TTA's landarts J. H. BH IJS c<3 Eigenheimer poters CELREEP Een eer voor de moeder Hoest, Keelpijn WOENSDAG 4 APRIL 1928 Predikbeurten. Voorstraat 209 - Sommelsdijk 100 kisten gekiemde tij J. A.YAN NIEUWENH01JZEN DWAALLICHTEN. Pluimveeteelt. BINNENLAND -« i v t «li k i ft k i I's ill li li li lAil ill l ï«Vriïrii*li i rj| j r I. It "it M Vil V III 11. I is het, als haar jongens er netjes uitzien. Een mooie stof alleen is daar toe niet genoeg. Moeder verlangt terecht een goed model in het pak. Met dat verlangen van moeder houdt Kreymborg rekening. In elk Kreymborg-jongenspak zit de „coupe" van Kreymborg's beste coupeurs. Dat kost niets meer. Ziet u maar eens onderstaande prijzen: Jongenspakjes 3 iaar 2." 4.50 6.9# 9.9# toi 15.- 7 jaar 4.75 6.90 890 10 90 tot 22.- Matrozenpakjes 3 jaar 2.50 3.75 5.25 7.75 tot 18.- 7 jaar 4.25 6.5# 8.75 9.9# tot 25.- Mljnhardt's Hoesttabletten. Doos 30 ct. Mljnhardt's Keelpijntabletten, 60 en 30 ct. Bij Apoth. en Drogisten. (Adv.) hem begeleidende agenten neer, deed den deren struikelen en verdween in het dui- r. Het meest interessante is, dathyden- fden nacht te Beriyn-Halensee een inbraak de, waarby hem een niet onbelangrijke in handen viel. In verband met zjjn icht zyn twee vrouwen in hechtenis ge- Bnen. Van Kolanof zelf ontbreekt nog elk tor. Prijs per kwartaal Losse nummers ADVERTENTIËN van 16 regels 1,20 Elke regel meer 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Zondag 1 April 1928. NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK. delharnis, vm. ds. Van Ameide en 's av. aeskerk. nmelsdjjk, vm. leeskerk en 's av. ds. Van imeide. ksland, vm. leeskerk en 's av. ds. Polhuijs. •kingen, vm. dhr. Van Ieperen. issant, nm. ds. Polhuijs. Ilendam, vm. en 's av. dhr. Bouman. idereede, nam. (Doop) ds. Van der Zee. Idorp, vm. leeskerk en nm. ds. Bax. uwe Tonge, vm. leeskerk en 'sav. dhr. Van iperen. Ie Tonge, vm. ds. Bax. tgensplaat, vm dhr. Vetter en 's av. leeskerk. gstraat, nm. dhr. Vetter. Bommel, vm. ds. v. d. Zee en 's av. leeskerk. i aan 't Haringvliet, vm. ds. Polhujjsen nm. eskerk. levoetsluis, vm. ds. Timmer. w-Helvoet, vm. ds. Priester. jwenhoorn, vm. ds.de Voogd v. d.Straaten. tvoorne, vm. ds. Brinkerink. rtewaal, 'sav. ds. de Voogd v. d. Straaten. nvliet, vm. ds. Roraijn. enbroek, nm. ds. Schuurman Stekhoven. enhoorn, 'sav. ds. Bons. LUTHERSCHE KERK. evoetsluif, 'sav. ds. Schmidt. GEREFORMEERDE KERK. delharnis, vm. en 'sav. ds. Van Velzen. lendam, geen opgaaf, dorp, vm. en nam. ds. Diemer. gensplaat, vm. en 'sav. Ds. De Lange. Bommel, vm. en nm. ds. Schaafsma. la.'t Haringvliet, vm. en 's av. ds. De Graaff. evoetsluis, vm. ds. Westerhuijs. iw-Helvoet, 'sav. ds. Westerhuijs. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE, aant Haringvliet, vmn m. en 's a v. leeskerk. GEREFORMEERDE GEMEENTEN, sland, vm. en 'sav. ds. De Blois. singen, vm. en 'sav. leeskerk. DOOPSGEZINDE KERK. dorp, vm. en nm. ds. Schopenhouer. Spreekuren Dagelijks van 87, tot 10 uur voorin, en van 1 tot 27a s.ni. en volgens afspraak. Telefoon No. 236. NOG TE KOOP „Willemshof" ACHTHUIZEN. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 53) Eindelijk verscheen Hartmut. Zonder eenige verlegenheid, stralend van geluk en blijdschap, boog hij dankend voor de toehoorders, die hem thans een drank bereidden, levenslang nog niet door hem genoten. Ze waren bedwelmend, die eerste teugen uit den beker van den roem, en met dit streelend bewustzijn zag de gevierde man thans tot een zekere loge van den eersten rang op. Reeds lang had hij ontdekt, wie hier zaten. Wel is waar vond hij niet wie hij zocht Adelheid leunde achter over in haar fauteuil en hield het aangezicht achter haar uitgespreiden waaier verborgen, en hij zag niets anders dan het koel en strak gelaat van den man, die hem zoo diep had beleedigd en nu getuige was van zijn triomf. Walmoden begreep