NIGROIDS J. H. BII IJS Uw Haar 209 - pwilligeMooping OUDDORP AAN ZEE ST00MB00TD1ENST Dienstregeling )RN'S STUDIE-WATERVERF Het Beste ZATERDAG 9 JUNI 1928 KIESPIJN- m\V^ DWAALLICHTEN. 30 ets. per doosje wordt, aan de [iland Hokkaido |'i Er worden 400 freest, dat allen ZIJN. i zijn, God, J klage: ■te lot. Jsn zyn, |God, noog'smeekeni nijn lot. zijn, iGod, |m vreugde van mijn lot. INGEZONDEN MEDEDEELING. wordt gezond en sterk het krijgt mooier glans het wordt vrij van roos het blijft beter zitten het valt niet meer nit Indien gij des morgens een weinig PUROL tusschen de handen wrijft en dit door de haren uitstrijkt, 't Voldoet iedereen. Nu begreep hij het. Jonge dame: Och wat! die mannen. W|j zijn de specerij van 'tleven! HeerNu begrijp ik, waarom bet de meeste getrouwde mannen te peperig is. Hatelijke drukfout. (Uit een uitnoodiging tot het nemen van aandeelen in een nieuw opgerichte bank): Bij de inschrijving wordt 10 gestort. De rest van het bedrog wordt later in termijnen betaald. Tactiek. A: Dat de Kassier Jansen er met de kas van door is, begrijp ik; maar dat hij tevens de leelijke vrouw van zijn patroon heeft mee genomen, daar kan ik met mijn verstand niet bij. B: Ik wel! Nu weet hij zeker, dat zijn patroon van een vervolging afziet. ren Dagelijks 10 uur voorm. en van en volgens afspraak, ion No. 236. VAN MET ERVEN DELHARN1S. SDAG 6 Juni 1928 bij WOENSDAG 13 Juni |g telkens des avonds |Hotel MEIJER, aldaar. J MIDDELHARNIS. het huis en erf aan har. kad. Sectie B num- I 71 centiaren, bphet huis en erf traat, aldaar, Sectie B groot 96 centiaren. het huis aan den jaar, Sectie B nummer pentiaren. SOMMELSDIJK. het huls en erf aan ling, aldaar, Sectie B koot 53 centiaren, [lende tot het faillisse- ieer C. C.Bruggeman. is VAN BUUREN. Mooie gelegenheid aangeboden voor Pension, kort bij zee en duin. Inlichtingen bij boekhandel C. de MooiJ - Ouddorp. MIDDELHARN1S-R0TTERDAM v.y. via VLAARDINGEN S.S. „MIDDELHARNIS" aaaavatigeside 15 MEI 1928 van Middelhamis op Maandag ©sa Dinsdag V. Middelbands 4.36 vm. a.Vlaard. 7.00 vol* A. Rotterdam 8.00 vm. Overige dagen (beb. Zon- en Feestd.) V. Middelbands 6.40 vm.A.Vlaard. d.lOvm.** A. Rotterdam 10.00 vm. A. Brielle 10.30vm.§ van Rotterdam op Maandag en Dinsdag V. Rotterdam 2.15 nm. V. VIaard.3.00nm. t A. Middelharnls 5.30 nm. Overige dagen (beb. Zon- en Feestd.) V. Rotterdam 3.15 na. Y.Vlaard. 4.00 nm ff V. Brielle 2.15 mn.§ A. Middelharnls 6.30 nm. In aansluiting op den trein van 7.21 vm en 7.12 of 7.40 vm. van Vlaardingen. In aansluiting op den trein van 9.21 vm. en 9.42 vm. van Vlaardingen. t In aansluiting op den trein van (2.40) 14.40 en (2.51) nm. 14.51 te Vlaardingen. ff In aansluiting op den trein van (3.40) nm. 15.40 en (3.51) 15.51 te Vlaardingen. Te Vlaardingen overstappen. Als Feestdagen sija te beschouwen: Kleu-Hjiuadsg, 2a Putcbdtg, Hemetoaartedaf 2a Plafcctcrdae oa da belda Kerstdagen. Ijgbaar in eiken boekhandel. Prijs per kwartaal f 1,- Losse nummers 0,075 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 61 Week-revtie. Binnenland. De Amsterdamsche gemeenteraad heeft interty d besloten tot instelling en benoeming eener commissie, welke de middelen zou bestudeeren, om de heerschende woekers- practyken te bestrijden. In een uitvoerig rapport heeft de commissie verschillende cijfers en de middelen tot be strijding aangegeven. Op groote schaal zyn de armsten onder de armen, de zwaksten onder de zwakken, uitgezogen en geknepen door woekeraars, voorschotbankjes en der gelijke, welke handig door de mazen van de wet weten heen te zeilen en die op allerlei listige en haast ongelooflijke voorwaarden hun slachtoffers hebben geplukt, welke laat.