NIGROIDS landarts J. H. BIJ IJS Bessenveilingen. tëKKSTE BLAI) eiling te Middelharnis urder gevraagd. n het bedrijf opgenomen te worden. STUDIE-WATERVERF et Beste! r in eiken boekhandel. ENST ling Voorstraat 209 - Somtnelsdiik ONZE Bruidsportretten ZATERDAG 30 JUNI 1928 DWAALLICHTEN. Ook de est" ge- ïegers verige inden, er weg otsten n ge- tegen IJs- ïmen oven. r ijs- halve eed- gtuig van waar is ge- de rech- rd en stige Dgen n töd ertig ~t in stuk vaar rend van est" verder opgestoomd naar het Oosten en in de Hinloopenstraat voor anker gegaan. Van de vermisten geen enkel spoor. Van de beide andëre groepen van de „Italia'-bemanning heeft men nog sfeen spoor kunneu ontdekken en evenmin van Amundsen en Guilbaud. Door de „Cittü di Milano" is geseind.dat het schip, ten einde dichter bij de exploratie zone te komen en beter in contact te blijven met de Zweedsche expeditie, in den afgeloo- pen nacht Kingsbay heeft verlaten en zich naar Virgo baai heeft begeven, dat 6'J mijl inter noordelijk is gelegen De nieuwe onder- zoekingsvluchten, die in samenwerking met de Zweden en Finnen zullen worden onder nomen, zullen zich over een grooter gebied uitstrekken en vooral ten doel hebben de groep van zeven mannen, die met het lucht schip zijn weggedreven, op te sporen. De „Braganza" die met een Noorsch vlieg tuig te Kingsbay had moeten aankomen, ten einde deel te nemen aan de opsporing van Amundsen, bevindt zich nog in de omgeving van kaap Noord, waar zij door het opge hoopte ijs wordt vastgehouden. Deijsbreker „Krassin" is te Bergen aangekomen. De jjsbreker „Malygin" kan momenteel, ten gevolge van het ijs, niet verder. Officieel wordt hieromtrent uit Rome ge meld, dat majoor Penzo met zijn watervlieg tuig ten Westen van Spitsbergen een onder zoekingstocht heeft gemaakt, ten einde te trachten, het Latham-vliegtuig van Guilbaud en Amundsen op te sporen. De tocht werd uitgestrekt tot 50 KM ten Zuiden van Kaap Zuid. Het zicht was zeer goed. Er werd echter geenerlei spoor van het Fransche watervlieg tuig ontdekt. Majoor Penso gelooft, dat Amundsen en Guilbaud gedaald zijn ten Zuiden vaD Beren eiland en Westwaarts gedreven zijn. Gemeld wordt, dat bij voornemens is van Kingsbay naar Tromsö te vliegen, ten einde opnieuw naar deze vliegers te zoeken. Op een vraag om inlichtingen V3n het Tass-bureau heeft de jjsbreker „Malygin" geantwoord, dat hij geen enkel sein heeft ontvangen van het Latham-vliegtuig met Amundsen en Guilbaud aan boord. Het Italiaansche vliegtuig „MarinaI", be stuurd door Ravazzoni moest, na een tus- schenlanding te Stavanger een noodlanding verrichten by Haugesund wegens gebrek aan benzine Daarna is het vliegtuig opnieuw opgestegen om vervolgens te Soerfjorden ten Noorden van Bergen weer neer te strijken^ na! Donderdag 28 Juni a.s. zullen de LINGEN gedurende dit seizoen worden ge- g, Dinsdag, Woensdag, Donderdag uur (Zomertijd), vulde manden moeten worden aigewogen op nd en moeten uiterlijk 5 uur ter veiling aanvrage toegezonden. HET BESTUUR. OERDERIJ gelegen in N.-Holland, groot richt voor gemengd bedrijf, vraagt een l.m. ƒ7000,Brieven onder letters D.D.R. MAR, Den Haag. AMV.Y. NIS" I 1928 iS sdag 7.00 vm.* n Feestd.) 9 lOvm 10.30 vm.