maar al te goed, hoe de flikkerende blik dier donkere oogen hem zeide „Veracht mij nu nóg, als ge durftI' 't Was op den volgenden morgen, en nog In de vroegte, toen Willibald van Eschenahgen een paar singels omwandelde, daar hij eens een kijkje van de stad wilde nemen, zooals hij bij het heen gaan tot zijn oom had gezegd. Het uitgestrekte park, dat vlak voor de poorten van de stad was aangelegd, verdiende ook waarschijnlijk wel een bezoek-, maar Willy lette weinig op de fraaie paden en perken, die op dezen somberen Novem berdag bovendien weinig aantrekkelijks hadden. Zonder rechts of links te zien, stapte hij haastig voort, sloeg blijkbaar doelloos nu dezen en dan dien weg in en merkte niet, dat hij daarbij ver scheidene malen op dezelfde plek terugkwam, 't Scheen wel, dat hij met dien stormpas een in wendige onrust wilde bekampen, en hij was dan ook maar uitgegaan om eens in de lucht en alleen te zijn. De jonge majoraatsheer maakte zichzelf diets, dat 't slechts het weerzien was van den vriend zijner jeugd, wat hem zoo van zijn stuk bracht.d Tien volle jaren had hij niets van Hartmut gehoord had hij zijn naam thuis niet eens mogen noemen, en nu zag hij hem onverwachts terug, als opkomen dichter gevierd, wel geducht veranderd in zijn uiterlijk voorkomen, maar toch als denzelfden Hartmut, met wien hij zoo dikwijls allerhande jongensstreken had uitgevoerd. Schoon onvoor bereid, had hij hem niettemin bij den eersten oog opslag herkend. Walmoden scheen pijnlijk getroffen door wat hij den vorigen avond had bijgewoond. Op den terugrit had hij zoo goed als niet gesproken, even min als zijne vrouw, die reeds in het rijtuig ver klaarde, dat de warmte in de komedie haar erge hoofdpijn had bezorgd en zich thuiskomende ter stond naar hare eigen kamer begaf. Haar man volgde haar voorbeeld, en zeide kortaf, toen hij zijn neef, die hem goedennachtwenschte, de hand toestak: „Houd je aan onze afspraak, Willibald, en praat er tegen niemand over, wie 't ook zij! Pas op, dat gij je niet verraadt, want Rojanow's naam zal dezer dagen zeker in ieders mond zijn. Het geluk is hem ook ditmaal gunstig geweest, evenals alle avonturiers." Willibald had bij dit gezegde gezwegen, maar toch gevoeld, dat 't nog iets anders was, waaraan de dichter van „Arivana" dien goeden afloop te danken had. Onder andere omstandigheden zou hij dat werk als iets ongehoords, iets onbegrijpe lijks hebben aangegaapt, zonder iets daarvan te voelen of te vatten; maar den vorigen dag was hem op een merkwaardige manier een licht opgegaan. Men kon verliefd worden, ook zonder de plech tige toestemming van wederzijdsche ouders, voog den en bloedverwanten; dit kwam niet alleen in Indië voor, maar geschiedde ook soms hier te lande. Men kon ook een overijlde belofte afleggen en deze weer breken; maar wat dan? Ja, dan kwam het noodlot, dat Hartmut zoo akelig en toch zoo prach tig had beschreven. Willy was in vollen ernst daar aan den gang, den romantischen inhoud van Ari vana in Burgsdorfsche personen en toestanden over te brengen, en het noodlot nam daarbij onmis kenbaar de wezenstrekken van mevrouw van Eschen hagen aan, die in haar toorn nóg meer verbolgen was dan een woedende priesterkaste. De jonge majora .tsheer zuchtte diep. Hij dacht aan het tweede bedrijf van het truerspel, toen uit den kring der Hindoesche meisjes, die zich naar de offerplaats begaven, een tengere gestalte te voorschijn was getreden, allerbekoorlijkst in haar witte slepende gewaden en met een bloemkrans in de donkere lokken. Hij had de oogen niet van haar kunnen afwenden, terwijl ze twee of drie maal vluchtig op het tooneel verscheenmaar dan klonk haar gezang aan den oever van de in mane schijn glinsterende rivier, dan klonk die zuivere, welluidende stem, die hem indertijd te Waldhofen al zoo had bekoord, en nu was het onheil, dat hij zich verbeeld had bekampt en vergeten te hebben, niet meer af te wenden, 't Stond reusachtig groot vóór hem, en het ergste was nog, dat hij 't niet meer als een onheil beschouwde. De onvermoeide wandelaar kwam nu al ten derde male voorbij een tempeltje, dat aan de voorzijde geopend was en in welks midden een borstbeeld stond, terwijl een bank daarachter tot zitten noo- digde. Willibald trad 't nu binnen en nam plaats, minder uit behoefte om te rusten, dan wel otn zich des te ongestoorder aan zijne overpeinzingen toe te geven. 