;NING tailing Boerenleenbank EREID VBLEEHS IEUWSTE METHODE ALERIES. 10-79 iIJN imtnelsdijk Itterdam. APON Rijwielen Openbare Vrijwillige Verkooping HUIZEN MET ERVEN Middelharnis-Sommelsdijk D. JOPPE Cz. te Sommelsdijk WOENSDAG 13 JUNI 1928 Landbouw. Pluimveeteelt. Twee gevaarlijke kippenziekten. DWAALLICHTEN. 71) 15 Joni a.s. des :1 des Galeries" zijn verkrijgbaar bij en zijne agenten. LN NIET? JUIDEN" I, Rotterdam DELI. 1 lieert er van. KOOPJES! stuks 1.90 1.75 2.25 2.90 5.75 2.90 kdbiad. ks 3.50 Zandbl. I stuks 4.75 2.90 fen toegezonden. |L. jfel. 5711. |4. 9. Tel. 40176. >172 5. 4 ILHARNIS. van 2—4 uur. V7 uur. halve maanden. Larders en kan daar- mhouding. the inbreng en terug- nkbnrean. lig voor Uw bhouden met de [leveren sterk jw eieren krijgt 37—39. >nclers. Rotterdam rncbester irstafellaken zonder (fear) !NS, foon 60. DROOGVOEDER DRINK BAK IN DUCOLAK. Onze voederbakken-reclame was in 1927 een groot succes en gaven wij in een jaar 212500 droogvoer- bakken meer cadeau dan wij ge dacht hadden. Wij geven vanaf 1 Juni 1928 een geheel nieuwe GECOMBINEERDE IN DIVERSE KLEUREN (DUCOLAK) DROOG VOEDER DRINKBAK CADEAU. Deze overtreft alles, wat tot heden door eenig fabrikant in Ne derland in den handel is gebracht of cadeau gegeven en heeft de vol gende voordeden; 1. van prima zwaar metaal en uit één stuk vervaardigd; 2 daardoor geheel naadloos en kan dan ook dienst doen als drinkbak, daar lekken uitge sloten is; 3. in Ducolak, uitgevoerd in di verse kleuren, zoodat de kip penhouder hiervan pleizier heelt; w 4. de bovenpeilen autogeniscb ge- lascht, zoodat loslaten der pei len onmogelijk is; 5. inhoud berekend voor 2J K.G. Ochtendvoer; 6. een fraai aanzien in de ren. Deze bakken worden door ons gratis verstrekt bij aankoop van 100 K.G. HOLs' Ochtendvoer k f 9.50 p. baal HOLS' Eiermeel k f 8.50 p. baal, of tegen inlevering van 20 bonnen van pakken A 2| K.G, A 60 cent. Vraagt Inlichtingen hl) uv?en winkelier. PunrWïUOtOtRPABRIEK '«eoreuncr Hoofdagente: Fa. C. VAN SCHELVEN. Rliddelharnis. VAN TE MIDDELHARNIS. Op WOENSDAG 6 Juni 1928 bij inzet, en op WOENSDAG 13 Juni 1928 bij afslag telkens des avonds zeven uur in Hotel MEIJER, aldaar. GEMEENTE MIDDELHARNIS. Eerste koophet huis en erf aan den Ring, aldaar, kad. Sectie B num mer 312 groot 71 centiaren. Tweede koophet huis en erf in de Nieuwstraat, aldaar, Sectie B nummer 2231 groot 96 centiaren. Derde koop: het huis aan den Westdijk, aldaar, Sectie B nummer 449 groot 43 centiaren. GEMEENTE SOMMELSDIJK- Vierde koophet huis en erf aan de dubbele Ring, aldaar, Sectie B nummer 360 groot 53 centiaren. Alles behoorende tot het faillisse ment van den heer C. C. Bruggeman. Notaris VAN BUUREN. De bank leent gelden aan leden tegen 4.6 's jaars. Zij neemt gelden op tegen 3,84 °/0 's jaars, ook van niet-leden. Voorschotten kunnen dagelijks aangevraagd worden bij een der leden van het Bestuur. Gelegenheid tot inbrengen en terugbetaling van gelden eiken Maan dagavond en Vrijdagavond van 68 uur ten huize van den kassier Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,075 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 62 Bezwaren uit de praktijk tegen een verhoogde graslandbemesting. Zooals het met alle moderner werkwezen ging op landbouwgebied, zoo gaat het ook met de nieuwe richting in de weilandbemes ting, die reeds eenigen tijd door de vooraan staande landbouwkundigen en boeren wordt voorgestaan; velen vragen zich te lang af, welke nadeelen er aan de nieuwere methode verbonden zijn. De bezwaren, die dikwijls door de praktijk naar voren worden gebracht, en de manier, waarop men deze uit den weg kan ruimen, teneinde van de voordeelen het volle profijt te trekken, laten wij hieronder volgen. Zooals