|G MIDDELHARNIS DAAROM LEES HET DIKWIJLS EN VERGEET HET NOOIT zeil van f 2.00. sren U vakkundige bediening WOENSDAG 27 JUNI 1928 DWAALLICHTEN. Land- en Tuinbouw. |r. d. Wal Ieperen. v. d. Wal nema uit Beeskerk. Is en nam. uit t R'burg. Pge. sraa. 1] Nieborg ITE. .eeskerk plois uit Irlli uit VS. rerd de tinciale imissie gehouden in de raadzaal van het Stadhuis alhier. In deze vergadering werd o.m. behandeld de voorgenomen slooping van de oude wo ningen tegen het Raadhuis. Omtrent deze aangelegenheid zal de com missie van nader advies dienen en overleg plegen met het Gemeentebestuur. Deze bespreking werd bijgewoond door den Burgemeester. Na afloop der vergadering werden onder leiding van den Burgemeester en van den plaatseiyken correspondent, notaris Yan Buuren, de kerk en eenige bezienswaardig heden op archeologisch gebied bezichtigd. —Vrijdag en Zaterdag zal het Geneologisch- Heraldisch Genootschap „de Ne4erlandsche Leeuw" een bezoek brengen aan Goeree en Overflakkee. Het gezelschap komt heden Vrijdagavond te Middelharnis aan en zal alhier en te Sommelsdyk overnachten. Kerken en andere bezienswaardigheden zullen worden bezichtigd. SOMMELSDIJK. Zaterdag j.l. bracht de Provinciale Zuid-Hollandsche Archeologische Commissie een bezoek aan onze gemeente. Met den Burgemeester en den correspon dent notaris Van Buuren, werden de kerk, de oude gevels in de Kerkstraat, alsmede nog enkele oude gebouwen bezichtigd, be nevens de grafkelder van de familie Van Aerssen. Ook werd een bezoek gebracht aan het sociëteitsgebouw „den Doele" waar met belangstelling kennis werd genomen van enkele oude bezienswaardigheden. IIN. A;Omdat de placht trek- 1 prijs zult me vloer- wenschen, J voor be- Wnformeert Iele voor- i>c/if bij onze mdec tfge- U het gerust met water kunt reinigen. nd Juni 63 kamers er mede belegden llegd; het beste bewijs dat het door ien. [ijgen- >rradig hebben, srkrijgbaar. en leveren U net en zonder veer 4 3.25 ;heel compleeta 1.40 Jerschillende soorten vanai 2.— (met bal in het midden) vanaf b op Hygiënisch en i gratis Prijscourant met belangrijke r gehuwden (10 ets. postz. Insluiten). E. M. HUFKENS, (MAISON SAN1TAS.) hekade 7, nabij Witte Huis, Rotterdam Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,075 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 66 Pluimveeteelt. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonné's worden gezonden aan Br. B. J. C. te Hennepe, Diergaarde- singel 96a Rotterdam. Postzegel van 7| cent voor antwoord insluiten en Blad vermelden. Over de Roode Kuiken-Geesel. Waterbuibjes der konjjnen. Kippen. Wolkenkrabbers en Karnemelk. We kennen nu de oorzaak der coccidiosis der kuikens en meteen die van buikwaterzucht der konijnen. Ik wil deze ziekte daar zij nog al veel voorkomt even van meer nabfl be kijken. Bjj de kuikens leven en verwoesten de parasieten voornamelijk het darmkanaal, bij de konijnen zyn de parasieten in de lever gehuisvest en wel meestal in de galgangen. Br wordt wel opgegeven dat in Duitschland ongeveer 85 der konijnen besmet is. Vooral in landen zooals Duitschland, Frankrijk en België waar de konijnenhouderfl een echte volksbezigheid is, zoowel uit liefhebberij als om nut (vleesch en pels) kan een dergelijke ziekte zeer schadelik zijn. Ook in ons land neemt de konijnenhoudery in den laatsten tijd vooral met het oog op pelzen zeer snel toe. De besmetting der konijntjes meestal jonge, en ook wel van bazen