't Was ongeveer tien uur in den voormiddag en de paden waren omstreeks dezen tijd bijna allen leeg en verlaten. Slechts een enkele wandelaar, een fraai gekleed jongman, slenterde langzaam in het park rond. Hij scheen iemand te verwach ten, daar hij met blijkbaar ongeduld nu naar de stad en dan weer naar den singel keek, die zich op eenigen afstand om het park heen slingerde. Eensklaps stapte hij echter schielijk op den tempei toe en vatte aan de achterzijde daarvan postl waar hij niet gezien kon worden, terwijl hijzelf het daar voorbij leidend pad in het oog behield. Na eenige minuten kwam van den kant der stad een jonge dame, een vlug, elegant persoon tje, in een donkeren mantel en bonten pelerune, een bonten muts op het krullende haar en een mof In de hand, waaruit een muziekrol te voor schijn kwam. Zij wilde schielijk voorbijgaan, maar liet plotseling een kreet van 'verrassing, die alles behalve verheugd klonk: „O! Graaf Westerburg!" De jonge man was voor den dag gekomen en boog. „Welk een gelukkig toeval! Hoe had ik kunnen denken, dat juffrouw Marietta Volkmar al zoo vroeg hier in het park zou wandelen!" Marietta was blijven staan en bekeek den spre ker van het hoofd tot de voetenmaar hare stem klonk half boos, half minachtend, toen zij ant woordde „Ik geloof niet aan dat toeval, mijnheer! Daar voor kruist ge te dikwijls mijn pad, schoon ik u al zoo menigmaal getoond heb, hoe onaangenaam mij uwe attenties zijn." „Ja ge zijt akelig wreed tegen mij!" zeide de graaf verwijtend, maar toch met onmiskenbare brutaliteit. „Ge wilt niet hebben dat ik u bezoek, ge versmaadt de bloemen die ik u zend, ge beant woordt niet eens mijn groet, als ik u hier of daar tegenkom. Wat heb ik u dan toch gedaan? 't Is waar, ik heb mij verstout u mijn hulde te bieden in den vorm van een parure, dien ge ook al heb teruggestuurd „Met de verklaring, dat ik van dergelijke onbe schaamdheden voor eens en voor altijd verschoond wenscht te blijven," viel het jonge meisje hier driftig in. „Ik wil niets ter wereld met u te maken hebben. Ge hebt mij hier staan opwachten, naar 't schijnt!" Wordt vervolgd. BESTE kwaliteit i oorten reepen: Turkenhaverreep m/ postz. Hazelnootmelk m/ postz. Vollemelkreep m/ postz. Heerenchocolade m/ postz. mooie vreemde postzegel! 10E JAARGANG. - N°. 44 Vragendeze rubriek betreffende, kunnen door onze abounds worden gezonden aan Br. B. J. G. te Hennepe, Diergaarde singel 96a Rotterdam. Postzegel van 7f cent voor antwoord insluiten en\ Blad vermelden. DE KUIKENGEESEL IL Wy zelf zyn vaak de ergste moordenaars. De witte diarrhe of pullorum-ziekte be gint meestal op den derden dag uit te bre ken en kuikens van 3—7 dagen zijn het gevoeligst. Toch komt de ziekte nog wel bij kuikens van 4 6 week oud voor. De kui kentjes die de eerste paar dagen prachtig gezond schenen, worden ineens lusteloos, suf; ze laten de vleugeltjes hangen en de veertjes staan ruw overeind. Ze eten niet meer en de mest is 'dun, bruin-wit (vandaar de naam witte diarrhe). Deze mest blijft kleven aan het achterstel, vormt een droge korst die vaak belet dat het kuiken nog verdere ontlasting heeft. De ademhaling is versneld, ze zitten vaak te gapen om adem, de oogen zijn vaak gesloten en de diertjes piepen angstig als men ze opjaagt. Tenslotte treedt een totale versuffing op en het diertje sterft. Dit is het typische verloop der ziekte, doch heel vaak ontbreken verschillende van deze verschijnselen en ziet men bijv.'s mor gens een heele toom kuikens gezond in de kunstmoeder. Men denkt dat alles prachtig in orde is. 