4%% 99%% PANDBRIEVEN 10PING HOORNVEE HEKEN Pootuien Aderverkalking INSULAIRE HYPOTHEEKBANK TE ZIERÏKZEE Opent). Vrijw. Verkooping nieuw Timmerhout en Sloophout, Vraagt ons Adrertentie-tariel WOENSDAG 22 FEBRUAR11928 Officieele Mededeelingen. Pluimveeteelt. DWAALLICHTEN. VERSLAGEN v. ds. v. d. Zee Langstraat, vm. en nm. dhr. Vetter. Den Bommel, vm. ds. v. d. Zee en nam.leeskerk. Stad aan 't Haringvliet, vm.ds. Polhujjs en nam. leeskerk. GEREFORMEERDE KERK. Middelharnis, vm. en 'sav. ds. Steenblok uit Lopik. Stellendam, vm. en 'sav. dhr. v. Ginhoven uit Barendrecht. Ouddorp, vm. en nam. ds. Diemer. Ooltgensplaat, vm. en 'sav. ds. De Lange. Den Bommel, vm. en nm. ds. Schaafsma. Stad a.'t Haringvliet, vm. en'sav.ds.DeGraafF. OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE. Stad aan't Haringvliet, vm.,nm.en 'sav.leeskerk. GEREFORMEERDE GEMEENTEN. Dirksland, vm. en 'sav. ds. De Blois. Herkingen, vm., nm en 'sav. leeskerk. DOOPSGEZINDE KERK. Ouddorp, vm. en 'sav. ds. Schopenhouer. Oorzaak en gevolg. Meier„Als ik me niet lekker gevoel, drink ik vlug eenige stevige borrels en dan gevoel ik me direct opgeknapt. Jansen„Dus je roode neus is eigenlijk het gevolg van een maagkwaal." Hy wist wat er in zat. Ht)„Ik zou graag een kleinigheid willen eten." Kelner„Wenscht U een worstje met brood Hij: „Om 'sHemels naam niet. (Vertrou welijk). Ik ben zelf slager, snap je." AN 'T HARINGVLIET. 29 FEBRUARI 1928, ee uur. |vanden heer A. FRIS VAN BUUREN. ode- en witte kool, savoye, spitskool, ten.legaardappe- :egen billijke prijzen. 11 ge prijsopgaaf. •ORT, tuinman, VIJNDRECHT Neiging tot aanvallen van duizelig heid. Vraagt uitv. gratis brochure 2, Dr. GEBHARD Co., Den Haag van als: planken, palen, bad- dings, balken, schotten, deaaren, enz.; te ACHTHUIZEN aan het tramsta tion op Dinsdag 21 Februari 1928, des namiddags 2 uur. te MIDDELHARNIS aan de Kaai op Woensdag 22 Februari 1928, des namiddags 2 uur. te SOMMELSDIJK aan de Kaai op Donderdag 23 Februari 1928 des na middags 2 uur. te OUDDORP aan het tramstation op Vrijdag 24 Februari 1928, des na middags 2 uur. te NIEUWE TONGE aan het tram station op Zaterdag 25 Februari 1928 des namiddags 2 ure. Deurwaarder GROENENDIJK. Prijs per kwartaalf I, Losse nummers „0,076 Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent, Oit blad verschijnt lederen g Woensdag- en Zaterdagmorgen. - Hst wordt uitgegeven deer de KV. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. Ho. 15 Voorstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 32 Opsluiting Kooieenden. De Commissaris der Koningin in de Pro vincie Zuid-Holland brengt ter kennis van belanghebbenden, dat Gedeputeerde Staten, ter voldoening aan het bepaalde bij Art. 34 der Jachtwet 1923, bij hun besluit van 7 Februari 1928 No. 42 hebben bepaald, dat in deze provincie de kooieenden door den kooiman moeten worden opgesloten of ge hokt gedurende het tijdvak 2 JULI tot en met 15 SEPTEMBER 1928. Deze kennisgeving zal, in plano gedrukt, worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebruikelijk is, alsmede in de Nederlandsche Staatscourant worden ge plaatst. 's-Gravenhage, 17 Februari 1928. De Commissaris der Koningin voornoemd, L. VON FISENNE, Lo.