VGrpachtutg nmnn. inning Marktberichten. V rou wenhanden Officieele Mededeelingen. Plaatselijk Nieuws. Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws. ADVERTENTIËN C. J. H. van den Broek, Verkooping PAARDEN, HOORNVEE Landbouwgereedschappen gewijde muziek mannborg-orgels op het terrein van het Veilingsgebouw te MIDDELHARNIS 'RODENT tei het mm EENIG adres s. van der plaat 2 ONZE EILANDEN VAN WOENSDAG 4 APRIL 1928. ONZE E justitie was ter plaatse. Herten had de lijk schouwing vanwege de justitie te Ulft plaats. Zoowel de, vermoorde als de broederstonden ongunstig en als dronkaards bekend. Het slachtoffer was ongehuwd en woonde bij den gehuwden dader in. Deze laatste heeft een vrouw met zeven kinderen. NACHTELIJKE SCHIETPARTIJ TE EINDHOVEN. EINDHOVEN, 30 Maart. - In den afge- loopen nacht, omstreeks halfvier, hoorden twee surveilleerende politieagenten een ver dacht lawaai op het kantoor van den huiden- handel van den heer Hartog, aan het Eindje alhier. Het bleek dat het raam van het kantoor openstond. Een der agenten begaf zich, nadat om assistentie was verzocht, naar dit raam, en zag twee personen in het kantoor staan, by de gedeeltelijk geopende brandkast.Tevens bemerkte hijdat een der inbrekers, die een voorwerp in de hand had, hetgeen later bleek een electrische boor te zijn, dit ophief in zijn richting en vermoedende, dat het een vuur wapen was, schoot hij zijn revolver afin de richting van dezen persoon, die, zooals later bleek, aan het hoofd werd getroffen. Beide inbrekers vluchtten hierop van het kantoor naar de aangrenzende bergplaats, waar een van hen werd gearresteerd. Het bleek te zijn zekere A. v. L oud 26 jaar. afkomstig uit Vaals, die reeds eenige weken hier ter stede verbleef, zonder een bepaald beroep uit te oefenen. Nadat hij was wegge voerd, werd het terrein, aan de fabriek gren zende, afgezocht, waar de agenten plotseling weer iemand zagen loopen. Zij losten eenige schoten in de lucht, waarop iemand riep: „Als jullie niet meer schieten, geef ik mij over' Hierop kwam een persoon te voorschijn, ge naamd R. Boud 25 jaar, die sedert eenige weken alhier als onder baas werkzaam was op een fabriek. Hy had een lichte verwonding aan zijn hoofd bekomen en is eveneens in arrest gesteld. Op het kantoor bleek de brandkast omver te zijn gehaald, terwijl deze grootendeels was opengescheurd. Hierbij bad me/i gebruik ge maakt van een electrische boormachine, die men op de lichtleiding had aangesloten. De brandkast was nog niet geheel open, doch wanneer de politie eenige oogenblikken later was gearriveerd, hadden de inbrekers stellig hun doel bereikt. VELDWACHTER VAN WIJDENIS IN HECHTENIS. HOORN, 31 Maart. Zooals bekend, werd de gemeenteveldwachter van Wijdenes be schuldigd gelden van de gemeente voor diverse diensten slordig te hebben beheerd. Deze week werd hem te Alkmaar een ver hoor afgenomen, waarna hij in voorloopige hechtenis is gesteld. De rechter-commissaris vaardigde een be vel tot inhechtenisneming tegen hem uit, op grond van vrees voor vlucht en vrees voor herhaling van het misdrijf. Daartegen is de verdediger van den verdachte, mr. Belonje, in beroep gegaan by de rechtbank, die tot vasthouding van den verdachte besloot, doch niet op gronden, door den rechter commissaris aangegeven, maar uit overwe ging, dat een gewichtige reden van maat schappelijke veiligheid de vrijheidsberoving vordert van den verdachte, namelijk het ge vaar, dat verdachte in de gemeente