VEEMARKT SOMMELSDiiT WRIGLEYS NIGROIDS Let vioral op dit adres. 1 landarts J, H, BUIJS WRIGLEYS Onroerende Goederen VERHURING BURGER R. I. A. TENTOONSTELLING RECHTZAKEN. Marktberichten. ANNA VIS VAN HEEMST Verkooping PAARDEN, HOORNVEE Landbouwgereedschappen MIMOSA-DROPPELS, DE SALAMANDER BOUWLAND, RIET EN WATER, GIMBORN'S flJANOL HETB EENIG adres S. VAN DER PLAAT EEN EN VIJFTIGSTE der alom gunstig bekend staande Sommelsdijksche Verloting. Komt allen op Woensdag 25 April a.s. naar de Paarden- en VeemarKt te SOfflMELSDIJK. KOUDBLOEDPAARDEN VEE: Adverteert in ..Onze Eilanden' KOOP GEVRAAGD lompen, dc HOOOSTEPprijzen. rijwielen zijn af 67,50 H.J. CAMPFENS Hij vindt reuze-lekker P.K. KAUWGOM VOOR HANDEL EN NIJVERHEID 's Middags en 's avoids Muziek en Radio Concerten. Openbare Vrijwill. Verkooping Het Hois met Erf en Koetshuis ST00MB00TDIENST Dienstr egeli ng ZATERDAG 21 APRIL 1928 DWAALLICHTEN. 30 ets. per doosje ONZE EILANDEN YAN WOENSDAG 18 APRIL 1928 KANTONGERECHT TE SOMMELSDIJK. Zitting IS April 1928. J. S. de H. te Sommelsdyk, overtreding motor- en rijwiel wet f 12 of 12 d. hechtenis. M. M. v. d. B. te Melissant, idem f 8 of 8 d. hechtenis; J. N. en J. C. T. te Sommels dyk, overtreding politieverordening, ieder f 2, of 2 d. hechtenis; J. v. W. te Den Bom mel, straatschenderij, f 8 of 8 d. hechtenis; M. I. te Melissant, overtreding motor- en rijwielwet, vrijspraakA. H. te Sommelsdyk, overtreding leerplicht, f 6 of 6 d. hechtenis; D. S. te Nieuwe Tonge, overtreding motor en rijwielwet, f 5 of 5 d. hechtenis; M. J. H. te Den Bommel, wegens dronkenschap, f 12 of 12 d. hechtenisL. v. S. te Stellen dam, overtreding motor- en rij wiel wet, f 8 of 3 p. hechtenisP. G. te Dirksland, idem f 5 of 5 dagen hechtenis; J. de V. te Oolt- gensplaat, idem f 5 of 5 d. hechtenisK. P. te Ouddorp, overtreding politieverordening, f 2 of 2 d. hechtenis; C.R te Ooltgensplaat, overtreding 461 W.v.S., f 8 of 3d. hechte nis; A. C. H. te Den Bommel, overtreding motor- en ry wiel wet, f S of 3 d. hechtenis; J. V. te Nieuw Tonge, idem, f 8 of 8 d. hechtenis. Vee en Paarden. ROTTERDAM, 16 April. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: 533 vette runderen, 229 vette kalveren, 195 schapen of lamme ren, 1030 varkens. Prijzen per k.g.: koeien 32 36 c.; 44 k 47£ c.; 50 k 62£ c.; ossen 41 c.; 4246 c.; stieren 36 c.; 42 c 45 k 46 c.; kalveren 52J k 57c 70 k 75 c.; 85 k 90 c schapen 28 c.; 84 c.; lammeren f 20 k f 40 per stuk; varkens 31 c.;31Jc.; 32 c. De aanvoer van koeien en ossen was ruim. De handel was gewoon en in de prijzen was weinig verandering. Een enkele puik besten koe ging nog tot 2$ cent boven noteering, en een enkele puik beste os eveneens tot 2J cent boven noteering. Stieren met matigen aanvoer, redelijken handel en stationaire prijzen. Vette kaiveren met gewonen aanvoer, tamelijken handel en iets sty vere prijzen. Een enkel puik best kalf ging nog tot 5 cent boven noteering. Schapen en lammeren met weinig aan voer, tragen handel en gedrukte prijzen. Varkens met minder ruimen aanvoer. De handel was iets williger en de prijzen iets sty ver. AMSTERDAM, 16 April. Ter Veemarkt waren heden aangevoerd: 484 vette koeien, waarvan de prijzen warenle kwaliteit f 1 1.10, 2e kwal. 84-98 c., 3e kwal. 70-82 c. per k.g,; 70 melk- en kalfkeeien f300-400 per stuk132 vette kalveren, 2e kwal. 80- f c, 3e kwal. 64 78 c. per k.g.; 211 nuchtere kalveren