ien Bank EERSTE BLAD Huldiging der Koningin-Moeder. elharnis, Brielle, Ooltgensplaat \RKAS4%%- ZATERDAG 28 JANUARI 1928 DWAALLICHTEN. DOOF? Gehoorapparaten Centrale H. C. SCHOONENBERG deel der Engelsche artsen vastgesteld had, dat een matig alcoholgebruik geen nadeelige invloed op de gezondheid uitoefent. In den loop hunner jarenlange nauwkeurige ervaringen waren deze artsen tot de conclusie gekomen, dat personen, die dagelijks kleine hoeveelheden wijn of bier drinken niet vaker of zwaarder ziek worden dan geheelonthou ders. De zoo sterk verbreide meenirg, dat zelfs matig alcoholgebruik het ontstaan van chronische ziekten begunstigt en ecnbena- detliog van het nageslacht veroorzaakt, is onjuist. Dr. Hutchinson deelde voorts mede, dat de Araerikaansche arts Dr. Rearl te Baltimore proeven genomen heeft met on geveer 5000 arbeideis. Hij was tot de conclusie gekomen, dat matige drinkers even lang, zoo niet langer leven, dan geheelonthouders. Aan het einde zjjner rede, die bij de Eq- gelsche doctoren groot opzien verwekte, verklaarde Dr. Hutchinson zelfs, dat Alcohol, wanneer het slechts matig gebruikt wordt, positief gezond is daar het de spijsvertering bevordert en op de zenuwen kalmeereDd werkt. Een nationale hulde aan H. M. DE KONINGIN-MOEDER. Weldra zal' het 50 jaren geleden zijn, dat Hare Majesteit de Koningin-Moeder Hare intrede deed in ons Vaderland en wij het voorrecht hadden Hare Majesteit als Neder- landsche in ons midden te zien. Dit feit zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Er heeft zich reeds een voorloopig comité gevormd, onder leiding van mevr. van Leeu- wen-Waller, de echtgenoote van den vice- president van den Raad van State, dat zich ten doel stelt om Hare Majesteit bij die gelegenheid te huldigen. De bedoeling is om Hare Majesteit een persoonlijk geschenk aan te bieden als blij vende herinnering aan de liefde en den eerbied, die het Nederlandsche volk Hare Majesteit toedraagt, en de overblijvende gel den ter beschikking te stellen van Hare Majesteit om daarmede liefdadige doeleinden te bevorderen naar Hoogstderzelver persoon lijk inzicht. Bijdragen kunnen reeds thans worden ge zonden aan onze administratie, hetzij per postwissel, hetzij per postgiro (94748),onder vermelding „Nationale Hulde". Vanwege de Redactie zal de verantwoording der ingeko men giften in ons blad geschieden en aan voornoemd comité de gelden worden over- tons - Rekening-Courant IT SAFE-LOKETTEN T ALLE BANKZAKEN 3ELD OP HYPOTHEEK en le Zaterdag van elke maand, des middags SHOEK; te OUDE TONGE iederen Vrijdag- 1 DE WEERD. Prijs per kwartaalf I, Losse nummers 0,076 Advertentiën v. 1—6 regels 1,20 Elke regel meer. 0,20 Bij contract aanzienlijk korting. Dienstaanbiedingen en Dienstaanvragen f 1,— por plaatsing tot een maximum van 10 regels, elke regel meer 15 cent. Dit blad verschijnt iederen Woensdag- en Zaterdagmorgen. Het wordt uitgegeven deer de SiV. Uitgeversmaatschappij „Onze Eilanden", Tel. Int. Ho. 15 Vesrstraat Middelharnis. 10E JAARGANG. - N°. 