men weet wordt - geadviseerd in Februari—Maart of April per H.A. te geven, hoe vroeger hoe beter, pl.m. 50 K.G. zuivere stikstof aanwezig in pl.m. 250 K.G. Zwavelz. amm.), in den zomer gevolgd door één gift op de naweiden van hooiland en twee drie giften op het weiland van pl.m. 27 K.G zuivere stikstof, aanwezig in pl.m. 62 K.G. Ureum. De voordeelen hiervan zijn in het kort: le. krachtiger en sneller grasgroei; 2e. minder onkruid; 3e. meer gras en hooi; 4e. beter kwaliteit gras en hooi, indien men zorgt het gras in een jongen toestand te doen afvreten door veel vee, dikwijls van het eene naar het andere perceel te verweidenbeter kwaliteit hooi wint men, doordat men vroe ger moet maaien5e. zekerder oogst, doordat krachtig bemest land veel minder last van droogte en kou heeft dan schraal bemest land; 6e. meer vee per H.A. als gevolg van het meerdere gras; 7e. betere voeding van het vee, doordat gras en hooi wordt gegeten, dat bij goed om weiden en vroeg maaien eiwitry'ker, dus voedzamer is; 8e. besparing op het dure meel en krachtvoeder per koe, doordat het vee langer in de weide blijft, in den zomer over meer gras beschikt en in den winter beschikt over meer en beter hooi; 9e. meer mest en gier op het weiland doordat meer vee gehouden moet worden, die meer vaste mest en urine achterlaten; 10e. meer stalmest en gier op het hooi- en bouwland, doordat het weiland door het vee en met de kunstmest zwaarder worden bemest. Welke bezwaren worden nu door de prak tijk naar voren gebracht? le. Stikstof zou rijke ouders en arme kinderen geven. Alleen wanneer men alleen met stikstof zou mesten en kale, fosforzuur en kalk vergeten zou dit opgaan; 2e. De stikstof zou uitspoelen en een te snellen groei geven. Dit nadeel, indien het bestaat, kan ondervangen worden door de stikstof vroeg in het voorjaar te geven en in ammo- niakvorm omdat de stikstof in dien vorm door den grond wordt vastgehouden en ge leidelijk al naar behoefte der planten, wordt beschikbaar gesteld. 3e. De klavers zouden verdwijnen. Bij tijdig maaien en goede be weiding zullen de klavers wel afnemen, doch nooit geheel verdwijnen. 4e. Het gras zou gaan zitten, minder gewenschte, grovere grassen zouden naar voren komen, het na gras zou te laat komen. Zeer zeker is dit het geval bij te laat maaien of beweiden. 5e. Een intensief graslandgebruik eischt meer bedrijfskapitaal Zeer zeker is dit het geval wanneer men dezelfde oppervlakte in bedrijf wil houden. Men moet dan de opper vlakte verkleinen en minder vee houden, indien die kapitalen niet voorhanden of te krijgen zijn. Er bestaan dus by verkeerd gebruik van stikstof meststoffen zeer zeker bezwaren, neemt men van bovenstaande goede nota, zoo zal blyken, dat bovenstaande bezwaren zoo goed als geheel te ondervangen zijn. Indien wij ons laten leiden door de erva ringen der wetenschap en prakty k der laatste jaren, zoo gaan wy allen by goede ont watering spoedig over tot het gebruik van voldoende hoeveelheden kalk, fosforzuur en kali, om bij een goed graslandgebruik pl.m. 100 k.g. zuivere stikstof op elke H.A. te kunnen verwerken; op het hooiland 4000 pond hooi, en 1000 Liter melk van de na- weide worden verkregen; op het weiland kan de opbrengst vermeerderen met 2000 Liter melk. INGEZONDEN MEDEDEELING. Voor Allen die Sukkelen met Verstopping oi moeilijken, tragen en onregelmatigen Stoelgang zijn Mijnhardt's Laxeertabletten onmisbaar. Werken vlug zonder kramp of pijn. Bij Apothekers en Drogisten. Doos 60 cent. (Adv.) Licht en lucht, reinheid en ruimte de beste middelen ter voorkoming. Wat ter be strijding mogelijk is, ondanks de moeilijk heden. Gezondheid en hygiëne gaan hand in hand. Twee van de gevaariykste kippenziekten zyn ongetwyfeld