UK. Stoomwasscherij Boerenleenbank nd Nieuwe Tonge. )orwaarts. W. L. D. VAN EESTEREN. lingen. ARDEN AND „VOORNE& PUTTEN" Nieuw-Helvoet. Franco verzending door geheel Flakkee. M. SPOON Az. Middelharnis-Sommelsdijk JOPPE Cz. te Sommelsdijk WOENSDAG 29 FEBRUARI 1928 DWAALLICHTEN. Aardap- tafel, 4 verder ien, ten ezee, te vschuur MAN. 3, des nvee en i 't Ha- aldaar. REN. legers te bepalen ibben op es mor- REN. IT 1928, ershoek enaamd ton, en op erf- dorp be- enaamd n. ERG. voorm. te Oude van3 diverse dschap- 3laghooi e Oude jen heer 1LEN. es mor- 'aarden, appen te Achter- Hendrik REN. namid- te Stel- middags slissant; Op Woensdag 29 Februari 1928, des namid dags 2 uur, aan het tramstation te Dirksland Op Donderdag 1 Maart 1928, des namiddags 2 uur, aan de kaai te Oude Tonge; Op Vrijdag 2 Maart 1928, des voorm. 10 uur aan de Kaai te Battenoord; Op Vrijdag 2 Maart 1928, des namiddags 2 uur, aan de Kaai te Herkingen van nieuw Timmerhout en Sloophout. Deurwaarder GROENENDIJK. Op WOENSDAG 7 MAART 1928, 's voorm. 10 uur te Dirksland aan den Westdijkop de Hofstede en ten verzoeke van den heer G. L. Warnaer Jzn Verkooping van tien paarden (waarvan 9 stamboekpaarden), 3 varkens, landbouwgereedschappen enz. Op DONDERDAGEN 8 en 15 MAART 1928, 's avonds 7 uur te Den Bommel in Café Van der Plaat; Verkooping van 0.98 30H.A. (2 Gem. 42 R.V.M.) Bouwland in den Pol der De Tille. Dadelijk te aanvaarden, ten verzoeke van den heer J. Minkenberg. Notaris VAN DER SLUYS. 's-HERTOGENBOSCH, 22 Febr. - Gister middag ongeveer 5 uur is op het St. Pieters plein een vechtpartij ontstaan tusschen dorpe lingen uit de omgeving van de Maaskamp. Een agent, die daar surveilleerde, werd door burgers gewaarschuwd. Toen hij ter plaatse verscheen, stormden de vechtenden onmiddel lijk gezamenlijk op hem af. De agent moest van zjjn sabel gebruik maken. Enkele Bos schenaren uit de zeer vele toeschouwers trok ken partij voor hem en slaagden er in den aangevallene een oogenblik te ontzetten, zoo dat de agent gelegenheid kreeg om op zijn alarmfluit te blazen. Intusschen was ook het hoofdbureau van politie gewaarschuwd en aanstonds kwam een groep agenten per fiets te hulp. Met getrokken sabel werd het terrein ontruimd. De voornaamste belhamelszijn gearresteerd. Enfant terrible. Pa (tot een op bezoek zijnd vriend): „Wat kosten die vrouwen toch een geld! Daar komt weer een rekening van de naaister dat is nu al de derde maal in deze maand. Zoontje: „Ja pa, maar het is telekens de zelfde." 13 14 15 14 16 80 1922 1923 1924 1925 1926 1927 17 14 15 16 16 17 95 ikpannen, Marme- mazatels, Kan epuien, Porte jetimmerdeRaam- 3te partij Binten, irooten, 6 stuks ïd-en Vloertegels. rcken. Oud Eiken- rs, ijzeren Hekken prijs op van de hout, voor Uw te ORANJE, Linker ;rsberg, naast de 161. Te bereiken 6. 5 min. gaans ig 7 Maart ags 10 uur LAND p de Hof- e van den Heer n. van: <oekpaarden), "3\NDB0UW- PEN ENZ. igen S en 15 avonds 7 uur >MMEL PLAAT, van: ern. 42 R.V.M) De Tille. len, ten verzoeke -JKENBERG. ik DER SLUYS. EERT IN NIEUW-HELVOET. Beslist verkrijgbaar bij t P. Wielhouwei; Mlddclharnis; N. J. Boer, SommclsdljK, Zsaijer-Teepe, Dirksland; C. de Moolj, Ouddorp; v. d. Maden, Oude Tonge, W. Bout, Btieile; A. v. d. Heuvel, Helle- voetsluis. De bank leent gelden aan leden tegen 4.6 'sjaars. Zij neemt gelden op tegen 3,84 °/0'sjaars,ook van niet-ieden. Voorschotten kunnen dagelijks aangevraagd worden bij een der leden van het Bestuur. Gelegenheid tot inbrengen en terugbetaling van gelden eiken Maan dagavond en Vrijdagavond van 6-—8 uur ten huize van den kassier Prijs per kwartaalf I, Losse nummers 0,07B Advertentiën v. 1—6 regel» 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. cssaaaassus i Oit blad verschijnt lederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het werdt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Vesrstraat Middelharnis. 