NDPAD- MIDDELHARNIS NIGROIDS UK. [fllDDELIMB 'arts J. IS. Bil IJS Onroerende Goederen aar de R.I. A. EERSTE BLAD KOOPT L ietschoten Co., Tel. 6524 en 6525. .A. te Middelharnis. lie Groenten en Fruit. d op de van R. I. A. Ten- Stand No. 2. LELIE" 'jk MIDDELHARNIS ke Artikelen .A. Tentoonstelling ANDHUIS iraat 209 - Sommelsdiilt die firma's in dit blad verteeren Openbare Vrijwil!. Mooping Het Hüis met Erf en Koetslinis Tentoonstelling, GOTTSCHALK. N - GEREEDSCHAPPEN EBREIDEN STAND OP R. I. A. TE - SOMMELSDIJK TERIALEN HANDEL elling houden wij een expositie van tegels en verglaasde steen. S - CLOSETS - MARMERWERK. ZATERDAG 5 MEI 1928 DWAALLICHTEN. 30 ets. per doosje *'n ff vis&potAeek* voor 60 centen 1 Kloosterbalsem hten, Specerijen, Comestibles. de hooge Veluwete Apel- n rondom Dennebosschen rije wandeling een hecht, kurkdroog lllijk te koop aangeboden, kamers, enz., op de zonkant, ventilatie, echt gezond, alles mooie nette burgerl. om- bij kerken, scholen en post- r. Direct te aanv. Prijs met tuin 4350,Ook ter oor HOENDERPARK billijk op. Hypotheek aanw. Inl. Ischeweg 74, Apeldoorn. ekuren Dagelijks /s tot 10 uur voorni. en van y2 n.m. en volgens afspraak, elefoon No. 236. van te Sommelsdijk Op Donderdag 26 April 1926 bij inzet en op Donderdag 3 Blei 1928 bij afslag telkens des namiddags 2 uur in Hotel SPEE te Sommelsdijk. a. ten verzoeke van den WelEdG. Heer J. J. SLIS te Middelharnis: aan de Voorstraat te Sommels* dijk Sectie B no. 1241, groot 3 Aren 4 centiaren. Direct te aanvaarden, fo. ten verzoeke van de Erven van Mej. M. L. DEGRAAFF te Som melsdijk e.a. 1. het buis- met tuïti ett bergplaats aan de Voor straat te Sommelsdijk Sectie B 1950 groot 1 Are 78 centiaren. Direct te aanvaarden. 2. vijf buizen met erf aan de Oostkrakeelstraat aldaar, Sectie B no. 1446 t/m 1450 samen groot 1 Are 24 centiaren. 3. bet perceel of boom- gaardland aldaar, Sectie B nummer 1451 groot 8 Aren 9 Cen tiaren (60 Roeden Sommelsdijk- sche maat). 4. de perceelen bouw land in den polder Kraaije- stein aldaar, Sectie D nummers 70 t/m 75 en 546 samen groot 9.73.80 H.A. (24 Gem. 11 R. Sommels- dijksche maat) 5. 2/3 gedeelte in de per ceelen bofland aan den Dorpsweg aldaar, z.g. Oude Stee Sectie B 740 en 2072, samen groot 5.26.80 H.A. (13 Gem. 1 R. S. M.) 6. 2/3 gedeelte in de per ceelen bofland, aldaar in den z.g. Stoofhoek Sectie B num mer 622 groot 1.43.20 H.A. (3 Gem. 160 R. S M.) Alles breeder omschreven bij noti- tiën, welke gratis verkrijgbaar zijn ten kantore van ondergeteekende Nota rissen. Notaris VAN BUUREN, te Middelharnis, en Notaris DAM, te Rotterdam. Vergeet vooral niet, tijdens Uw bezoek a an de een bezoek te brengen In de Goede Muziek. Prima Consumptie. en zeer billijke tarieven. Aanbevelend, MIJ, EN 'T KOMT IN ORDE ij alle inlichtingen. KT ONZE STAND Prijs per kwartaal f 1,— Losse nummers 0,076 ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 52 Week-revue. Binnenland Er begint eindelijk wat schot te komen in de Eerste Kamer. Zoowel de begrooting van Waterstaat als die van Arbeid zjjn af gehandeld en goedgekeurd. Naar aanleiding van geopperde critiek over het autobus- vraagstuk, merkte de Minister op, dat dit een zeer moeilijk vraagstuk is, omdat hier zooveel factoren een rol spelen. De Minister wenscht verder te werken op de huidigen grondslag om in de toekomst een goed auto bus-verkeer te verzekeren. Met deze verkla ring zjjn we al heel weinig wijzer geworden. Hetgeen den laatsten