JkS-P'sAMANDELTJES' gelijk Nieuws. Burgerlijke Stand. Land- en Tuinbouw. Voor huis en hof. BINNENLAND Gemengd Nieuws. Jens besmet tegeiyk met gewone It bleek toen? Van de proef ■stonden 55 de besmetting en" "b controle kuikens slechts 10 I wezen was, dat de proef kuikens waren dan de gewone kuikens. Ren stelselmatige goede zorgen jpn biykt uit het volgende, [rig jaar in Canada was had men [ereldtentoonstelling te Ottawa uikens geëxposeerd in verschil- [oeders. Deze 500 kuikens waren :ag geboren in Vancouver, een de Stille Zuidzee, gelegen in Qluimvee-provincie Britsch Co- ^varen op den trein gezet en [een reis van 6 dagen (dag en (trein) Vrijdagsmorgens Ottawa Canada zijn reusachtig groot), ■eze 500 kuikens, die dus een doozen opgesloten waren ge- leten of drinken, was er geen [ren en de diertjes ontwikkel- |ar ook zeer voorspoedig. |u den volgenden keer eens iets r ns-opfokken vermelden. Voor in dus voorzichtig met het j)roedeieren of kuikens van [perde kippen. RNIS. Woensdag 18 dezer des br zal in het nieuwe kerkge- jeref. gem. optreden ds, A. Ver- [lburg en den Weleerw. heer Ben hoopt eveneens des avonds fid van de Geref. kerk alhier ns emeritaat. [Ier L. D. is Maandagmorgen |j in het St. Jorisgasthuis te ■n. paan van een operatie is mej. Ziekenhuis „Eudokia" te Rot- [jivond 12 April had in Hotel Middelhami3 een vergade rs onder leiding van den Wilde uit Nieuwe Tonge. Berom een poging te doen lot stichting en instandhou- lekenhuis op Flakkee. Er had Icomité gevormd, bestaande i Wilde en Dr. Van Gelder polderman (Ouddorp) Dr.de leree), Dr. Arende (Middel- 'uttenwinkel (Den Bommel) fj. van der Sluys (Dirksland), het feit, dat over hetheele ■igiDgen S. B. Z. verschenen per 18000 inwoners daarby wel de conclusie te Idat een Ziekenhuis op Flak- Rijkheid was.TJitnooöigingen aan de Voorzitters en Sec- Jerschillende vereenigingen ■eiland, waaraan door allen Rven. Uit den aard der zaak z geen belangrijke besluiten of een vast plan worden jemmig was de vergadering ■ijkheid van een ziekenhuis de mogelijkheid nader zal |n door een commissie uit van het Groene Kruis, n waarschuwde er voor nog details te treden, daar de L nmissie der Zuid-Holl.- J Groene Kruis" naar aan- loote bezwaren verbonden J naar R'dam voor ernstige pten het Hoofdbestuur dezer Rviseeren een commissie te mogelijkheid van een zie- ee te onderzoeken en daar- [te brengen. Deze belang- binnenkort grondig aan worden. Met het oog op [en werd besloten voorloo- |ort af te wachten en het te 'machtigen te doen blijk of gewenscht achtte ]van een andere meer alge- Nog werd aan het comité C. J. Jansen uit Middel- fctie van Secretaris op zich ïor Goeree Overflakkee iddelharnis. [rjjdag 13 April 1928. f 4,70 per 100 stuks. T 5,15 tot 5,20 p. lOOst. '1 tot 3,54 per 100 stuks. QlOO stuks. 1 tot 8,80 per 100 krop. 1 per 100 krop. 3, per 100 krop. 8,80 per 100 bos. pO bos. 25,40 per 100 k.g. Ier 100 kg. pot. [25 tot 0,36 per pond. tot 0,36 per pond. i tot 0,60 per pond. per pond, |g 16 April 1928. )tot 8,20 per lOOstuks. 