§ sdag .QOnra t n Feestd.) Onm ft is 6 30 am. n 7.2lvm dingen, n 9.21 vk>. an (2.40) rdlngcn ar (3.40) tdlngen Spreekuren Dagelijks van 87a tot 10 uur voorm. en van t tot VJ9 n.m. en volgens afspïaak. Telefoon No. 236. zijn onovertrefbaar: fijne kleur keurige afwerking Aanbevelend, S. VAN DER PLAAT Hobbemastraat - Middelharnis 2e atelier van af het station lm ADVERTEERT IN >a*ftidat 11 ONZE EILANDEN 1 Prijs per kwartaal f I, Losse nummers 0,075 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f J,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 67 Week-revue. Binnenland. Een der meest sympathieke, openbare lichamen, de Ned. Heidemaatschappij, heeft haar veertigjarig bestaan herdacht. Ieder onzer zal deze naam meermalen in de ooren zijn geklonken, doch betrekkelijk weinigen zullen ten volle bekend zijn met het uitge breide nuttige werk, dat door de Ned. Heide maatschappij is verricht. Opgericht in 1886 naar het voorbeeld der Deensche Heidemaat schappij, bepaalden haar werkzaamheden zich in den aanvang alleen tot het geven van adviezen by het in cultuur brengen van woeste gronden en het verleenen van be middeling by het aanschaffen van zaaigoed en dergelijke. De opzet en het doel der Mij was en is nog verhooging, tevens verfraaiing van den bodem en de hieraan verbonden werkzaamheden, worden door haarledenen begunstigers betaald. Tegenwoordig belast de Heidemaatschappij zich met alle werk zaamheden, welke betrekking hebben op de bodemcultuur in den ruimsten zin en tevens beweegt de Mij zich ook op visscherijgebied. Een groot aantal ambtenaren is over het geheele land verspreid en geeft leiding in zijn district. Duizenden hectaren grond zijn door de Heidemaatschappij in cultuur ge bracht, welk voorbeeld door vele particu lieren is nagevolgd, nadat dezen eerst de kat uit den boom hadden gezien. Ook in de toe komst zal de Ned. Heidemaatschappij in deze richting nog zeer veel nuttig werk kunnen verrichten. In Amsterdam hebben merkwaardige proe ven plaats gehad met auto's, welke voorzien van rubberbumpers aan de voor- en achter zijde, met een stevig gangetje of opzettelijk tegen een boom opreden, of elkaar met opzet van achteren aanreden. Het doel van deze proeven was aan te toonen, dat deze vinding van den Duitschen constructeur Schleiff, in staat is, bij een eventueele botsing of aan rijding van den kracht der schok gedeeltelik op te heffen, wegens het rekken der rubber bumpers, waardoor de gevolgen voor de auto mitsgaders de inzittenden minder onaan genaam worden. De gehouden proeven zyn gedeeltelijk mislukt, omdat zoowel de be vestiging der bumpers minder juist was aan gebracht als ook omdat de qualiteit van de rubber te wenschen overliet. Deze euvelen z\jn natuurlek te verhelpen en dan worden aanridingen in de toekomst een onschuldig vermaak, onder voorwaarde, dat de auto mobilist alleen boomen en dergeiyke voor deze sport uitzoekt. "Waar nog dagelijks menige snelheidsmaniak het leven van ande ren soms op roekelooze wize in de waag schaal stelt en ook de nonchalante voetgan gers en wielriders het hunne er toe bijdra gen het verkeer te desorganiseeren en in gevaar brengen verdient een dergelijk streven onze waardeering. Het verwondert ons nog steeds, dat er nog niet meer ongelukken gebeuren, want velen doen door hun gren- zelooze onvoorzichtigheid dagelijks dingen op den weg, welke in vele gevallen liken op een poging tot zelfmoord onder verzach tende omstandigheden. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERM1NA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) Aan de geschiedenis der Veendammer wil nog maar geen eind komen. Oorspronkelik zou deze zaak in een viftal zittingen worden afgedaan, doch zoo langzamerhand hebben we kans op een vijfentwintigste jubileum zitting. De zaak biedt nog steeds hetzelfde beeld. De heeren beroepen zich op hun ambts eed, hun geheugenverlies, hun onkunde en meer dezer uitvluchten. Het bijwonen der zittingen doet de leugens van Mülhausen in herinnering brengen. Tegen een der advo caten, Mr. van Gigh is een vervolging in gesteld, verdacht van meineed, daar deze heeft verklaard, dat hy in totaal maar ƒ55 000 heeft ontvangen, terwijl dit volgens andere