iproeten komen vroeg in et voorjaar, koop tijdig een pot tprutol. Bij alle Drogisten. Pluimveeteelt. rSH ONZE EILANDEN YAN WOENSDAG 18 APRIL 1 928. ONZE EILJ deliyk tot uitvoering over te gaan. Wethouder Vroegindewey was daar niet voor, dat zou soms geld weggooien worden. Het voorstel van Van der Meide werd in stemming verworpen met 6 tegen6stemmen. Van der Meide vroeg reeds nu te beginnen met de plannen voor het afgraven van het Zandpad. Besloten is het reeds, doch ook dit is nu reeds twee jaar verschoven. Indien we de provinciale wegen krijgen dan sluit dat ook daar by behoorlijk aan. J. Vroegindewey zeide wel voor werk verschaffing te zijn. Is het echter niet noodig dan was hy er voor het Zandpad niet af te graven, zoo'n belang is daarmede momenteel niet gediend. Ook de gasfabriek zou voor groote kosten komen. Voorzitter zeide dit te zullen bespoedigen [i en begrooting te laten maken voor den bouw van een transportmiddel voor de gasfabriek. Koote vroeg naar de overbrugging van een havenhoek. Voorzitter meende dat zulks te veel zou kosten. Koote wilde verbieden het ryden op fietsen van den afrit by de school. Voorzitter zeide dat dit moeiiyk gaat. Slis vroeg, indien de electriciteitsplannen Jgeen doorgang hebben volgend jaar de Chr. [de Vrieslaan met goudalite te bedekken. Kosten ongeveer 8500,— Slis vroeg de schoolbanken der jongens school te verven. Voorzitter zeide toe daarvan een gedeelte e doen verven. Vroegindeweij vroeg naar het maken van jeen oprit naar den havendijk. Voorzitter zeide dat zulks nog niet kan [>mdat nog niet is uitgemaakt wie eigenaar is. Vroegindeweij vroeg streng toezicht op het raartspelen aan den havendijk. Voorzitter zegde dit toe alhoewel zulks |ikwijl8 zeer moeilijk te constateeren valt. Struik hield een heel betoog over deont- ligening van het pakhuisje achter de kaai -an Zoon. Hierover ontspon zich een ver- discussie tusschen den voorzitter en truik. Voorzitter zeide dat het algemeen elang daarmede niet voldoende gediend zou Mn om die kosten te maken. Struik was een [ndere meening toegedaan. Nog werd voor de zooveelste maal gespro- over het van eene zflde laten inrijden jan den Oostdijk. Daarna ging de vergadering in itting over. (Adv.) 5ELAND BIJ NEW FOUNDLAND. LONDEN, 13 April. De Commercial Jble Company te Londen zegt van het dio-station te Point Amour (New Found- id) bericht te hebben ontvangen, dat daar i twee verschillende zy den de mededeeling Ibinnengekomen dat de „Bremen" Vrydag- Ind is geland op Greenly-eiland in de Strait Belle Isle ten Noordwesten van New midland. Een nader draadloos bericht Bidt, dat het vliegtuig op Greenly-eiland gedaald in verband met een sneeuwstorm. was wel aan boord, feet benzinereservoir was leeg, zoodat het igtuig niet langer in de lucht kon blijven. roorts wordt nog gemeld, dat het toestel de noodlanding op Greenly-eiland licht chadigd werd, zoodat het niet geheel is, of het den tocht naar New York [cier vertraging zal kunnen voortzetten. !R UIT DEN KOERS MAAR VEILIG JOHN'S (New Foundblad), 14 April. e landing van de „Bremen" op Greenla nd had op het ijs plaats. Het toestel is its licht beschadigd. De bemanning zocht illjk den vuurtorenwachter van Greenly- d op. Volgens een onbevestigd bericht de aviateufs later over het ys getrokken Long Point in Canadeesch Labrador, precieze plaats, waar de „Bremen" is gekomen, is 8 K.M. bewesten Sablon, dat op 16 K.M. ten Westen op het istation Point Amour. Dit gebied, dat it en heuvelachtig is, bevindt zich op ireeks 600 K.M. luchtlijn ten Noord ten van St. John's en ongeveer 2000 K.M. New York. Men schat, dat de „Bremen" K.M. boven New-Foundland heeft rond- keld, waarbij het vliegtuig 240 K.M. benoorden den beoogden koers. Het station Point Amour heeft urenlang ibeerd verbinding te krijgen met het land; ten slotte gelukte het, door toe van een klein station op Bell Isle, New dland te bereiken en tevens de luiste- in Canada en de Vereenigde Staten, toestand is nu zoo, dat, tenzij er mid- worden gevonden om het vliegtuig in orde te brengen, er geen mogelijkheid de aviateur bestaat om van Greenly- 3 af te komen voor den zomer, daar de e postbooten haar dienst langs dezen pas op 10 Mei beginnen. Op Greenly- l zelf, dat eenige vierkante mijlen groot n