BUUS huis, schuur, tuiu eu erf PUROl yenèestr&n v&tftttaU de -huid VEN Predikbeurten. 118 EE O AAMBEIEN. Jo DE SALAMANDER JL WOENSDAG 20 JUNI 1928 Pluimveeteelt. DWAALLICHTEN. Land- en Tuinbouw. a! uit te oegde: eenmaal de prins praten! ekomen, an hun oogen gen ver bracht 1 terug, rdig, in fgeyaar- zij ter en hun hts een en stoel naast, afschaf- ervuld. bert ge n depu- ^stuurd. 's nam. oek te an een -in, aan ooren- ar. "YS. i 1928, t Café inzet n, ten A. E. •EN. zet en tel- in het ~n den Huis, iven- EN. 6.30 avers, esnee. 1928, resp. Wit, Tuin, inde- Huis deren ztjn otste ntle- De es en alle onze stad koopt een ring van 1500 dollar, betaalt met een chèque en laat het hotel (de banken zijn gesloten) goede referenties geven. Vandaar begeeft hij zich regelrecht naar een concur rent van den eersten juwelier en biedt er den ring hij zegt erbij: juist bij de andere firma voor 1500 dollar gekocht voor 600 dollar te koop aan. Argwaan rijst, men alar meert de politie deze arresteert en denkt een goede vangst te hebben gedaan. Dat alles gebeurt op een Zaterdagavond. Maandagmorgen preset)teert de eerste juwe- liersfirma de chèque bh de bank en de chèque is alweer in orde, wordt uitbetaald, Groote opschudding, dat men meegeholpen heeft een zoo eerlijken, zij 't wat zonderlingen klant in de provoost te helpen. Met veel plicht plegingen wordt na een uur de onbekende vreemdeling uit de hechtenis ontslagen. Maar deze wijst alle excuses van de hand en begeeft zich regelrecht naar een advocaat. Er volgt een actie wegens beleediging en vrjjheidsberoo- ving waardoor 15000 dollar schadevergoeding wordt verlangd. De ai te voorzichtige juwe liersfirma wordt veroordeeld, het geld uit betaald en cliënt en advocaat lachen in hun vuisje. Deze alleszins legale flesschentrekkerstruc wordt aan het „Berl. Tag." gemeld als het nieuwste snufje van Amerikaansche gauwdie verij. Op den dader is niets aan te merken men kan „hem niets maken."Hier openen zich nieuwe wegen to make money; het eenige dat toch in Amerika van beteekenis is. Zoisdag 17 Jan! 1928. NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK. Middelharnis, nm. dhr. Van Ieperen en'sav.ds. Polhuijs. Sommelsdjjk, 'sav, ds. v. Ameide. Dirksland, vm. ds. v. d. Wal en 'sav. leesterk. Herkingen, vin. en 'sav. dhr. Van Ieperen. Melissant, geen opgaaf. Stellendam, 's av. dhr. Bouman. Goedereede, nam. ds. v. d. Wal. Ouddorp, vm. leeskerk en nm. dhr. Bouman. Nieuwe Tonge, vm. leeskerk en nm. ds. v. Ameide. Oude Tonge, geen opgaaf. Ooltgensplaat, vm. leeskerk en 'sav. dhr.Smit van Heemstede. Langstraat, vm. dhr. Vetter. Den Bommel, vm. dhr. Smit en 'sav, leeskerk. Stad aan 't Haringvliet, vm.ds. Polhuijs en nam. leeskerk. GEREFORMEERDE KERK. Middelharnis, vm. en 'sav. leeskerk. Stellendam, vm. en 'sav. leeskerk. Ouddorp, vm. en nam. leeskerk. Ooltgensplaat, vm. en 'sav. ds. de LaDge. Den Bommel, vm. en 'sav. ds. Schaafsma. Stad a. 't Haringvliet, vm. en 's av. leeskerk. Hellevoetsluis, vm. ds. Dienier uit Ouddorp. Nieuw-Helvoet, 'sav. ds. Dieraer uit Ouddorp. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE. Stad aan't Haringvliet, vm.,Dm.en 'sav.leeskerk GEREFORMEERDE GEMEENTEN. Middelharnis, vm. en 'sav. leeskerk. Dirksland, vm en 'sav. ds. De Blois. Herkingen. vm. en 'sav. leeskerk. Zijn vooruitzicht. Arts: Eerstdaags zal ik mijn toekomstige schoonzoon mijn practijk overgeven. PatientZoo? Dan behoor ik zeker ook tot de huwelijksgift van uw dochter. gelijks rm. en van s afspraak. 