-Comm. Vragendeze rubriek betreffendekunnen door onze abonné's worden gezonden aan Dr. B. J. C. te Hennepe, Diergaarde singel 96c Botterdam. Postzegel van 7| cent voor antwoord insluiten. Broodeioren en broeden onder de hen. I. Hoewel er gelukkig een einde is gekomen aan de ouderwetsche opvattingen over broe den, worden er nog steeds zeer vele fouten begaan en gaan er jaarlijks noodeloos dui zenden eieren verloren, door ze als broed- eieren te bezigen, zonder dat men zich van te voren heeft overtuigd, of ze hiervoor wel geschikt zijn. De verschillende afwijkingen, welke een ei als broedei ongeschikt maken, zullen wij aan het einde van dit artikel behan delen. Al die duizenden goedkoope broed- eieren, welke niet afkomstig zijn, van een eerste klas gecontroleerde foktoom kunnen geen aanspraak maken op den naam „broedei Ondanks hun schynbaar goedkoopen prijs, zyn dit de duurste broedeieren. Betaal gerust een paar stuivers per ei meer, want dit wordt ruimschoots vergoed door de toekomstige hoogere productie. Boven dien smaakt men dan ook de voldoening, dat men werkelijk prima materiaal heeft, dat den toets der critiek kan dooistaan.Nu zou ik niet graag willen beweren, dat uit een broedei van een eerste klas foktoom altijd een prima hen of haan voortkomt. Daarvoor is noodig, dat ook de verdere ver zorging van kuiken tot hen deskundig ge schiedt en dit laat nog wel eens een en ander te wenschen over. Om evenwel goede afstam melingen te verkrijgen, hebben we te zorgen voor uitstekend fokmateriaal, daar anders onze pogingen reeds van te voren tot een negatief resultaat zijn gedoemd. Leg daarom die goedkoope aanbiedingen, welke straks weer van alle kanten loskomen, gerust ter zijde. Er komt heel wat voor kijken om goede foktomen samen te stellen. Voordat de eerste broedeieren kunnen worden af geleverd, zijn er heel wat zorgen en moeiten aan besteed en kosten gemaakt. Al deze moeiteü, zorgen en kosten moeten dor den prijs worden vergoed. Een fokker is nu een maal geen filantroop. Merkwaardig bij vele goedkoope aanbie dingen is wel, dat de leverancier van deze broedeieren in enkele gevallen zooveel broed eieren van zijn zoogenaamde foktoom aflevert, dat deze kippen minstens 5 6 eieren per dag moeten leggen, om den verkochten voorraad te procudeeren. Dit is op zijn minst geDomen al zeer verdacht. Ik heb aan de kletstafel bij een borrel wel eens buitengewone legpres- taties moeten aanhooren, doch 5 5,6 per dag zyn me tot op heden nog bespaard. Wel is er van een doodgewone, geminachte kip welke per toeval ons eens met een ei verraste een halve eiermachine gemaakt, doch is het nog niet gelukt om van een kip een schildpad te maken, welke er eenige honderden in een paar dagen legt. O )k het geschikte aanbod van een vriende- ïy'ken buurman, welke voor eenigejaren eens een toompje raskippen beeft gekocht, zouden we liever niet willen accepteeren. Willen we er weinig voor uitgeven, dan verdient het natuurlijk de voorkeur, boven het nemen van een aantal eieren uit een willekeurig eiermandje. Neem in elk geval van twee kwaden de beste. Zet dan evenwel gelijktijdig alle verwachtingen op zij, om voor teleur stellingen te worden behoed. IrUiet gunstigste geval zal er een stelletje donzige kuikentjes worden geboren, welke beter geschikt zijn om de kinderen te vermaken, als om er nog goede kippen van te maken. Bij het broeden onder de hen berekent men maximum een 15 eieren per kip. Dé moeilijkheid is echter om op het juiste mo ment aan een broedsche kip te komen. Het stomme leest wordt maar niet op commando broedscb. Bij de lichte rasseD is de broedsch- heid bijna geheel weggefokt, zoodat wy in de meeste gevallen gedwongen zyn, onze toevlucht te nemen tot de zwaardere rassen. In den regel zullen wij de broedneigingen moeten aanwakkeren, om in den aanvang van het broedseizoen over voldoende broed sche kippen te kunnen beschikkep. Daartoe worden eenige kippen van het tweede legjaar afgezonderd in een warm hok en gevoederd met uitsluitend graan, waarin veel mais en wat hennep. Tegen den tijd, dat wy broedsche kippen noodig hebben, plaatsen we in het hok eenige nesten met kunsteieren