verklaringen een ton moet zijn. Over kleinig heden als douceurtjes van 10 èi 20 mille zijn ook aardige dingen aan het licht gekomen. voor de keel 30 ets. per doosje (Adv.) 76) „Denkt ge, dat ik have en goed ten gronde wil laten gaan, terwijl gij in den oorlog zijt? In mijn handen is 't goed bewaard, zooals ge weet; ik heb alles lang genoeg bestierd en zal dat' ook nu doen, totdat ge terugkomt." Zij sprak nog altijd op denzelfden harden, koe len toon, alsof ze alle warmer gevoel met geweld wilde onderdrukken; maar nu kwam Willy, steeds den arm om zijne aanstaande geslagen, vlak vóór haar staan. „Voor mijn have en goe dmaakt gij u bezorgd, mama," zeide hij verwijtend. „Dat wilt ge in uwe hoede nemen; maar hebt ge dan geen woord en geen blik over voor het liefste en beste dat ik be zit? Zijt ge wezenlijk alleen hier gekomen, om mij te zeggen, dat gij naar Burgsdorf wilt gaan?' Mevrouw van Eschenhagen's mondhoeken tril den; hare stugheid was tegen deze vraag niet be stand. „Ik kwam om mijn eenigen zoon nog eens te zien eer hij in den oorlog, misschien in den dood gaat," zeide zij bitter en toch met iets droevigs in haar toon. „Ik heb 't van anderen moeten hooren, dat Buitenland. Het gaat met het vormen van een kabinet in Duitschland als in een gewonen roman. Eerst begint het te lijken of ze elkaar spoedig om den hala zullen vallen, doch dan doen zich plotseling allerlei strubbelingen voor, welke een onoverkomelijk letsel zyn, om een huwelijk te plegen en pas na vele in gewikkelde, vaak onbegrijpelijke kronkel wegen, hebben de partyen elkaar gevonden. Het verloop der Duitsche crisis geeft tot heden vrijwel hetzelfde beeld. Dan heette het weer dat de besprekingen een vlot ver loop hadden, met als de noodige afwisseling de tyding, dat een der partijen voor de zoo- veelste maal een spaak in het wiel had ge stoken. Allerlei denkbeelden en goede raad gevingen worden dan aan de hand geda de besprekingen te doen slagen, doch het nadeel van al deze goede en goedkoope wenken is wel, dat ze in de practijk niet zijn uit te voeren. De socialisten hebben te kiezen tusschen offers brengen en anders geen bondgenooten en waar zij het zijn, die een regeering moeten samenstellen, verkeeren de aangezochte bondgenooten by deze onderhandelingen in een gemakkeiyker positie. Nadat de kans op een ministerie steunende op de groote coali tie is vastgeloopën, is er nog geprobeerd dit te doen op de basis van de coalitie van Weimar, evenwel ook zonder succes. Daarna zijn de heeren operateurs begonnen aan het plan tot samenstellen van een kabinet be staande uit de kopstukken der vyf coalitie partijen, een kabinet van persooniykheden, zonder fractioneele verbintenissen. Dit zal nu de bemanning van het regeeriDgsscheepje zyn, doch of dit wel een lang en vrucht dragend leven beschoren zal zijn mag worden betwyfeld Het zal een waar kunststuk zön de vele klippen te ontzeilen en er bestaat groote kans op een politiek gescharrel zonder eind Zoowel voor de binnenlandsche als voor de buitenlandsche politiek van Duitschland, valt dit te betreuren. De stabilisatie der Fransche franc is een voldongen feit geworden. De oude, ziekeiyke en inwendig verzwakte franc heeft plaats moeten maken voor de nieuw geborene, ge baseerd op een goudwaarde van 551/3 milli gram goud, neerkomende op een waarde van 9.75 cent. De inflatie-periode in Frankryk is afgesloten en een nieuw tydperk van gezond financieel herstel is ingeluid. Mét deze stabilisatie is tevens gebroken met het oude, voorgaande systeem, n.l. waar bij de Fransche Bank vrflheid werd gegeveD tot uitgifte van een bepaald bedrag zonder meer, welk bedrag zoo noodig werd verhoogd. Het bedrag der uitgifte van papiergeld