106 JAARGANG. - N°. 34 De Radio-belasting. Nederland heeft zich een vooraanstaande plaats weten te veroveren op radio-gebied. Niet alleen heeft het in den laatsten tijd de geheele wereld doen spreken in de let terlijke beteekenis van het woord van de vorderingen, welke Philips heeft weten te bereiken, waardoor in vijf minuten tijds alle de v\jf werelddelen achtereenvolgens wor den toegesproken. Ook in het eigen land heeft de omroep in nationalen zin opbouwend werk verricht, en de gezamenlijke luisteraars hebben op organisatie-gebied heel wat tot stand gebracht. Zy hebben daarbij in den aanvang men mag zeggengelukkig weinig belangstelling ondervonden van offl- cieele zijde, en zij zijn er wèl bij gevaren. Totdat op een kwaden, dag ook de politiek aan den radio-omroep aandacht begon te schenken en haar grijpvingers naar dit pro paganda-middel ging uitstrekken. De gevolgen zijn voor onzen radio-omroep beschamend en voor de luisteraars vernede rend. De belangstelling van Regeeringswege openbaarde zich in den vorm van een ont- werp-Radiowet, waarbij voorgesteld wordt, van de luisteraars een belasting te heffen van ten hoogste 10,— 's jaars. Een be lasting, welker opbrengst voor een deel ten goede moet komen aan de vereenigingtn van luisteraars, die echter nadrukkelijk hebben verklaard, aan deze belasting geen behoefte te hebben, daar zij wortelen in de genegen heid van haar leden en daardoor een vol doend zelfstandig bestaan hebben om het zonder Overheidssteun te kunnen stellen. Met één uitzondering echter: de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs, de z.g. V.A.R.A., die voor den Zaterdagavond beslag op den omroep heeft gelegd. Gelukkig mag het daarom genoemd wor den, dat uitsluitend ter wille van de V.A.R A. deze belasting ons niet wordt opgelegd. Thans is de tijd om te wachten, met luistervink te worden, bij welke corporatie dan ook, om. Zend nu gerust Uwe bijdrage aan de omroep- vereeniging van Uwe gezindheid, want de fiscus zal U niet meer daarom komen vragen. Laat elke luisteraar luistervink zijn en daardoor het particulier streven hoog houden, Laat Uw meest aanhankelijke omroep zich niet moeten schamen in de toekomst over hare houding tydens de behandeling van het ontwerp Radio wetje, dat nu van de baan is. Landbouw. VHS- EN BIETENZAAD ONTSMETTING. Droge ontsmetting yoor vlaszaad. Natte ontsmetting b\j bietenzaad te verkiezen, daar z\j sterker wordt. Noodzakelijke behandeling van alle zaad. WAGENINGEN, 20 Febr. - Het weg- vallen van jonge vlas-plantjes ten gevolge van Botrytis- of Gloeosporium aantasting kan door ontsmetting van het zaad met een der hieronder genoemde droogontsmetters tot een zeer gering percentage teruggebracht worden. Goed werkende en in ons land verkrijgbare middelen zijn abavit b, tutan en uspulun droogontsmetter. Van deze middelen wordt per 100 K G. zaad 260 k 300 gram gebruikt. Een eerste vereischte is, dat de ontsmet- tingsstof goed over het zaad wordt verdeeld. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 43) „Waarom? Voor een gezegde, dat ik met be wijzen kan staven? Zwijg van zulke dwaasheden, waarmee ik mij toch niet zou inlaten! 