f 8 12, 79 schapen f32—40, vette varkens f 69—71 per stuk; Holl. varkens 2e kwal. 71 72 c. per kg.; 780 Holl. Overz. en Geldersche vleeschvarkens le kwal. 72— 73 c., prima varkens 74 c. per k.g.59 paar den f 130—250 per stuk. Boter, Kaas en Eieren. APELDOORN, 16 April. Eieren. Aanvoer 180,000 stuks. Prijzen van f 5 tot f 6, middel- markt f 6,60 de 100. Handel gewoon. OUDEWATER, 16 April. Kaas. Aanvoer 97 partyen, tezamen 4 365 stuks, wegende 21.825 k g Eerste soort Gouda met rijksmerk f 42 a 46, idem mindere qual. f 36 a 40. Handel traag. TIEL, 16 April. Aanvoer 58 k g. boter f 2 40 k f 2.50 per k g. Voorts 250.000 eieren f4J 6 per 100 stuks. Granen enzMeel en Oliën. ROTTERDAM, 16 April. Pyne Zyden (Boe- rennoteering)Karwyzaad f 33 a f37, blauw maanzaad f 32 a 34, koolzaad f 23 k f 24, kanariezaad f 12 k f 13, geel mosterdzaad f 22 k f 24, bruinmosterdzaad en zaailynr zaad niet genoteerd, voeriynzaad f 17af 18 per 100 K.G. Groenten, Fruit en Aardappelen. ROTTERDAM, 16 April. Heden waren de pryzen der aardappelen als volgtBrielsche Eigenheimers f 7,75 f 8.25, Zeeuwsche blau we f 7,75-f 8,25, dito Eigenheimers f7 f 7,50, dito bonte f 7,75 f 8,25, Belgische f 4—f 4,25, Industrie f 5.50—f 8,50, drielin gen bonte en blauwe f 4 f 4,25, Bravo's f 8,25-f 8,75, Red Star f 7-f 7,75. Met ta melijke aanvoer, redeiyke vraag. AMSTERDAM, 16 April. Aardappelen markt. De prijzen waren heden onverandeid. Aan voer 2 ladingen of 1110 H L. Huiden, Leer, Wol, Diversen. ROTTERDAM, 16 April. Vlas. (Opgaaf van de marktmeesters.) 12850 kg. blauw, schoon f 1,30—f 1,70, 2500 kg. wit Zeeuwschfl f 1,25, 4000 kg. Groningsch f 1,20—f 1,60 4400 kg. Holl. geel f 1,40-f 1,70, per kg Heden overleed, na een lang durige ongesteldheid, zacht en kalm onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante Weduwe van 1MAN PEEMAN, in den ouderdom van ruim 73 jaar. Ons overtuigd houdende van uwe deelneming. Uit aller naam, W. PEEMAN Izn. MIDDELHARNIS, 14 April 1928. Heden overleed te Den Bommel, tot ons leedwezen ons geacht oud bestuurslid en eere lid van den Flak- keeschen Bakkeisbond, de heer J. V. HOLLEMAN, zijn gedachtenis zal bij ons steeds in eere blijven. Het Bestuur: P. D. HOLLEMAN (V.) K. PRINCE (S.) en te OUDE TONGE (Dabbe) op Donderdag 19 April 1928 des morgens 10 uur ten verzoeke van den heer J. DEN BOER, aldaar. Notaris VAN BUUREN. BREUKBANDEN I allesoorten meten zonderveer I GENEESMIDDELEN tegen Urinekwalen, Vrouwen ziekten, enz. SANTOLMIDIE f 2,25 per flacon. INJECTIE t 1 per flacon. Vraagt onze bekende ter regeling v. d. bloedsomloop falen nooit, succes verzekerd. Al onze goederen worden onder volle jgarantie verkocht. Niet goed, geld |terug. 'Let op bet adres: Kipstraat 43, ROTTERDAM. Inlichtingen gratis ook per brief. Schoone volle lichaamsvormen door Dnze Oostersche krachtpillen, een Gulen per flacon van 80 pillen. bij inschrijving naar de beneficie van 7.43.05 H.A. gelegen in den polder „De West plaat Flakkee", voor den tijd van 10 jaar 1928 t/m 1937. In huur geweest bij Mej. B. A. E. DE GRAAFF te Sommelsdijk. Voorwaarden en inlichtingen te bekomen tot en met Donderdag 19 April 1928, ten kantore van den Rentmeester J. M. VAN PAASSCHEN, Middelharnis. KLCCTÜSU LAAT PtlCT LOS f op bet eiland voor een goed portret is sinds 30 jaar het nt-AlSot* I,-. Hobbemastraat - Middelharnis 2e atelier van af het station Beslist verkrijgbaar biji P. Wlelbouwei, Middelharnis; N. J. Boer, SommelsdijK; Zaaljer-Teepe, Dirksland; C. de Moolj, Ouddorp; v. d. Maden, Oude Tonge, W. Bout, Brlelle; A. v.d. Heuvel, Helle- voetsluis. ISF De R. T. Maatschappij geeft voor de aan te voeren Paarden en Vee naar de Markt vrij vervoer. MARKTGELD WORDT NIET GEHEVEN. Er zal tijdens de Markt een keuring plaats hebben van de beste Paarden en van het beste Vee. DE VOLGENDE PRIJZEN WORDEN UITGELOOFD Voor het beste 5-jarig paard f 25,-, f 15,- en f 5,-. 