Tandarts J. H. BII IJS 99%% F1S0B Voorstraat 209 - Sommelsdijk BOUWLAND, WEI,enz. 8 aandeelen van PuttersM. 4/2% PANDBRIEVEN INSULAIRE HYPOTHEEKBANK TE ZIERIKZEE Ijwiliige Verkooping iPHOUT, WOENSDAG 1 FEBRUARI 1928 Huldiging der Koningin-Moeder. DWAALLICHTEN. Pluimveeteelt. Vrouwerahafïden INGEZONDEN MEDEDEELING. Bij Apoth en Drogisten Prijs 75,%+Oen 25ct. Spreekuren Dagelijks van 8'/j tot 10 uur voorm. en van 1 tot 2'/j n.m. en volgens afspraak. Telefoon No. 236. Inschrijving naar de pacht of pacht en beneficie van DIVERSE PERCEELEN 21 Gem. 283 Roeden V.M. in polder Oud Melissant, in massa of 6 perc. 8 Gem. 294 Roeden V.M. in polder Dirksland, in massa of 2 perceelen. 24 Gem. 182 Roeden V.M inpolder Dlederik, in massa of 6 perceelen, waarvan 1 perceel zwarte bessen, kruisbessen en Jecunda's aardbeien en 1 perceel koolzaad, gecontracteerd 1.15 per K G. Tevens over te nemen Inlichtingen en geteekende inschrij vingsbiljetten uiterlijk 15 FEBR. bij G. L. WARNAER Janz., Ouden dijk 32, Dirksland. VAN AEK-, EIKEN en GRENENHOUT ken, denren, luiken, trappen, enz. amstation op Maandag 30 Januari 1928 Kaai op Dinsdag 31 Januari 1928 des e Kaai op Woensdag 1 Februari 1928 mstation op Donderdag 2 Februari 1928 amstation op Vrijdag 3 Februari 1928 iet tramstation op Zaterdag 4 Februari Deurwaarder GROENENDIJK. Prijs per kwartaalf I, Losse nummers „0,076 Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— per plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt lederen Woensdag- cn Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven door de N.V. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. No. 15 Voorstraat Middelharnis. 10s JAARGANG. - N°. 26 Een nationale hulde aan H. M. DE KONINGIN-MOEDER. Weldra zal het 50 jaren geleden zijn, dat Hare Majesteit de Koningin-Moeder Hare intrede deed in ons Vaderland en wij het voorrecht hadden Hare Majesteit als Neder- landsche in ons midden te zien. Dit feit zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Er heeft zich reeds een voorloopig comité gevormd, onder leiding van mevr. van Leeu- wen-Waller, de ecbtgenoote van den vice- president van den Raad van State, dat zich ten doel stelt om Hare Majesteit bij die gelegenheid te huldigen. De bedoeling is om Hare Majesteit een persoonlijk geschenk aan te bieden als blij vende herinnering aan de liefde en den eerbied, die het Nederlandsche volk Hare Majesteit toedraagt, en de overblijvende gel den ter beschikking te stellen van Hare Majesteit om daarmede liefdadige doeleinden te bevorderen naar Hoogstderzelver persoon lijk inzicht. Bijdragen kunnen reeds thans worden ge zonden aan onze administratie, hetzij per postwissel, hetzij per postgiro (94748),onder vermelding „Nationale Hulde". Vanwege de Redactie zal de verantwoording der ingeko men giften in ons blad geschieden en aan voornoemd comité de gelden worden over- VERLAGING POSTTARIEVEN MET INGANG VAN 1 FEBRUARI. a. De tarieven der blieven bedraagt met ingang van 1 Februari as.: boven 20 gr. tot en met 250 gr. 15 cent 25U 500 20 500 n 750 25 750 10U0 30 1000 1500 35 1500 2000 40 b. Er wordt een z.g n. locaalpost ingevoerd met iugang van 1 Februari a.s. van 5 cent voor brieven tot en met 20 gram en 3 cent voor een briefkaart. De kring waarbinnen dit port geldt is ten postkantore te vernemen; in 'talgemeen geldt dit voor stukken, die besteld moeten worden door het kantoor van terpost be zorging. c. Met ingang van 1 Februari is een twee ledig tarief ingevoerd voor drukwerken n.l.: Ie. voor drukwerken, waarvan spoedbe- handeling wordt verlangd, door middel van een desbetreffende aanwijzing, als b.v. spoed; overeenkomende met het thans geldende port; 2e. voor de overige: voor een gewicht van