is nu onbepaald, doch de bank is verplicht te zorgen voor een gouddekking van 85 De uitdrukking onbepaald in dezen is dus niet geheel en al juist, aangezien ze bepaald wordt door de goudvoorraad. Dat de Fransche renteniers, die gedurende den oorlog hun geld ten deele in binnenlandsche leeningen hadden belegd, belangryke verliezen ïyden, is duidelijk, doch hun belangen hebben in deze moeten wijken voor de belangen van de geheele natie. Als een gevolg van deze stabilisatie zullen de prijzen van artikelen, liggende onder de wereldprijzen langzaam gaan stijgen, totdat ze zich geheel en al aan deze wereldprijzen hebben aangepast. Voor Frankryk en ook in internationaal opzicht is de stabilisatie, de geboorte der nieuwe franc, een belangryke gebeurtenis, tenvolle een gelukwensch waard. Mussolini heeft op de openingszitting van het congres van fascistische industrieelen in een enthousiaste redevoering nog eens de zegeningen van het fascisme in Italië verkondigd. Behalve deze lofzangen gaf de duce ook zijn meening over de wereldcrisis, de klassenstryd, het socialisme en het her stel der wereldcrisis. In het kort komt zijn opinie op het volgende neeri De wereldcrisis is aan de beterende hand, de klassenstrijd behoort sinds de laatste staking der mijnarbeiders tot het verleden en de leerstellingen van het socialisme zullen onherroepelijk verdwijnen. De Russische revolutie heeft het particulier kapitaal ver dreven en vernietigt en hiervoor in de plaats gezet het staatskapitalisme. Rusland is een zuiver kapitalistisch land in den hoogsten graad. Wij laten deze stellingen geheel voor rekening van den duce doch constateeren alleen even, dat ons van een staking van den klassestryd nog niets bekend is en dat Rus land, hoewel een kapitalistisch land zynde in den hoogsten graad, er dan toch maar zonderlinge begrippen op nahoudt. Wat de buitenlandsche politiek van Italië betreft, hierover heeft Mussolini in alle talen ge zwegen, zelfs over de gebeurtenissen in Joegoslavië heeft hy met geen woord gerept. Wat hij er misschien van gedacht heeft, was waarschijniyk niet voor publicatie ge schikt. Het grootste struikelblok tusschen Italië en Joegoslavië is het verdrag van Nettuni, waartegen vooral de Kroatische Boerenparty gekant is. Deze heeft reeds eerder heftig hiertegen geageerd, hetgeen tot bloedige botsingen in Belgrado heeft geleid. Bij een debat in de Spoepsjtina heeft de afgevaardig de, Dr. Pernar zich zoodanig opgewonden over beschuldigingen der oppositie, dat hy een revolver trok en zes schoten loste op hij hier is gekomen om afscheid te nemen. Bij zijne moeder kwam hij nietl En dat dat kon ik niet verdragen." „Wij zouden wél gekomen zijn," riep de jonge majoraatsheer; „vóór ons vertrek hadden we zeker nog een laatste poging aangewend om uw hart te vermurwen. Zie, moeder, hier is mijne uitver korene, mijne Marietta ze wacht op een vrien delijk woord uit uw mond Regina wierp een blik op het jonge paar, en wederom vertoonde zich een zenuwachtige trilling op haar gelaat, toen zij zag hoe Marietta zich be schroomd en toch zoo vol vertrouwen tegen den man aandrukte, aan wiens bescherming zij zich zoo volkomen toevertrouwde. De moederlijke ijver zucht had een laatsten zwaren strijd te bestaan maar eindelijk gaf zij zich gewonnen. Mevrouw van Eschenhagen stak het jonge meisje de hand toe. „Ik heb je eens beleedigd, kind," zeide zij half luid, „en je toen misschien ook onrechtvaardig beoordeeld; maar gij hebt mij mijn jongen ont roofd, die tot dien tijd toe niets anders kende en liefhad dan zijne moeder en die nu niets anders kent en liefheeft dan u we zijn quitte, dunkt mij." „O, Willy houdt niets minder dan vroeger van zijne