10 tot 8, per 100 krop. J ƒ1,-. t 7,60 per 100 bos. >t 19,70 per 100 k.g. ,05 per pond. 26 tot 0,31 per pond. JJit deze gemeente werd 51000 K.G. paardepeen [ledstar aardappelen werd aardappelen 8,25 ge- ONZE EILANDEN YAN WOENSDAG 18 APRIL 192'8. Voor toelating van kinderen naar de Openbare Lagere School tegen 1 Mei a s. alhier kan men zich onder overlegging van vaccinebewyzen vóór Zaterdag 21 ApriL 1928 daartoe ter Gemeente Secretarie aanmelden. SPORT. Inderdaad, de Feyenoordsche Leeuw was opgekomen, ze had de lange tocht ondanks sneeuwvlagen en winterweer naar ons eiland aangedurfd, om door Flakkee uit de „running" te worden gewerkt. Het was den Fiakkee- sche jongens aan te zien, dat ze in langen tijd geen wedstrijd hadden gespeeld, ze liepen tusschenbeiden wel eens te zoeken naar hun vorm, die af en toe gevonden werd en perio den gaf van bemoedigend spel. In zulke oogenblikken scheelde het telkens o zoo'n beetje of de F.-L.-doelman moest visschen, de pechduivel zorgde echter telkens voor de onnoodige verrassing. Desniettemin heeft Flakkee toch alleszins de overwinning ver diend en geeft de 2-0 uitslag de verhouding over het algemeen niet onjuist weer. Op het voetbalveld bereikte ons nog een sport-nieuwtje. De heer A. Visser deelde ons mede dat sport-liefhebbers van plan zijn om per motorboot naar de Olympische spe len te gaan. Aan boord te slapen en zelf te koken. Een zeer sympathiek plan en zeer aan te moedigen. Liefhebbers, die zich van deze buitengewone gemakkelijke gelegenheid om naar Amsterdam en Olympiade te gaan vrage men den heer Visser maar eens nader hierover. DIRKSLAND. Een pas gehuwd paar zou hun huwelijksdag besluiten met het geven van een bruiloft aan familie en genoodigden. Behalve het vloeibare ter leniging van den dorst was ook een mand met heerlijke saucijsen gereed gezet om na afloop dei- bruiloft de maag met meer gedegen kost te vullen. Helaas, de saucijsen vonden hun weg in andere magen dan waarvoor zij be stemd waren. Een achttal opgeschoten jonpens, hadn.l. de lucht van de bruiloftspartij gekregen en deze hadden, na gehouden krijgsraad, een keurige aanval op de saucijsen voorbereid, daarbij natuurlijk rekenend op de vrooiy kheid en de daarmee gepaard gaande onattentheid der bruiloftsgasten. Hoe echter de saucijsen in het bezit der jongens zijn gekomen, is nog niet opgehel- derd, maar een feit is het, dat op 't moment, dat de saucijsjes hun bruine slanke lichamen zouden offeren aan de vreugde van den dag, deze waren verdwenen. Dat de feestgangers daar niet erg verheugd over waren laat zich begrijpen, en vandaar dan ook, dat de politie opdracht kreeg de verstoorders der bruiloft op te zoeken en deze voor hun snood bedrijf te doen boeten. Naar we vernemen is het de politie ook gelukt de daders op te sporen, welke, in plaats van goedkoope, wel dure saucijsen gegeten zullen hebben. Een en ander zou een aardige grap zfln, ware het niet dat de dieven alleen de worst uit de saucjjsen had den opgegeten en het omhulsel over de straat gesmeten. a.s. Donderdagavond maakt Amicitia", ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Hendrik, een marsch door het dorp. Vertrek van de school, kwart over zes. STELLENDAM. De garnalenvisschers heb ben de vorige week 5 dagen gevischt en ge middeld per dag en per vaartuig 80 k.g. bij de pellerijen aangebracht. De collecte op den len Paaschdag in de Ned. Herv. Kerk alhier gehouden ten bate der bijzondere bewaarschool heeft opgebracht 96,48. Zaterdagmorgen arriveerden alhier met de reddingsboot „Koningin Wilhelmina" de Heeren Julius, secretaris, Rees en Gardon, inspecteurs derZ.