de pullorum en de cocci- diosus. De eerste uit zich voor zoover men kan nagaan meestal met den dood eindigend, in de eerste levensdagen van het kuiken en is van bacterieelen aard, de laatste uit zich eerst later, van den tienden levensdag af tot op een leeftyd van vier weken en wordt veroorzaakt door een meer dierlijk wezen, behoorende tot de protozoën. Beide ziekten kunnen bij den pluimveehouder zeergroote schade door massa-sterfte teweeg brengen, doch zy'n nog niet voldoende bekend om ten allen tijde onderkend te worden Hierdoor is het niet mogelyk om altyd afdoende voorzorgsmaatregelen te nemen, om steeds van de ziekten gevrijwaard te kunnen biyven. Van bestryding is evenmin nog sprake, al werden natuurlijk al allerlei middelen van verschillende zijden aanbevo len. Trouwens, waar de thans met het meeste succes toe te passen voorzorgsmaatregelen nog niet op elk bedrijf financieel uitvoerbaar jn, is uitgegeven geld aan geneesmiddelen van onbekende samenstelling en onbekende uitwerking voor de nog onvoldoend bekende ziekten allicht weggegooid. Waar de wetenschap dus nog niet zoover is, dat in de practijk afdoende maatregelen tegen deze ziekten zyn te nemen, maar waar door haar wel is uitgemaakt hoe in het al gemeen de besmetting met de ziektekiemen plaats heeft en hoe in althans zeer vele gevallen de aanwezigheid van besmetting kan worden geconstateerd, kan de practyk FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) Ostwalden, het buiten, dat Herbert van Wal- moden nog kort voor zijn dood had gekocht, zon der dat 't hem vergund mocht zijn 't slechts een enkelen zomer te bewonen, was van dien tijd af eenzaam en verlaten geweest; maar voor eenige dagen was de jonge weduwe in gezelschap van hare schoonzuster, mevrouw van Eschenhagen, hier aangekomen. Ze had spoedig na den dood van haar echtgenoot de hoofdstad van Zuid-Duitschland verlaten, om met haar broeder, die op het ver nemen van de treurige tijding terstond naar haar was toegesneld, naar haar geboorteland terug te keeren. Haar kortstondig huwelijk had slechts acht maanden geduurd en thans droeg de nog niet twintigjarige vrouw het weduwkleed. Regina liet zich gemakkelijk overhalen om hare schoonzuster te vergezellen. De vroeger zoo opper machtige gebiedster van Burgsdorf was bij haar eens opgevat besluit gebleven, en daar Willibald zich evenmin van zijn voornemen liet afbrengen, had zij hare bedreiging volvoerd en zich kort na den dood van haar broeder in de stad metterwoon gevestigd. dus met vertrouwen van deze laatste uit komsten gebruik maken. Fout zou het echter van de wetenschap zijn, zoo zy zich te dezen opzichte als onfeilbaar zou willen verklaren, zoo "byvoorbeeld, steunende op haar uit komsten, nu reeds van hoogerhand aan de practyk te nemen maatregelen zouden wor den voorgeschreven, maar even fout zou het daartegenover van de practyk zyn zich te be roepen op de door de wetenschap geschapen mogeiykheid om, onder voorbehoud van hare onvolkomen methoden, toch in het alge meen eeD bedrijf te onderzoeken op smet stof-aanwezigheid. De practyk is maar al te zeer geneigd om op grond van een gunstige uitkomst van het onderzoek, de ziekte afwezigheid als propaganda-middel te ge bruiken. Dit kan en mag niet, want het is zeer goed mogelijk, dat de ziekte toch aan wezig was of dat zij na het onderzoek het bedryf is binnengeslopen. Voorkomen beter dan genezen. In het algemeen is voorkomen beter dan genezen en waar in dit geval genezen vry- wel uitgesloten ls en bovendien by natuur- lyke genezing voor de toekomst gevaarlijk is, vanwege het feit, dat genezen dieren ware smetstofdragers zullen biyven, is hot dus noodzakeiyk, dat men alle infectie tracht te voorkomen en alle