't Was uwe moeder en ze is dood. Wij zullen dus hierover verder zwijgen. Alleen zou ik u nog willen vragen, of ge ook na dit gesprek plan hebt, om hier te blijven en in de kringen te verkeeren, die vorst Adeisberg voor u ontsluit?" Hartmut was doodsbleek geworden bij de toe speling op de troevele bronnen, waaruit de midde len zijner moeder gevloeid zouden zijn en de ont zetting, waarmede hij den spreker met strakken blik aanstaarde, verried, dat hij inderdaad on kundig van alles was. Bij de laatste vraag kreeg hij echter zijne bezinning terug. Met vlammen schietende oogen zag hij zijn tegenstander aan en vermetele vastberadenheid sprak uit zijn stem, toen hij antwoordde: „Ja, mijnheer van Walmoden Ik blijf l" De gezant scheen zulk een driestheid niet ver wacht te hebben; blijkbaar had hij zich de zaak gemakkelijker voorgesteld. Hij behield evenwel zijne bedaardheid. Dit geschiedt het best in hiervoor in den han del gebrachte droogontsmettingsapparaten. Men kkn zich echter ook op de volgende w(jze behelpen. In een ton brengt men op gelijken afstand 3 of 4 lijsten aan, die al naar gelang van de grootte van de ton hooger of lager worden gemaakt. Men vult het vat voor ongeveer 1/3 gedeelte met lijnzaad en voegt dan de benoodigde hoeveelheid ont- smettingssfcof er bij. Na sluiting van het vat, dat zeer secuur moet geschieden, wordt dit gerold. Men kan de ton ook monteeren op een as en dus laten werken op de w(jze van een karnton. Omscheppen van het zaad met het ont smettingsmiddel is beslist te ontraden. Niet alleen is de menging onvoldoende, maar de kans op verstuiven en daardoor op inademen, waardoor vergiftiging kan optreden, is dan zeer groot. Ook al werkt men met een ge sloten apparaat, is het toch noodzakelijk de noodige voorzorgsmaatregelen, bestaande in het houden van een doek voor den mond, te nemen om inademen te voorkomen. Om stuiven tijdens het zaaien zooveel mogeljjk te verminderen, doet men goed, het zaad eenigen tyd van te voren pl.m. 14 dagen te ontsmetten. De aandacht wordt er nog op gevestigd, dat het aanbeveling verdient om van ontsmet zaad, mits de kiemkracht goed is, iets minder uit te zaaien, daar anders de stand te dicht wordt, met als gevolg gemakkelijk legeren en later weer aantasting door Botrytis. Bietenbrand, waaronder verstaan wordt het zwart worden der jonge plantjes aan den voet die daardoor kunnen wegvallen, kan door meerdere schimmels veroorzaakt wor den. De schimmel Phoma betae, die in de meeste gevallen de hoofdoorzaak is van het wegvallen, gaat met het zaad over en kan door ontsmetting bestreden worden; tegen de in den grond overblijvende en van daar uit de plantjes aantastende schimmels helpt zaadontsmetting natuurlijk niet. Het kan dus wel eens voorkomen dat, niettegenstaande het zaad ontsmet is, de opkomst te wenschen overlaat of dat er toch nog vele plantjes uitvallen. Op grond echter van de resultaten, die met de ontsmetting, zoowel van suiker bieten- als man gel wortelzaad in de laatste jaren bereikt zijn, raden we aan al het bieten zaad te ontsmetten. Men zaaie dus uitsluitend ontsmet suiker bieten- of mangelwortelzaad uit! Yan de tot nog toe door ons beproefde middelen komen in de eerste plaats in aan merking germisan en uspulun universal, vroeger tillaqtin. Het zaad wordt gedurende 2 uur ondergedompeld in een procents oplossing 1/2 K.G. ontsmettingsstof op 100 L. water of 4 uur in 1/4 procents op lossing 114 K.G ontsmettingsstof op 100 L. water. Per K.G. zaad heeft men ongeveer 3—4 L. van de oplossing noodig. Dezelfde oplossing kan meerdere malen achtereen worden gebruikt, mits voortdurend maar zooveel nieuwe oplossing wordt toegevoegd als door het zaad wordt weggenomen. Er kan gerekend worden dat 1 K G. zaad on geveer 800 cc 1 L. oplossing wegneemt. Óp deze wjjze werkend, worden de