en ver- toonen ze voldoende broedneigingen, dan kunnen 's avonds de eieren onder de kip worden gebracht. Alvorens dit plaats heeft, wordt de broedster eerst duchtig onder han den genomen tegen ongedierte. Wij hebbeü dit in een onzer voorgaande artikelen reeds uitvoerig behandeld. De eieren worden eerst geschouwd. Hoe verscher de eieren zijn, hoe beter. Broedeieren kunnen wel eenige tijd op een koele, donkere, niet te vochtige plaats liggend als in het nest worden bewaard, doch het verdient aan beveling geen oudere eieren te gebruiken dan drie weken oud. Dageiyks moeten ze worden gekeerd om de kiem los te houden en het doorzakken van de dooier te voor komen. De eieren worden aan een der zijden gemerkt met een streepje en aan de andere zijde met een kruisje. Door geregeld dagelijks deze teekens voorzichtig naar boven te draaien is men verzekerd, dat deze keering heeft plaats gehad. Bij het schouwen van d9 eieren, dat het beste door een schouwlamp kan geschieden, worden onregelmatig gevormde eieren ter zijde gelegd. Ook de kleine en de groote worden naar de keuken verwezen. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 41) Hier, in het hertogelijk paleis, door feestgedruisch omgeven, waren er geen beletselen van dien aard te overwinnen; maar ook hier stond die man weer vóór haar en wendde de donkere, als vuur schit terende oogen niet van haar aangezicht af. „Blijft ge nog een poos op Rodeck, mijnheer Rojanow?" vroeg Adelheid op dien onverschilligent toon, waarop men in gezelschap algemeene vragen en opmerkingen wisselt. „Denkelijk nog een veertien dagen. Zoolang de hertog op Furstenstein is, zai ook vorst Adelsberg zijn jachtslot niet verlaten. Later heb ik plan hem naar de stad te vergezellen." „En zal men u daar als dichter leeren kennen?" „Mij, mevrouw?" „Dit heb ik ten minste van vorst Egon gehoord." „Voorshands is 't alleen zijn idee," hernam Hartmut achteloos. „Hij heeft 't zich nu eens in het hoofd gezet mijne „Arivana" te zien opvoeren." „Arivana? Een wonderlijke titel!" ,,'t Is een oostersche naam uit een Indische sage, welker poëtische inkleeding mij zóó bekoorde, dat ik de verzoeking niet kon weerstaan om daar- Eieren welke een lichte dooier vertoonen voor de schouwlamp, of barstjes, of waar van de schaal zich gevlekt voordoet, welke de luchtkamer niet aan het stompe eind hebben of er een wandelende luchtkamer op nahou den, die zich door het geheele ei verplaatst, als we het ei omdraaien, gaan onherroepelijk hun bestemming als voedings- én genotmid del vervullen. Proefondervindelijk is bewezen, dat hieruit geen kuikens zijn te broeden. Dit artikel wordt over 14 dagen vervolgd Vergadering van het Groene JKruis te OUD DORP gehouden op Vrijdag 17 Februari in do Oude School. De Voorzitter de heer J. Breen, sprak een hartelijk woord van welkom tot de aanwezi gen die talrijk waren opgekomenen bracht in herinnering de drukke bezigheid van het Bestuur, naar aanleiding van de voorberei dende werkzaamheden, die in verband ston den met de benoeming van een wijkzuster alhier. Als vrucht van al die pogingen, kan hij thans de mededeelingen doen, dat alles vlot van stapel is geloopen, en dat thans zooals de vergadering zag, de wijkzuster in het midden was. De keuze die het Bestuur gedaan heeft in Zuster v. d. Berg is reeds gebleken een goede keuze te zijn geweest. Verder sprak hij den wensch uit dat de werk zaamheden nu voor dezen avond, vlot van stapel zouden loopen en de besprekingen zakelijk mogen zyn. Hierbij gaf de Voorzitter het woord aan den Secretaris Dr. Polderman die de notulen der vorige vergadering, alsmede het jaarver slag voorlas. De Secretaris liet in dit jaarverslag uit