236. aan den Duivenwaardschendijk te NIEUWE-TONGE Op DINSDAG 10 JUL11928 bij Inzet en 0p DINSDAG 17 JUL1 1928 bij Afslag. telkens des avonds 7 uur (oude Tijd) in het Hotel WITTE aldaar, ten verzoeke van den heer JAN DEN HOLLANDER Hz., aldaar. Notaris VAN BUUREN. RADICALE GENEZ3MG deïiardnekldgste Aambeieia kunt U genezen binnen enkele weken. Kïpstraat 43, R'dam i Niet goed, geld terug. e Sigarenfabriek DELI. eheele voorraad. ProfHeert er van. KOOPJESKOOPJES van 6 voor 4 cent. 50 stuks 1.90 4 50 1.75 5 50 2.25 6 50 2.90 6 100 5.75 6 50 2.90 7 cent Zandblad. 8 c. 50 stuks 3.50 Zandbl. 10 cent 50 stuks 4.75 12 25 2,90 las fabrikaat. Monsters worden toegezonden. VLUG HET IS UW VOORDEEL- Gelderschekade 4, Tel. 5711. Kruiskade 64. Van der Duijnstr. 59. Tel. 40176.g| van 5 dsels van 7 van 10 van 10 atra van 10 van 10 laar van 10 van 15 van 20 I Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,07® ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1»per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 64 Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abounds worden gezonden aan Dr. B. J. G. te Hennepe, Diergaarde- singel 96a Botterdam. Postzegel van 7J cent voor antwoord insluiten en Blad vermelden. Het geheim van den noodlottigen Cirkel. De levensloop der coccidien en dure ijzerroest. We zullen nu voor we verder gaan eens een en ander over de smétstof der kuiken- en konijnensterfte vermelden. Het betreft een cellige microscopisch kleine diertjes, de z.g. coccidien. We zullen uitgaan van de smetstof die met den mest het lichaam der kuikens verlaat. Als we deze onder het microscoop bekijken zien we kleine eivormige bolletjes, die men als het ware de eitjes der parasieten zou kunnen noe men. Deze eitjes zijn ook werkelijk in den darm van het kuiken door een soort geslachtelijke voortplanting der parasieten ontstaan. Komen deze eitjes nu in een gunstige omgeving en wel in vochtige warmte en de benoodigde zuurstof dan ontwikkelen zich in het inwendige niet zooals bij het kippenei een jong dier maar 8 jonge coccidien, die den vorm van kleine komma's hebben of zoo men zegt sikkelvormig zijn en die men sporozoiten noemt, spore diertjes. Deze sporozoiten nu zijn de gevaarlijke wezentjes die weer op nieuwe gelegenheid op den loer liggen om kuikens en konijnen te be smetten. De eitjes, die met den mest vrij kwamen en waarin zich de jonge sporozoiten ontwikkelen, zijn net als de kippeneieren, vee! beter bestand tegen allerlei invloeden clan de jonge diertjes zelf. Net als kippeneieren kun nen ze geruimen tijd in rustenden toestand blijven liggen, zonder dat zich de kiemen van binnen gaan ontwikkelen. Jn dezen eivorm kan de smetstof dan ook wel 3 maanden lang b.v. in vochtige mest blijven leven. Wordt nu zoo'n eitje met ontwikkelde sporo zoiten door een kuiken of konijn met het voed sel opgenomen dan lost de wand van het eitje in het darmsap (pankreasap) op. Nu komen dus de 8 jonge sporozoiten, die zich zeer leven dig kunnen bewegen, vrij en bevinden zich dan tevens in den darm van hun gastheer, zooals men dat noemt. De gastheer is hier echter leelijk de dupe van zijn gasten daar deze indringers zoo gauw ze uit de eitjes bevrijd zijn, in de cellen van den darmwand kruipen. Hier verliezen ze hun sikkelvormige gestalte en worden bolrond. Zoodra ze echter rijp zijn. vallen ze net als een zaaddoos van een plant uiteen in talrijke kleine stukjes, die ieder voor zich weer in een nieuwe darmcel dringen. Op deze manier ontstaan er dus uit één coccidien- eitje dat in den mest terecht kwam eerst 8 sporozoiten en uit ieder dezer sporozoiten ont staan weer massa's z.g. merozoiten. Ook deze merozoiten groeien in de darm cellen weer uit en vallen weer uiteen in massa's merozoiten. Dit is dus een zuivere ongeslach telijke voortplanting die in den darm van het kuiken of het konijn plaats vindt en waardoor in heel korte tijd massa's cellen van den darm- wand verwoest worden. Vandaar dat de dier tjes hard ziek zijn, bloed met de ontlasting kwijt raken en sterven. Als nu de darmwand vrijwel verwoest is en het kuikentje gaat sterven, gaat het cocidium FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 73) „Neem dan weer wat om handen! 