Wijdenes met gehoorde of nog te hooren getuigen zich zou verstaan. De rechter-commissaris is gisteren naar Wijdenes geweest om een onderzoek in te stellen en verschillende getuigen te hooren. Dit onderzoek is nog niet voltooid, zoodat Maandag Wy denes weer bezocht zal worden. Het bevel tot inbewaringstelling van den veldwachter is gisteren met zes dagen ver lengd. SMOKKELAAR DOODELIJK GETROFFEN* Kommies aangevallen. TILBURG, 1 April. Gisteravond werd aan de grens, gaande in de richting Tilburg, door kommiezen een bekende smokkelaars- auto gesignaleerd. Een der kommiezen volgde den auto en zag hem later te Tilburg in de Vogelstraat staan. Men was toen bezig sterke drank uit den auto te laden. Toen de kom mies zich by den auto voegde, kwam een der smokkelaars op hem af en pakte hem by de keel. De kommies trok zyn revolver en schoot öp den man, die in de borst werd getroffen. Hij is heden in het ziekenhuis te Tilburg aan de bekomen verwonding over leden. Het slachtoffer, S. P. Verhagen, is 34 jaar oud en gehuwd. Hy stond ongunstig en als smokkelaar bekend. TOT IN ALLE DETAILS VOORBEREID. ROTTERDAM, 31 Maart. Het onderzoek in de geruchtmakende gefingeerde beroo- vingszaak van den kantoorbediende A. H. de J., in de Schrijnwerkerssteeg gepleegd, wordt nog steeds voortgezet, en meer en meer biykt, dat deze op touw gezette berooving tot in alle details voorbereid is geweest. Thans heeft de politie van het bureau Groote Paauwensteeg nog aangehouden den 20-jarigen electricien F. K., die verdacht wordt van medeplichtigheid. De electricien was op het Noordplein tydens een communistische meeting, die daar gewoonlijk des Zaterdagsavonds worden ge houden, met den hoofddader in deze zaak, Janus K die dikwijls tydens deze meeting op het Noordplein rondzwierf, om daar zyn slachtoffers te zoeken. Op den dag van de berooving was de electricien met een zwarte actentasch op de Groote Markt en hy was degene, die de bruine tasch met de ƒ25.000 van den kantoorbediende overnam en later aan Janus K., die een honderd meter verder stond te wachten, overgaf. Ook de electricien is later naar het Huis van Bewaring overgebracht. Behalve Janus K., die hardnekkig biyft volhouden niets met deze zaak uitstaande te hebben, hebben alle verdachten een volledige bekentenis afge legd. Het geld is nog steeds niet gevonden. welke döor de schoonmaak ruw, rood of beschadigd zijn, worden weder gaaf, zacht en blank door Doos 30 en 60, tube 80 ct. PUROL (Adv.) Stand van 't vraagstuk van 't zieken- vervoer, voornamelijk 's nachts. I. Doorloopende telefoonverbinding met my ter ontbieding van de ziekenauto. Deze zaak, die ik verleden jaar reeds be sproken heb met den heer Augustyn, na de infunctietreding van zijn opvolger in begin Maart 1.1., weer in bespreking gebracht. Ver leden week teMiddelharniszynde,dezeneen onderhoud aangevraagd, 't Bleek toen dat de zaak technisch opgelost was. Formeel moest nog van de gemeentebesturen van Middelharnis en Nieuwe Tonge antwoord ontvangen worden, of er soms hoogere ge meentebelangen waren, die 't bezwaariyk zouden maken de telefoonlynen 's nachts in dienst te stellen van dit ziekenbelang. Dit is inmiddels gebleken niet het geval te zyn, zoodat deze meldingsdienst binnenkort wel in. gebruik genomen zal kunnen worden. II. Beschikbaarstelling van boot voor ver der vervoer. Onlangs op Middelharnissche boot met kapitein Van der Gevel hierover gesproken. Eerstens hem als bij uitstek deskundige zy'n