8II IJS Predikbeurten. N'ê OL DAMES jJE SALAMANDER Hoestende Kinderen Thijmsiroop WOENSDAG 16 MEI 1928 DWAALLICHTEN. Pluimveeteelt. PUROL Voor huis en hof. 3 Donderdags d afgedrukt te eders-met-kin- ensdagmiddag des Maandags "er geschreven band tusschen e advertentie inkel toe, de Deelt de *e berhale uch". goed artikel, eden, op den SELING. vroeg in een pot Drogisten. N. 's avonds ds 8 u. (z. t.) an Van der van: 2 Hui- Wagenhuis terweg in 2 -behoorende SLUYS. bij inzet en afslag tel- otel Meijer, an de erven iddelharnis, an den heer een Huis UUREN. namiddag ddelharnis, Mej. Wed. r-Inboedel. "UREN. 1928, des elsdijk in van een sinds vele -erlj is uit- Somm els- en Tuin ijk. zoeke van LUYS. SLUIS- gedood. r is door de trans- uisbouw aarmee ordt ver- rbeiders Een van afkom- gedood. M.K., is met aar het en ver- Jk. Zondag 13 Mei 1928. NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK. Middelharnis, vm, (Doopbed.) ds. v. d. Wal uit Dirksland en 'sav. leeskerk. Sommelsdijk, vm. ds. Van Ameide. (Bed. H.A.) en 'sav. leeskerk. Dirksland, vin. leeskerk en 'sav. ds. v. d.Wal. Herkingen, vm. en 's av. dhr. Van Ieperen. Melissant, geen opgaaf. Stellendam, vm. en 's av, dhr. Bouman. Goedereede, nam. ds. v. d. Wal uit Dirksland. Ouddorp, vm. leeskerk en nam. ds. Van Ameide uit Sommelsdijk. Nieuwe Tonge, vm. leeskerk, nam. dhr. Van Ieperen uit Herkingen. Oude Tonge, vm. leeskerk en 'sav. ds, v. d. Zee uit Deo Bommel. Ooltgensplaat, vm. en 's av. dhr. De Heer uit Nieuw Lekkerland. Langstraat, vm. en nam. dhr. Vetter. Den Bommel, vm.ds.v.d.Zee en 'sav.leeskerk. Stad aan 't Haringvliet, vm. ds. Polhuijs en nam. leeskerk. PROTESTANTENBOND. Brielle (Kerkstraat), vm. ds. Poortman. GEREFORMEERDE KERK. Middelharnis, vm. en'sav. leeskerk. Stellendam, vm. en 's av. dhr. Winter uit Am sterdam. Ouddorp, vm. en nam. ds. Diemer. Ooltgensplaat, vm. en 'sav, ds. De Lange, Den Bommel, vm. en 'sav. ds. Schaafsma. Stad a.'t Haringvliet, vm. en 's av. ds. de Graaff. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE. Stadaan't Haringvliet, vm.,nm.en'sav.leeskerk GEREFORMEERDE GEMEENTEN. Dirksland, vm. en 'sav. ds. De Blois. Herkingen, vm., nam. en 'sav. dhr.Romeijn uit Oosterland. Middelharnis, vm. en 's av. leeskerk. NUTTIGE WENKEN. IX, Men is verplicht in geval van ziekte alles te doen om te genezen en zoo spoedig mogelijk zijn arbeidsgeschiktheid te herkrij gen. Daartoe behoort het tijdig inroepen van geneeskundige hulp. In plaats daarvan zich door ondeskundigen te laten behandelen, is ten zeerste af te keuren, want daardoor wordt niet alleen het leven van den behan delde in gevaar gebracht maar kunnen ook besmettelijke ziekten die niet tydig worden herkend verspreid worden. GEZONDHEIDSRAAD. X. Melkbesluit (Warenwet). De melk, die de melkveehouder verkoopt, aflevert of ten verkoop of ter aflevering in voorraad heeft, moet voldoen aan de volgende eischen; zij moet gewonnen zijn van melk vee, waarvan tijdens het melken de uiers en naaste omgeving daarvan niet veront reinigd zijn; op zindelijke wijze gemolken, bewaard en behandeld worden;onmiddellijk na het melken doelmatig gefiltreerd zijn; onmiddellijk na het melken uit den stal verwijderd zijn en in een stankvrije omge ving bewaard z\jn. GEZONDHEIDSRAAD. Naar den geest van den tijd. De kassier van het bankiershuis Zilver- stein zou heden het feest van zijn vijfen twintigjarig jubileum vieren. Maar daar hfl een afkeer heeft van alle openbare huldigingen, heeft de bescheiden oude heer zich dezen nacht stilletjes met de kas verwijderd. richten hierbii, AANDAG 14 DAG 16 MEI zal zijn voor. welde gewone ur dan elders de oefeningen otorcorps. uto-commissie AN GELDER. ERK. ageltjks orm. en van ns afspraak. 