komen, het voorrecht dat hy thans geniet boven zyn voorgangers, dat hij thans de blijde mededeeling kon doen dat onze ver- eeniging thans in het bezit isvaneenwyk- verpleegster. Onze Afdeeling kan du al zeg gen, gezien haar tijd dat zij in dienst is, volkomen tevreden is over haar werk. Vanaf 11 Juli dat zij in betrekking gekomen is, heeft zij al in 41 gezinnen bezoek gebracht. De waarde van dat werk wordt nog beter gevoeld door de verpleegden. De werkzaamheden voor doze Afdeeling zijn ook dit jaar niet onvruchtbaar geweest. Het houden van lezingen en een Gursus voor eerste hulp by ongelukken zijn reeds dit jaar gehouden, terwyi nog een bakercursus in voorbereiding is. De vorplegings artikelen waarover het Groene Kruis beschikt zijn allen in goede staat. Het leden aantal is geklom men van 526 tot 689 leden. De hoop wordt uitgesproken, dat spoedig eene vereeniging zal worden opgericht voor ziekenverpleging. Ofschoon er nog veel braak ligt, zullen wij toch niet rusten voordat wij ons doel hebben bereikt. Dat dan het jaar 1928 voor deze Afdeeling een voorspoedig jaar moge blij ken, en dat wij met nog meer genoegen in een volgend jaarverslag daarvan melding kunnen maken. Na voorlezing van dit nog meer uitge breide jaarverslag, dankt de Voorzitter na mens de aanwezigen onzen Secretaris voor zijn keurig verslag, en geeft de gelegenheid om naar aanleiding daarvan het woord te doen voeren, Niemand der aanwezigen maakt hiervan gebruik. Als nu wordt er eencom- INGEZONDEN MEDEDEELING. van een drama te vervaardigen." „En heet de heldin van dat drama Arivana?" „Neen, dit is slechts de naam van een over oude plek, die met die sage in verband staat. De heldin heet Ada!" Rojanow sprak dezen naam halfluid en als aar zelend uit, maar een zegevierende flikkering ver toonde zich in zijne oogen, want wederom zag hij haar min of meer ontstellen, evenals straks toen hij binnenkwam. Langzaam trad hij eenige schre den nader, terwijl hij voortging: „Ik hoorde dien naam voor de eerste maal op Indischen bodem, en hij had voor mij een wonder baar liefelijken klanken nu hoor ik hier, dat de verkorting van een Duitschen naam juist zóó is." „Van den naam Adelheid ja! Ik werd thuis bij mijn vader altijd zoo genoemd, maar 't is toch niets bijzonder merkwaardigs, dat men dezelfde klanken in verschillende talen terugvindt." Dit gezegde moest onverschillig klinken, maar de jonge vrouw hield de oogen daarbij neerge slagen en tuurde op de bloem, die in hare hand heen en weder wiegelde. „O neen!" stemde Hartmut toe. ,,'t Heeft mij alleen maar getroffen, dat men dezelfde oude overleveringen bij bijna alle volken aantreft. Zij zijn op verschillende manieren ingekleed, maar wat als kern daarin* leeft, de hartstochten, het geluk en de droefheid der menschenkinderen, deze vindt men overal terug." Adelheid haalde even de schouders op. „Daarover wil ik liever met een dichter niet strijden; maar ik verbeeld mij toch, dat onze Duitsche sagen een anderen stempel dragen dan die droomerige Indische sprookjes." „Dat kan wel wezen, maar als gij wat scherpe missie benoemd bestaande uit de leden J. Westhoeve, KI. Akershoek en Joh. Breen Gz. teneinde als vaste commissie te fungeeren voor het nazien der rekening, zoowel nu als voor het volgende jaar, terwijl als plaatsver vangende leden worden benoemd de leden J. Mierop, P. Tanis en S. Bezuijen. De reke ning van het Groene Kruis sloot met een batig saldo van 1825,4-2, De rekening van de afdeeling wijkverpleging sloot een batig saldo van f 470,37. De Afdeeling T. B. C. bestrijding sloot met een nadeelig saldo van 9,10. De begroot ingen voor het jaar 1928 werden vastgesteld en goedgekeurd. Vau de gelegen