tijd is geschied met verschillende aanvragen om concessie's waar bij eenvoudig beslissingen van Gedeputeer den en adviezen van den Raad van State in den wind werden geslagen en het particu lier initiatief werd beloond met een totale negeering, doet in de toekomst weinig goeds verwachten voor ondernemers van autobus diensten, die vaak de zwaarste risico's heb ben geloopen en die nu bewezen is, dat ze in een behoefte hebben voorzien en de levens vatbaarheid is aangetoond, eenvoudig ter zijde worden gesteld. Nadat er tot in den treure is geageerd tegen de onbewaakte overwegen, heeft de de Minister de toezegging gedaan, dat er voorloopig van een verder opheffing van bewakening geen sprake zal zijn en dat er een commissie zal worden benoemd, welke eerst rapport uit zal brengen over de onbe waakte overwegen te Kethel en Rilland-Bath. Indien deze commissie zal adviseeren tot het opnieuw doen bewaken dezer moderne doodenval, dan zal de Minister de noodige stappen doen bij de directie der spoorwegen. Laten we hopen, dat deze commissie een weinig vlugger werkt dan gebruikelijk is, daar het in den regel een halve menschen- leeftijd duurt, alvorens zoo'n commissie voor den dag komt met een rapport, wat tot overmaat van ramp eerder een dekking is, waar ieder zich achter verschuilt, dan een werkelijke oplossing van het vraagstuk, waarvoor ze werd benoemd. Een onzer grootste figuren in de Tweede Kamer herdenkt deze week zijn veertigjarig jubileum als Kamerlid. De grijze Staatsman, Mr. Th. Heemskerk heeft deze veertigjarige reeks enkel onderbroken van 1897 tot 1901, Onafgebroken heeft deze veteraan gestreden voor zijn beginselen en wel op een zoodanige manier, dat ook zijn tegenstanders groote eerbied voor hem hebben, dit is wel de beste getuigenis die voor een Staatsman kan worden afgelegd. Het is ondoenlijk om in het bestek van dit overzicht ook maar in het kort een opsomming te geven van dit werkzame en productieve leven. Zijn woorden hebben groot gezag in de kamer en het is te hopen, dat de stem van Mr. Th. Heems kerk nog vele jaren in de kamer mag wor den gehoord. Het peil onzer volksvertegen woordiging is er den laatsten tijd niet op vooruit gegaan en er zijn slechts zeer wei nigen die de leemte kunnen vullen, die bij het heengaan van deze figuur ontstaan. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) Ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Juliana hebben vooral in de groote centra's verschillende feestelijkheden plaats gehad. Het ongunstige weer heeft hier en daar stoorend gewerkt op een behoorlijke uitvoering van de ontworpen plannen. Waar onze Prinses thans in Leiden studeert, heb ben curatoren, de senaat van de Leidsche universiteit, het studentecorps en de vereen van vrouwelijke studenten aan de Prinses hun telegrafische gelukwenschen doen toe komen. Blijkbaar als protest tegen de uitzending door de V.A.R.A. omdat de minister de voor rang heeft gegeven aan de uitzending van een politiek program op den avond van de verjaardag van onze Prinses, boven die van een neutraal nationaal program, hebben ver schillende luisteraars zoodanig met hun toe stellen gegenereerd, dat een groot deel der uitzendingen verloren ging in een helsch lawaai en gekras. Voor veel luisteraars was dit buitengewoon teleurstellend en de daders dezer fascistische methode hebben geenszins, redenen, trots te zijn op hun overigens origineels methode van protest, hoe men overigens ook over de genomen