Hoi Wieg&kmcL PU ROL IsiiiÉMs Paardensportvereeniging .Juliana". '1 S. IHll BOBBEMASTRAAT MiDDELtlARNIS Ons werk Is onze reclame BS IDEALS mum COMBINATIE Oproeping aasi de Leden De Rotterdamsche Veiling Rotterdam. ONZE EILANDEN VAN ZATERDAG 19 MEI 1928. 3 ÏZONDEN MEDEDEELING. ■EKLUK NAGERECHT r o&~jr~I»UJÜzZLI€. GQON INGEN rijen, dan zal nader overleg worden gepleegd over de voortzetting der prosven en een systeem worden ontworpen voor de beschik baarstelling van groote partijen Nederland- sche gerst voor de brouwerijen. 11 ET VERBLINDINGSVRAAGSTUK. Bene belangrijke Nederlandsclie uitvinding. De heer O. F. Foelkel schrijft ons: Op 10 Mei 1.1. ontving ik eene uitnoodiging als expert een demonstratie met ansie-ver- blindend licht bij te willen wonen, welke op den weg Sonsbeek bij Arnhem ten over staan van verschillende autoriteiten zou worden gehouden. Om der waarheid de eer te geven: toen ik dienzelfden avond samen met de heeren Van de Wall en Voswijk, inspecteurs van het verkeerswezen te Arnhem, en den tech- nischen verslaggever van de plaatselijke pers naar de afgesproken plek reed, waren mijne verwachtingen niet al te hoog gespannen. Annere experts die dit lezen, zullen mijn scepsis in dezen vermoedelijk wel begrijpen. Het probleem der anti-verblindende verlich ting is zoo oud als de automobielsport zelf en ook onder leeken zoo bekend, dat het overbodig mag heeten er veel over te zeggen. Ieder automobilist kent dat gevoel van on zekerheid en nervositeit, dat ons bevangt, wanneer de schelle voorlampen van een aan snellende auto ons uit de diepe duisternis voor onzen wagen onheilspellend tegemoet- stralen. Juist op het moment, dat men zijn wagen extra vast in de hand moet hebben, beneemt het aliesoverheerschende verblin dende licht uit de andere richting het duide lijke uitzicht op den weg. Tot overmaat van ramp moet men op dat precaire moment ook nog zijn eigen licht omschakelen! De gevolgen zijn helaas maar al te bekend. De couranten zorgen er wel voor, dat we ze niet vergeten. Nog geen veertien dagen geleden vond op den straatweg bij Muiden door verblindende verlichting binnen een week het derde ongeval plaats, waarbij een door den ander verblinde bestuurder een fietser aanreed en zwaar verwondde. Een geval dat niet op zich zelf staat. Aan de hand der statistieken blijkt immers dat circa 80 pet. van alle auto-ongelukken, die jaar lijks tallooze slachtoffers aan dooden en ver minkten opeischen, worden veroorzaakt door verblindende verlichting. Geen van alle be proefde oplossingen van dit urgente vraag stuk hebben tot nu toe tot een absoluut bevredigend resultaat geleid. De meeste uit gevonden systemen maken een kostbare en tijdroovende verandering in de lichtinstallatie noodig, zijn broos, vereischen een deskundige montage en heffen ondanks alles het ver blindingseuvel nog niet bevredigend op. Bovendien maken ze veelal het manupuleeren met twee lichtbronnen noodig en dwingen los te laten ten einde zijne aandacht op het onvermijdelijke omschakelen te bepalen. Hoe moeilijk het probleem is, blijkt wel uit het feit, dat een der allergrootste Nederlandsche fabrieken, die op verlichtingsgebied een wereldnaam heeft hoog te houden, op dit terrein gedeeltelijk faalde. Des te meer zal het ieder, die het wel meent met de veiligheid onzer wegen, ver heugen, te vernemen, dat het probleem thans zijn oplossing nadert. Hetgeen wij op den bewusten avond te Arnhem hebben gezien, heeft ons meer bevredigd dan alles wat we op dit gebied in het buitenland, op de Leip- ziger Messe, op de tentoonstelling te Amster dam, bij demonstraties en in den handel hebben gezien te zamen. De politieautori teiten, die anders nog al gereserveerd plegen te zijn, waren eveneens vol lof over de uit vinding, die eene Hollandsche uitvinding en als zoodanig gepatenteerd is. De Luna- spiegellenzen, zooals de uitvinder P. A. Peters te Amsterdam, zijn