HEERENBAAI PA ARS'MERK WOENSDAG 14 MAART 1928 Gemengd Nieuws, van 50 cl\ per V2 pond Tandarts BUIJS lm voordeelig te koop DWAALLICHTEN eiMBODM'S |9fANOL Prijs per kwartaalf I, Losse nummers 0,076 Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het werdt uitgegeven door de N,V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. Ho. 15 Voerstraat Hiddelharnis. m hescner" u vervalschmg Bij Apoth-en Drogisten Prijs 75,40 en %5ct. I wendselen gelden trachtte in te zamelen ten eigen bate. Het bleek een goede bekende van de justitie te zijn. Hij is naar het huis van bewaring te Rotterdam overgebracht. ,.V o c pui 10F JAARGANG. - N°. 38 Het vermiste Hongaarsche meisje. Bjj het huisvestingcomité te Leiden is be richt gekomen, dat het vermiste Hongaar- jsche meisje in Boedapest is teruggevonden. |Het kind, dat nog alleen Nederlandsch sprak, iweigerde bij aankomst haar naam op te geven en de vader, die aan den trein was 'om het af te halen, herkende het kind niet meer. 0 ERNSTIGE RAMP TE KOEDOES. Vuurwerkfabriek in de lucht gevlogen. SEMARANG, 6 Maart. De vuurwerk- te Koedoes is in de lucht gevlogen j)Dgeveer honderd huizen in hetChineesche :amp zijn verwoest, evenals de woning van I jen controleur bp het Binnenlandsch Bestuur, fot dusver ztjo twintig lijken gevonden en ïijftig gewonden weggehaald. Vele gewonden I Roeten nog onder de puinhoopen liggen. I :even geneesheeren zijn naar Koedoes ver- j ;okken. De veldpolitie en vrijwilligers zijn sgonnen met het opruimingswerk en het grvoeren van de gewonden. De politie, het bestuur en de gezondheids- ensten uit den geheelen omtrek verleenen tip. De verwoesting strekt zich over een loot gebied uit. Honderd jaar terug werden de eerste stoommachines ingevoerd in de bedryven en die nieuwigheden werden door de arbeiders vijandig begroet. Ze voorzagen groote werk loosheid voor de toekomst en hier en daar ging de onrustige menigte tot vernieling der machines over. Om die daad van willekeur zeker niet goed te praten werden onze voorouders later bekrompen geheeten, waut hun bere kening leek naar niets. De machines im mers zouden de productie vereenvoudigen en goedkooper maken, waardoor een groot er consumptie verkregen werd En die grootere consumptie zou weer meer werk geven... De theorie is mooi, maar er zyn grenzen. Die eerste machines werden bediend door misschien 2 of 3 man, maar nieuwe vin dingen maakten, dat slechts één man benoo- digd was. De evolutie ging voort. Moderner machines deden het werk van 2, 8, 5 of 10 der vroegere modellen. En nóg schrijden we voort op dien weg en 'tis duidelijk, dat de consumptie niet in dezelfde mate kan wor den vergroot. Vandaar welvaart ter eenre, maar armoe en werkloosheid ter andere zijde, waar de groote massa staat. Natuurlyk, de vooruitgang is niet te stui ten; het eigenbelang drijft de ondernemers er toe om naar nieuwe en voordeeliger machines te zoeken. Wie een bestaan wil hebben, hetzij hij fabrikant is of werkman, hp moet naar voren dringen, links en rechts wringend met de ellebogen tusschen de velen, die... overcompleet zijn. Is de wereld dus overbevolkt? Moet er naar geboortebeperking worden gestreefd? Onzin! Geboortebeperking zou - afgezien nog van de moreele bezwaren er tegen niets bewerken, want de zaken staan nu eenmaal zóó, dat met de moderne hulpmid delen ééa mensch in alle behoeften van twee menschen kan voorzien en dus is de tweede mensch