iGlEYS BURGER EERSTE BLAD Tandarts BUIJS rijwielen zijn af 67,50 H. J. CAMPFENS ST00MB00TDIENST Vraagt ons Advertentie-tarief Uw werk schiet beter op Openbare Vrijwillige Verkooping en BURGER-INBOEDEL ZATERDAG 19 MEI 1928 Land- en Tuinbouw. DWAALLICHTEN. COOLêlNGBb 79 - ROTTERDAM Grootste inrichting in Nederland DAMES Indien tijdig bericht ontvangen wordt, sas is een cabine voor U gereserveerd. is Donderdag 17 MEI AFWEZIG De sublieme kwaliteit heeft ons doen besluiten een volle serie voorradig te houden. Leverbaar reeds vanaf - TELEF. 60 MIDDELHARNIS-ROTTERDAM y.Y. via VLAARDINGEN s.s. „MIDDELHARNIS" Dienstregeling aanvangende 15 MEI 1928 van Middelharnis op Maandag en Dinsdag V. Middelharais 4.30 vm. A. Vlaard. 7.00 vm.* A. Rotterdam 8.00 vm. Overige dagen (beh. Zon- en Feestd.) V. Middelharnis 6.40 vm.A. Vlaard. 9.10vm.** A. Rotterdam 10.00 vm. A. Brlelle 10.30 vm.§ van Rotterdam op Maandag en Dinsdag V.Rotterdam2.15nm. V.Vlaard.3.00nm. f A. Middelharnis 5.30 nm. Overige dagen (beh. Zon- en Feestd.) V. Rotterdam 3.15 nm. V. Vlaard. 4.00 nm. ff Y. Brlelle 2.15 nm.§ A. Middelharnis 6.30 nm. In aansluiting op den trein van 7.21 vm en 7.12 of 7.40 vm. van Vlaardlngen. In aansluiting op den trein van 9.21 vm. en 9.42 vm. van Vlaardlngen. t In aansluiting op den trein van (2.40) 14.40 en (2.51) nm. 14.51 te Vlaardlngen. In aansluiting op den trein van (3.40) nm. 15.40 en (3.51) 15.51 te Vlaardlngen. Te Vlaardlngen overstappen. AU Feestdagen zijn te bezcbouwen: Nienwjeorideg, 2a Paa8Chdag, Hemelvaartsdag 2» PtakaUrdae m de beide Kerildapea - u WRIGLEY'S gebruikt. RIGLEY'S P.K. Kauwgom kal- eert de zenuwen, voorkomt ver- oeidheid en maakt dat ge friach n welgemoed naar huis gaat. e eetlust, die na een drukken ag wei eens uitblijft, wordt er oor opgewekt. Goed voor gebit i spijsvertering, omdat het de eekselafscheiding bevordert. RH. KAUWGOM ar: AT mis EEN VOLLEDIGEN AAN BE VOORSTBAAT TE MIDDELHARNIS. Op Woensdag 23 Mei 192S des namiddags 2 uur. Ten verzoeke van de erven van Mej. Wed. M. BORN. Notaris VAN BUUREN. Leest Onze eilanden Prijs per kwartaal f 1, Losse nummers 0,07s ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel, Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 56 Boodschap van den Secretaris- Generaal van den Volkenbond. Aan de Vereeniging Voor Volkenbond en Vrede". 's-GRA VENHAGE. Ik maak gaarne gebruik van de geboden gelegenheid om op den dag van de door Uwe Vereeniging te organiseer en 18 Mei herdenking door Uwe bemiddeling eenige woorden te richten tot het Nederlandsche volk. Ik doe dit met des te meer genoegen, daar ik vernomen heb, dat het de herinnering aan de eerste Haagsche Vredesconferentie is geweest, die U bij de keuze van een datum voor Uw Volkenbondsdag he6ft geleid. Inderdaad, het wezen van den Volkenbond en de verwachtingen, die de menschheid gerechtigd is op hem te bouwen, z(jn niet op hunne juiste waarde te schatten, zoolang de stichting van ons instituut als een op zichzelf staande gebeurtenis wordt beschouwd zonder eenig verband met het verleden. In werkelijkheid heeft de Volkenbond een lange voorgeschiedenis en tot zijn ontwikkeling hebben o.a. de twee Haagsche Vredescon ferenties voor een belangrijk deel bijgedragen. Op zijn beurt bereidt de Bond de geschiedenis der toekomst voor. Deze evolutie schijnt thans een punt te hebben bereikt, waar de ongeorganiseerde en somtijds chaotische be trekkingen, die sinds eeuwen tusschen de staten hebben bestaan, een gestadige neiging tot meer systematische ontwikkeling