't Hangt maar alleen van jezelve af, weer aan het hoofd van een groot huisbestier te staan „Begin ge daarover alweer?" „Nu, ik meende ditmaal niet Burgsdorf," zeide Schönau, met zijn rijzweep spelende. „Ik wilde maar zeggen gij zit daar zoo alleen in de stad, en ik zit ook alleen op Furstenstein, als Toni trouwt dat's erg vervelend! Wat zoudt ge er van zeggen nu, ik heb je dat al eens voorge houden, maar toen wildet ge niet Misschien zijt ge nu tot andere en betere gedachten gekomen hoe zoudt ge 't vinden, als wij bij dat dubbele paar eens het derde uitmaakten Mevrouw van Eschenhagen zag knorrig vóór zich en schudde ontkennend het hoofd. „Neen, Maurits, ik ben nu minder dan ooit in een stemming om te trouwen." „Alweer een weigering 1" riep de opperhoutvester verstoord. „Dat's nu het tweede blauwtje, dat ge mij laa't loopen. Eerst wildet ge mij niet hebben, omdat je zoon en je dierbaar Burgsdorf je te na aan het hart lagen, en nu gij merkt, dat zij beiden INGEZONDEN MEDEDEEL1NG. het kuiken, net als de ratten het zinkerfde schip, verlaten. Doch eerst gaan ze zich voor dat onbekende verblijf in de buitenlucht prepa reeren, zich als het ware ontrefbaar maken voor schadelijke invloeden daar buiten. Op een bepaald oogenblik zien we n.l. dat de merozoiten zich min of meer in twee groepen verdeelen die verschillend van vorm zijn, n.l. kleinere en grootere. Door vereeniging nu van één kleine en één groote ontstaat een soort eitje en daarmede zijn we dus precies weer aan het begin terecht gekomen, want het stervende of zwaar zieke kuiken raakt op deze manier de eitjes, de z.g. oocysten der coccidien kwijt. De oocyste is dus langs geslachtelijken weg gevormd en is de vorm welke de parasiet aan neemt bij zijn verblijf buiten het lichaam, de merozoit vermeerdert zich ongeslachtelijk en is de vorm die de parasiet in den darm aanneemt. Ziedaar dus de noodlottige cirkel, die loopt over oocyste in de mest over sporozoit die "in den darm vrijkomt over merozoit, die in den darmwand leeft, weer naar oocyst terug. Een deel van den cirkel leeft dus in de vrije natuur, een deel van den cirkel leeft in kuiken of konijn, (ook in andere dieren, bijv. runderen) en doet deze dieren ziek worden en sterven. Nu we het geheim van den noodlottigen cirkel kennen, nu weten we meteen hoe we de ziekte moeten bestrijden. We moeten n.l. net als bij de middeleeuwsche bezweringen den cirkel verbreken en de kracht van den booze is ver broken. De oocyste kan alleen blijven bestaan in vochtige vuile omgeving, in hokken, spleten, in den grond enz. Zij zit op vochtig groenvoer (konijnen) kortom overal waar maar vochtige massa's zijn. Natuurlijk ook in poelen, mod der, vuile drinkbakken enz. Ons hoofd bestrijdingsmiddel is dan ook tegen haar ge richt en bestaat in uiterste reinheid en ontsmet ting, en bij konijnen droogte! Is de parasiet eenmaal in flinke hoeveelheid in den darm terecht gekomen dan is het meestal te laat. Geweldig veel geneesmiddelen zijn al geprobeerd, e>n men kan er altijd op rekenen, dat hoe meer geneesmiddelen er be kend zijn, hoe minder men van de eigenlijke bestrijding weet. Het eenige middel dat waarde bleek te be zitten was melkzuur. Melkzuur doodt in den darm de parasieten en hoewel men met melk zuur niet meer redden kan, kan men er de licht besmette wèl mee redden. Melkzuur