25 Week-revue. Binnenland. We waren deze week in de gelegenheid» de groote automobielententoonstelling te Am sterdam te bezichtigen. We leven in een tijdperk, waarin snelheid van vervoer, een alles overheerschende factor is,| en hierin speelt de auto een belangrijke functie.Deze tentoonstelling geeft ons wel een zeer dui delijk beeld, van de ontzaglijke ontwikkeling van de automobielindustrie. Indien men de fraaie en soliede wagens van heden vergelijkt, met de producten, welke voor een vijf en twintig jaren onder dezelfde naam aan de markt werden gebracht, dan staat men ver baasd over de groote vooruitgang, welke valt waar te nemen. De eerste auto's bestonden uit vier wielen, met een kortademig puffend motortje, welke hoogstens in staat was, ons een twintig kilometer met een slakkengan- getje te vervoeren en had nazoo'n krachttoer een heelen tijd noodig, weer zoover op verhaal te komen, dat er werkelijk eenige kans bestond, dat het vehikel ons weer thuis zou brengen. En bij deze wanhopige pogingen, heeft het sleeperspaard nog vaak assistentie moeten verleenen. De tegenwoordige auto mobiel is in staat, ons bedrijf zeker over zeer groote afstanden te vervoeren. Dank zij de energieke pogingen van Ford, wordt de luxe automobiel steeds meer ver drongen door de goedkoopere en toch com fortabele bedrijfsauto, waardoor de auto tevens een meer algemeen bezit is geworden. En hoe het gebruik van de goedkoopere wagens zich belangrijk uitbreiden. Het zou ons te ver voeren, hier zelfs maar op te noe men, welke merken hier zijn vertegenwoor digd. Voor iedere beurs is;er een ruime keus en voor eventueele kooplustigen, welke niet over voldoende contanten beschikken, is een speciaal pofsysteem, welke hun in het bezit brengt van niet alleen een auto, doch tevens van een behoorlijke portie zorgen. De Javasche Bank, onze groote koloniale circulatiebank voor Indië, viert deze week haar honderd-jarig bestaan. Deze financieels instelling heeft in een zeer belangrijke mate bijgedragen, tot de ontwikkeling van Indië en de behartiging van Nederlandsche belan gen. Het is ons niet mogelijk, ook zelfs maar de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis dezer instelling te vermelden. In de eerste tientallen jaren harer be staan, werd de ontwikkeling door verschil lende factoren belemmerd en de groote bloei en ontwikkeling dateert uit de laatste twintig jaar. Er bestaat tegenwoordig een zeer nauwe samenwerking tusschen De Ja vasche Bank en de Nederlandsche Bank, hetgeen zoowel voor Indië als ons land, van groot belang is. De directie is op de gehouden receptie, door de cultuurmaatschappijen har telijk gecomplimenteerd en onze regeering was door minister Koningsberger vertegen woordigd, welke in een toespraak, even in herinnering bracht, wat de bank voor de ontwikkeling van Indië heeft verricht, welker waardeering nog eens werd onderstreept door de verleende onderscheidingen. De bereikte resultaten dezer bank zijn zeer bevredigend. FEUILLETON. E. WERNER VERTALING VAN HERMINA. (Geautoriseerde uitgave van D. BOLLE.) 34) „Dat weet ik. Zijt ge geneigd uw ontslag te nemen?" Deze vraag klonk zoo onverwachts en op zulk een gebiedenden toon, dat Marietta onwillekeurig achteruitweek. Zij vermoedde nog altijd, dat de majoraatsheer van Burgsdorf met zijne hard nekkige stilzwijgendheid en zijn haastig wegloopen niet toerekenbaar was, en nu was het denkbeeld bij haar op of dit soms een familiekwaal kon we zen, die hij van zijne moeder geërfd had, want met deze was 't blijkbaar ook niet recht pluis. „Mijn ontslag?" Herhaalde zij. „Maar waarom?" „Ter wille van de moraal. Ik ben bereid u de be hulpzame hand daartoe te bieden. Wend die paden der lichtzinnigheid den rug toe, en ik maak mij sterk u een plaats als gezelschapsjuffrouw te be zorgen." De jonge zangeres begreep nu eindelijk de be doeling van dit gesprek; half boos en half spottend wierp