ver- toonen, waarvan de kern is te zoeken in den Bond. Helaas schijnt by velen nog de meening te heerschen, dat met het ontstaan van den Bond een volledige waarborg voor onver- stoorbaren vrede was gegeven en deze zijn nu bitter teleurgesteld door de twisten, die nog steeds de volkeren verdoelen, door de legers, die nog steeds paraat worden gehouden en door de oorlogsvloten, die nog immer tot uitvaren gereed liggen. Ik ben dan ook stellig overtuigd, dat een groot deel van het pessimisme ten opzichte van den Bond meer zijn oorzaak vindt in de overdreven ver wachtingen, die in den aanvang overal in de wereld van hem werden gekoesterd, dan in de evolutie, welke het instituut zelf doormaakte en die, niettegenstaande onver mijdelijke inzinkingen, over het geheel een stijgende lijn vertoont. Het behoort tot de moeilyke taak van een vereeniging als de Uwe de openbare meening in dit opzicht voor te lichten, en zoodoende draagt ge het Uwe bfj tot de politieke opvoeding der menschheid. Wie den vrede wenscht, hij bereide dien voor" Dit is het leidende beginsel van hen, die be wust werken voor een beter georganiseerde internationale gemeenschap. By dit werk, dat de volle aandacht vereischt niet alleen van ons tegenwoordig geslacht, maar ook van vele toekomstige generaties, is de actieve en toegewijde medewerking van een land als Holland met zijn lange ervaring der internationale samenleving onmisbaar. De aanhangers van den Volkenbond zien dan ook vol vertrouwen naar Uw land als een voorbeeld van deze toewyding op elk terrein van zijn werkzaamheid. Hierby denk ik niet slechts aan de Nederlandsche vertegenwoor digers te Genève, die zoozeer dealgemeene achting hebben verworven voor zichzelf en hun land, maar tevens aan het groote publiek. Men verlieze toch nimmer uit het oog, dat de nuttige werking van den Bond grooten- deels afhankelijk is van den moreelen in vloed der openbare meening; zonder dien steun is hij machteloos en niet meer dan een ziellooze machine. Mag ik ten slotte de verwachting uit-! spreken, dat de werkzaamheid Uwer Ver eeniging er toe zal bijdragen de belangstelling, die reeds voor den Volkenbond bij het Neder landsche volk bestaat, nog te doen toenemen. ERIC DRUMMOND, Secretaris- Generaal. Genève, 4 Mei 1928. (Adv.) Waarschuwingsdienst voor het optreden van de Aard appelziekte. Te beginnen met 15 Mei zullen door het Koninkiy'k Nederlandsch Meteorologisch In stituut te de Bilt evenals het vorige jaar waarnemingen gedaan worden om vast te stellen op welke etmalen de weeromstan digbeden zoozeer bevorderlijk zijn geweest voor de ontwikkeling der aardappelziekte, dat een spoedig optreden dezer ziekte ver wacht kan worden. Als zulk een etmaal is waargenomen, zal dit door middel van een bericht aan de land en tuinbouwers bekend gemaakt worden. Het dient als waarschuwing dat het tijdstip voor de bespuiting van het loof der voor de aardappelziekte vatbare soorten met Bordeauxsche of Bourgondische pap, is aan- Vooral de eerste berichten zfin voor de aardappelverbouwers van veel belang, omdat dan de ziekte nog niet uitgebroken is of nog niet algemeen optreedt en er dan door bespuiting met bovengenoemde middelen veel bereikt kan worden. Ten einde de berichtgeving zoo snel en zoo algemeen mogeiyk te doen zy'n, zullen de berichten verspreid worden j le. door het Meteorologisch Instituut te de Bilt radiotelefonisch (golflengte 1100 M.) door opname in de weer berichten die te 10.45, 11.50, 12 55 en 9 uur 's avonds worden uitgezon den. Elk bericht zal steeds in vier opeenvolgende uitzendingen worden opgenomen 2e. door het persbureau Vaz Dias radio- telefonisch van Scheveningen Haven (voor de pers) en Hilversum (voor het publiek) bij de nieuwsberichten. 