ministerieele beslissing mag denken. Wij hebben tegen over tegenstanders zekere egards in achtte nemen en er zijn betere en waardiger mid delen om van zijn te doen blijken. Een der gemeenteraadsleden van Den Haag, heeft den burgemeester in de vergadering voor „schoft"' uitgescholden en blijk gegeven onze woor denrijke taal niet te kennen. Anders bad h|j betere en waardiger gebruikt. tegen heeschheid (Adv. 61) „Ongelukkig! Hij zal mog veel moeten verande ren, als hij de gewichtige en veel eischende taak, die hem wacht, slechts half zoo goed wil vervullen als zijn vader 't heeft gedaan. Maar dit schijnt de reden niet te zijn. Ik maakte een zeer eenvoudige opmerking over je huwelijk, Ada dat mij, zooals ik openhartig beken, eenigszins verrast heeft, hoe bevriend ik ook met je man ben en zeide, dat ik je niet voor zoo eerzuchtig had aangezien. Maar daar stoof Eugenius op en verdedigde je in harts tochtelijke bewoordingen, sprak van een offer, dat zijne zuster hem had gebracht, en liet zich tot allerhande gezegden en uitdrukkingen verleiden, die mij in de hoogste mate bevreemden." „Ge hadt daarnaar maar niet moeten luisteren," zeide Adelheid met merkbare onrust. „Zoo'n jonge driftkop neemt alles doorgaans even tragisch op. Wat heeft hij u dan eigenlijk gezegd?" „In hoofdzaak niets. Hij beweert, dat hij je heeft beloofd te zullen zwijgen en zonder je toe stemming niets meer mag zeggen: maar hij schijnt zijn zwager formeel te haten. Wat kan daarachter steken?" Buitenland. De herstemmingen van j.l. Zondag in Frank rijk gehouden, hebben de vermoedens van onze vorige week-revue bevestigd. De socia listen zijn er niet in geslaagd bij deze her stemmingen hun verlies op te halen en de socialistische leider, Leon Blum, heeft het zelfs tegen een communist moeten afleggen. De socialistische groepen hebben totaal 271 zetels veroverd, hetgeen een verlies betee- kent van maar eventjes 22 zetels. Waar de oude kamer 581 zetels telde en de nieuwe er 612, wil dit dus zeggen dat in werkelijk heid het verlies nog grooter is. Leon Blum, die door zijn persoonlijke nederlaag toch al een bittere ervaring heeft opgedaan, heeft menige bittere pil te slikken. De commu nisten hebben bij deze verkiezingen een ver pletterende nederlaag geleden. Zij beschik ten in de oude kamer over 27 zetels en in de nieuwe kamer zullen er slechts 10 terug- keeren. Dat ze danig op de huid zou krijgen was wel eerder verwacht, doch dat dit zoo erg zou worden had wel niemand verwacht. Dikke krokodillentranen zullen hun leiders wel over de wangen zijn gebiggeld, toen de vernietigende tijding bekend werd. De winst komt die partijen ten goede, welke de politiek van Poincaré (Briand) steunen en de bereikte meerderheid is van dien aard, dat er een krachtige voortzetting dezer politiek is te verwachten met een groote kans op succes. Onder zeer moeilijke en hachelijke omstandigheden heeft Poin caré de leiding aanvaard en ontzaglijk veel voor Frankrijk is er door zijn werk verricht. De uitslag dezer verkiezingen hebben on dubbelzinnig laten blijken, dat dit door de groote meerderheid der kiezers is erkend. Het Fransche volk heeft veel spaanders, welke wars zijn van ieder avontuur. De eenige bittere pil, en geen geringe ook, is de verkiezing van 4 autonomisten uit den Elzas in de kamer. Drie der gekozenen be vinden zich in hechtenis, beschuldigd van verraad en hun proces is zoo juist begonnen. Deze autonomisten streven naar een onaf hankelijk Eizas, met