ont- smettingskosten gering. Men zal echter goed doen iederen dag een geheel nieuwe oplos sing te maken. Om het zaad spoedig en goed met de „Wel zoo! Wilt ge blijven! Nu, ge zijt gewoon een gewaagd spel te spelen en ge schijnt dit ook hier Sst, daar is iemand! Denk er nog eens goed over na misschien komt ge wel tot beter inzicht!" Schielijk trad hij de aangrenzende zaal binnen, waar de opperhoutvester hem tegemoet kwam. „Waar zit ge toch, Herbert?" vroeg deze, hem in het oog krijgende. „Ik heb overal naar je rond gekeken." „Ik wilde mijn vrouw gaan halen „Die is al met de anderen in de eetzaal en gij wordt ook al gemist. Kom, 't is tijd dat we iets te eten krijgen." Hiermede nam mijnheer van Schönau, evenals altijd goed geluimd, zijn zwager onder den arm en verwijderde zich met hem. Hartmut stond nog op dezelfde plaats, maar hij hijgde naar den adem. Zijne opgewondenheid dreigde hem te doen stikken; schaamte, haat en verontwaardiging streden om de overhand in zijn gemoed. De toespeling van Walmoden had hem geweldig getroffen, ofschoon hij deze maar half begreep. Zij scheurde den sluier vaneen, waarmede hij de waarheid half onbewust, half met voordracht voor zichzelf verheelde. Hij had inderdaad ge meend, dat een deel van hun vermogen gered was en zijne moeder en hem in staat stelde op dien weelderigen voet te leven; maar 't was niet de eenige maal geweest, dat hij niet had willen zien, wat hij toch had moeten zien. Toen de hand zijner moeder hem zoo plotseling aan de vaderlijke tucht ontrukte en de onbeperkste vrijheid tegemoetvoerde, toen hij de strenge ver plichtingen, waaraan hij onderworpen was, met een leven vol bedwelmende genietingen verwisselde vloeistof in aanraking te brengen verdient los storten van het zaad in de vloeistof en daarna herhaaldelijk omroeren de voorkeur boven behandeling in zakken. Na de be handeling wordt het zaad zoo dun mogelijk uitgespreid. Yaak omzetten bevordert snelle droging. Niet geheel teruggedroogd zaad mag, met het oog op verbroeiing, niet opgezakt blijven staan. By het zaaien dienter rekening mede gehouden te worden, dat het zaad door vochtopname is uitgezet. De ontsmettende werking van de droog- ontsmettingsmiddelen is minder dan die der middelen, die in oplossing worden aange wend en vandaar dan ook, dat wij aan de natte ontsmetting hoewel hieraan het be zwaar van het terugdrogen van het zaad verbonden is, beslist de voorkeur geven. Nadere inlichtingen worden gaarne gratis verstrekt door den plaotenziektenkiindigen dianst te> Wageningen en door de bij dien dienst werkzame ambtenaren. AARDAPPEL YERGELIJKINGSPROEYEN „Parnassia" en Robijn op den voorgrond. VLACHTWEDDE, 21 Febr. In Wester- wolde zijn op proefvelden bekende oudere aardappel variëteit en vergeleken met eenige nieuwe soorten. De proeven stonden onder contrölevan den rykslandbouwconsulentKok te Veendam. Aan de opbrengstcijfers kan in verband met het slechte weder in den zomer van 1927 weinig waarde worden gehecht. Overigens worden de gunstigste resultaten verkregen met Parnassia-gewicht 423 a425enRoby'n- gewicht 430 k 434. Kweeker van de Parnassia is de heer Von Kameke te Streckenthin (Duitschland). Dit ras is witvleezig, ont wikkelt zich, zooals uit in 1925 te Stads kanaal genomen proeven is bewezen, goed en vroeg, geeft een rijke, doch niet zeer stevige loofontwikkeling; bloeit rijk, is vrij laat rijp, geeft geen bijzonder rijke opbrengst; de knollen zjjn groot van stuk, rond en ovaal met vrij diepe kiemoogen, de soort is duur* zaam, geeft weinig kriel, heeft een hoog zetmeelgehalteis wratziekte vrij, weinig vatbaar voor Phytophthora