moeder!" verzekerde Mariëtta ijverig. „Ik weet best, hoe hij onder die scheiding heeft geleden. „Zoo? Nu, dan zullen wij elkander wel moeten verdragen om zijnentwil," hernam Regina met een zwakke poging om te schertsen, die haar echter nog niet goed gelukte. „Wij zullen ons angstig ge noeg over hem maken, als wij ons hem daar in het veld voorstellen aan zorg en kommer zal 't niet ontbreken. Wat denkt ge, kind zouden wij 't niet gemakkelijker dragen, als wij 't samen doen?" afgevaardigden der Kroatische Boerenparty, waardoor een neef van den bekenden partij leider Stephan Raditsj op slag gedood werd en twee anderen zwaar gewond. Opnieuw wordt door deze ondoordachte, onverant- woordeiyke daad, groote beroering gewekt in geheel Joegoslavië, nadat daük zy bui- tenlandschen invloed, de voorgaande woelin gen waren geluwd. Het stelt ons duidelijk en klaar voor oogen, dat de Balkan nog altyd een zeer gevaarlyken kruitvat is, wat al heel spoedig tot explosie kan worden gebracht, dat de vrede daar aan een zyden draadje hangt. De atmosfeer is daar met electrici- teit geladen, de haat tegen Italië onder de Kroaten is niet gering. Dat er behalve den Balkan nog meerdere gebieden zyn in Europa waar het broeit, wat weinig goeds voorspelt, weten we uit de Poolsche-Litausche kwestie. Vriend Wol- demaras was biykbaar bezorgd, dat de wereld dit niet voldoende zou weten en daarom heeft hy zich meer duidelijk, dan verstandig uitgelaten Dat deze staatsman niet spoedig naar welmeenenden raad luistert, zelfs naar dringenden raad, dat is meer dan bekend. Voor dezen man biy ft Wilna een nachtmerrie, wat hem nimmer meer loslaat. Op een by- eenkomst van Litausche scherpschutters, een organisatie, die by de bevryding van Litauen een groote rol heeft gespeeld, zat Woldemaras weer eens lustig op zyn stok paardje, en hierby verklaarde deze vriend van herrie het volgende: De lijst van gevallen scherpschutters, die gevallen zijn op het veld van eer, is nog niet gesloten. Met spanning zie ik uit naar het oogenblik, dat Litausche scherpschutters met vliegende vaandels Wilna binnentrek ken. Zy weten nu meteen wat we kunnen verwachten van de verdere onderhandelingen met Polen. Wij begrijpen alleen maar niet, hoe iemand zooals Woldemaras, die naast staatsman tevens professor is, al weet nie mand waarin, zoo weinig zin heeft voor de werkelijkheid en zulke dwaze en hoogst ge- vaariy ke redevoeringen in het openbaar durft uit te spreken. Velen zullen met ongeduld uitzien, dat Woldemaras met vliegende haast en niet met vliegende vaandels, zyn diplo matieke jas aan de kapstok haDgt en dit spelen met vuur in een gevaarlijke omge ving staakt. Er loopen altyd nog meer... dan er opgesloten z{jn. Van de verdere buitenlandsche berichten memoreeren we: Het groote proces tegen de ingenieurs en technici in Rusland, dat met zooveel recla me is begonnen en waarin de beschuldigden werden vervolgd wegens sabotage en onder mijning der Sovjet, is nog niet ten einde en dreigt uit te gaan als een nachtkaars. In Weenen is het groote proces begonnen tegen Bela Kun plus nog eenige helpers, beschuldigd van spionage voor de commu nisten. Het publiek en ook de pers wordt gefouilleerd op, aanwezigheid van wapens, alvorens te worden toegelaten. De Ooscen- rijksche minister van justitie, die de uit levering van Bela Kun naar Hongarije heeft geweigerd, laatst genoemde heeft niet eeD appeltje, doch een heele mand zure appelen met broeder Bela Kun te schillen, heeft zyn ontslag ingediend, nu zyn eigen party deze weigering tot uitlevering niet onderschrijft De voortgezette reddingspogingen om No- bile en zyn mannen te redden, hebben in zooverre succes gehad, dat de Zweedsche luitenant Lundborg