236. Vraagt onze pillen en druppels ter rege ling v. d. bloedsomloop, door H.H. Doc toren aanbevolen, beslist onschadelijk voor de gezondheid. Alleen bif ons ts succes verzekerd. Vraagt ons boekje met talrijke af beeldingen met duidelijke en vol ledige inlichtingen in blanco ge sloten Convert met 25 cents insluiten aan postzegels. Wacht U voor misleiding of teleurstelling. Koopt in zaken waar U zeker van kan zijn vakkundig en succesvol geholpen te worden, en niet door min derwaardige namaak op de lange baan geschoven te worden. WIJ zijn vanouds bekend het soliedste adres. Let daar vooral op. Kipstraat 43, Rotterdam 8 Vraagt gratis Inlichtingen of prijscourant. geeft men de verzach tende, hoeststiilende Nlijnhapdt's Bij Apotb. en Drog. Flacon 75 ct Let opnaamMljnhardt Prijs per kwartaal Losse nummers f 1,- 0,07 s ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 55 18 Mei Volkenbondsdag. In toenemende mate wordt de 18de Mei de dag bij uitnemendheid, waarop in nog ruimeren kring dan anders de aandacht wordt gevraagd voor den Volkenbond. Wie zich rekenschap pleegt te geven van de verhouding tusschen de volkeren der aarde, bespeurt veelal een geest van wantrouwen, voortspruitende uit verschil van belangen, nay ver en vrees en met de herinnering aan den nog zoo versch in het geheugen liggenden oorlog voor oogen, geraakt hij vervuld van de vrees, dat eene herhaling mogelijk ware, die dan in nog heviger mate dan den vori- gen keer onze maatschappij uit haar voegen zou rukken. Iedere poging tot matiging van dat wantrouwen, tot verzachting van dien naijver, heeft de strekking, het beeld van de toekomst onzer samenleving te verhelde ren, de mogelijkheid eener nieuwe botsing te verminderen, het bereikbare peil van welvaart, rust en levensgeluk der volkeren te verhoogen. Als eerste voorwaarde echter om van de vele krachten, welke in die rich ting werkzaam zijn, een masimum aan nut tig effect te verkregen, is een centrale or ganisatie onmisbaar, welke de practische wegen aanwijst, waarlangs schoone leuzen, vruchtbare gedachten en goede voornemens kunnen samenwerken in het gezamenlijk belang der naties. Die functie vervult de Volkenbond. Het is in den loop der laatste twintig jaren dui delijk genoeg geworden, hoe gevaarlijk het is voor onze maatschappij in haar tegen woordige samenstelling, wanneer de volkeren met hun verschil in belangen, temperament en idealen zonder samenwerking elk hun eigen weg gaan. Wie de mogelijkheid van zulk een samenwerking niet inziet, zal, indien hij de toekomst eerlijk onder de oogen ziet, schrik ken van het beeld, dat hij oproept. Slechts hij is in staat, den moed niet te verliezen, die vertrouwen heeft in de toenemende sa menwerking der naties, die allen ten zegen strekt en aan de opvolgende generaties de kans biedt, dat hun werkzaam leven hunne kinderen tot heil kan strekken zonder de waarschijnlijkheid, dat de bereikte resultaten weder zijn te niet gegaan, nog vóór het volgende geslacht daarvan de vruchten kan hebben geplukt. De Volkenbond is het plecht anker voor wie de groote beteekenis der internationale samenwerking zoo inzien en juist in het afgeloopen jaar heeft hij getoond, welke kracht er van zijne organisatie kan uitgaan en hoezeer hij het welzijn der mensch- heid kan bevorderen. Verkwikkende lectuur vormden juist gedurende de laatste weken de anders wel eens wat dorre verslagen uit Genève van de besprekingen der Volken' bonds-organisaties, die bestrijding ten doel hebben van den handel in vrouwen en kin deren, van het kwaad, voortdurend gesticht door den smokkelhandel in verdoovende mid delen en van sommige ziekten, die in ver schillende deelen der aarde de menschheid plegen te teisteren. Evenals alle zoo veel omvattende arbeid zijn ook deze bemoeiingen van den Volkenbond niet in staat het kwaad plotseling uit te roeien, doch veel leed op deze drie aan elkaar verwante gebieden, is reeds door de internationale samenwerking verzacht, ter verhooging van het weerstands vermogen