schurft, vatbaar voor vuur of kringerigheid, mozaiekziekte en modderbont. De Parnassia is echter in 1927 van de beschrijvende rassenlijst van het Instituut voor Plantenveredeling, verbonden aan de Landbouw Hoogeschool te Wageningen, af gevoerd. Do Robijn is een kweekproduct van den heer G. Veenhuizen te Sappemeer, die in 1926 aan de praktijk werd afgegeven. Zeis een zaailing van 1917 en gekweekt van Roode Star als moeder en Preferent als vader. Het hooge krachtige loofgewas heeft vrij sterke stengelsde kleur van 't loof is donker groen, de stengels zijn roodbruin. In 1925 was de Robijn forsch en krachtig in het gewas, met weinig neiging tot top- bont of mozaiekziekte. De opbrengst en 't zetmeelgehalte waren best, de knollen mooi regelmatig rond, met vlakke kiemoogen. Nadat na een driejarig onderzoek bovendien haar onvatbaarheid voor de wratziekte werd geconstateerd en ze ook voor andere ziekten weinig vatbaar bleek, kon in 1926 tot de verspreiding worden overgegaan. Zij is in 1927 opgenomen in de Beschrij vende Rassenlijst in de afdeeling Nieuw, Voor huis en hof. De Bloementuin. Onze bloementuin ziet er in dezen tijd van het jaar nog maar schraaljes uit. Alleen de vroegbloeiende heesters brengen er eenige fleur aan. Doch het duidelijk waarneembaar ontwaken der natuur houdt een belofte in voor de toekomst. Vooral rotsgroepen met alpen planten erop, toonen de duidelijke sporen van de ontluikende natuur en verschaffen den waren plantenliefhebber bijzonder veel genot. Over het .aanleggen van deze rots- groepen zullen wij te gelegener tijd eens een artikel geven. Met zeer bescheiden mid delen is hierin reeds heel veel te bereiken, teiwijl het onderhoud uiterst miniem is. Laten we eerst eens gaan zien, welke werk zaamheden ons heden wachten. Het is nu de tijd tot het uitzaaien van pronkerwten op den open grond, of in potten, welke in een koude kas of bak geplaatst kunnen worden. In het laatste geval laten we ze hier tot April staaD, wanneer ze buiten worden uitgeplant. Bij het uitzaaien op den open grond, moet deze eerst flink diép zijn gespit (minstens 2 steek) en is het gewenscht meteen wat phosphorzure kalk door den bovengrond te mengen. Wij kunnen ze uit zaaien op een dubbele rij met een tusschen- ruimte vau ongeveer 15 centimeter d.w.z. tusschen de rijen en dragen zorg, dat ze ge dekt zijn door een laagje aarde ter dikte van 2 k 3 centimeter. Er bestaan verschillende kleurcombinaties, welke een heel aardig effekt geven. Om het mislukken der cultuur door ziekte te voorkomen, verdient het aan beveling de zaden eenige minuten in een sterke oplossing van kalium permangaan te leggen, waardoor alle ziektekiemen worden gedood. INGEZONDEN MEDEDEELING. M.V.DOUWE E6BERTS TABAKS-FABRIEKEN - De dahliaknollen kunnen nu ook weer voor den dag worden gehaald en in bakjes wor den geplaatst. Op een matig warme plaats en een weinig vochtig, zullen' ze spoedig uitloopen. Wy kunnen deze jonge scheuten had hij dit leven volop genoten, zonder zich reken schap daarvan te geven. Hij was te jong om 't te beoordeelen, en later toen was 't te Iaat voor hem en hadden voorbeeld en gewoonte een onver brekelijk net om hem heen gesponnen. Thans voor de eerste maal werd hem klaar en duidelijk voor gehouden, dat het leven, hetwelk hij zoolang had geleid, slechts het bestaan van een avonturier was, en als avonturier zag hij zich tevens uit alle fatsoen lijke kringen der maatschappij verbannen. Maar nog meer dan he schaamte hierover, brand de de hem aangedane smaad hem op de ziel, zoo wel als de haat tegen den man, die hem deze waar heid meedoogenloos onder het oog had gebracht. De rampzalige erfenis zijner moeder, het wilde, onstuimige bloed, dat hem als knaap reeds zoo noodlottig was geweest, bruiste hem als een vuur stroom door de aderen, en alle andere gedachten gingen onder in het gevoel van een woesten, gren- zenloozen haat. Hartmut's anders zoo schoone wezenstrekken waren verwrongen en nauwelijks te herkennen, toen hij eindelijk stom en knarse tandend het vertrek verliet. Hij wist en gevoelde met anders, dan dat hij zich moest wreken wreken ten koste van eiken prijs! 