,284tot 0,32 per k.g. AA 0 27 tot 0,29 per k.g. B 0,24 tot 0,28 per k.g. C 0,27 tot 0,32 per k.g. CC ƒ0,18 tot 0,25 per k.g. bonken 0,12 tot 0,20 per k.g. Komkommers (w.) 3, t. ƒ8,— p. 100 k g. Augurken 0,28 tot 0,76 per kistje. Peen 6,60 tot 8,20 per luO bos. Kroten 1,50 tot 5,10 per 100 bos. Kool (roode) ƒ6,— per 100 stuk. Andyvie 2,70 per 100 krop. Sjalotten 3,30 tot f 0, per 100 k.g. Tafelperen 0,22 tot 0,42 p. k.g. Tafelappelen 0,15 tot 0,40 per k.g. Keukenappelen 0,08 tot 0,16 per k.g. Doperwten 0,11 tot 0,19 per k.g. Seldery 1,30 per bos. Meloenen 0,26 tot 0,48 per stuk. Burgerlijke Stand. GOEDEREEDE. Geboren; Dirkje, d. v. C. Jongste en K. Struik; Jan, z. v. J. van Splunder en Chr. Grinwis. Overleden: Adriana Komtebedde 40 j. echtgenoot van C. Erkelens. DEN BOMMEL. Geboren: Adriaantje, d. v. P. Bakelaaren D. C. Floryp. Ondertrouwd: G. Winkels 57 j. en J. v d. Maden 32 j. Naar de Noorsche Fjorden met de Ned. Reisvereeniglng. li. Klimaat. E9n factor van buitengewoon gewicht voor het klimaat van Noorwegen is de Golfstroom, de warmé zeestroom, die van het Zuiden Daar het Noorden zich voortbeweegt langs de kust en het dichtvriezen der fjorden, behalve de diepst landwaarts indringende gedeelten, voorkomt. Het' betrekkelijk warme water dringt door de fjorden diep Noorwegen binnen en de overheerschende zeewinden, die over dit water heenstryken, verspreiden de voch tigheid verder. De zomers zijn daardoor niet overmatig warm, en de winters niet al te koud. Door den invloed van den Golfstroom is de kusttemperatuur 16 a 20° C. hooger dan die van het binnenland op geiyke breedte en in Zweden. Zelfs is die invloed zoo groot, dat er tusschen het Zuiden en het Noorden van Noorwegen haast geen verschil in tem peratuur bestaat, hoe groot ook de afstand is. Nergens ter wereld wordt de graanbouw zoo Noordelijk uitgeoefend, nergens ter wereld liggen de steden op zoo hooge breedte als in Noorwegen. Hammerfest is de Noordelijkste stad der aarde en ligt op dezelfde breedte (70° N. B.), waarop in Noord-Amerika Noordpoolexpedi ties verongelukten (Sir John Franklin en de 138 leden der expeditie, die van 1846 1848 met hun schepen, de Erobus en de Terror, invroren by King-Williamsland en ellendig van honger en gebrek omkwamen). Voor de visschersbevolking der kusteilan- den, die arm zy'n- aan brandstof, heeft de Golfstroom nog een andere beteekenis; dank zy het drijfhout, dat de zeestroom uit Middel en Zuid-Amerika aanvoert, stookt de eiland bewoner zyn haard met palmen en mahonie hout uit West-Indiö en met de kostbare hout soorten van den Orinoco en de Amazonerivier. De keerzyde van de medaille voor touristen is, dat het op de kust veel regent. Te Bergen valt per jaar gemiddeld 219 c.M. regen (ons land 70 c.M het deelt de eer de maximum hoeveelheid te hebben met Florö, een klein plaatsje ten Noorden van de Sognefjord. Een andere factor van gewicht voor het klimaat is de lengte van den dag, die aan de Noordkaap b.v. 10 weken duurt (van mid den Mei tot eind Juli). De zon scflynt daar tot 's avonds 9 uur, zooals by ons; er treedt een merkbare stilte op, doch de zon bljjft vlammend rood aan den gezichteinder staan. Te middernacht vertoonen de hooge bergtop pen nog een rose tint; de lagere partyen rijzen als zwarte schaduwen omhoog. Om 1 uur wordt het bleeke rood helgeel en een uur later verkondigen de eerste heldere stra len weer, dat de zonnmacht is overgegaan in den zonnedag. Het gunstige klimaat is oorzaak, dat