's Middags gaat men vol moed weer eens kijken en jawel er liggen soms 30 doode kuikens onder de kunstmoeder, waaraan men van te voren niets gezien heeft. De rest ly kt weer heel best, men komt er den volgenden morgen by en weer vindt men een massa dooden. Zoo gaat het door totdat haast alles uitgestorven is. Lijkopening. Eigenlijk deed ik beter daar maar niet over te praten, want ik raad iedere pluimveehouder ten sterkste af ooit een dood kuiken open te maken. Men wordt er toch niets wijzer van, doch loopt het groote ge vaar handen en omgeving geducht te be smetten en zoodoende de ziekte nog veel erger te maken. Mijn eenige raad is:direct in een papiertje pakken en ter onderzoek opsturen naar de Rijksseruminrichting te Rotterdam. Maken we dan zoo'n kuikentje open, dan vinden we meestal naast long- en leveraf- wykingen een tweetal typische feiten. Ie. In de hartspier bevinden zich witte puntjes of knobbeltjes soms ter grootte van een groote speldeknop. 2e. In de buikholte vinden we een groote rest van den dooier. De dooier wordt in het ei door het kuiken opgeteerd, behalve een rest die ongeveer zoo groot is als een hazel noot. Deze dooierrest wordt op den 19e - 20e dag door de navelstreng naar binnen gezo gen en levert gedurende de eerste levensda gen het noodige voedsel voor het kuiken. Vandaar dus dat we een pasgeboren kuiken niet mogen voeren en dat we dit pas mogen doen na twee dagen. Hiertegen nu wordt enorm gezondigd en daarom vermoorden wy zelf uit onkunde duizenden kuikens. Omdat de beestjes zoo gretig overal aan pikken denken we dat ze honger hebben, we gaan ze wat voeren en dan begint de misère. De buikholte zit vol dooier en de darmen, maag en longen worden daardoor als het ware samengeperst. Als we nu een paar dagen het kuiken niet voeren, dan wordt snel deze dooierrest opgeteerd, dan komt er plaats voor voedsel in de ingewanden en dan mogen we het kuiken gaan voeren. Voeren we te vroeg dan wordt de dooier-: rest niet opgeteerd, zij gaat in ontbinding over, het kuikentje verzwakt en valt als slachtoffer van de minste of geringste be smetting. Verder zien we dat bij besmette kuikens de dooier ook slecht verteerd wordt en in de buikholte blijft liggen als een groote knikker. Als men dan zoo'n kuikentje opent, dan biykt de dooierrest vol met smetstof te zitten. Zooals gezegd, in het meerendeel der ge vallen zijn ook de longen aangedaan. Dit is zeer belangryk, want volgens de allerlaatste onderzoekingen, biyken gezonde kuikens door besmette ademhalingslucht besmet te kun nen worden. Wijze van Besmetting. Neem aan van een broedsel van 100 kuikens kwam één uit een besmet ei. Wat gebeurt er nu? Doorgaans krijgt het besmette kuiken op den derden dag diarrhe en wordt ziek. Direct komen andere kuikens er op af, pikken aan de natte veertjes of op den grond waar smet stof gevallen is en besmetten zich op die manier. Ook wordt het drinkwater al heel gauw besmet en zoo gaat dus de besmetting steeds sneller. De besmetting door de longen kan al in de broedmachine zelf optreden. In deze vochtige, warme, donkere atmosfeer is het feiteiyk een eldorado voor allerlei bacteriën, die daar dan ook welig tieren. Wordt nu deze lucht besmet dan kunnen alle kuikens die uitkomen, opeens besmet worden. Dit zal vooral in machines ^met sterke luchtcir- culatie het geval zijn en in heet water ma chines, die heel weinig luchttrek hebben veel minder. Hoe het dus ook zty, een besmet broedei in een heele machine is voldoende om een heel broedsel te besmetten. Laten we nu nog even bij deze zieke kuikens blijven en ons afvragen, wat is er aan te doen Dan moet ik jammer genoeg vandaag