niet meer dan 500 gram IJ ct per 50 gram, of resteerend ge deelte van 50 gr.; boven 500 gr. tot en met 750 gr. 17i ct. 750 1000 20 1000 1500 25 1500 2000 30 d. De port der monsters is met ingang van 1 Febr. a.s. vastgesteld op 2 ct. per 50 gram of resteerend gedeelte van 50 gr. met een minimum van 5 ct. per zending. e. Het expressrecht voor brieven wordt 10 ct., dat voor postpakketten 15 cent. Giroquitantiön, worden na 1 Februari FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 35) Zij wendde zich haastig om en verliet liet ver trek. Maar in de voorkamer gekomen, kon zij zich niet langer goedhouden, de droefheid kreeg de overhand op den toorn en de tot dusver zoo dapper bekampte tranen barstten in stroomen los. Bitter schreiende liet het jonge meisje het hoofd tegen den muur rusten en gevoelde al het grievende van de ondervonden behandeling. Op eens hoorde zij zacht en beschroomd haar naam noemen, en opziende, werd zij Willibald van Eschenhagen gewaar, die bij haar stond en haar het papier voorhield, dat hij straks zoo haastig in zijn zak had verborgen. Nu was 't opengevouwen en bevatte een rozetak met een prachtige wel riekende roos en twee half ontloken knoppen. ..Juffrouw Volkmar," herhaalde hij stamelend „gij zeidet straks dat ge graag een roos neem die, als 't u belieft Zijn oogen en geheele houding drukten duide lijk een bede om vergiffenis uit voor de slechte be handeling, die zijne moeder haar deed ondergaan. Marietta had haar snikken onderdrukt; wel blon ken er nog tranen in haar donkere oogen, maar zoo noodig voor een tweede maal aange boden. g. Formulieren voor adreswijziging worden verkrijgbaar gesteld tegen betaling van IJ ct. De nog in het bezit zijnde formulieren, met zegelafdruk van 2 ct. kunnen tot en met 31 Januari as. worden ingewisseld. Voor het publiek zijn verkrijgbaar nieuwe tarieftabellen en tariefboekjes respectievelijk tegen betalen van 5 ct. en 10 ct. In verband met de omstandigheid, dat op 16 Februari a.s. een wijziging komt in de tarieven in het verkeer per zeepost, naar Suriname en Curasao, zal dan een nieuwe tarieftabel verschijnen, die kosteloos inge wisseld kan worden door hen, die een tabel van 1 Februari kochten. Wolko rassen het meest geschikt voer den beginneling. II. In ons voorgaand artikel hebben we als een waardig vertegenwoordiger der lichte rassen, de wilte leghorn aanbevolen, als een der meest geschikte om mee te beginnen We zoudeu met evenveel recht en zelis met meer redenen, de middenzware jassen kuu- nen aanbevelen voor den beginner. Deze middenzware rassen, waartoe behooren de Barneveldeis, Rode Island Reds, Witte Wy- andottes en meerderen, zijn niet zoo levendig als de lichte rassen en ook weer niet te traag van aard. Ze vormen de middenklasse tusschen de legsters en de vleeschkippen. In het algemeen pro luceeren ze niet zoovel als de lichte rassen, doch ze hebben niettemin een heel goede proiuctie. Waar een deel hier van ook in den winter wordt gelegd, hebben ze een hooge legwaatde. De broedschheid in het voorjaar en in den zomer, doet hun den leg nog al eens onderbreken, hetgeen even wel wordt vergoed, door hun goede zorgen der eiéren en kuikens. Ze zijn tegen ons afwisselend klimaat uitstekend gehard en weinig vatbaar voor ziekten. Voor den begin ner is het verder van belang, dat ze niet zoo'n nauwkeurige behandeling vragen als de leghorn. Hun roze-of enkele, kleine kam men zijn gemakkelijker voor bevriezen te behoeden, kortom hun geheele verzorging is iets gemakkelijker. Van deze middenzware rassen, zouden wij aan de Barnevelders en de Rode Island Reds, de voorkeur geven. Witte Wyandottes gaan den laatsten tijd er niet op vooruit en we ge- looven, dat dit ras zijn beste tijd