in den darm kunnen we daar krijgen door melkzuur in het voedsel te geven, doch ook door melksuiker in het voedsel te mengen. Deze melksuiker zet zich in den darm onder invloed van bacteriën ook om in melk zuur. Hiermede kunnen we dus nu begrijpen wat ik met karnemelk-droogmeel-methode bereik. We kunnen echter in het droogmeel ook ge woon melkpoeder mengen, dat veel en veel goedkooper is en net zoo goed werkt. We zullen dit de volgende keer verder be spreken. In verband met deze ziektebestrij ding, n.l. door voorlichting en begrijpelijk maken van wat we doen, kom ik nog óp een 't zonder je kunnen stellen, bedankt ge mij weer, omdat ge niet „in een stemming" daartoe zijt. Nu, de eene of andere „stemming" wordt er vol strekt niet vereischt om een huwelijk aan te gaan, alleen wat verstand; maar als men het onverstand en de koppigheid in eigen persoon is „Gij kleedt je aanzoek in allervleiendste be woordingen!" viel Regina hem in de rede, nu ook in éene verontwaardiging, „'t Zou een vreedzaam huwelijk geven, wanneer gij nu al zoo spreekt als minnaar „Vreedzaam zou 't niet wezen, maar vervelend evenmin," hernam Schönau. 't Zou ons beiden wel bevallen, geloof ik. Nog eens, Regina wilt ge mij hebben of niet?" „Neen! Ik heb geen zin 't er op te wagen." „Nu, laat 't dan!" riep de opperhoutvester woe dend, terwijl hij opsprong en zijn hoed beetpakte. „Als gij 't dan zoo plezierig vindt om eeuwig en altijd neen te zeggen, dan doe 't! Maar Willy trouwt tóch en daarin heeft hij groot gelijk, en nu zal ik zijn huwelijk als bruidsjonker bijwonen, alleen om-zijne moeder te ergeren 1" Hiermede snelde hij heen, buiten zichzelf van kwaadheid over deze verneiuwde afwijzing, me vrouw van Eschenhagen in een niet minder knor rige stemming achterlatende. Ze hadden weer eens terdege gekibbeld bij dit eerste weerzien en dit tweede blauwtje een allerliefste gewoonte, waarvan ze nu ééns niet konden afstappen, naar t scheen. Ondertusschen was vorst Adelsberg bij mevrouw van Walmoden in het park. Hij had haar dringend verzocht, hare wandeling voort te zetten, en nu liepen zij beiden in de schaduw van de groote hoo rnen, in het koele, groene schemerlicht, voort, ter- andere, die net andersom werkt n.l. de men- schen niet wijzer maken, maar ze wat wijs maken en trachten hun geld in den zak van den geneesmiddelen-verkooper, alias kwak zalver te doen verhuizen. Een z.g. onfeilbaar middel tegen kuiken ziekte n.l. tegen pullorom kost in een keurig busje dat ongeveer een half ons bevat 1. Eiken dag per 20 kuikens een theelepel doet ze genezen, geeft ze groeikracht en.dat is nog lang niet *Ues want... uw kippen en eenden leggen er van dat het een lieve lust is. Ik heb het middel onderzocht. Het bestaat uit 20 ijzerroest, een massa zetmeel, wat kaneel en foenifrichpoeder. Nu ijzerroest met meel en wat kaneel, daar kan men voor 1 een kruiwagen vol van hebben zou ik haast zeggen en er is natuurlijk geen kwestie van dat men er aan pullorum lijdend kuiken mee genezen kan. Mogelijk dat door het kaneel en foeni- frich de eetlust wat opgewekt wordt, maar daar houdt het ook mee op, hoewel kaneel bij andere ziekten wel gunstig kan werken daar het bacteriën-doodend en opwekkend werkt. Dr. te Hennepe. Is onze aardappelexport verzekerd? Kort voordat onze vroege aardappelen aan de markt komen, komt Italië met dit pro duct in jaarlijks grooter wordende hoeveel heden afzetten. Op de Duitsche markt gaat de Italiaansche aardappel steeds meer be- teekenen, niet in het minst om de betere kwaliteit, waarin dit product aan de markt wordt gebracht. Italië mag er wezen. Het "is of dit volk ten opzichte van tuinbouw en tuinbouw- export nieuw leven is