een daling op het ys by het kamp van Nobile heeft kunnen verrich ten en deze heeft kunnen redden. By een tweede landingspoging is het toestel zooda nig beschadigd, dat hy noodgedwongen deelt in de onaangename positie der nog niet ge redde pooionderzoekers Omtrent het Jot der overige bemanniDg is nog niets bekend, evenals omtrent het lot van Amundsen, welke ook was uitgevlogen om Nobile te redden en die niet is teruggekeerd Ook hier over beersebt ernstige ongerustheid Volgens een courantenbericht of leugen is er in Egypte een zeshng geboren. De vader geeft teekenen van verstandsvei bliste ring. Waarscbynjyk zullen de Amerikanen dit record trachten te breken, maar dan met konynen, doch dit zullen ze er waarschyn- »yk niet by vermelden. INGEZONDEN MEDEDEELING. Doorzitten |D(lDni Stukloopen j T U IxU Zonnebrand w t f-k w en Smetten I Zij breidde de armen uit en de volgende seconde lag Marietta snikkend aan hare borst. Ook in dat oog van de moeder blonk een traan, toen zij zich neerboog om hare aanstaande dochter te kussen; maar daarop zeide zij op haar ouden kommandee- renden toon: „Niet schreien hoor! Het hoofd omhoog, Mari etta I De aanstaande van een militair moet zich dapper houden, vergeet dat nietl „De vrouw van een militair l" verbeterde Willi- bald, die met schitterende oogen hierbij stond. „We hebben juist afgesproken, ons vóór mijn vertrek te laten trouwen." „Nu, dan behoort Marietta ook van rechtswege op Burgsdorf thuis," hernam Regina, die niet bij zonder vreemd van dit besluit ophoorde en 't eigen lijk zeer natuurlijk scheen te vinden. „Geen tegen werpingen, kind! De jonge mevrouw van Eschen hagen heeft te Waldhofen niets meer te maken' behalve als zij bij haar grootvader op bezoek is. Of zijt ge misschien bang voor je knorrige schoon moeder? Nu, mij dunkt, ge hebt aan hém hier wees zij op haar zoon „een voldoenden beschermer, zelfs al is hij niet thuis. Hij zou in staat wezen, zijn eigen moeder den oorlog te ver klaren, als zij zijn vrouwtje niet op de handen had gedragen." „Ja, dat zal ze wel doen, daaraan twijfel ik niet!' viel Willy in. „Als mijne moeder maar ééns haar hart laat spreken, dan doet ze 't ook goedl" „Ja, nu kunt ge wel'vleien en flikflooien!" zeide mevrouw Regina met een bestraffenden blik. „Gij komt dus mee naar je aanstaande woonplaats, Marietta. Over het bestuur van het landgoed be hoeft gij je niet te bekommeren, dat's mijn zaak; zoo'n klein ding als gij staan toch de handen ver- 18 SPORT EEN OPVOEDINGSMIDDEL! Als ik de geschiedenis doorblader, dan zie ik by de Angel-Saksische volkereD, dat sport en opvoeding één geheel uitmaken. Tegen het overdrijven van sport is heel veel te zeggen, en door overdrijving ontstaan er veel gevaren, die maar al te goed bekend zyn. 't Is dus niet noodig hier al die gevaren te gaan opsommen. Ons voorzetsel „te" past alleen maar by het woord tevreden(te huis klinkt ook heel mooi)) Te veel, te weinig, te hoog, te diep, te rjjk, te arm, te godde loos, te godsdienstig, te beleefd, te brutaal, te ijverig, te lui, enz. enz. is nooit goed Men voelt het zelf dat tusschen te en te de gulden middenweg ligt. Als ik nu over sport en opvoeding ga spreken, dan wil dit nog geenszins zeggen, dat ik blind ben voor de excessendie de sport medebrengt. Van het kijken naar sport, van sport bladen en tydschriften enz. spreek ik niet. Mijn bedoeling is, de matige, verstandige en goed geregelde sportbeoefening te bezien, en haar invloed by de opvoeding aan te toonen. Zeg, vadertje, zeg schoolmeestertje, heeft u weieens met uw jongens of leerliDgen gezwommen of een fietstoer gemaakt? Heeft u toen niet opgemerkt, hoe het natuuriyke van uw jongen naar voren trad en er tus schen u