mogelyk reeds voor komende infectiebronnen verwijdert. Licht en lucht, reinheid en ruimte zy'n daartoe de allereerste vereischten. Maar ook het verwijderen van smetstofdragers en mogelijk geïnfecteerde hokken enuitloopen ontsmetten, zyn hiertoe alleszins noodza kelijk. Eerst dan, als alle moderne middelen in het belang van de hygiëne zyn genomen en algemeen in den lande iügang hebben ge vonden, zyn ingrypender maatregelen wel licht mogelyk. Daarnaast is ook een ratio- neele voeding van belang. Bij overvoederiDg, waardoor de darmen te zeer worden ge prikkeld, is vooral gevaar te duchten van coccidiosus-aantasting. Men moet er steeds aan biyven denken, dat men bij deze ziekten met twee levende wezens te maken heeft en dat het levende wezen dat het krachtig ste is, de meeste kans op de overwinning heeft. Een alleszins krachtig kuiken heeft de minste kans op infectie, vooral als zyn omgeving rein is, licht en lucht voldoende kunnen toetreden en de ruimte niet be krompen is. Een verwekeiykt dier wordt makkelijk door het infecteerende kleine wezen overwonnen, vooral als de omstan digheden voor bacterie of protozo gunstig zijn, hetgeen bij verwaarloozing en onjuiste of overmatige voeding der kuikens het ge is, wanneer er ook de meeste kans op is, dat er zeer virulente, d. w. z. levenskrachtige bacteriën of protozoën aanwezig zijn. Gezonde pluimveestapel als uitgangspunt, In de eerste plaats is het geboden van een gezonden pluimveestapel uit te gaan, Het moeilijke is hierby, om na te gaan of men werkeiyk een gezonden pluimveestapel heeft. "Voor pullorum is dat alleen mogelijk door bloedonderzoek, of wel, als er zich reeds ziektegevallen voordoen, door onderzoek van de aangetaste kuikens. Daar echter de kip- smetstofdraagater, de besmetting aan het ei overdraagt, is het van belang de kippen te onderzoeken. Dit onderzoek kan alleen door deskundigen geschieden en is daarom duur, Mevrouw van Eschenhagen vergiste zich echter, als zij van dit laatste middel nog eenig heil ver wachtte. Zij had gehoopt, dat haar zoon 't niet tot een wezenlijke scheiding zou laten komen; maar 't baatte niets, dat zij hem al het bittere daarvan deed ondervinden. De jonge majoraats heer had ruimschoots gelegenheid om haar te be wijzen, dat zijne ontwaakte zelfstandigheid, zoo wel als zijne liefde, niet slechts vluchtige opwellin gen waren geweest. Wel deed hij alle moeite om zijne moeder tot andere gedachten te brenge; maar toen dit niet gelukte, bood hij ook haar het hoofd en hadden moeder en zoon elkander thans in ver scheidene maanden niet gezien. Zijne openlijke verloving met Marietta had even wel nog niet plaats gehad. Hij meende 't aan zijne vroegere aanstaande en haar vader verplciht te zijn, het eerste afgebroken engagement niet ter stond door een tweede te laten volgen. Bovendien was Marietta door haar contract nog een half jaar aan het hoftheater verbonden, en daar hare ver loving voorloopig nog een geheim bleef, was 't haar niet mogelijk geweest zich vroeger aan deze verplichting te onttrekken. Het jonge meisje keerde thans eerst in het huis van haar grootvader terug, waar ook Willibald verwacht werd. Mevrouw van Eschenhagen wist hiervan natuurlijk niets; anders zou zij waarschijnlijk niet een uitnoodiging hebben aangenomen, die haar in de buurt van Waldhofen bracht. De dag was zonnig en warm geweest, eerst Iaat in den namiddag werd 't wat koeler, maar de rij weg naar Ostwalden was voor het meerendeel lommerrijk, daar hij door de bosschen van Rodeck voerde. Op dezen weg draafden twee ruiters; de een, In grijs jachtbuis en jagershoed gekleed, INGEZONDEN MEDEDEELING. maar bovendien niet volkomen voor altijd zeker. Het zal moeten worden herhaald en is daarom