vindt plaats doordat zfl de parasieten in den vorm van cocysten met vervuild of nat voer opnemen. Men schrijft daarom de ziekte vaak toe aan het voeren van nat voer, doch dit is onjuist. Het zit niet in het natte voer doch in de parasie ten die zich op het natte voer bevinden Zoodra de sporozoiten in den darm vrijkomen, blij ven ze niet zooals bij kuikens in den darm, doch ze trekken door de uitvoerbuis der gal blaas naar de lever en vermeerderen zich nu hier in de wanden der galgangen, waar de gal afgescheiden wordt. Men krygt dus ver nietiging van den wand der galgangen en tevens ontsteking en bindweefselwoekering. De occysten die door de parasieten gevormd worden verlaten weer door middel van de gal en den mest het lichaam en besmetten de geheele omgeving. Verschijnselen. De voornaamste verschijn selen zijn: voedingsstoornissen, vermagering, zwakte, gebrek aan eetlust, vochtafzetting in den buik. Dit verschijnsel valt natuurlijk van de buitenwereld het duidelijkste op. De buik der konijntjes kan geweldig opzwellen en door de vermagering van het lichaam is het net of de diertjes hoe langer hoe grooter worden, naarmate de buik meer opzwelt. Er kan ook geelzucht optreden en in het laatste stadium ziet men hevige diarrbe. Ook treedt neuskatarh op, waardoor dus de neus voebtig wordt, tenslotte krijgen de diertjes krampen of worden verlamd. Soms sterven ze plotseling. Bfl jonge konijntjes duurt de ziekte meestal twee tot drie maanden en soms sterft een geheele konijnenfokkerij er door uit. Lijkopening. In de lever vindt men witgele puntjes ter grootte van een speldeknop tot zelfs een hazelnoot toe De inhoud dezer kleine abcesjes is room- of kaasachtig eD en als men er een klein puntje van onder een microscoop bekijkt ziet men dat het krioelt van occidiën. Aan behandeling valt niet te denken, men kan met de geneesmiddelen toch niet de lever FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 75) Te Waldhofen, in den kleinen tuin achter het huis van den dokter, stond Willibald, druk en ijverig in gesprek met den grootvader van zijne verlooide, die vóór hem op de bank zat en 't niet geheel eens scheen te zijn met datgene, wat Willy hem voorhield. „Maar dat's een ongehoorde overrompeling, Willy!" zeide hij hoofdschuddend. „Je verloving met Marietta is nog niet eens publiek, en nu wilt gij hals over kop trouwen! Wat zullen de menschen daarvan wel zeggen?" „De menschen vinden alles begrijpelijk in den tegenwoordigen toestand van zaken," antwoordde Willibald, „en om de vormen en den uiterlijken schijn kunnen wij ons bovendien in geen geval bekommeren. Ik moet in den oorlog en nu is 't mijn plicht, hoe 't ook met mij afloopt, voor Marietta's toekomst te zorgen. Ik kan het denkbeeld niet verdragen, dat ze na mijn dood weer het tooneel zou moeten betreden of van de genade mijner moe der afhankelijk zijn; het vermogen, dat eens het mijne moet worden, is nu nog in handen van mijne moeder, die de uitsluitende beschikking daarover bereiken en kan dus niets uitrichten. Men kan alleen de ziekte voorkomen door te zorgen dat de konijntjes met het voer geen smetstof naar binnen krijgen. De uiterste zindelijkheid is dus noodig. In België en Franktyk waar ik jaarlijks de groote internationale tentoonstellingen bezoek, vindt men op deze tentoonstellingen groote afdeelingen aan de konijnenhouderij gewijd. In dit opzicht zijn wij in ons land nog geweldig ver achter en wordt op