meening gevraagd, over aanschaffings- en exploitatiekosten van eigen ziekenboot, zoo als van uit Middelharnis voorgesteld. Resul taat: Aanschafflngskosten 30.000,—; Exploitatie-: salaris voor 8 man personeel 80 ƒ90, di. dus ruim 4000; olie, benzine en onderhoud enz. 1000; Afschry- ving en aflossing op de waarde van de boot, minstens 1/10 dus 8000; rente van 't kapi taal 1500, dat is dus jaariyks een kleine 10.000. Deze cyfers zyn dus nog aanmer- keiyk ongunstiger dan ik als leek me voor gesteld had, maar er biykt des te meer uit, dat 'fc eigen ziekenbootplan veel en veel te duur zou zyn, als men 't op degeiykowyze Vee en Paarden. ROTTERDAM, 2 April. Ter Veemarkt wa ren heden aangevoerd: 561 vette runderen, 292 kalveren, 312 schapen of lammeren en 1155 biggen. Prijzen per K.G.i Koeien 80—32J c., 42 44 c., 49 52 c.; ossen 39 c., 41 44 c.. 48—50 c.; stieren 86 c40 c., 43 45 c., kalveren 57J-62J c., 72|-77| c., 90-95 c., schapen 28 c., 34 c., lammeren ƒ20-40per stuk; varkens 30—31| c. De aanvoer van koeien en ossen was ruim. De handel was gewoon en de prijzen bleven vrywel stationnair. Een enkel puik beste koe ging nog tot 3 cent en een enkele puik beste os tot 2J cent boven noteering. Stieren met matige aanvoer enredeiyken handel, met iets stijvere prijzen invergeiy king tot die van laatsleden Dinsdag. Vette kalveren met grooten aanvoer en gedrukte pry zen. Eerste kwaliteit was ge makkelijker te plaatsen dan afwekende kwa liteit. Een enkel puik best exemplaar ging nog van 5 tot 7J cent boven noteering. Schapen en lammeren met weinig aan voer, matige handel en gewone pryzen. Varkens waren ruim aangevoerd. De han del was stroef en in de pryzen was weinig verandering. Zouters gingen tot 28 cent. AMSTERDAM, 2 April. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: 436 vette koeien, waarvan de pryzen waren: le kwal. 110 c. p. kg., prima runderen boven noteering: le kwal. 110 c., 2e kwal. f 0,80 1, 3e kwal. 64-80 c. per kg., 177 melk- en kalfkoeien f 300-425 per stuk; 193 vette kalveren 2e kwal. 95—110 c., 3e kwal. 80—94c. per kg.; 202 nuchtere kalveren f 7 12, 78 schapen f 34—42 p. stuk; 700 varkens, Holl. le kwal. 72—73 c., 2e 70 71 c. p. kg., prima var- kene boven noteering, vette varkens één kwal. 69 71 c., 89 paarden f 125240 p. stuk GOUDA, 2 April. Nuchtere kalverenmarkt. Aangevoerd 179 stuks. Pryzen van f 6 12 per stuk. Handel matig. UTRECHT, 2 April. Aan de kalverenmarkt waren heden aangevoerd 187 nuchtere kal veren. Prys f 7—9 per dier. Aan de paar denmarkt waren heden aangevoerd 1100 paarden en veulens. De pryzen waren voor weeldepaarden f 400 tot f 550, werkpaarden f 250—350, oude paarden f 100 - 200,2-jarige veulens f 225—350, 1-jarige veulens f 150— 250, hitten f 100-250. Boter, kaas en eieren. APELDOORN, 2 April. Eierenmarkt. Aan voer 180,000 stuks. Pryzen van f 5 tot f6. middelmarkt f 5,60 de 100 stuks. Handel traag. Groenten, Fruit en Aardappelen* ROTTERDAM, 2 April. Heden waren de prijzen der aardappelen als volgt: Brielsche eigenheimers f7,20—f7,75, Zeeuwsche blau we f 6,50-f 7,75, id. eigenheimers f6,50— f7, id. bonte f 6,50—f 7,75, drielingen (bonten) f 8,50—f 4, drielingen (blauwe) f 3,50—f 4,—,bravo'sf7,75—f8,25,industrie (klei) f 5—f 5,20, red star f6 f7, Belgische f 3,50—f 4. Met tamelyke aanvoer, redelyke vraag. zou willen uitvoeren. En als men dat niet doet, kan men 't beter laten. Vooral voor ziekenvervoer en voornameiyk van ernstige zieken, is eerste klas