overcompleet. Maar als de bevolking der wereld de helft kleiner zou zijn, dan nog was elke tweede mensch te veel. vereischt tusschen allen, die bp productie en consumptie belang hebben. Nu snellen we vooruit, wringend met de ellebogen tusschen de massa, neerdrukkend en vertrappend de armen en zwakkeren. We moeten leeren vooruit te gaan, arm in arm met elkaar, als hetnoodigis.,met ingehouden pas. Werken we daartoe mee, ieder in eigen bedrijf of in eigen kring, door alvorens technische vereenvoudigingen in te voeren, rekening te houden met belangen, die niet uitsluitend de onze zijn. Ingezonden Mededeeling. De Gezondheidscommissie. Dezer dagen is het jaarverslag van de Gezondheidscommissie van Goeree en Over- flakkee oyer 1927 weer in haar gewoon formaat verschenen. Zooals gewoonlijk ont vingen wij dit nu weer en putten enkele gegevens daaruit voor onze lezers. Vooral de statistiek, vervat in dat verslag, geeft meermalen aardige kijkjes op het wel en wee van onze bevolking. Wat de personen betreft, die zitting heb ben in deze Commissie, is er geen wijziging voorgekomen. De Heeren De Later en Hö3sen zijn, zooals we in den loop van het vorig jaar reeds hebben medegedeeld, weer voor 5 jaren herbenoemd, zoo ook de ijverige secretaris. Elke maand van het jaar 1927, behalve Augustus en December, is de Com missie in vergadering bijeen geweest. De rekening over 1927 sluit met een voordeelig saldo van ƒ115,16, terwijl de bijdragen der gemeenten over dat jaar i cent minder per inwoner hebben bedragen dan over 1926, zoodat we daaruit mogen be sluiten dat de huishouding der Gezondheids commissie goedkooper gaat worden. Op pagina 8 van het verslag vinden wij een statistiek van het sterftecijfer onzer bewoners. In totaal zpn gedurende 1927 278 menschen overleden. Procentsgewpze telt Sommelsdijk het hoogste aantal sterf gevallen. Niet minder dan 45 sterfgevalier kwamen alleen te Sommelsdijk voor, of pei 1000 inwoners 12 05, hetwelk zeer hoog is te noemen. Het minste aantal had Goede reede, daar was het percentage per 1000 slechts 2.96. De gegeven statistiek begint bij 1908 en sindsdien heeft geen enkele ge meente een zoo laag sterftecijfer gegeven. Slechts 4 gevallen in een geheel jaar is toch zeer zeker buitengewoon gunstig te noemen. 'Ook Stellendam heeft sinds 1914 een niet zoo laag sterftecijfer vertoond. Het sterfte cijfer over alle gemeenten bedroeg 8 75, dat het laagste is sinds de laatste 20 jaar. Wanneer we den staat zoo bezien, zien we gelukkig een geleidelijke daliDg. Het aantal levenloos aangegeven kinderen was dit jaar hooger dan de voorgaande drie jaren. De gemeente Herkingen toonde zich in dezen staat zeer gunstig. Sinds 1 Januari 1919 zijn te Herkingen slechts 2 levenlooze kinderen aangegeven, terwijl Ouddorp er over datzelfde tijdvak 37 had te boeken. In procenten tot de bevolking staan deze cijfers ongeveer als 9 tot 37. Het aantal sterfgevallen van kinderen beneden den leeftijd van 1 jaar loopt sterk terug en zelfs ook in de na-oorlogsche jaren. Wij laten hiervan de samenvatting van alle gemeenten ter verduidelijking volgen: vanaf 1 Januari 1915 tot en met 1927 bedroeg het aantal gevallen resp. 55, 51, 56, 68, 68, Uw pijp stoppen meteen, DEHeerenbaai die in kwaliteit minstens getij/cis aan andere duurdere mer/centabak, Probeert JtL maar&ens De schoonmaak. jHeer des huizes tot de dienstbode, dfe de ng boenende, kwistig met leidingwater om ringt: „Meisje, je moet je niet verbeelden, k je het begrip zondvloed met een voorbeeld lioeft op te helderen." En of. ie Dienstmeisje: „En bevalt het je goed in -nieuwe dienst?" Dienstmeisje: „Dat zou ik denken, 't is I k tegenover de kazerne." 