heeft gehad. De Rhode Island Reds, welke zijn genoemd naar Rhode Island, geven groote licht bruine eieren. De kuikens groeien goed en zijn gemakkelijk gröot te brengen. Dit soort is door kruising met Maleiers en Cochins veel verbeterd en is een der rassen, welke hier in eenige jaren nogal veel opgang heeft ge maakt. Vooral in Engeland heeft dit ras vele bewonderaars. De Reds zijn uitstekend gehard en behooren tot de zwaarste der midden zware rassen. Ze zijn ook als slachtkip uit stekend, wat wel blijkt uit het feit, dat de dieren een gewicht kunnen halen, tot onge veer vier kilogram. Wat de Barnevelders betreft, deze zijn van nog jongeren datum, als de Rhode Island Reds. De eieren der Barnevelders zijn groot van stuk en hebben een donker bruine kleur. daarin lag tevens een onbeschrijfelijke minachtende uitdrukking. „Dank u, mijnheer van Eschenhagen!" ant woordde zij kortaf. „Gij hebt zeker wel gehoord, wat daarbinnen is gezegd, en ook het bevel ge kregen om mij te mijden. Waarom gehoorzaamt ge dan niet?" „Mijne moeder heeft u onrecht gedaan," zeide Willibald halfluid, „en zij sprak ook niet in naam van de anderen. Toni weet er niets van, geloof dit maar vrij „Wel zoo, weet eij dat en zijt ge dan niet daar tegen opgekomen?" viel het jonge meisje hier gloei end van toorn in. „Hebt gij 't mee aangehoord, hoe uw moeder een weerloos meisje beschimpte en beleedigde, en waart ge niet eens ridderlijk genoeg om den handschoen voor haar op te nemen? 't Is waar, ge hebt 't geprobeerd, maar ge werdt be knord en de kamer uitgestuurd als een school jongen en liet u dat geduldig welgevallen!" Willibald stond als verstomd en verstijfd. De onrechtvaardigheid van zijne moeder had hem diep getroffen, hij wilde deze zooveel mogelijk vergoe lijken en nu werd hij zóo behandeld! Als ver- sufLs.taarde hij Marietta aan, die door zijn stil zwijgen nog des te meer in liet harnas werd ge- jaagd. „En nu komt ge mij bloemen brengen," ging zij met toenemende hartstochtelijkheid voort, „in het geheim, achter den rug van uw moeder om, en denkt, dat ik zulk een verontschuldiging zou aannemen? Neen, leer eerst, hoe een man zich moet gedragen, als hij zulke onrechtvaardigheden bijwoont, en kom dan met uwe attentictjes aan! Nu nu zal ik u laten zien, wat ik om u en uwe presenten geef!" Deze eieren worden vooral in Engeland met graagte gekocht. De Barnevelders danken hun ontstaan aan de kruising van verschillende soorten als Brahma's,'Langhans en Cochins. Oorspronkelijk was het een echt mengelmoes, dat alleen in lichaamsbouw en in de kleur der eieren met elkander overeen kwam. Lang zamerhand is men er in geslaagd, dit ras op te voeren tot de tegenwoordige hoogte. Ze worden vooral op de Veluwe aangetroffen in soms wel groote koppels van meer dan 500 stuks In de vakbladen zijn aan dit ras reeds tientallen artikels gewyd. De Barnevelders zjjn ondanks hun zwaarte, weinig broedsch, hetgeen een geregelde productie ten goede komt. Te eeniger tijd zullen we dit ras in eenige artikelen uitvoeriger behandelen. De Barnevelder is door zijn zwaarder lichaam niet zoo spoedig legrijp, als de lichte rassen, doch vertoonen ook niet zoo vlug de kenteekenen van oud te zijn. Wij zullen dit artikel besluiten, met nog op te merken, dat degenen welke over weinig ruimte kunnen beschikken, beter kunnen overgaan tot de middenzware rassen. INGEZONDEN MEDEDEELING. 