van het menscheliJk geslacht, het geen zonder internationale samenwerking nauwelijks mogelijk zou zjjn. Het moge waar zijn, dat de Volkenbond op het terrein der ontwapening tot nog toe niet veel tastbare resultaten heeft bereikt, doch reeds is het van zeer groote waarde, dat dank zij den Volkonbond de mentaliteit der volkeren zich geleidelik wijzigt. Gelei delijk breekt zich de overtuiging baan, dat de wedstrijd in bewapening niet heteenige middel is ter bevestiging van het onafhan kelijk bestaan der natiën. Men verschilt niet zoozeer van meening omtrent de vraag, of vermindering van bewapening geboden is, doch zoekt reeds naar de middelen om die vermindering te bereiken. Dat die middelen niet dadelijk gevonden worden, is bij het groote verschil in belangen niet verwonder lijk, doch nu burgers der groote naties meer en meer doordrongen worden van het nut en de mogelijkheid van verminderde bewa pening en naarmate zij zich weten te ont worstelen aan de banden der traditie zullen de besprekingen te Genève over ontwapening meer kunnen bereiken. Duidelijker zijn reeds de resultaten, welke op economisch gebied van desamenwerking der volkeren vallen aan te wijzen. Na de economische conferentie van den Volken bond van Mei 1927 valt duidelijk te consta- teeren, dat de landen, welke daar vertegen woordigd waren, niet verder z(jn voortgegaan op den weg, welk leidde tot steeds ernstiger belemmering van den internationalen handel voor voortdurende verhooging van tarief muren, in- en uitvoerverboden en anderszins. Moedgevend voor hen, die van den Volken bond verbetering verwachten van de omstan digheden, waaronder de menschheid haar dagelij kschen arbeid verricht, was reeds in October 1927 de conferentie over de in- en uitvoerverboden en-beperkingen. Niet slechts omdat daar in principe tot afschaffing dier handels- en welvaart-belemmeringen werd besloten, doch vooral omdat de samenwer kende naties er bereid bleken, zich te onder werpen aan een regime, een stelsel van te zamen ontworpen regelen, waarnaar allen zich hebben te gedragen. Het vertrouwen mag worden verwacht, dat zelfs de hoogte der tarief muren, het onderwerp dat steeds beschouwd werd als het terrein bij uitne mendheid, waarover elk land zonder inmen ging van buiten te beslissen had, op derge lijke wijze in behandeling zal komen. Daaruit blijkt, hoe langzamerhand de overtuiging doordringt, dat ook in de internationale sa menleving onderwerping aan voor allen gel dende maatregelen ook het belang van den enkeling bevordert. Voortgang op dezen weg, die echter slechts geleidelijk zal kunnen zijn, houdt schoone beloften in voor de samenwerking der vol keren en daarmede voor de moreele ont wapening, het afnemen van het nog heer- schende wantrouwen, de ontwikkeling der onderlinge toenadering, welke noodig zijn voor de bereiking van het hoogste doch moeilqkst te benaderen doel van den Volken bond, vermindering der bewapening en groo- tere kans op handhaving van den vrede. Slechts enkele der velen gebieden, waarop de Volkenbond werkzaam is, zijn hier ge noemd, doch al zijne bemoeiingen hebben dezelfde strekking, verzachting van de tegen stellingen in onze Internationale samenleving. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 64) Hij wijdde nog in het lange en breede over zijn plannen en voornemens uit. Herbert van Wal- moden, die oorspronkelijk slechts een klein ver mogen bezat en 't altijd zuinig had moeten over leggen, vond 't thans op eens noodzakelijk vaste goederen aan te koopen in een streek, waar hij slechts tijdelijk vertoefde, en een vorstelijk zomer verblijf ter zijner beschikking te hebben; maar hij achtte 't niet noodig daarbij op de wenschen zijner vrouw te letten, wier rijkdom hem in staat stelde, als een groot grondbezitter op te treden. Waarschijnlijk kwamen deze en dergelijke ge dachten bij Falkenried