- sten in de meeste gevallen door schaamte worden weerhouden hierover klachten in te dienen. Dit luguber bedrijf vindt in de groote centra een zeer uitgestrekt arbeidsterrein en men behoeft op een Maandagmorgen in de groote steden maar eens post te vatten by een der vele bijkantoren der gemeentelijke bank van leening, waar de beleeners ten minste nog behoorlijk worden behandeld, om in te zien, hoevelen met het laatste van waarde naar „Oome Jan" moeten gaan, om de eerste dagen der week door te komen. Het is helaas maar al te vaak een voortdurend gaan en komen en hoevelen zullen in het donker niet verdwijnen achter een groezelige deur van den woekeraar, die met hebzuchtige blikken zijn slachtoffers taxeert en wiens graaiende vingers zich gereed maken, om de slachtoffers naar hun ondergang te helpen. Deze hyena's in mensch8ngedaante hebben ieder recht op clementie verspeeld en hoe strenger hiertegen wordt opgetreden, hoe beter. In Scheveningen, dat reeds ten deele het seizoen heeft ingezet, legt in koortsachtige haast de hand aan de laatste voorbereidingen. De Pinksterdagen hebben goed ingezet, het geen voor vele zakenmenschen aldaar een welkome steun is geweest. Met groote belang stelling wordt naar de weersberichten uit gezien en zenuwachtig worden de glazen der barometers betikt. Broodetende weer- profeten lanceeren hun voorspellingen en vinden altyd nog wel een hoopje goed geloo- vige sukkels welke hierin vertrouwen stellen. Het is alleen maar jammer voor de exploitan ten, dat al deze berichten en voorspellingen, mitsgaders de neigingen der barometers zoo wel het een of het ander mogelijk maken, Met het oog op de vele vreemdelingen der Olympiade zftn de vooruitzichten van Sche veningen beter dan ooit. De belangstelling der Olympische spelen csncentreert zich voornamelijk op het voetbal- tournooi. Nu ook de Hollanders het tegen Uruguay hebben afgelegd, bestond er veel belangstelling voorden wedstrijd Duitschland Uruguay, zoodat het geheele stadion hiervoor was uitverkocht. Alleen een kleine 20.000 Duitschers woonden dezen wedstrijd bij, welke kosten noch moeite hebben gespaard, om dezen wedstrijd by te wonen. Het is op een groote teleurstelling uitgeloopen, niet omdat de Duitschers dezen wedstrijd hebben verloren, doch door het feit, dat hier niet werd gevoetbald, doch omdat de wedstrijd ontaarde in een brute krachtmeting, waarby de spelers elkaar op allerlei vuile manieren trachtten te verwonden. Meermalen werd er zoo woest op elkaar ingerend, dat het een wonder mag heeten, dat er geen ernstiger dingen zyn gebeurd. Twee Duitschers en een speler van Uruguay moesten door den scheidsrechter het veld worden uitgestuurd, zoodat de zoo hoog geprezen Olympische geest van verbroedering wel heel ver was te zoeken. Ook een deel van het publiek gaf bij dezen wedstryd blQk volkomen gespeend te zyn voor ieder sportief begrip. In het troosttournooi hebben de Hollanders te Rotterdam gekampt tegen de Belgen, welke pittige en prettige wedstrijd door de Hollan ders is gewonnen met 3 1. De Rotterdam mers hebben voor een wy'le de Nenyto, de Nederlandsche Ny verheidstentoonstelling in den steek gelaten, om dezen wedstryd bij te wonen. Er waren ongeveer 25.000 toeschou wers, hetgeen voor de opkoopers een strop was, aangezien er voor 30.000 bezoekers plaats was en zij hierdoor geen winst op de kaarten konden behalen, ja zelfs in sommige gevallen met een beduidend aantal kaarten bleven zitten. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (iGeautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 70) De strenge begrippen van eer van onzen stand waren je bij je opvoeding ingeprent en ge wist wat ge deedt ge waart geen kind mee. Wie den gewapenden dienst, dien hij aan zijn vader land verplicht is, heimelijk ontvlucht, die is een deserteur wie een eens gegeven woord breekt, die is een eerlooze! Gij hebt het een en het ander gedaan! Maar 't is waar, over dergelijke zaken zet gij en je gelijken je gemakkelijk heen!" Hartmut beet zich op de tanden; hij beefde over zijn geheele lichaam bij deze harde woorden en zijne stem klonk heesch, toen hij antwoordde: ,,Houd op, vader! Dat kan ik niet verdragen! Ik heb mij willen buigen, mij onderwerpen, maar gij verdrijft mij zelf uit uwe nabijheid. Dat is weer diezelfde strenge hardvochtigheid, waarmee ge ook eens mijne moeder van uwe zijde hebt ver bannen dit weet ik uit haar eigen mond. Hoe haar leven zich later heeft ontwikkeld, en ook het mijne tengevolge van het hare die hardvochtige behandeling was er de oorzaak van!" De overste kruiste de armen en een onbeschrij feüjk minachtende trek plooide zich om zijne lippen Prof. Van Emden, heeft den Minister van Oorlog vragen gesteld naar aanleiding van een'uitlating van|een Duitschen prof. welke heeft beweerd, dat het gevaarlijke phosgeen- (bekend door de laatste ramp hiermede te Hamburg) als oorlogswapen geen waarde meer had, aangezien men over veel gevaar lijker gassen beschikte. De Minister heeft voor eenigen tijd ons land gelukkig gemaakt met aanwy'zingen voor afweer tegen gas' aanvallen en Prof. Van Emden, wenschtnu te weten, of ook tegen deze extra gevaarlijke gassen maatregelen zyn te treffen. Wij vree zen dat het advies zal luiden: schietgebed opzeggen. tegen heeschheid (Adv. Buitenland. Deze week heeft de Volkenbondsraad zijn vijftigste zitting aangevangen onder voor zitterschap van Aguero y Bethancouit, de gedelegeerde van Cuba. Dit jubileum is zon der bloemen gevierd, waar trouwens ook weinig reden voor zijn. Het programma dat bijna een 40 punten telt bevat voldoende punten om den lust naar bloemen te doen vergaan. Twee groote rivalen worden op deze zitting van den Volkenbond gemist en wel Briand en Streseman. Briand is geheel van zyn ziekte hersteld, doch Streseman moet nog rust houden. Sir Austen Cham berlain heeft in verband hiermede op zijn reis van Londen naar Geneve eerst Parijs aangedaan, teneinde eerst met Briand een bespreking te hebben over de belangrykste punten der zitting te Geneve en over het anti-oorlogspact van Kellogg. Na afloop van dit onderhoud heeft Briand aan de pers ver klaard, dat er over al de besproken punten volkomen overeenstemming bestaat tusschen Londen en Parijs en dat hiervan een vrucht dragende politiek wordt verwacht. De be langrijkste punten der agenda te Geneve zijn wel de Optantenkwestie tusschen Hongarye en Roemenië wordt nu voor de 14e maal behandeld en is dus ook al aardig op weg naar een jubileum zonder bloemen, de Poolsch-Litausche kwestie, waarby vriend Woldemaras wel eens onaangename oogen- blikken kan beleven en de geruchtmakende wapensmokkel te St. Gotthard, Deze zaak is aan een commissie van drie opgedragen en de voornaamste taak dezer commissie zal wel bestaan in het arrangeeren van een plechtige begrafenis van dit drama. De rest deraganda zijn punten van minder belang. In verband met de St. Gotthard-zaak zal er waarschyolijk worden aangedrongen opeen uitbreiding der bevoegdheid van den voorzit ter van den Volkenbond, indien zich dergelijke voorvallen mochten herhalen. Men kan nooit weten en de heeren kennen elkaar te goed en