3e. in de dagbladen; 4e. in de land- en tuinbouwbladen; FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 65) „Wel, hagel en bl1" barstte de opperhout vester woedend uit. „Vecht de aanstaande van mijne dochter ter wille van Marietta! Van daar die blessuur, die hij heeft meegebracht! 't Is wat moois! Weet gij daarvan iets naders, Regina? In mijn courant heeft 't niet gestaan." „Maar wel in de mijnel Dit bericht is uit een van uw bladen afkomstig, zooals ge ziet. Gisteren kwam mij 't onder de oogen en toen ben ik dadelijk hierheen gegaan, zonder mij zelfs bij Herbert op te houden. Hij schijnt nog niets van de zaak te weten; anders had hij mij wel op de hoogte ge bracht." „Herbert komt vanmiddag," zeide Schönau, terwijl hij de courant driftig op tafel wierp. „Hij is met Adelheid naar Ostwalden en heeft mij ge schreven, dat hij de terugreis over Furstenstein wüde nemen en zich dan een paar uren hier zou ophouden. Misschien komt hij d&arom maar dit verandert niets aan het geval. Is die jongen, die Willy, dan krankzinnig geworden?" „Ja, dét is hij bepaald!" viel mevrouw van Eschenhagen niet minder verontwaardigd in. „Gij van Landbouwproducten en het Uitvoer Controle Bureau (U.C.B.) VII. Zooals het met alle nieuwigheden gaat, ging het ook met het U. C. B. Zoodra publieke bekendheid aan de oprichting van het Uit voer Controle Bureau werd gegeven, kwamen de critische tongen los. Door het meerendeel der kooplieden werd het U.C.B. meteenig wantrouwen begroet. Verscheidene kooplie den waren bang, dat hun eigen merk, waar voor zy jaren hebben gewerkt, om daaraan in het Buitenland bekendheid te geven, in gedrang zou komen. Men duldde en velen dulden nog heden geen U. C. B. merk naast het eigen merk. Begrijpeiykerwys liepen de zaken dan ook niet direct op wieltjes. Wel is waar wordt er voortdurend aan de toe komstige wielen gewerkt, doch momenteel moet men zich nog een sleepvoertuig ge troosten. Dat echter het sleepvoertuig zal worden vervangen door een voertuig met stevige wieien, misschien vleugels, is de vaste over tuiging van onze pioniers. De door verschillende landen genomen en nog te nemen maatregelen driDgen ons er toe, om onze producten in betere conditie aan de markt te brengen. Al wordt dan nog niet algemeen gebruik van het U.C.B. ge maakt, het is populair geworden, het heeft naam gekregen. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten heeft het zijn intrede gedaan. De voorschriften voor de contróle op den uitvoer van Land- en tuinbouwpro ducten in Italië werden aan de voorschriften van het U. C. B. ontleend. Op het congres te Elberfeld werd ons kleine Holland geprezen om zyn U.C.B.en wel des te meer, omdat het zonder Regee- ringsinmenging geheel vrijwillig uitgaat van producenten en exporteurs. Als het eenigszins mogelijk is wenscht men in ons land geen Rykscontrole met den aankleve van ambtenary en dwangbevelen. Daaromtrent hebben wij gedurende de mo bilisatie genoeg wijze lessen ontvangen. Men wil zelf het exportscheepje in veilige haven brengen. Hiervoor is echter in de eerste plaats noodig een goede stuurman en niet te vergeten bevaren manschappen. Een goede stuurman hebben wij gevonden in het U.C.B., doch de bevaren manschappen ontbreken helaas nog. De medewerking, zoowel die van de producenten, als die van de exporteurs, laat nog veel te wenschen over. De