op, terwijl hij zwijgend toe luisterde. Hij was de laatste dagen zoo mogelijk nog stroever en somberder geworden, en als hij eens een enkelen keer iets vroeg of een opmerking maakte, zooals straks over den aankoop van dat landgoed, kon men aan den toon van zijne stem hooren, dat dit slechts werktuiglijk geschiedde, omdat hij toch iets zeggen moest. Alleen toen Adel- heid nu binnentrad, reeds geheel reisvaardig, ging hij haar vrij opgewekt tegemoet om haar den arm te bieden en naar het rijtuig te geleiden. Hij Doorzitten Stakloopen Vragendeze rubriek betreffendekunnen door onze abonné's worden gezonden aan Br. B. J. G. te EennepeDiergaarde- singel 96a Botterdam. Postzegel van 7| cent voor antwoord insluiten en Blad vermelden. Kuiken-opvoeding. Een en ander over Vütaratine A. Het groeS-vSiasnSne. Men zou dit vitamine kunnen noemen het groei-vitamine of anti-oogziektevitamine. Oorspronkelijk sprak men van één in vet oplosbaar vitamin, dat zooveel invloed had op den griep als op de Engelsche ziekte. Dit vitamine kwam zeer veel voor in lever traan, vandaar den naam: in vet oplosbaar. Later bleek uit verschillende ervaringen dat er een versahil moest zijn tusschen twee vitaminen n.l. één dat den groei van jonge dieren bevordert en één dat de Engelsche ziekte geneest. Tegenwoordig spreekt men dan ook van A vitamine of groei-vitamine en D vitamine of anti-Engelsche ziekte vitamine. Zoodra dus dit vitamine ontbreekt zullen jonge dieren, ondanks de beste voeding, niet groeien en heel vaak ontwikkelt zich een eigenaardige oogziekte, die tenslotte tot blindheid leidt. Plaatselijke behandeling van het oog helpt niets, maar de ziekte verbetert in enkele dagen na het gebruik van lever traan. Gedurende den oorlog zag men deze ziekte veel bij kinderen in Roemenië, waar de melk krap was. Eveneens kwam zij voor in Japan en Denemarken. Vooral in Denemarken ontdekte men verband tusschen de kinder ziekte en export van boter en bleek dat de fout lag in het feit dat men de boter door margarine verving. Tegenwoordig kan men margarine ook van vitaminen voorzien. Natuurlijk hielp levertraan alleen in het begin der ziekte. Als eenmaal het hoornvlies al stuk was kon men de kwaal niet meer genezen. Toen men de ziekte bij kinderen bestu deerd had ontdekte men haar ook bjj pluim vee. Tevens vond men hier evenals bij kinderen dat de betreffende dieren veel ge voeliger waren voor besmettingen van het darmkanaal en de longen en dat tenslotte de dood vaak volgde, niet door een bepaalde ziekte, maar doordat de smetstoffen de over hand kregen op het organisme. Volwassen rnenschen of dieren zijn veel minder gevoelig voor een tekort aan dit vitamin, maar toch bemerkt men ook daar een verhoogde gevoeligheid voor besmette lijke ziekten, vooral ook voor longaandoenin gen. Vanuit Oaliforniëis heteerst een ernstige kippenziekte beschreven, die zich uitte onder verschijnselen van diphtherie doch die ver oorzaakt bleek te zijn door een gebrek aan A vitamine. De ziekte lijkt voor den leek geheel o'p z.g. „snot" of diphtherie, waarbij het slijmvlies van den mond, neus, keel en oogen hevig ontstoken is en met dikke gele vliezen bedekt is. De dieren sterven tenslotte en men vindt dan in het lichaam de typische verschijnselen van jicht. Jicht doet zich n.l. bij kippen heel anders voor dan bij rnenschen. In beide gevallen zetten zich urine zuur kristallen af. Bij rnenschen vaak in de ge wrichten en bij vogels in de nieren en op het vlies dat lever, hart en darmen bedekt. hielp haar instijgen en Walmoden, die haar volgde, boog het hoofd nog eens uit het portier: „We komen stellig morgen terug Tot weer ziens!" Falkenried groette en trad achteruit^'t 'kon hem al zeer weinig schelen, of hij den vriend zijner jeugd aldan niet ooit weerzag; ook dit gevoel was sedert lang in hem gestorven. Maar toen hij de trap weer