10 ld. per pond -20ct. perons -10ct. perV20ns N.V. DOUWE EGBERTS TABAKSFABRIEKEN OPGERICHT 1753 ^D'E Heèren-Baai is dus thans verkrijgbaar in prijzen^, van50ct.tot f.l.25perV2 65, 55, 45, 31, 40, 39, 25 en 23. Het ge boortecijfer is over alle gemeenten tezamen dok dalende. Oude Tonge had over 1927 een zeer hoog geboortecijfer, terwijl Goedereede een sterke daling aangeeft; in 1922 4-7, 1923 82, 1924 33, 1925 29, 1926 32 en 1927 slechts 26. Yerder vindt men in het verslag een opgave van het werk der Commissie als adviseerend lichaam, wat in den loop van het jaar steeds regelmatig in onze raads- vers)ag8n is gepubliceerd. By de opgave van besmettelijke ziekten vallen 88 gevallen van Roodvonk te ver melden en 12 van Diphtherie, waarvan 5 in Ouddorp en 7 te Sommelsdtjk. mooier wordt de tuin. De knoppen ontluiken tot bloemen en bladeren en de naakte aarde begint zich weder te tooien met haar voor jaarskleed van teere groene tinten. Uit alles blpt,,dat het voorjaar met rassche schreden nadert. Rozen planten in het voorjaar. Wil men nu nog rozen planten, dan moet men wat meer voorzorgen nemen, dan bij een herfst- planting. Het gevaar voor uitdroging der wortels is nu veel grooter dan in November. Zoodra als de rozestruiken zijn ontvangen, worden ze geheel of gedeeltelijk ingekuild, of direct in de hiervoor gegraven gaten ge plant. Deze gaten moeten behoorlijk diep zijn en de grond.goed losgewoeld en vochtig. Het verdient aanbeveling gelijktijdig bij dit loswoelen meteen wat Thomas slakkenrneel en beendermeel door den grond te mengen. Het snoeien van rozen. Hoe eenvoudig dit snoeien van rozen ook is, toch worden er heel wat goede rozestruiken door onoor- is Zaterdag 10 Maart AFWEZIG ROZEN. G1ERVATEN 800 Liter inhoud f 27,Zwaar vertinde ROOM- TONNEN 40 Liter f 7,50 p. stuk. RADIO-TOESTELLEN geheel compleet van de nieuwste vinding, prijs slechts f 180.-, alles inbegrepen, bij 32 J. HOLLEMAN, Zuidzijde, Den Bommel Hoe meer het voorjaar nadert, des te Nadat het ontbijt was genuttigd, werd de jacht thans met vernieuwden ijver, op groot wild her val. Maar na den middag kwam er verandering in het tot hiertoe zoo heldere weer; de hemel betrok allengs geheel, 't bleef wann, zelfs zoel in de lucht en in het westen pakten grauwe wolk gevaarten samen, 't Liet zich aanzien dat er een dier late onweeren opkwam, die in dit jaargetijde soms boven het „bosch" losbarstten. De hertogin had zich met eenige heeren en da mes op een hoogte geposteerd, die het beste uit zicht scheen te bieden; maar weldra nam de jacht een andere, ongedachte richting en maakten de toeschouwers zich gereed om van standplaats te veranderen. Hierbij had mevrouw van Walmoden een klein ongeval; op eens brak de buikriem van haar paard en alleen de tegenwoordigheid van gest, waarmede zij uit den stijgbeugel op denr grond sprong, behoedde haar voor vallen. De rit kon wel is waar niet voortgezet worden, want al had een van de bedienden haar ook zijn paard kunnen afstaan, zoo was er toch geen ander dames zadel te krijgen. Zij moest zich dus getroosten om achter te blijven en wilde te voet naar Bucheneck gaan, waarheen het paard door een van de knechts zou gebracht worden. Adelheid had den man vooruit laten gaan en toefde nog op de hoogte, waar 't nu stil en eenzaam was. 