ze het kroeskopje in den nek. „Wel verplicht! Ik ben recht ingenomen met mijn tegenwoordige beroep en denk er niet aan dit tegen een afhankelijke betrekking te verwisselen. Ik zou bovendien volstrekt niet geschikt zijn voor Het is een solied beheerd en goed gefundeerd bedrijf, dat nog veel zal kunnen bijdragen, tot een verdere ontsluiting van de nog-slui merende rijkdommen dezer bloeiende kolo niën. Uit een toevallig in onze handen belande circulaire, bleek ons weer eens, hoe snel nieuwe ideeën zich baanbreken. In deze circu laire kondigd e een voortvarende groenteboer uit een onzer groote steden aan, dat hij zijn klanten tegen betaling van een cent per kilogram extra, de aardappels geschild levert. We kunnen ons levendig voorstellen, dat de diverse huismoeders deze mededeeling met groote vreugde hebben vernomen. Immers, hierdoor wordt het piepersjassen overbodig, want voor zoo'n geringe vergoeding loont het niet meer, zich nog langer op de ouder- wetsehe wijze te behelpen. Als straks de slager, de bakker, de melkboer enz. deze methoden ook in hun bedrijf gaan toepasseü, hebben we meteen een zeer eenvoudige opr lossing gevonden, voor het dienstbodenvraag- stuk. (Adv.) De Rotterdamsche recherche en ook de recherche in andere plaatsen is opgetreden, tegen de loterij-maatschappij „Het Oosten" gevestigd te Rotterdam. Deze zaak werd gedreven door vroegere employes van Broek- huijs en de weduwe van dezen ex-lotertj- specïalist. Door middel van veel beloften in hun reclames aangekondigd, hebben deze heeren vele goklustigen ontlast van eenige soliede hollandsche guldentjes. Ondanks het fait, dat de inkomsten van deze maatschappij hoogstens een tien mille per trekking belie pen, werden er een h twee ton aan prijzen uitgetrokken doch natuurlijk nimmer uit gekeerd. Er bleek zelfs niet eens een bepaald systeem wat de toekenning der prijzen be treft, te bestaan. Op alle mogelijke manieren hebben de heeren getracht, hun zaak verder te exploiteeren, waaruit valt af te leiden, dat de resultaten voor de beheerders wel looneDd waren. Het vertrouwen, dat het goklusti: publiek in dergelijke obscure loterijzaken stelt is eenvoudig verbijsterend. Het is daarom jammer, dat de lotery wet, een bestlijding van deze zwendelzaken zoo moeilijk maakt. Buitenland. Hetgeen we in ons vorig overzicht schre ven, betreffende de conferentie Havana wordt tot op heden volkomen bewaarheid. De grootste eenstemmigheid bij conferenties bestaat altijd bij het begin. Allen zijn ze het dan roerend eens over prachtige theoretische uiteenzettingen, doch zoodra de heeren om de groene tafel zijn gezeten, blijkt maar al te vaak, dat deze vogels van diverse pluimage, allen hun eigen liedje kweelen. Dit zou nu wel zoo erg niet-zijn, als dit gekweel maar een harmonisch geheel vormde, doch de vele klanken, die in het concert te beluis- zoo'n deftigen kameniersdienst!" „Dat antwoord heb ik verwacht," hernam me vrouw van Eschenhagen met een somber hoofd.