bonafide exporteur, die na veel moeite en strijd zijn eigen merk gevestigd kreeg, zegt: ik heb geen nevenmerk van het U. C. B. noodig. En toch is het o.i. noodig, dat hij het U. C. B. merk voert. Hy steunt, om iets te noemen, door het U. C.B. merk naast het eigen merk te voeren, de pogingen, om den naam van het Nederlandsche product te be- INGEZONDEN MEDEDEELING. TELEFOON N2 10632 voor blijvende haargoiving systeem „EUGEN" benevens watergolving, ondulatie „MARCEL", manicuren, pedicuren, massages, enz. schermen en te vestigen. Hij helpt daarmede de knoeier# bestry'den. Hij helpt er mee te voorkomen, dat de Regeering zouingrypen, enz., enz. Ook bij het meerendeel der producenten is het U. C. B. nog geen welkome gast, hoe wel zij er in de eerste plaats het grootste belang bij hebben. Men heeft zoo graag koetjes, die direct kalven en het U. C. B. belooft alleen voordeel in de toekomst en daarmede heeft het gros in den regel wel den tijd. Van een toekomst voor het alge meen wil men meestal weinig weten en maakt men er zich af met de bekende uit drukking: „die dan weer leeft, die dan weer zorgt". hebt mij altijd uitgelachen, Maurits, als ik je voor hield, dat gij je kind niet met een tooneelspeelster mocht laten omgaan. Dat die zaak zulk een wen ding kon nemen, had ik waarlijk ook niet gedacht, totdat ik op een zeker oogenblik ontdekte, dat Willy, mijn zoon, verliefd was op die Marietta Volkmar. Ik ontrukte hem onmiddellijk aan het gevaar en ging met hem naar Burgsdorf terug en dit was de reden van ons onverwacht vertrek, die ik voor je verzweeg, omdat ik dacht en hoopte dat 't maar een vluchtige opwelling van Willy zou blijken te zijn. pe jongen scheen dan ook wer kelijk tot inzicht van zijn dwaasheid te zijn ge komen, anders had ik hem die tweede reis nooit toegestaan, en voor de veiligheid stelde ik hem bovendien onder de hoede van mijn broeder. Hij kan niet langer dan drie of vier dagen in de stad zijn geweest, en nu moeten we dit beleven 1" Zij wierp zich uitgeput in een fauteuil, terwijl de opperhoutvester het vertrek driftig op en neer begon te loopen. „En dat's nog niet eens het ergstel" riep hij. „Het ergste is rtog de komedie, die de jongen zijn verloofde en mij hier voorgespeeld heeft! Daar loopt mijn arm kind dag op dag naar Waldhofen en troost en helpt er wat ze maar kan en haar aanstaande loopt altijd mee en houdt er dan zijn eigen rendez-voustjes op na! 't Is allerliefst! Ge hebt alle eer van je modelzoon, Regina I" „Denkt ge soms dat ik hem verontschuldig?" barstte zijne zuster uit. „Wij zullen hem ter ver antwoording roepen daarom ben ik hier ge komen! Hij zal zijn moeder leeren kennen 1" Zij hief de hand op, alsof ze hem wraak zwoer, en Schönau, die nog altijd door de kamer draafde, herhaalde, brieschend van drift; MIJNHARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Kiespijn-Tabletten 30 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten 75 ct Maag-1 abletten 75 et Bij Apoth en Drogisten (Adv.) Week-revne. Binnenland. Van regeeringswege zal er een onderzoek plaats hebben naar den oorzaak der veen branden. Dit iy kt veel naar het vragen naar den bekenden weg. De taak der commissie is niet erg moeilijk. Zy heeft slechts haar ooren goed open te houden in de veenkolo niën. Meermalen zal ze dan tevens een ge gronde critiek te hooren krijgen over de verschillende regeeringsmaatregelen welke hier in de venen zijn getroffen en waaraan voor een niet gering gedeelte de ontwrich ting in de venen is te danken. Gedurende den oorlog heeft de