de vuurtorenwachter en zijn vrouw el de eenige bewoners. In de nabijheid ïerij beoefend. Verder wonen er e menschen te Blanc Sablon en Point r, een gebied overigens, waar landen winters gelijkelijk bevroren zijn en dat n den zomer een triesten aanblik biedt. New York wordt gemeld, dat Fred or, de vertegenwoordiger van Junkers, amens is heden naar Point Amóur te o, waarschijnlijk in gezelschap tan 3 mejuffrouw Herta Junkers, de dochter van Hugo Junkers, ten einde de aviateurs in staat te stellen over te stappen, als de „Bremen" onherstelbaar beschadigd mocht zijn. Volgens een bericht uit Quebec zou het mogelijk zijn, dat de aviateurs per honden slede naar Quebec reizen, of naar een ander tusschengelegen punt, ofschoon de St. Lau rens grootendeels door ys is versperd. Een zeilschip of stoomschip kan wellicht by Point Amour de kust bereiken, ofschoon er vele gevaarlijke ijsbergen zyn en het er gewoonlijk bitter koud is in den winter en zelfs gedu rende den geheelen zomer het ijs tusschen de rotspunten blijft vastzitten. Greenly-eiland zelfsf is tot einde Juni voor de officieele scheepvaart gesloten. Te New York op Mitchellfield was by het binnenkomen der tyding omtrent de landing der aviateurs niemand achtergebleven om zich erin te verheugen, behalve eenige officials. Het publiek was reeds lang weg. Burgemeester Walker was nog voornemens naar het vliegveld terug te keeren, maar toen het bericht der landing op Greenly-eiland gekomen was, zag hy er maar van af. Ove rigens deed het nieuws omtrent de landing millioenen Amerikanen vrijer ademen, die de berichten omtrent de vlucht door de radio en door de bladen gevolgd hadden en de hoop reeds bijna hadden opgegeven. Den geheelen dag was de belangstelling phenomenaal geweest, daar men veel ver trouwen in het welslagen dezer poging had gesteld. Te Dublin veroorzaakte het nieuws, dat de „Bremen" in veiligheid was, tooneelen van groote vreugde. Commandant Fitzmaurice's moeder zeide in een interview :„Ik dank God, dat mijn jongen en de anderen in veiligheid zy'n. Hij was altyd zulk een brave jongen!" De vader van den Ierschen vlieger zeide, dat „de familie altijd vol vertrouwen was ge weest in den succes vollen afloop." Yon Hünefeld zond aan den „Norddeut- scher Lloyd" een telegram, waarin hy mede deelt, dat van het vliegtuig de schroef en het landingstoestel zijn gebroken. De directeur van den „Norddeutscher Lloyd" te New York, Schönzel, heeft aan Yon Hünefeld geseind: „Gezien de gerapporteerde schade en het gemis aan brandstof voor uw toestel, zal de Junkers F 13 u de middelen verstrekken om naar New York door te vliegen." Een groote handelsonderneming, die op Greenly eiland een station bezit, verklaarde, dat de vliegers op het eiland ruimschoots levensmiddelen en behooriyk onderdak zul len vinden. De Duitsche gezant te Washing ton gaf tegenover de vertegenwoordigers der Amerikaansche bladen uiting aan zijn vreug de over de veilige landing der „Bremen". Het Canadeesche regeeringsstoomschip „Montclam", dat zich momenteel op patrouil levaart in de golf van St. Laurens bevindt, heeft naar Ottawa geseind, dat het voldoende kolen aan boord heeft en derhalve onmiddel lijk koers naar het Greenly-eiland heeft ge zet. Gemeld wordt, dat het Canadeesche mini sterie van Luchtvaart morgen een vliegtuig naar het Greenly-eiland zal zenden. De lijst der oceaanvluchten. Hieronder volgt de lijst der geslaagde en der helaas mislukte pogingen om den Atlan- tischen Oceaan door de lucht over te steken. Successen 14—15 Juni 1919. Capt. J. Alcock en Lt. A. W. Brown; Newfoundland—Ierland (En- gelsche vlucht). 20—21 Mei 1927. Capt. Lindbergh;New York Le Bourget, Parys (Amerikaan). 4—6 Juni 1927. Lt. Chamberlin en mr, Levine; New York Eisleben, Duitschland (Amerikaan). 29 Juni—1 Juli 1927. Comm. Byrd. New York—Ver sur-Mer. Normandië (Amerikaan' opVia vin Mi f3 27 Aug. 1927. - W. Brock en S. Schlee, Newfoundland Croydon (Amerikanen) 12 April 1928. Köhl, v. Hünefeld en Fitz- maurice, Baldounel (Ierland) naar New York. Mislukkingen 18 Mei 1919. H. Hawker en comm. Mac kenzie Grieve, Newfoundland naar Ierland. 8 Mei 1927. Nungesser en Coli, Parijs naar New York. 31 Aug. 1927. Prinses Löwenstein-Wert- heim, kol. Mitchin en capt. Hamilton, Upavon naar Ottawa. 