- schudden, „maar ik achtte 't mijn plicht u dit eens ernstig voor te houden. Gij zijt nog zeer jong en daarom niet in alle opzichten verantwoordelijk: dokter Volkmar is de hoofdschuldige, dat hij het kind van zijn zoon aan zulk een leven blootstelt „Mevrouw, wees zoo goed, mijn grootvader er buiten te laten!" barstte Marietta nu driftig uit. „Als gij niet de aanstaande schoorlmoeder van Toni waart, had ik mij al die vragen en gezegden stellig niet laten welgevallen. Maar mijn groot vader wil ik niet hooren beleedigen door nie mand ter wereld!" Beiden bemerkten in hare opgewondenheid niet, dat de deur, die naar de voorkamer voerde, zacht werd geopend en Willibaid om het hoekje keek. Hij schrikte blijkbaar, toen hij zijne moeder ge waar werd en verborg iets, dat hij iti een papier gewikkeld in de hand droeg, schielijk in den zak van zijn jas; maar hij bleef op den drempel staan. „Ik heb geen plan met je te twisten, kind," "zeide mevrouw Regina, zeer uit de hoogte; „maar ja, ik ben Toni's aanstaande schoonmoeder en heb als .zoodanig het .recht, haar voor een omgang te bewaren, die mij minder gepast voorkomt. Versta mij niet verkeerd! Ik ben niet trotsch, en de klein dochter van dokter Volkmar zou ik nooit ver bieden die jeugdige vriendschapsbetrekkingen aan te houden; maar iemand, die aan het tooneel is verbonden, moet haar omgang ook uitsluitend in die kringen zoeken, en hier op Furstenstein enfin, ge begrijpt mij." „O ja, ik begrijp u best, mevrouw!" riep Ma rietta, wier gelaat plotseling met een donkerrooden teren vallen, bederven het weinige goede, dat er te hooren valt. Het is op deze confe renties een strijd tusschen de kleinere repu blieken en de machtige Vereenigde Staten. Deze strijd wordt zooveel mogelijk door mooie woorden bemanteld, waarin vooral de gedelegeerden der Vereenigde Staten uit blinken. De binnenkomende berichten wet tigen de verwachting, dat het resultaat ne gatief zal zyn. De bekende senator Borah heeft een aan val gedaan op de vlootbouwplannen der Vereenigde Staten en op de uitlatingen van den Amerikaanschen admiraal Plunkett, welke laatste zoo onvoorzichtig is geweest, in een redevoering voor de Nationaal-Repu- blikeinsche club te beweren, dat de Veree nigde Staten thans dichter voor een oorlog met Engeland of een andere mogendheid staan, dan ooit te voren. Eenigen tyd te voren, heeft een Engelsche admiraal ook al iets dergelijks voorspeld en volgens Senator Borah, zijn deze uitlatingen en de uitge breide vlootbouwprograms de meest voor de hand liggende oorzaken, om een strijd op leven en dood te doen ontbranden. De Ame- rikaansche industrie moet afzetgebied vinden op de wereldmarkt, omdat de binnenlandsche markt niet meer in staat is, de eigen pro ducten geheel op te nemen. Waar het vooral de Engelschen zijn, welke de Amerikanen op de wereldmarkt danig dwars zitten, is op den duur een strijd onvermijdelijk, het geen ook reeds door meerdere persoonlijk heden is verkondigd. En al wordeu dergelijke verklaringen van officieren ook ten stelligste door regeeringspersonen gelogenstraft, dan wordt hierdoor niettemin duidelijk gedemon streerd, hoe leidende militaire kringen den toestand bcoordeelen. De totale uitbreidings plannen der Amerikaansche vloot geeft maar evenljes een nieuwbouw van bijna vier maal honderd duizend ton en geeft aan de Ame rikaansche vloot een duidelijk offensief ka rakter. Deze plannen moeten nog door den Senaat, worden goedgekeurd, doch er is geen schijn van kans, dat deze plannen zullen worden verworpen. De toestand in Roemenië ontwikkelt zich voor de liberale partjj niet gunstig. De boe renpartij onder leiding van Maniu eischt vrije verkiezihgen en verlangt, dat er in Roemenië volgens Westersch-democratische begrippen zal worden geregeerd. Bratianu, de leider der libaralen, wenschfc voorloopig nog geen afstand te doen van de Balkan- methoden. De kwestie of Prins Carol weer op den troon zal komen, speelt hierbij niet