heid tot vragen stellen werd gebruik gemaakt, door de leden T. de Ronde en J. Mierop. De eerste wilde opheldering hebben over de aangeschafte nieuwe ligtent en of deze nu zoo veel meer waard is, als die tent welke het Groene Ktuis zeer aanmerkelijk minder kan koopen van hom, als deze nu nieuw aangeschafte voor den prijs van 285,50. J. Mierop vroeg opheldering over een post van 150 op de begrooting ten dienste voor plaatsvervanging voor verpleegster. Beide vragers werden door den Voorzitter beantwoord. De eerste, dat -de nieuwe tent meer waarde had als de aangebodene, en de tweede vrager, dat de Zuster zich voorbereidt voor T. B. C. diploma en dat voot deze studie onze wijkzuster nog wel eenigen tijd uit onze gemeente zal moeten. Alsnu komt aan de orde verkiezing van 2 bestuursleden wegens aftreding der heeren J. Breen en C. Breen. Bij gehouden stem ming verkreeg de heer J. Breen 152 en C. Breen 138 stemmen. Uitgebracht waren 202 stemmen, zoodat de overige stemmen ver deeld waren over ongeveer 20 verschillende personen. ziet, zult ge toch in beide verwante trekken op merken. Ook de Arivana-sage vertoont die trek ken, althans in den hoofdpersoon, den jongen priester, die zich met lijf en ziel aan de godheid heeft gewijd, aan het brandende heilige vuur, en die nu door de aardsche liefde met al haar gloed en hartstocht wordt aangegrepen, zóo dat zijne priestergelofte daarin "ondergaat." Kalm en eerbiedig stond hij tegenover haar, maar zijne stem had een zonderling omsluierden klank, alsof zich achter dit verhaal nog een andere geheime bedoeling verborg. Nu sloeg de jonge vrouw op eens de neergeslagen oogleden op en liet den blik ernstig op het gelaat van den spreker rusten. „En En hoe liep 't af?" „Het eind is de dood zooals in de meeste sagen! 't Komt uit, dat hij zijne gelofte heeft ver broken en de schuldigen worden aan de beleedigde godheid geoff >rd de priester sterft in de vlam men mét de vrouw die hij jiefheeft." Een korte pauze volgde maar nu stond Adel heid schielijk op. Blijkbaar wilde zij het gesprek afbreken. „Ge hebt gelijk, die sage heeft eenige overeen komst met de onzen, al is 't maar wat de oude leer van schuld en verzoening 'betreft." „Noemt ge dat schuld, mevrouw?" barstte Hartmut uit. „Nu ja, de menschen beschouwen 't als schuld en straffen 't ook met den dood, zon der te vermoeden, hoe zalig zulk een straf kan zijn. Zoo in vuur en vlammen op te gaan, als men het hoogste aardsche geluk heeft genoten, en dat ge luk nog stervende te bezitten dat is een heer lijke, een goddelijke dood, meer waard dan een geheel leven vol armzalige alledaagschheden. Daar De Voorzitter brengt nu aan-de orde punt 7 der agenda„Bespreking voorstel tot mach tiging v. h. Bestuur tot eventueelen aankoop van een woning voor de wijkverpleegster. De toelichting van het bestuur was, dat een huurwoning altijd een groote onzeker heid geeft, en dat het gewenscht was om een eigen woning te hebben voor de ver pleegster. De kosten behoeven- niet af te schrikken omdat de huürpry's met de rente elkander zouden kuonen dekken. Bovendien zouden wij ingeval van opzegging van huur der tegenwoordige woning, toch altijd om moeten zien naar een woning dicht bij den dokter öf althans binnen de kom der ge meente. Wanneer wij nu als Bestuur gemach tigd worden om bij een voorkomende gelegen heid een woning te kunnen koopen, dan onder vingen wij een groot bezwaar. Op het oogen- blik heeft het Bestuur nog niets op 't oog, doch zooiets kan onverwachts zich voordoen. Dus om die reden wordt de machtiging ge vraagd van de openbare vergadering. De heer Pik vraagt aan het bestuur wat voor prijs van woning men op het oog heeft. Want aan dien prijs hangt het juist af. Wij persoonlijk als leden moeten ons indenken, dat wij het betalen moeten uit onze contri butie. De secretaris pleit voor de noodzake lijkheid voor een vast gebouw, ook voorde toekomst. Hij ziet de kans hier schoon om een tinnen afzienbaren tijd hier een consul tatiebureau in 't leven te roepen voor T.b.c.