aan de Noordkaap aardappelen verbouwd kunnen worden en merkwaardig is, dat de kleur der bloemen intenser en de aroma der vruch ten sterker wordt, naarmate men meer naar het Noorden gaat. Flora en Fauna. Wie op de kaart nagaat, dat 't deel van Noorwegen, dat op de breedte van Z. Groen land ligt, en dat 't midden van Noorwegen (dus een gebied, even Noordeiyker) gelegen is op de breedte van IJsland, die begrypt, dat de Noorsche flora haar rykdom te danken heeft aan een anderen factor dan de geogra fische breedte. Noorwegen, een hoogland, zou vrywel geheel onder het Ijs bedolven zyn (zooals Groenland) als de Golfstroom er niet was. De Golfstroom is de oorzaak van de voor deze breedten abnormaal hooge tem peraturen, van de nevels, den sterken regen val; de hooge breedte is de oorzaak van lange zomerdagen en al deze factoren samen, warmte, neerslag, licht, maken 't bestaan mogeiyk van een weelderigen plantengroei. Wie nu denkt aan den kolossalen rykdom >n plantensoorten en aan de felle kleuren, die een Zwitsersche Alpenweide in Juli en Augustus vertoont, zal door de Noorsche flora teleurgesteld worden. In Noorwegen zyn n.l. veel minder gunstige groeiplaatsen voor planten van 't type, dat in Midden- Europeesche dalen en op bergweiden groeit. Het geweldige Noorsche bergland ver toont vanaf de kust de lange en diepe in- snydingen, die we als fjorden kennen. Aan hun vorming heeft het ;)s een zeer belangryk aandeel gehad; de schurende kracht van het ijs, gepaard aan de in nog jonge geologische tydvakken optredende opheffing van denj Noorschen bodem hebben de rotswanden van een fjord steil gemaakt. Zoo'n steile berg wand maakt 't onmogelijk, dat de ver wee ringsproducten zich op de helling verzame len de wand is kaal, onbegroeid. Dit wil nu natuurlyk niet zeggen, dat niet hier en daar planten houvast hebben gekregen; dezelfde planten, die kans zien een rotswand in de Alpen te bewonen, kunnen we ook hier aan treffen. Daar, waar de grond vlak is of langzamer hand omhoog loopt (o.a.by Bergen) zien we een plantengroei, die zéér aan de Midden- Europeesche doet denken. Langs de wegen groeit vrywel dezelfde plantenassociatie als by ons of in N. Duitschland, op de heuvels groeien nog vele loofboomen, hoogerop groeit naaldhout. Al komen in Z Noorwegen nog zoo talryke en goed ontwikkelde loofboomen voor, het boschtype is toch naaldbosch, waar door soms een eenigszins sombere stemming in 't landschap komt, die nog verdiept wordt door de eentonigheid. Maar tusschen de naald- bosschen komen toch ook stukken grasland voor, die vanaf einde Mei pryken met een rykdom van bloemen. Daar groeien, tusschen onze bekende boterbloemen, margrieten enz. ook monnikskappen, wellicht gentianen, orchideeën en andere, meer opvallende plan ten. Ze munten uit door hun diepe kleuren (wel een gevolg van het langdurige daglicht), ook 't groen is een diep, warm groen. Een enkelen keer wordt men verrast door een dier arktische plantensoorten, die voor den grooten ijstijd ook in ons land waren door gedrongen, maar daaruit later weer, toen de temperatuur hooger werd, grootendeels verdwenen. Een enkele soort bleef als „relikt" achter. Deze soorten komen thans nog veel in Noorwegen voor. Niet minder interessant is het om waar te nemen, dat planten, die b.v. in de Alpen reeds op vry groote hoogte voorkomen, hier in dit noordelijke land reeds op geringe hoogte groeien. De bergflora is als 'tware omlaag gezakt. Wel zijn Rhodondendrona in