de hoofdrol. De ex-kroonprins wordt als middel aangegrepen door de oppositie-par tijen om tegen de liberalen te ageeren. De positie der liberale regeering is niet te be nijden, daar ze bovendien met financieels moeilijkheden heeft te kampen. Het heeft dringend behoefte aan een leening en kansen hierop zijn den laatsten tijd niet gestegen. Wil dit rijk tot bloei komen, dan is in de eerste plaats rust noodig en dienen allen mee te werken aan een verzoening tusschen de ver schillende rassen van Groot-Roemenië. Tusschen Frankrijk en Amerika zullen voorloopig geen verdere onderhandelingen over een vredespact worden gevoerd. De gloed werd overtogen. „Ge behoeft mij niets meer te zeggen alleen nog dit éene: zijn mijnheer van Schönau en Antonie 't met u en uwe beschou wing ééns?" „Wat de zaak zelve betreft, ja, maar zij willen u natuurlijk niet door een afwijzing Een veel- beteekenend schouderophalen vulde den volzin aan. De anders zoo eerlijke en waarheidslievende vrouw voelde 't niet eens, dat ze zich aan een on waarheid schuldig maakte; zij had zich zoo geheel vereenzelvigd met die gedachte, dat zij volkomen overtuigd was, dat de opperhoutvester slechts uit een geest van tegenspraak en Antonie enkel uit goedhartigheid een omgang aanhielden, die ook hen hinderde, en zich stellig voorgenomen daar aan een eind te maken. Nu gebeurde er echter iets, waarop zij niet had gerekend: Willibaid, die nog altijd bij de deur stond, trad de kamer binnen en zeide, half smeekend en half verwijtend: „Maar, mama!" „Zijt gij daar, Willy?" Wat doet ge hier?" vroe- mevrouw van Eschenhagen, die hem nu eerst gewaar werd en wie deze stoornis zeer ongewenscht voorkwam. Willibaid zag en hoorde 't best, dat zijne moe der zeer kwalijk gemutst was en placht gewoon lijk rechtsomkeert te maken, als hij haar in die stemming aantrof. Ditmaal hield hij echter met een buitengewone dapperheid stand. Hij kwam zelfs nóg dichterbij en herhaalde: „Maar, mama Toni heeft er immers nooit aan gedacht om juffrouw Volkmar „Hoe durft ge mij tegenspreken? Zult ge soms beweren dat ik leugens verkondig?" viel zijne moeder toornig tegen hem uit. ,,'t Kan je niets schelen, wat ik met juffrouw Volkmar bespreek. Ingezonden Mededeeling. GELDERSCHEKADE 20 ROTTERDAM jongste nota van Briand wordt door de regee ring der Vereenigde Staten onvoldoende ge acht, om tot een resultaat te geraken. De toestand in Frankrijk en Duitschland geeft weinig aanleiding, hierop nader in te gaan. Met het oog op de aanstaande verkie zingen in beide landen, worden alle kleinig heden zooveel mogelijk opgeblazen. De so cialisten in Frankrijk schijnen blfikens hun ongerustheid, geen al te groot vertrouwen te hebben, in den uitslag dezer verkiezingen. Omtrent de moeilijkheden tussGhen Frank rijk en Italië, Polen en Litauen valt weinig te vermelden. Het zal heel wat moeite kosten, om ook maar voor een gedeelte aan de Italiaansche expansiebehoeften te voldoen. De roefballonnetjes, welke van beide kanten worden opgelaten geven blijk, dat er van weerskanten weinig neiging bestaat tot toe geven, of te trachten door directe onderhan delingen de zaak op te In een manifest hebben Trotski en zijn aanhangers geprotesteerd tegen hun verban ning haar de verst verwijderde gebieden van de Sovjet Unie en hun uitzetting uit de partij. Voorloopig is door deze verbanning de oppositie van haar leiding beroofd. Dat de toestand in Rusland voor de bolsjewiki niet bepaald rooskleurig