de groote tentoonstellingen, ook al ziet men er de konijnen, de hokkenbouw, voedermethodes eDZ. totaal genegeerd. In Parijs zag ik dit jaar dat men voor de moderne konijnenhokken meer en meer het hout door eternietplaten vervangt. Ik zag groote hokken voor een twintigtal konijnen in tijd van enkele minuten opbouwen uit vakjes van eterniet die in vooraf gereed gemaakte latten met sponningen geschoven werden, net als meubelmakers achterwanden van kasten enz. opbouwen. De vloeren dezer moderne hokken zfln meestal van gaas en worden niet met stroo bedekt. De konijnen schijnen gauw aan dezen gaasbodem te wen nen. Alleen in een hoek van het hokje is een zitplank waar de dieren van tijd tot tyd op gaan zitten. Terzjjde bevinden zich de ruiven waarin het groenvoer of hooi gelegd wordt. Er mag natuurlyk geen sprake van zijn dat groenvoer op den bodem terecht komt waar het door den mest besmet zou kunnen worden. Onder den gaas-bodem bevindt zich een soort schuiflade van gegalvanisserd ijzer. Deze lade is gevuld met een laag turfmolm ter hoogte van eenige centimeters. Alle urine trekt dus direct in de turfmolm en daar turfmolm een enorm groot opslorpsvermo- gen heeft en sterk stank werend werkt heeft men in een dergelijk konijnenhok niet den minsten last van den zoo beruchten konijnenstank. Daar de mest direct door den gazen bodem naar beneden valt is dus ook besmetting van den bodem zeer gering. Bovendien ligt ook de bodem los en kan men dezen er zeer gemakkeiyk uitschuiven en ontsmetten. Op deze manier nu slaagt men er in de konynenhouderij uit te breiden en coccidiosis te vermyden. Op het groote gevaar der synetstofdragers heb ik al gewezen. Zoowel kippen als konij nen kunnen als zij licht aangetast zijn, ge nezen. De smetstof gaat dan echter niet uit het lichaam doch biyft er in en de dieren raken met den mest steeds smetstof kwflt. Vandaar dus dat het hoogst gevaarlijk is kuikens op terrein te laten loopen waar kippen geweest zyn. Teneinde de terreinbesmetting op te heffen maakt de pluimveehouderij van een tweetal methodes gebruik. 1. De kuikenrennen worden telkens diep omgespit en bezaaid met snelgroeiende plan ten, kool enz. Deze reinigen als het ware den bodem, verbruiken de organische stoffen en als het gewas geoogst is, kan men er het volgend jaar weer kuikens op zetten. 2; Dit is de nieuwere Amerikaansche-Ca- nadeesche methode. Deze werkt al heel revo lutionair en ik kom daarop nog wel terug. Deze methode komt er eigenlek op neer dat men de kuikens geheel binnenshuis op fokt. Dit geeft talrijke voordeelen, waarvan er een is dat men de besmetting voorkomt. De Canadees redeneert aldus: In mijn kui- heeft. Ik bezit alleen het majoraat, dat als ik kom te sterven, aan een zijlinie vervalt; maar een fami- liewet verzekert aan de weduwe van den vorigen majoraatsheer een grooten lijftocht. Ik wil mijne aanstaande, als 't mij niet vergund is uit den oor log terug te komen, althans den naam en de positie geven, waarop zij recht heeft en kan niet gerust te velde trekken, als dit alles niet vooraf geregeld is." Hij sprak bedaard, maar volkomen zeker van zijne zaak. De beschroomde, onbeholpen Willi bald was niet te herkennen in dien jongen man, die de omstandigheden zoo klaar doorzag en zoo flink zijn verlangen bepleitte. Hij had in dit laatste halfjaar een goede leerschool doorloopen en zijne zelfstandigheid in den strijd met zijne moeder voortdurend moeten oefenen en