nog ronduit bekennen: niets. We kunnen de zieke kuikens niet genezen. Wel heb ik proeven genomen die er op wijzen, dat met het inspuiten van serum wat te bereiken is, doch dit raad ik om verschil lende redenen niet altyd direct aan. Myn raad op vandaag is dan ook:Zoodra de ziekte geconstateerd is, begin dan met alle zieke kuikens direct te vernietigen en alles grondig te ontsmetten. (Vooral ook uw eigen handen en klompen en schoenen). SpFOCtdl komen vroeg in het voorjaar, koop tijdig een pot Sprutol. Bij alle Drogisten. (Adv.) SCHUTTEVAEK IN MARGATE. MARGATA, 31 Maart.Ten gevolge van den storm is de „Schuttevaer" hier met avery binnengeloopen. DRIE KWART WATER, ÉÉN KWART MELK. Acht honderd gulden boete geëischt. MIDDELBURG. De officier van Justitie eischte bevestiging van het vonnis van den kantonrechter te Middelburg, waarbij de melkveehouder J., alhier, wegens het ver- valschen van melk met resp. 70 h 80 wa ter, werd veroordeeld tot 800 boete of twee maanden hechtenis. GEHEIMZINNIGE BRANDSTICHTING. RIJSSEN, (O.) 31 Maart. In het huis van den bakker J. G. alhier brak gistermiddag op geheimzinnige wijze een binnenbrand uit. Het vuur werd .door de bewoners gedoofd. Even geheimzinnig ontstond direct daarop weer brand, achtereenvolgens op den zolder, in de bakkerij, de bergplaats, de bedden en een kleer kast. Het telkens op een andere plaats ont dekken van nieuw vuur maakte de aanwe zigheid der bewoners op verschillende punten tegelijk noodzakelijk, zoodat de buren te hulp werden geroepen, waardoor een groote brand kon worden voorkomen. De brand is gesticht met lucifers. Aanvankelijk werd van deze klaarbiykeiyk geheimzinnige brandstichting een knecht ver dacht, die wegens wangedrag dienzelfden mor gen was ontslagen. Later in den avond heeft de politie de 19-jarige dienstbode gearresteerd, die inmiddels heeft bekend den brand te heb ben gesticht. Zy verklaarde, met den knecht in onmin te leven en meende in deze ge heimzinnige „brandstichting het middel te hebben gevonden, tegen den knecht een ernstige verdenking op te wekken. Het meisje is hedenmorgen ter beschikking van den officier van justitie te Almelo gesteld. ZIJN COLLEGA MET EEN MES GESTOKEN. LEEUWARDEN, 30 Maart. - Terwyi gistermorgen de 30-jarige werkman Age Atema in de werkplaats van de firma Bolte en Gorter, ijzerhandel aan de Westerkade, bezig was met het knippen van vlechtwerk, sprong zpn collega, de 33-jarige J.L. onver hoeds op hem toe en stak hem met een mes in de rechterzyde. De dader vluchtte, doch werd gegrepen. De getroffene werd zwaar gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Naar wij vernemen, bestaat er geen direct levens gevaar. Gebleken is, dat beide mannen nooit verschil van meening hebben gehad; kort te voren hadden ze nog een groet gewisseld. DOOR ZIJN BROEDER TERMOORD? DOETINCHEM, 30 Maart. - In het begin dezer week werd eenige meters over de grens het ïyk gevonden van zekeren B. uit Gendringen. Werd aanvankeiyk gemeend, dat men hier te doen had met een geval van misbruik van sterken drank met doode- 1 ij ken afloop, een nader onderzoek heeft thans uitgemaakt, dat het 67-jarig slachtoffer na een vechtpartij vermoedelyk is vermoord- door zyn 43-jarigen broeder. Deze is thans gearresteerd. Er bestaat ernstige verdenking tegen hem. Onder het in de sloot gevonden ïyk werd de pet van den broer gevonden. Cok heeft deze om nog onbekende redeneD een zyner klompen verbrand. Het staat vast, dat de beide broers, toen zij het laatst by elkaar waren, hooggaande ruzie hadden, ter- wyi Zondagnacht de jongste alleen is thuis gekomen met slechts een klomp aan den voet. Zoowel de Duitsche als de Hollandsche INGEZONDEN MEDEDEELING. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel, Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis.

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1