-H. Reddingsmaatschappij, ten einde de wakkere bemanning dezer red dingsboot te huldigen. Bovendien waren aanwezig de EdelAchtb. Heer Charbon, ver tegenwoordiger der Z.-H.R.M. en een rapor- ter en een fotograaf. In de loods der maatschappij nam de Heer Julius het woord en herdacht de heldhaftige wijze, waarop de bemanning der reddings boot bij gelegenheid van de stranding der Fransche stoomboot Fort de Troyon met gevaar voor eigen leven tot 2 maal toe den tocht van Stellendam naar de Maasvlakte ondernam om te trachten de schipbreukelin gen van het gestrande vaartuig af te halen, Dat dit niet gebeurd was, kwam alleen, dat de equipage het vaartuig niet wenschte te verlaten. Doch dit deed niets tekort aan den moed en de zelfopoffering der bemanning van de Koningin "Wilhelmina. Eere dus aan de stoute zeelui, die getoond hebben, hun leven te durven en te willen wagen, waar het geldt, schipbreukelingen te hulp te komen. Als biyk van erkentelijkheid overhandigde daarop spreker namens de reedery van de Fort de Troyon aan den EdelAcht. Heer Char bon 250,— om te verdeelen onder de beman ning. Verschillende foto's werden daarop genomen. GOEDEREEDE. Op Woensdag 18 April v.m. 11.30 uur bestaat in de Bewaarschool gelegenheid tot inenting. K. Tanis heeft een woonhuis van N. van Wyk staande aan het Havenhoofd onderhands aangekocht. De garnalenvisschers hebben de afge- loopen week van 50—75 k.g. garnalen per dag OUDDORP. De afgeloopen week werden door de garnalenvisschers van 80 200 k.g. garnalen per week en schuit gevangen. In de weervisscherljen werden 3 zalmen gevangen. NIEUWE TONGE. Als volontair ter secre tarie dezer gemeente is toegelaten dhr. G. A. v. d. Wende. Bij gunstig weer zal de P.V. de Ge vleugelde Bode, alhier, deze week een aan vang maken met de dit jaar te houden vluchten. Het Dameskoor „Caecilia", alhier, dir. dhr. D. Buitenhuis, zal op Hemelvaartsdag deelnemen aan het Bondsconcours te Goede reede. OUDE TONGE. De Burgemeester heeft een openbare raadsvergadering belegd tegen Woensdag 18 ApriL a.s. des v.m, 10 uur. Door dhr. P. Quist is een ballon ge vonden waaraan een briefkaart was beves tigd geadresseerd aan Raming te Breda. Bij inzending zou de afzender gratis broedeieren worden toegezonden. Quist heeft natuurlijk dit aanbod dankbaar aanvaard. In de z.g. Gatweide van de Wed. Th. van Vugt heeft een ooievaar haar nest ge bouwd. De jongens zingen nu al het bekende straatmopje van „Die stoute ooievaar". Algemeens ledenvergadering derCoöp. Boerenleenbank te Oude Tonge op Donderdag 12 April j.l. in hotel „De Weerd". De Ed. Achtb. heer P. van Schouwen heette alle aanwezigen welkom en opende met een kort woord de vergadering, onder mededeeling dat de Bank thans 281 leden telt. Hij deelde nog mede dat het bestuurs lid L. Slis wegens ongesteldheid verhinderd was deze vergadering bij te wonen, wat bem zeer speet. Werden de notulen der vorige vergadering gelezen en ongewijzigd goedge keurd. Deed de Penningmeester rekening en verantwoording als volgt. Dhr. G. Verwey stelde eenige vragen om trent verschillende renten welke