- lijders. De gezonde omgeving leent zich bier te Ouddorp daarvoor bijzonder. Vooral wan neer wij hier nog eens zoo ver komen, dat wij ook electrische verlichting krijgen, tot behulp der behandeling met de bestralings methoden. Het ligt in spr. plan om öeT. b. c.-bestry- drng flink ter hand te nemen en daarom was stijgt het eeuwig en onsterfelijk recht der liefde in vurige vlammen hemelwaarts, ten spijt van alle menschelijke leerstellingen en vindt gij zulk een eind dan niet benijdenswaardig?" De jonge vrouw was min of meer verbleekt; zij antwoordde echter op vasten toon: „Neen! Benijdenswaardig is alleefi de dood voor een hoogen, heiligen plicht, het offer van een rein leven. Men kan een schuld vergeven, maar niet bewonderen." Hartmut beet zich op de lippen en een dreigen de blik trof de witte gestalte, die zoo ernstig.en ongenaakbaar vóór hem stond. Daarop glimlachte hij echter. „Een harde uitspraak, die ook mijn werk treft, daar ik al mijn best heb gedaan om dat liefhebben en sterven te verklaren 1 Als de wereld evenzoo oor deelt O, vergun mij, mevrouw!" Hij trad schielijk op den divan toe, waarop zij had gezeten en waar haar waaier met de camelia was blijven liggen. „Dank!" zeide Adelheid, de hand daarnaar uit strekkende; maar hij gaf haar slechts den waaier alleen. „Pardon! Toen ik mijn „Arivana" dichtte onder de veranda van een klein Indisch huis, kwamen deze bloemen overal uit het donkere'loof te voorschijn en nu groeten ze mij in het koude noorden Mag ik die bloem niet behouden?" Adelheid maakte een half onwillig gebaar. „Neen! Waarom?" „Waarom? Als een herinnering aan het harde oordeel uit den mond eener vrouw, die den schoo- nen naam van de heldin uit mijne sage draagt. Zie mevrouw, daar staan ook witte camelia's in bloei, fijne sneeuwwitte bloemengij hebt onbewust de roode, de vuurkleurige, van haar stengel gebroken, en de dichter zijn nu ééns bijgcloovig. Laat mij die bloem behouden, als een teeken dat mijn werk nog genade zal vinden in uwe oogen wanneer gij 't eens zult leeren kennen. Ge weet niet, hoe veel mij daaraan is gelegen!" „Mijnheer Rojanow, ik Blijkbaar wilde zij tegen dit gezegde opkomen, maar hij viel haar in de rede en ging op gesmóorden en toch harts tochtelijken toon voort: „Wat kan een enkele bloem schelen, die ge achteloos plukt en achteloos laat verwelken? Maar voor mij laat mij dit teeken behouden, mevrouw, ik smeek 't u!" Hij stond nu vlak bij haar. De bekoring, die hij als knaap reeds onbewust uitoefende, als hij de menschen met zijn vleien ontwapende, had de man als een macht leeren kennen, die nooit faalde en die hij in zijn voordeel wist aan te wenden. Zijne stem had weer dien zachten gedempten toon, die als muziek het oor streelde, en zijne oogen, die donkere raadselachtige oogen, waren met een half sombere, half smeekende uitdrukking op de jonge vrouw gevestigd. Hare bleekheid was nog toe genomen, maar zij antwoordde niet. „Mag ik?" herhaalde hij nóg zachter, nóg vlei ender, terwijl hij de „vuurkleurige" bloem aan de lippen drukte"; maar juist dit gebaar verbrak de betoovering. Eensklaps richtte Adelheid zich op. „Ik moet u verzoeken, mijnheer Rojanow, mij die bloem lerug te geven. Ze is voor mijn echtge noot bestemd." „O zoo neem me niet kwalijk, mevrouw van Walmoden!" (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1