opging, mompelde hij toch: „Arme Ada! Gij hadt ook een beter lot ver diend!" Op Furstenstein ging alles intusschen zijn ge wonen, kalmen gang. Willibald logeerde hier sinds een week. Hij was wel is waar twee dagen langer gebleven dan hij oorspronkelijk plan had gehad; maar dit was de schuld van een kwetsuur aan de hand. die hij, volgens zijn zeggen, aan zijne eigen onvoorzichtigheid te danken had en die nu alweer zoo goed als genezen vvas. De opperhoutvester vond, dat zijn aanstaande schoonzoon in dien korten tijd zeer in zijn voordeel veranderd en veel ernstiger en degelijker geworden was en zeide uiterst tevreden tot zijne dochter: „Mij dunkt, dat Willy recht menschelijk wordtl Men kan toch dadelijk merken, als zijne moeder eens niet bij hem is en hem kommandeert!" Overigens had mijnheer Schönau niet veel tijd, zich over het jonge paar te bekommeren, daar hij overkropt was met ambtsbezigheden. De hertog had, toen hij op Furstenstein was, allerlei verande ringen en verbeteringen in het bestuur van de bosschen geordonneerd, grootendeels op voorstel van den opperhoutvester zelf, en deze was nu Als men zoo'n kip opent is het precies alsof het dier van binnen met een dikke laag meel bestoven is. Men kan deze ziekte bp kippen gemak kelijk veroorzaken door een bepaald diëet en aan den anderen kant kan men dan de ziekte ook weer genezen door toevoeging van levertraan. De zonneschijn heeft echter geen invloed ten gunste op den ziekte en daaruit blijkt dat ze veroorzaakt wordt door een tekort aan een ander vitamin dan het' zonnestaal-anti-Engelsche ziekte vitamin D.1 Ook kan men de ziekte voorkomen met gele1 mais, die wel vitamin A bevat maar geen D. Feitelijk is dus dit vitamin A voor ons kippenhouders niet van zoo groot belang aangezien kuikens of kippen betrekkelijk gemakkelijk het benoodigde A vitamine vin den in groenvoer, gele mais of levertraan. Ik spreek steeds van gele mais omdat witte mais geen vitamine bevat en dus wel tot schadelijke gevolgen kan leiden. Aan den anderen kant is echter dit vitamine weer in den laatsten tijd meer op den voor grond gekomen omdat men meent dat dit vitamine scheikundig aangetoond kam wor den. Er zijn n.l. bepaalde stoffen b.v. anti- monium-trichloride die met levertraan te samen gebracht een sterk paarse kleur geven. Deze kleur schrijft men toe aan de aanwezig heid van vitamine A. Of deze proef geheel betrouwbaar is, is nog niet zeker, maar zeker is wel dat handige zakenmenschen er al weer gebruik van gemaakt hebben om het publiek van de wijs te brengen. Zy verrichten in hun laboratoriums zoo genaamd levertraan-onderzoek en de hande laars verkoopen hun levertraan, die onder contróle staat van laboratorium zoo en zoo. Bp dit alles begaat men de groote fout dat levertraan gebruikt wordt hoofdzakelijk om het gehalte aan D vitamine en niet om A vitamine en dat een scheikundige proef op A vitamine niets zegt omtrent de al of niet aanwezigheid van D vitamine. Het is nog veel sterker. Het is mij bekend dat een dergelijk laboratorium monsters levertraan afkeurde omdat ze geen vitaminen heette te bevatten. Ik wist echter dat deze traan uitstekend bereid was en uitstekend van qualiteit was, daar ik haar op levende kuikens gecontroleerd had. Men zp dus voorzichtig met z.g. gecon troleerde levertraan. Die geheele scheikun* dige contróle is voor ons doel geen cent waard. Het verschil in vitamin A en D blijkt ook hieruit, dat vitamin A door ver hitting snel gedood wordt en D niet. Als men levertraan b.v. verhit tot 100° Celsius of er onder verwarming lucht door heen blaast, dan verdwijnt het gehalte aan A vitamin direct, doch haar genezende werking ten opzichte van Engelsche ziekte blijft zp behouden. Zeer rijk aan vitamin A zijn o.a. versche klaver, gras, sla, spinazie, gele wor tels, boter, eidooiers, lever en levertraan, (ook melk). Vatten we nu een en