alleen voor grootere bedrijven te dragen. Nieuwe infectie en ook niet onder kenning in sommige gevallen biyft natuur- ïyk mogelyk. Toch heeft men wel eenig nut van dit onderzoek, daar men het grootste gevaar zoodoende kan ontgaan. Het onderzoek van de kuikens moet versch ischieden. By langdurende verzending is geen goed onderzoek meer mogelijk. Zelf kan men alleen zeer duideiyke aantastingen en vervorming der inwendige organen waar- oemen en vaststellen. De besmetting heeft plaats door de smetstofdragers van kip op kip of wel in de broedmachine van kuikeD op kuiken. By besmettings-gevallen dus steeds denken, niet alleen aan ontsmetting der hokken, doch van de broedmachines Voor coccidiosus is het ontsmetten vaak veel lastiger, doordat met de met de ont lasting vrijgekomen smetstof zeer resistent is en in den grond niet is te dooden door ontsmettende middelen als sublimaat en creoline. De resistente lichaampjes ontwik kelen zich Da eenige dagen tot minder on aantastbare lichaampjes, die eerst in dit stadium van ontwikkeling ziekteverwekkend zijn. In vele gevallen is bij de doode dieren de ziekte vast te stellen, doch in andere weer niet. Ook hier is laboratorium-onder zoek geboden en steeds ten opzichte van de smetstofdragende levende kip. Door echter de uitwerpselen altijd weer vlug te ver wijderen is besmettingsgevaar zeer te ver minderen, dank zy het feit, dat alleen de zich na eenige dagen ontwikkelde lichaampjes ziekteverwekkend zijn. Daar op dit gebied somtijds werd over dreven, hetzij van de zijde van de weten schap, hetzij van de zijde van de practijk, was het een zeer juiste gedachte van het bestuur van de Geld.-Overysselsche maat schappij van landbouw den stand van de wetenschap objectief te laten uiteenzetten door dr. Baudet, conservator van het mu seum voor parasitaire en infectieziekten te Utrecht, en wel op den door deze maat- schappy te Zutphen georganiseerden pluim veedag Wy hebben hier in verband met deze inleiding van dr. Baudet vooral naar voren willen brengen, dat niet verkeerd be- grypen van wetenschap en practijk onderling tot het doel, een gezonde en zoo productief mogelijken pluimveestapel, kan leiden, maar dat samenwerking en onderlinge juiste waar deering de kracht zijn om vooruit te komen tot voldoening van beide. Beide zyn onvol komen, men verwachte dus niet meer dan onder omstandigheden mogelyk is. was de opperhoutvester van Schönau, de ander, een slanke, jeugdige gestalte, in een zeer fijn en onberispelijk zomertoilet, was vorst Adelsberg Zij hadden elkaar toevallig ontmoet en bij de begroe ting vernomen, dat beider ticht hetzelfde doel had. „Ik had waarlijk niet kunnen droomen, u hier aan te treffen, Hoogheid!" zeide Schönau. „Ik hoorde dat gij dezen zomer in het geheel niet op Rodeck zoudt komen, en Stadinger, dien ik eergisteren sprak, wist nog niets van uw voorgenomen komst." „Stadinger heeft ook ach en wee geroepen, toen ik zoo onverwachts bij hem in huis viei," antwoord de de jonge vorst, „'t Scheelde niet veel, dat hij mij uit mijn eigen kasteel had geworpen, omdat ik mijn telegram op den voet volgde en er nog niets in orde was. Maar de hitte te Ostende was onver draaglijk, ik kon 't niet langer uithouden aan dat door de zon gestoofde en geblakerde strand en kreeg een onweerstaanbaar verlangen naar mijn koel en stil jachthuis Goddank, dat ik aan die warme en drukke badplaats ontsnapt ben!" Zijne Hoogheid zag er geen bezwaar in, zich aan een kleine onwaarheid schuldig te maken. Vorst Egon was ijlings van het noorderstrand komen aansnellen, om van een nabuurschap te profiteeren, die hij toevallig had vernomen. Stadinger had in een brief, waarin hij vergunning vroeg om eenige veranderingen op Rodeck aan