materieel en geoefende, degeiyke bediening een eerste vereischte. Verder biyf ik bj myn meening, dat dat geld beter besteed zou kunnen wordeu voor 't verkrygen van een eigen ziekenhuis en eigen heelkundige hier op 't eiland. Ten opzichte van 't hiervoor noodige kapitaal zou men met bovengenoemde bedragen al een heel eind in de goede richting komen en de rest kwam op andere wyze wel by algemeene samenwerking. Gelukkig had 't verdere onderhoud ook een zeer belangryk positief resultaat. De kaptein deelde me n.l. meê, dat 't onge- twyfeld niet zou gaan, om ernstige zieken 's nachts per Middelharnissche boot naar Rotterdam te vervoeren, Hy zei, dat deze boot b.v. van Sas de zieken zeker niet in 2£ uur naar R'dam zou kunnen brengen, waarby echter gerekend moest worden met den gewonen dienst van de boot. Dit spreekt vanzelf, maar 'k zei, dat de zieke by be perkten tyd gebracht zou kunnen worden Schiedam of Vlaardingen, vanwaar verder vervoer per Ziekenauto van te voren besteld kan worden. Ging ook dit niet meer, dan zou de boot naar Helle voetsluis gebracht kunnen worden met ziekenauto en al, en vandaar direct door vervoerd naar Rotterdam. Op die manier zou 't ziekenvervoer inder daad als vrywel opgelost te beschouwen zyn. 't Was eigeniyk te mooi, om te gelooven, dat dit zoo geregeld zou kunnen worden. Zou de Directie der Rott. Tramweg My. er meê accoord gaan De eigen dag nog daarheen. Gesproken met een paar heeren van de In spectie van den dienst. By deze viel 't voor stel tot mijn biydschap al dadelyk in goede aarde. De Directie berichtte me verleden week, dat ook zij de aangelegenheid in stu die genomen had, zoodat ik den indruk ont vangen heb, dat een regeling voor dit ver voer met de My. getroffen zal kunnen wor den. Mocht deze verwachting vervuld worden, dan zou de My. ons eiland in een zeer be langrijke aangelegenheid uit groote moei- ïykheid geholpen hebben en daarvoor aller dankbaarheid verdienen. III. Maar nu kwam nog een andere vraag by me op n.l. gesteld, dat deze rege ling tot stand komt, hoe krygen we dan kaptein Van der Gevel en sijn mannen 's nachts in 't geweer geroepen Per telefoon zal wel niet gaan, want die kan reeds in beslag genomen door andere diensten. Er dit opgevonden: chauffeur met ziekenauto ontboden voor vervoer van een zieke naar Middelharnissche boot, gaat eerst over M'harnis heen, verzoekt daar machinist of nachtwaker den kaptein en zyn mannen te vragen, om zoo en zoo laat met boot aan Sas te zijn en gaat dan verder zieke halen. Dit geeft slechts een kwartier opont houd en jykt my de eenvoudigste oplossing. Dit alles is nu slechts voorloopig werk door my gedaan, om deze zaak zoo spoedig mogeiyk geregeld te krijgen. Maar dit zal alles besproken, bekrachtigd eventueel ge wijzigd en verbeterd moeten worden op de vergadering van de Commissie voor den meldingsdienst en het Ziekentransport der Z -HoII. Vereeniging „Het Groene Kruis", die a.s Donderdagmiddag gehouden zal wor den in 't bureau van den Directeur van den geneeskundigen dienst te Rotterdam, Ach terklooster 26. Is er nu iemand of een Ver eeniging hier op Flakkee, die een andere en betere regeling denkt te kunnen voorstellen of iets te vragen of op te merken heeft hier omtrent, dan kan hfl my vóór Donderdag daarvan schrifteiyk of telephonisch mede- deeling doen en kan hiermee dan nog reke ning gehouden worden op de a s. Vergadering, waarvan de besluiten zoo spoedig mogeiyk bekend gemaakt zullen worden. Dr. Van