die oefening had vruchten gedragen, zag men. Ook zijn uiter lijk was mannelijker, gunstiger dan vroeger; hij scheen, zooals de opperhoutvester 't uitdrukte, eigenlijk nu eerst een mensch te zijn geworden. Dokter Volkmar kon hem geen ongelijk geven. Hij wist, beter dan iemand, dat Marietta, als de oorlog haar verloofde van hare zijde nam, weer onbeschermd en onbemiddeld achterbleef, en ook hem zonk een pak van het hart, als hare toekomst verzekerd was. Zoo maakte hij dus geen tegen werpingen meer en vroeg alle „Wat zegt Marietta zelve daarvan? Is zij 't met je eens?" „O ja! Wij hebben dat gisteren avond, terstond na mijne aankomst besloten. Ik heb haar natuur lijk niets gezegd van verzorging en lijftocht, daar zij 't vreeselijk zou gevonden hebben, als ik haar mijn dood als iets waarschijnlijks had voorgesteld; maar ik hield haar voor, dat als ik gewond mocht kenhuis kan ik den vloer desnoods iederen dag grondig ontsmetten en dat kan ik met den grond buiten niet. Hoe moeiiyk grond- ontsmetting is zag ik op Prince Eduard Island aan de kust van Canada. Men heeft daar ongeveer 1000 zilvervos-fokkeryen en net als by de kippen heeft men daar allerlei misère met ziekten. Er is een ziekte van de punt van den staart, waardoor de vos vrij wel waardeloos wordt. Om nu den grond te ontsmetten gebruikt men groote steek vlammen, ongeveer viermaal zoo groot als een vlam waar de schilders de verf mee af branden. Op die manier wordt de grond uitgegloeid. Men behoeft echter niet te vra gen wat dat kost aan benzine en arbeids loon. Vandaar dat men meer en meer de kuikens binnenshuis gaat opfokken. Dit kan alleen als men er met het voer op rekent (zeer vitamine-rijk) en met de ramen. (Geen glas, dat ultraviolette stralen tegenhoudt) Zoo ziet men in Amerika tegenwoordig kippen-huizen soms van vyf verdiepingen, dus geweldige gebouwen. Beneden in den kelder staan de broed machines, gelijkvloers zitten de kuikens, daarboven de jonge hennen, en op den zol der de fourage-magazijnen. Door trechters en buizen verdeelt men het voer snel over de verschillende verdiepingen en eveneens kan men het geheele gebouw snel reinigen door het vuil in trechters te vegen, die op buizen aan den buitenwand uitkomen en alles ineens geleiden in wagentjes die be neden op rails langs het gebouw loopen. Van Kippen-wolkenkrabbers gesproken. Zooals gezegd melkzuur doodt de cocci- dien. Melkzuur vormt zich in den darm uit melksuiker, dus wil men onder een koppel kuikens de coccidiosis tegengaan dan geeft men de kuikens karnemelk te drinken en mengt het meelvoer met melkpoeder, dat veel goedkooper is dan karnemelkpoeder. Karnemelkpoeder kost ongeveer 60 de 100 K.G. en ondermelkpoeder ongeveer 31. De. Te Hennepe. Voor huis en hof. Juli in den bloementuin. Juli, de bloeimaand, doet de liefhebber ten volle genieten van zijn tuin, welke nu op het hoogtepunt van zyn ontwikkeling is. Bloeiende rozen, anjers en anderen vergoeden ons ruimschoots al de zorgen en moeiten welke we aan den tuin hebben besteed, zor gen en moeiten, welke geiy ktydig inspanning en ontspanning zfln geweest. Welk een ge not, welk een aangename afwisseling biedt het tuinieren, na al het haastende, jachtende leven. In den tuin worden we weer even onszelf, verwisselen we even de automaat voor den mensch en verheugen we ons over de wonderen en schoonheid der schepping. We gaan voort met de gewone werkzaam heden in den tuin welke we in ons voor