regeering de productie tot het hoogste opgevoerd door het stellen van hooge maximum pryzen en geven van hooge toeslagen op de zoogenaamde Dieuwe splittings. Wil een complex veen tot ont ginning worden gebracht, dan moet er eerst een splitting worden gegraven (later kanaal voor afvoer). Tienduizenden guldens zijn hiervoor uitgegeven en het feit dat meerdere verveners verbaasd waren over de groote bedragen welke hiervoor zijn uitbetaald zegt meer dan voldoende. Deze verhoogde productie, welke ook nog werd en wordt bevorderd door het fatale afbetalingssysteem by het huren of koopen van veen ai of niet met de ondergrond (dal? „Ja, hij zal ons leeren kennen!" Hier werd de deur geopend en te midden van dit oproer trad de verraden bruid, freule Antonie van Schönau, even kalm en bedaard als altijd, het vertrek binnen en zeide, niets kwaads ver moedend: „lk hoorde daar zoo even uw onverwachte komst, tantelief! Welkom hierl" Zij ontving geen antwoord. In plaats hiervan klonk haar uit twee monden de bitse vraag tegen: „Waar is Willijbald?" „Hij komt dadelijk. Hij is maar even naar den tuinman van het kasteel gegaan; 't zal hem ver rassen zijne moeder te vinden." „Naar den tuinman van het kasteel? Soms weer om rozen te halen, evenals toen?" barstte mevrouw van Eschenhagen los; maar de opperhoutvester breidde de armen uit en riep op meewarigen toon „Mijn kind, mijn arm verraden kind, kom maar hierl Kom in de armen van je vaderl" Hij wilde zijne dochter aan het hart drukken, maar nu kwam Regina van den anderen kant en trok haar ook naar zich toe, terwijl zij even mee warig riep: „Houdt je goed, Toni Een vreeselijke slag hangt je boven het hoofd, maar ge moet dien dra gen. Gij moet je aanstaande toonen, dat ge hem en zijn verraad in het diepst van je ziel veraf schuwt 1" Deze onstuimige deelneming had inderdaad iets beangstigends; maar gelukkig bezat Antonie sterke zenuwen, Zij wikkelde zich los uit die dubbele omarming deed een stap achteruit en zeide met kalme verzekerdheid: „Daarop heb ik volstrekt geen plan. WUIy be gint mij hoe langer hoe beter te bevallen." grond) beeft de verhouding van vraag en aanbod verstoort. De productie zal dus moeten worden be perkt alvorens hier een normale toestand terugkeert. Ook de assurantie kan hier in vloed hebben, doch zoolang deze voor hooge prijzen, hooger dan de marktprijzen, ver zekert, kan het zoowel een verveners- als een werknemersbelang zyn, dat de roode schipper af en toe eens grondig opruiming houdt, waarby natuuriyk steeds ook weer een groot aantal onschuldigen het slacht offer worden. De heer Van Lear Black, de Amerikaan- sche millionnair, heeft met een vliegtuig der K. L. M., waarby Geysendörffer en Schol ten opnieuw als piloten meegaan zijn groote vlucht naar Tokio aangevangen. Deze vlucht zal een drietal maanden duren en naast het bezoeken van zyn zakenrelaties wil de heer Yan Lear Black de wereld de nog te weinig begrepen mogeiykheden van het handels vliegtuig aantoonen. Met groote belangstel ling zal vooral in ons land deze tocht worden gevolgd. Onze kostbare reputatie op dit ge bied is in vertrouwde handen en wij zijn overtuigd, dat ook dezen tocht nieuwe glorie zal brengen voor ons vlieg wezen, dat zich zoo'n uitstekende naam heeft verworven. De tocht zal een drietal maanden duren en de voorgenomen route bedraagt een totaal afstand van 65000 K.M. De Rotterdamsche voetbalclub Peijenoord heeft beslag gelegd op den kampioenstitel. Dat deze gebeurtenissen met de noodige luister wordt gevierd spreekt wel vanzelf. Nu de