een eigen bestuur, staande geheel los zoowel van Duitschland als van Frankrijk. De communisten hebben bij de herstemming waar hun candidaat geen kans op een zetel had, de candidaten der autonomisten gesteund en zoodoende aan hun verkiezing meegewerkt. Het be hoeft dus geen verwondering te wekken, dat de verkiezing van 4 dezer autonomisten in Frankrijk een pijnlijke indruk heeft ge maakt. Door de gevolgde politiek van ver- fransching heeft Frankrijk de Elzas eerder van zich vervreemd als verfranscht en het groot aantal uitgebrachte stemmen is een zeer duidelijke vingerwijziging, dat de tot heden bewandelde weg niet de juiste is. De verhouding tusschen Egypte en Enge land is opnieuw iets meer gespannen ge worden, door het feit, dat de Engelsche regeering opnieuw heeft gemeend te moeten ingrijpen in de binnenlandsche aangelegen heden van Egypte. Het Egyptische kabinet heeft eenige wetsontwerpen voorbereid, welke dezer dagen in behandeling zouden komen en waartegen de Engelschen over wegende bezwaren hebben. Een dezer wets ontwerpen is de wet op openbare bijeenkom sten, waardoor volgens de Engelsche regee ring geen voldoende maatregelen kunnen worden getroffen om voldoende gevrijwaard te zijn tegen ophitsende vergaderingen welke gericht zijn tegen de veiligheid van buiten landers. Hiervoor heeft Engeland te waken en meermalen hebben de Engelschen ge tracht door vriendschappelijke wenken hun wenschen kenbaar te maken. Egypte heeft deze raadgevingen, welke ook wei vergezeld zullen zijn gegaan met de noodige drang, in den wind geslagen en daarop heeft Londen i aan duidelijkheid niets te wenschen latend ultimatum gezonden, waarin onom wonden om intrekking der gewraakte wets ontwerpen werd gevraagd, of anders zou de Engelsche regeering beslag leggen op de voor naamste inkomsten der Egyptische inkom sten en bovendien nog eenige oorlogschepen De jonge vrouw zweeg. Dit onderzoek scheen haar geweldig te hinderen, Falkenried zag haar vorschend aan, terwijl hij voortging: „Ge weet, 't ligt niet in mijn aard mij in de ge heimen van anderen te dringen, over het geheel stel ik weinig belang meer in het doen en laten van mijn medemenschen; maar hier geldt 't de eer van den vriend mijner jeugd, tegen wien die toespeling een bedekte aantijging bevatte. Ik kon dit natuur lijk niet dulden en aanhooren, maar toen ik je broer hierover onderhield en hem dreigde Wal- moden zelf daarover te zullen aanspreken, gaf hij mij ten antwoord: „Dan zal mijnheer mijn zwager u die zaak wel „diplomatisch" uitleggen; hij heeft zich in dat opzicht als een groot diplomaat laten kennen. Vraag 't maar aan Ada, ais gij de waarheid wilt weten." En zoo wend ik mij het eerst tot u; als gij mij niet kunt of wilt antwoorden, ben ik wel verplicht met je man te'spreken, voor wien ik zulk een gezegde niet mag verzwijgen." Hij zeide dit op koelen, afgepasten toon, zonder eenige opgewondeheid't was duidelijk, dat de zaak zelve hem niets kon schelen en hij alleen noodig achtte haar ter sprake te brengen, omdat 't een punt van eer betrof. „Praat er niet over met Herbert, als ik u ver zoeken mag!" viel Adelheid haastig in. „Ik moet u wel nadere inlichtingen geven, nu Eugenius zijn mond heeft voorbijgepraat; maar hij heeft die zaak van het begin af veel te zwaar opgenomen. Er kleeft niets onteerends aan." „Dat hoop ik, daar Walmoden er in betrokken is," zeide de overste met klem en nadruk. De jonge vrouw Het hare stem dalen, maar ver meed