Noorwegen zeldzamer dan in de Alpen, maar men hoeft er ook niet zoo hoog voor te klimmen. Wellicht de interessantste plantencombi- naties zyn aan te treffen in de kleine venen en op de moerassige gronden, die in de om: geving van meren en gletschers kunnen voorkomen. Verschillende boschbessen en daarmee verwante kleine heesters komen, met onze heidesoorten, aan den rand van zulke gebieden, en ook hier en daar op open plekken in de bosschen voor. De natte bodem is bedekt met tal van grassen, cypergrassen, biezen, enz. waartusschen varentjes, maar vooral zeer talryke mossen. Dat in dit vochtige bergland ook mossen en korstmossen ruim vertegenwoordigd zyn, spreekt wel vanzelf, maar het aandeel, dat deze planten in de Noorsche flora hebben, is grooter en vooral opvallender, dan in vele andere flora's. We noemden de rotswanden der fjorden kaal en dat zyn ze, als men uit sluitend op zaadplanten let. Maar groote stukken rotswand bunnen bedekt zyn met korstmossen, waardoor ze soms een zéér by- zondere kleur kry'gen. Mossen en levermos? sen zyn in Noorwegen zéér talryk, met tal van interessante soorten. Juist op dit gebied is 't Noorsche bustgebergte byzonder ryk, door 't bezit van een aantal Atlantische soor ten, die 'to.a. met Ierland gemeen heeft. Trouwens ook onder de zaadplanten is een vry aanzieniyk contingent Atlantische plan ten. Men moet er niet op rekenen, veel van het Noorsche dierenleven te zien te krygen. Het merkwaardigste deel van de fauna kan men ook niet te zien krijgen, omdat het zeedieren zyn. De vele typen van weekdieren, schaal dieren, neteldieren, enz. die de fjorden be wonen, zou men alleen in geconserveerde exemplaren kunnen bekijken in 't museum te Bergen, maar voor zoo'n vliegensvlug be zoek zal wel niemand te vinden zyn! Het meest opvallend zyn in Juli en Augus tus de vogels en de insekten, al is het geen geschikte tyd om de zangvogels in Noor wegen waar te nemen. Daarentegen kan men rekenen op zwemvogels (in den ruimsten zin). Bekend genoeg is 't, dat verschillende typen meeuwen, ganzen, alken, enz. soms in zulke kolossale hoeveelheden een bepaalde rots bewonen, dat deze achter den vogel zwerm schuil gaat en door zijn kleur duide lijk getuigt van 'taktieve vogelleven! Ook roofvogels zyn nog gewoon in Noorwegen; hoe kan 't ook andersMaar van roofdieren zal niets te zien zijn. Wie gehoopt (of ge vreesd) heeft ergens een beer of veelvraat tegen te komen, kan hoop en vrees gerust op zy zetten. Zeker, er zyn nog wel groote roofdieren, maar toch zeker niet meer in 't dichter bevolkte Zuidelijk deel van Noor wegen! De beste kans op dieren waarneming heeft men, als 't weer wil meewerken, bij de in secten, die bloemen bestuiven, en by de be woners van weide en bosch. Maar evenals de Noorsche flora eigeniyk minder door haar soorten, dan door de combinatie van soorten verschilt van b.v. de Midden-Europeesche, zoo zal men ook in de insekten-fauna niet zoo spoedig soortverschil met de Midden- Europeesche fauna opmerken. Juist deze groote eenheid, die zich over een zeer groot gebied van Europa en Azië uitstrekt, heeft er toe geleid een palaeaabtisch gebied als biografische eenheid te beschou wen. En de meesten, die met de West- en Midden-Europeesche typen van flora en fauna min of meer vertrouwd zijn, hebben dan in Noorwegen de gelegenheid om ook eens, zy 'tdan maar even, met het subarktische type kennis te maken. (Wordt vervolgd). INGEZONDEN MEDEDEELING. Gemengd Nieuws. en Dadelijk