door den penningmeester werden beantwoord. Werd door den heer C, de Haas van Dorssen voor gelezen het verslag van den Raad van Toe zicht en door den Secretaris het verslag van den toestand der Bank. Geen der aanwezigen had op- of aanmerkingen. Was voorts aan de orde verkiezing van een bestuurslid en van een lid van den Raad van Toezicht, Beide aftredenen, respectievelijk dhr. A.C. de Lint en C. de Haas van Dorsser werden met groofce meerderheid van stemmen herkozen. Beiden aanvaardden wederom hun functie onder dank voor het in hen gestelde ver trouwen. Deelde de Voorzitter mede dat het rentepercentage voor inlagan was vastge steld op 4.08 en voor voorschotten 5.08 Werd het Bestuur machtiging verleend 10 personen wegens overlijden en vertrek als lid af te voeren. Van de rondvraag werd weinig gebruik gemaakt. Hierna sluiting. OOLTGENSPLAAT. Vrijdagmiddag is in het nieuwe vaarwater tusschen Sluissche haven en Oude Tonge het Belgische motor schip „Zwift" gestrand. De bergingsboot der firma Hoogenboezem Van der Tak, „Cura tor" zal assistentie verleenen. Vrijdagavond bracht de muziekvereeni ging „Uitspanning door Inspanning" een serenade aan den heer Jan Troost en diens echtgenoote, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksfeest. DEN BOMMEL. De vorige week werden van hier 1263 H.L. aardappelen vervoerd. Heden is men begonnen met het leggen van een ondergrondschen telefoonkabel, ter vervanging van de bovengrondscbe leiding. VEILINGSBKRICHT van Vrijdag 13 April 1928 der Coöp. Tuinbouw- en Veilingsvereeniging „Oostvoorne". Kropsla 1,20 tot 7,80 per 100 krop. Radijs 2,20 tot 3,80 per 100 bos. Prei 3,70 tot 6,60 per 100 bos. Spinazie 012, tot 0,20 per k.g. Peen 24,- per 100 bos. Kroten 2,— tot 6,30 per 100 k.g. Witlof 0,10 tot 0,22 per k.g. Bloemkool (1ste s.) ƒ15 tot ƒ35 p. 100 stuks. (2e s.) 7 tot 1.8 per lOOstuks. Tafelappelen 0,14 tot 0,22 per k.g. Rhabarber 2,10 tot 7,60 per 100 bos. Blauwe Asperges 0,62 per bos. Kipeieren netto 4,90 tot 5,10 per lOOst. Eendeieren 4,20 per 100 stuks. Aanvoer 38728 stuks. Uit deze gemeente zijn vertrokken: v. d. Lands en 3 kinderen naar Den J. 't Mannetje naar Rotterdam. Getrouwd: Jacob Barend Boutkan, 29 j. en Piedertje Orgers, 27 j. Overleden: Arjaantje Tanis, 41 j., d. v. Kom Tanis en Jozina de Kejjzer; A bram de Ronde, 54 j., echtgenoot van Elizabeth van Splunder. BRIELLE, van 6 12 April. Gehuwd: W. Hoogwerf en A. H Lugten- burg. Overleden; Jacoba Cornelia van der Pijl, 66 j. echtgen. v. A. Verhagen; Maria Char- lotta Koole, 90 j. wed. v. P. Weiman. Bespuiting van appel- en pereboomen tegen de sehurftziekte. De Plantenziektenkundigen Dienst te Wa- geningen schrijfti Het tijdstip, waarop de appel- en pere boomen zich zoover ontwikkeld hebben, dat de kleur der bloemblaadjes juist zichtbaar wordt, is het gunstigste voor de eerste be spuiting tegen de sehurftziekte. Dat tijdstip begint nu, door het zachte weer der laatste dagen, snel te naderen. Sommige peresoorten zijn reeds zoover, dat ze onmiddellijk be spoten moeten worden, andere zullen spoedig zoover zy'n en daarna komen de appels aan de beurt. De eerste bespuiting is een zeer belang rijke, omdat deze voor een groot deel de eerste aantasting der kleine, rondom de bloesems