4- Idem* 3- idem» 2— idem» Voor het beste TUIGPAARD dezelfde prijzen. De beste melkgevende of Jkalfdragende Koe f 20,-, f 15,- en f 10,-. vette vaars, (3 jaar oud, niet meer als vier breede tanden) idem. drachtige en niet drachtige vaars, (met niet meer als twee breede tanden). Idem. jaarling vaars, (met melktanden). idem. PAARDEN en VEE welke op de April- en Novembermarkt 1927 een eersten prijs zijn toegekend worden van mededinging uitgesloten. De landbouwer-eigenaar die het grootst aantal paarden op de markt heeft zal f 15,— premie ontvangen De eigenaars die paarden en vee opgegeven hebben voor de keuring, worden verzocht om 9 uur des morgens in Hötel SPEE hun nummers van het te keuren vee in ontvangst te nemen. De te keuren beesten aan de lijn bij het Marktveld te zetten, waar de catagoriën vermeld zijn. Eigenaars van PAARDEN en VEE, die hun dieren in aanmerking willen laten komen voor de keuring, gelieven die met omschrijving van leeftijd en kleur op te geven vóór of op 23 April a.s. bij den heer J. A. SLIS Jz., Voorstraat, SOMMELSDIJK. Opgaven tia dien datum komen beslist niet meer in aanmerking. Eigenaars van PAARDEN en VEE hebben zich te onderwerpen aan de uitspraak der Keurings commissie N. B. Voor de laatst uitkomende NIET zal er in deze trekking een VERRASSING zijn. Loten overal te bekomen A f 1,—. HET BESTUUR. Door dit middel raakt gij het gevaarlijke en alles ver nielende ongedierte kwijt. Geen rat kan de sterke aan trekkingskracht van RO DENT weerstaan of kan blijven leven na er even aan geknabbeld te hebben. Doosjes van 50 ct. en f 1.— Impt Firms i.DcaHug Fobrlksnt Th. Hsrlcy, Apoth., Perth. HENDRIK WIJGERS, iouvernestraat 38a Tol* 31748 ROTTERDAM» De sublieme kwaliteit heeft ons doen besluiten een volle serie voorradig te houden. Leverbaar reeds vanaf MIDDELHARNIS - IELEF. GO Spreekuren Dagelijks van 81/, tot 10 uur voorm. en van I tot 2'/a n.m. en volgens afspraak. Telefoon No. S3C. En zijn wensch is toch zoo spoe dig vervuld: Geef hem 5 cent voor een pakje met 4 P.K.-tjes en htf is den heelen dag content. WRIGLEY'S P.K. Kauwgom is de goedkoopste en de gezondste lekkernij. Is goed voor het gebit, wekt den eetlust op en bevordert de spijsvertering. HI-14 in het VeiHrigsgebouw Middelharnis van 1 t/m 5 Mei a.s. van te Sommelsdijk Op Donderdag 26 April 1928 bij inzet en op Donderdag 3 Mei 1928 bij afslag telkens des namiddags 2 uur in Hötel SPEE te Sommelsdijk. a. ten verzoeke van den WelEdG. Heer J. J. SLIS te Middelharnis aan de Voorstraat te Sommels dijk Sectie B no. 1241, groot 3 Aren 4 centiaren. Direct te aanvaarden. b. ten verzoeke van de Erven van Mej. M. L. DE GRAAFF te Som melsdijk e.a. 1. bet buis met tuin en bergplaats aan de Voor straat te Sommelsdijk Sectie B 1950 groot I Are 78 centiaren. Direct te aanvaarden. 2. vijf buizen met erf aan de Oostkrakeelstraat aldaar, Sectie B no. 1446 t/m 1450 samen groot 1 Are 24 centiaren. 