is, blijkt wel uit het feit, dat er steeds strenger tegen het particuliere bedrijf wordt opgetreden, omdat deze er van worden beschuldigd, de verschil lende regeeringsmaatregelen te ondermijnen. In de groote centra's bestaat vrijwel overal een gebrek aan voorraden en de bevolking moet soms uren lang wachten voor de staats winkels, dikwijls zelfs zonder eenig resultaat. De verschillende staatsbedrijven kunnen niet behooriyk produceeren, omdat ze niet over de noodige middelen hiervoor beschikken en wat door enkele bedrijven wordt geleverd, is van een inferieure kwaliteit. Merkwaardig bij dezen toestand is wel, dat de arbeiders in deze bedrijven soms tot 14 uur per dag werken, voor een derde van den wereldloon- standaard. Van al die mooie voorspiegelingen dezer heeren is nog zeer weinig in daden omgezet. Algemeene vergadering van de ver- eeniging STEUNVERLEENING BIJ ZIEKENHUIS VERPLEGING Middel harnis Sommelsilük. Dinsdag j.l. hield bovengenoemde vereeni- ging in het Zondagsschoolgebouw te Som melsdljk haar 2e jaarvergadering. Aanwezig 128 leden. De Voorzitter, de heer Jansen opende de vergadering, heette alle aanwezigen hartelijk welkom, dankte het bestuur van de Zondags school voor het gratis beschikbaarstellen van haar lokaal en schetste heb verloop van zaken in het afgeloopen jaar. Wat het ledental be trof mocht het bestuur dankbaar zijn, echter Je aanstaande is niet hier, zooals ge immers ziet, en dus, maak dat ge wegkomt!" De jonge majoraatsheer kreeg een kleur als vuur bij dien toon, al klonk deze hem juist niet bijzonder vreemd in de ooren; maar hij scheen zich voor het jonge meisje over die behandeling te schamen en zag er uit, alsof hij wezenlijk plan had tegen die uitspraak in verzet te komen. Een weerspannige uitdrukking verscheen op zijn ge laat, maar na een dreigend: „Nu, hebt ge niet ge hoord wat ik zeide?" uit den mond zijner moeder, behield de oude gewoonte echter de overhand. Hij wendde zich langzaam omen ging met Iooden schoenen heen; maar de deur bleef half geopend. Marietta zag hem na met minachtend omge krulde lippen en wendde zich daarop tot hare tegenstander. „Maak u niet bezorgd, mevrouw 't is de laat ste keer, dat ik hier op Furstenstein ben geweest. Toen mijnheer Schönau mij met zijn oude vrien delijkheid en Antonie mij even hartelijk als vroe ger ontvingen, kon ik niet denken dat mij thans in hunne oogen een smet aankleedde anders zou ik hen zeker niet lastig hebben gevallen met mijn bezoeken, 't Zal voortaan niet meer gebeuren nooit meer!" De stem begaf haar en met moeite weerhield ze hare tranen; maar om den kleinen mond vertoonde zich zulk een bittere, pijnlijke trek, dat mevrouw van Eschenahgen begeep, dat ze toch wat al te hardvochtig te werk was gegaan. „Ik wilde je niet beleedigen, kindlief," zeide zij, een anderen toon aanslaande. „Ik had alleen maar plan je eens uit te leggen „■Wilt gij mij niet beleedigen en zegt ge mij dan zulke dingen?" viel het jonge meisje haar driftig waren de verwachtingen wel wat te hoog geweest vorig jaar. De inkomsten waren der halve ook aanzienlijk gestegen, doch de uit gaven hadden een dergeljjken omvang ge nomen, dat over dit jaar een nadeelig saldo geconstateerd moet worden. Thans telt de vereeniging ongeveer 3500 leden, over 1927 zijn 62 patiënten in verschillende ziekenhui zen opgenomen. Vergelijken we deze cijfers met die onzer zusterverenigingen te Oolt- gensplaat, Nieuwe Tonge en Dirksland waar totaal 4763 leden