ander te samen dan zien we dat A vitamin onmisbaar is voor den groei en gezondheid van kuikens en kippen. Gebrek aan A vitamin schijnt invloed te hebben op bepaalde klieren in het lichaam en de vet- en zweefcklieren der huid. Daar door werken de lichaamsappen onvoldoende (geen groei, abnormale gevoeligheid voor besmetting) en de huid en slijmvliezen drogen uit (oogziekten). Een betrouwbaar onderzoek naar vitamin A in levertraan kan met vuur en ijver aan het werk getogen om dit alles voor te bereiden en uit te voeren. Hij zag en hoorde toch dagelijks, dat Antonie en haar ver loofde in de beste overeenstemming leefden en liet het tweetal dus meestal aan elkanders gezelschap over. Intusschen heerschten er angst en zorg te Wald- hofen. De ongesteldheid van den dokter, die eerst geen aanleiding tot ongerustheid had gegeven, nam eensklaps een zeer gevaarlijke wending, en, den leeftijd van den zieke in aanmerking genomen, was de toestand hoogst bedenkelijk. Daar hij zeer naar zijne kleindochter verlangde, werd zij per telegram ontboden; het verzoek om verlof was haar toegestaan, hare rol in de „Arivana" werd door eene andere bezet en zoo snelde zijzelve onver wijld naar Waldhofen. Bij deze gelegenheid nu bleek Antonie's wezen lijk roerende gehechtheid aan dc vriendin harer jeugd. Dag op dag ging zij naar het huis van de Volkmar's. om Marietta die zoo innig veel van haar grootvader hield, te troosten en op te beuren. Ook Willibald scheen bij die troostredenen niet gemist te kunnen worden, want hij ging geregeld mede, en de opperhoutvester vond 't niet meer dan natuurlijk, dat men zich over „dat arme, kleine ding" zooveel mogelijk ontfermde, te meer daar dit in zijn huis een onverdiende beleediging had ondergaan, die hij zijne schoonzuster zelfs nu nog niet kon vergeven. Eindelijk, na drie angstige dagen en nachten, zegevierde Volkmar's krachtig gestel; het gevaar was geweken en men mocht hoop op herstel koesteren. Mijnheer van Schönau, die den dokter recht vriendschappelijk gezind was, verheugde zich hartelijk hierover, en zoo scheen alles weer INGEZONDEN MEDEDEELING. alleen gedaan worden door proeven op jonge, groeiende dieren (jonge ratten of kuikens). Scheikundig onderzoek heeft weinig waarde en in geen geval heeft een onderzoek op vitamine A waarde voor een beoordeeling van het D vitamine. De. Te Hennepe. In den vruchtentuin. In Mei, de bloeimaand, genieten we van de bloemenweelde eu van de steeds meer ontluikende bloesems. In den boomgaard gelijken de bloeiende vruchtboomen wel groote bouquetten en hun rijke bloei belooft een goeden oogst. Verraderlijke nachtvorsten hebben evenwel hier en daar groote schade aangericht en aan een deel dezer goede ver wachtingen den bodem ingeslagen. Ook de opdagende dierlijke en plantaar dige vijanden van onze vruchtboomen komen weder in grooten getale voor den dag, om hun vernietigingswerk met kracht te begin nen. Hiertegen hebben we voortdurend te strpden, evenals tegen het onkruid, dat welig groeit en den baas dreigt te worden. Ge regeld dienen wij daarom de schoffel en hark te hanteeren. Voorkomen is altijd beter dan genezen en zoo gaat het ook hier. Nooit dergelijke werkzaamheden even uitstellen, want dan duurt het uitstellen in den regel zoo lang, dat er of niets meer van komt, of dat het veel te laat gebeurt. Een goed verzorgden tuin is een voort durende bron van genot en ontspanning, waar we voor een wijle onze dagelpksche bezigheden met haar zorgen vergeten, doch een verwaarloosden tuin daarentegen is een onuitputtelijke bron van ergernis. Als we ons zoo af en toe maar eens herinneren dat we ook nog een tuin hebben en dan ten koste van veel zweetdruppels enp^jninrug en knieën plus een vrjje dag, onze nalatig heid willen herstellen, dan komt er niets van terecht. De weinige liefhebberij is er dan heelemaal af. Geregeld hebben we