6 Sept. 1927. Lloyd Bertaud, James Hill en Philip Payne, Old Orchard (Maine) naar Rome. 7 Sept. 1927. Capt. Tully en It. Madcalf, Newfoundland naar Londen. 23 Dec. 1927. Mrs. Grayson en Omdal, Old Orchard naar Kopenhagen. 13 Maart 1928. Capt. Hinchliffe en miss Elsie Mackay, Cranwell (Lines.) naar Phila delphia. Onderdeelen voor de „Bremen". Het is evenwel nog volstrekt niet zeker, dat de „Bremen" de vlucht niet zelf zal kunnen voortzetten. De vertegenwoordiger der Junkerswerke te New York heeft name ly k inmiddels in aUeryi per trein de be- noodigde onderdeelen naar Quebec gezonden, onder geleide van een kundig mécancien. Aan von Hünefeld zond hy het volgend draadloos telegram: „Onderdeelen zullen Maandagnamiddag op het vliegveld by Quebec aankomen. Benzine volgt." Voorts zouden Fred Melchior en Hertha Junkers heden ochtend met het zustervliegtuig van de „Bremen", de F. 13, naar Montreal starten, hetgeen eveneens radiotelegrafisch aan de vliegers is gemeld, met mededeeling dat na aankomst te Montreal de verdere plannen naar Point Amour geseind zouden worden. Vóór alles hebben de vliegers een nieuwen propeller en minstens 700 K.G. benzine noo dig. Uit Quebec is een propeller reeds onder weg, doch voorloopig weet men nog niet, op welke wijze men dezen op het Greenly-eiland zal kunnen afleveren. Te Point Amour is voldoende benzine aanwezig, om de „Bre men", na hersteld te zijn, in staat te stellen naar Point Saunders te vliegen, op 70 K M. afstand aan de kust van New-Foundland gelegen, waar dan weer nieuwe voorraden voorhanden zyn, om de vlucht hetzy naar New York of althans naar St. John's te kunnen ondernemen. Onderzocht moet echter nog worden, of de benzine van Point Amour wel geschikt voor den motor van- de „Bre men" is. Herstellingen kunnen op Greenly- eiland zelf worden uitgevoerd, daar de vuur toren een zeer goed uitgeruste werkplaats bezit en de wachter zelf een ervaren méca- nicien is. Cuisinier's tegenspoed. De Fransche vlieger Cuisinier, die zooals gezegd, kort voor Schiller is opgestegen, is er daarentegen niet in geslaagd het Greenly- eiland te bereiken. Ook hij werd door het on gunstige weer genoodzaakt een noodlanding te verrichten, waar by hy echter zóó onge lukkig op een bevroren meer terecht kwam, dat de propeiler van zyn toestel brak. Vier uur lang dwaalde Cuisinier in den dichten mist rond, alvorens hij als door een wonder menschen ontmoette. Gisterochtend is van de Murray-baai een derde vliegtuig gestart, bestuurd door den piloot Romeo Dathar, die den tocht deels per hondenslee wilde maken. Volgens in middels ontvangen berichten zou Dathar hedenavond het Greenly-eiland kunnen be reiken. De „Montcalm" blyft steken. Daarentegen heeft de ijsbreker „Montcalm" voorloopig zijn wanhopige pogingen gestaakt, daar het onmogelijk bleek de yslaag, die nog sterk genoeg is om zware vrachtauto's te dragen, te doorbreken. Gisterochtend acht uur bevond het schip zich nog op 200 K.M. van het eiland in de nabijheid van Harrington, doch reeds toen meldde de kapitein dichten mist en onverwacht zwaren ijsgang. Later seinde het schip dat het op 30 K.M. ten Noordwesten der Stanley-eilanden in zwaar kys was geraakt, dat tot het bovenste dek van de „Montcalm" reikte en dat er zoover het oog reikte niets dan ys was te zien. Ten slotte wordt nog de mogelijkheid overwogen, het bestuurbare luchtschip „Los Angeles" naar het Greenly-eiland te doen vertrekken. De plotselinge vlucht naar Was hington, die Melchior en Hertha Junkers Zaterdag ondernamen, schijnt hiermede in verband te staan. Inderdaad zou het lucht schip by gunstige weersomstandigheden het ideale verkeersmiddel voor een tocht naar net eiland zyn. Van de vliegers zelf is men gisteren vry- wel den geheelen dag zonder eenig recht- streeksch bericht gebleven. De oorzaak hier van schijnt in de omstandigheid gelegen te zyn, dat het zwakke station van Point Amour zich ten gevolge van het drukke radioverkeer tusschen Europa en Amerika niet verstaan baar kan maken. Bovendien is de telegraaf kabel langs de kust der provincie Quebec defect. Telegram van den ex-keizer. De ex-keizer heeft het volgende telegram gezonden aan de Norddeutsche Lloyd te New York: „Ten zeerste verheugd over het succes der Duitsche Oceaan