gaand artikel hebben besproken als: opbinden, wegsnijden van uitgebloeide bloemen, schof felen, harken en nu de zomer zich werkelijk laat gelden, met gieten. Van de grootbloemige violen, welke du zoo goed als uitgebloeid zijn, verzamelen we de r(jpe zaadknoppen en leggen deze in de zon te drogen. De vrijkomende zaden wor den droog opgeborgen tot de zaaitijd, in dezen Augustus. Van de afstervende tulpen wor- worden, zij als mijne vrouw dadelijk zonder eenig bezwaar bij mij kon komen en blijven, en dit be sliste de zaak. Ons huwelijk zou toch maar in alle stilte voortgang hebben gehad." Ztjn aangezicht betrok bij deze laatste woorden en de dokter zeide zuchtend: „Ja, wie zou zin hebben een groot feest te vieren, als het jonge paar zonder moederlijken zegen voor het altaar moet treden? Hebt ge wel al het moge lijke gedaan, Willy?" „Alles!" antwoordde de jonge majoraatsheer ernstig. „Gelooft ge niet, dat 't mij hard valt, op zulk een dag mijne moeder te missen? Maar ze liet mij geen keus, en ik moet 't mij dus getroosten. Ik zal dus nu dadelijk de noodige stappen doen en heb mijn papieren al in dat vooruitzicht meege bracht." „En denkt ge dan, dat het huwelijk binnen zoo korten tijd zal kunnen doorgaan?" vroeg Volkmar op twijfelachtigen toon. „In dezen tijd wel. Voor ieder, die nog gauw wil trouwen, worden de formaliteiten zooveel moge lijk beperkt en alle omslachtigheden nagelaten. Zoodra Marietta mijn vrouw is, gaat zij met mij naar Berlijn en blijft daar, totdat mijn regiment vertrekt. Dan komt ze bij u terug, totdat de veld tocht is afgeloopen." Volkmar stond op en stak hem de hand toe. „Ge hebt gelijk, dat is het beste in de gegeven omstandigheden. Wel, kom aan, mijn zang vogeltje, wilt ge dus waarlijk zoo schielijk trouwen als je galant dat wenscht?" Deze vraag was tot Marietta gericht, die juist den tuin inkwam. Haar bleeke wangen droegen nog de sporen van tranen, maar toch was 't een gelukkige uitdrukking, waarmede zij zich aan den de bollen gerooid, in de schaduw ge droogd, ontdaan van bloemstengel en wortel en gesorteerd op een droge, frissche plaats bewaard. De rozenstruiken worden geinspecteerd op de aanwezigheid van bladluizen en waar deze parasieten worden waargenomen, be sproeid met in voorgaande artikelen aange geven oplossingen. De jonge struiken en vooral indien de struiken niet al te best zijn ontwikkeld, kunnen we beter niet laten bloeien. Daarvoor worden alle bloemknoppen afgenomen, waardoor de plant beter in staat is nieuwe krachtige scheuten te vormen en zich te versterken. Om goed ontwikkelde bloemen te kragen nemen we van de andere struiken de zyknoppen weg, zoodat alleen de hoofdknoppen overbleven. Deze geven dan de prachtigste rozen. By het afsneden van rozen voor bouqetten verdient het aanbe veling met het oog op de planten, de bloem stengels niet al te lang af te snyden. Verschillende éénjarige en vaste planten dragen in Juli vruchten. Deze kunnen worden verzameld, waardoor we op goedkoope wyze aan nieuw zaad komen. Al deze vruchten verzamelen zou van het goede te veel wor den en bovendien zou de qualiteit van het zaad niet al te best worden. Om de beste zaden te verkregen, passen we ook by de bloemen selectie toe. Gedurende den bloei merken we de besteen mooiste en zuiverste bloemen, door den bloemstengel te omwinden met een lintje of iets dergelijks. Zyn de vruchtjes dezer bloemen zoover, dat ze ver zameld kunnen worden, dan leggen