3. bet perceel of boom» gaardland aldaar, Sectie B nummer 1451 groot 8 Aren 9 Cen tiaren (60 Roeden Sommelsdijk sche maat). 4. de perceelen bouw land in den polder Kraaije- stein aldaar, Sectie D nummers 70 t/m 75 en 546 samen groot 9.73.80 H.A. (24 Gem. 11 R. Sommels dijksche maat). 5. 2/3 gedeelte in de per ceelen hofland aan den Dorpsweg aldaar, z.g. Oude Stee Sectie B 740 en 2072, samen groot 5.26.80 H.A. (13 Gem. 1 R. S. M.) 6. 2/3 gedeelte in de per ceelen bofland, aldaar in den z.g. Stoofhoek Sectie B num mer 622 groot 1.43.20 H.A. (3 Gem. 160 R. S.M.) Alles breeder omschreven bij noti- tiën, welke gratis verkrijgbaar zijn ten kantore van ondergeteekende Nota rissen. Notaris VAN BUUREN, te Middelharnis, en Notaris DAM, te Rotterdam. M1DDELHARMS-R0TTERDAM y.y. via VLAARDINGEN S.S. „MIDDELHARNIS" aanvangende 2 October 1927 van Middelbands op Maandag en Dinsdag V. Middelbands 4.36 vm. A. Viaard. 7.00 va.* A. Rotterdam 8.00 vm. Overige dagen (beb. Zoo- en Feestd.) V. Middelharnis 6.40 vm.A. Viaard. 9.l0vm.** A. Rotterdam 10.00 vm. A. Brlelle 10.30 vm.§ van Rotterdam op Maandag en Dinsdag V.Rotterdam2.15nm. V.Viaard.3.00nm. f A. Middelharnis 5.30 nm. Overige dagen (beb. Zon- en Feestd.) Van 2 October t/m 5 November en vanaf S Februari. V. Rotterdam 3.00 nm. V. Viaard.3.55nm. ff V. Brlelle 2.20 nm.§ A. Middelharnis 6.20 nm. Van November t/m 7 Februari V. Rotterdam 2 15 nm. V. Viaard. 3.00 nm. -f A. Middelharnis 5.30 nm. In aansluiting op den trein van 7.21 vm. en 7.12 vm. van Vlaardlngen. In aansluiting op den trein van 9.21 vm. en 9.40 vm. van Vlaardlngen. t In aansluiting op den trein van 14.40 (2.40) en 14.51 (2.51) nm. te Vlaardlngen. ft In aansluiting op den trein van 15.40 (3.40) nm. en 15.51 (3.51) te Vlaardlngen. Te Vlaardlngen overstappen. Ata Fecatdi«an zijn te beacUotiwen Nleuw}«ar»dag, 2e Pauchdag, HemeWaartidai U Pinksterdag «a de belde Kcritdagen. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Week-revue. Binnenland. De Eerste Kamer zet de verdere behande ling over dealgemeene beschouwingen voort. Bij deze algemeene beschouwingen worden in den regel de sluizen der welsprekendheid wagenwijd opengezet en dat wil heel wat zeggen. Het doet ons soms wel eens denken aan een circusvoorstelling, waar de diverse nummers worden aangekondigd. De aankon diging van het nummer doet het publiek reeds weten, wat er komen zal, hetgeen ook hier het geval is. Als om stryd worden de oude stokpaardjes van stal gehaald en lustig bereden. De interrupties vervangen het knal len der zweepslagen, doch van het geheel gaat heel weinig bekoring uit, want het programma is oud en afgezaagd en menige verslaggever heeft moeite om een opkomende geeuw te onderdrukken. We kunnen volstaan met te constateeren, dat zoowel rechts als links al weinig enthousiast is over de huidige situatie en dat zoodra de kans daar is, rechts de oude coalitie zal herstellen. We zullen ons niet verdiepen in de vraag, of deze mogelijkheid zich binnenkort zal voordoen We staan nog te ver van de verkiezingen af om voorspellingen te doen, in welke rich ting de verkiezingshaas zal loopen. Het beestje gaat een gouden tijd tegemoet, want al onze politieke partyen, en we tellen er in ons kleine Hollandje zeker vier maal te veel, zullen het diertje trachten te verlekkeren met malsche groene blaadjes, om het te bewegen in de gezette strik te loopen. Uit