't Scheen wel, dat het ongeval haar niet on welkom was geweest, daar 't haar van de nood zakelijkheid onthief om de jacht ten einde toe bij te wonen, 't Is altijd een verademing, als men het masker kan laten vallen, dat iedereen misleidt, en weer frissche lucht kan scheppen in de eenzaam heid al is 't alleen maar om te voelen, hoe zwaar dat masker ons gedrukt heeft. Waar was de koele, fiere rust gebleven, waar mede de jonge vrouw voor eenige maanden aan de hand van haar echtgenoot haar nieuw leven was begonnen? Thans, nu zij wist dat niemand haar gadesloeg, kon men duidelijk zien, dat zij een ander mensch was geworden. De uitdrukking van wilskracht op haar gelaat, die onwillekeurig aan haar vader deed denken, was nog toegenomen, maar dit had ook nog een anderen, een smarte- lijken trek gekregen, die van zwijgend leed, van geheimen angst getuigde. Hare blauwe oogen had den hunne kalmte en koelheid verloren; ook daar in lag een wereld van strijd en leed, en ze liet het blonde hoofd op de borst zinken, als onder een zwaren last gebogen. En toch voelde Adelheid zich verlicht bij de gedachte, dat deze dag de laatste was, dien zij op Furstenstein zou doorbrengen. Den volgenden dag op dat zelfde uur was ze al ver weg, misschien bood de afstand redding voor die geheimzinnige macht, waartegen zij nu reeds verscheidene weken zoo angstig en zoo rusteloos streed misschien zou 't beter worden, als zij niet dag op dag die oogen zag en die stem hoorde. Als zij dien toover- cirkel ontvlood, moest ook de bekoring wijken, en nu kon ze dien eindelijk ontvluchten God dank! Het gedruisch van de jacht verwijderde zich al meer en meer en verstomde eindelijk geheel; maar in het bosch, dat den berg bedekte, lieten zich thans voetstappen vernemen, die de jonge vrouw waarschuwden, dat zij niet langer alleen was. Zij wilde heengaan, maar op hetzelfde oogen- blik, dat zij zich omkeerde, kwam er iemand uit het geboomte te voorschijn en stond Hartmut Rojanow tegeover haar. Wordt vervolgd. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde ultgare van D. BOLLE.) I Prinses Sophie was met hare hofdame en de meer bejaarde dames per rijtuig naat Bucheneck gegaan èn trachtte nu in de eerste plaats beslag te leggen op haar doorluchtige neef. Maar dezen bleek een ongeloofelijk talent te bezitten om zich aan hare vervolging te onttrekken. Men zag hem overal, behalve in de nabijheid zijner vorstelijke tante, totdat, deze eindelijk het geduld verloor en een van de heeren beval vorst Adelsberg bij haar te brengen. Aan dit bevel moest Egon nu natuur lijk voldoen, maar hij was voorzichtig genoeg zijn „bliksemafleider" mede te nemen: Ronajow liep naast hem, toen hij voor de prinses verscheen. „Zoo, Egon, krijgt men je eindelijk eens te zien!" luidde het allesbehalve vriendelijke ontvangst. „Ge schijnt 't vandaag al bijzonder druk te hebben! „Hoe druk ook steeds ben ik bereid mijne allergenadigste tante van dienst te zijn," ant woordde Egon; maar zijne beminnelijkheid baatte hem niets en de prinses zag hem van boven tot onderen met een vernietigenden blik aan. „In zoover de ridderdienst bij mevrouw van Walmoden je althans den tijd daartoe laatl Ze r.GinBORri-5 [Ï1TANOI |KLCEFPA5Tft-,

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1