verlichting d.oor m^PUROI Doos 30Tube 80 ct-Bl| Apotb.en Drogisicn niets meer van hen was vernomen. Thans biykt, dat ook deze Oceaan vlucht nietds mogen gelukken. De Maarschalk Pilsudsbi is in zee neergestort en geheel vernietigd; de vliegers zyn gered. Reuter seint hierom- toent: De Poolsche vliegers zyn Zaterdagavond om 16 u. 40 Amerikaanschen tyd met hun vliegtuig in den Atlantischen Oceaan ge stort. Het vliegtuig is totaal vernietigd; de vliegers zyn door het Duitsche stoomschip Samos opgepikt en daarmede, ongedeerd, naar de Portugeesche haven Leixoes ge stevend, waar zij aan land zijn gezet. Uit een telegram van den kapitein van de Samos, een stoomschip van de Duitsche Levant-iyn, waarvan de reederij te Hamburg is gevestigd, blijkt, dat de redding van de vliegers onder moeiiyke omstandigheden heeft plaats gehad. De plaats, waar de vliegers zyn opgepikt, is niet nader aangegeven, deze kan niet ver van het Europeesche vasteland hebben gelegen, omdat de Samos, een scheepje van slechts 3000 ton, naar de cor respondent van het Poolsche nieuwsagent schap te Hamburg opmerkt, van Amsterdam naar Portugal en den Levant varend, zich niet meer dan duizend kilometer in volle zee verwijderd was. In verband met vroegere inlichtingen van het stoomschip Port Hun- ter, dat om drie uur in den morgen van Zaterdag een vliegtuig heeft waargenomen op 800 kilometer ten Noorden van de Azoren en van het stoomschip Amakura, dat om zes uur in den ochtend 500 kilometer verder een vliegtuig heeft gezien, koers zettend naaT het NoordeD, moet men veronderstellen, dat de Poolsche vliegers, nadat zy boven den Oceaan waren, ongunstige weersomstan digheden hadden gevonden voor een vlucht naar het Westen, besloten hadden naar Europa terug te keeren. Vandaar, dat de katastrofe in de buurt van de Europeesche kust heeft plaats Noodweer in Limburg. Omtrent het noodweer, dat Zaterdag in Zuid-Limburg heeft gewoed, valt nog het volgende te vermelden Te Hëithuysen werd de zware as in den graanmolen van den heer Coenen over een breedte van 15 c.M. verschoven. Ook de woning werd ernstig beschadigd. Twee gemeentewerklieden die zich per flets huiswaarts begaven, werden opgenomen en tien Meter het veld ingeslingerd Zij kre gen geen letsel. De veranda van het hotel Het Anker werd losgerukt en meters ver over de straat gesleurd. Ook het dak van het hotel en de beplanting in den tuin moest het ontgelden. Van een groot aantal wonin gen werden de pannen afgerukt. Te Baexem werden honderd zware popu lieren als lucifers afgeknapt. In verschillende woningen werden deuren uit hun hengsels gelicht en ruiten vernield. De zoon van den landbouwer D. werd met twee paarden, waarmede hy uit het veld kwam, onderste boven geworpen. Ook hier werd veel schade aangericht aan de te velde staande roggemyteD, die uit elkander woeien en over wijden omtrek werden verspreid. Te Roggel stortte een nieuwe, pas onder dak gekomen, woning in Van de graanmolen aldaar werden dë wieken afgerukt. Oogst- mijten en korenschoven werden uit elkander gesmeten en over het veld verspreid Te Neer werden de daken van talryke huizen beschadigd. Ook hier werd de op het veld verzamelde roggeoogst beschadigd. Nederlandsche ny verheidstentoonstelling. Het bezoek. De Nenyto is tot en met Zondagavond bezocht door 761,517 betalende bezoekers. Gistermiddag half-zes is met mej. T. Moerman, van de Valkenboschkade in Den Haag, als de 750,000ste bezoeker den hoofd ingang gepasseerd. Er