patent heeft genoemd, beteekenen een complete omwenteling op verlichtingsgebied. Zij stralen een rustig diffuus licht uit, dat in alle opzichten vol doet aan de wettelijke voorschriften, wat doordringingsvermogen en intensiteit op 100 Meter afstand betreft en dat toch niet ver blindend werkt. De politieautoriteiten hiel den verscheidene personen te voet, op rijwiel, per auto aan en vroegen hen naar hunne ervaringen op bet moment dat de uit het donker opdoemende auto hen naderde. Geen enkele had van het licht den minsten hin der ondervonden. Het merkwaardige van dit licht is, dat het zelfs veel minder verblindt dan de normale kleine dimlampen en toch een helderheid en spreiding heeft gelijk aan die der groote voorlantaarns, die dan ook niet worden gedoofd bij dit systeem. Hoe heeft de uitvinder nu dit resultaat bereikt? Enkel en uitsluitend door de aan wending van een bijzondere soort lenzen, die dadelijk op iedere autolamp kunnen worden gemonteerd en deze dan in een Lunalamp veranderen. De lenzen zijn van boven gedeeltelik afgedekt door een zilver- spiegel, die het licht terug werpt naar een projecteerende lens. Het licht, dat voor zijn uittreding daardoor al is gebroken, wordt nog verder gediffundeerd door tallooze kleine kwartskristallen, die in de onderste helft der Lunalenzen zijn ingebrand, waardoor een diffuus licht uittreedt, dat bij vermin derde capaciteit toch geen directe stralen in het oog werpt, zelfs dan niet, als dit in de loodlijn van de projectie lens is geplaatst. De uitvinding voldoet in één woord uit stekend en is bovendien niet moeilijk aan te brengen. Een eigenaardige constructie van den convexen spiegel veroorzaakt zij de- lingsche uitstraling zoodat op zij links en rechts de wegrand, de trottoirband, waar schuwingsborden, bosschages, boome.n, enz. voldoende worden verlicht. Een afzonderlijk standiicht zal in de practijk niet meer noo dig blijken, daar na bevestiging van de Luna-lenzen met de groote voorlichten kan worden gereden. De bezitter van Luna-lenzen blijft dus iu de toekomst bewaard voor een proces-verbaal, daar zijn licht in alle om standigheden aan de wettelijke voorschriften voldoet. De aanschaffingsprijs is matig, mon- tagekosten vervallen. Om al deze redenen voorspellen wij den Lunalenzen een goede toekomst en meenen wij de firma Koenigs Günther, met de door haar binnenkort in den handel te brengen uitvinding geluk te kunnen wenschen. Gemengd iiieuws. Geen Qceaaaivlucht van Lilly Dilüenz. Andere gegadigden voor de „Europa". BERLIJN, 15 Mei. Hedenmiddag liep de optie-termijn af die de Junkers-w.erke aan mevrouw Dillenz hebben gesteld voor den aankoop van de „Europa", een machine van hetzelfde type als de „Bremen", zonder dat mevrouw Dillenz de vereischte definitieve ver klaring gaf. Dientengevolge zijn de verkoops besprekingen als mislukt te beschouwen. Intusschen interesseeren andere kringen zich voor het vliegtuig en zijn piloot Risticz, zoodat misschien binnenkort toch nog een nieuw plan voor een Oceaanviucht met de „Europa" bekend zal worden. Thea Rasche's vlucht spoedig verwacht. BERLIJN, 15 Mei. Uit New York wordt gemeld, dat de Duitsche vliegster Thea Rasche dezer dagen haar vlucht van New York naar Berlijn zal ondernemen. GRIEKEN ALS SLAVEN IN KLEIN-AZIE? Wonderlyk verhaal vaneen ex-krygs- gevangenc. Een ware sensatie is te Athene verwekt door de onthullingen van een uit Klein- Azië gevlucht Grieksch krijgsgevangene, die. beweert, dat er tegenwoordig 1500 Grieken, oud-krijgsgevangenen, in Klein.