Gelder. INENTING. BURGEMEESTER en -WETHOUDERS van Middelharnis brengen ter kennis, dat op Woensdag den 4 April 1928, des namiddags 4 ure gelegenheid zal worden gegeven tot KOSTELOOZE INENTING OF HERINEN TING ten huize van Dr. C. F. Arends, alhier. Middelharnis, 2 April 1928. ~)e SecretarisDe Burgemeester NIJGH. L. J. DEN HOLLANDER. De onders worden verzocht hun trouwboekje mede te brengen. MIDDELHARNIS. In de Gereformeerde kerk zullen dit jaar 24 nieuwe lidmaten bevestigd worden. Op de openbare lagere scholen zullen 54 nieuwe leerlingen worden toegelaten, t.w. 24 meisjes en 30 jongens. Maandagavond kwam de heer M. tot de minder aangename ontdekking dat zyn flets, welke hy aan de Secr. Nyghstraat on beheerd had laten staan, spoorloos verdwe nen was. POSTKANTOOR. Met ingaüg van 2 April j.l. zullen de kantoren op werkdagen ook na 15 uur ge opend biyven voor het aannemen van stor tingen, waarvoor spoedbehandeling wordt verlangd, zoomede voor het uitbetalen van cheques op welker adviezen ten centraal girokantore spoedbehandeling is toegepast, een en ander tot het tydstip van sluiting voor den spaarbankdienst. Centrale Veiling voor Goeree Overflakkee te Middelharnis. Veiling van Vrijdag 30 Maart 1928. Spinazie 13,60 tot 25,— per 100 k.g. Spruiten J 10,20 per 100 k.g. Knollen ƒ6,— per 100 k.g. Kleiperen 20,— tot 25,80 per 100 k.g. Goudreinetten 28,— per 100 k.g. Stekuien 3,70 per 100 k.g. Zoete appelen ƒ8,— tot 19,— per 100 k.g. Kropsla 9,50 tot 9,70 per 100 st. Sinaasappelen ƒ3,— tot ƒ3,02 per lOOstuks. Boter 0,92 tot 1,09 per pond. Kaas 0,21 tot 0,56 per pond. Tulpen J 0,26 tot 0,29 per bos. Veiling van Maandag 2 April 1928. Spinazie 11,60 tot 15,80 per 100 k.g. Peen 3,60 per 100 k.g. Kropsla 7,60 tot ƒ8,- per 100 k.g. SOMMELSDIJK. De gemeentearbeider J. Kranse Az., alhier zal met ingang van 1 Mei a.s. als wegwerker worden aangesteld by de Provinciale wegen. HERKINGEN. In de Ned. Herv. Kerk hoopt a.s. Vry dagavond 6J uur voor te gaan de Heer van Yperen van hier. MELISSANT. De landbouwersknecht C. Grootenboer kreeg dezer dagen een zoodani- gen klap van een paard, dat hy zich onder geneeskundige behandeling moest stellen en enkele dagen rust zal moeten houden. Een dochtertje van de "Wed. Sieling moest Zaterdag onverwacht naar een zieken huis te Rotterdam worden vervoerd, teneinde een operatie te ondergaan. Op Goeden Vry dag zal 's avonds inde Ned. Herv. Kerk| optreden de heer Biyleven, godsdienstonderwyzer te Nieukoop. STELLENDAM. De garnalenvisschers heb ben de vorige week 4 dagen gevischt en gemiddeld per dag en per vaartuig 60 kg by de pellery'en aangebracht. De vorige week werden van hier ver zonden 100 H.L. aardappelen. Ouders, die hun kinderen met Mei a.s. de Openbare school willen doen bezoeken, moeten daarvan aangifte doen by het Hoofd der School vóór of op 26 April a.s. De aardappelen worden alhier opgekocht voor den prys van 6,50 per H.L. Door de N.V. Onderling beurtveer al hier is aangekocht de woning met bergplaats van den heer G. van Koppen. De Rijksontvanger maakt bekend dat de zitdag zal worden gehouden in plaats van Maandag 9 April op Maandag 16 April. Predikbeurten op Goeden Vry dag: Geref. Kerk: de heer Dragt, candidaat te Rotterdam. Ned. Herv. kerk: de heer Bouman. GOEDEREEDE. Thomas v. d. Wende is dooi4 den raad benoemd als nachtwaker dezer gemeente. Door Joh. van Hoven zyn hier de eerste kievitseieren gevonden. Het percentage der Gem.