we ze eenige dagen te drogen, dragen zorg dat de soorten niet verward raken, door iedere soort apart te leggen en den naam er by te noteeren en verkrygen op deze wyze prima zaad met in den regel een hooge kiemkracht. Zaden van bloemplanten welke moeilijk variëteit-zuiver biyven, kunnen we beter bij een vertrouwd zaadhandelaar bestellen. Door het afsterven der voorjaarsbloem bollen en het rooien hiervan zyn verschil lende bloemperken leeiyk kaal geworden. Deze kunnen nu nog worden aangevuld met verschillende potplanten en eenige éénjarige planten, als goudsbloemen, leeuwenbekjes, reseda's en meerdere soorten. Er is keus ge noeg en het behoeft geenszins veel geld te kosten. Met zeer bescheiden middelen is reeds heel veel te bereiken, mits er maar voor een juiste soortenkeus wat opvolging betreft, wordt gezorgd. In een goed onder houden bloementuin, moeten we vaDaf het voorjaar tot diep in het najaar steeds over voldoende bloemen kunnen beschikken. Wat onze kamerplanten betreft, deze moeten gedurende den zomer geregeld wor den begoten en wat de bladplanten aanbetreft, deze verlangen geregeld met een vochtigen doek voorzichtig te worden afgenomen. Hier bij mag in geen geval de onderkant der bladeren worden vergeten, want de onder kant is een welkome schuil- en verbiyfplaats van allerlei parasieten, welke den groei der planten ondermynen. Willibald's zijde voegde. „Ik ben elk oogenblik gereed, grootpapa," antwoordde zij, met innige teederheid tot den man harer keus opziende. „Het afscheid zal ons min der zwaar vallen, als wij elkaar geheel toebe- hooren, en gij vindt 't immers goed, niet waar?" De oude heer zag half bedroefd, half verheugd het jonge paar aan, dat zich slechts zou vereeni gen om weer te scheiden. „Nu, trouwt dan in Gods naam!" zeide hij ge troffen. „Ik geef je van harte mijn zegen I" Schielijk werd nu al het noodige verder afge sproken en bepaald. Het huwelijk zou zoodra mogelijk, natuurlijk in alle stilte en eenvoudigheid plaats hebben, en Willibald wilde dien zelfden dag nog naar Furstenstein gaan, om den opperhout vester, die hem met zijne vroegere hartelijkheid het nieuwe engagement van zijne dochter had ge meld, zijn zoo even opgevat voornemen mede te deelen. Dokter Volkmar ging nu uit om een zieke te bezoeken en Willy bleef met zijne aanstaande alleen. Zij hadden elkander in zoo lang niet gezien en nu lag de toekomst zoo somber en dreigend vóór hen! Maar de eerstvolgende uren en dagen behoorden hen toch nog toe, en die gedachte bracht hen ondanks alles in een gelukkige en opgeruimde stemming. In een halfluid gekeuvel verdiept, merkten zij 't niet, dat de huisdeur geopend werd en iemand met langzame, min of meer aargelende schreden de gang doorkwam. Eerst toen zij een damesjapon over het kiezelzand hoorden ruischen, zagen zij om en sprongen beiden tegelijk op. „Moeder!" riep Willibald, verheugd en ver schrikt, maar sloeg tevens den arm om Marietta als om haar voor nieuwe beleedigingen te bescher- DE Z W A RTE BESSEN OOGST. Gezien het resultaat, dat het vorige jaar is bereikt met het geven van eenige voor lichting, inzake de behandeling van de zwarte- bessen voor de veiling, gevoel ik me genood zaakt, ook dit jaar weer het een en ander onder de aandacht van belanghebbenden te brengen. Gelukkigj^dat de redacties van onze plaatselyke bladen zoo welwillend z(jn, my daartoe in de gelegenheid te stellen. Ik zou anders geen middel weten, hoe ik alle bes- sentelers zou kunnen bereiken. Myn wenken luiden als volgt: le. De bessen moeten zorgvuldig worden geplukt, vrij van blad en niet te rflp. Er mag gerust nog een groene door loopen. Overrype bessen gaan direct tot schimmel over en zyn dientengevolge zoo goed als waardeloos. 