vlucht, zenden de keizerin en ik den drie moedigen mannen kapitein Köhl, Freiherr von Hünefeld en den Ierschen bege leider, den heer Fitzmaurice, onze warmste gelukwenschen. De eerste succesvolle over winning van alle moeilykheden, die een Oost-Westvlucht belemmeren, spreekt voor de schitterende prestatie en voor het prachtig vliegtuig als voortreffeiyk product der Duit sche techniek, alle neerdrukkende bepalin gen betreffende den Duitschen vliegtuigbouw ten spyt. (w. g.) WILHELM I. R." Vragendeze rubriek betreffendekunnen door onze abonné's voorden gezonden aan Br. B. J. G. te Hemiepe, Diergaarde singel 96a Rotterdam. Postzegel van 7£ cent voor antwoord insluiten en Blad vermelden. De Kuiken-Geesel. Het bloed-onderzoek der foktoomen. Zoóals ik reeds gezegd heb kunnen som mige kuikens genezen en verder groeien. Dit nu blö'ven gevaariyke dieren en zyzyn oorzaak van alle latere leed. Hoewel de kui kens schynbaar genezen zyn, biyft de bacil in het lichaam en wel meestal in den eier stok of in de ontstoken plekken van de hartspier. Als men de harten van dergelijke kippen later ziet dan biykt daaruit al direct dat zoo'n hen of haan nooit geheel gezond kan zyn geweest en het is my vaak totaal on- begrypeiyk, hoe een dier met een dergeiyk hart nog verder kan leven. Het spreekt van zelf, dat waar het hart zoo slecht functio neert, ook andere organen ïyden. Vandaar dus dat dergeiyke dieren veel gevoeliger zyn voor allerlei ziekten (longontsteking, diph- therie, tuberculose enz.) en dat zy veel minder leggen. Op grond van hun hartkwaal zyn dus der- geiyke dieren al waardeloos voor een bedryf dat rendabel wil zyn. Maar op grond van het feit, dat zy de smetstof der kuikenziekte in haar lichaam herbergen, zyn ze levens gevaarlijk voor de rentabiliteit van het bedryf. De sterfte in koppels met besmette hennen is veel hooger dan die in koppels met zonde hennen. Niet alleen dat de smetstof op de broedeieren overgaat, doch zy kan ook op andere kippen overgaan. Men heeft n.l. nagegaan dat de lichaamstemperatuur van dergelijke smetstofdraagsters soms plotse ling met drie graden stygt, wat er op wyst dat de smetstof dan tydelyk in bet bloed komt en vandaar met de mest naar buiten kan komen. Zooals gezegd, de besmette hennen leggen minder dan gezonde hennen, maar op haar manier kunnen zy ook nog bedriegster zyn want zy gaan wel vaker dan normalle hen nen naar de legnesten. De oppervlakkige pluimveehouder zal dus juist door zulke hen nen gefopt worden en denken dat ze best zyn. Nu moet men niet denken dat van de smet stofdraagsters alle eieren besmet zyn. Meestal is het slechts een zeker percentage, bijv. van 5 10% der gelegde eieren is besmet. Waar echter één besmet ei voldoende is een heele party kuikens te besmetten, daar is dus ook als de besmette hen maar enkele besmette eieren legt, het gevaar al groot genoeg. Verder heeft men hierin een verklaring te zoeken voor het feit, dat van een toom kippen soms het eene broedsel best gelukt en het andere niet. Als wy nu dus de gevaren goed begrijpen die de schynbaar gezonde smetstofdraagsters opleveren, dan begrijpen we meteen dat een der voornaamste bestrijdingswijzen dezer ziekten by den foktoom gezocht moet worden. Hier treedt nu gelukkig onze wetenschap pelijke kennis voordeeliger op den voorgrond dan bij het bestrijden der ziekte onder de kuikens. Het zou my veel te ver voeren uit te leggen waarop de nieuwe bestrijdingswijze berust, doch in het kort komt zij hierop neer, dat men het bloed der foktoomdieren door bepaalde laboratoriumproeven kan onder zoeken op de al of niet aanwezigheid der smetstof. Deze methode is ter onderkenning van typhus bij den mensch al lang in gebruik en zij berust er op dat men een cultuur der smetstof vermengt met een druppeltje bloed- serum van het verdachte individu. Als het verdachte individu de bepaalde smetstof be vat, dan doet zyn bloedserum de bacillen in de cultuur direct aan elkaar kleven tot klomp jes en deze klompjes zinken in de bacillen cultuur naar beneden, met andere woorden, de eerst troebele cultuur wordt helder met een bodem bezinksel. Een vreemd woord voor aan eenkleven is agglutineeren, vandaar dat deze methode heet de „agglutinatie-methode' Welnu op de agglutinatie-methode is