den blik van haar toehoorder te ontmoeten, toen zij aanhief; zenden om de zelf te treffen maatregelen te verzekeren. Als argument haalt de Engelsche nota de relletjes aan van 1921, waarbjj een twintigtal buitenlanders z|jn gedood en ook de jongste onlusten, waarbij dreigend tegen over buitenlanders is opgetreden. Op het moment, dat w|j dit schrijven is het ver langde antwoord van Egypte nog niet be* kend, doeh men kan veilig aannemen, dat Egypte, hoewel dit het inmengen van Enge land in de binnenlandsche aangelegenheden niet wenscht te erkennen, het hoofd zal bui gen, al valt dit nog zoo zwaar. In de toe komst zullen we nog meerdere malen een herhaling krijgen van soortgelijke wrijvingen, daar de oorsprong dezer conflicten, het niet voldoende scherp omschrijven der Engelsche en Egyptische rechten en verplichtingen, blijven bestaan. De Duitsche regeering is de eerste ge weest, welke uitvoerig en in toestemmende geest heeft geantwoord op Kellogg's pact. De Duitsche nota, welke duidelijk laat uit komen, dat het Amerikaansche voorstel in INGEZONDEN MEDEDEELING. goed voor brand-, snij- cn stootwonden, verouderde wonden, zonnebrand, aam beien, spierpijnen, spit, rheumatische pijnen, wintervoeten, springende handen en nog veel meer, koopt ge met een pot Akker's Kloosterbalsem, de snel werkende merkwaardige veelzijdige zalf. ,,Geen goud Zoo goed" MIJN HARDT'S Hoofdpijn-Tabletten 60 ct Laxeer-Tabletten 60 ct Zenuw-Tabletten 75 ct Staal-Tabletten 90 ct Maag-Tabletten 75 ct Bij Apoth en Drogisten (Adv.) geen enkel opzicht den Volkenbond en Lo- carnoverdrag ondermijnt (Fransche bezwa ren) heeft in Amerika een zeer aangename indruk verwacht. Waar Duitschland niet gebonden is door defensieve verdragen en het militair gesproken ontwapend is, is de positie van Duitschland geheel verschillend dan die van Frankrijk. Er moeten nn nog antwoorden binnenkomen van Italië, Japan en Engeland. Het Engelsche antwoord kan pas worden verzonden, indien Londen door de Dominions is ingelicht, hoe ook de ver schillende Engelsche Dominions over het voorstel van Kellogg denken, doch er kan veilig worden aangenomen, dat ook het Engelsche antwoord zich accoord zal ver klaren met Kellogg. Met belangstelling wordt uitgezien naar Japan en Italë. Indien 4 der aangezochte staten genegen z|jn het Ameri- kaansch standpunt te aanvaarden, dan is Frankrijk wel gedwongen water bij de wijn te doen en is de aanneming van het voor stel te verwachten. Dan zou 1928 een zeer belangrijke mijlpaal zijn op den weg naar den wereldvrede en de internationale ont wapening. Het moeilijke werk van den Vol kenbond zou hierin een krachtig fundament vinden, waarop verder kan worden gebouwd i* Koning Amanoella van Afganistan zal van „Ge weet wel, dat mijn verloving' nu een jaar geleden te Florence tot stand kwam. Mijn vader was toen al erg zwak en de dokters drongen er op aan, dat wij den winter in Italië doorbrachten. Voorloopig gingen wij twee maanden naar Florence het verdere reisplan zou van papa's toestand af hangen. Mijn broeder was bij ons, maar zou voor den winter naar huis teruggaan. Wij bewoonden een villa buiten de stad en leefden natuurlijk zeer stil en afgezonderd. Eugenius zag Italië voor de eerste maal en 't was zoo treurig voor hem, dag op dag in de sombere ziekenkamer te zitten, dat ik zijn wensch om een uitstapje naar Rome te doen, steunde en doordreef. Had ik 't toch nooit ge daan! Maar hoe ik kon denken, dat zijn gebrek aan