zijn, daar zijn in totaal 26 patiënten op kosten van de vereenigingen weggegaan, dan valt het verschil scherp in het oog. Ook het percentage van het zielental dat lid is van dezustervereenigingenis daar booger dan hier, zijn in die andere gemeenten 60 tot 65 lid, hier kunnen we 50 nog niet halen. Laten we dus niets onbeproefd laten óm ons ledental vergroot te krijgen. Daarna werden de notulen der vorige ver gadering gelezen en onveranderd goedge keurd. De secretaris bracht daarna het volgende verslag uit: Geachte vergadering. Wederom ligt een vereenigingsjaar achter ons en zooals gebruikelijk ia, zal worden getracht U in 'tkort een overzicht te geven, over wat in het afgeloopen jaar in ons ver-: eenigingsleven is voorgevallen. Evenals in het eerste vereenigingsjaar is ook in het afgeloopen jaar de vereeniging voor groote uitgaven komen te staan Het is een zwaar jaar geweest. Laten wij in het belang van onze leden en van onze kas ho pen, dat het nimmer zwaarder wordt. In het begin van het jaar was het aantal leden, dat financiëelen steun vroeg, zóó groot, dat het Bestuur het ergste vreesde Er was zelfs één week bij, waarin niet minder dan 7 leden naar een ziekenhuis moesten, om een operatie te ondergaan. Eén dag zelfs vier tegelijk. Gelukkig is er tegen den zomer eenige stilstand in den vloed van patiënten gekomen, maar gemiddeld ging er toch iedere week één patient weg. Daarom heeft het Bestuur gemeend, alle uitgaven, die niet dadelijk noodig waren, te vermjjden. Met het aanvragen der Konink lijke goedkeuring werd nog wat gewacht, gezien de aanzienlijke kosten, die deze aan vrage vergt. Ter beveiliging van de kas, zal bovendien straks Uw goedkeuring gevraagd worden voor een maatregel, dien hét Be- (Avd.) i n de rede. ,,'t Is alsof ik een verstooteling ben, die mij niet meer in fatsoenlijk gezelschap mag ver- toonen, omdat ik met een talent, dat God mij heeft geschonken, mijn brood verdien en de men- schen plezier doe! Gij schimpt op mijn goeden ouden grootvader, die zooveel voor mijne opvoe ding en vorming heeft overgehad en mij met zoo'n bezwaard hart alleen de wereld zag ingaan. Dikke tranen stonden hem in de oogen, toen hij mij bij het afscheid nog eens in de armen sloot en zeide: „Blijf goed en braaf, Marietta dat kan men in - eiken stand zijn. Ik kan je niets achterlaten, als ik vandaag of morgen de oogen sluit, gij moet voor jezelve zorgen!" Nu, ik ben braaf gebleven en zal 't blijver;, al wordt mij dit ook met zoo gemakke lijk gemaakt als Toni, die het kind van een rijken vader is en haar ouderlijk huis slechts verlaat om naar dat van haar man over te gaan. Maar ik be nijd haar het geluk niet u tot moeder te krijgen!" „Juffrouw Volkmar, ge vergeet tot 'wie ge spreekt!" riep Regina beleedigd, terwijl ze in ai hare lengte en zoo recht als een kaars voor het meisje kwam staan. Maar Marietta liet zich niet van haar stuk brengen en werd nog driftiger er tegenin. „O neen, ik weet 't best! Gij zijt begonnen met mij zonder eenige aanleiding te beleedigen, en ik weet ook dat mijnheer Schönau en Antonie onder uw invloed staan, als ze mij den rug toekeeren. Om het even, ik ben niet gesteld op een vriendschap die zoo weinig zelfstandig is, en met een vriendin die mij op bevel van hare aanstaande schoonmoe der laat varen, wil ik niets meer te maken hebben Zeg haar dat maar, mevrouw van Eschenhagen l (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Onze Eilanden | 1928 | | pagina 1