geplaatste blaadjes voorkomt. Wan neer de kleine blaadjes vrij blijven van de ziekte, dan kan later van deze blaadjes uit de ziekte ook niet verder verbreid worden. De eerste bespuiting heeft dus niet alleen invloed op het eerste optreden van de ziekte, maar ook op den gezondheidstoestand ge durende de geheele verdere ontwikkeling der boomen. Wij raden daarom boomkweekers, fruit telers en bezitters van tuinen, waarin fruit- boomen staan, met zeer veel klem aan in de komende week de eerste bespuiting uit te voeren. Twee middelen kunnen voor deze bespui ting gebruikt worden: le. Bordeausche pap (1J K.G. kopersulfaat en I K.G. ongebluschte kalk op 100 L. water; vraag aan vlugschrift 6 van den Planten ziektenkundigen Dienst) 2e. Californische pap (1 deel pap op 15 deelen water. Pap van 20° Beauméisin den handel verkrijgbaar; voor zelfbereiding raad plege men vlugschrift 7 van den Planten ziektenkundigen Dienst). Californische pap kan men niet gebruiken als onder de appel- en pereboomen kruis bessen staan. Bjjna alle in ons land geteelde kruisbessoorten laten hun bladeren vallen wanneer zij door Californische pap bevoch tigd worden. Voor uitgebreide inlichtingen wende men zich tot den Plantenziektenkundigen Dienst te Wageningen of tot de op verschillende plaatsen werkzaam gestelde technische ambtenaren en controleurs van den Dienst. INGEZONDEN MEDEDEELING. SOMMELSDIJK. Geboren: Jan Cornelis, z. v. Cornelis Hog- chem en Adriaantje Poortvliet; Cornelis, z, v. Aart Hoogzand en Lena Kootte. Ondertrouwd: Jan Verduin, 28 j. te Middel- harnis en Philippina Vijfhuizen, 26j. alhier. MELISSANT. Geboren; Daniël, z. v. J. Roos en N. Or gers; Gerrit Hendrik, z. v. K. C. van Loon en E. J. Roodzant; Baaltje, d. y. K. Camphens en G. OostdUk. Ondertrouwd: C. Jongbloed, 23 j.(Rotter dam) en P. C. Oorbeek, 18j.; J.Polder,23j. en J. van Dongen, 22 j. Overleden: L. van der Sluys, 66 j.echtg. van A. Abresch. GOEDEREEDE. Geboren: Jacobus Daniël, z. v. Julius Karei Isaac de Clecq Zubli en Hendrika Danuella van Langenbach; Marinus, z. v. J. Hoekman en M. Bakelaar; Arie, z. v. Willem de Vries en Maaike de Keizer. MET GRATIS GRENADINESAUS PUDD/N6 EEN HEERLIJK NAGERECHT PUDDlNGrABRIEKC^Sry^JPOLiJ^K, GQON INGEN brengst varieerde van 15 tot 25 Een ander voordeel van rijenteelt bestaat hierin, dat hierbij gemakkelijker tusschen- teelt kan worden toegepast. Hierdoor wordt een snellere opeenvolging van verschillende gewassen verkregen op denzelfden grond (combinatie-teelt). Naast de hierboven aan gevoerde voordeelen. moet ook nog worden genoemd, dat door rijenteelt, de tuin een veel netter voorkomen verkrijgt, dan wanneer ze onregelmatig verspreid, hier dicht, en daar weer dun uiteen, op de bedden staan. Alleen bij spinazie, raapstelen en postelein vervallen deze voordeelen, omdat hier be halve de bladeren, ook de stengels worden gebruikt. Om deze groenten goed malsch te hebben, moeten ze heel dicfet worden gezaaid. In het algemeen hebben de planten even wel veel te weinig ruimte, waardoor ze niet tot volle ontwikkeling kunnen komen. Zorg er voor, dat de zonnestralen ongehinderd hun gunstige werking kunnen doen gelden en plant niet te dicht. Waar te veel planten dicht op elkaar staan, moet zoo spoedig mo