daarom vertrouwen ze elkander blijk baar al heel weinig. De volgorde der te be handelen punten is in een geheime zitting vastgesteld, waarby is bepaald, dat de hoofd punten pas de tweede week in behandeling zullen komen. Dit heeft althans het voordeel dat de heeren over deze hoofdpunten nog eerst eens overleg kunnen plegen, hetgeen zeer zeker zyn nut kan hebben. President Coolidge heeft te Gettysburg ter gelegenheid van Memorial Day, de her denking der in den oorlog gesneuvelde Ameri kanen, een rede gehouden, waarin nog eens duidelijk werd onderstreept, hoe Amerika denkt over het voorstel Kellogg, tot uitban ning van den oorlog als een instrument der nationale politiek. Uit deze rede stippen we de volgende opmerkingen aan: De eenige methode om tot een betere ver standhouding te komen, zoodat de vriend schappelijke gevoelens bewaard blijven, is om te zorgen voor regeling van geschillen, voordat deze tot een breuk komen. (Voor komen is beter dan genezeD). De wereldvrede kan natuuriyk niet ver kregen worden door een enkel verdrag, doch elk verdrag vormt een nieuwen slagboom tegen conflicten. Deze dag is gewijd aan de herinnering onzer dooden en de grootste eer, die wy hun kunnen bewijzen, is ons te verplichten tot het verhinderen van den oorlog. Het is myn ernstige hoop, dat onze onder handelingen tot dit resultaat leiden en dat de idealen, waarvoor de Fransche minister van buitenlandsche zaken (Briand) en Kellogg "J i bezield in hun gemeenschappelijke po ging om een oplossing te zoeken van het vredesvraagstuk, practische verwezelijking zullen vinden, door het spoedig sluiten van een multi-lateraal verdrag. In deze woorden laat Coolidge dus duide lijk uitkomen, dat heel de Amerikaansche politiek het voorstel Kellogg steunt. Er zul len nieuwe besprekingen over dit verdrag worden gevoerd, waarbij er wederzijds con cessies worden gevraagd. Van verschillende „Hebt ge dat uit haar eigen mond gehoord? Wel mogelijk! Een vrouw is toch nooit zóo diep gezonken, dat ze haar zoon zulk een waarheid niet zou trachten te verbergen. Ik wilde je ooren destijds niet ontwijden met die waarheid, want ge waart toen nog onschuldig en rein. Maar nu zult ge mij zeker wel begrijpen, als ik je zeg, dat de eer mij die scheiding gebood. De man, die mijne eer bezoedeld had, viel door mijn kogel, en zij, die mij trouweloos behandelde haar verstiet ik. Hartmut verschoot van kleur bij deze mede- deeling. Dit had hij niet geweten, niet vermoed. Hij had inderdaad geloofd, dat zijns vaders hard en streng karakter die scheiding had uitgelokt. Al dieper en dieper daalde de achting voor zijne moeder, die hij toch even vurig en hartstochtelijk bemind had als zij hem, al voelde hij soms onwille keurig, dat zij zijn booze geest was. „Ik wilde je voor dien invoed, voor dat verpes tend bijzijn behoeden," ging Falkenried voort. „Dwaas die ik ben geweest! Ook zonder de tegen werking van je moeder waart ge voor mij verloren: ge hebt hare wezenstrekken, 't is haar bloed, dat door je aderen vloeit, en dit zou zich vroeger of later tóch hebben doen gelden. Ge zoudt toch zijn geworden wat ge nu zijt een avonturier, die geen vaderland en geene eer meer kent!" „Dat gaat te ver!" barste Hartmut nu in razende drift uit. „Beschimpen laat ik mij door niemand, ook niet door ul Nu zie ik in, dat er tusschen ons geen verzoening mogelijk is; ik ga, maar de wereld zal anders oordeelen dan gij. Zij heeft mijn eerste werk al bekroond, en ik zal haar de erkenning weten af te dwingen, die mijn eigen vader mij ont houdt!" De overste zag zijn zoon aan, en die blik had iets kanten wordt