Olympiade is aangevangen beleven de sportliefhebbers een gouden tijd. Tante Pos zal het druk krijgen met de vele tele grammen, welke de uitslagen naar alle uit hoeken der wereld zullen kabelen en milli- oenen zullen hunkerend uitzien naar deze uitslagen. Een conferentie van den Volken- boud valt in het niet bij dit groote sportfes tijn en het heeft er veel van, of het wel en „Des te erger!' merkte Schönau aan. „Arm kind, ge weet ge vermoedt nog niets! Je galant heeft geduelleerd en dat wel om een andere." „Dat weet ik, papa." „Om Marietta!" voegde mevrouw van Eschen hagen er tot nadere inlichting bij. „Dat weet ik, tante!" „Maar hij heeft Marietta lief!" riepen beiden thans als uit éen mond. „Dat weet ik wel!" herhaalde Toni bedaard. „Dat weet ik al sinds acht dagen." Deze verklaring bracht zulk een verpletterende uitwerking te weeg, dat de beide anderen verstom den en elkaar verbluft aanzagen. Intusschen ging Toni met onverstoorbare bedaardheid voort: „Willy heeft mij terstond bij zijne aankomst alles gezegd. Hij sprak zoo mooi en hartelijk, dat ik er aangedaan van werd, en tegelijk kreeg ik een brief van Marietta, waarin ze mij vergiffenis smeekte, en dit trof mij nóg meer. En zoo kon ik niets anders doen, dan mijn aanstaande zijn woord en vrijheid teruggeven." „Zonder 't ons te vragen?" barstte Regina uit. „Dat zou in dit geval toch niets geholpen heb ben," zeide Antonie kalm. „Ik kan toch niet met iemand trouwen, die mij verklaart dat hij meer van een andere houdt. En zoo hebben we in alle stilte ons engagement verbroken." „Wel zoo en hoor ik dat nu eerst! Ge zijt al zeer eigendunkelijk geworden!" riep de opper houtvester kregelig. „Willy wilde den volgenden dag dadelijk met u spreken, papa, maar na zulk een onderhoud had hij toch niet langer hier kunnen blijven, en nu werd dokter Volkmar juist zoo ziek en kwam Marietta. Ze was wanhopig, en Willy kon 't na tuurlijk niet over zijn hart verkrijgen, haar in dien angst alleen te laten en heen te gaan, zonder te weten welke wending de ziekte zou nemen. Toen sloeg ik hem voor, alles nog maar $en poosje ge heim te houden, totdat het gevaar geweken was; maar dagelijks ging ik met hem naar Waldhofen, zoodat hij Marietta zien en troosten kon. Ze waren mij zoo dankbaar, die twee, en noemden mij de beschermengel hunner liefde." De jonge dame scheen dit wederom zeer tref fend te vinden; zij bracht ten minste haarzakdoek aan de oogen. Mevrouw van Eschenhagen stond roerloos als een steenen beeld, maar Schönau vouwde de handen en zeide met een diepen zucht: „Nu, God zegene je toegevendheid, kind! Zóo iets is zeker nog nooit vertoond 1 Maar ge hebt die zaak wonderlijk behandeld, dat moet gezegd wor den 1 En hebt gij er dus bedaard bijgezeten en 't gelaten mee aangezien, hoe je galant eene andere het hof maakte?" Antonie schudde wrevelig en ontkennend het hoofd. De rol van beschermengel scheen haar blijk baar uitstekend te bevallen en ook niet veel moeite te kosten, daar hare genegenheid voor haar ver loofde van het begin af van vrij kalmen aard was ,Van hof maken was geen sprake, daarvoor was de dokter veel te ziek," antwoordde zij. „Marietta vonden wij altijd in tranen en dan hadden we ge noeg te doen met haar te troosten. Maar ge begrijpt nu wel, dat ik in het geheel niet verraden ben en dat Willy eerlijk en oprecht te werk is gegaan. Ikzelve heb hem gevraagd, voorloopig over alles tegen u te zwijgen, en eigenlijk gaat die zaak ook maar alleen ons beiden aan." (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1