gelijk worden uitgedund. Te veel planten is even schadelijk als onkruid en hoe eerder dit uitdunnen plaats heeft, hoe beter. inmiddels ook een dokter van den genees kundigen dienst was vertrokken. Bij het onderzoek kon slechts de dood van het meisje worden geconstateerd. Ook thans reageerde de vrouw nog niet op de tot haar gerichte vragen. Zij bleek verwondingen te hebben aan de hals en in de hartstreek, doch haar toestand was niet levensgevaarlijk. Door den geneeskundigen dienst is zij daarop naar het ziekenhuis aan den Zuidwal vervoerd, waar na eenigen tyd haar bewust zijn terugkeerde. Commissaris Kramer heeft haar toeneen verhoor afgenomen, waarby de vrouw een volledige bekentenis aflegde. Zy verklaarde het kind den hals te heb ben afgesneden, waarna ze getracht had zich zelf van het leven te herooven. Het lijkje van het kind is in beslag ge nomen- en naar het ziekenhuis vervoerd, waar een sectie zal worden verricht. Naar wy vernemen, zal de vrouw nog eenige dagen ter observatie in het zieken huis biy'ven. DE MOESTUIN. Waarom zaaien op rijen? Het zaaien van groentezaden wordt in den regel op twee manieren uitgevoerd, en welop ryen of breedwerpig, d. i. uit de volle hand, waardoor het zaad over de geheele opper vlakte van den grond wordt uitgespreid. Dit breedwerpig zaaien vraagt een zeer goed geoefende hand, daar er anders niet geiykmatig wordt gezaaid en waar de meeste amateurs aan deze eisch niet kunnen vol doen, is dit breedwerpig zaaien alleen hierom reeds af te raden. Het zaaien op rijen heeft echter nog veel meer voordeelen boven de breedwerpige methode. Ieder is in staat langs een ïyntje of desnoods op het oog een recht voort je te trekken en het zaaien in zoo'n voortje vraagt niet de minste bedrevenheid. Alle zaden komen dan ongeveer op dezelfde diepte in den grond, hetgeen een regelmatige opkomst en groei ten gevolge heeft. By breedwerpig zaaien is het niet mogeiyk, alle zaden even diep onder te barken en een deel van het zaad biyft boven op den grond liggen, zonder te ontkiemen. In dit laatste geval is er dus veel meer zaaizaad noodig, hetgeen ook al een nadeel is. Men heeft wel eens betoogd, dat het trek ken van voortjes erg tydroovend was en dat het breedwerpig zaaien veel vlugger gaat. Het gaat inderdaad vlugger, doch dit is geen zins een voordeel. Het schoonhouden is by ryen veel gemakkeiyker en vereischt lang niet zooveel tijd. Ook het toedienen van een extra bemesting, indien dit altans noodig is, is veel gemakkeiyker. Het eerste tydverlies wordt daarom ruimschoots vergoed. Met het oog op de belichting verdient het aanbeveling, dat de getrokken voortjes van noord naar zuid loopen. De planten staan dan zoo min mogelijk in eikaars schaduw, hetgeen een gelijkmatigen en goeden groei van het gewas ten zeerste bevordert. Men heeft ons wel eens aan het verstand trachten te brengen, dat de totaal opbrengst by breedwerpig zaaien hooger zou zjjn, dan bij het zaaien op ryen. Het tegendeel is even wel het geval. By het zaaien op ryen hebben we wel een minder aantal planten, doch waar dit mindere aantal zich veel beter ontwik kelt dan bij breedwerpig zaaien (hier missen de planten de noodige ruimte om tot volle ontwikkeling te komen) wordt de totaal op brengst