50- 55-4Q - 5Q ct.p. Vs. pond. M.V. DOUWE EGBEPTS TABAKS-FABRIEKEN Voor huis en hof. Algemeene wenken voor kamerplanten. II. We zullen in dit artikel nog eenige. on besproken wenken behandelen en wel in de eerste plaats, het watergeven. Dit is altijd al het zwakke punt geweest in de verzorging van planten. Het is niet mogeliik om op papier eventjes aan te geven, geef die en die soort per dag of per week zooveel water. De eene plant verlangt meer water dan de andere. Het water is een on ontbeerlijk iets voor de planten. De moeilijk heid hierin is, de juiste maat te vinden. Iedere plant beschikt over een zekere hoe veelheid water. Hoe warmer en droger de lucht is, des te spoediger zal de plant be hoefte hebben aan water. Planten welke in de natuur op droge plaatsen groeien en welke door veredeling of hoe ook, geschikt En ze rukte hem het papier met den inhoud uit de hand, wierp 't op den grond en een oogenblik later vertrad haar kleine voet driftig de geurige rozen. „Juffrouw! Half beschaamd, half veront waardigd, wilde Willibald hiertegen opkomen; maar een vlammen schietende blik uit hare anders zoo schalke oogen deed hem verstommen, en ten overvloede werden de arme rozen nu ook nog ver achtelijk weggeschopt. „Ziezoo, nu hebben wij met elkander afgedaan! Als Toni wezenlijk niets van de zaak weet, spijt 't mij, maar dan kan ik toch in het vervolg niet meer met haar omgaan, daar ik mij niet opnieuw aan zulke beleedigingen verkies bloot te stellen. Ik hoop, dat zij gelukkig zal zijn; ik zou 't niet wezen, als ik in hare plaats was! Ik ben een arm meisje; maar een man, die bang is voor de roede van zijne moeder, zou ik nooit willen hebben, al was hij tienmaal majoraatsheer van Burgsdorf." Hiermede liet zij den armen majoraatsheer staan en was het volgend oogenblik verdwenen. „Willy, wat moet dat bctteckenen?" klonk plotseling de stem van mevrouw van Eschenhagen, die in de half geopende deur stond. Toen het ant woord zich liet wachten, trad zij binnen en stapte met onheilspellende gebaren op haar zoon toe. „Dat's een wonderlijk tooneel, dat ik daar toe vallig heb bijgewoond! Zoudt ge mij dit eens willen uitleggen? Dat kleine ding spuwde letterlijk vuur en vlam als een kobold en zeide je de ondeugendste dingen in het aangezicht, en gij stondt er bij als een lam, zonder er iets tegenin te brengen." „Omdat ze groot gelijk had," mompelde Willy, nog altijd op de vertrapte rozen neerziende. „Wat had ze?" vroeg zijne moeder, meenende zijn om als kamerplant te houden, geve men hoogstens eens per week water, soms zelfs per 14 dagen slechts éénmaal. Om te kunnen beoordeelen of de aarde in de pot te droog is, steke men zijn vinger bij de rand der pot in de aarde. Beter is het, door met een houtje tegen de pot te tikken. Geeit dit een heldere klank, dan is dit het bewys, dat de grond in de pot droog is en bij een doffe klank bewijst het het. omge keerde, althans, dat de aarde nog voldoende vochtig is. Alle kwalen als verzuren dei- aarde, duf worden, of schimmel, zijn in den regel een gevolg van een onvoldoende water- verversching. Om deze verversching goed te doen fun- tioneeren, zorgen we voor een goede drainage (scherven van oude potten onderin depot). Voor een goede ontwikkeling der plant is noodig, dat de ademhaling der plant, door niets wordt belemmerd. Deze ademhaling geschiedt zoowel door het bovengrondsch gedeelte, als door de wortels. Wil daarom de wortel zijn functie in dezen naarbehoo- len vervulleu, dan moet er lucht in de aarde der bloempot kunnen dringen. We hebben dus te zorgen, dat de wand der pot goed poreus is, dat het water vlot wordt afge voerd en dat de bovenste laag aarde in de pot los blijft. Het is allemaal heel eenvoudig, doch ondanks deze eenvoudigheid, wordt het zeer vaak vergeten, of nagelaten. Denk er vooral om dat het uitvloeiende water, dat zich in het schoteltje onder de pot verzameld, hieruit wordt verwijderd Dit water sluit n.l. het gat onder in de pot af, waardoor de aan voer van versche lucht aan de onderzijde wordt afgesloten. Stof bestrijding. Als