-Inkomsten- belasting 1928/29 is vastgesteld op 1. De afgeloopen week hebben de garna lenvisschers van 60-120 kilo garnalen per week en per schuit gevangen. Zy, die hun kinderen op de O. L. school wenschen te doen, en die voor 1 Nov. j.l. den leeftyd van 6 jaar hebben bereikt, kun nen zich daarvoor op Zaterdag 14 April aan melden by het Hoofd dier school. Van het Algem. Armbestuur werden eenige perceelen bouwland by inschryving de laatste 10 jaren verhuurd voor 675,28 en is nu dezer dagen weer opnieuw voor 10 jaar verhuurd voor 1094,38. OUDDORP. De afgeloopen week hebben de garnalenvisschers van 70—150 K.G. gar nalen per week en schuit gevangen. Voor Dykgraaf van den polder het West Nieuwland zijp 3 candidaten gesteld: l.Jb, Breen, 2. C. Grinwis en 3. J. Voogd Mz. Door vertrek van den heer W. v. d. Bok naar Stellendam is in diens plaats als be stuurslid der Byz. School benoemd de beer Jan Meyer Kz. De twee aftredende bestuurs leden J. Voogd en W. Mastenbroek werden zonder stemming herkozen. De stuivercollecte is afgeschaft. Ds. J. C. Wolters van Onstwedde heeft voor het beroep naar de Ned. Herv. Kerk alhier bedankt. NIEUWE TONGE. Door B. en W. is aan de heer C. J. Admiraal vergunning tot den bouw van een woning op een perceel tuin grond in de nabyheid van den Zuiddyk ver leend; eveneens aan T. C. Bydevaate tot verbouwing van zijn woonhuis aan den Dui ven waar dschen Dyk. Naar we van betrouwbare zyde ver nemen zal het nieuwe Gemeentehuis volgen de week in gebruik worden genomen. A. v. H. had het ongeluk op den hoek van den Zuideiyken Achterweg met zijn ry'wiel tegen wil en dank kennis te maken met dat van A. B., waardoor de handzaai- machine, die by op den schouder had, zoo danig op den grond terecht kwam, dat de materieele schade belangryk is. Aan het hulppost-, telegraaf- en telefoon kantoor, alhier, zyn afgeloopen maand be handeld: telefoongesprekken 1222, telegram men 74, telefoonoproepberichten 11, totaal 1307 behandelingen. In de afgeloopen week werden in deze gemeente vervoerd: 1500 balen peen. De voorraad is nu ingekrompen tot ongeveer 500 balen. OUDE TONGE. Tot gezworen van den Heerenpolder is herbenoemd de heer G. C. van Schouwen (aftr.) Door de fa. I. de Winter Zn. werd oud yzer verkocht aan een firma te Rotter dam. Voor de aflevering werd een en ander gewogen op weegbrug no. I en na de levering te Rotterdam werd het door den kooper nogmaals gewogen. Beide weegbriefjes geven een netto gewicht aan van 1922 K.G., waar uit dus biykt dat deze brug I zeer secuur is, al wordt het tegendeel wel eens door geheel ondeskundigen beweerd. De vervaldatum der rentekaarten van den Raad van Arbeid te Brielle is voor deze gemeente 12 April. Houders van kaarten worden beleefd verzocht deze op te zenden aan voornoemden Raad van Arbeid. OOLTGENSPLAAT. De nieuwe cursus aan de Openbare School No. 1 is met 26 leerlingen begonnen en aan de Byzondere School met 25. Vry dagavond zal ten 6 ure in de Ned. Herv. Kerk leesdienst gehouden worden en in de Geref. Kerk zal op Goede Vrijdag des namiddags 6 uur voorgaan Ds. H, de Lange. DEN BOMMEL. Volgens den regenmeter viel hier over de Maart j.l. 25.2m.M.regen, tegen 44 7 m.M. over dezelfde maand van het vorige jaar. Vrydag j.l. had de eindles plaats van den cursus voor Kraamvrouwenverzorging en Zuigelingenverpleging. By monde van Mejuffr. Holleman-Borgdorff, werd aan de leidster, Mejuffr. Hattink, als biyk van waar deering een bUjvend aandenken aangeboden. Van het bestuur der