thans over de geheele wereld de voornaam ste bestrijdingswijze tegen de kuikensterfte gegrondvest. De gang van zaken is nu als volgt. Zoodra de foktoom is uitgezocht laat men den dierenarts komen, die uit den vleugelader van iedere kip een paar druppeltjes bloed aftapt in een steriel glazen buisje. Op het buisje komt het nummer der kip te staan en vervolgens worden de buisjes met spoed naar de Rijksseruminrichting te Rotterdam gezonden, waar zy gratis onderzocht worden. Na enkele dagen ontvangt men bericht welke kip of haan gereageerd heeft en deze wordt dus van de fokkery uitgesloten. Men kan de eieren van geageerd-hebbende dieren wel voor andere doeleinden gebruiken, doch in geen geval voor de fokkery. Is aldus de smetstofdragendekipofhaan uitgesloten, dan is de noodlottige cirkel die liep van kuiken over fokdier naar broedei verbroken, dan kan men dus de ziekte meester worden. Nu moet men wel begrypen dat ziekte bestrijding op papier veel gemakkelyker is dan in de practijk, waar men steeds weer voor allerlei onbegrijpeiyke feiten staat. Zoo is o.a. gebleken dat er hennen zyn die soms reageeren en soms niet, zoodat het aanbe veling verdient als men secuur wil zijn, om niet op één agglutinatieproef te vertrouwen. Hoe het echter zij, de algemeene, groote hjn ligt thans vast en het is alleen maar een vraag van toepassing in het groot in de practyk om de ziekte te overwinnen. In ons land heeft de A.N. P.V. (Algemeen Nederlandsche Pluimveefokkers Vereeniging) het initiatief genomen tot een bestudeering en georganiseerde bestryding dezer ziekte. Zy heeft een commissie benoemd bestaande uit deskundigen, pluimveefokkers, bestuur ders van organisaties en kamerleden, welke commissie eerstdaags met haar rapport zal komen. Op den inhoud van dit rapport mag ik thans niet vooruitloopen, doch kom er op terug, zoodra het gepubliceerd is. Dat men inmiddels in andere landen ook niet stil zit kan blyken uit het volgende feit. In Amerika hebben eenige groote broed- macbinefabrikanten een som gelds van 40.000 byeen gebracht om hiermede een bestudeering van deze ziekte te bewerken. De meest bekende specialisten zyn byeen gekomen en hebben ieder een onderafdeeling der ziekte ter bestudeering op zich genomen. Men zal vragen, waarom? Als men nu toch eenmaal in groote lijnen de bestrijding kent? Er blijft echter nog zoo verbazend veel ter bestudeeriDg over, byv. het volgende. Men heeft gemerkt dat sommige kuikens veel beter tegen de ziekte bestand zijn dan andere en nu wil men nagaan of men met dergeiyke meer weerstand biedende kuikens geen stammen op kan bouwen, die geheel ongevoelig zyn voor de ziekte. In Illinois heeft men gedurende 1924 en 1925 4000 kuikens met smetstof gevoerd. Van de kui kens die de besmetting weerstonden heeft men later foktoomen gevormd en hiervan weer de kuikens besmet tegeiyk met gewone kuikens. Wat bleek toen? Van de proef kuikens weerstonden 55 de besmetting en" van de andere controle kuikens slechts 10 zoodat dus bewezen was, dat de proefkuikens veel sterker waren dan de gewone kuikens. Wat bovendien stelselmatige goede zorgen kunnen bereiken biykt uit het volgende. Toen ik vorig jaar in Canada was had men daar op de wereldtentoonstelling te Ottawa een 500-tal kuikens geëxposeerd in verschil lende kunstmoeders. Deze 500 kuikens waren op een Zaterdag geboren in Vancouver, een havenstad aan de Stille Zuidzee, gelegen in de bekende pluimvee provincie Britsch Co lumbia. zy waren op den trein gezet en bereikten na een reis van 6 dagen (dag en nacht in den trein) Vrydagsmorgens Ottawa (de afstanden in Canada zyn reusachtig groot). Welnu van deze 500 kuikens, die dus een week in hun doozen opgesloten waren ge weest zonder eten of drinken, was er geen enkele bezweken en de diertjes ontwikkel den zich verder ook zeer voorspoedig. We zullen nu den volgenden keer eens iets over het kuikens-opfokken vermelden. Voor loopig zy men dus voorzichtig met het koopen van broedeieren of kuikens van niet gecontroleerde kippen. Plaatselijk Nieuws. MIDDELHARNIS. Woensdag 18 dezer des avonds 6.30 uur zal in het nieuwe kerkge bouw voor de Geref. gem. optreden ds. A. Ver- hage uit Middelburg en den Weleerw. heer ds. G. van Velden hoopt eveneens des avonds 6.30 uur afscheid van