-Azië in slar vernij levdn, waar zij verkocht zijn aan Mohammedaansche dorpshoofden. De soldaat, Dimftri Athanassopoelos, van het eerste bataljon mitrailleurs bij het 86e Griekscbe regiment, werd door het leger van Moestafa Kemal in Augustus 1922 gevangen genomen. Hij verklaart: Ik maakte deel uit van een transport van een duizendtal soldaten en ongeveer 100 Christen families. De meeste mijner kamera den zijn vermoord, de jonge vrouwen wer den ontvoerd;' de ouden van dagen en de kinderen stierven bijna allemaal. De over levende mannen werden naar Adana en van daar naar Aleppo gestuurd, waar zij aan de landbouwende dorpshoofden ter bewerking- van den akker werden verkocht. Aihanassopoelos en zes anderen wisten te ontvluchten en bereikten, dank zij de hulp van een Amerikaansch scheepskapitein den Pira eus. Allen waren in erbarmelijken toestand. Zij hebben den autoriteiten de namen ge noemd van hun nog in gevangenschap ver- keerende makkers. De kwestie zal in de Grieksche Kamer ter sprake worden gebracht. ZIJ WILDE VOOR 20 HAAR MAN LATEN DüODEN. Een detective knipte hen heiden. De politie van Patchogue op Long Island bij New York is een geval op het spoor gekomen, waarin een vrouw een moorde naar schijnt te hebben gehuurd, om voor 20 dollar haar van haar man te ontdoen, waarna den moordenaar een goed spaghetti.- maal in uitzicht werd' gesteld. De vrouw,. Iva Austin, 28 jaar oud, deelde aan een buurman haar voornemen mede, haar man uoor een goed schutter te willen laten opruimen. De buurman, die blijkbaar ais „de goede schutter" beoogd werd, ver telde het onderhoud over aan de politie, waarna deze oen mannetje uitstuurde, die als „schutter" werd aangediend en zijn diensten presenteerde. Hij werd goed ont vangen én de vrouw stelde hem voor, den man tijdens zijn werk dood te schieten, waardoor zij in het bezit van de verzeke- -ringssom ad 4000 dollar zou geraken. De detective vond dit niet de juiste manier; hij zou liever, den armen Austin op een eenzame plek nabij zijn woning neerschie ten. Daarop kwam mrs. Austin's commen saal, zekere Abadore, in het gesprek tus- schénbeide en verklaarde dat als de schutter hem ook van zijn vrouw afhielp, hij en zijn kostjuffrouw weldra zouden kunnen trouwen en gelukkig verder leven. Abadore,stelde daarop een belooning van 200 dollar voor den dubbelen moord voor. De detective vroeg een kleinigheid vooraf, en toen het geld hem was ter hand gesteld knipte hij om beider polsen de handboeien dicht. - Austin, die tuinier'is, werd korf daarop van de arrestatie van zijn vrouw in kennis gesteld. Hij zeide iets van dien aard te hebben verwacht en ging vervolgens met een schouderophalen door met het begieten van zijn bloemen! HEVIGE ORKAAN BOVEN POLEN. Groote materieele schade. WARSCHAU, 15 Mei. In het district Wilna heeft gisteren een orkaan talrijke dorpen en groote uitgestrektheden bosch geteisterd. Voorts zijn in het district Postawa van meer dan 1000 hutten de daken afge rukt, terwijl in andere districten een paar honderd boerenwoningen ernstig zijn be schadigd. KOORDDANSER TE NAPELS OP MET PUBLIEK GEVALLEN, ROME, 15 Mei. Een koorddanser, die te Napels optrad, is omlaag gestorthij viel op een 10-jarigen knaap, die onmiddellijk dood was. De koorddanser liep ernstige inwendige kneuzingen op. PARIJS-TOKIO VLIEGTUIG OMLAAG GESTORT. Pelletier d'Oisy ongedeerd. CALCUTTA, 16 Mei. Het vliegtuig, waarmede Pelletier d'Oisy de vlucht Parijs- Tokio onderneemt, is bij Akyab omlaag ge stort. Pelletier d'Oisy zelf werd niet noemens waard gewond; zijn beide tochtgenooten Gavin en Carol moesten echter in het hospitaal worden, opgenomen. Het vliegtuig is totaal vernield. ËX-MAHARADJAH VAN INDORE EN ZIJN VROUW. Het historische "stadje St.Gormain-en-Laye bij Versailles, voorheen vaak verblijfsoord van vorsten, heeft thans weer een vorstelijk paar binnen zijn muren, n 1. den ex-maha- radjah van Indore met zijn jonge gemalin, vroeger miss Nancy Miller, de jongedame die tot het Hindoeïsme overging ter wille van haar toekomstigen echt. Sir Tukoji Rao, de gewezen heerscher van Indore, heeft kort voor zijn huwelijk als cadeau aan zijn bruid.het prachtige kasteel Hennemont te St. Germain gekocht en daar brengt het jonge paar thans de wittebrood^ weken door. Het is