de ongelukkenrubriek biykt weer, dat de lange lyst van slachtoffers der onbewaakte overwegen weer beduidend is vermeerderd. Wy hebben voor eenigen tyd reeds geschre^ ven, dat er proeven werden genomen met een Dieuw automatisch toestel,?dat de komst van treinen by overwegen aankondigd, door het luiden van een" bel. Nadien heeft men niets meer hierover vernomen Het is bekend, dat de directie der spoorwegen bezwaar heeft tegen automatische waarschuwingstoestellen daar het publiek hierop gaat vertrouwen en by weigering oorzaak kunnen zyn van zeer ernstige ongelukken. De lange lyst van doo- den en voor hun leven zwaar verminkten heeft evenwel zoo'n respectabele lengte ge kregen, dat het aan gerechtvaardigden twijfel onderhevig is, wat wel het ergst is. Onze spoorwegen zyn allerminst een filantropische instelling, hetgeen ook wel uit de tarieven biykt, doch terwille van het financieele resul taat is het onverantwoordelijk, dat dageiyks honderden kostbare menschenlevens worden gewaagd aan de onbewaakte overwegen. Het is per slot van rekening altyd beter ten halve te keeren, dan ten heel te dwalen. In een vlotte redevoering heeft minister Van der Vegte den Postraad geinstalleerd. Dit nieuwe college, bestaande uit menschen geheel buiten het bedryf der P. T. T. staan de, zal in de eerste plaats onze minister van waterstaat van advies dienen over alle belangrijke kwesties die bij de dagelljksche leiding urgent zyn. Naast de ambtelijke FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 57) „Ge moet weten, dat ik van morgen twist heb gehad met een brutalen vent, die zich verstoutte een jonge dame te beleedigen, juffrouw Marietta Volkmar, die hier aan het hoftheater is verbonden en dat kon ik natuurlijk niet dulden. Ik heb hem tegen den grond gesmakt, en dat zal ik nog eens doen als 't noodig is, en dat doe ik ieder, die juffrouw Volkmar te n4 komt!" Hij zag er zóo dreigend uit, dat Hartmut hem ijlings bij den arm greep en vasthield. „Nu, ik heb er geen plan op; mij kunt ge voors hands nog ontzien. Maar wat hebt gij eigenlijk uit te staan met Marietta Volkmar, den kleinen „deugden-spiegel" van onze opera, die tot hier toe voor ieder even ongenaakbaar is geweest?" „Hartmut, ik verzoek, dat ge met meer respect van die dame spreekt! Kort en goed, die graaf Westerburg heeft mij uitgedaagd, ik duelleer met hem en hoop hem een geduchte les te geven, die hem lang heugen zal." „Nu, ge maakt goede vorderingen in de roman tiek!" zeide Hartmut, die met toenemende ver bazing had geluisterd. „Sedert twee dagen zijt gij voorlichting hebben we nu dus ook ee voorlichting, welke meer de meening va buiten vertolkt. Uit den aard der zaak, heel de Postraad alleen een adviseerende sten en de hiervoor aangezochte leden ontvange: alleen eenige onkostenvergoeding voor hu werkzaamheden. Tante Pos, wier zakelijk expirimenten wel eens aanleiding hebbe: gegeven tot een meer of minder gegrond critiek, beschikt nu dus over de meest l wenschte wyze van voorlichting, welke hel overigens kern gezonde staatsbedryf zal steunen in haar zoeken naar de grootst mogeiy'ke eföcienty, opdat ze in staat za. zijn, aan de steeds wisselende engroeiendq eischen te voldoen. v In koortsachtige haast, worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de Olympiade. Voor het voetbaltournooi is door twintig" staten ingeschreven, zoodat de voetballief-[ hebbers ruimschoots