de zonnestralen in onze kamer vallen, merken we het beste, hoe ontzaglijk veel stofdeeltjes zich in de lucht bevinden. Deze kleine stofdeeltjes, vezeltjes, kiemen van schimmels en bacteriën, bedek ken natuurlijk ook de bladeren en stengels onzer planten. Hierdoor worden de kleine huidmondjes, de ademhalingsorganen der plint afgesloten, hetgeen een ernstige be lemmering is voor de aan- en afvoer van lucht en waterdeeltjes. Dit stof dient dus geregeld te worden verwijderd. In den zomer geschiedt dit gemakkelijk, door ze buiten te planten in een malsch regenbuitje, doch in den winter, zou dit middel erger zijn dan de kwaal. Planten met groote bladeren wor den met een spons of een natte doek ge reinigd, terwijl varens en dergelijke zich uitstekend stofvrij laten maken, door ze te bespuiten met een odeurspuitje. De fijne druppeltjes uit zoo'n spuitje, verdrijven de stofdeeltjes en schimmelkiemen voor het grootste gedeelte en maken tevens de directe omgeving stofvrij. Dit schoonmaken of spui ten in den winter, mag alleen plaats hebben met water dat eerst een weinig is verwarmd (lauw). Het water uit een karaf, die voort durend in de kamer staat, is hiervoor zeer doelmatig. De voeding der plant. De plant voedt zich gedeeltelijk i\it den bodem en gedeeltelijk door middel van de bladeren uit de kamer lucht. Verdere voedingsbronnen zijn niet be schikbaar. Enkele planten leven slechts een of twee jaar en sterven dan af, doch de meesten kunnen jaren achtereen worden ge houden. Voor deze laatsten is het hierom gewenscht, dat we de aarde in de pot eens vernieuwen, waarbij we zoo noodig de oude te kleine pot, door een grootere vervangen. hem verkeerd verstaan te hebben. Maar nu hief de jonge majoraatsheer het hoofd op en zag haar aan met een zeer buitengewone en merkwaardige uitdrukking in zijne wezenstrekken. „Ik zeg, dat ze gelijk had, mama! 't Is waar, gij hebt mij als een schooljongen behandeld daar tegen had ik mij moeten verzetten." „Jongen, ik geloof dat ge niet wijs zijt!" zeide mevrouw Regina, maar Willibald ging verbitterd voort: „Ik ben geen jongen meer! Ik ben de majoraats heer van Burgsdorf en zevenentwintig jaar oud! Dat vergeet gij altijd, mama, en ik heb 't ongeluk kig ook vergeten, maar eindelijk heb ik 't mij her innerd." Met onbegrensde verbazing staarde mevrouw Eschenhagen haar anders zoo volgzamen zoon aan, die nu op eens weerspannig begon te worden. „Ik geloof waarlijk, dat gij je tegen mij wilt ver zetten, mijn jongen! Neem dat niet in de gedachte 't Zou je berouwen, hoor! Hoe hebt ge 't in het hoofd gekregen, je zulke eigendunkelijkheden te veroorloven? Terwijl ik al mijn best doe, een eind aan dien ongepasten omgang te maken cn die Marietta met een zoet lijntc te verwijderen, vraagt gij haar achter mijn rug daarvoor excuus en biedt haar zelfs de rozen, die gij voor je aanstaande hadt bestemd! Ik weet wel is waar niet, hoe ge daartoe komt, 't is de eerste maal van je leven dat gij zóo iets doet; maar Toni zal je hartelijk bedanken, als zij hoort hoe 't met haar bloemen is afgeloopen. Ge hebt verdiend loon, dat die kleine vuurgeest ze vertrapt heeft; in het vervolg zult gij 't wel laten om zulke dwaasheden te doen!" Zij beknorde hem op de gewone manier, zonder zich in het minst aan zijn tegenspraak te storen Alvorens de plant in een andere, pot over te brengen, wordt de omtrek der aardkluit met een puntig houtje wat los gemaakt en overtollige of zieke wortels verwijderd. Bij dit verpotten drage men zorg, dat de plant behoorlijk midden in de pot komt te staan. In de eerste plaats staat dit veel beter en last not least, is dit noodzakelijk voor een regelmatige groei. Het voorbeeld van. en kelen, om hun planten met vuil water te