en uw pupil een echte vertrouwe lijke kameraadschap ontstond? Bij het overwinnen van moeiiykheden, bij het krach toef en en, bij het stoeien en worste len, daar ontmoeten leermeester en leerling zich. Daar leeren zy eikaars karakter-eigeD- schappen in een oogwenk kennen. Heeft u wel eens met uw zoontje gestoeid, en heeft u toen niet de warmte van dat jong^ bloed gevoeld? Heeft u toen niet opgemerkt by uzelf, dat u niet meer zijn vader of leer meester was, en bij u niet meer als zoodanig beschouwde? Viel het u niet op, dat gein oogenblibken van stryd om een gemeen schappelijke overwinning of om de overhand keerd, en ik zou 't ook niet kunnen verdragen, dat iemand mij in de wielen reed, zoolang ik op Burgs dorf ben. Als ik weer heenga, is 't een andere zaak; maar ik voorzie wel, dat Willy je levenslang als een prinses zal behandelen In vredesnaam, als hij maar gezond en ongekwetst weerkomtl" Zij stak haar zoon nu ook de handen toe, en beiden hadden elkaar misschien nog nooit zoo hartelijk omhelsd als ditmaal. Toen zij alle drie een kwartier later het huis binnentraden, ontmoetten zij hier den opperhout vester, die juist de gang inkwam en op het gezicht van zijne schoonzuster letterlijk achteruitdeinsde van schrik. Regina verlustigde zich wezenlijk in zijne verrassing. „Nu, Maurits, ben ik nu nog het onverstand en de stijfkoppigheid in persoon?" vroeg zij, hem de hand toestekend; maar Schönau, die het voor acht dagen ontvangen blauwtje nog niet kon ver kroppen, hield de zijne terug en mompelde slechts iets onverstaanbaars, waaruit men ongeveer kon opmaken, dat 't lang genoeg geduurd had, eer het verstand voor den dag was gekomen. Daarop wendde hij zich tot het jonge paar. „En dus, dat gaat er eerstdaags op los! Dokter Volkmar, dien ik tegenkwam, vertelde 't mij zoo straks, en daarom kom ik hier om mij als bruids jonker te presenteeren. Maar nu de moeder zelve bij het huwelijk tegenwoordig is, kan ik misschien gemist worden." „O, gij zijt ons daarom niet minder hartelijk welkom, oom!" riep Willibald, „Ja, als figurant kan ik bij zoo'n gelegenheid wel dienst doen!" knorde de opperhoutvester met een stekeligen blik op zijne schoonzuster. „En dus een huwelijk voor de troml Dat's maar waar, Willy gij geeft den besten romanheld niets toe, en van u had ik dit wel het allerminst verwacht. Overigens is mijne Toni tegenwoordig al even romantisch gezind; zij en Waldrof hadden er ook niets tegen gehad, vóór zijn vertrek met stoom te trouwen; maar daarvoor heb ik een stokje gestoken, want bij ons zijn de omstandigheden van geheel anderen aard en ik bedank er voor, daar nu alleen te zitten koekeloeren." Wederom zag hij grimmig naar den kant, waar mevrouw van Eschenhagen zat; maar deze trad thans op hem toe en zeide vriendschappelijk: „Knor niet, Maurits! We hebben ons immers nog altijd verzoend, als wij 't niet eens warendat willen we ditmaal ook doen. Ge ziet ten minste, dat ik ook eens ja kan zeggen, als ik merk dat het geluk van mijn jongen daarvan afhangt." De opperhoutvester bedacht zich een oogen blik; maar daarop greep hij de hem aangeboden hand en drukte deze hartelijk. „Dat zie ik," stemde hij toe. „En nu zult gij je misschien dat verwenschte neen-zeggen voor goed afwennen ook in een ander opzicht, Regina!" In het paleis van vorst Adelsberg en in diens studeerkamer stond de slotbewaarder van Ro- deck, die naar de stad ontboden was om vóór het vertrek van zijn jongen meester nog verschei dene bevelen en instructies in ontvangst te nemen. Egon, die reeds in de unifrom van zijn regiment was gekleed, had nog mondeling het een en ander beschikt en zond den ouden man nu heen. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1