hun hart zullen kunnen ophalen. Ook de buitenlandsche journalisten! zullen waardig worden ontvangen, om hen een juist beeld te kunnen geven over de cultureele beteekenis van ons land. Nog eenige dagen en het groote sportfesteyn zal Ij een aanvang nemen. voor de keel (Adv.) Buitenland De Amerikanen, wxen wel eens onrecht vaardig is verweten, dat ze den Volkenbond hebben opgericht, doch dat ze er hun verdere steun aan hebben onthouden, hebben met hun jongste vredes-nota een krachtige poging gedaan, om de wereld te trekken uit het moeras der bewapeningswedstryd. In de jongste nota van Kellogg, welke is verzon den aan Engeland, Frankryk, Duitschland, Italië en Japan, wordt opgewekt tot het sluiten van een multi-lateraal-verdrag, waar bij de verbonden zich verbinden de oorlog als- nationaal instrument uit te schakelen en de oorlog by de wet te verbieden. Reeds voor eenigen tyd hebben Frankryk en Amerika over een dergelijk verdrag onderhandeld, zonder dat dit evenwel tot eeu resultaat heeft geleid. In het algemeen heeft het Ameri- kaansche voorstel een gunstig onthaal onder vonden. Het slagen dezer poging zou een belangrijke vooruitgang beteekenen voor de verzekering van den wereldvrede en een einde maken aan een krankzinnige bewape ning. Om deze redenen verdient dit voorstel warme toejuiching en in principe stemmen EDgeland, Duitschland en Japan met hei voorstel van Kellog in. De Fransche pers evenwel is weinig enthousiast en is van meening, dat de vroegere Fransche bezwaren niet zyn weggenomen. Verwacht wordt, dat Briand eenige wijzingen zal voorstellen en hoewel de Amerikanen gaarne over ge- wenschte wyzingen zal onderhandelen, toch wordt gevreesd, dat hierdoor zoodanige wij zingen zullen worden aangebracht, dat er practisch al weinig van zal overblijven. Dit hier en hebt al een twist, die met een uitdaging eindigt, zijt ge ridder en beschermer van een jonge zangeres, duelleert om harentwil Maar, Willy, ^n 's hemelsnaam wat zal je moeder daarvan zeggen?" „'t Betreft hier een zaak van eer, en daarmee behoeft mijne moeder zich volstrekt niet te be moeien!" verklaarde Willy in een aanval van held haftigheid. „Maar nu moet ik een secondant op sporen hier, waar ik geheel vreemd ben en geen sterveling ken. Oom Herbert mag natuurlijk niets van de zaak weten, want dan zou hij er de politie bijhalen, en zoo ben ik er toe gekomen hierheen te gaan en u te vragen of gij mij dien dienst wilt be wijzen?" „Daarom zijt ge dus bij mij gekomen?" zeide Rojanow op merkbaar teleurgestelden toon. „Ik dacht wezenlijk, dat de oude vriendschap je hier heen had gevoerd. Maar om 't even, ik ben tot je dienst. Met welk wapen zal het duel plaats heb ben?" „Met pistolen." „Nu, daarmee weet gij goed om te gaan! Wij hebben op Burgsdorf dikwijls genoeg schijfge- schoten en gij waart een goed schutter. Ik zal dus morgen vroeg den secondant van je tegenstander opzoeken en je dan onze afspraak meedeelen; maar ik moet dit schriftelijk doen, daar ik bij mijn heer Van Walmoden geen voet aan huis zet." Willibald knikte toestemmend. Hij had wel ge dacht, dat Walmoden's vijandige gezindheid weer- keerig zou zijn, maar vond 't beter dit punt verder te laten rusten. „Goed, schrijf mij dan maar!" antwoordde hij. .Beschik alles, zooals gij 't goedvindt," ik ben met alles tevreden en heb zeker minder ondervinding

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 4