de Geref. kerk alhier te nemen, wegens emeritaat. De arbeider L. D. is Maandagmorgen ter verpleging in het St. Jorisgasthuis te Delft opgenomen. Ter ondergaan van een operatie is mej. A. S. naar het ziekenhuis „Eudokia" te Rot terdam vervoerd. Donderdagavond 12 April had in Hotel Zaayer te Middelharnis een vergade ring plaats onder leiding van den heer De Wilde uit Nieuwe Tonge. Teneinde wederom een poging te doen om te komen tot stichting en instandhou ding van een Ziekenhuis op Flakkee. Er had zich een klein comité gevormd, bestaande uit de heeren De Wilde en Dr. Van Gelder (N. Tonge) Dr. Polderman (Ouddorp) Dr.de Clerq Subli (Goeree), Dr. Arends (Middel harnis), Dr. Kattenwinkel (Den Bommel) C. Wamaer en L. van der Sluys (Dirksland), dat meende uit het feit, dat over het heele eiland de vereenigingen S. B. Z. verschenen waren en ongeveer 18000 inwoners daarby waren aangesloten, wel de conclusie te mogen trekken, dat een Ziekenhuis op Flak kee een noodzakeiykheid was.Uitnoodigingen waren verzonden aan de Voorzitters en Sec retarissen der verschillende vereenigingen S. B. Z. op het eiland, waaraan door allen gehoor was gegeven. Uit den aard der zaak konden natuurlyk geen belangrijke besluiten worden genomen of een vast plan worden ontworpen. Eenstemmig was de vergadering van de noodzakeiykheid van een ziekenhuis overtuigd, terwyi de mogelijkheid nader zal onderzocht worden door een commissie uit het Hoofdbestuur van het Groene Kruis, Dr. Van Gelder waarschuwde er voor nog niet te veel in details te treden, daar de ziekentransportcom missie der Zuid-Holl.- Vereeniging „Het Groene Kruis" naar aan leiding van de groote bezwaren verbonden aan de lange reis naar R'dam voor ernstige zieken heeft besloten het Hoofdbestuur dezer vereeniging te adviseeren een commissie te benoemen om de mogelijkheid van een zie kenhuis op Flakkee te onderzoeken en daar over rapport uit te brengen. Deze belang- ryke zaak zal dus binnenkort grondig aan alle zijden bekeken worden. Met het oog op deze mededeeling en werd besloten voorloo pig eerst, dit rapport af te wachten en het voorloopig comité te "machtigen te doen wat het noodzakeiyk of gewenscht achtte ter voorbereiding van een andere meer alge meene vergadering. Nog werd aan het comité toegevoegd de heer C. J. Jansen uit Middel harnis, die de functie van Secretaris op zich zal nemen. Centrale Veiling voor Goeree Overflakkee te Middelharnis. Veiling van Vrijdag 13 April 1928. Kipeieren 51 kg. 4,70 per 100 stuks. 60 kg. 5,15 tot 5,20 p. lOOst. Sinaasappelen ƒ3,01 tot 3,54 per 100 stuks. Tulpen 1,80 per 100 stuks. Sla le soort 7,50 tot 8,80 per 100 krop. Sla 2e soort 3,80 per 100 krop. Slavellen 2,90 tot ƒ3,— per 100 krop. Rabarber 7,80 tot 8,80 per 100 bos. Radijs f 6,70 per 100 bos. Spinazie 20,90 tot 25,40 per 100 k.g. Stoofperen 9,70 per 100 kg. Honing 0,64 per pot. Kaas (komyne) 0,25 tot 0,36 per pond. Kaas (20 plus) 0,35 tot 0,36 per pond. Kaas (volvet) 0,56 tot 0,60 per pond. Boter 0,95 tot 1,08 per pond. Van Maandag 16 April 1928. Sinaasappelen 2,50 tot ƒ3,20 per lOOstuks. Kropsla (le s.) 7,70 tot ƒ8,— per 100 krop. Slavellen 0,90 tot 1,—. Rhabarber ƒ6,— tot 7,60 per 100 bos. Spinazie 17,60 tot 19,70 per 100 k.g. Boter 1,02 tot 1,05 per pond. Kaas (komyne) 0,26 tot 0,31 per pond. SOMMELSDIJK. Uit deze gemeente werd de vorige week nog 51000 K.G. paardepeen verscheept. Voor de redstar aardappelen werd ƒ7,- en voor Bravo aardappelen 8,25 ge boden. Voor toelating van kinderen naar de Openbare Lagere School tegen 1 Mei a s. alhier kan men zich onder overlegging van vaccinebewyzen vóór Zaterdag 21 April 1928 daartoe ter Gemeente Secretarie aanmelden. SPORT. Inderdaad, de Feyenoordsche Leeuw was opgekomen, ze had de lange tocht oDdanks sneeuwvlagen en winterweer naar ons eiland aangedurfd,om door Flakkee uit de „running" te worden gewerkt. Het was den Fiakkee- scbe jongens aan te zien, dat ze in langen tyd geen wedstryd hadden gespeeld, ze liepen tusschen beiden wel eens te zoeken naar hun vorm, die af en toe gevonden werd en perio den gaf van bemoedigend spel. In zulke oogenblikken SGheelde het telkens o zoo'n beetje of de F.-L.