te brengen, ter loops gemeld, dat diezelfde inrichtingen al op Ostwalden bestonden, waar mevrouw van Walmoden voor het oogenblik haar verblijf hield. Tot zijne groote verrassing kwam drie dagen later, in plaats van de verwachte vergunning, zijn jonge meester in eigen persoon, die bij dit bericht niets beters had weten te doen dan al zijne reis- en zomerplannen in den steek te laten. Ook de opperhoutvester scheen niet aan het bovengenoemde voorwendsel te gelooven, want hij merkte min of meer spottend aan: „Dan verwondert 't mij inderdaad, dat ons hof 't zoolang te Ostende uithoudt. De hertog en her togin zijn immers daar, en ook prinses Sophie met een van hare vorstelijke nichten, familie van haar overleden man, naar ik hoor." „Ja, met een nicht! Egon wendde plotseling het hoofd om en zag den spreker aan. „Mijnheer van Schönau, ik kan u aanzien, dat gij mij ook wilt gelukwenschen. Maar als gij 't doet, dan daag ik u hier midden in het bosch en op dit zelfde oogen blik uit." „Nu, Hoogheid, ik heb volstrekt geen plan, mij een uitdaging op den hals te halen," antwoordde Schönau lachend. „Maar de couranten spreken anders onverholen van een aanstaande of reeds tot stand gekomen verloving, die vooral naar den zin van de vorstelijke dames schijnt te zijn." „Mijne allergenadigste tantes verlangen zooveel, zeide Egon onverschillig. „Hare alleronaangenaam ste neef is 't maar alleen niet altijd met haar eens, en dit was ongelukkig ook nu het geval. Ik ging naar Ostende op hoog bevel, namelijk op een uit noodiging van den hertog, die ik niet kan afslaan; maar ik kon daar volstrekt niet tegen de lucht en mocht mijn gezondheid toch niet roekeloos wagen. Ik voelde al de eerste teekenen van een zonne steek, die stellig zou zijn uitgebroken, en toen besloot ik nog bijtijds „Zelf uit te breken!" vulde de opperhoutvester den volzin aan. „Dat's juist iets van u, Hoogheid maar prepareer u nu ook op een drievoudige vorstelijke ongenade!" I „Dat's mogelijk! Daaraan zal ik mij dan in de INGEZONDEN MEDEDEELING. smaakt als room Zijn eerste patiënt. A"Wie is die mynheer, die daar zoo trotsch heenstapt? B: Dat is de jonge veearts, die zich voor twee maanden hier gevestigd heeft. Gisteren is hij by een zieken kanarievogel geroepen en nu heeft hy grootheidswaanzin. eenzaamheid en zelf gekozen ballingschap onder werpen. Overigens ben ik voornemens de jonge vorst nam een hoogst gewichtig voorkomen aan „mij dezen zomer uitsluitend aan mijne goederen te wijden, vooral aan mijn Rodeck. 't Moet in wendig verbouwd worden. Stadinger heeft mij daarover al geschreven, maar ik acht 't noodig dat alles persoonlijk na te zien en te overleggen." „Die schoorsteenen?" vroeg Schönau verbaasd. „Stadinger meende, dat de haarden 's winters wat rookten en wilde nu een nieuwen schoorsteen bouwen." „Stadinger weet er nie'ts van!" riep Egon, knorrig dat zijn oude „boschgeest" hem alweer met zijn lastige waarheidsliefde in den weg zat „Ik heb allerlei gvootsche verfraaiingsplannen. O, daar zijn we al, waar we wezen moeten!" Hij bracht zijn paard in een sneller draf en de opperhoutvester volgde zijn voorbeeld, daar Os- walden inderdaad voor hen lag. De groote ver bouwing, waarop Walmoden plan had gehad, was natuurlijk achterwege gebleven; maar het oude, met klimop begroeide kasteel met zijne twee hoek torens en het lommerrijke, hoewel min of meer ver wilderde park bood een buitengewoon schilder- achtigen aanblik. De tegenwoordige eigenares wenschte 't dan ook, naar men verzekerde, noch te verbouwen, noch te verkoopen. Voor de erfdochter van Stahlberg kwam 't er niet op aan, of zij een landgoed meer of minder tot hare beschikking" had. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1