evenwel gevreesd dat er te veel voorbehoudingen zullen worden gemaakt, betgeen een groot deel der practische waarde zou teniet doen. e De berichten over Nobile en zyn veronge lukt luchtschip de „Italia" biy ven ons schom melen tusschen hoop en vrees. Volgens eenige nog niet bevestigde berichten, zouden er eenige zwakke noodseinen van Nobile zijn opgevangen. Deze zwakke seinen worden verklaard door de veronderstelling, dat by het. landen het luchtschip geheel of gedeel telijk is verwoest en dat Nobile voor het uitseinen gebruik heeft moeten maken van meegenomen, doch veel zwakker reserve materiaal. Er bestaat dus nog e6n klein sprankje van hoop, dat de bemanning der „Italia" nog in leven is en dat er nog kans op redding biyft bestaan. Alle hoop behoeven we dus nog niet op te geven. De communistische internationale te Riga heeft de wereld gelukkig gemaakt met een nieuw officieel program. Dit program, dat maar eventjes vier pagina's druk in de „Praw- da" beslaat en dus geenzins lijdt aan quan- titeit, in tegenstelling met qualiteit, legt het zwaartepunt meer op een stevige bevesti ging der republiek, hoewel natuurlijk moet worden gestreefd naar het verwekken van revolutie, waarvoor in de eerste plaats wor den genoemd, Engeland, de Vereenigde Sta ten en Duitschland. Genoemde landen ge nieten dus de twijfelachtige eer, eerstin aan merking te komen om de zegeningen der sovjet deelachtig te worden. Indien dit ge lukt, dan hebben de communisten hier de volgende taaki Fabrieken, banken, spoorwegen enkerke- lpke eigendommen worden verbeurd ver klaard, openbare schulden en particuliere schulden aan kapitalisten worden nietig ver klaard. Vooraanstaande middenstanders, als notabelen en officieren worden naar het hier namaals verwezen, tenzy er exemplaren on der zijn met byzondere organisatietalenten en dezen genegen zy'n hun gaven ten dienste der sovjet te stellen. Technici zullen even eens worden gespaard en de andere bestaande politieke party en worden ontbonden. Het is altyd goed vooruit te weten wat ons in dergeiyke gevallen te wachten staat, zy het dan ook, dat dit voor zeer velen niet erg aanlokkeiyk is. Wij betwijfelen of de hee ren ook met dit program aankomen, indien ze bij de zoo gehate kapitalisten (terwille van het smeer likt de kat enz.) aankloppen om de noodige leeningen. Waarschijniyk worden er dan een serie principes opzij ge schoven. Dat de zoogenaamde heilstaat ook, om in den gebruikelijken term te blijven, laboreert aan kapitalistische kwalen, blijkt wel uit het feit, dat er te Moskou zeer ernstige relletjes zyn geweest, verwekt door ontevreden wer- keloozen, welke zoo goed alc geen onder steuning ontvangen en die zich niet langer met beloften wilden laten paaien, doch de monstreerden voor inwilliging van eischen, welke zeer zeker bescheiden waren te noe men. De politie is zeer krachtig tegen deze slachtoffers opgetreden en het resultaat hier van was, dat er velen zware verwondingen opliepen. Een schrillere tegenstelling tus schen theorie en practyk is wel moeiiyk denkbaar. huiveringwekkends; maar daarop zeide hij koel en langzaam, op elk woord den klemtoon leggende: „Zorg dan ook maar, dat die wereld niet hoort, hoe de „bekroonde dichter" een paar jaar geleden te Parijs nog als spion dienst heeft gedaan!" Hartmut kromp ineen, ais door een kogel ge troffen. „Ik? Te Parijs? Dat's onzin!" Falkenried haalde minachtend de schouders op. „Nog komediespelen op den koop toe? Geef je maar geen moeitel Ik weet alles. Walmoden heeft mij de bewijzen geleverd voor de rol, die Zalika Rojanow en haar zoon te Parijs speelden