-doelman moest visschen, de pecbduivel zorgde echter telkens voor de onnoodige verrassing. Desniettemin heeft Flakkee toch alleszins de overwinning ver diend en geeft de 2—0 uitslag de verhouding over het algemeen niet onjuist weer. Op het voetbalveld bereikte ons nog een sport-nieuwtje. De heer A. Visser deelde ons mede dat sportliefhebbers van plan zyn om per motorboot naar de Olympische spe- Jen te gaan. Aan boord te slapen en zelf te koken. Een zeer sympathiek plan en zeer aan te moedigen. Liefhebbers, die zich van deze buitengewone gemakkelyke gelegenheid om naar Amsterdam en Olympiade te gaan vrage men den heer Visser maar eens nader hierover. DIRKSLAND. Een pas gehuwd paar zou hun huwelijksdag besluiten met het geven van een bruiloft aan familie en genoodigden. Behalve het vloeibare ter leniging van den dorst was ook een mand met heerlyke saucijsen gereed gezet om na afloop der bruiloft de maag met meer gedegen kost te vullen. Helaas, de saucijsen vonden hun weg in andere magen dan waarvoor zy be stemd waren. Een achttal opgeschoten jonpens, had n.l. de lucht van de bruiloftsparty gekregen en deze hadden, na gehouden krygsraad, een keurige aanval op de saucijsen voorbereid, daarby natuurlyk rekenend op de vroolykheid en de daarmee gepaard gaande onattentheid der bruiloftsgasten. Hoe echter de saucijsen in het bezit der jongens zijn gekomen, is nog niet opgehel derd, maar een feit is het, dat op't moment, dat de saucysjes hun bruine slanke lichamen zouden offeren aan de vreugde van den deze waren verdwenen. Dat de feestgangers daar niet erg verheugd over waren laat zich begrypen, en vandaar dan ook, dat de politie opdracht kreeg de verstoorders der bruiloft op te zoeken en deze voor hun snood bedrijf te doen boeten. Naar we vernemen is het de politie ook gelukt de daders op te sporen, welke, in plaats van goedkoope, wel dure saucysen gegeten zullen hebben. Een en ander zou een aardige grap zyn, ware het niet dat de dieven alleen de worst uit de saucysen had den opgegeten en het omhulsel over de straat gesmeten. a.s. Donderdagavond maakt „Amicitia", ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Hendrik, een marsch door het dorp. Vertrek van de school, kwart over zes. STELLENDAM. De garnalenvisschers heb ben de vorige week 5 dagen gevischt en ge middeld per dag en per vaartuig 80 k.g. by de pelleryen aangebracht. De collecte op den len Paaschdag in de Ned. Herv. Kerk alhier gehouden ten bate der byzondere bewaarschool heeft opgebracht 96,48. Zaterdagmorgen arriveerden alhier met de reddingsboot „Koningin Wilhelmina" de Heeren Julius, secretaris, Rees en Gardon, inspecteurs derZ.-H. Reddingsmaatschappy, ten einde de wakkere bemanning dezer red dingsboot te huldigen. Bovendien waren aanwezig de EdelAchtb. Heer Charbon, ver tegenwoordiger der Z.-H. R. M. en een rapor- ter en een fotograaf. In de loods der maatschappij nam de Heer Julius het woord en herdacht de heldhaftige wyze, waarop de bemanning der reddings boot by gelegenheid van de stranding der Fransche stoomboot Fort de Troyon met gevaar voor eigen leven tot 2 maal toe den tocht van Stellendam naar de Maasvlakte ondernam om te trachten de schipbreukelin gen van het gestrande vaartuig af te halen. Dat dit niet gebeurd was, kwam alleen, dat de equipage het vaartuig niet wenschte te verlaten. Doch dit deed niets tekort aan den moed en de zelfopoffering der bemanning van de Koningin Wilhelmina. Eeredusaan de stoute zeelui, die getoond hebben, hun leven te durven en te willen wagen, waar het geldt, schipbreukelingen te hulp te komen. Als biyk van erkenteiykheid overhandigde daarop spreker namens de reedery van de Fort de Troyon aan den Edel Acht. Heer Char bon 250,— om te verdeelen onder de beman ning. Verschillende foto's werden daarop genomen. GOEDEREEDE. Op Woensdag 18 April v.m. 11.30 uur bestaat in de Bewaarschool gelegenheid tot inenting. K. Tanis heeft een woonhuis van N. van Wyk staande aan het Havenhoofd onderhands aangekocht. De garnalen visschers hebben de afge- loopen week van 50-75 k.g. garnalen per dag gevangen. 7 Uit deze gemeente zyn vertrokken: Me], v. d. Lands en S kinderen naar Den J. 