in te grijpen, dan hier, dan daar. De kruisbessen hebben bezoek gehad van de bessenbladwesp en deze heeft hiervoor bij voorkeur de bladeren in het hart van de struik uitgezocht. Bp nauwkeurige beschou wing kunnen we de rupsjes waarnemen op de aangetaste bladeren, kenbaar aan hun kleine ingevreten ronde gaatjes. Een bespui ting met Parijsche groen (1 ons op 100 L. water) doet verder onheil voorkomen. Een andere plaag voor de bessen is de bladluis.' Zoodra we bladluis waarnemen op de toppen der jonge scheuten, dan worden deze be spoten met een oplossing van 1 K.G. groene zeep en L. gewone brandspiritus op50L. water. Er zpn voor deze kwaal wel meerder middelen, doch bovenstaande is zeer een voudig, goedkoop en afdoende. Voor de be-? in de beste orde te zijn. Nu kwam een onweer dreigend uit het noorden opzetten. Onverwachts, zonder eenige vooraf gaande kennisgeving, verscheen mevrouw van Eschenhagen op Furstenstein; ze had er niet eens den tijd afgenomen om zich in de stad op te houden, waar haar broeder woonde, maar kwam recht toe recht aan van Burgsdorf en stoof nu als een storm wind bij haar zwager binnen, die juist in zijne eigen kamer dc courant zat te lezen. „Alle goede geesten zijt gij daar, Regina!" riep hij verschrikt. „Dat's een verrassing! maar ge hadt ons vooraf wel bericht kunnen sturen." „Waar is Willibald?" vroeg Regina, zonder dit gezegde te beantwoorden, op onheilspellenden toon. „Is hij op Furstenstein?" „Natuurlijk! Waar anders? Hij heeft je zijn aan komst hier gemeld, zooveel ik weet." „Laat hem dan roepen direct!' „Hoe ziet ge er zoo knorrig uit?" hernam Schö nau, die eerst nu de opgewonden stemming van zijne schoonzuster bespeurde. „Is er brand op Burgsdorf of wat is er gaande? Direct kan ik je Willy overigens niet hier bezorgen, daar hij op het oogenblik naar Waldhofen is „Zeker bij dokter Volkmar! En dan zal zij er natuurlijk ook wel zijn „Ja, Toni is meegegaan. Zij bezoeken nu dage lijks dat arme kind, die kleine Marietta, die in het begin letterlijk wanhopig was. Maar a propos daarvan heb ik nog een appeltje niet je te schillen, Regina! Hoe kondt gij dat meisje toch zoo onaan genaam behandelen? ik heb 't eerst later gehoord anders Een grommige schaterlach van mevrouw van Eschenhagen brak zijn woorden af. Ze had hoed en mantel op den eersten den besten stoel gewor pen en kwam thans vlak voor haar zwager staan. „Wilt gij 't mij soms nog verwijten, dat ik mijn best heb gedaan om het ongeluk af te wenden, dat gijzelf over je huis hebt gebracht? 't ts waar, g zijt altijd blind en doof geweest en hebt mijn waar schuwingen in den wind geslagen en nu is 't te Iaat!" „Ik geloof, dat ge raaskaalt, Regina," zeide de opperhoutvester, die wezenlijk niet wist wat hij van dit alles denken moest. „Zeg mij dan toch, wat ge eindelijk meente!" Regina kreeg een courant uit haar zak en over handigde hem deze, terwijl ze met den vinger op een artikeltje wees: „Lees!" Schönau begon te lezen, en nu werd ook zijn ge laat donkerrood gekleurd van verrassing en toorn. Het bewuste artikel, dat uit de hoofdstad van Zuid- Duitschland gedateerd was, luidde als volgt: „Eerst nu hebben wij vernomen, dat I.i. maan dag in het afgelegenste deel van ons park vroeg in den ochtend een duel op pistolen heeft plaats ge had. De tegenstanders waren graaf W., welbekend in de eerste kringen hier ter stede, en een jong landeigenaar uit Noord-Duitschland, W. v. E., tijdelijk hier gelogeerd bij zijn bloedverwant, een hooggeplaatst diplomaat. Als aanleiding van den twist, die tot het duel voerde, noemt men een lid van ons hoftheater, een jonge zangeres, die overi gens een uitstekende repuatie geniet. Graaf W. werd aan den schouder gewond, mijnheer Van E. on! ving slechts een lichte kwetsuur aan de hand en heeft terstond de stad verlaten." (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1