ingeblazen. Wel schuilt er nog wel eens kaf onder het koren en is niet alles, wat Italië exporteert prima kwa liteit, maar er is een duidelijk waarneem bare vooruitgang in sorteering en behande ling van het product te constateeren. Zij, die den laatsten tijd de Buitenlandsche markten hebben bezocht, zullen dit toegeven. Ook in ons eigen land en op onze eigen markten kunnen wij dat constateeren. In het Oentraal Orgaan van den Handel vonden wij de vorige week onderstaand bericht: „Op de Dinsdag 5 Juni te Rotterdam ge houden Maltaveiling werden niet minder dan 6000 colli Italiaansche aardappelen aange voerd, een kwantum, dat nimmer te voren in één veiling bereikt werd. Sommige partijen waren werkelijk mooi te noemen, terwijl de kwaliteit volgens ter veiling aanwezig ge kookt monster zeer goed was." Naar wjj vernemen worden van dit artikel behoorlijke aanvoeren verwacht. Bij een be zoek de vorige week op enkele Duitsche markten waren het ook de Italiaansche aard appelen, die onze aandacht trokken. Dit mag ons niet ontgaan. Het behoeft ods geen schrik aan te jagen, maar wij waar schuwen toch voor onderschatting van onzen Italiaanschen concurrent en voor de gedachte, wijl het weiland in het verschiet nog door den vol len zonnegloed werd beschenen. Egon had de jonge vrouw na den dood van haar echtgenoot nog niet weergezien; bij het bezoek van rouwbeklag, dat hij haar destijds in alle vormen had gebracht, was hij door Eugenius Stahlberg in naam zijner zuster afgewacht, en spoedig daar op hadden broeder en zuster de stad verlaten. Adelheid was natuurlijk nog in diepen rouw ge kleed, maar haar geleider had haar nooit zóo schoon gevonden als in dat effen zwart en den langen krippen sluier, waar het blonde haar doorschemer de. Hij kon zijn blik nauwelijks van dat bekoorlijk gelaat afwenden, en telkens rees de vraag bij hem op, wat we! de reden kon zijn dat 't zulk een geheel anderen indruk dan vroeger op hem maakte. Ook Egon had de vrouw, aan wier zijde hij thans voortwandeldc, tot hiertoe slechts gekend met al hare koelheid en kalmte, waarmede zij zich tegen over hem en de geheele wereld als met een pantser omgaf. Nu was die koelheid geweken, dat zag en gevoelde hij; maar hij kon den zonderlingen trek niet verklaren, die daarvoor in de plaats was ge komen. 't Was toch niet mogelijk, dat de jonge weduwe zoo diep en innig treurde over een echt genoot, die in leeftijd zóóveel met haar verschilde en die, zelfs als hij jong was geweest, haar met zijn prozaisch, koel berekenend karakter nooit de liefde had kunnen schenken, die een jong hart verlangt. En toch getuigde haar geheele voorkomen van een geheim verdriet, van een stil, maar neerdrukkend leed. Wat was dan toch de oorzaak van dien ge- heimzinnigen trek, van dien vochtigen glans in haar blauwe oogen, die eerst nu geleerd schenen te hebben om tranen te vergieten? „Ik denk altijd, als daar eens gloed en leven uit- dat wij met onze vroege aardappelen speciaal in de maand Juli in het Buitenland de markt gepacht hebben. Italië en België, om slechts deze twee landen te noemen, slapen nieten daarom moeten wjj onze oogen goed open houden, willen wij onze positie behouden. Het is goed gezien van onze Noord-Holland- sche kweekers in het hoofdcultuurgebied van onze vroege aardappelen en van de Noord- Hollandsche handelaren, om hun vroege aard appelen onder scherpe controle van het U. C. B. te exporteeren. Zoolang wjj zelf wakker blijven en zorgen, dat ons product in de best mogelijke conditie wordt geëxporteerd, zul len wij den voorsprong, dien w\j met onze aardappelen nog hebben, niet zoo gemakke lijk verliezen. Hoe beter wij ons instellen op den eisch, dien de