ik ken de bron hunner middelen van bestaan, waar mee zij hunne gewone levenswijs voortzetten nadat ze hun vermogen verloren hadden. Zij waren zeer gezocht, want ze waren zeer geschikt voor hun werk en wie hunne diensten kochten die had ze!" Hartmut stond als verstijfd. Dit was dus de ont zettende oplossing van het raadsel, waarop Wal moden had gezinspeeld. Hij had den zin daarvan destijds niet begrepen en daaraan een geheel andere beteekenis toegeschreven; dit was 't geweest wat zijne moeder voor hem verborg, waarvan ze hem met kussen en vleiende woordjes had afgebracht, als hij met de eene of andere wantrouwende vraag voor den dag kwam! Ook tot dat laagste, dat schandelijkste had zij zich vernederd, en haar zoon was mét haar geschandvlekt 1 Het stilzwijgen, dat nu volgde, had iets beang stigends. 't Duurde verscheidene minuten, en toen Hartmut eindelijk weer sprak, had zijne stem allen klank verloren en kwamen de woorden hem afgebroken, nauwelijks hoorbaar over de lippen „En gelooft ge dat ik dat ik daarvan heb Om de graanproductie weer op peil te brengen dringt Stalin er op aan, tot uit breiding van collectieve boerderijen over te gaan en toepassing van staats-exploitatie. Verder heeft Rusland dringend behoefte aan moderne landbouwwerktuigen. Doch van wat Rusland noodig heeft zullen we afstappen, aangezien de beschikbare ruimte hiervoor te klein zou worden. Tsang Tso Lin heeft Peking ontruimd, waarna genoemde stad in handen der Zuide- ïyke troepen is overgegaan. De toestand is rustig. Door spionnen der Zuideiyke troepen is een bomaanslag gepleegd op den trein van Tsang Tso Lin, waardoor een tweetal zijner ministers zijn gedood en waarbij ook de maarschalk ernstig werd gewond. Er gaan zelfs geruchten, dat hy hieraan is overleden, doch hiervan is nog geen bevestiging ge komen. De Nationalistische generaals hebben te Peking een comité ingesteld, om de orde te handhaven en om maatregelen voor te be reiden voor het opnieuw in gang brengen der regeeringsmachine. De moeilijkheden hierby zyn niet gering daar ieder der generaals gaarne de vetste kluiven voor zich wenscht te reserveeren. Zoo ooit, dan is hier van toe passing „wie het dichtste by 't vuur zit, warmt zich het beste". Volgens schattingen heeft deze voortdurende burgeroorlog China reeds meer dan over een half milliard ge kost, zoodat het voor het uitgemergelde land te hopen is, dat de heeren het over de ver deeling van den buit eens worden."Wie hierby voorloopig de vetste brokken opschrokt is voor China niet van het grootste belang, mits er maar rust komt. Voor de verdere buitenlandsche berichten volstaan we met het volgende: De wry ving tusschen Rome en Belgrado, in welke stad zich heftige tooneelen hebben afgespeeld, waarby ruim 50 betoogers ernstig zijn gewond, is gelukkig geluwd, hetgeen voor een niet gering deel aan buitenlandsche interventie is te danken. De nota van Bel grado wordt te Rome als bevredigend be schouwd, waarmee deze incidenten gesloten worden geacht. De Fransche Kamer is onder groote be langstelling geopend, en nadat senator Sibille, die als voorzitter fungeerde nog eens een kort resumé had gehouden van het door Poincaré verrichte werk, tot de volgende week verdaagd. De socialistische leider Léon Blum, welke by de verkiezingen verslagen is en dus niet meer in de kamer terugkeert ontving van zyn geestverwanten een telegram, waarin de verzekering werd gegeven dat hij zeer zal worden gemist, hetgeen overigens maar een zeer schrale troost voor hem zal zijn. By relletjes te Beriyn is de vice-hoofd- commissaris van politie door agenten afge