belangrijk hooger. By verschillende door Rykslandbouwconsulenten gehouden proeven is aangetoond, dat deze hoogere op- ERNSTIG ONGELUK BIJ WEZEP. Twee hinderen gedood. ZWOLLE, 14 ApriL Hedenavond is op den spoorweg Zwolle—Amersfoort, tusschen Wezep en Hattumerbroek, een ernstig on geval gebeurd, dat aan twee kinderen het leven heeft gekost. Een vrachtauto, bestuurd door den chauffeur Schielstra, uit Wezep, kwam op den onbewaakten overweg by wachtpost 68 door tot nu toe onbekende oor zaak in botsing met trein 117, welke om 6.88 uur te Zwolle, uit de richting Amers foort, moet aankomen. De schok was zeer hevig, en deelen van den auto, die totaal werd verbrijzeld, werden tientallen meters door de locomotief en door wagens meegevoerd. De machinist remde onmiddellijk uit alle macht en slaagde er in, den trein binnen korten afstand tot stilstand te brengen. Twee kinderen van den heer Wolff uit Wezep, die in den vrachtauto zaten, waren terstond dood. De chauffeur werd zwaar ge wond en hevig bloedend opgenomen. Hij werd onmiddeliyk naar het r.k. ziekenhuis te Zwolle overgebracht, zy n toestand is zorg wekkend. De trein kwam met een uur vertraging te Zwolle aan. De locomotief werd vry ernstig beschadigd en moest door een andere vervan gen worden. Voor de reizigers in de richting Leeuwarden werd een extra trein ingelegd^ DE KILWATERLEIDING. PUTTERSHOBR. Zaterdagavond is hier een vergadering gehouden op aanstichting van het comité van actie-Kilwaterleiding te Strijen. De voorzitter zeide in zyninleidiDg tot den spreker, den heer F. Hers, arts te Puttershoek, dat de bedoeling van het comité niet is actie te voeren tegen de Kilwater- leiding als zoodanig. Het comité is zelfs zeer ingenomen met de waterleiding en overtuigd van het groote nut. De actie is alleen ge richt tegen de veel te hooge tarieven en de wijze waarop de Kilwaterleiding wordt be heerd. Er werd een comité van actie voor Put tershoek opgericht. De voorzitter deelde mee, dat het de bedoeling is, in alle aangesloten gemeenten dergeiyke comité's op te richten en nit die comité's een centraal comité te vormen. Een familiedrama te s'-Gravenhage. laandagmiddag heeft zich in perceel Olt- manstraat 72 te 's-Gravenhage, bewoond door het echtpaar C., een versehrikkeiyk familie drama afgespeeld. De echtelieden C. waren ongeveer 4 jaren getrouwd en uit dit huwe- ïyk werden 2 kinderen geboren, een jongetje en een meisje. Op den 2en Paaschdag trof het gezin een vreeselyke slag door het over ly den van het 3-jarig zoontje, dat ïydende was aan roodvonk. Hierover is de moeder zoodanig aan het tobben geraakt, en verkeerde zij in zulk een toestand van vertwyfeling, dat zij uit wan hoop het leven benam aan het overblijvende dochtertje, een kindje van ongeveer 1|jaar. Toen de man Maandagmiddag tegen 6 uur van zyn werk thuis kwam, vond hy zyn vrouw niet in het benedenhuis, waarop hy zich naar het wiegje begaf, om naar de kleine te zien. Daar wachtte hem echter een verschrikkelijk schouwspel, want het kind lag in de wieg badend in het bloed en met afgesneden hals. Zijn vrouw vond hy boven met bebloede hals en handen. Op zyn vragen kreeg de man geen gehoor; de vrouw bleef wezenloos voor zich kyken en er was geen woord uit haar te krijgen. Geheel