't Was reeds vrij laat, toen het feest ten einde liep. Nadat het hertogelijk paar was vertrokken, maakte ieder zich gereed om dat voorbeeld te volgen, het eene rijtuig na het andere reed de slot poort uit, het licht in zalen en kamers werd uit- gebluscht en Furstenstein begon zich in duisternis en stilzwijgen te hullen. De beide vertrekken, die de gezant en zijne ge malin in de woning van den opperhoutvester in gebruik hadden, waren nog verlicht. Adelheid stond bij het venster, nog In haar kostbaar feest- afsnijden en stekken of wel de oude knollen in stukken snijden. Beschikt men niet over een verwarmde koude kas of bak, dan is het raadzamer met het planten der knollen te wachten tot April. Jonge stekplantjes van dahlia's geven in den regel wel minder doch veel grootere bloemen, terwijl de uit knollen gekweekte dahlia's meer bloemen geven, welke echter kleiner zijn, dan van de gestekten. Ook de andere knolgewassen, zooals Be gonia's kunnen nu opgepot worden en de jonge scheuten leenen zich uitstekend voor stekken, mits er maar vooreen weinig bodem- warmte wordt gezorgd. Bloemenliefhebbers welke Anjers uit zaad wenschen te kweeken, dienen nu uit te zaaien. Voor velen schijnt de cultuur van Tuinanjers maar niet t6 wil len gelukken. Voor een groot gedeelte vindt dit zijn oorzaak in oen te laat uitzaaien. Door in Februari of begin Maart uit te zaaien, is rneu verzekerd, dat zc het volgend jaar rijke- lyk in bun groote verscheidenheid van kleu ren zullen bloeien. Zorg evenwel steeds voor uitstekend zaaizaad, daar het anders opeen teleurstelling uitloopt. Al onze moeiten en zorgen zijn vergeefs, als ons zaaizaad niet deugt. Zaai ze uit in ondiepe zaadpotten, welke voor een vierde zijn opgevuld met potscher ven, om een goede drainage te verkrijgen. De zaadpotten worden verder bygevuldmet fijn uitgezeefde, zandige aarde, welke een k twee uren van te voren behoorlijk wordt aangegoten. Om te voorkomen, dat deplantjes elkaar na het ontkiemen niet hinderen, zaaien we niet te dicht, terwijl we na het zaaien de potten met een glasruit bedekken, waar over nog een stuk papier wordt gelegd. Hier door blijft de aarde vochtig en wordt het optreden van de gevaarlijke groene algen voorkomen. De zaadpotten of testen worden in de kas of warme bak geplaatst, desnoods in de kamer. Zoodra de jonge plantjes door komen, wordt het papier van de glasruit afgenomen, en zoodra ze handelbaar zijn verspenen- we ze in andere zaadtesten'tween onderlinge afstand van ongeveer 2 centimeter. Ze moeten dan nog eenige dagen in de warmte worden gehouden, waarna ze gelei delijk worden afgehard. Blijkt het dat ze goed. doorgroeien, dan kunnen ze afzonderlijk wor den opgepot. Ze vragen dus nog al wat zorgen, doch in de practijk valt het heel wat mee. Laat vooral niet te gauw den moed zinken, als het de eerste maal mislukt. Wie werke lijk wil leeren mooie planten zelf te kweeken en dit doorzetten wordt altijd beloond. Het is wel veel gemakkelijker steeds naai den bloemist te stappen en daar mooie plan ten te bestellen, doch niets geeft meer vol doening dan het zelf