rost, welke zeer hardhandig optraden tegen een groepje communisten. Toen de vice- hoofdcommissaris dit verder inranselen der agenten wilde verhinderen, werd hy' op een stevige portie „prügel" onthaald, vqordat bij gelegenheid bad zich te legimiteeren. Dat wy in Holland niet alleen het mono polie hebben van corruptie, blijkt wel uit de groote douane-corruptie te New-York, waar tal van ambtenaren zijn gearresteerd wegens het zich laten omkoopen door dranksmokke laars, waardoor het mogeiyk was voor mil- geweten?" „Ja!" antwoordde de overste op koelen en stel- ligen toon. „Vader, dat leed kunt en inoogt ge mij niet aan doen die straf is al te groot! Ge moet mij geloo- ven, als ik u zeg, dat ik nooit eenig vermoeden heb gehad van zulk een schandelijke praktijk Ik meende, dat er nog een gedeelte van ons vermogen uit de schipbreuk was gered Dat wil ge immers wel gelooven, vader?" „Neen!" hield Falkenried vol, even stug en ongevoelig als straks. Buiten zichzelf van smart en wanhoop, knielde Hartmut voor hem neer. „Vader, bij alles wat u heilig is in den hemel en op de aarde O, zie mij niet op die manier aan ge maakt mij krankzinnig met dien blik! Vader, ik geef u mijn woord van eer 1" Een afgrijselijke schaterlach brak zijne woorden af. „Je woord van eer evenals indertijd op Burgs- dorfl Sta op, speel toch niet komedie, mij draait ge daarmee geen rad voor de oogenl Met een woord breuk zijt ge van mij gescheiden, met een leugen keert ge tot mij terug ge zijt een echte zoon van je moeder geworden! Ga je eigen weg, ik ga den mijnen. Slechts iets eisch ik van je beveel ik je! Waag 't niet, den naam Falkenried nevens den geschandvlekten der Rojanow's te noemen laat de wereld nooit vernemen, wie ge zijt! Ge schiedt dit wel, dan komt ook mijn bloed over jel want dan dan maak ik een eind aan mijn leven!" Met een kreet van ontzetting sprong Hartmut op en wilde op zijn vader toespringen; maar deze wees hem met een gebiedend handgebaar terug. I „Denkt ge soms, dat ik nog op het leven gesteld ben? Ik heb 't mij getroost, omdat ik moest, om dat ik 't als een plicht beschouwde. Maar er is éen punt, dat die plicht ophoudt, gij weet dit nu en dus gedraag je daarnaar!" Hij keerde zijn zoon den rug toe en trad weer aan het venster, Hartmut sprak geen woord meer; zonder eenig geluid te geven, verliet hij het vertrek. De voorkamer was niet verlicht; maar ze was vervuld met den weerschijn van den in vuurgloed gedoopten hemel, en in dat schijnsel stond een vrouw, doodsbleek, de oogen met een onbeschrij felijke uitdrukking op den naderende gericht. Hij zag op, en éen enkele blik overtuigde hem, dat zij alles wist. Dat was liet laatste! Ten aan- hoore van de vrouw, die hij beminde, had hij die doodelijke vernedering ontvangen, was hij in het stof vertreden 1 Hartmut wist niet, hoe hij het kasteel had ver laten, toen hij buiten was gekomen; hij gevoelde alleen, dat hij binnen die muren zou gestikt zijn, dat hij als door helsche furiën daaruit was ver dreven. Hij kwam eerst weer tot bezinning aan den voet van een den, die zijn besneeuwde takken over hem uitbreidde, 't Was nacht in het bosch, ijs koude wintersche nacht; maar hoog in de lucht blonk onafgebroken dat geheimzinnige licht met purperen gloed, met flikkerende stralen, die zich boven in het zenith tot een kroon vereenigden. 't Was weer zomer geworden, de Julimaand had reeds een aanvang genomen, cn in die heete, zon nige dagen lokte het begroeide gebergte met zijn koele schaduwen en groene hoogten en laagten onweerstaanbaar tot een bezoek uit. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1