Gr. Kr. afdeeling waren tegenwoordig Dr. Kattenwinkel, Meulendyk, de penningmeester en de secretaris. De vorige week werden van hier ver voerd 720 H.L. aardappelen, 100 H.L. uien en 150 H.L. peen. Het aantal werkloozen in deze gemeente bedroeg de vorige week 3. VEILINGSBER1CHT van Vrijdag 30 Maart 1928 der Coöp. Tuinbouw- en Veilingsvereeniging „Oostvoorne". Kropsla 1,90 tot 6,60 per 100 krop. Radys 1,80 tot 6,20 per 100 bos. Prei 11,90 tot per 100 bos. Spinazie 0,07 tot 0,21 per k.g. Aardappelen 5,70 tot 8,90 per 100 k.g. Koepeen 11,60 per 100 k.g. Witlof 0,13 tot 0,27 per k.g. Tafelappelen J 0,13 tot 0,24 per k.g. Rhabarber 1,70 tot 7,70 per 100 bos. Seldery 9,10 per 100 bos. Kipeieren netto 5,10 tot 5,30 per 100 st. Eendeieren per 100 stuks. Aanvoer 39149 stuks. Lijst van tot de tweede klasse bevorderde leerlingen der Rjjbslandbouwwintersohool te DORDRECHT. 1 M. Bakker, Zwyndrechfc. 2 C. van Bergen, Zevenhuizen. 8 D. H. Dekker, Barendrecht. 4 L. Gorzeman, Oostvoorne. 5 R. P. Graveland, Rotterdam. 6 A. de Haan, Oud-Alblas. 7 J. W. Herweyer, Klaaswaal. 8 J. H. van Iperen, Rotterdam. 9 S. de Jong, Schipluiden. 10 J. S. Kleiojan, Stryen. 11 C. Korteweg, Zevenbergen. 12 A. G. W. van Leeuwen, Ophemert. 13 J. Leeuwenburg, Rhoon. 14 J. J. de Lint, Klundert. 15 J. Mol, Rotterdam. 16 M. C. Poortman, Maassluis. 17 J. van Schouwen, Oude Tonge. 18 G. Verbrugge, iJsselmonde. 19 A. J. de Vos, Dordrecht. 20 W. v. d. Waal, Barendrecht. Afgewezen 1. Dordrecht, 31 Maart 1928. NIEUWE TONGE. GeborenCornelia Pietemella d. v. C. Kievit en B. v. d. Tol; Maria d. v. Neeltje Bydevaate; Teuntje Maggelina, d. v. David de Jong en W. v. d. Maden. OndertrouwdT. C. Bydevaate j.m. 22 j. en A. Felsbourg j d. 21 j. Gehuwd: F. Nieuwland j.m. 25 jaar en J. E. Kievit j.d. 20 jaar. Overleden: Margaretha Hendrikav. Heemst oud 16 maanden. OOLTGENSPLAAT. GeborenWitte Jacob z. v. Willem de Vos en Êlisabeth Vermaat; Machiel Fran- ciscus z. v. Petrus Jacobus Wagemans en Catharina Maria Janssen. Ondertrouwd Johannes Christiaan IJpe- laar 22 j. en Dymphena Huibrechtse 22 j. Overleden Witte Jacob de Vos, 3 dagen Matthys van Oostenbrugge, man van Leentje Vreeswyk, 63 jaar. BRIELLE. OverledenAntje Vlasblom 75 jaar wed. van U. van Hamburg. Aanvang Zomertijd blijft op 15 Mei bepaald. Anders dan in Frankrijk. 's-GRAVENHAGE, 2 April. Naar wy vernemen is betreffende het verzoek van de Fransche regeering, om den Zomertyd op 14 April e.k. te doen aanvangeD, beslist dat de aanvangsdatum gehandhaafd blijft op 16 Mei as. Gruwelijke moord op een kafferknaapje. Hoewel over het algemeen de behandeling der kaffers door de Zuid-Afrikaansche boeren een groote verbetering heeft ondergaan, ko men er toch zoo nu en dan nog ergerlijke excessen voor. Zoo staan thans te Louis Trichardt in Transvaal twee boeren terecht, onder be schuldiging een kafferjongetje te hebben vermoord. Het 14-jarige ventje was bij hen in dienst, doch was, omdat het aanhoudend met den stok werd geslagen, ontvlucht. De twee boeren zetten den vluchteliug in een ezelskar na, haalden hem in, bonden zijn handen op den rug en lieten hem aan een touw naast den wagen draven. Het ventje struikelde en viel onder den wagen, waar door zijn beide beenen braken. In woede ontstoken, namen de beulen hun stok en sloegen in het wilde op het bewustelooze knaapje los. Het lijkje werd naderhand in ontzettend verminkten staat in een varkens hok gevonden, waar de beestmenschen het hadden gedeponeerd. Zy