ondervinding hem in zulke groote moeilijk heden zou wikkelen!" „Dat wil zeggen, dat hij lichtzinnige avonturen najoeg, terwijl zijn vader op het sterfbed lag?" „Oordeel niet zoo hard! Mijn broeder was toen nauwelijks twintig jaar en had steeds onder de oogen van een liefderijk, maar toch streng vader geleefd nu werd die kortstondige vrijheid zijn ongeluk! De jonge Duitscher, die nog volstrekt geen ondervinding van de wereld had, werd in een kring gelokt, waar hoog en zooals later bleek ook valsch gespeeld werd en waar een aantal slechte elementen onder uiterlijk innemende vormen bij elkander kwam. Onervaren als hij was, doorzag Eugenius dit niet en verloor groote sommen, tot dat de politie op eens een eind aan die samen komsten maakte. De Italianen verzetten zich en er ontstond een gevecht, waarin ook Eugenius werd gewikkeld. Hij verdedigde zich slechts, maar had het ongeluk een van de politieagenten een zware wond toe te brengen, en werd met de ande- Warschau een bezoek brengen aan Rusland. De sowjetpers w|jdt aan dit bezoek ellen lange artikelen, waarin het groote gewicht van dit bezoek aan de Russen wordt ver kondigd. De Russen verwachten, dat tijdens dit bezoek van Amanoella eenige gunstige wijzigingen zullen worden aangebracht in het reeds bestaande Russisch-Afgaansch ver drag van vriendschap en neutraliteit, terwijl ze tevens een handelsverdrag zullen voor stellen. "Waar de aankomst van Amanoella vlak na de 1 Mei viering is, zal de versiering der 1 Mei feesten bl|jven hangen en opnieuw dienst doen voor het vorstelijk bezoek. Hier uit mag de lezer bl|jken, dat het den Russen toch nog niet geheel en al ontbreekt aan zin voor de werkelijkheid, al heeft men dan ook nog zoo gegronde redenen, hieraan te twijfe len. Den laatsten t|jd zijn weer verschillende van hun spionagediensten ontmaskerd en onschadelijk gemaakt. Ze hebben het overi gens zeer ver gebracht in het organiseeren van dergelijke vriendelijke verraders metho den en waar ze deze ook toepassen tegen over die staten, waar ze zelfs door een vriend- schaps- en neutraliteitsverdrag mee z|jn ver bonden (waar deze vriendschap en neutrali teit dan uit bestaat is wel een raadsel) daar mag zeker worden aangenomen, dat in staten welke hen niet wenschen te erkennen (o. a. Nederland) ook in het geheim wordt ge tracht de bestaande regeeringsvormen te ondermijnen. Alleen hebben ze in dergelijke staten minder kans, aangezien hierb|j hun diplomatieke vertegenwoordigers geen steun kunnen verleenen. De berichten uit China omtrent de ge vechten tusschen Noord en Zuid spreken elkaar voortdurend tegen, zoodat er op het laatst geen touw meer aan vast te knoopen is. Schier ieder bericht wordt door een tegen bericht gevolgd. De burgeroorlog woedt voort in al z|jn verschrikking en de bandieten visschen in troebel water en plunderen naar hartelust. Japansche troepen z|jn naar Tsjaut- n gezonden, teneinde de aldaar gevestigde Japanners te beschermen. ren gevangen genomen." De overste had zwijgend toegeluisterd, maar zijn gelaat bleef strak en zijn toon was even hard als straks, toen hij zeide: „En moest Stahlberg dit van zijn zoon beleven, dien hij zulk een uitstekende opvoeding had gegeven?" „Hij heeft 't nooit vernomen, 't Was maar een oogenblikkelijke afdwaling, meer zwakheid dan schuld, en 't zal niet ten tweeden male geschieden Eugenius heeft mij zijn eerewoord daarop ge geven." Falkenried lachte plotseling luidkeels, zoo schel en hoonend, dat