kweeken. Langzamer hand zal men ervaren, dat hierin met zeer eenvoudige hulpmiddelen werkelijk heel aardige resultaten zijn te behalen, en dat heel wat planten voor het zelf kweeken ge schikt zijn. Voorde kamerplanten als varens, aspidistra's en palmen is het nu de beste tijd van ver potten, tenminste indien ze anders te lang staan. Wij kunnen hiervoor verwyzen naar voor gaande artikelen, doch wenschen nog even' er aan te herinneren, dat het nemen van te groote potten absoluut is af te raden. Ze biyven in een kleinen pot in den regel veel '3 in een te groote. gewaad, en staarde peinzend naar buiten, maar er lag iets .lusteloos en afgemats in de wijs, waarop ze het voorhoofd tegen de ruiten drukte. Walmoden zat aan de schrijftafel en vloog haas tig eenige brieven en telegrammen door, die in de laatste uren waren aangekomen. Zij schenen ge wichtige zaken te bevatten; want hij legde ze niet bij de andere stukken, die den volgenden morgen zouden afgedaan worden, maar nam een pen en wierp schielijk een paar regels op het papier. Vervolgens stond hij op en trad op zijne vrouw toe, zeggende: „Dat komt onverwacht! Ik zal naar Berlijn moeten." Adelheid wendde verrast het hoofd om. „Zoo op eens?" „Ja. Ik had die zaak schriftelijk hopen af te doen, maar de minister wenscht dringend een mondeling onderhoud, ik zal den hertog dus mor gen vroeg voorloopig voor acht dagen verlof vra gen en dan terstond vertrekken." In het halfdonker kon men de trekken van de jonge vrouw niet onderscheiden, maar een diepe zucht steeg uit hare borst op, die haar misschien onbewust verlichting aanbracht. „En hoe laat gaan we dan?" vroeg zij schielijk. „Ik moet mijn kamenier bij tijds waarschuwen." „Wij? 't Is enkel voor zaken en dan ga ik natuur lijk alleen." „Maar ik zou je toch kunnen vergezellen." „Waarom? Ik heb je immers gezegd, dat ik maar acht of uiterlijk veertien dagen wegbiijf." „Om het even ik wil Berlijn wel eens terug zien." „Welk een inval!" zeide Walmoden, de schou ders ophalend. „Ik zal t' zoo druk hebben» dat ik toch nergens met je kan heengaan." De jonge vrouw stond nu bij de tafel, in het volle schijnsel van de lamp. Zij was veel blecker dan anders en hare stem had iets gedrukts, toen zij antwoordde „Nu, dan blijf ik thuis; maar hier op Fursten stein wii ik liever niet alleen achterblijven." „Alleen?" De gezant zag haar verwonderd aan. „Gij blijft bij onze familie, wier gasten wij zijn. Sedert wanneer hebt ge zoo'n behoefte aan be scherming? Dat's een eigenschap, die ik nog nooit in je heb opgemerkt. Ik begrijp niet, Adelheid, welke luim je eigenlijk aandrijft om mij te verge zellen?" „Goed, noem 't een luim als ge wilt, maar laat mij met je meegaan, Herbert ik smeek 't je!" Zij legde hem vleiend de hand op den arm, en vestigde de oogen met een half angstige uitdruk king op het gelaat van haar echtgenoot, wiens dunne lippen zich nu tot een spottenden glim lach plooiden, 't Was die fijne glimlach, die soms zoo kwetsend kon zijn. „O zooJ Nu begrijp ik je! Dat tooneel met de prinses heeft je gehinderd en ge vreest zeker nieuwe schermutselingen, die ook natuurlijk niet zullen uitblijven. Die lichtgeraaktheid moet gij je afwen nen, mijn kind, en integendeel leeren begrijpen, dat juist die ontmoeting je in de noodzakelijkheid brengt van vooreerst niet been te gaan. Aan het hof wordt op elke blik, op elk woord gelet, en zulk een onverwacht vertrek van uwe zijde zou aan allerlei oorzaken toegeschreven worden. Ge moet nu hier standhouden, als gij je eigen positie aan het hof op den duur niet wilt bemoeilijken." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1