begieten, verdient afkeuring. Het beste is schoon en zuiver water, dat weinig kouder is dan de omgeving der planten. De alge meene wenken zijn hiermede afgehandeld. Tobt men met een of andere plant, dan ga men na, waarin de verzorging misschien is te kort geschoten. Ook wormen zijn in staat door hun geknaag aan de wortels, een plant grondig ziek te maken. Slaagt men er niet in door tikken tegen de pot, of schudden der aarde de wormen te verdrijven, dan overpotten in nieuwe aarde, waarbij' men zich eerst goed overtuigd, of deze wel ge heel wormvrij is. Goed behandelde planten worden in het algemeen niet ziek. Door nauwkeurig op de planten te letten, zal men heel spoedig hun behoeften leeren kennen en zal men aan het uiterlijk reeds kunnen zien, of de be handeling in alle opzichten goed is. Vooral in het begin niet te spoedig den moed ver liezen. Het spreekwoord „de aanhouder wint" wordt nergens beter bewaarheid als hier. Hoewel zelf kweeken wel zoo aardig is en de meeste voldoening geeft verdient dit voor de meesten geen aanbeveling, daar in den regel, zoowel de tijd als de ervaring hiervoor, ontbreekt. Koop de planten bij een vertrouwd adres. Daarom is het nog niet noodig, om deze van een luxe zaak te betrekken, doch we bedoelen hiermede, dat ze gekocht dienen te worden, van personen die betrouwbaar zijn. Er leven in de vrije Datuur heel wat mooie planten, welke heel goed als kamer planten zijn te houden. Het is dus heelemaal niet noodig er veel geld voor uit te geven. Goed ontwikkelde planten, geven aan de eenvoudigste kamer een vroolijk aanzien en tevens brengt het houden van planten, ons dichter bij de geheimen der natuur. Aphorismen. De publieke opinie twijfelt bijna altijd aan een goede daad, nooit aan een slechte. Even gemakkelijk als we een vergissing begaan, werpen we de schuld op een ander. Menigeen heeft niets dan zyn onbeschaamd heid en maakt desondanks fortuin. Heel vaak is de misdac'i^er waarheids- lievender dan zijn verdediger. Het is heel goed mogelijk vrij te zijn van alle ondeugden en toch geen enkele deugd te bezitten. welke huishoudelijke arbeid verrichten, blijven zacht, gaaf en blank door Doos 30 60-90, Tube 80 ct. PUROL (Adv.) maar Willibald nam 't baar ditmaal geducht kwa lijk. Hij, die nog voor tien minuten de bloemen angstig in zijn zak bad verstopt, om bij die attentie niet op heeterdaad betrapt te worden, kreeg eens klaps een aanval van heldenmoed, cn in plaats van zijne moeder in haar geloof te laten en den opge stoken storm op die manier te bezweren, blies bij dezen al meer en meer aan. „Die rozen waren niet voor Toni bestemd, maar voor juffrouw Volkmar!" zeide hij stuursch. „Voor Het woord bestierf de verschrikte vrouw op de lippen. „Voor Marietta Volkmar. Zij wilde zoo graag een roos hebben om van avond in het baar te steken, en daar er te Waldhofen geen enkele meer te krijgen was, ging ik naar den tuinman van het kasteel en liet er mij een paar geven Nu weet gij 't mama!" Mevrouw van Eschenhagen had iets van een zoutpilaar. Ze was doodsbleek geworden, daar haar plotseling een licht opging; maar dit liet haar zóo iets ontzettends aanschouwen, dat zij eenige mi nuten lang spraak en beweging verloor. Weldra kreeg zij echter de oude kracht om te handelen terug. Zij pakte haar zoon stevig bij den arm, alsof ze voor altijd beslag op hem wilde leggen, cn zeide kort en bondig: „Willy morgen vertrekken wij!" „Vertrekken?" herhaaide hij. „En waarheen?" „Naar huis! We gaan morgen vroeg om acht uur, kunnen dan tegen den middag den sneltrein halen en zijn overmorgen op Burgsdorf. Ge gaat oogen- blikkelijk naar je kamer en pakt je koffer!" (Wordt vervolgd). ■HBI

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1