in alle stilte gearriveerd met een stoet van magnifieke auto's. Niemand in het plaatsje .wist van de komst. Het gevolg be staat uit 70 inlandsche bedienden, dertig Franschen en drie adjudants. Naar verluidt, heeft de éx-maharaójah voor zijn nieuw verblijf 42 millioen francs (4.2 niillioen gulden) betaald. Moeders nemen voor de roode. li/--: 'XII gesrnette of ontstoken huid van de kleine, uitsluitend het allerbeste, en dat is Doos .30 en 60 cf. Tube 80 et. Bij Apoth. en Drogisten Muattage Weraken. XVI. Voor het huisgezin. Overkokende melk kan de gasvlam uit- dooven, waardoor een gasontploffing kan ontstaan. Blijf daarom als ge melk kookt, in de nabyheid. Verwarm nooit was met terpentijn op een open vlam of vuur0 Wasch niet met benzine in de nabijheid van een vlam of van vuur en zorg voor krachtige luchtverversching, GEZONDHEIDSRAAD. XVII. Het recht van den zuigeling. Iedere zuigeling heeft recht op borstvoe ding. Er zijn maar weinig moeders, van welke de dokter verklaart, dat zij niet in staat zijn. haar kind te zoogen. Ziekte en sterfte zyn onder borstkinderen veel lager dan onder fleschkinderen. Eene moeder, die haar kind wel kan zoogen, maar het niet doet, brengt haar kind in gevaar. Laat de beantwoording van de vraag, of gemengde voeding wenschelijk is aan den dokter over. GEZONDHEIDSRAAD. XVIII. Men onderhoudt zijn tanden: door ze goed te reinigen; door ze flink te gebruiken; door ze regelmatig aan tandheel kundig onderzoek te onderwerpen en door alle zieke tanden vroeg tijdig te laten herstellen. GEZONDHEIDSRAAD. XIX. Men kan van tuberculose genezen, maar het vergt tijd en geduld. Hoe eerder Gij Uw huisdokter raadpleegt, hoe grooter kans op hersteld Gij hebt. Kleine wonden genezen vlugger en beter dan groote. Droge hoest, gebrek aan eetlust, spoedige vermoeidheid, vermagering kunnen bedenke lijke verschijnselen zyn. Degelijk onderzoek door en voorlichting van een geneeskundige is dan noodig. Richt U in geen geval tot een kwakzalver. GEZONDHEIDSRAAD. tot fact bsjwonesi vara de ALGEMEENE VERGADERING op Donderdag 24 Mei J©28 ten Sl*/2 «re v.rii. in last Nutsgebouw Oppert 81, Rotterdam. Balans en Winst- en Verliesrekening liggen acht dagen te voren op het kantoor der Fabriek ter inzage. Namens het Bestiuir, W. H. DE VOS, Voorzitter. P. SCHOUWENBURG, Secretaris. Groet Cooeecars Mippsqjije met Springconcours, Ringrijderij en Kermesse d'Elé. op Donderdag 14 Jtimi a s. te PoorÉtagaaS. Sluiting ssiscfarijwiEag 6 Juni bij den Secretaris J. P. TIMMERS Jz. te POORTUGAAL. 3-2 ÜV Programma's worden na aanvraag gratis toegezonden. EL H. EIERVERZENDERS! Wij weten, dat U als regel steeds te weimg voor Uw eieren uitbetaald krijgt. Er wordt geen rekening gehouden met de grootte der eieren, zoodat zij, die siaooS goed leveren §tes*]k benadeeld worden. Wilt U een beteren prijs maken dan U nu voor Uw eieren krijgt? Vraagt dan onverwijld inlichtingen bij TeSeffo 1364:9. Warmoessierstraat 3T—39. Reelat van ©ontrol© voor M.53. Zeuders. TB IfnfH) £GVD A Lok-eapeinï, HEaeaaSeEio zdMeroprnJmlisgeffl. IE KUUr UCYMMIi/c Wij betalen de HOOGSTE prijzen. HENDRIK WIJGBRS, Gonvernests'aat 38a T©1« 31748 ROTTERDAM. 2E ATELIER VANAF HET STATION b Met haar Immer terugkéerende on weerstaanbare kracht verdreef de Lente ook thans weder den hardnekkigen winter. We voelen ons mat de natuur als her boren en sterker wordt het verlangen om van den komenden somer te genieten. Onder de genoegens van den zomer speelt Radio, -naast sport en natuur genot, een zeer belangrijke rol. Na een dag van sport of tochten in de natuur zijn de koele zomeravonden ideaal.om rustig te genieten van een vol maakte reproductie van muziek en zang. bestaande uit PHILIPS PHILIPS PHILIPS Ontvangtoestel Plaatsp.apparaaS Luidspreker No. 3002 f 55.- No. 2003 f 52.50 f 175.- waarborgt U een absoluut zuivere weergave.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 3