Buitenlandsche markt stelt, hoe zekerder de afzet van ons product is. DB TUINDERIJ. AARDBEIENTEELT OP FLAKKEE. Zooals menigeen zal hebben gelezen of vernomen, veilden wij vorige week de op brengst van ongeveer 7 Gemeten aardbeien. De daarvoor gemaakte prijs kan misschien voor meerdere producenten van ons Eiland aanleiding zijn, om ook eens een oppervlak te, de eene groot, de andere klein, met aardbeien aan te leggen. Met nadruk moet ik die Land- of Tuin bouwers er op wijzen, dat zy, alvorens zij tot aanleg overgaan, eerst eens goed infor- meeren, welke soort aardbei moet worden gepoot. Het is misschien niet ondienstig, als ik de vraag en het daarop gegeven ant woord, voorkomende in de Tuinderij dato 15 Juni j.l. eens onder de aandacht van belanghebbenden breng. Deze luidt woordelijk als volgt: „Vraag 4256. Ik wil aardbeien poten, on geveer 100 roeden. „Hoeveel planten heb ik noodig, welke „soort, wanneer poten? „Antw. 4256. Waar U nogal afgelegen „ligt, moet U een soort hebben, die goed „tegen de verzending kan; het beste voor „U zal zijn de soort „Jecunda", die zoowel „in Beverwijk als op IJselmonde algemeen „wordt geteeld. Deze wordt gepoot in het „voorjaar tegen half Maart. Een goede plan ning is 3 regel, afstand onderliDg IJ voet, „dan 2J voet overslaan voor pad en dan weer „3 regels, enz. Afstand op de regel 1 tot IJ „voet, waaruit U dus zelf het aantal planten „kunt berekenen. Deze mededeeling lijkt mij wel toepasse- lyk voor ons Eiland. Ook wjj liggen nogal afgelegen en moeten dus een aardbei telen, die goed tegen verzending kan. Wanneer men echter door de Aardbeien zwarte-roode- of kruisbessen wenscht te planten, dan zal de verdeeling eenigszins anders worden. De vroege aardbei kan op ons Eiland slechts in beperkte hoeveelheid worden geteeld. Deze kan niet over langen afstand worden ver voerd en is dus geheel afhankelijk van de opname van de Flakkeesehe consumptie. De Jecunda-aardbei daarentegen kan goed straalde en men die ijsvlakte door een warmen zonneschijn kon doen ontdooien 1" had vorst Adelsberg eens half in scherts uitgeroepen. Nu had die verandering plaats, langzaam, bijna onmerk baar; maar de zachte, half smartelijke trek, die den strengen ernst van vroeger verving, die pein zende oogopslag gaven aan de jonge vrouw iets liefs en aantrekkelijks, dat haar tot dusver bij al hare schoonheid had ontbroken. Het gesprek liep in het begin slechts over onver schillige zaken; men deed elkaar de gewone vragen en mededeelingen. Egon vertelde het een en ander, dat gedurende den winter aan het hof en in de stad was voorgevallen, en gaf ook thans dezelfde ver klaring van zijn onverwachte komst: de onuit staanbare warmte te Ostende en zijn verlangen naar de koele en stille bosschen. Een vluchtig glimlachje om den mond zijner gezellin verried hem nochtans, dat zij evenmin als de opperhout vester aan dat voorwendsel geloofde en dat het bewuste bericht in de couranten ook reeds tot haar was doorgedrongen. Dit ergerde hem onbeschrij felijk en hij dacht er over na, hoe hij hier, waar hij niet zoo openhartig mocht zijn, die dwaling kon ophelderen, toen Adelheid eensklaps vroeg: „Blijft gij dezen keer alleen op Rodeck, Hoog heid? Verleden zomer hadt ge daar immers een logé?" Het gelaat van den jongen vorst betrok. Deze herinnering deed hem al de praatjes van zijne vcr- loving, zoowel als zijne eigen ergernis daarover vergeten. I „Bedoelt ge Hartmut Rojanow?" antwoordde hij ernstig. „Neen, hij zal wel niet hier komen, J want hij is tegenwoordig op Sicilië of was daar al thans nog een paar maanden geleden. Na dien tegen verzending en is bovendien zeer ge schikt voor den inmaak. Ik hoop, dat ik hiermede