zulen hun gerechte straf wel niet ontgaan. GEVAARLIJKE BEDWELMING IN EEN AUTO. De Zwitserscbe bladen maken melding van een zonderling avontuur, dat na aan de auto-rydende prinses Hoh< haar vriendin is overkomen. Bij aanzetten der remmen werd de prinses aangereden door een van t gestelde zyde komende tram. Daar weldra ter plaatse, geloofde dat d< ster onder invloed van drank verkeejft een arts geroepen, die een bloedpi nemen, hetgeen door de prinses geweigerd werd. Later werd het mysterie opgehe de achterbank van den auto vond ruiker van een bepaalde soort bloe zóó doordringenden reuk, dat in den wagen de inzittenden er half bed we waren geraakt. De prinses werd wi gelaten en kon haar reis naar Lufl volgen. EEN IN 1915 ONTVOERD KI In Fransch Marokko, vlak bij van het Spaansche gebied, heeft nfl eindeiyk een jonge vrouw, Martinez g teruggevonden,Jdie in 1915, als 3-jari in het bosch Mamora was geroofd, h haar ontdekt in een dorp by Wezz zy is opgevoed en op haar 10de ja huwelijkt aan een Spaanschen m Nu, op haar 16de, is zij reeds eenige EENIGE ALGEMEENE KENNISGEVING. Heden ontsliep, zacht en kalm, na langdurig lijden, onze beste Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, CHRISTIAAN JAN HAGEN VAN DEN BROEK, Wedn. van P. S. VA.N DEN BROEK, in den ouderdom van ruim 80 jaar. Uit aller naam, A. L. G. VAN DEN BROEK- Bosboom. 's-GRAVENHAGE, 1 April 1928. Frederik Hendriklaan 58. Heden overleed mijn beste Zwager in den ouderdom van 80 jaar. DEN HAAG, 1 April 1928. C. KOLFF Sr. Hilversum. en te OUDE TONGE (Dabbe) op Donderdag 19 April 1928 des morgens 10 uur ten verzoeke van den heer J. DEN BOER, aldaar. Notaris VAN BUUREN. Heden overleed mijn zeer ge achte patroon, de WelEdele Heer C. J. H. VAN DEN BROEK. MIDDELHARNIS, 1 April 1928. J. M. VAN PAASSCHEN. Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze lieve Dochter en Nicht NEELTJE VOORDIJK, in den ouderdom van 43 jaar. Middelharnis, L. F. VOORDIJK. C. VOORDIJK—Korteweg. Helnenoord, JOHs. SMIT. M. P. SMIT—Korteweo. MIDDELHARNIS, 2 April 1928. voortgebracht door het beste Instrument dat tot nu toe ge bouwd werd, is een bekoring voor speler zoowel als toehoorder. waarvan wij een uitgebreide collectie voorradig houden, bie- den U- het meeste voor den laagsten prijs. Ook onze'voorwaarden zullen U meevallen Js IBIENDIEIR ROTTERDAM - Witte de Withstraat 32 AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - LEIDEN LEEST ONZE EILANDEN Van 30 APRIL t/m. 15 MEI a.s- Overdekte ruimte groot 16 X 8 M. Voor aanvragen en inlichtingen wende men zich tot Reclame Bureau R. I. A. Haarlem. 20 RATTEN VOOR ÉÉN DUBBELTJE. Een gebruiker schrijft: „Zelf» overdag wemelde het bU om van ratten. Ik kocbt een doo*)c RODENT van f 1.- en gebruikte er de helft van. Gevolg t Den «reten nacht 61 doode ratten en de twee volgende nachten samen 39." RODENT werkt betooverend en ver nietigend op ratten en muizen. Eén doosje kan U tientallen gulden» besparen. Dooijtê van 50 ct, en f f.- Imp;» Fa; B. MEINDERSMA, Den Haag. Fabr.» TH. HAR LEY, Apoth., Perth. 14 (jfijlfil^mm Beslist verkrijgbaar bijt P. Wielhouwer, Middelharnis; N. J. Boer, SommelsdijK; Zaaljer-Tecpe, Dliksland; C. de Moolj, Ouddorp; v. d. Maden, Oude Tohge, W. Bout, Brielle; A. v. d. Heuvel, Helle- voetsluis. op bet eiland voor een goed portret is sinds 30 jaar het Hobbemastraat - Middelharnis 2e atelier van- |§hh I af het station W

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 2