't Mannetje naar Rotterdam. OUDDORP. De afgeloopen week we door de garnalen visschers van 80-200 j garnalen per week en schuit gevangen In de weervisscheryen werden 3 zal| gevangen. NIEUWE TONGE. Als volontair ter s tarie dezer gemeente is toegelaten dhJ A. v. d. Wende. BLj gunstig weer zal de P.V. de| vleugelde Bode, alhier, deze week een vang maken met de dit jaar te hoj vluchten. Het Dameskoor „Caecilia", alhier, I dhr. D. Buitenhuis, zal op Hemelvaarts deelnemen aan het Bondsconcours te Goj reede. OUDE TONGE. De Burgemeester hJ een 'openbare raadsvergadering belegd tej Woensdag 18 April a.s. des v.m. 10 uui Door dhr. P. Quist is een ballon vonden waaraan een briefkaart was bev tigd geadresseerd aan Raming te Breda, inzending zou de afzender gratis broedeiei worden toegezonden. Quist heeft natuur| dit aanbod dankbaar aanvaard. In de z.g. Gatweide van de Wed. van Vugt heeft een ooievaar haar nest i bouwd. De jongens zingen nu al het beken straatmopje van „Die stoute ooievaar". Algemeene ledenvergadering der Coc Boerenleenbank te Oude Tonge Donderdag 12 April j.l. in hotel „i Weerd". De Ed. Achtb. heer P. van Schouw' heette alle aanwezigen welkom en open met een kort woord de vergadering, ond mededeeling dat de Bank thans 231 led< telt. Hy deelde nog mede dat het bestuurt lid L. Slis wegens ongesteldheid verhinder was deze vergadering bij te wonen, wat hei zeer speet. Werden de notulen der vorig! vergadering gelezen en ongewyzigd goedgt keurd. Deed de Penningmeester rekening en verantwoording als volgt. Dhr. G, Verwey stelde eenige vragen on trent verschillende renten welke door penningmeester werden beantwoord. Weri door den heer C. de Haas van Dorssen v gelezen het verslag van den Raad van Toe] zicht en door den Secretaris het verslag den toestand der Bank. Geen der aanwezigeJ had op- of aanmerkingen. Was voorts aan d< orde verkiezing van een bestuurslid en var een lid van den Raad van Toezicht. Beide aftredenen, respectievelijk dhr. A. C. de Lint en C. de Haas van Dorsser werden met groote meerderheid van stemmen herkozen. Beiden aanvaardden wederom hun functia onder dank voor het in hen gestelde ver trouwen. Deelde de Voorzitter mede dat het| rentepercentage voor inlagan steld op 4.08 en voor voorschotten 5.08 %.J Werd het Bestuur machtiging verleend 101 personen wegens overiyden en vertrek als lid af te voeren. Van de rondvraag werd weinig gebruik gemaakt. Hierna sluiting. OOLTGEN8PLAAT. Vrydagmiddag is in het nieuwe vaarwater tusschen Sluissche haven en Oude Tonge het Belgische motor schip „Zwift" gestrand. De bergingsboot der firma Hoogenboezem Van der Tak, „Cura tor" zal assistentie verleenen. Vrydagavond bracht de muziekvereeni ging „Uitspanning door Inspanning" een serenade aan den heer Jan Troost en diens j echtgenoot©, ter gelegenheid van hun 50-jarig huweiyksfeest. DEN BOMMEL. De vorige week werden van hier 1263 H.L. aardappelen vervoerd. Heden is men begonnen met het leggen van een ondergrondschen telefoonkabel, ter vervanging van de bovengrondsche leiding. VEILINGSBKRICHT van Vrydag 13 April 1928 der Coöp.Tuinbouw- en Veilingsvereeniging „Oostvoorne". Kropsla 1,20 tot 7,80 per 100 krop. Radys 2,20 tot 3,30 per 100 bos. Prei 3,70 tot 6,60 per 100 bos. Spinazie 012, tot 0,20 per k.g. Peen ƒ24,— per 100 bos. Kroten 2, - tot 6,30 per 100 k.g. Witlof 0,10 tot 0,22 per k.g. Bloemkool (1ste s.) 15 tot ƒ35 p. 100 stuks. (2e s.) 7 tot ƒ18 per lOOstuks. Tafelappelen 0,14 tot 0,22 per k.g. Rhabarber 2,10 tot 7,60 per 100 bos. Blauwe Asperges 0,62 per bos. Kipeieren netto 4,90 tot 5,10 per lOOst. Eendeieren 4,20 per 100 stuks. Aanvoer 38728 stuks. Burgerlijke Stand. SOMMELSDIJK. Geboren: Jan Cornelis, z. v. Cornells Hog- cbem en Adriaantje Poortvliet; Cornelis, z. Aart Boogzand en Lena Kootte. Ondertrouwd: Jan Verduin, 28 j. te Middel harnis en Philippina Vyfhuizen, 26j. alhier. MELISSANT. Geboren; Daniël, z. v. J. Roos en N. Or- gers; Gerrit Hendrik, z. v. K. C. van Loon en E. J. Roodzant; Baaltje, d. v. K. Camphens en G. Oostdyk. Ondertrouwd: C. Jongbloed, 23 j.(Rotter dam) en P. C. Oorbeek, 18j.; J. Polder, 23 j. en J. van Dongen, 22 j. OverledenL. van der Sluys, 66 j. eebtg. van A. Abresch. GOEDEREEDE, Geboren: Jacobus Daniël, z. v. Julius Karei Isaac de Clecq Zubli en Hendrika Danuella van Langenbach; Marinus, z. v. J. Hoekman en M. Bakelaar; Arie, z. Willem de Vries en Maaike de Keyzer.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 2