werd haar een geschenk aangeboden. Ballonwedstryden uitgesteld. De hevige wind en slagregens hebben Zaterdagnacht de vulling belemmerd van de drie ballons, welke deel zouden nemen aan de ballonwedstryden op de Nenyto. Deze wedstrijden zyn uitgesteld tot as. Zondag. De heer Ernest Demuyter, winnaar van den Gordon Bennett-beker, heeft voor de ballon-wedstrijden een grooten zilveren bekér uitgeloofd. DE OCEAANVLUCHT VAN DE POOLSCHE VLIEGERS MISLUKT. Zy zyn gered. Hun vliegtuig is vernield. Vrydagochtend in de vroegte zyn Idzi- kowski en Kubala, de twee Poolsche vliegers, met hun groote tweedekker, Maarschalk Pilsudski geheeten, van het vliegveld van Bourget bij Parys opgestegen om hun vlucht naar New-York, via de Azoren, te onder nemen. Uit telegrammen heeft men gezien, dat er omtrent het lot van deze vliegers ongerustheid begon te bestaan, omdat er IN HET HOL VAN DEN LEEUW. Intoaak in de gevangenis te Melun. PARIJS, 30 Juli. Heden morgeD is ge constateerd, dat een inbraak is gepleegd in de gevangenis van Melim. Een brandkast, waarin zich 150.000 francs bevond, bestemd voor betalingen aan personeel en leveranciers, is heden ledig teruggevonden op een plek, verscheidene K.M. van de gevangenis ge legen. Een arbeider ontdekte de brandkast aan den rand van een bosch. Verscheidene staven voor een venster op de tweede ver dieping, dat toegang geeft tot het bureau, zijn doorgezaagd. De politie is van meening, dat de dieven uit een nabyzijnd huis een ladder hebben gestoleD, de staven uit de vensters hebben verwijderd en op bloote voeten de gevan genis zijn binnengegaan. Met touwen moeten zij de kast in een wachtenden auto hebben laten zakken. Een getuige verklaarde, dat hij twee man nen de ladder had zien wegdragen, terwyi een derde de wacht hield bij een verlichten auto. Hij zag daarin niets bijzonders en kreeg den indruk, met een romantische escapade te doen te hebben. Men vermoedt, dat de dieven goed bekend waren met het inwen dige der gevangenis, waar zij waarschijniyk vonnissen hebben uitgezeten. VIJFTIG DORPEN ONDER WATER. Uitbreiding der overstrooming in Siberië. MOSKOU, 30 Juli. De overstroomingen in het Amoer-district duren nog steeds voort. Meer dan vijftig dorpen staan thans onder water; het spoorwegverkeer naar de stad Blagówejtsjensk is door overstrooming van de spoorbaan gedeeltelyk gestremd. Ook in het kustgebied komen overstroomingen voor, waardoor de spoorlijnen van de mijnen bij Soebsjan blank zijn komen te staan. DE HITTE. In Italië is het weer ongewoon warm. Te Pavia heeft men aan het metereologisch instituut verleden week Donderdag een tem peratuur opgeteekend van 39,1° C. in de schaduw (ruim 102° F.), wat nog heel wat hooger was dan de temperatuur van 37.3° op 9 Juli 1902, de hoogste, die tot dusver te Pavia was opgenomen. Ook te Mantua eg het kwik tot 39° in de schaduw, te Bologna was het maar 38°, te Parma 37.7° en te Bergamo was het met 33° (91,5° F in de schaduw en 47° (116,5°F) in de zon zelfs vry koel. Uit enkele plaatsen werden gevallen van zonnesteek gemeld en de ongelukken met baden zijn met de exeptioneele warmte eveu- eens toegenomen. STORM AAN DE OOSTZEE. Zondag heeft het in de Oostzee-badplaatsen zwaar gestormd en geregend. Dit duurde van 's morgens vroeg tot 's avonds onaf gebroken voort. In vele kelders droog het water binnen. De storm zweepte de golven ver op het strand, waar zy badstoelen enz. overstroomden.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 3