overstuur snelde de man naar buiten en waarschuwde in een winkel de politie. Commissaris Kramer begaf zich onmid- ,deliyk naar het bewuste perceel, waarheen VERKOOPINGEN. Op WOENSDAG 18 APRIL 1928, des nam. 2 uur. Yerkooping van Meubelen en Huis raad, in het gebouw „Harmonie", aan de Langeweg te Sommelsdyk. Deurwaarder GROENENDIJK. Op DONDERDAG 19 APRIL 1928 des mor gens 10 uur ten verzoeke van den heer J. den Boer, aldaar. Yerkooping Paarden, Hoornvee en Landbouwgereedschappen te Oude Tonge (Dabbe). Notaris VAN BUUREN. Openbare Vrij will. Verkooping van Onroeren de Goederen te Sommelsdyk Op DONDERDAG 26 APRIL 1928 by Inzet en op DONDERDAG 3 MEI 1928 by Afslag telkens des namiddags 2 uur in Hótel Spee te Sommelsdyk. a. ten verzoeke van den WelEdG. Heer J. J. Slis te Middelbands. Het Huis met Erf en Koetshuis aan de Voorstraat te Sommelsdijk Sectie B no. 1241, groot 3 Aren 4 centiaren. Direct te aanvaarden b. ten verzoeke van de Erven van Mej. M. L. de Graaft te Sommelsdyk e.a. 1. het huis met tuin en bergplaats aan de Voorstraat te Sommelsdyk Sectie B 1950 groot 1 Are 78 centiaren. Direct te aanvaarden. 2. vijf huizen met erf aan de Oostkra- keelstraat aldaar; 3. het perceel of boom- gaardland aldaar; 4. de perceelen bouw land in den polder Kraaijestein aldaar; 5. 2/3 gedeelte in de perceelen hofland aan den Dorpsweg aldaar en 2/3 gedeelte in de perceelen hofland, aldaar in de z.g. Stoof hoek. Alles breeder omschreven bij notitiën, welke gratis verkrygbaar zyn ten kantore van ondergeteekende Notarissen. Notaris VAN BUUREN, te Middelharnis, en Notaris DAM, te Rotterdam. Notaris Akkerman te Ooltgensplaat is voor nemens op Donderdag 19 April 1928 te Ooltgensplaat in Hotel „Hobbel" bij Veiling en op Donderdag 26 April 1928 in Hotel „Moelker" by Afslag belde dagen des v.m. 11 uur publiek te verkoopen twee Huizen met erf aan den Slikdyk te Ooltgensplaat, in eigendom toebehoorende aan Arlj Leen- dert Hobbel, winkelier te Middelharnis. Notaris AKKERMAN. Notris Akkerman te Ooltgensplaat is voor nemens op Donderdag 19 April 1928 te Ooltgensplaat in Hotel „Hobbel" by Vei ling en op Donderdag 26 April 1928 in Hotel „Moelker" by Afslag beide dagen des v.m. 11 uur publiek te verkoopen een Burgerwoning met Winkelhuis aan de Voorstraat te Ooltgensplaat, in eigendom toebehoorende en bewoond door Cornelis Wielhouwer, alsmede een Tuin aan het Boomgaardspad groot 11 Aren of 66 roeden te Ooltgensplaat. Notaris AKKERMAN. YREESELIJKE ONTPLOFFING IN DANSZAAL. Tot dusver 23 dooden, 16 gewonden, 14 vermisten. WEST PLAINS (Missouri), 14 April. In den afgeloopen nacht heeft in een danszaal alhier een ontploffing plaats gehad. Tot dusver zijn 23 dooden geborgen. Zestien personen moesten naar een ziekenhuis gebracht worden Veertien personen worden nog vermist. EEN BURGEMEESTER AANGERAND. Men meldt uit Beriy'ni In de gemeente Stapelmoor, district Wee- ner, Oost-Friesland, is de burgemeester in den afgeloopen nacht door een aantal ban dieten overvallen en gekneveld. Zy sleepten hem uit zijn woning, die in brand werd ge stoken, na eerst een bedrag van 1600 mark te hebben ontvreemd. Het huis is geheel afgebrand. Van de bandieten ontbreekt elk spoor.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 3