de jonge vrouw hem verschrikt aanzag. „Zijn eerewoord 1 Wel zeker! Dat's even gemak kelijk gegeven als gebroken 1 Zijt ge wezenlijk nog zoo goed van vertrouwen, dat ge eenig geloof hecht aan wat zoo'n jonge knaap zegt?" „Ja, dat ben ik!" hield Adelheid vol, terwijl haar blik ernstig en verwijtend dien van den man ont moette, wiens bitteren uitval zij niet kon verklaren. „Ik ken mijn broer. Hij is en blijft toch de zoon van zijn vader en zal de belofte houden, die hij aan mij en zichzelf heeft gedaan. Dat weet ikl" „Gelukkig voor u dat ge nog gelooven en ver trouwen kunt ik heb dat sedert lang verleerd!" zeide Falkenried op doffen, maar toch wat zacht moediger toon. „En hoe ging 't toen verder?" „Eugenius was er ten minste in geslaagd, mij terstond bericht te doen toekomen. „Maar ver zwijg 't voor vader, 't zou zijn einde verhaasten!" schreef hij mij. Ik wist 't beter dan hij, dat de dood zieke mail zulk een tijding niet kon verdragen; maar wij waren alleen in dat vreemde land, zonder vrienden of hulp, en er moest terstond gehandeld i worden. In dien angst dacht k aan Herbert, die OP EEN VERGETEN PLEKJE. In het duin op een vergeten plekje, Aan d oever van het lieflijk: meer... Mag ik zoo gaarn een w|jle droomen, Al luist'rend naar het fluist'ren teer. Yan rietzoom en abeelenloover, Waardoor het lentekoeltje suist... Van 't wuivend helmgras langs de duinen, Waardoor de leutezeezang ruischt... Gedragen dan door droomenvleugels, Stijg 'k op naar blauwe verten heen, Zweef licht als donz'ge lentewolbjes, Ver boven meer en duinen heen. Dan ben ik niet meer van de aarde, Met al zijn zang en kouden plicht... Dan baad ik m|j in ethergolven, En onbene veld zonnelicht, In 't duin op een vergeten plekje, Viy ik zoo graag m' een w|jle neer, Om daar in droomen weqr 't ontkomen, Aan wat in stofdienst knelt zoo zeer. R. M. d. O. zich toen bij de ambassade te Florence bevond. Wij kenden hem oppervlakkig van vroeger en hij had ons dadelijk na onze aankomst opgezocht en zich ter onzer beschikking gesteld, als wij in het een of ander opzicht de bemiddeling van onzen ge zant noodig hadden. Van dien tijd af kwam hij nu en dan bij ons en kwam ook ditmaal onmiddel lijk op mijn verzoek. Ik nam hem in het vertrou wen, deelde hem alles mede, vroeg hem raad en hulp en ontving die ook." „Tot welken praijs?" vroeg de overste met ge fronste wenkbrauwen. Adelheid schudde ontkennend het hoofd. „Neen, neen, 't is niet zooals ge denkt en zooals Eugenius ook nog altijd gelooft ik ben volstrekt niet gedwongen. Herbert liet mij de vrije keus. Hij verhaalde mij wel is waar niet, dat het voor gevallene nog veel erger was dan ik vreesde,{dat die speelschulden stellig betaald moesten worden, als men de zaak niet publiek wilde maken, en dat zij misschien toch nog gerechtelijk vervolgd zou worden wegens die verwonding van den politie agent. Hij zeide wel, dat men 't juist hem in zijne betrekking zeer kwalijk zou nemen, als hij zich persoonlijk met dergelijke aangelegenheden be moeide. „Ge wilt, dat ik uw broeder red," zeide hij. „Misschien kan ik dat, maar ik zet mijne posi tie, mijn geheele toekomst daarbij op het spel, en zulk een offer brengt men toch slechts zijn eigen broeder of zijn zwager!" Falkenried stond eensklaps op en liep de kamer op en neer. Nu bleef hij voor de jonge vrouw staan en zeide op norschen toon: „En dit hebt gij in je doodsangst natuurlijk ge loofd?" Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1