het mftne er toe heb bijgedragen, dat men niet oningelicht te werk gaat. H. YAN HEEST. Veilingmeester. ONZE VEREDELDE GEIT. AMSTERDAM, 14 Juni. Gezien het groote belang van de geitenhouderij van ons land, in het bijzonder door de geschiktheid van dit dier voor den kleinen man, is er na eeuwen van verwaarloozing, sedert het be gin van deze eeuw een krachtige beweging ontstaan om een einde aan deze verwaar loosde teelt van de geit te maken. Door coöperatief samengaan van de indivi- dueele fokkers, door het zoodoende vormen van bokkenhouderijen en het formeeren van een groot aantal over ons land verspreide geitenfokvereenigingen werd al veel in de goede richting gedaan. Door vereeniging van deze fokvereenigingen in bonden, provin- ciesgewijs een geheel vormend behalve in Brabant waar meerdere bonden ontston den en door het scheppen van een alge- meenen ons land omvattenden band tusschen die bonden, in den vorm van de zoogenaamde Nederlandsche commissie voor de geitenfok kerij is men er zoo goed als mogelijk was in geslaagd het onderling contact te bevor deren en meer eenheid in fokrichting te krygen. De ideeën omtrent het gestelde fokdoel stemmen nog niet in alle opzichten overeen, maar toch kan men zeggen, dat sedert 1914 overal in ons land zonder ver deren invoer van vreemd bloed, de veredelde Nederlandsche geit wordt gefokt. Onze geiten op de nationale tentoonstelling. Een prachtige gelegenheid om een over zicht van het fokmateriaal uit geheel Neder land te krijgen doet zich thans voor op onze groote nationale tentoonstelling op 24, 25 en 26 Juli te 's-Gravenhage te houden. En dat deze gelegenheid een zeer groote kans van slagen heeft bleek ons bij de bespre kingen dienaangaande gehouden op dejaar- lijksche, onder leiding van den heer W. de Jong gehouden algemeene vergadering van de reeds genoemde commissie voor de geiten fokkerij. Zoo zich geen byzondere moeilijk heden voordoen, kan dan op een kerncollectie worden gerekend van ruim een honderdtal van onze beste geiten en bokken. Yoor deze keurcollectie werden alleen INGEZONDEN MEDEDEELING. _ÏÏSP>' smaakt a/s room tijd heb ik niets van hem gehoord en weet niet eens zijn tegenwoordig adres." Mevrouw van Walmoden boog zich voorover om eenige bloemen te plukken die aan den weg ston den, terwijl zij op zachten toon hernam: „Ik dacht, dat gij druk correspondeerdet." „Dat had ik gehoopt, toen wij scheidden, en aan mij ligt de schuld dan ook niet; maar Hartmut is mij in den laatsten tijd letterlijk een raadsel. Gij zijt er getuige van geweest, welk een schitte rend succes zijne „Arivana" heeft gehad. Het stuk is na dien tijd in verscheidene steden opgevoerd, 't is overal geroemd en toegejuicht, en de dichter onttrekt zich aan al die triomfen, ontvlucht als het ware de hem toegeworpen lauweren, en ver bergt zich voor de geheele wereld ook voor mij! Ik begrijp er niets van!" Adelheid had zich weer opgericht; maar de hand, waarin zij de zoo even geplukte bloemen hield, beefde min of meer, terwijl zij de oogen met gespannen verwachting op den vorst vestigde. „En wanneer heeft mijnheer Rojanow Duitsch- land verlaten?" vroeg zij. „In het begin van December. Hij was kort te voren een paar dagen naar Rodeck gegaan, ter stond na de eerste opvoering van zijn drama. Ik beschouwde dit als een gril en liet hem zijn gang gaantnaar daar komt hij op eens bij mij in de stad met een gezicht en in een stemming, die mij wezen lijk doen schrikken, en deelt mij zijn vertrek mede, luistert niet naar mijn smeekingen, beantwoordt geen van mijn vragen, maar houdt vol, dat hij weg moet en gaat ook op staanden voet heen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1