2e. De met bessen gevulde manden moe ten worden afgewogen op lij K.G inclusief mand. Voor onderwicht wordt het dubbele tekort afgetrokken. 3e. Iedere mand moet voorzien zyn van een kaartje, waarop vermeld naam en woon plaats van den afzender. Van eventueel niet volle manden moet ook het netto-gewicht worden opgegeven. Voor het zoek raken van ongeadresseerde manden wordt niet ingestaan. 4e. De bessen moeten uiteriyk 5 uur ter veiling zijn aangevoerd. Later aangevoerde bessen kunnen denzelfden dag niet meer worden geveild. 5e. Manden worden op aanvrage gratis per R.T.M. toegezonden, mits ze weer gevuld per tram naar de veiling worden vervoerd. Hen, die hunne ledige manden per tram laten toezenden en geen kennis geven, dat ze de gevulde manden per andere gelegen heid ter veiling voeren, zal een dubbele vracht in rekening worden gebracht. Aangezien het fust beperkt is, is het ten zeerste gewenscht, dat niet te veel fust wordt aangevraagd. Het teveel aangevraagde moet onmiddeliyk terug worden gezonden. Voor aanvang van de bessen veilingen ver wijs ik naar de advertentie in dit blad. Hoogachtend H. VAN HEEST Veilingmeester Troef. Hebt u dan geen auto, mynheer de baron, dat ik u altyd te voet zie gaan? Neen; zoover heb ik het nog niet ge bracht. U belieft te schertsen. Ik heb er immers ook wel een? Ik scherts volstrekt niet. Ik betaal liever myn schoenen contant, dan dat ik een auto op afbetaling neem. Noodelooze moeite. Neefi O, wat ben ik biy u te zien oom! Hoe maken het mfjn goede tante en de lieve, kleine nichtjes, en... OomAl goed, al goedIk leen je dezen keer toch niets. Hij vorderde best. Hoet gaat het met je treurspel? O heel goedop een na heb ik ze alle maal dood! men; want het gelaat van mevrouw van Eschen- hagen, die op eenigen afstand was blijven staan, stond streng en knorrig en in hare houding lag niets, dat eenige verzoenende gezindheid aan duidde. Zonder notitie van het jonge meisje te nemen, wendde zij zich uitsluitend tot haar zoon. „Ik hoorde van Adelheid, dat gij hier waart," hief zij op bitsen toon aan, „en nu wilde ik eens komen vragen, hoe 't op Burgsdorf gesteld is? Hebt gij voor een plaatsvervanger gezorgd gedu rende je afwezigheid? Men weet niet hoe lang de veldtocht kan duren." De verheugde uitdrukking op de wezenstrekken van den jongen majoraatsheer verdween hij had op een andere begroeting gehoopt bij deze onver wachte komst van zijne moeder. „Ik heb zooveel mogelijk voorzorgen genomen," antwoordde hij. „Bijna al de knechts zijn natuur lijk onder de wapens geroepen, de opzichter moet dezer dagen ook weg, en een plaatsvervanger is' in dezen tijd niet te krijgen. De werkzaamheden worden dus tot het noodzakelijkste beperkt en de oude Mertens zal het oppertoezicht houden." „Mertens is een schaapskop!" zeide Regina op hare oude ruwe manier. „Als die het bestuer in handen heeft, loopt alles in het honderd op Burgs dorf. Ik merk 't wel er zit niets anders op, dan dat ikzelve er heenga en een oog in het zeil houd.' „Hoe? Zoudt gij dat willen?" riep Willibald; maar zijne moeder liet hem niet aan het woord komen. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1